ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

advertisement
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 448
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 448
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r.
Nazwa i adres
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OLSZTYNIE
LABORATORIUM BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNO-KLINICZNYCH
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
AB 448
Kod identyfikacji
dziedziny/obiektu badań
Dziedzina/obiekt badań:
D/3
Badania kliniczne, medyczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań
K/3
Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań
K/9
Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych powietrza, wody
Wersja strony: A
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW
TADEUSZ MATRAS
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 448 z dnia 25.11.2011 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 29 września 2014 r.
str. 1/7
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 448
Oddział Wirusologiczno-Serologiczny
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
Badane obiekty / Grupa obiektów
Surowica,
płyn mózgowo - rdzeniowy
Surowica
Wymazy z nosa i z gardła
Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe
Obecność przeciwciał klasy IgG
przeciwko Borrelia burgdorferi
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgM
przeciwko Borrelia burgdorferi
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgG, IgM
przeciwko wirusowi kleszczowego
zapalenia mózgu
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał IgG,IgM Borrelia
burgdorferi sensu stricto, Borrelia
garinii, Borrelia afzelii
Metoda Western blot
Obecność przeciwciał klasy IgG
przeciwko wirusowi Herpes simplex
typ 1 i 2
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgM
przeciwko wirusowi Herpes simplex
typ 1 i 2
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgG
przeciwko Mycoplasma pneumoniae
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgM
przeciwko Mycoplasma pneumoniae
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgA
przeciwko Mycoplasma pneumoniae
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgG
przeciwko Brucella spp.
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgM
przeciwko Brucella spp.
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgG, IgM,
IgA przeciwko Bordetella pertussis
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgG, IgM
przeciwko wirusowi odry
Metoda ELISA
Obecność przeciwciał klasy IgG, IgM,
IgA przeciwko wirusowi ospy
Metoda ELISA
Obecność wirusa grypy
Metoda hodowli komórkowej, test
hemaglutynacji
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PB-OWS-001
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-002
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-012
edycja 2 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-036
edycja 2 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-008
edycja 4 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-009
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-024
edycja 4 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-024
edycja 4 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-024
edycja 4 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-034
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-034
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-010
edycja 2 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-011
edycja 1 z dnia 17.02.2011 r.
PB-OWS-043
edycja 1 z dnia 17.02.2011 r.
PB-OWS-028
edycja 4 z dnia 07.07.2011 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 29 września 2014 r.
str. 2/7
PCA
Badane obiekty / Grupa obiektów
Wymazy z gardła i nosa,
popłuczyny z drzewa oskrzelowego
Wymazy z szyjki macicy
Kał
Zakres akredytacji Nr AB 448
Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe
Obecność RNAwirusa grypy typuA
i grypy typu A/H1N1/v
Metoda Real Time PCR
Obecność RNA wirusa grypy typu A
i grypy typu B
Metoda PCR
Obecność i genotypowanie DNA
wirusa HPV
Metoda PCR
Obecność rotawirusów i adenowirusów
Metoda immunochromatograficzna
Obecność antygenów norowirusów
Metoda ELISA
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PB-OWS-044
edycja 2 z dnia 07.07.2011
PB-OWS-045
edycja 2 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-039
edycja 1 z dnia 17.02.2011 r.
PB-OWS-031
edycja 2 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OWS-040
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 29 września 2014 r.
str. 3/7
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 448
Oddział Bakteriologiczno-Parazytologiczny
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
Badane obiekty / Grupa obiektów
Kał, szczep bakteryjny
Krew, płyn mózgowo-rdzeniowy,
inne płyny ustrojowe, płyny
wysiękowe, wydaliny, wydzieliny,
fragmenty tkanek, bioptaty,
materiały pochodzące ze skóry,
narządów i jam ciała ludzkiego,
materiały pobrane z materiałów
wszczepialnych i wprowadzonych
do organizmu mających
bezpośredni kontakt z ciałem
pacjenta, szczep bakteryjny
Mocz
Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe
Obecność pałeczek Salmonella
Shigella, Yersinia enterocolitica,
enteropatogennych Escherichia coli
Metoda hodowlana uzupełniona
testami biochemicznymi
i serologicznymi
Obecność i identyfikacja pałeczek
z rodziny Enterobacteriaceae
i pałeczek niefermentujących glukozy
Metoda hodowlana uzupełniona
testami biochemicznymi
i serologicznymi
Obecność, liczba i identyfikacja
pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
i pałeczek niefermentujących glukozy
Metoda hodowlana
uzupełniona testami biochemicznymi
i serologicznymi
Szczep bakteryjny
Lekowrażliwość tlenowo rosnących
szczepów bakteryjnych
Metoda dyfuzyjno-krążkowa
Metoda najmniejszych
stężeń hamujących (MIC)
Krew, płyn mózgowo-rdzeniowy,
Obecność i identyfikacja
inne płyny ustrojowe, płyny
ziarenkowców z rodzaju
wysiękowe, wydaliny, wydzieliny,
Staphylococcus, Streptococcus
fragmenty tkanek, bioptaty, materiał i Enterococcus
pochodzący ze skóry, narządów
Metoda hodowlana
i jam ciała ludzkiego, materiał
uzupełniona testami biochemicznymi
pobrany z materiałów
i serologicznymi
wszczepialnych i wprowadzonych
do organizmu mających
bezpośredni kontakt z ciałem
pacjenta, szczep bakteryjny
Krew, płyn mózgowo-rdzeniowy,
Obecność i identyfikacja bakterii
inne płyny ustrojowe, płyny
z rodzaju Neisseria i Moraxella
wysiękowe, wydzieliny, fragmenty
Metoda hodowlana
tkanek, bioptaty, materiał
uzupełniona testami biochemicznymi
pochodzący ze skóry, narządów
i serologicznymi
i jam ciała ludzkiego
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PB-OBP-001
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-002
edycja 5 z dnia 06.12.2013 r.
PB-OBP-002
edycja 5 z dnia 06.12.2013 r.
PB-OBP-003
edycja 4 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-007
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-009
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 29 września 2014 r.
str. 4/7
PCA
Badane obiekty / Grupa obiektów
Kał, wymazy około odbytowe
Wymazy
z powierzchni i rąk
Odciski
z powierzchni i rąk
Biologiczne wskaźniki kontroli
skuteczności procesu sterylizacji
Powietrze
Kał
Krew, płyn mózgowo-rdzeniowy,
inne płyny ustrojowe, płyny
wysiękowe, wydzieliny, fragmenty
tkanek, bioptaty, materiał
pochodzący z narządów i jam ciała
ludzkiego
Kał, szczep bakteryjny
Wymazy z: gardła, nosa
Kał, krew, płyn mózgowordzeniowy, inne materiały ludzkie
w zależności od lokalizacji
zakażenia, szczep bakteryjny
Wymazy z: gardła, nosa, ucha, oka,
skóry, ran, zmian ropnych
Woda użytkowa
Zakres akredytacji Nr AB 448
Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe
Obecność larw, jaj, cyst oraz
trofozoitów pasożytów
Metoda mikroskopowa rozmazu
w płynie Lugola
Metoda mikroskopowa rozmazu w soli
fizjologicznej
Metoda dekantacji
Skuteczność dezynfekcji
Metoda hodowlana
Skuteczność dezynfekcji
Metoda hodowlana
Zakres od <1jtk/25cm2
Obecność drobnoustroju
wskaźnikowego np. Geobacillus
stearothermophilus
Metoda hodowlana
Liczba i rodzaj drobnoustrojów
Zakres od <1jtk/m3
Metoda hodowlana, sedymentacyjna
Metoda hodowlana, zderzeniowa
Obecność i identyfikacja dorosłych
form pasożytów jelitowych
Metoda makroskopowa
Metoda mikroskopowa
Obecność pałeczek z rodzaju
Haemophilus
Metoda hodowlana uzupełniona
testami biochemicznymi
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PB-OBP-015
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
Obecność i identyfikacja pałeczek
Escherichia coli typ O157
Metoda hodowlana
uzupełniona testami biochemicznymi
i serologicznymi
Obecność i identyfikacja pałeczek
z rodzaju Bordetella
Metoda hodowlana
uzupełniona testami biochemicznymi
Obecność i identyfikacja pałeczek
z rodzaju Campylobacter
Metoda hodowlana
uzupełniona testami biochemicznymi
Obecność i identyfikacja bakterii
z rodzaju Corynebacterium
Metoda hodowlana
uzupełniona testami biochemicznymi
Obecność i liczba bakterii z rodzaju
Legionella
Zakres od 1 jtk/100ml
Metoda filtracji membranowej
PB-OBP-005
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-017
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-018
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-019
edycja 3 z dnia 29.06.2010 r.
PB-OBP-024
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-025
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-011
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-027
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-012
edycja 3 z dnia 07.07.2011 r.
PN-EN ISO 11731-2:2008
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 29 września 2014 r.
str. 5/7
PCA
Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe
Szczepy grzybów wyhodowanych
Identyfikacja grzybów pleśniowych
z materiału klinicznego
i grzybów drożdżopodobnych
Metoda hodowlana
Wymaz z powierzchni
Obecność i identyfikacja grzybów
pleśniowych i grzybów
drożdżopodobnych
Metoda hodowlana
Szczepy grzybów wyhodowanych
Obecność, liczba i identyfikacja
z odcisków i powietrza
grzybów pleśniowych i grzybów
drożdżopodobnych
Odcisk
Zakres od <1jtk/25 cm2
Metoda hodowlana
Powietrze
Zakres od <1jtk/m3
Metoda hodowlana
Kał
Obecność toksyn A i B Clostridium
difficile
Metoda ELISA
Krew, płyn mózgowo-rdzeniowy,
Wybarwiony obraz elementów
inne płyny ustrojowe, płyny
morfotycznych z materiału klinicznego
wysiękowe, wydaliny, wydzieliny,
Metoda mikroskopowa
fragmenty tkanek, bioptaty, materiał Barwienie metodą Grama
pochodzący ze skóry, narządów
i jam ciała ludzkiego
Krew, płyn mózgowo-rdzeniowy,
Ocena morfologii kolonii bakteryjnych
inne płyny ustrojowe, płyny
Posiewy materiałów biologicznych
wysiękowe, wydaliny, wydzieliny,
Metoda hodowlana
fragmenty tkanek, bioptaty, materiał Metoda hodowlana automatyczna
pochodzący ze skóry, narządów
fluorescencyjna
i jam ciała ludzkiego, materiał
pobrany z materiałów
wszczepialnych i wprowadzonych
do organizmu mających
bezpośredni kontakt z ciałem
pacjenta
Badane obiekty / Grupa obiektów
Zakres akredytacji Nr AB 448
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PB-OBP-008
edycja 2 z dnia 07.07.2011 r.
PB-OBP-029
edycja 1 z dnia 19.01.2012 r.
PB-OBP-034
edycja 1 z dnia 24.02.2014 r.
PB-OBP-032
edycja 3 z dnia 06.12.2013 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 29 września 2014 r.
str. 6/7
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 448
Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 448
Status zmian: wersja pierwotna - A
Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW
TADEUSZ MATRAS
dnia: 29.09.2014 r.
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 12, 29 września 2014 r.
str. 7/7
Download