publiczna biblioteka pedagogiczna

advertisement
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W KONINIE
MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE
ZGROMADZONE W DZIALE
MEDIALNO - TECHNICZNYM
MARZEC 2008
Opracowanie:
Dział Medialno-Techniczny
oraz Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie
Druk: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Szanowni Państwo !
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie (Dział Medialno - Techniczny)
przygotowała wykaz posiadanych przez bibliotekę materiałów audiowizualnych, które mogą
pomóc w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycielom wszystkich typów szkół. Z
dotychczasowej analizy stopnia wykorzystania tych materiałów wynika, że nie są one w
dalszym ciągu zauważane przez nauczycieli i mając służyć unowocześnianiu metod nauczania
zalegają biblioteczne półki. Dlatego też chcielibyśmy, by ten informator dotarł do każdego
pedagoga bibliotekarza, by wszystkich zainteresował.
PBP w Koninie gromadzi kasety magnetofonowe, płyty gramofonowe, CD, kasety wideo,
na których znajduje się zapis słowny, muzyczny i wizualny z różnych dziedzin nauki
i kultury. Posiadamy sporą ilość lektur szkolnych, pakiety multimedialne z telewizji
edukacyjnej podarowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (posiadają je także nasze
filie w Kole Słupcy i Turku), filmy regionalne. Wszystko to może być wykorzystane
na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.
Wypożyczeń dokonujemy nieodpłatnie dla naszych czytelników, a wypożyczającego
obowiązuje tylko przestrzeganie regulaminu wypożyczeń. Informator opracowany jest
przedmiotowo (zagadnieniowo). Szczególnie zachęcamy do korzystania z kaset dotyczących
uzależnień, wychowania seksualnego, czy spraw regionalnych.
Ponadto zapraszamy do biblioteki w Koninie i naszych filii na lekcje biblioteczne,
które ze względów organizacyjnych (praca wewnętrzna PBP) prosimy planować na środy.
Życzymy Państwu efektywnej pracy edukacyjnej i wychowawczej, do której chcemy
i my przyłożyć swoją cegiełkę.
Pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
w Koninie
LEGENDA DO WYKAZU
Tk – taśma kasetowa
KV – kaseta wideo
F – film dźwiękowy
CD – płyta kompaktowa
Ps – przeźrocza
Pł – płyta gramofonowa
Dk – dyskietka
ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
(FRAGMENT REGULAMINU PBP)
§ 43
Zbiory audiowizualne udostępniane są czytelnikom Biblioteki za okazaniem aktualnej karty
bibliotecznej.
§ 44
Wypożyczający winien zgłosić się do Działu Medialno-Technicznego z aktualną kartą
biblioteczną i potwierdzić wypożyczenie własnoręcznym podpisem.
§ 45
Jednorazowo wypożycza się do 5 nośników (pakietów) audiowizualnych lub elektronicznych.
Nauczyciele mogą
elektronicznych.
wypożyczyć
do
§ 46
7 nośników
(pakietów)
audiowizualnych
lub
§ 47
Zbiory audiowizualne i elektroniczne wypożyczane są na tydzień.
§ 48
Wypożyczający może zwrócić się z prośbą o przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów
audiowizualnych i elektronicznych, o ile nie są one potrzebne innemu użytkownikowi.
W przypadku niedotrzymania terminu
zarządzeniem dyrektora Biblioteki.
§ 49
zwrotu
wypożyczający
płaci
karę
ustaloną
§ 50
Czytelnik płaci za uszkodzone lub zagubione materiały kwotę ustaloną przez kierownika
działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów lub kierownika Filii.
§ 51
Na zapotrzebowanie użytkownika Biblioteki Dział Medialno - Techniczny dokonuje
nieodpłatnie kopii materiałów dydaktycznych nie objętych licencją.
§ 52
Dział Medialno - Techniczny czynny jest w godzinach pracy Biblioteki.
FILMY SZPULOWE
Jak ptaki
Kopia barwna, zapis optyczny, ilość akt – 3; 16 mm
F 263
Kosmos 77
Warszawa: Centralny Ośrodek Filmów Dydaktycznych
/ b. r. /, 153 m, zapis optyczny, 16 mm,1 akt.
F 260
Lato 75
Łódź : Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych
/b. r. /, kopia barwna, zapis optyczny, 16 mm
F 269
Międzynarodowy Dzień Dziecka
Łódź: Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych
/b.r. /, kopia barwna, zapis optyczny, 16 mm
F 267
Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny Nauczycieli
Kopia barwna, zapis optyczny, 533 m, 16 mm, 4 akty
F 271
Po prostu serc
Łódź: Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych
/b.r. /, kopia barwna, zapis optyczny, 16 mm, 1 akt
F 266
Pokolenie społecznego awansu
Kopia barwna, zapis optyczny, 358 m, 16 mm, 1 akt
F 270
Proces nauczania
Warszawa: Instytut Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej
/b.r. /, kopia barwna, zapis optyczny,16 mm, 1 akt
F 258
Projektoskop :metodyka, wykorzystanie.
Łódź: Zakład Wytwórczy Kopii Filmowych
/b.r./, kopia barwna, 115 m, zapis optyczny, 16 mm
Szkoła na miarę czasu
Kopia barwna, zapis optyczny, 126 m, 16 mm, 1 akt
F 254, F 255, F 257
F 272
Techniczne środki dydaktyczne. Środki audiowizualne.
F 259
Warszawa: Instytuy Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej
/b.r. /, kopia barwna, zapis optyczny, 380m, 16mm, 1 akt
Wychowanie przedszkolne w Polsce Ludowej
Kopia barwna, zapis optyczny, 326 m, 16mm, 1 akt
F 264
Wykładowca i słuchacz
F 261
Warszawa: Instytut Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej
/b.r. /, kopia czarno – biała, zapis optyczny, 16mm, czas trwania 13 min.
Z tremą na ty
F 262
Warszawa: Instytut Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej
/b.r./, kopia czarno – biała, zapis optyczny, 16mm, 2 akty, czas trwania 18 min.
Zbiorcza szkoła w Koczale
Łódź: Łódz. Zakł. Wytw. Kopii Film.
/b.r./,kopia barwna, zapis optyczny,16mm, 211m
F 265
Złota kielnia
Warszawa: SWF /b.r./, kopia czarno – biała, zapis optyczny, 120 m, 16mm
F 268
Foliogramy
Maśnik Krystyna
1004
Twoja i moja historia
Kraków: Wydawnictwo „ Rubikon”, 2000 – 14 foliogramów + komentarz
Dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów objętym kształceniem i
wychowaniem specjalnym. Ukazanie wartości rodziny w życiu człowieka oraz opisanie
przemian w funkcjonowaniu organizmu, zrozumienie zjawisk występujących w okresie
dojrzewania
ISBN 83-88725-02-5
Fl
Szczawińska Maria
1003
Płodność bez tajemnic
Kraków: Wydawnictwo "Grafion", 2000. – 21 foliogramów + przewodnik merytoryczny
Do kształcenia ogólnego, do nauczania wychowania do życia w rodzinie, na poziomie
gimnazjum i szkoły podstawowej
ISBN 83-914851-0-2
Fl
Kasety Magnetofonowe
Język polski
Ferdydurke: muzyka filmowa
Stanisław Syrewicz
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 - 1 kas. magn.
Miłosz Czesław
Antologia osobista
Kraków: Wydawnictwo „ Znak”, 1998 - 8 kas. magn.
Wiersze (60’)
Wiersze 2 (56’)
Poematy (56’)
Przekłady (46’)
Tk 740
Tk 980
Tk 981
Tk 982
Tk 983
Tk 984
Tk 984
Tk 986
Tk 987
Literatura polska:
powtórka z zakresu szkoły średniej:
super ściąga
Opracowanie A. Makowska
Poznań: „ Fonopol”, 1991 - 12 kaset, 4 druki towarzyszące
1: Antyk. Średniowiecze.
2: Średniowiecze. Renesans.
3: Renesans. Barok. Oświecenie.
4: Oświecenie. Romantyzm.
5: Romantyzm.
6: Romantyzm.
7: Pozytywizm.
8. Młoda Polska.
9: Dwudziestolecie międzywojenne.
10: Dwudziestolecie międzywojenne
11: Literatura współczesna.
12: Literatura współczesna.
Tk 545
Tk 546
Tk 547
Tk 548
Tk 549
Tk 550
Tk 551
Tk 552
Tk 553
Tk 554
Tk 555
Tk 556
Wielcy poezji polskiej
Tk 782/1
Warszawa: Dydakta, b.r.- 5 kas. magnetofonowych
Kas. 1: Strona A: Bohater w utworach Adama Mickiewicza; Strona B: Romantyczna
liryka miłosna
Wielcy poezji polskiej
Tk 783/2, Tk 784/3
Kas. 2: Strona A: Adam Mickiewicz „ Ballady i romanse”; Strona B: Adam Mickiewicz „
Sonety krymskie”.
Kas. 3: Strona A: Juliusz Słowacki- syn Salomei; Strona B: Liryki J. Słowackiego.
Wielcy poezji polskiej
KV 785/4, KV 786/5
Kas. 4: Strona A: Monologi romantyczne; Strona B: Polacy w literackiej legendzie
Kas. 5: Strona A i B: Wielcy poezji polskiej „ Gdy o ojczyźnie mojej myślę”
Języki obce
Angielski
Advance: język angielski; pre- intermediate
Tk 1030/1, Tk 1031/2
Radosław Brzozowski, Phillip Smith
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002 - 2 kas. magnetofonowe
Nowa matura; szkoły ponadgimnazjalne
Angielski bez błędów: jakie błędy popełniają Polacy i jak ich unikać?
George Sliwa
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001 - 1 kas. magnetofonowa
Stanowi całość z książką o sygn. 75996
Czatterbox 2
Derek Strange; Oxford University Press
Oxford: University Press, 1989 - 1 kas. magn.(time 36’)
Tk 1012
Tk 993
Dąbrowski Krzysztof, Remond Peter
Tk 972, Tk 889
Anything Goes: Communicative Activities for Mixed Ability Groups (Intermediate): dialogi
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 1993.- 1 kas. magnetofonowa
Strona A: Dialogi 1-8 (czas 10 min.30 s.)
Strona B: Dialogi 9-15 (czas 9 min.)
Stanowi całość z podręcznikiem pod tym samym tytułem nr 67785
Domański Piotr
Tk 718
Przeboje dla wszystkich: 50 największych szlagierów XX wieku: oryginalny podręcznik do
nauki języka angielskiego w sposób łatwy i przyjemny
Warszawa: „ Petra”,[1995] - 1 kas. magn.
First Steps in English
Intensywny kurs języka angielskiego dla początkujących.
Nagranie własne przegrane z kaset oryginalnych.
2 komplety
First Steps in English
Intensywny kurs języka angielskiego dla początkujących
Dodatki- instrukcje użytkownika kaset
Produkcja „ Merimpex”
Cz.1.
Cz.2.
Cz.3.
Cz.4.
Cz.5.
Cz. 6.
Cz.7.
Cz. 8.
Cz. 9.
Cz.10.
Tk 439, Tk 486
Tk 177
Tk 178
Tk 179
Tk 180
Tk 181
Tk 182
Tk 183
Tk 184
Tk 185
Tk 186
Cz.11.
Cz.12.
Cz. 13.
Cz.14.
Cz.15.
Cz.16.
Cz.17.
Cz.18.
Cz.19.
Cz.20.
Cz.21.
Cz.22.
Cz.23.
Cz.24.
Tk 301
Tk 302
Tk 274
Tk 275
Tk 303
Tk 304
Tk 305
Tk 306
Tk 311
Tk 312
Tk 317
Tk 318
Tk 319
Tk 320
Headway: elementary
Tk 947/1, Tk 948/2
Liz Soars, John Soars
Londyn: Oxford University Press, 1993.- 2 kas. magn.
Kas.1: Side1(time 36’); Side2 (time 36’)
Kas.2: Side1(time 32’); Side2 (time 32’)
Stanowi całość z Workbook 70312, Student’s Book 70305, Teacher’s Book 70491
Headway: pre- intermediate
Tk 949/1, Tk950/2
John Soars, Li Soars
Londyn: Oxford University Press, 1991 - 2 kas. magn.
Kas.1: Side1 (time 28’); Side 2 (time 29’)
Kas.2: Side1 (time 30’); Side 2 (time 24’)
Stanowi całość z Workbook 70314, Student’s Book 70306, Teacher’s Book 70313
Headway: advanced
Tk 955/1, Tk 956/2
John Soars, Liz Soars
Oxford: University Press, 1989.- 2 kas. magn.
Kas.1: Side1 (time 31’); Side 2 (time 32’)
Kas.2: Side1 (time 30’); Side 2 (time 20’)
Stanowi całość z Workbook 70318, Student’s Book 70310, Teacher’s Book 70311
Headway: upper – intermediate
Tk 953/1, Tk 954/2
Liz Soars, John Soars
Oxford, University Press, 1998.- 2 kas. magn.
Kas.1: Side1 (time 47’); Side 2 (time 44’)
Kas.2: Side1 (time 42’); Side 2 (time 45’)
Stanowi całość z Workbook 70317, Student’s Book 70308, Teacher’s Book 70309
Jassem Wiktor
Tk 698
Ćwiczenia do podręcznika wymowy angielskiej: nagranie do książki „ Podręcznik wymowy
angielskiej” wydany przez PWN .
Producent: Glob Records
Druk towarzyszący: dt 133
Język angielski i amerykański
Tk 1013
Kurs dla początkujących i zaawansowanych / Bill Johnston, Katarzyna Rydel- Johnston
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001 - 1 kas. magn.
Stanowi całość z książką o sygn. 76375
Kernel One: situations and Dialogues
Robert O’Neill
B.m.: „Longman”,1979 - 2 kas. magn. (34; 54 min.)
Tk 758/1, Tk 759/2
Kernel Three: Situations and Dialogues
Robert O’Neill, Alan McLean
B.M.: „ Longman”, 1983 - 2 kas. magn.(53; 50 min.)
Tk 756/1, Tk 757/2
Kernel Two: Episodes
Robert O’Neill
B.m. „ Longman”, 1982 - 2 kas. magn. (37; 37 min.)
Tk 762/1, 763/2
Kernel Two: Situations and Dialogues
Robert O’Neill
B.m.: „ Longman”, 1983 - 2 kas. magn. (58; 47 min.)
Tk 760/1, Tk 761/2
Michalska Maria, Beven- Oyrzanowska Celia
I learn English. Język angielski dla dzieci
Warszawa: Polskie Nagrania, 1989
CK 405- 407 Stereo
New Headway: English Course; intermediate
Liz Soars, John Soars
Oxford: University Press, 1996 - 2 kas. magn. (47; 48 min.)
Stanowi całość z sygn. 70316/1, 70307/2, 70315/3
Tk 513 (3 kasety)
Tk 951/1, Tk 952/2
Next Steps in Englis
Tk 734/1, Tk 735/2, Tk 736/3, Tk 737/4, Tk 738/5, Tk 739/6
The Next in English
B/M.: „ Merimpex”, 1992 - 6 kas. magn.
Optimal English
Tk 938/1, Tk 939/2, Tk 940/3, Tk 941/4, Tk 942/5, Tk 943/6
Kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych
Poznań: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe, 1999 - 6 kas. magn.+ podręcznik
Otto Barbara, Otto Marcin
Tk 918, Tk 919, Tk 920/1, Tk 921, Tk 922, Tk 923/2
Here is the News
Warszawa: WSiP, 1995.- 6 kas.
Cz.1: Natural Calamities, Man- Made Disasters, Ekology, Health, Socjal Issues
Cz.2: Crime, Vilence, Sociopolitical Issues, Miscellaneous Items
Kasety stanowią całość z podręcznikiem o sygn. 69380/1, 69381/2
Palstra Rosemary
Tk 780/1, Tk 781/2
Angielski przez telefon: dialogi i ćwiczenia
Gdynia: Graph Media Film, 1993.- 2 kas. magnetofonowe+ książka pod tym samym tytułem
Kaseta 1 (78’)
Kaseta 2 (56’) dt 160
Rozmówki polsko-angielskie dla turystów
Your English ABC: English course for children
Tk 401,Tk 402,Tk 437, Tk 438,
Tk 505, Tk 506, Tk 648, Tk 649
Poznań: „ Merimpex”, 1989- 1991 - 8 kaset
Druki tow. : Book 1- Book 4, dt- 118-121
Arabski
Język arabski dla Polaków: podręcznik dla początkujących
Adnan Abbas, George Yacoub
Warszawa: „ Wiedza Powszechna”, 1996 - 1 kas. magn.
Stanowi całość z podręcznikiem pod tym samym tytułem nr inwent. 66942
Tk 886
Bułgarski
Rozmówki polsko-bułgarskie dla turystów
Aut.: Bogdan Krzepski
Produkcja: „ Atomica”
Stereo AX- 0029
Tk 342, Tk 343
Francuski
Parlez avec nous, c’est facile
Intensywny kurs języka francuskiego.
Nagranie własne przegrane z kaset oryginalnych
Parlez avec nous, c’est facile
Tk 719, Tk 730 (1 komplet)
Tk 360, Tk 365, Tk 372, Tk 377,
Tk 381, Tk 388, Tk 397, Tk 400
Intensywny kurs języka francuskiego
Aut.: Jacek Pleciński.
Instrukcje programowe.
Produkcja: „ Merimpex”- MX 0032
Rozmówki polsko- francuskie dla turystów
Aut.: M.,E.i J. Plecińscy.
Produkcja: Polskie Radio Poznań; „ Merimpex”
Stereo AX- 0021
Tk 331, Tk 333
Grecki
Rozmówki polsko-greckie, turystyczno-handlowe
Aut.: Nikos Chadzinikolau
Produkcja: „ Atomica”
Stereo AX- 0025
Tk 337, Tk339
Hiszpański
Espanol para ti
Intensywny kurs języka hiszpańskiego dla poczatkujących.
Nagranie własne przegrane z kaset oryginalnych
Tk 741, Tk 752 (1komplet)
Espanol para ti
Tk 495, Tk 499, Tk 519
Intensywny kurs języka hiszpańskiego dla poczatkujących / Barbara Stawicka
Poznań: „ Merimpex”
12 instrukcji posługiwania się kasetami kursu
Rozmówki polsko- hiszpańskie dla turystów
Aut.: Barbara Stawicka- Munoz
Produkcja: „ Atomica”
Stereo AX- 0026
Tk 334, Tk 336
Niemiecki
Alles gte!
Telewizyjny kurs języka niemieckiego.
Warszawa: Spider, 1990
Tk 531, Tk 533
Anfang und Fortschritt 1/ oprac. Joanna Honsza
Opole: Agencja „ Alba”, 1991 - 5 kaset
1: Lekcje od 1 do 10
2: Lekcje od 11 do 19
3: Lekcje od 20 do 30
4: Ćwiczenia fonetyczne
5: Ćwiczenia fonetyczne
Tk 557
Tk 558
Tk 559
Tk 560
Tk 561
Anfang und Fortschritt 2 /oprac. Joanna Honsza
Opole: Agencja „ Alba”, 1991 - 5 kaset
1: Lekcje od 1 do 4
2: Lekcje od 5 do 8
3: Lekcje 9 i 10
4: Lekcje od 11 do 14
5: Lekcje od 15 do 18
Tk 562
Tk 563
Tk 564
Tk 565
Tk 566
Błyskawiczny kurs języka niemieckiego: 240 minut stereo / oprac. Jan Iluk
Sosnowiec: Granpok, 1990
Cz.1.
Cz.2.
Cz.3.
Cz.4.
Tk 527
Tk 528
Tk 529
Tk 530
Dachfenster
Tk 1022
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum / Elżbieta Reymont, Agnieszka
Sibiga, Małgorzata Jezierska – Wiejak
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001 - 1 kas. magn./
Stanowi całość z książką ćwiczeń o sygn. bp 4024
Das Deutschmobil 1 : Deutsch als Fremdsprache für Kinder
Monachium: Klett, 1990 - 1 kas.
1.- Texte, Lieder und Hörverständnisübungen
Druki tow.: Lehrbuch, Lehrerhandbuch, Arbeitsbuch; dt 101, dt 103
Das Zertifikat: Deutsch als Fremdsprache
Frankfurt: Goethe-Institut, 1986.- 1 kas.
1.- Modelltest 3.
Druki tow.: Modelltest 1, Modelltest 3. dt 99-100
Der,die,das
Nagrania do podręcznika do języka niemieckiego dla klasy V
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 - 1 kas.
Strona A- rozdziały 1-4 (do ćwiczenia D5)
Strona B- rozdziały 4 (od ćwiczenia E2, E3)-7
Kaseta stanowi całość z podręcznikiem bp 3065
Tk 631
Tk 630
Tk 904
Der, die, das: podręcznik do języka niemieckiego
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997-2001 - 4 kas. mag.
Kas.1: Dla klasy IV / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.- 2000
Tk 998, Tk 1023
Kas.2: Dla klasy V/ Marta Kozupska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.- 2000
Tk 999, Tk 1024
Kas.3: Dla klasy VI/ Marta Kozupska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło.-2001
Tk 1025
Kas.4: Dla klasy VIII/ Lucyna Halej, Marta Kozupska, Ewa Krawczyk.- 1997
Tk 905
Stanowi całość z podr.. i zeszytami ćw. O sygn.: (kl. IV): bp 4037, 3868, 4038, 3885, (kl. V)
: bp 4039, 3869,4040, 3886, (kl. VI): bp 4041, (kl. VIII) bp 4040
Deutsch aktiv 2: Ein Lehrwerk für Erwachsene
Berlin: Langenscheidt, 1981-1982 - 3 kas.
1.- Cassette 2 A1: Hörtexte /1/.
Tk 577
2.- Cassette 2 A2: Hörtexte /2/.
Tk 578
3.- Cassette 2 B: Sprechübungen
Tk 579
Druki tow.: Lehrbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch, Sprechübungen, Glossar Polnisch,
Dt 20, Dt 24
Deutsch aktiv 3: Ein Lehrwerk für Erwachsene: Materialien für die Mittelstufe
Berlin: Langenscheidt, 1985-1986 - 2 kas.
1.- Cassette zu Teil 1: Hörtexte.
Tk 580
2.- Cassette zu Teil 2: Hörtexte.
Tk 581
Druki tow.: Materialien für die Mittelstufe Teil 1 i 2, Arbeitsbuch, Lehrerhand- dreichungen
zu Teil 1, dt 25, dt 28
Deutsch aktiv Neu 1A./ kurs dla dorosłych /
Berlin: Langenscheidt, 1986-1988 - 3 kas.
1.- Cassette 1A/1: Hörtexte.
2.- Cassette 1A/2a: Sprechübungen
3.- Cassette 1A/2b: Sprechübungen
Druki tow.: Arbeitsbuch, Lehrbuch, Lehrerhandreichungen, Sprechübungen,
Słowniczek niemiecko-polski, dt 8, dt 12.
Tk 570
Tk 571
Tk 572
Deutsch aktiv Neu 1B / kurs dla dorosłych /
Berlin:Langenscheidt,1987-1989.- 3 k.
1.Cassette 1B/1: Hörtexte.
2.Cassette 1B/2a: Sprechübungen
3.Cassette 1B/2b: Sprechübungen
Druki tow: Lehrbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandreichungen, Sprechübungen,
Słowniczek niemiecko-polski.
Tk 573
Tk 574
Tk 575
Deutsch aktiv Neu 1C /kurs dla dorosłych/
Berlin: Langenscheidt, 1989.-1kaseta
1.- Cassette 1C: Hörtexte.
Druki tow.: Lehrbuch, Arbeitsbuch, dt 18, dt 19
Dt 13-17
Tk 576
Deutsch / kurs podstawowy, język niemiecki dla młodych ludzi /
Deutsch für junge Leute: Band 1.
Monachium: Verlag für Deutsch, 1981 - 3 k.
1. Lehrbuchtexte.
Tk 617
2. Sprechübungen.
Tk 618
3. Sprechübungen.
Tk 619
Druki tow. Podręcznik z tekstami, Lehrerhandbuch / podr. Dla nauczyciela /, Aufgabenbuch
/zeszyt ćwiczeń dla ucznia /, Słowniczek niemiecko-serbskochorwacki, Słowniczek
niemiecko- polski, 2 x 20 Transparente für den Tageslichtprojektor, dt 84, dt 88
Deutsch / kurs średniozaawansowany /
Deutsch für junge Leute: Band 2.
Monachium: Verlag für Deutsch,1982.- 2 k.
1.Cassette 1: Lehrbuchtexte.
2.Cassette 2: Lehrbuchtexte.
Tk 620
Tk 621
Druki tow.: Podręcznik z tekstami, Lehrerhandbuch / podręcznik dla nauczyciela /,
Aufgabenbuch / zeszyt ćwiczeń dla ucznia /,dt 89, dt 91
Deutsch / kurs dla zaawansowanych /
Deutsch für junge Leute: Band 3.
Monachium: Verlag für Deutsch, 1984 - 2 k.
1. Cassette 1: Lehrbuchtexte.
2.Cassette 2: Lehrbuchtexte.
Druk tow.: Aufgabenbuch / zeszyt ćwiczeń / dt 92
Deutsch konkret 1: Ein Lehrwerk für Jugenliche in 3 Lernstufen
Berlin: Langenscheidt,1983-1986.- 3 k.
1.Cassette 1A: Dialoge, Texte und Ausspracheübungen.
2.Cassette 1B/1/: Sprechübungen 1
3.Cassette 1B/2/: Sprechübungen 1
Druki tow.: Lehrbuch, Arbeitsbuch, Tests 1, Sprechübungen 1, dt 29-32
Deutsch konkret 2: Ein Lehrwerk für Jugendliche in 3 Lernstufen.
Berlin: Langenscheidt, 1985.- 1k.
1.- Cassette 2A: Dialoge und Hörtexte.
Druki tow.: Arbeitsbuch, Lehrerhandreichungen, dt 33-34
Deutsch konkret 3: Ein Lehrwerk für Jugendliche in 3 Lernstufen
Berlin: Langenscheidt, 1985.- 1 k.
1. Cassette 3A: Dialoge und Hörtexte.
Druki tow: Lehrbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandreichungen, dt 35-37
Tk 622
Tk 623
Tk 582
Tk 583
Tk 584
Tk 585
Tk 586
Deutsch mit Peter und Petra: Dialoge und Lesetexte.
Monachium: Verlag für Deutsch, 1989 - 2 k.
Tk 607, Tk 608
Druki tow.: Band 1- Ein Lese- und Arbeitsbuch für die Grundschule, Lehrerheft mit Tests und
34 Bildkarten als Kopiervorlagen, Band 2- Ein Lese- und Arbeitsbuch für die Grundschule,
dt 72, dt 74 / kurs dla dzieci ze szkoły podstawowej: kurs podstawowy, drugi stopień /
Deutsch mit Phantasie: Aufnahme aller im Buch mit gekennzeichneten Texte.
Monachium: Hueber, 1985 + druk tow.
Tk 601
Dt 66
Eine Kleine Deutschmusik
Learning German Through Familiar Tunes by Uwe Kind: 24 Songs.
Berlin: Langenscheidt, 1983 + druk tow, Dt 70
/ niemiecko-angielski /
Tk 605
Eins, zwei,drei: podręcznik do języka niemieckiego dla klasy I
Lucyna Halej, Marta Kozupska, Ewa Krawczyk; oprac. muz. Mikołaj Hertel
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1998 – 1 kas. magn.
Strona A: Lehrbuch – Kapitel 1 – Lehrbuch – Kapitel 11
Strona B: Arbeitsbuch – Kapitel 11 – Lehrbuch – Kapitel 20
Tk 930
Stanowi całość z podręcznikiem bp 3111 i zeszytem ćwiczeń bp 3112
Eins, zwein,drei:
podręcznik do niemieckiego dla gimnazjum
Lucyna Halej, Marta Kozupska, Ewa Krawczyk
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1998 – 2000. – 3 kas. magn.
Kas.1: Dla klasy I
Kas.2: Dla klasy II
Kas.3: Dla klasy III
Stanowi całość z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń sygn.
(Kl.I) bp 3112, (kl.II) bp 4032, (kl.III) bp 4034
Tk 930, Tk 1019
Tk 1020
Grundkurs Deutsch
/ kurs podstawowy z języka niemieckiego /
Monachium: Verlag für Deutsch, 1980. – 4 k.
1. – Lehrbuchtexte.
Tk 613, Tk 614
2. – Sprechübungen aus dem Arbeitsbuch
Tk 615, Tk 616
Druki tow.: Podręcznik uniwersalny dla młodzieży i dorosłych, Lehrerhandbuch / podręcznik
dla nauczyciela /, Słownik niemiecko – rosyjski, Grammatisches Arbeitsbuch – Einsprachige
Fassung / książka dla ucznia z ćwiczeniami gram./, 32 Transparente für den
Tageslichtprojekt,dt 79, dt 83
Grüb dich, Peter !: Ein Deutschkurs für Kinde
Poznań: „ Merimpex”, 1990 – 1991. – 6 k.
1. Cz.1 – 2.
2. Cz.3 – 4.
3. Cz.5 – 6.
4. Cz.7 – 8.
5. Cz. 9 – 10.
6. Cz.11 – 12
Druki tow.: Teil 1 – Teil 3, dt 116, dt 117, dt 122
Halej Lucyna, Kozubska Marta, Krawczyk Ewa
Der, die, das: nagrania do podręcznika do języka niemieckiego dla klasy VIII
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997 – 1 kas.
Strona A – Lehrbuch – Heft 1: 2a – Lehrnuch – Heft 3: 3e
Strona B – Lehrbuch – Heft 2: 5d – Arbeistbuch – Heft 4: Test 2
Tk 487
Tk 488
Tk 536
Tk 537
Tk 650
Tk 651
Tk 905
Stanowi całość z podręcznikiem bp 3071
Hallo, Peter – wir lerner Deutsch: Ein Sprachkurs für Kinder
B. Weisgerber, H. Böhm, R. Urbanek.
Bonn: Kessler Verlag, 1987 – 1990. – 3 kas.
Cz.1: Lehrbuchtext
Tk 567
+ 3 druki towarzszace: Lehrbuch, Lehrerkommentar, Arbeitsheft mit Bildwortkarten, dt 1,dt 3
Cz.2: Lehrbuchtext.
Tk 568
+ 3 druki tow.: Lehrbuch, Lehrerkommentar, Arbeitsheft mit Bildwortkarten, dt 4,dt 6
Cz.3: Liederkiste 1.
Tk 569
+ 1 druk tow.: Liederheft, dt 7
Kleine deutsche Partikellehre
Tk 602
Ein Lehrund Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache.
Monachium: Klett, 1983. – 1 k.+ druk tow.
Dt 67
Lehr – und Übungsbuch der deutschen Grammatik: Auswahl aus den Übungen.
Monachium: Verlag für Deutsch, 1986. – 2 k
Tk 609, Tk 610
Druk tow.: Schlüssel, dt 75
Lernziel Deutsch: Deutsch als Fremdsprache
Monachium: Hueber, 1983 – 1985. – 4 k.
1. – Grundstufe 1. – 2 k.
2. - Grundstufe 2. – 2 k.
Druk tow.: 2 czytanki, 2 Lehrerhandbuch, Bildtafeln, dt 59 – 63
Tk 595, Tk 596
Tk 597, Tk 598
Literaturkurs Deutsch
Frankfurt: OBV, 1990. – 1 k. Druk tow.: Lehrerheft fur beide Buche, dt 112
Tk 647
Mein Gespräch, meine Lieder
Liedermacher im Deutschunterricht Berlin: Langenscheidt, 1986 +druk tow, dt 68
Tk 603
Meine Ersten Schritte in Deutsch
Intensywny kurs języka niemieckiego.
Dodatki – instrukcje posługiwania się kasetami kursu. Produkcja „ Merimpex”
Cz.1.
Cz.2.
Cz.3.
Cz.4.
Cz.5.
Cz.6.
Cz.7.
Cz.8.
Cz.9.
Cz.10.
Cz.11.
MX 0023
Tk 307
Tk 309
Tk 310
Tk 313
Tk 314
Tk 315
Tk 316
Tk 321
Tk 322
Tk 323
Cz.12.
Cz.13.
Cz.14.
Cz.15.
Cz.16.
Cz.17.
Cz.18.
Cz.19.
Cz.20.
Cz.21.
Cz.22.
Cz.23.
Cz.24.
Tk 324
Tk 325
Tk 326
Tk 329
Tk 330
Tk 344
Tk 345
Tk 346
Tk 347
Tk 348
Tk 349
Tk 350
Tk 351
Meine Ersten Schritte In Deutsch
Intensywny kurs języka niemieckiego.
Nagranie własne przegrane z kaset oryginalnych.
22 kasety – 24 lekcje
Tk 403, Tk 424
Mittelstufe / stopień średni /
Mittelstufe Deutsch: Texte und Übungen.
Monachium: Verlag für Deutsch, 1985 – 1989 – 2 k.
Druki tow.: Czytanka, Arbeitsbuch, Schlüssel zum Arbeitsbuch,dt 76, dt 78
Tk 611, Tk 612
Papa, Charly hat gesagt ... :
Tk 604
Ausgewählte Gespräche zwischen Vater und Sohn mit Übungen zum Deutschunterricht für
Ausländer: 6 Dialoge.
Berlin: Langenscheidt, 1984 + druk tow.: Text – und Arbeitsbuch, dt 69
Paule Puhmanns Paddelboot
Zehn Lieder zum Singen, und Lernen für den Deutschunterricht.
Berlin: Langenscheidt, 1985 + druk tow, dt 71
Tk 606
Porträt Claudia: Interviews und Gesprache.
Monachium: Goethe – Institut, b.r. – 2 k.
1. Lehrercassette Text 1 – 9.
Tk 599
2. Schülercassette Text 1 – 14.
Tk 600
Druki tow.: Transkript der Lehrerkassette, Transkript der Schülerkassette, dt 64 – 65
Praxis: Verstehen – Schreiben – Stellungnehmen
Monachium: Hueber, 1979 – 1980 – 1 k.
1. – Aufnahme sämtlicher Hörtexte
Druki tow.: Ein Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache, Lehrerhef, dt 93 – 94
Tk 624
Samouczek języka niemieckiego: kurs wstępny
Irena Wierzbicka, Teresa Rynkowska
Warszawa: Polskie Nagrania, 1990
Cz.1.
Cz.2.
Tk 525
Tk 526
Schüler AG und ÄRZTE
Nachrichten, Berichte und Gesprache: Ein Hörmagazin. Hörmaterialien für den
Deutschunterricht.
Monachium: Goethe – Institut, 1989 - 1 k. + 1 druk tow, dt 49
Sichtwechsel: Elf Kapitel zur Sprachsensibilisierung
/ kurs dla zaawansowanych /
Ein Deutschkurs für Fortgeschrittene.
Stuttgart: Klett, 1983 – 1 k.
Druki tow.: Czytanka, Arbeitsbuch, Handbuch fur den Unterricht, dt 46 – 48
Sieben junge Leute stellen sich vor
Monachium: Klett, 1989. – 2 k.
1. Cassette 1
2. Cassette 2
+ druk tow, dt 98
Tk 591
Tk 590
Tk 628
Tk 629
Sprachbrücke 1
Monachium: Klett, 1988 – 1989. – 3 k.
1. Cassette 1: Lektionen 1 – 7.
Tk 587
2. Cassette 2: Lektionen 8 – 15.
Tk 588
3. Cassette 3: Arbeitsbuch: Hörverstehen Lektionen 1 – 15
Tk 589
Druki tow.: Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsheft Lektionen 1 – 7, Arbeitsheft Lektionen 8 –
15, Wortschatz kontrastif: Deutsch – Spanisch, Deutsch – Französisch, Deutsch – Englisch,
Deutsch – Italienisch, dt 38 – 44, Sprachbrücke 2 dt 45
Sprachkurs Deutsch: Neufassung 1.
Frankfurt: ÖBV, 1989 – 4 k.
1. Kapitel 1 – Kapitel 5.
2. Kapitel 6 – Kapitel 8/12.
3. Kapitel 8/19 – Kapitel 11/11.
4. Kapitel 11/ Zwischenspiel – Kapitel 14
Druki tow.: Unterrichtsewrk für Rrwachsene, Lehrerheft, dt 104 – 105
Sprachkurs Deutsch 2: Neufassung
Frankfurt: ÖBV, 1990 – 3 k.
1. Kapitel 1 – Kapitel 5/28.
2. Kapitel 5/ Zwischenspiel – Kapitel 9.
3. Kapitel 10 – Kapitel 14.
Druki tow.: Unterrichtswerk für Erwachsene, Lehrerheft, dt 106 – 107
Tk 623
Tk 633
Tk 634
Tk 635
Tk 636
Tk 637
Tk 638
Sprachkurs Deutsch 3: Tonmaterialien
Frankfurt: ÖBV, 1982 – 3 k.
1. Kapitel 1/1 – 4/15.
Tk 639
2. Kapitel 4/16 – 6/11.
Tk 640
3. Kapitel 6/12 – Ro 9.
Tk 641
Druki tow.: Unterrichtswerk für Erwachsene, Lehrerheft zu Teil 3 und 4, dt 108, 110
Sprachkurs Deutsch 4: Tonmaterialien
Frankfurt: ÖBV, 1982 – 2 k.
1. Kapitel 10/1 – 15/6.
Tk 642
2. Kapitel 16/8 – 20/18.
Tk 643
Druki tow.: Unterrichtswerk für Erwachsene, Lehrerheft zu Teil 3 und 4, dt 109, 110
Sprachkurs Deutsch 5: Tonmaterialien
Frankfurt: ÖBV, 1985 – 3 k.
1. Kapitel 1 bis Kapitel 7.
2. Kapitel 8 bis Kapitel 11, Nummer 5
3. Kapitel 11, Numer 7 bis Kapitel 14
Druki tow.: Unterrichtswerk für Erwachsene, Lehrerheft für beide Bücher.
Tk 644
Tk 645
Tk 646
Dt 111 – 112
Themen 1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache
Monachium: Hueber, 1983 – 1 k.
Druki tow.: Kursbuch, Arbeitsbuch Ausland, Lehrerhandbuch, dt 50 – 52
Tk 592
Themen 2: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache
Monachium: Hueber, 1985 – 1 k.
Druki tow.: Kursbuch, Arbeitsbuch Ausland, Lehrerhandbuch, dt 53 – 55
Tk 593
Themen 3: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache
Monachium: Hueber, 1987 – 1 k.
Druki tow.: Kursbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch, dt 56 – 58
Tk 594
Was ist los ?
Podręcznik do języka niemieckiego / Ewa Krawczyk, Marta Kozupska, Lucyna Zastąpiło
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000 – 2001 – 2 kas. magn.
Kas.I: Dla klasy I
Tk 1026
Kas.II: Dla klasy II
Tk 1027
Stanowi całość z podręcznikami o sygn. (klasa I) bp 3870, (klasa II) bp 4035
Wege: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe und Studienvorbereitung
Monachium: Hueber, 1988 – 3 k.
1. Hörtexte zum Lehrbuch.
Tk 625
2. Hörtexte zum Lehrbuch.
Tk 626
3. Hörtexte zum Arbeitsbuch.
Tk 627
Druki tow.: Lehrbuch, Lehrerhandbuch, Arbeitsbuch, dt 95 – 97
Wer ? Wie ? Was ? Stufe 1
Bonn: Gilde, 1984 – 2 k.
1. Cassette 1: Lektion 1 bis 7.
2. Cassette 2: Lektion 8 bis 14.
Druki tow: Lehrerhandbuch, Schülerbuch, Schülerarbeitsheft, dt 123 – 125
Wer ? Wie ? Was ? Stufe 2
Bonn: Gilde, 1987 – 2 k.
1. Cassette 1: Lektion 1 bis 8.
2. Cassette 2: Lektion 9 bis 11 und Lieder.
Tk 660
Tk 661
Tk 662
Tk 663
Druki tow.: Lehrerhandbuch, Schülerbuch, Schülerarbeitsheft 1, Schülerarbeitsheft 2,
dt 126 – 129
Wer ? Wie ? Was ? Stufe 3
Bonn: Gilde, 1991. – 2 k.
1. – Cassette 1: Magazin 1 bis Magazin 2
2. – Cassette 2: Magazin 3 bis Ende
Druki tow.: Schülerbuch, Schülerarbeitsheft 1, Schülerarbeitsheft 2. dt 130 – 132
Tk 664
Tk 665
Rosyjski
Dobroe utro!/Władysław Figarski
Tk 800/1, Tk 801/2, Tk 802/3
Reż. Maciej Wroński
Warszawa: WSiP, 1994. – 3 kas. magn.
Stanowi całość z zeszytami ćwiczeń sygn. bp 2845/1, bp 2846/2
Gorczyca Wojciech, Lipska Barba Tk
Tk 883, Tk 879/1, Tk 884,Tk 880/2
Russkij jazyk po – nowomu: książka ćwiczeń
Warszawa: REA, 1996. – 2 cz.+ druk tow. Dt 201
Stanowi całość z podręcznikiem nr inwent. 66602, 66606/1, 66603, 66609/2
Druk tow.: Teksty piosenek z akordami na gitarę / wykonanie i aranżacja Aleksander
Sliepakow
Gorczyca Wojciech, Lipska Barbara
Tk 877, Tk 878, Tk 881/1, Tk 882/2
Russkij jazyk po nowomu: podręcznik dla młodzieży
Warszawa: REA, 1996.- 2 cz.
Stanowi całość z podręcznikiem nr inwent. 66600, 66606/1, 66601, 66607/2
Intensywny kurs języka rosyjskiego
Barbara Bogacka, Sitarski Andrzej.
Instrukcje posługiwania się kasetami.
Merimpex, MX 0033
Cz.1.
Cz.2.
Cz.3.
Cz.4.
Cz.5.
Cz.6.
Cz.7.
Cz.8.
Cz.9.
Cz.10.
Cz.11.
Cz.12.
Tk 352
Tk 353
Tk 354
Tk 355
Tk 356
Tk 357
Tk 358
Tk 359
Tk 366
Tk 367
Tk 368
Tk 369
Cz.13.
Cz.14.
Cz.15.
Cz.16.
Cz.17.
Cz.18.
Cz.19.
Cz.20.
Cz.21.
Cz.22.
Cz.23.
Cz.24.
Tk 370
Tk 371
Tk 379
Tk 380
Tk 389
Tk 390
Tk 391
Tk 392
Tk 393
Tk 394
Tk 395
Tk 396
Kak djeła
Tk 906, Tk 907
Podręcznik do języka rosyjskiego dla średnio zaawansowanych / Halina Granatowska,
Irena Danecka Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997 – 2 kas. magn.(50 min.15
sek.; 50 min. 05 sek.) Stanowi całość z podręcznikiem 68763
Privet
Privet!/ Władysław Figarski; reż. nagrania Maciej Wroński
Warszawa: WSiP, 1995. – 3 kas. magn.
Stanowi całość z podręcznikiem o sygn. bp 2915
Tk 874, Tk 875, Tk 876
Testy i zadania kontrolne
Tk 957
Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego / Halina Granatowska, Irena Danecka
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1998. – 1 kas. magn.
Stanowi całość z książką o sygn. 70456
Włoski
Mówimy po włosku
Kurs dla początkujących / Alina Kreisberg, Silvano de Fanti
Warszawa: Polskie Nagrania MUZA, 1999. – 2 kas. magn.
Stanowi całość z podręcznikiem o sygn.72290
Tk 988/1, Tk 989/2
Rozmówki polsko – włoskie dla turystów
Aut.: Hanna Flieger
Produkcja: „ Atomica”
Cz.1.
Cz.2.
Stereo AX – 0022
Tk 340
Tk 341
Lekcje wychowawcze
Dekalog I
Warszawa: Redakcja Publicystyczna "Audiopress"
Tk 520, Tk 524
Strona A: Wygrana?, Czy zawinił ?
Strona B: Za wszelką cenę. Bal sylwestrowy.
Audycje poruszające problematykę moralną dla klas VII- VIII
Dekalog II
Warszawa: Redakcja Publicystyczn "Audiopress"
Strona A: A jednak życie. W obronie życia.
Strona B: To jedno wyjście. Cena przygody.
Tk 652, Tk 656
Dekalog III
Tk 708, Tk 712
Warszawa: Redakcja Publicystyczna "Audiopress"
Strona A: Postawy wobec ludzi dotkniętych kalectwem: 1. Przyznaj, że się boisz. 2.
Dyplomata.
Strona B: „ Kochaj bliźniego swego...”: 1.Tolerancja. 2. Przełamać strach.
Dotyk i komunikacja
Dotyk i komunikacja / Christopher Knill
Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN,
1995 – 1 kas. magn. Stanowi całość z książką o sygn. 67864
Krzyk o pomoc
Warszawa: Redakcja Publicystyczna "Audiopress"
Strona A: Gady. Za kratą.
Strona B: Ucieczka od życia. Być przyjacielem.
Tk 890
Tk 514, Tk 518
Patologia społeczna
Tk 425, Tk 427
Audycja stanowiąca pomoc w realizacji zadań wychowawczych szkoły
Warszawa: Agencja Wydawnicza "Varsovia", 1989
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Wychowania
I 1 – 499: Od Buddy do polskiej heroiny: historia narkotyków towarzyszacych człowiekowi
od starożytności.
1 – 501: Wieczór na Nowym Świecie: reportaż ukazujący codzienne dramaty osób
uzależnionych.
Patologia społeczna
Tk 428, Tk 430
II 1 – 500: Narkomania oczyma psychologa: problemy dorastającej młodzieży,
szczególnie rozwinięty wątek poczucia niższej wartości.
1 – 502: Z samotności w samotność: o samotności ludzi, którzy ucieczki szukają
w nałogu i dalej pozostają w samotni.
Patologia społeczna
Tk 431, Tk 433
III 1 – 503: Moi rodzice są narkomanami: przeżycia dziewczynki uwikłanej w nałóg
rodziców. Wyobcowane marzenia i tęsknota za pełną rodziną. Bezsilność matki wobec nałogu
1 – 507: Wszystko za forsę: hierarchia wartości, normy postępowania dzieci i rodziców,
dylematy wyboru drogi życiowej.
Patologia społeczna
Tk 434, Tk 436
IV 1 – 504: Co wy o tym sądzicie?: dialog ze słuchaczem mobilizujący do dyskusji o
pomaganiu innym, głównie słabym, nie umiejącym pokonywać własnych słabości.
1 – 497: Jak się rodzi nałóg: rozmowa lekarza z pacjentami odkrywa motywy, mechanizmy i
skutki uzależnienia.
Podkultury młodzieżowe
Warszawa: Redakcja Publicystyczna "Audiopress"
Strona A: 1. Hare Kryszna. 2. Rastafarianie
Strona B: 1. Skean Head. 2. Punk.
Tk 500, Tk 504
Świadomość ciała
Tk 891/1,Tk 892/2, Tk 893/3
Świadomość ciała, kontakt i komunikacja / Marianne Knill, Christopher Knill
Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN,
1995 – 3 kas. magn.
Kas.1; Strona A: Program wprowadzający
Strona B: Program SPH
Kas.2; Strona A: Program pierwszy
Strona B: Program drugi
Kas.3; Strona A: Program trzeci
Strona B: Program czwarty
Stanowi całość z książką o sygn. 67865
Terapia dzieci
Tk 964
Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Andrzej Stadnicki
Warszawa: WSiP, 1998 – 1 kas. magn.
Stanowi całość z podręcznikiem Stadnickiej Janiny pod tym samym tytułem sygn. 71201
Muzyka
Baśniowy świat
Tk 963
Baśniowy świat na scenie / słowa Jolanta Ciarkowska; muzyka Arkadiusz Wilczewski
Goleszów: "Innowacje", 1999 – 1 kas. magn.
Strona A: Królowa Śniegu (7’28’’). Calineczka (10’37’’). Stara latarnia (2’46’’).
Strona B: Szewczyk Dratewka (7’24’’). Księżniczka na ziarnku grochu (2’13’’).
Jaś i Małgosia (2’08’’). Brzydkie Kaczątko (7’82’’).
Stanowi całość z podręcznikiem pod tym samym tytułem sygn. 71097
Ferdydurke
Ferdydurke: muzyka filmowa / Stanisław Syrewicz
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 kas. magn.
Folklor muzyczny
Tk 740
Tk 805/1, Tk 969/2, Tk 970/3
Dt 168/1, Dt 169/2, Dt 222/3, Dt 223/4
Folklor muzyczny województwa konińskiego
Konin: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego,
1994 – 1998 – 3 kas.magn.: stereo +4 druki towarzyszące
Dt.1: Malanów. – 1994 - 41 s.
Dt.2: Grzymiszew. – 1994 – 30 s.
Dt.3: Władysławów. – 1997 - 68 s.
Dt.4: Kramsk. – 1998 - 66 s.
Konińscy laureaci
Tk 804, Tk 971
Konińscy laureaci Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
Konin: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, 1994 – 1 kas. magn.: stereo
Muzyka
Tk 89
Muzyka
Strona A: Dla klasy II – III; Opowiadania instrumentów (Przygody z Kluczem Wiolinowym)
Strona B: Dla klasy I: Przed Barbórką / Barbara Kolago (Abecadło z Pięciolinii)
Muzyka
Strona A: Dla klasy I; Zima w muzyce / Jadwiga Mackiewicz (Posłuchaj z Nami)
Strona B: Gra kapela / Barbara Kolago (Abecadło z Pięciolinii)
Tk 82
Muzyka w szkole: klasa 1 i 2.
Kielce: PW „ M.A.C.”, 1991 – 1 kas. magn. + książka: materiały metodyczne
dt 156, dt 157
Tk 768
Muzyka w szkole: klasa 3
Kielce: PW „ M.A.C.”, 1992 – 1 kas. magn. + książka: materiały metodyczne
dt 158, dt 159
Tk 770
Rytm – muzyka
Tk 791, Tk 792
Rytm – muzyka – taniec: ćwiczenia muzyczno – ruchowe: poradnik metodyczny
Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. – 1 kas. magn.
Strona A: I. zabawy ze śpiewem; II. Tańce regionalne Polski
Strona B: III. Tańce ludowe innych narodów; IV. Polskie tańce narodowe; V. Tańce
towarzyskie. + książka, dt 165, dt 166
Skąd nasz ród
Tk 764
Skąd nasz ród: polskie pieśni hymniczne / W. J. Podgórski
Warszawa: Interlibro, 1992 – 1 kas. magn. +książka pod tym samym tytułem, dt 152
Socha Jadwiga
Tk 916, Tk 917
Nasze muzykowanie klasy 1 – 3
Warszawa: WSiP, 1997 – 2 kas. magn.
Kas.1: Muzyka dosłuchania dla klas 1 – 3. Strona A – 48’27’’; Strona B: 47’02’’
Kas.2: Piosenki z podręcznika do muzyki dla klas 1 – 3. Strona A: 33’09’’; Strona B: 29’36’’
Stanowi całość z podręcznikiem o sygn. 68789, 69304
Stadnicki Andrzej
Tk 799
Str.1: Polskie tańce narodowe, przykłady melodii w rytmie krakowiaka, przykłady piosenek w
rytmie krakowiaka, przykłady melodii w rytmie kujawiaka, tańce różnych narodów
Str.2: Tańce różnych narodów c d, Tańce w stylu country, przykłady piosenek
w tanecznych rytmach. Kaseta zawiera repertuar z książki „ Tańce dla dzieci”
Tańce i zabawy
Tańce i zabawy Wielkopolski Zachodniej oraz wybrane zabawy z innych regionów
Gorzów Wielkopolski: WOM; WDK, 1998 – 1 kas. magn.
Strona A.: Wielkopolska Zachodnia
Tk 958
Strona B.: Wielkopolska Zachodnia, Lubelski, Kurpiowskie
Stanowi całość z podręcznikiem o sygn. 70548
Nauczanie początkowe
Środowisko społeczno – przyrodnicze
Strona 1: „ Leśna galeria” – słuchowisko A. Kalinowskiej z cyklu
„ W leśniczówce” dla kl. III – IV szkoły podstawowej
Strona 2: „ Jak sobie pościelesz...” – aud. A. Kalinowskiej z cyklu
„ W leśniczówce” dla klasy III – IV szkoły podstawowej
Tk 125
Wychowanie przedszkolne
Piosenki dla przedszkolaków
Tk 775
Piosenki dla przedszkolaków: piosenki dla dzieci – 3 – 4 lata: materiały metodyczne.
Warszawa: CCS – Studio, 1992
Piosenki
`
Tk 776/1, Tk 777/2
Piosenki dla przedszkolaków: piosenki dla dzieci – 5 lat: materiały metodyczne.
Warszawa: CCS – Studio, 1992. – 2 kas. magnetofonowe
Kaseta 1: Cz.1
Kaseta 2: Cz.2
Piosenki
Tk 778/1, Tk 779/2
Piosenki dla przedszkolaków: piosenki dla dzieci – 6 lat: materiały metodyczne.
Warszawa: CCS – Studio, 1992. – 2 kas. magnetofonowe
Kaseta 1: Cz.1
Kaseta 2: Cz.2
Piosenki
Tk 772/1, Tk 773/2, Tk 774/3
Piosenki dla przedszkolaków
Waerszawa: BRAWO, 1991 – 3 kas. magnetofonowe
Kaseta 1: Strona A i B: piosenki dla 3 latków i 4 latków.
Kaseta 2: Strona A: piosenki dla 5 latków; Strona B: Instrumentalne wersje piosenek do
śpiewania przez dzieci.
Kaseta 3: Strona A: Piosenki dla 6 latków; Strona B: Instrumentalne wersje piosenek
do śpiewania przez dzieci.
Uroczystości szkolne
Audycje okolicznościowe
Warszawa: Redakcja Publicystyczna „ Audiopress”
1: Dzień Kobiet
2: 1 Maja na ziemiach polskich
3: Dzień Dziecka
4: Dzień Wojska Polskiego
5: Dzień Nauczyciela
Tk 507
Tk 508
Tk 509
Tk 510
Tk 511
Nurt
Nauczycielski Uniwersytet Radiowo – Telewizyjny
Filozofia
Tischner Józef
Historia filozofii po góralsku
Kraków: Wydawnictwo „ Znak”; Radio – Kraków S.A. 1998. – 4 kas.
(28’58’’; 30’32’’; 39’30’’; 39’00’’)
Stanowi całość z książką pod tym samym tytułem o syg. 69461
Tk 926 – 929
Naucznie początkowe
Cele
„ Cele i zadania w nauczaniu klasy II”.
Wykład doc.dr hab. S. Fryc.
NURT – Nauczanie początkowe.
Zapis: strona 1.
Tk 98
Pedagogika
Psychologiczne
„Psychologiczne problemy samokształcenia” – wykład prof. dra C. Maziaza.
NURT – pedagogika.
Zapis: strona 2.
Tk 98
KASETY MAGNETOWIDOWE
Filmy fabularne
Akademia Pana Kleksa
Na motywach bajki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem
/ scen. i reż. Krzysztof Gradowski; ( wyk. ) P. Fronczewski,
S. Wronka ... ( i in. )
Łódź : „ Star – System”, b. r. – 2 kas. wideo
Cz. 1: Przygoda Księcia Mateusza.
Cz. 2 : Tajemnica golarza Filipa.
Lektury Szkolne
KV 150/1, KV 151/2
Akcja pod Arsenałem
Reż. Jan Łomnicki; scen. Jeży Stefan Stawiński;
zdj. Jerzy Gościk; muz. Piotr Hertel;
wyk. Cezary Morawski, Mirosław Konarowski ,
Ryszard Gajewski , Magda Wołłejko, Jan Englert i in.
Warszawa : Agencja Producentów Filmowych,
1996. – 1kas. wideo / VHS / ( 93 min. )
( Filmy Polskie : Wideoteka; 90 )
Ania z Zielonego Wzgórza 1i 2
Reż. Kevin Sulliwan; wyk. M. Follows, C. Dewhurst ... i in.
Hanna – Barbera Poland, b.r. – 2 kas. wideo ( 102 , 102 min. )
KV 268
KV 145/1 , KV 146/2
Ania z Zielonego Wzgórza : ciąg dalszy 1, 2 i 3
KV 147/1, KV 148/2, KV 149/3
Reż. Kevin Sullivan; wyk. M. Follows, C. Dewhurst ... i in.
Hanna / Barbera Poland, b.r. – 3 kas. wideo ( 85, 85, 85 min. )
Anna Karenina
Reż. wg. powieści (Lwa Tołstoja ) Clarence Brown ; wyk. Greta Garbo i in.
1 kas. wideo / VHS / ( 90 min. )
Nagranie PBP
KV 492
Awantura o Basię
KV 270
Scen. wg. powieści Kornela Makuszyńskiego Maria Kaniewska i Kazimierz Marceli; reż
Maria Kaniewska; zdj. Antoni Wójtowicz; muz. Lucjan Kaszycki; wyk. Małgosia Piekarska,
Janina Macherska, Ewa Krasnodębska, Jerzy Dszyński i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, 1996 – 1 kas. video / VHS / ( 97 min. )
( Filmy Polskie ; Videoteka ; 68 )
Brzezina
KV 265
Scen. wg. opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza Andrzej Wajda; zdj. Zygmunt Samosiuk;
muzyka Andrzej Korzyński; wyk. Olgiert Łukasiewicz, Daniel Olbrychski, Emilia
Krakowska, Marek Perepeczko i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, 1996. – 1 kas. video / VHS / ( 91 min. )
( Filmy Polskie : Videoteka ; 41 )
Bułeczka
KV 476
Reż. wg. powieści Jadwigi Korczakowskiej „ Bułeczka” Anna Sokołowska; scen. Jadwiga
Korczakowska, Jacek Korcelli; wyk. Katarzyna Dąbrowska, Dorota Orkiszewska, Barbara
Wrzesińska, Andrzej Żarnecki, Jacek Bohdanowicz.
Warszawa: „ Kadr”. – 1 kas. video / VHS / ( 90 min. )
Chata wuja Toma
KV 365
Reż. wg. Harriet Beecher Stowe Stan Lathan; scen. John Gay; wyk. Avery Brooks, Kate
Burton
1 kas. video / VHS / (100 min. )
Nagranie PBP
Chłopi
KV 70/1 , KV 71/2
Ekranizacja powieści Władysława Reymonta / reż. Jan Rybkowski;
wyk. Władysław Hańcza ... i in.
Katowice: Silesia Film, dystr. 1992. – 2 kas. video VHS / PAL ( 190 min. )
Cudzoziemka
KV 122
Na podstawie powieści M. Kuncewoczowej pod tym samym tytułem / reż. Ryszard Ber ;
wyk. E. Wiśniewska ... i in.
Łódź: „ Star – Ststem“, dystr. 1993 – 1 kas. video VHS
Doktor Judym
KV 479
Scen. wg. powieści Stefana Żeromskiego „ Ludzie bezdomni” Andrzej Szczypiorski ,
Włodzimierz Haupe; reż. Wlodzimierz Haupe; wyk. Jan Englert, Anna Nehrebecka i in.
Warszawa: „ Pryzmat”, 1995 – 1 kas. video / VHS / ( 100 min. )
Doktor Żywargo
Reż. wg. powieści Borysa Pasternaka David Lean 1 kas. video / VHS / ( 186 min. )
Nagranie PBP
KV 486
Dolina Issy
KV 266
Reż. I scen. wg. powieści Czesława Miłosza Tadeusz Konwicki; zdj. Jerzy Łukaszewicz;
muz. Zygmunt Konieczny; wyk. Anna Dymna, Maria Pakulnis, Danuta Szaflarska i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, 1996 – 1 kas. video / VHS / ( 106 min. )
(Filmy Polskie: Videoteka ; 44)
Dulscy
KV 477
Reż. wg. „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej Jan Rybkowski; scen. Andrzej
Jarecki; wyk. Alina Janowska, Kazimierz Witkiewicz, Barbara Wrzesińska i in.
Warszawa : „ Prymat”. – 1 kas. wideo /VHS/ (100 min.)
Dyskretny urok burżuazji
Reż. Luis Bunuel;wyk. Fernando Rey, Jean – Pierre Cassel, Michel Piccoli i in.
1 kas. video VHS/PAL (98 min.)
Zawiera również „ Złodzieje rowerów”
KV 180
Dziennik Bridget Jones
KV 495
wg. Helen Fielding, wyk. Renee Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth
Warszawa: „ Uniwersal”, 2001. – 1 kas. video /VHS/ (93 min.)
Dżuma
Reż. wg. Alberta Camusa Luis Puenzo
1 kas. video /VHS/ (141min.)
Nagranie PBP
KV 485
Faraon
KV 53
Adaptacja powieści Bolesława Prusa / reż. Jerzy Kawalerowicz;
wyk. J. Zelnik, P. Pawłowski i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, b. r. – 1 kas. video VHS/ PAL (178min.)
Ferdydurke
Thirty door key / reż. Jerzy Skolimowski; wyk. Iain Glen, Tadeusz Łomnicki,
Beata Tyszkiewicz ... i in.
Warszawa: NVC,dystr. 1992 – 1 kas. video VHS/ PAL (96 min.)
KV 73
Folwark zwierzęcy
Wg. Georga Orwella / reż. John Halas; animowany.
1 kas. video VHS/ PAL (69 min.), kolor.
KV 60
Granica
wg. Zofii Nałkowskiej pod tym samym tytułem / reż. Jan Rybkowski;
wyk. K. Janda, S. Łozińska ... i in.
Łódź: „Star – System”, dystr. 1993 – 1 kas. video VHS
KV 116
Hamlet
Reż. wg. dramatu Williama Szekspira Franko Zeffirelli; wyk. Mel Gipson i in.
1 kas. video / VHS/
Nagranie PBP
KV 361
Harry Potter
KV 515/1, KV 516/2
wg. J.K.Rowlinga , reż. Chris Columbus; wyk. Daniel Radcliffe, Rupert Grin, Emma Watson
B.m: Warner Home Video, 2002. – 2 kas. wideo
Cz. 1: Harry Potter i kamień filozoficzny (152 min.)
Cz. 2: Harry Potter i komnata tajemnic (161 min.)
Historia żółtej ciżemki
KV 109
wg. Antoniny Domańskiej / reż. Sylwester Chęciński; wyk. G. Holoubek, A. Kondrat ... i in.
Łódź: „ Star – System”, dystr.1993. – 1 kas. video VHS
Imię róży
KV 490
Według Umberto Eco / reż. Jean – Jaques Annaud; wyk. Sean Connery, Chrystian Slater
1 kas. video /VHS/ (124 min.)
Nagranie PBP z TVP
Jezioro osobliwości
KV 397
wg. Krystyny Siesickiej / reż. Jan Batory; scen. Zdzisław Kielanowski; wyk. Maria Kowalik,
Barbara Horawianka, Mirosław Konarowski, Stanisław Zaczyk, Urszula Modrzyńska
B. m. Pryzmat, 1998. – 1 kas. video /VHS/
Komu bije dzwon
Adaptacja powieści Ernesta Hemingwaya / reż. Sam Wood; wyk. Gary Cooper,
Ingrid Bergman i in.
1 kas. video VHS (120 min.)
Nagrano z programu TVP
KV 177
Konopielka
KV 267
Scen. i reż. wg. powieści Edwarda Redlińskiego, Witold Leszczyński; zdj. Zbigniew
Napiórkowski; muz. Wojciech Karolak; wyk. Krzysztof Majchrzak, Anna Seniuk, Joanna
Sienkiewicz i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, 1996. – 1 kas. video / VHS/ (90min.)
(Filmy Polskie: Videoteka; 115)
Korczak
Reż. Andrzej Wajda; wyk. W. Pszoniak, E. Dałkowska ... i in.
1 kas. video VHS/ PAL (112 min.); cz. – b.
Nagrano z programu TVP
KV 58
Krajobraz po bitwie
wg. opowiadania Tadeusza Borowskiego / reż. Andrzej Wajda;
wyk. D. Olbryski, S. Celińska ... i in.
Łódź: „ Star – System”, b. r. – 1 kas. video VHS
KV 152
Kronika wypadków miłosnych
Reż. Andrzej Wajda,1 kas.video VHS (118)
Nagranie PBP z TVP 1994 r.
KV 157
Krzyżacy
Ekranizacja powieści H. Sienkiewicza / reż. Aleksander Ford;
wyk. M. Kalenik, A. Fogiel i in.Gdynia: Video Rondo, dystr. 1991. –
1 kas. video VHS/PAL (73 min.)
KV 24
Krzyżacy
KV 269
Scen. wg. powieści Henryka Sienkiewicza Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford;
zdj. Mieczysław Jahoda; muz. Kazimierz Serocki; wyk. Andrzej Szalawski,
Grażyna Staniszewska, Mieczysław Kaleniuk, Aleksander Fogiel i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, 1996 – 1 kas. video /VHS/ (178 min.)
(Filmy Polskie: Videoteka; 22)
Lalka
KV 54
Adaptacja powieści Bolesława Prusa /reż. i scen. Wojciech Jerzy Has;
wyk. B. Tyszkiewicz, M. Dmochowski ... i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, b. r. – 1 kas. video VHS/PAL (155 min.)
Filmy Polskie: Videoteka; 21
Lawa
Opowieść o „ Dziadach” Adama Mickiewicza / reż. Tadeusz Konwicki;
wyk. G. Holoubek, A. Żmijewski ... i in.
KV 62
1 kas. video VHS (129 min.), kolor.
Nagrano z programu TVP
Lotna
wg. opowiadania Wojciecha Żukrowskiego / reż. Andrzej Wajda;
wyk. J. Pichelski, A. Pawlikowski ... i in.
1 kas. video VHS/ PAL (84 min.), kolor
Nagrano z programu TVP
KV 60
Łuk triumfalny
wg. powieści Ericha Marii Remarque’a; wyk. Maria Pakulnis, Piotr Fronczewski
1 kas. video / VHS/ (80 min.)
Nagranie PBP
KV 362
Marcowe migdały
Scen. i reż. Radosław Piwowarski; wyk. Olaf Lubaszenko i in.
1 kas. video /VHS/ (85 min.)
Nagranie PBP
KV 364
Mieszczanin szlachcicem
Reż. wg Moliera Jerzy Gruza; wyk. Bogumił Kobiela i in.
1 kas. video /VHS/ (65 min.)
Nagranie PBP
KV 489
Mistrz i Małgorzata
KV 263, KV 264
Scen. i reż. wg. powieści Michała Bułhakowa Maciej Wojtyszko;
zdj. Dariusz Koc; muz. Zbigniew Karnecki; wyk. Anna Dymna,
Władysław Kowalski,Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, 1998. – 2 kas. video / VHS/
Nad Niemnem
KV 22/1, KV 23/2
Adaptacja powieści Elizy Orzeszkowej / reż. Zbigniew Kuźmiński;
wyk. I. Pawlak, A. Mariański i in.
Gdynia: Video Rondo, dystr. 1991. – 2 kas. wideo VHS/ PAL (80,94 min.)
Niemcy
Reż. wg. Leona Kruczkowskiego Zbigniew Kamiński
1kas. video /VHS/ (106 min.)
Nagranie PBP
KV 491
Noce i dnie
KV 56/1, KV 57/2, KV 395/1, KV 396/2
wg. powieści Marii Dąbrowskiej / reż. i scen. Jerzy Ant
czak; wyk. J. Barańska, J. Bińczycki ...i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, b. r. 2 kas. wideo VHS/PAL
Cz.1. – Bogumił i Barbara (122 min.)
Cz.2. – Wiatr w oczy (128 min.)
Filmy Polskie – videoteka; 30a, 30b
O dwóch takich co ukradli księżyc
Reż. wg. powieści Kornela Makuszyńskiego Jan Batory;
scen. Jan Brzechwa, Jan Batory; wyk. Lech i Jarosław Kaczyńscy;
KV 478
Ludwik Benoit Janusz Kłosiński, Adam Pawlikowski i in.
Łódź: „ Syrena”(100 min.)
Ogniem i mieczem
KV 432
wg. powieści Henryka Sienkiewicza; reż. Jerzy Hoffman; wyk. Izabela Scorupko, Michał
Żeromski, Aleksander Domagarow, Krzysztof Kowalewski
Warszawa: Zodiak,1999. – 1 kas. video /VHS/ (182 min.)
Pan Tadeusz
Na podstawie poematu Adama Mickiewicza / reż. Andrzej Wajda;
wyk. Michał Żebrowski, Bogusław Linda, Grażyna Sapołowska i in.
Warszawa: Vision,1999. – 1 kas. video /VHS/ (150 min.)
Pan Wołodyjowski
Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza / reż. Jerzy Hoffman;
wyk. Tadeusz Łomnicki ... i in.
Katowice: Silesia Film, dystr. 1992. – 1 kas. video VHS/PAL (103 min.)
KV 444
KV 72
Panny z Wilka
KV 275
wg. opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza / scen. Zbigniew Kamiński;
reż. Andrzej Wajda; zdj. Edward Kłosiński;
wyk. Daniel Olbrychski, Anna Seniuk, Maja Komorowska, Stanisława Celińska i in.
1 kas. video /VHS/ (111 min.)
Nagranie PBP z programu TVP
Placówka
KV 55
Ekranizacja powieści Bolesława Prusa / reż. Zygmunt Skonieczny;
wyk. F. Pieczka, T. Lipowska ... i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, b. r. – 1 kas. video VHS/PAL (86 min.)
Filmy Polskie – videoteka; 33
Popioły
KV 117/1, KV 118/2
Na podstawie powieści Stefana Żeromskiego pod tym samym tytułem / reż. Andrzej Wajda;
wyk. D. Olbrychski, B. Kiero i in.
Łódź: „ Star System”, dystr. 1993. – 2 kas. video VHS
Popiół i diament
Na motywach powieści Jerzego Andrzejewskiego pod tym samym tytułem
/ reż. Andrzej Wajda; wyk. Z. Cybulski, E. Krzyżewska ... i in.
1 kas. video VHS (98 min.)
Nagrano w 1992 r. Z programu 2 TVP
KV 64
Popiół i diament
Na motywach powieści Jerzego Andrzejewskiego pod tym samym tytułem
/ reż. Andrzej Wajda; wyk. Z. Cybulski, E. Krzyżewska ... i in.
Łódź: „ Star System”, dystr. 1993 – 1 kas. video VHS
KV 121
Potop
Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza
/ reż. Jerzy Hoffman; wyk. Daniel Olbrychski ... i in.
Katowice: Silesia Film, dystr.1992. – 2 kas. video VHS/PAL (314 min.)
KV 68/1, KV 69/2
Pożegnanie z bronią
Film z 1934 r. / reż. Frank Borzage
1 kas. video VHS (80 min.)
Nagrano w PBP w 1994 r. z TVP
KV 157
Przedwiośnie
Reż. wg. powieści Stefana Żeromskiego Filip Bajon
Warszawa: Telewizja Polska S.A., 2001. – 1 kas video /VHS/ (145 min.)
KV 493
Quo vadis
KV 63
wg. powieści Henryka Sienkiewicza / reż. Mervyn Le Roy; wyk. R. Taylor, D. Kerr ... i in.
1 kas. video VHS/PAL (161 min.), kolor
Nagrano z programu TVP
Quo vadis
Reż. wg. Henryka Sienkiewicza Jerzy Kawalerowicz;
wyk. Paweł Deląg,Magdalena Mielcarz, Bogusław Linda, Antoni Pieczka i in.
Warszawa: Chronos Film; Telewizja Polska S.A., 2002. – 1 kas. wideo /VHS/
KV 496
Rękopis znaleziony w Saragossie
wg. JanaPotockiego; reż. W. J. Has; scen. Tadeusz Kwiatkowski;
wyk. Zbigniew Cybulski i in.
1 kas. video /VHS/ (135 min.). Nagranie PBP
KV 366
Romeo i Julia
Reż. wg. William Szekspir Franco Zeffirelli;
scen. Franco Brusati,Masolino D’Amico, Franco Zeffirelli;
wyk. Leonard Whiting, Oliwia Hussey
1 kas. video /VHS/ (130 min.)
Nagranie PBP
KV 363
Sanatorium pod klepsydrą
KV 153
Na podstawie prozy Bruno Schulza / reż. Wojciech Has; wyk. J. Nowicki, T. Kondrat... i in.
Łódź: „ Star – System”, b. r. – 1 kas. video VHS
Lektury szkolne
Stara Baśń: kiedy Słońce było Bogiem
KV 517
wg. powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego; reż. Jerzy Hoffman; wyk. Michał Żebrowski,
Daniel Olbrychski, Małgorzata Foremniak i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A., 2004. – 1 kas. video VHS/PAL (107 min.)
Stary człowiek i morze
Reż. wg Ernesta Hemigwaya John Sturges
1 kas. video /VHS/ (95 min.)
Nagranie PBP
KV 484
Szaleństwa panny Ewy
Na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego pod tym samym tytułem
/ reż. i scen. Kazimierz Tarnas; wyk. D. Grzelak, E. Kamiński i in.
1 kas. video VHS (95 min.)
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, b. r.
KV 19
Szatan z siódmej klasy
KV 271
Scen. wg. powieści Kornela Makuszyńskiego / Maria Kaniewska; zdj. Antoni Wójtowicz;
muz. Witold Krzemieński; wyk. Józef Skwark, Stanisław Milski ,Pola Raksa, Krystyna
Karkowska, Mieczysław Czechowicz i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, 1996. – 1 kas. wideo /VHS/ (110 min.)
Filmy Polskie; videoteka; 94
Szwedzi w Warszawie
Na podstawie powieści W. Przyborowskiego
/ reż. W. Gołaszewski; wyk. B. Ferenc, M. Klein... i in.
Warszawa: WFD i F, 1991. – 1 kas. video VHS (88 min.)
KV 111
Test pilota Pirxa
Na podstawie opowiadania Stanisława Lema „ Rozprawa”
/ reż. Marek Piestrak; wyk. S.Desniski... i in.
Łódź: „ Star – System”,dystr. 1993. – 1 kas.video VHS
KV 112
1492 – Wyprawa do raju
Film historyczno – przygodowy / reż. Ridley Scott; wyk.Gerard Depardieu i in.
1 kas. video /VHS/ (160 min.)
Nagranie PBP
KV 487
Walka o ogień
KV 276
Reż. Jean – Jacques Annaud; wyk. Everett McGill, Ron Perlman, Rae Dawn Chong i in.
1 kas. video /VHS/ (101 min.)
Nagranie PBP z programu TVP
W pustyni i w puszczy
KV 20/1, KV 21/2
Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza
/ scen i reż. Władysław Ślesicki; wyk. M. Rosca, T. Mędrzak i in.
Gdynia: Video Rondo, dystr. 1991. – 2 kas. video VHS/PAL (97,94 min.)
W pustyni i w puszczy
KV 272/1, KV 273/2
Scen. i reż. wg powieści Henryka Sienkiewicza Władysław Ślesicki;
zdj. Bogusław Lambach; muz. Andrzej Korzyński; wyk. Monika Rosca,
Tomasz Mędrzak, Stanisław Jasiukiewicz i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, 1996. – 2 kas. video /VHS/ (95; 92 min.)
Filmy Polskie: Videoteka; 25a, 26b)
W pustyni i w puszczy
KV 494
wg. powieści Henryka Sienkiewicza / reż. Gavin Hood; scen. Hans Nel; wyk. Karolina
Sawka, Adam Fidusiwicz, Artur Żmijewski, Andrzej Strzelecki
Warszawa: „ Vision”, 2001. – 1 kas. video/VHS/ (150 min.)
Wesele
KV 18
Według dramatu Stanisława Wyspiańskiego
/ reż. Andrzej Wajda; wyk. E. Ziętek, D. Olbrychski i in.
Warszawa: Agencja Producentów Filmowych, b. r. – 1 kas. video VHS/PAL (106 min.)
Wielka, większa, największa
wg. powieści Jerzego Broszkiewicza pod tym samym tytułem
/ reż. Anna Sokołowska; wyk. K. Sieńko, W. Puzyński... i in.
Łódź: „ Star – System”,dystr. 1993. – 1 kas. video VHS
Wierna rzeka
wg. powieści Stefana Żeromskiego
/ reż. Tadeusz Chmielewski; wyk. M. Pieczyńska, O. Łukaszewicz... i in.
1 kas. video VHS/PAL (138 min.), kolor.
Nagrano z programu TVP
Władca Pierścieni
wg. J.R.R. Tolkiena
T.1: Drużyna Pierścienia; reż. Peter Jakson;
wyk. Elijah Wood, Billy Boyd, Liv Tyler i in.
B.m.: Warner Home Video, 2002. – 1 kas. video VHS/PAL (178 min.)
KV 113
KV 59
KV 418
Zemsta
KV 65
Zachowująca wierszowany tekst oryginału, adaptacja obyczajowej komedii szlacheckiej
wg. Aleksandra Fredry / reż. i oprac filmowe Antoni Bohdziewicz, Bohdan Korzeniewski;
wyk. J. Kurnatowicz, J. Woszczerowicz... i in.
Katowice: Silesia – Film, b.r. – 1 kas. video VHS/PAL (90 min.)
Komedia
Zemsta
Na podstawie sztuki Aleksandra Fredry pod tym samym tytułem
/ reż. Antoni Bohdziewicz; wyk. J. Kurnakowicz, B. Tyszkiewicz ... i in.
Łódź: „ Star – System”, dystr. 1993. – 1 kas. wideo VHS
KV 110
Zemsta
Reż. wg. Aleksandra Fredry Andrzej Wajda;
wyk. Roman Polański, Janusz Gajos, Katarzyna Figura,
Daniel olbrychski, Agata Buzek, Rafał Królikowski
Warszawa: Arka Film, 2002. – 1 kas. video /VHS/ (100 min.)
KV 499
Ziemia obiecana
KV 119/1, KV 120/2
Na motywach powieści Władysława Reymonta pod tym samym tytułem
/reż. Andrzej Wajda; wyk. D. Olbrychski... i in.
Łódź: „ Star – System”, dystr. 1993. – 2 kas. video VHS
Złodzieje rowerów
KV 180
Reż. Vittorio de Sica; wyk. Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell... i in.
1 kas. video VHS/PAL (87 min.)
Zawiera również „ Dyskretny urok burżuazji”
Życie za życie
Dramat produkcji polsko – niemieckiej; scen. Jan Józef Szczepański,
Krzysztof Zanussi; wyk. Christopher Walzt, Edward Żentara
1 kas. video /VHS/ (92 min.)
Nagrano z programu TVP
KV 351
Sztuki teatralne
Antygona
KV 141
Sofokles: Antygona / reż. i realiz. TV Jerzy Gruza; wyk. B. Bursztynowicz, E. Kijowska i in.
Warszawa: ZASP, dysrt. 1993. – 1 kas. video VHS (74 min.)
Lektury szkolne
Chłopcy z Placu Broni
Chłopcy z Placu Broni: wg. powieści Ferenca Molnara / reż. Maciej Dejczer
1 kas. wideo /VHS/ (150 min.)
Widowisko teatralne
Nagranie PBP z programu TVP
KV 277
Dwa teatry
Reż. wg. Jerzego Szaniawskiego Gustaw Holoubek
1 kas. video /VHS/ (80 min.)
Nagranie PBP
KV 488
Dziady
KV 140
Adam Mickiewicz: Dziady / przeniesienie z Teatru Starego w Krakowie, 1983 / reż. i insc.
Konrad Swinarski; reż. TV Laco Adamik; wyk. K. Brylińska, E. Ciepiela... i in.
Warszawa: ZASP, dystr. 1993. – 1 kas. video VHS (191 min.)
Lektura szkolna
Dzika kaczka
Reż. wg. dramatu Henryka Ibsena Agnieszka Glińska;
wyk. Piotr Machalica, Krzysztof Pieczyński, Joanna Szczepkowska
1 kas. video /VHS/ (100 min.)
Nagrano z programu TVP
KV 348
Kordian
wg. dramatu Juliusza Słowackiego / reż. Jan Englert; wyk. Michał Żebrowski
1 kas. video VHS (160 min.)
Nagrano z programu TVP
KV 175
Moralność pani Dulskiej
KV 61
Gabriela Zapolska: Moralność pani Dulskiej. Teatr Telewizji, 1992/ reż. Tomasz Zygadło;
wyk. A. Seniuk, J. Michałowski... i in.
1 kas. video VHS/PAL (118 min.)
Nagrano z programu 1 TVP
Noc listopadowa
KV 172
Telewizyjna inscenizacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego;
reż. Andrzej Wajda; muzyka Zygmunt Konieczny;
scenografia Krystyna Zachwatowicz; wyk. Jan Nowicki, Teresa Budzisz – Krzyżanowska,
Jerzy Stuhr i inni.
1 kas. video VHS (108 min.)
Nagrano z programu TVP
Odprawa posłów greckich
wg. Jana Kochanowskiego / reż. Zbigniew Zapasiewicz
1 kas. video /VHS/ (ok. 50 min.)
Nagranie PBP z programu TVP
KV 274
Otello
wg. Williama Szekspira / reż. Andrzej Chrzanowski;
wyk. Daniel Olbrychski, Piotr Fronczewski, Joanna Pacuła
1 kas. video /VHS/ (130 min.)
Nagrano z programu TVP
KV 352
Skąpiec
KV 64
Według Moliera / reż. Jan Bratkowski; wyk. Zbigniew Zapasiewicz, Agnieszka Suchora ... i
in.1 kas. wideo VHS (76 min.)
Opis z czołówki audycji. – Nagrano w 1992 r. z programu 1 TVP
Śluby panieńskie
KV 143
Śluby panieńskie / Aleksander Fedro Transmisja spektaklu z Teatru Polskiego w Warszawie z
dnia 30.06.1986 r./reż. Andrzej Łapicki; wyk. E. Domańska, A. Seniuk ... i in.
Warszawa: ZASP, dystr. 1993. – 1 kas. video VHS (129 min.)
Lektura szkolna
Tango
Sławomir Mrożek: Tango. Teatr Telewizji, 1992/ reż. Piotr Szulkin;
wyk. M. Ciunelis, E. Frąckiewicz ... i in.
Warszawa: ZASP, dystr. 1993. – 1 kas. video VHS (99 min.)
Lektura szkolna
KV 142
Języki obce – nauka
Angielski
Living in London
Telewizyjny kurs języka angielskiego 3.
Warszawa: Telewizja Polska, Pol. Ag. „Interpress”, 1991. – 2 cz.
KV 16/1,KV 17/2
Who are you ? i The Funny World of Words
KV 407/1, KV 408/2, Dt 228
Warszawa: TP S.A.:Ministerstwo Edukacji Narodowej,
1998 – 2 kas. video /VHS/ (120 min.)+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna; 47)
Materiał uzupełniający do nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych,
gimnazjach i liceach
Niemiecki
Andrea: Deutsch fur junge Leute
Authentisches Teutsch und lebendige Landenskunde in Bild, Ton und Text
München: Max Hueber, 1992 – 1 kas. video
VHS/SECAM (28 minuten)
KV 66
1. Berichte
KV 31
Berichte aus der Wirtschaft: Devisen – börse, Weltwirtschaftsgipfel Torpnto, Deutsche
Bundesbahn: Güterverkehr (Wiadomości z gospodarki: Giełda walutowa.
Szczyt światowej gospodarki Toronto, Kolej Niemiecka: ruch towarowy).
2. Berichte Monachium: Goethe – Institut, b. r. – 30 min.
Seria: Język niemiecki w aspekcie gospodarczym (Wirtschaftdeutsch); dla zaawansowanych
1. Berichte
KV 49
Berichte und Bilder aus Schulen. Aus: Schule Stellt sich vor.
(Wiadomości i obrazy ze szkół. Z serii: szkoła przedstawia się.)
Monachium: Goethe – Institut, b. r. – 44 min.+ druk towarzyszący
2. Berichte (Jak wygląda nauka i czas wolny w szkołach niemieckich – obrazki ze szkół
przeplatane wywiadami z uczniami i nauczycielami, dla zaawansowanych)
Der Sprachäbschneider
Monachium: Goethe – Institut, b. r. – 44 min.
Kurs dla zaawansowanych
KV 32
1. Die Krönung der schönsten Stunden...
30 Werbespots als Sprechanlass (Ukoronowanie najpiękniejszych godzin...)
Monachium: Goethe – Institut, 1990. – 30 min. + druk tow.
(Kaseta zawiera przykłady 30 reklam,które stanowią bazę wyjściową do
dyskusji prowadzonych na lekcjach języka niemieckiego; dla zaawansowanych,
bez ograniczeń wiekowych).
KV 44
1. Ein Eiliger Grossauftrag
KV 30
Pilne, duże zlecenie.
Monachium: Goethe – Institut, b.r. – 25 min.
Seria: Język niemiecki w aspekcie gospodarczym (Wirtschaftsdeutsch)
2. Ein Eiliger Zwroty i wyrażenia używane przy przeprowadzaniu rozmów handlowych; kurs
dla dorosłych, zaawansowanych.
Ferien – Freizeit – Sport. Aus: Schule Stellt sich vor.
Wakacje – czas wolny – sport. Z serii: szkoła przedstawia się.
Monachium: Goethe – Institut, b. r. – 20 min.+ druk tow.
(dla średniozaawansowanej młodzieży)
Gramatik im Unterricht
Gramatyka na lekcji.
Monachium: Goetche – Institut, b.r.
Kurs dla średniozaawansowanych.
KV 50
KV 25, KV 29
Klassenfest
KV 52
Ein Film mit der Klasse 8c der Wilhelm Bracke – Gesamtschule in Braunschweig (Impreza
klasowa: film z udziałem klasy 8c szkoły ogólnokształcącej im. Wilhelma Bracke w
Brunszwiku).
Monachium: Goethe – Institut, b.r. – 15 min.+ druk tow (dla zaawansowanych.)
Literarische Porträts
- kurs dla zaawansowanych – młodzież i dorośli Monachium: Goethe – Institut, b.r.
1. Uwe Tim
Autor współczesnych powieści i opowiadań obyczajowych. – 30 min.
KV 33
2. Fredrich C. Delius
Autor opowiadań i badacz dziejów kultury żydowskiej. – 14 min.+ druk tow.
KV 34
3. Willi Fährmann – 15 min.+ druk tow.
KV 35
4. Franco Biondi
Autor książek z dziedziny językoznawstwa. – 15 min.+ druk tow.
KV 36
5. Gerhard Köpf
Autor książek geograficznych i etnograficznych. – 6 min.+ druk tow.
KV 37
6. Christof Stählin
15 min.+ druk tow.
KV 38
7. Irina Korschunow
Autorka książek dla dzieci. – 28 min.+ druk tow.
KV 39
Literatur im Fremdsprachenunterricht Deutsch
Efrahrungen und Anregungen von Deutschlehrern für Deutschlehrer. Vier
Unterrichtssequenzen aus dem Literaturunter – richt Deutsch als Fremdsprache an
Sekundarschulen in Frankreich.(Wykorzystanie literatury pięknej na lekcjach języka
niemieckiego na przykładzie szkoły średniej we Francji; doświadczenia i wskazówki
nauczycieli języka niemieckiego.)
KV 45
Monachium: Goetche – Institut, b.r. – 45 min.+ druk tow. (dla zaawansowanych)
Martin
Deutsch fur junge Leute ein Unterrichtswerk, das lebt Video zu Band 1.
Monachium: Verlag fur Deutsch
VHS/SECAM, Laufzeit 25 Minuten
KV 67
Montags erste Stunde Deutsch.
Poniedziałek, pierwsza lekcja języka niemieckiego.
Monachium: Goethe – Institut, b.r. – 20 min.+ druk tow.
Dla młodzieży średniozaawansowanej
KV 48
Schwindelfrei
KV 40
Bez oszustwa
Monachium: Goethe – Institut, b.r. – 36 min.+ druk tow.
Propozycje spędzenia wolnego czasu – wędrówki, podróż autostopem, zabawa w dyskotece,
urlop rodzinny; dla zaawansowanych.
Themen 4. Seria: Deutschlandspiegel (Niemcy w zwierciadle)
Monachium: Goetche – Institut, b.r.
1. Aus Landschaften und Städtem. Kultur.+ druk tow.
KV 41
2. Politik und Geschichte.
KV 42
Sonderbeiträge 1989. Bildung Wissenschaft Gesellschaf und Soziales.
(Polityka i historia. Specjalne osiągnięcia 1989. Kształcenie, gospodarka, społeczeństwo i
środowisko) + 2 druki tow.
3. Wirtschaft und Verkehr.
KV 43
Technik und Umweltschutz. Sport und Freizeit. (Gospodarka i transport. Technika i ochrona
środowiska. Sport i czas wolny).
Kurs dla zaawansowanych
Video im Deutschunterricht am Beispoel von Vis Á Vis.
KV 47
Unterrichtsmitsmitschau tschau Goetche – Institut Munchen 1990. (Video na lekcji języka
niemieckiego na przykładzie Vis A Vis. Wgląd do lekcji prowadzonych przez Instytut
Goethego w roku 1990).
Monachium: Goethe – Institut, b.r. – 20 min.
Materiały służące dokształcaniu nauczycieli.
Vis Á Vis
Prezentacja językowa
Monachium: Goethe – Institut, b.r. – 11 min.+ druk tow.
Dla zaawansowanych
KV 46
Von der Schule zum Beruf. Aus: Schule Stellt sich vor
KV 51
Od szkoły do przyszłego zawodu. Monachium: Goethe – Institut, b.r. – 41 min.+ druk tow.
Pomoc szkoły przy wyborze zawodu; dla zaawansowanych (szkoła przedstaw się)
Przedmioty nauczania
Komputerowa szkoła Marka Peryta
KV 173, KV 174
2 kas.wideo VHS/PAL (195; 60 min.)
Nauka posługiwania się skomplikowanymi wersjami programów, Word for Windows oraz
Excel, poznawanie nowych programów wyjaśnia problemów związane z obsługą komputerów
Nagrano z programu TVP
Z lamusa techniki
KV 349
1 kas. wideo /VHS/
Zawiera: 1. O wynalazkach Edisona (10’), 2. K. Prórzyński – twórca pierwszej kamery (10’),
3. Od wynalazku koła do samochodu (10’), 4. Ford – symbol amerykańskiej motoryzacji
(10’),
5. Zapomniany uczony (10’), 6. Od Sholeza do Remingtona (10’), 7,8. Droga światła –
reportaż z Muzeum Techniki (20’), 9,10. Stefan Bryła – konstruktor światowej sławy (20’),
11. Gustaw Gerlach (10’), 12. Świat domowej elektryki (10’), 13. Prawdziwy lamus (10’).
Nagrano z programu TVP
Biologia
Biologia: szkoła średnia.
KV 3, KV 4
Łódź: „ Star – System”, b.r. – 2 kas. wideo VHS
Kaseta 1 zawiera: 1. Bioenergetyka komórki (9 min.), 2. Podział zapłodnionych komórek –
bruzdkowanie (3 min.), 3. Podział komórki – mitoza (3 min.), 4. Układ krwionośny zwierząt
(13 min.), 5. Życie społeczne zwierząt (12 min.), 6. Życie i odżywianie, cz.I. (14 min.), 7. Cz.
II – Czynnosci jamy ustnej i żołądka (7 min.), 8. Cz.III – Czynności jelit (11 min.), 9. Praca
zastawek serca (3 min.), 10. Od poczęcia do narodzin człowieka (11 min.), 11. Budowa i
funkcjonowanie narządów zmysłów (14 min.), 12. Odwracalność i nieodwracalność
procesów przyrody (13 min.)
Kaseta 2 zawiera: 1. Komórki roślinne (12 min.), 2. Jak powstają nowe odmiany roślin (13
min.), Wymiana gazowa u roślin i zwierząt (13 min.), 4. Wymiana gazowa u roślin –
doświadczenia (10 min.), 5. Gospodarka wodna roślin – transport wodny (8 min.), 6.
Biocenoza lasu (10 min.), 7. Metody oceny produkcji biomasy leśnej (10 min.), 8. Ochrona
gleby (10 min.); 9. Fitohormony (10 min.).
Filmy edukacyjne
Ciało i wyobraźnia
KV 329/1, KV 330/2, Dt 213
Pakiet multimedialny/ scen. Wojciech Michera; reż. Filip Kovcin
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 – 2 kas. video /VHS/ (120 min.)+ druk
towarzyszący(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Dwie kasety zawierają 12 wideofilmów – inscenizowanych opowieści poświęconych
symbolice ludzkiego ciała
Druk towarzyszący: Ciało i ... / Wojciech Michera. – 48 s.
Delfiny
B. m.: Muvi Geographic, 1996. – 2 kas. video /VHS/ (180 min.)
KV 482/1, KV 483/2
Ewolucja
KV 456
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 – 1 kas. video /VHS/ (17 min.)
Program edukacyjny ilustrujący przebieg ewolucji. Omawia genetyczne podstawy tego
procesu, przeprowadza porównanie pomiędzy metodami doboru sztucznego naturalnego.
Wyjaśnia również znaczenie innych czynników ewolucyjnych takich, jak mutacja i izolacja.
Oparzenia
Film dydaktyczny / M. Kolański, M. Ogiński
1 kas. video /VHS/
KV 371
Orki; piękni zabójcy
B.m.: Muvi Geographic, 1996. – 1 kas. wideo /VHS/ (60 min.)
(World of Discovery)
KV 475
Ścieżki z raju: wiedza o Ziemi
KV 411/1, KV 412/2, Dt 230
Warszawa: TP S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 – 2 kas. video /VHS/
(100; 100 min.)+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacujna; 92)
10 wideofilmów ukazujących ewolucję człowieka i jego stopniowe zaludnianie ziemi, od
czasów najdawniejszych po współczesne.
Wszechświat naszego ciała
KV 179
Serial dokumentalny produkcji japońsko – szwedzkiej
1 kas.wideo VHS/PAL (200 min.)
Zawiera: 1. Narodziny życia (50 min.); 2. Tajemnice trawienia i wchłaniania (50 min.);
3. Potężna fabryka chemiczna – wątroba (50 min.);
4. Harmonijna współpraca: mięśnie, kości, nerwy (50 min.)
Nagrano z programu TVP
Zoologia – zwierzęta świata
KV 158
1 kas. video VHS
Zawiera: 1. Tajemnice ostronosów z Kostaryki (30 min.); 2. Te wspaniałe meduzy (30 min.);
3. Inwazja krabów (30 min.); 4. Władcy głębin (30 min.)
Nagranie PBP z TVP w 1994 r.
Zwierzęta świata; jak nas widzą , czyli nasze życie oczami zwierząt
Serial dokumentalny produkcji angielskiej
1 kas. video VHS/PAL (180 min.)
Zawiera: 1. Nasiona życia (30’); 2. Partnerzy (30’); 3. Ciało i duch (30’);
KV 178
4. Nierówne partnerstwo (30’); 5. Równowaga życia (30’);
6. Patagonia – kraina nieznana (30’)
Nagrano z programu TVP
Chemia
Chemia
KV 6/1, KV 7/2, KV 8/3,
KV 9/4, KV 10/5, KV 11/6,
KV 12/7, KV 13/8, KV 14/9
Warszawa: Fundacja Artystyczna ZMW, Telewizja Polska, b.r. – 9 kas. wideo VHS
Kaseta 1 zawiera: 1. Molekularna teoria budowy materii, 2. Substancje chemiczne i ich
przemiany, 3. Stany skupione materii, 4. Budowa materii.
Kaseta 2 zawiera: 1. Układ okresowy pierwiastków (30’), 2. Budowa atomu a właściwości
chemiczne pierwiastków (28’), 3. Wiązania chemiczne w cząsteczkach (29’), 4. Tlenki,
wodorotlenki, kwasy (29’).
Kaseta 3 zawiera: 1. Sole (30’), 2. Roztwory (31’), 3. Stężenie roztworów (30’),
4. Dysocjacja elektrolityczna (30’).
Kaseta 4 zawiera: 1. Reakcje chemiczne w roztworach elektrolitów (29’), 2. Reakcje
utleniania – redukcji (30’), 3. Szereg elektrochemiczny metali (31’), 4. Elektroliza (28’).
Kaseta 5 zawiera: 1. Powtórzenie cz. I. (30’), 2. Charakterystyka metali Litowce (27’), 3.
Brylowce,Żelazowce (29’), 4. Charakterystyka niemetali, tlenowce (31’).
Kaseta 6 zawiera: 1. Azotowce (29’), 2. Węglowce (28’), 3. Węglowodory nasycone (29’),
4. Węglowodory nienasycone i aromatyczne (31’).
Kaseta 7 zawiera: 1. Alkohole i fenole (29’), 2. Aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe
(30’), 3.Estry, tłuszcze, mydła (30’), 4. Węglowodany (29’).
Kaseta 8 zawiera: 1. Związki chemiczne zawierające azot (29’), 2. Tworzywa sztuczne (28’),
3. Chemia w rolnictwie cz. II (31’).
Kaseta 9 zawiera: 1. Ochrona środowiska (30’), 2. Powtórzenie wiadomości cz. II (28’).
Video Szkoła
Edukacja
Edukacja ludzi niepełnosprawnych
KV 252/1, KV 253/2, Dt 196
Scen. i real. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,
1995. – 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)+ druk towarzyszący
(Szkoły w Europie)
Druk towarzyszący: Edukacja ludzi ... / Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz. – 40 s.
Edukacja na odległość
KV 224/1, KV 225/2, Dt. 182
Scen. i real. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz; zdj. Antoni Wojtkowiak
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 – 2 kas. video
/VHS/ (150; 130 min.)+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna; Szkoły w Europie)
Druk towarzyszący: Edukacja na odległość/ Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz. – 52 s.
Edukacja nowego wieku
KV 400/1, KV 401/2, Dt 225
Warszawa: TP S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,
1998 – 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna; 57)
10 wideofilmów stanowi przegląd nowych technologii kształcenia stosowanych w edukacji na
odległość w krajach europejskich i USA. Ukazuje perspektywy zmian w procesach uczenia
się, zdobywania wiedzy i wykształcenia, zwłaszcza na odległość.
Inna szkoła: szkoły integracyjne
KV 398/1, KV 399/2, Dt 224
Warszawa: TP S.A.: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
1998 – 2 kas. video / VHS/ (125; 125 min.)+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna: Edukacja w Polsce; 58)
10 wideofilmów prezentuje m.in. doświadczenia Szkoły Podstawowej im. R. Wallenberga w
Warszawie, zorganizowanej w 1991 roku przez grupę społeczników zafascynowanych
programami dydaktyki integracyjnej.
Język, gesty i słowa, czyli jak się porozumiewamy
KV 303, KV 304, KV 29
Kaseta edukacyjna / w oparciu o Walt Disney Classics „ 101 Dalmatyńczyków”
Warszawa: Imperial Entertainment, 1996 – 1 kas. video /VHS/ (15 min.)
Kuc Bolesław Rafał
KV 498
Zarządzanie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu
Warszawa: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Menadżerskie, 2002. – 1 kas. wideo/VHS
Po co nam reforma administracji
KV 354
Rzecz o powiecie, województwie i dobrej administracji
Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Reform Ustrojowych
Państwa, 1998 – 1 kas. video /VHS/
Reforma Systemu Edukacji: projekt
Warszawa: MEN, 1998. – 6 kas. video
(Wideoteka Reformy Edukacji)
Kas. 1: Prezentacje
Kas. 2: Filozofia zmiany
Kas. 3: Kształcenie w nowym ustroju szkolnym
Kas. 4: Nauczyciele – awans zawodowy
Kas. 5: Szkolnictwo wyższe
Kas. 6: Finansowanie oświaty
KV 355/1, KV 356/2, KV 357/3,
/VHS/ KV 358/4, KV 360/6
Szkoły za oceanem: internet na antypodach
KV 402/1, KV 403/2, Dt 226
Warszawa: TP S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,
1998 – 2 kas. video /VHS/ (100; 100 min.) + druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna:Edukacja; 56)
10 wideofilmów ukazuje edukacyjne zastosowania nowych technologii przekazu informacji i
sposoby wykorzystywania światowej sieci Internetu w realizacji programów kształcenia, a
zwłaszcza nauczania na odległość.
Szkoły za oceanem
KV 226/1, KV 227/2, Dt 183
Szkoły średnie w Stanach Zjednoczonych. Aut. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 – 2 kas. video
/VHS/ (90; 90 min.)+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Sztuka przekonywania
KV 341/1, KV 342/2, Dt 219
Jak zostać dobrym mówcą /kultura słowa/: pakiet multimedialny /
scen. Piotr Czekanowski i in.; reż. Mariusz Michalik
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,
1997 – 2 kas. video /VHS/ (75; 75 min.) + druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Włącz się do gry
KV 510
Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli
Warszawa: MENiS, 2003. – 1 kas. video/VHS/ (170)
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
8 studyjnych programów ukazuje analizę zagrożeń dla zdrowia dzieci i młodzieży w
środowisku szkolnym, w grupie rówieśniczej i w domu rodzinnym. W programach S.A. także
aktualne informacje o instytucjach powołanych do świadczenia pomocy uczniom,
nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów dzieci młodzieży
Włącz się... rodzice
KV 511
Telewizyjne audycje dla rodziców i nauczycieli
Warszawa: MENiS, 2003. – 1 kas. video (140 min.)
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
10 studyjnych programów telewizyjnych ukazuje metody i formy wychowawczej profilaktyki
oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w domu i najbliższym otoczeniu. Programy
zawierają wskazówki: jak rozpoznać objawy, które mogą świadczyć o początkach problemów
z dziećmi, jak w tych sytuacjach uniknąć błędów wychowawczych, jak poskromić siebie,
hamować wygórowane ambicje oraz kształtować umiejętności wychowawcze
Ekologia, ochrona środowiska
Eko – lego
KV 236/1, KV 237/2, Dt 188
Scen. i real. Regina i Gerard Sawiccy
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,
1995. – 2 kas.video /VHS/ (100; 100 min.) + druk towarzyszący
Kas.1. – Zawiera: 1. Co to jest ekologia? 2. W- jak woda, 3. R– jak rytmy, 4. L – jak las,
5. P – jak polarne regiony, 6. G – jak gody
Kas. 2. – Zawiera: 1. K – jak kwitnienia 2. M – jak muzea przyrodnicze 3 i 4. A – jak
antypody 5. P – prehistoria, 6. E – jak ewolucja
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk twarzyszący: Eko – lego/ Włodzimierz Wójcik – 47 s.
Ekologia
KV 86, KV 96
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZaiKS, 1993. (Łódź: WFO, 1992). – 1 kas. wiz. (58 min.): kolor
Kaseta 1 zawiera:1.Po co oczyszczalnia ścieków (10 min.); 2. Lepsze miasto (15 min.); 3.
Śmieci bogactwem (10 min.); 4. Mieć miedź (22 min.); 5. Znak (3 min.). – Tytuł własny
Ekologia
KV 87, KV 97
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZaiKS, 1993. (Łódź: WHS, 1992). – 1 kas.wiz.(59 min.): kolor
Kaseta 2 zawiera: 1. Żywe srebro (21 min.); 2. Kopalnia nad Czarną Hańczą (17 min.); 3.
Stara kanalizacja (17 min.); 4. Znak (3 min.).
Ekologia
KV 88, KV 98
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZAiKS, 1993. (Łódź: WFO, 1992). – 1 kas. wiz. (58 min.): kolor
Kaseta 3 zawiera: 1. Miasto ekosystem ludzi (16 min.); 2. Kwaśne deszcze – kwaśny problem
(21 min.); 3. Oszczędzaj energię – daj szansę przyrodzie (10 min.); 4. Płynie wije się rzeczka
(7 min.); 5. Samochód (4 min.).
Ekologia
KV 89, KV 99
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZaiKS, 1993. (Łódź: WFO, 1992). – 1 kas. wiz. (66 min.):kolor
Kaseta 4 zawiera: 1. Paradoks Kozioroga (9 min.); 2. Jedno lato trzmiela (17 min.); 3. Rośliny
owadożerne w Polsce (16 min.); 4. Bez pośpiechu (14 min.); 5. Ochrona gleby (10 min.).
Ekologia
KV 90, KV 100
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZAiKS, 1993. (Łódź: WFO, 1992) – 1 kas. wiz.(57 min.):kolor
Kaseta 5 zawiera: 1. Była łąka (20 min.); 2. Azyl w nurcie Wisły (20 min.); 3. Tam, gdzie
Warta kończy swój bieg (17 min.).
Ekologia
KV 91, KV 101
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZAiKS, 1993. (Łódź: WFO, 1992). – 1 kas. wiz. (57 min., 40 s.):kolor
Kaseta 6 zawiera: 1. Wilki i ludzie (15min.); 2. Kartka z atlasu ssaków polskich (18 min.); 3.
Raport w sprawie bobra (17 min.); 4. Piknik (4 min.,20 s.); 5. Drzewko (3 min., 20 s.).
Ekologia
KV 92, KV 102
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZAiKS, 1993. (Łódź: WFO, 1992). – 1 kas. wiz.(58 min., 30 s.): kolor
Kaseta 7 zawiera: 1. Światowe rezerwaty biosfery w Polsce (16 min.); 2. Nasze gady i płazy
(20 min.); 3. Do schyłku dnia (9 min.); 4. Zjawiska krasowe (11 min.); 5. Kula (2 min., 30 s.).
Ekologia
KV 93, KV 103
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZAiKS, [1993]. (Łódź: WFO, 1992). – 1 kas. wiz. (62 min., 30 s.): kolor
Kaseta 8 zawiera: 1. Okiem ptaka (28 min., 30 s.); 2. Wszystko co w przyrodzie najcenniejsze
(19 min.); 3. Atom dla przyrody (15 min.).
Ekologia
KV 94, KV 104
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZAiKS,[1993]. (Łódź: WFO, 1992). – 1 kas. wiz. (60 min.): kolor
Kaseta 9 zawiera: 1. Parki narodowe zagrożone (18 min.); 2. Siarka i ... (19 min.); 3. Bałtyk –
chore morze (23 min.).
Ekologia
KV 95, KV 105
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska; Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Warszawa: ZAiKS, [1993]. (Łódź: WFO, 1992). – 1 kas. wiz. (62 min., 30s.): kolor
Kaseta 10 zawiera: 1. Owoce ziemi czarnej (12 min.); 2. Widok (9 min.); 3.Rezerwaty w
cieniu kominów (18 min., 30 s.); 4. Rzecz o kormoranie (23 min.).
Ochrona środowiska – szkoła średnia.
KV 77
Łódź: „Star – System”, b. r. – 1 kas. video [VHS]
Zawiera: 1. Raport w sprawie bobra (17 min.); 2. Żywe srebro (21’); 3. Kopalnia nad Czarną
Hańczą (17’); 4. Azyl w nurcie Wisły (20’); 5. Mieć miedź (22’);
6. Kwaśne deszcze – kwaśny problem (21’).
Ochrona środowiska – szkoła średnia
KV 78
Łódź: „Star – System”, b. r. – 1 kas. video[VHS]
Zawiera: 1. Światowe rezerwaty biosfery w Polsce (16 min.); 2. „Bóg stworzył świat i dał go
człowiekowi...” (17’); 3. Wszystko, co w przyrodzie najcenniejsze (19’); 4. Parki Narodowe
zagrożone (19’); 5. Była łąka (20’); 6. Siarka i ... (19’); 7. Puszcza Białowieska A.D. 83 (19’).
Filmy Edukacyjne
Zrozumieć nasze środowisko
KV 297, KV 298
Zestaw edukacyjny z ochrony środowiska dla szkół podstawowych
B.m.: Crystal Presentations Ltd, 1996. – 1kas. video /VHS/+ komentarz
Zawiera: 1. Wskazówki dla użytkownika (4 min.); 2. Komentarz do filmu wideo (6 min.); 3.
Nasze środowisko (4 min.); 4. Powietrze (5 min.); 5. Woda (3 min.); 6. Życie (4 min.); 7. Ląd
(5 min.); 8. Ludzie (3 min.); 9. Wyzwania (4 min.); 10. Materiały informacyjne (12 min.)
Fizyka
Czym jest... fizyka
KV 315/1, KV 316/2
Pakiet multimedialny / reż. Filip Kovcin i in.; scen. Małgorzata Ubera
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN, 1997. – 2 kas.video /VHS/ (125; 125 min.)+ druk
towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1. – Zawiera: 1. Drgania są wszędzie; 2. Świat kryształów; 3. Zwykła niezwykła ciecz
Kas.2. – Zawiera: 1. Czym jest gaz ?; 2. Czym jest materia ?; 3. Czym jest kwant ?; 4. Czym
jest energia ?; 5. Czym jest elektromagnetyzm ?
Druk towarzyszący: Czym jest ... / Anna Kaczorowska
Fizyka: cykl programów
KV 80/1, KV81/2
Warszawa: Fundacja Artystyczna Związku Młodzieży Wiejskiej
Kas. 1: Mechanika; rodzaje ruchu, ruch prostolinijny, prawa ruchu, ruch krzywoliniowy,
praca, moc, energia, termodynamika
Kas. 2: Właściwości ciał, elektryczność: Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, zmiany
stanu skupienia, siły w polu elektrycznym, energia elektryczna, obwód prądu elektrycznego,
prąd elektryczny w cieczach
Fizyka
KV 83/3, KV 84/4, KV 85/5, KV 85/6
Kas. 3: Magnetyzm, drgania i fale: siły w polu magnetycznym, ruch cząstek naładowanych w
polu elektrycznym i magnetycznym, właściwości magnetyczne ciał, drgania mechaniczne,
fale, drgania i fale akustyczne
Kas. 4: Drgania elektryczne, fale elektromagnetyczne: indukcja elektromagnetyczna, prąd
zmienny, drgania elektryczne, fale elektromagnetyczne (cz.1 i 2), światło
Kas. 5: Atom i energia: prąd elektryczny w gazach, promieniotwórczość, jądro atomowe,
energia jądrowa, promieniotwórczość sztuczna, półprzewodniki
Kas. 6: Kwanty i fale: falowe właściwości światła, kwanty promieniowania, kwanty energii,
widma fal i cząstek
Fizyka: szkoła podstawowa
KV 181
Warszawa: Wytwórnia Filmowa „ Dydakta”, 1994. – 1 kas. video [VHS/PAL] (141 min.)
(Wideoteka Ministerstwa Edukacji Narodowej)
Kuchnia
KV 238/I-1,239/I-2,Dt 189,413/II-2,414/II-2,Dt 231
Warszawa: TP S.A: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995-1998.- 2 cz. 4kas. video /VHS/
+ druki towarzyszące
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna: Zjawiska Fizyczne; 97)
Cz.I. Kas.1 i 2. - 1995.- 150 min.
Cz.II. Kas.1.- 1998.-90 min.
Cz.II. Kas.2 .- 1998.- 75 min.
Popularnonaukowe wideofilmy uzupełniające i przybliżające szkolną wiedzę z fizyki i
podstaw techniki.
Wielkie odkrycia w nauce i technice
KV 176
1 kas. wideo VHS/PAL (195 min.)
Zawiera: 1. Promienie Roentgena (15’); 2. Szybowiec Ottona Lilienthala (15’); 3.
Dynamoelektryczna maszyna Siemensa (15’); 4. Czterosuwowy silnik Otta (15’); 5. Guglieno
Marconi i telegraf bezprzew. (15’); 6. George Stephenson i kolej żelazna (15’); 7. Heinrich
Hertz i fale elektromagnetyczne (15’); 8. Fotografia Louisa Daguerre’a (15’); 9. Samolot
braci Wright (15’); 10. Żarówka Thomasa Edisona (15’); 11. Samuel Morse i telegraf (15’);
12. Telefon Aleksandra G. Bella (15’); 13. Otto Hann i rozczepianie jądra atomu (15’).
Nagrano z programu TVP
Z lamusa techniki
KV 232/1, KV233/2,Dt 186
Rozwój techniki i technologii a cywilizacja i kultura /scen. i real. Andrzej Kozłowski
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995.-2 kas. video
/VHS/ (110; 110 min.)+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący: Z lamusa techniki / Zbigniew Strugalski - 52 s.
Geografia
Co kraj to obyczaj
KV 202/1, KV 203/2,Dt 171
Scen. i reż. Hanna Milewska
Warszawa: Telewizja Polska; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. – 2 kas. video /VHS/
(220 min.)+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący: Co kraj to obyczaj / Włodzimierz Wójcik, Małgorzata Zarzycka. – 50 s.
Geografia: szkoła średnia
Łódź: „Star- System”, b.r.- 1 kas. video[VHS]
Zawiera: 1. Doliny górskie (10 min.); 2. Sudety (11’); 3. Historia Tatr (12’); 4. Góry
Świętokrzyskie (10’); 5. Góry fałdowe (12’); 6. Wewnętrzne procesy kształtujące
powierzchnię ziemi (10’);
7. W Apeninach (9’); 8. Chrońmy glebę przed erozją (17’). ( Filmy edukacyjne)
KV 5
Mała, wielka niebieska kula, czyli- Ziemia
KV 234/1, KV 235/2,Dt 187
Planeta, na której żyjemy. Scen i real. Roman Kanciruk
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1995 - 2 kas. video
/VHS/ (100; 100 min.)+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący: Mała, wielka.../ Piotr Kłysz. – 48 s.
Od Apeninów do Andów
KV 480/1, KV 481/2
Wg. powieści Edmunda de Amicisa, reż. Dino Passalacqua, wyk. Giulano Gemma, Carmen
Sa Martin, Luis Brandoni, Soledad Silveyera, Umbert Caglani
Warszawa: „Reteitalia”,1991 - 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)
Taki pejzaż
KV 259/I-1, KV260/II-2,Dt 199, KV 261/II-1,
KV 262/II-2,Dt 200, KV 409/III-1, KV 410/III-2,Dt 229
Warszawa: TP S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995-1998 - 3cz. 6 kas. video /VHS/
+ druki towarzyszące
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna; Wiedza o Ziemi:91)
Cz.I. Kas 1.- 1995.- 180 min.
Cz.I. Kas 2.- 1995.- 140 min.
Cz.II. Kas 1.- 1995.- 160 min.
Cz.II. Kas 2.- 1995.- 120 min.
Cz.III. Kas1 i 2.- 1998.- 120 min.
Wideofilmy pokazują budowę i historię geologiczną różnych regionów Polski
Historia
Druga wojna światowa
KV 474
Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (28 min.)
(Dzieje Cywilizacji)
Gazety wojenne: dodatek do unikalnej kolekcji z II wojny światowej
Scen.i real. Zbigniew Wawer, Włodzimierz Rekłajtis, Tadeusz Kondracki
Warszawa: B.w.,8 kaset video (VHS)
Kas.1: Cień swastyki nad Polską.- 56 min.+druk towarzyszący dt 238
KV 500
Kas.2: Europa w płomieniach.- 59 min.+ druk towarzyszący dt 239
KV 501
Kas.3: Brunatna lawina 1940-1941.- 55 min.+ druk towarzyszący dt 240
KV 502
Kas.4: Monte Casino 1944.- 58 min.+ druk towarzyszący dt 241
KV 503
Kas.5: Powstanie Warszawskie 1.VIII- 2.X.1944.- 56 min.
+ druk towarzyszący dt 242
KV 504
Kas.6: Świat w ogniu 1941-1942.- 56 min.+ druk towarzyszący dt 243
KV 505
Kas.7: Przełom 1943-1944.- 69 min.+ druk towarzyszący dt 244
KV 506
Kas.8: Zwycięstwo 1944 – 1945.- 70 min.+druk towarzyszący dt 245
KV 507
Kas.9: Stalin.- 56 min.+ druk towarzyszący dt 246
KV 508
Ginące zawody
KV 222/1, KV 223/2, Dt 181
Scen. i real. Krystyna Bzdęga
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1995 – 2 kas. video
/VHS/ (60; 60 min.)+ druk towarzyszący
1 kas. – Zawiera: 1. Kowalstwo; 2. Kowalstwo artystyczne; 3. Szewstwo; 4.
Zegarmistrzostwo;
5. Lutnictwo; 6. Szewstwo ortopedyczne
2 kas. – Zawiera: 1. Rymarstwo; 2. Złotnictwo; 3. Brązownictwo; 4. Intarsja; 5. Hafciarstwo
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący: Ginące zawody / Błażej Kusztelski. – 48 s.
Gurion Ben
Scen. David Freeman; reż. Jerzy Schatzberg
1 kas. video /VHS/ (50 min.)
Nagranie PBP
(Oni Zmienili Świat; Encyklopedia Multimedialna)
KV 370
Historia: szkoła podstawowa
KV 115
Łódź: „Star-System”,[dystr.]1993 -1 kas. video[VHS]
Opis z pudełka.- Zawiera: 1. Z pradziejów ziem polskich- Grody i osady (10 min.); 2. Dawni
kronikarze zapisali (20 min.); 3. Mecenat Króla Jana (14 min.); 4. Sejm Czteroletni (18 min.);
5. Józef Wybicki 1747-1822 (12 min.); 6. Noc listopadowa (13 min.);
7. Zamek Królewski w Warszawie (17 min.); 8. Dzieje Orła Białego (17 min.)
Historia: szkoła średnia
KV 1-2
Łódź: „Star-System”,b.r.-2 kas. video[VHS]
Kas.1 zawiera:1. Bracia Polscy (16 min.); 2. Pergamin Konfederacji Warszawskiej 1573
(20’); 3. Sejm Czteroletni (18’); 4. Dzieło Sejmu Wielkiego (25’); 5. Ignacy Daszyński 18661918 (19’); 6. Ignacy Daszyński 1919-1936 (19’)
Kas.2 zawiera: 1. Legenda. Pamięci Józefa Piłsudskiego (23’); 2. Listopad 1918 (15’);
3. Polska na morzu 1919-1939 (10’); 4. Wielki kryzys (15’); 5. Plan 6-letni (16’); 6. Polski
Październik cz.I. Geneza (20’); 7. Polski Październik cz.II. Czy można wierzyć Gomułce ?
(20’).
Katalog zabytków
KV 248/I-1, KV 249/I-2,Dt 194, KV 250/II-3, KV 251/II-4,Dt 195
„ ... swego nie znacie...”/ aut. Maciej Wojtyński
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 - 4 kas. video
/VHS/ (180;180;180;180 min.) + 2 druki towarzyszące
Druki towarzyszące. – (47; 47 s.)
Książki, które wstrząsnęły światem
KV 309/1, KV 310/2
Wojciech Ziembicki
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)
+ druk towarzyszący(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1 - Zawiera: 1. Nowy Testament; 2. Koran; 3. Bhagavad-Gita; 4. Sutry; 5. Dialogi
Konfucjańskie; 6. Tao- TE- Cing; 7. Mały Katechizm
Kas.2 - Zawiera: 1. Książę; 2. Umowa społeczna; 3. O powstaniu gatunków; 4. Mądrość
tragiczna; 5. Kapitał; 6. Mein Kampf
Druk towarzyszący „Książki, które ... – 41 s.
Nasz dom Europa
KV 497
Kampania informacyjna o Unii Europejskiej
Warszawa: Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej, 2002 - 1 kas. video /VHS/
Pierwsza wojna światowa i okres międzywojenny
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1999 - 1 kas. video /VHS/ (28 min.)
(Dzieje Cywilizacji)
KV 473
Podróże za horyzont
KV 220/1, KV 221/2, Dt 180
Historia ludzkiej wyobraźni i literackie podróże jako symboliczny obraz poszukiwania
własnej tożsamości / reż. Maciej Szelachowski; scen. Wojciech Michera, Maciej
Szelachowski
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1995 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90 min.)
+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący.- 52 s.
Polskie drogi do niepodległości
Realizacja Andrzej Dorniak
Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej,2000 - 1 kas. video /VHS/
KV 453, KV454
Polskie drogi do niepodległości: notacja historyczna
KV 459/1, KV 460/2
Realizacja Andrzej Dorniak, Anna Maria Mydlarska
Warszawa: Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”,2001 - 2 kas. video
/VHS/
Kas.1 zawiera: 1. Lata 1945-1970 (11 min); 2. Grudzień’70 (29 min.); 3. Powstanie opozycji
demokratycznej (45 min.); 4. Jan Paweł II a „Solidarność” (28 min.); 5. Sierpień’80 (70 min.)
Kas.2 zawiera: 6. Karnawał „Solidarności” (28 min.); 7. Stan Wojenny (74 min.);
8. Wolna Polska (64 min.)
Renesans i Wielkie Odkrycia Geograficzne
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (28 min.)
(Dzieje Cywilizacji)
Robinsonowie
KV 471
KV 246/I-1, KV 247/I-2,Dt 193
Aut. Wojciech Borkowski,Gerard Sawicki
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1995 - 2 kas. video /VHS/ (160; 100 min.)
+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Cz.1.- kas.1 - Zawiera: Sposoby przetrwania; Techniki łowieckie; Naturalne źródła
pokarmów pochodzenia zwierzęcego; Rzemiosła; Wierzenia i magia; Podróżowanie
Cz.1.- kas.2 - Zawiera: Podróżowanie; Górnictwo i wykorzystanie krzemienia
Sarmacja, czyli Polska: pakiet multimedialny
KV 325/1, KV 326/2
Scen. Krzysztof Koehler, Waldemar Szarek
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (80;40 min.)
+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1 - Zawiera: 1. Dom; 2. Wiara
Kas.2 - Zawiera: 1. Państwo
Druk towarzyszący: Sarmacja .... /Janusz Żarnowski - 56 s.
Sensacje XX wieku
KV 404/1, KV 405/2, KV 406/3,Dt 227
Bogusław Wołoszański
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,
1999 - 3 kasety video /VHS/ (177; 134;175 min.)+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna; 39)
22 programy telewizyjne Bogusława Wołoszańskiego przedstawiają historię nieznaną z
podręczników
Słowianie
KV 218/1, KV 219/2,Dt 179
Scen. i real. Tomasz Wilde
Warszawa: Telewizja Edukacyjna S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,
1995 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90 min.)+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący: Słowianie/ Melania Sobańska – Bondaruk - 55 s.
Starożytna Grecja
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (28 min.)
(Dzieje cywilizacji)
KV 469
Średniowiecze
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (28 min.)
(Dzieje cywilizcji)
KV 470
Wielka Rewolucja Francuska
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 – 1 kas. video /VHS/ (28 min.)
(Dzieje cywilizacji)
KV 472
.... i zdrada
KV 79
Sekrety tajnych archiwów Francji, Rosji, Niemiec i Anglii. Amerykański szpieg w
niemieckiej ambasadzie w Moskwie. Historia tajnych protokołów paktu Ribbentrop –
Mołotow / reż. A. Marek Drążewski
Warszawa: Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1991 –1 kas video [VHS/ PAL] (195 min.)
Wokanda historii
KV 244/I-1, KV 245/I-2, Dt 192
Scen. Maria Nockowska; reż. Marek Bieńkowski, Marek Bik, Tomasz Drozdowicz
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1995 - 2 kas. video /VHS/ (140; 90 min.)
+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Cz.1.- kas.1 - Zawiera: 1.Maurycy Mochnacki; 2. Wielki Książę Konstanty; 3. Książę
Ksawery Drucki- Lubecki
Cz.1.- kas.2 - Zawiera: 1. Wincenty Krasiński; Aleksander Wielopolski
Druk towarzyszący - 44 s.
Język polski
Czechow Anton P.
Scen. i real. Nikita Michałkov
1 kas. video /VHS/ (50 min.)
Nagranie PBP
(Oni Zmienili Świat; Encyklopedia Multimedialna)
Dostojewski Fiodor
Reż. David Hinton; wyk. Douglas Hodge, Jan McDiarmid, Katy Behean i in.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1998 - 1 kas. video /VHS/ (58 min.)
(Wielcy Pisarze)
KV 369
KV 466
Dżuma
KV 462
Scen. i reż. Luis Puenzo [wg. powieści Roberta Camusa]; wyk. William Hurt, Raul Julia,
Robert Duvall; muzyka Vangelis
B.m : B.w., 1993 - 1 kas. video /VHS/ (150 min.)
Herling-Grudziński Gustaw
Dziennik pisany pod wulkanem
Warszawa: Studio Filmowe Kronika, Program 2 Telewizji Polskiej,
1995 - 1 kas. video /VHS/ (57 min.)
(Wielcy Pisarze)
KV 464
Język polski
Drama na lekcji języka polskiego – na podstawie „Balu w operze” Juliana Tuwima
1 kas. video VHS (95 min.)
Nagranie PBP z TVP
KV 154
Język polski
KV 155
1 kas. video (115 min.)
Zawiera: 1. „ ...iż są różne czasy w roku” – czyli wieś polska w utworach Reja,
Kochanowskiego, Szymonowica (35 min.); 2. „ Dziady”- fragment spektaklu Świnarskiego
(1975); 3. Legenda Ordona Nagranie PBP z TVP
Język polski: szkoła podstawowa
KV 114
Łódź: „ Star- System”,[dystr.]1992- 1 kas. video[VHS]
Opis z pudełka.- Zawiera: 1. Kornel Makuszyński (12 min.); 2. Irena Jurgelewiczowa (14
min.); 3. Olęborek H. Sienkiewicza (18 min.); 4. Papkin- sztuka aktorska (18 min.); 5. Dzieje
sceniczne „ Ślubów panieńskich”(14 min.); 6. Refren – z dziejów książki (16 min.); 7.
Tworzywo filmowe (13 min.);8. Elementarz filmu- rodzaje i gatunki (11 min.)
Język polski: szkoła średnia
KV 74
Łódź: „ Star- System”, b.r.- 1 kas. video [VHS]
Zawiera: 1. Rola Kościoła w kulturze polskiego średniowiecza (15 min.); 2. Drzwi
gnieźnieńskie (11 min.); 3. Kazania gnieźnieńskie (3 min.); 4. Bulla gnieźnieńska (5 min.); 5.
Średniowieczne notacje muzyczne (6 min.); 6. Jak dawniej książki oprawiano (14 min.); 7.
Jan Kochanowski (19 min.); 8. Konterfekt Jana z Czarnolasu (18 min.); 9. Dzieje bibliotek
(19 min.).
( Filmy Edukacyjne )
Język polski: szkoła średnia
KV 75
Łódź: „ Star- Ststem”, b.r.- 1 kas. video[VHS]
Zawiera: 1 Ślady wileńskie- pamiątki po Adamie Mickiewiczu (16 min.); 2. Dzieje sceniczne
„Dziadów” (17 min.); 3. Maciej Prus- zrozumieć „Dziady” (22 min.); 4. Juliusz Słowacki w
Szwajcarii (10’); 5. Dzieje sceniczne „ Nie-Boskiej komedii” (14’); 6. Kiedy Polska mi na
myśl staje (17’); 7. Bolesław Prus – młodość (13’); 8. Bolesław Prus – Sława (13’)
( Filmy edukacyjne )
Język polski: szkoła średnia
KV 76
Łódź: „ Star- System”, b.r.- 1 kas. video [VHS]
Zawiera: 1 Wiatr przedwiośnia (17 min.); 2. Wspomnienie o „Skamandrze” (20’); 3.
Brzegiem szału w niepojętość zieloności o B. Leśmianie (13’); 4. Wołanie Marii o T.
Borowskim (14’); 5. Nie było lata ... o S. Grochowiaku (23’); 6. Przodem do przoduSławomir Mrożek (16’); 7. Teatr- reżyser i aktor (14’)
Filmy edukacyjne
Kafka franz
KV 465
Reż. David Thomas; wyk. Tim Roth, Michael Bryant, John Bennett i in.; muz. David
Cunnigham Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998 - 1 kas. video /VHS/ (58 min.)
(Wielcy Pisarze)
Kultura duchowa narodu: pakiet multimedialny
KV 335/1, KV 336/2,Dt 216
Scen. Jacek Bartyzek i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN, 1997 - 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)+ druk
towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1- Zawiera: 1. Ferdynand Goetel; 2. Leo Lipski
Kas.2- Zawiera: 1. Stanisław Cat- Mackiewicz; 2. Maria Konopnicka
Druk towarzyszący: Kultura .../ Leszek Bugajski.- 48 s.
Poezja współczesna
KV 383/1, KV 384/2
Indywidualności i samotnicy / oprac. Bożena Matejek, Barbara Puszcewicz
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)
+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
12 wideofilmów ukazujących sylwetki poetów reprezentujących różne zjawiska polskiej
poezji współczesnej: B. Zadury, M. Jastruna, H. Poświatowskiej, A. Świrszczyńskiej, R>
Wojaczka, A. Wata, E. Stachury, J. Twardowskiego, K. Brakowieckiego, K. Miłobędzkiej, J.
Hartwig, R. Milczewskiego- Bruno Druk towarzyszący – 48 s.
Polskie pisma literackie: pakiet multimedialny
KV 333/1, KV 334/2
Scen. Marcin Baran i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (60; 60 min.)
+ druk towarzyszacy (Polska Wideoteka Edukacyjna)
Kas. 1 – Zawiera: 1. „ Twórczość”; 2. „ Odra”; 3. „ Znak”
Kas. 2 – Zawiera: 1. „ Czas Kultury”; 2. Res Publica; 3. Planeta bruLion
Druk towarzyszący: Polskie pisma ... / Marian Kisiel.- 52 s.
Portrety współczesnej prozy polskiej
KV 214/I-1, KV 215/I-2,Dt 177,
KV 216/II-1, KV 217/II-2,Dt 178
Reż. Tomasz Lengren i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1995 - 4 kas. wideo
/VHS/
+ 2 druki towarztszące(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Cz. 1. – 2 kas. wideo (140; 140 min.)
Cz. 2. – 2 kas. wideo (90; 90 min.)
Druki towarzyszące (48; 47 s.)
Potęga smaku: Zbigniew Herbert: pakiet multimedialny
KV 319/1, KV 320/2
Scen. Adam Pawłowicz
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video (90;40 min.)
+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący:Potęga smaku ... / Danuta Opacka- Walasek.- 48 s.
Sen nocy letniej
KV 463
Według komedii Williama Szekspira; reż. Adrian Noble; wyk. Lindsay Duncan, Barry Lynch
B.m.: B.w,1996 - 1 kas.video /VHS/ (100 min.)
Skamandryci
KV 208/1, KV 209/2,Dt 174
Scen. Tomasz Wilde
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1995 - 2 kas. video
/VHS/ (170 min.)+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący: Skamandryci / Leszek Bugajski, Ewa Lewandowska- Tarasiuk - 48 s.
Spotkania z literaturą
KV 240/I-1
Cz.1.- kas.1- Zawiera: 1. „ Ale iż są różne czasy w roku”- czyli wieś polska w utworach Reja,
Szymonowica i Kochanowskiego; 2. „ Do miłości”- czyli staropolska liryka miłosna; 3. Adam
Mickiewicz- Ballady i Romanse; 4. ... Jedźmy, nikt nie woła- Adam Mickiewicz „ Sonety
krymskie”; 5 ... Żyłem z wami,cierpiałem...- Juliusz Słowacki; 6. Juliusz Słowacki – Kordian
(195 min.)
Spotkania z literaturą
KV 241/I-2,Dt 190
Cz.1.- kas.2- Zawiera: 1. Liryki Juliusza Słowackiego; 2. Cyprian Kamil Norwid; 3.
Romantyczna liryka miłosna; 4. ... Miłości mojej nie przeklinaj ...- Adam Asnyk; 5. ... Tyś
jest życiem życia ...- Młodopolska liryka miłosna (180 min.)
Druk towarzyszący - 44 s.
Spotkania z literaturą
KV 242/II-3
Cz.2.- kas. 3- Zawiera: 1. ...Bo na cóż życie bez miłości – Maria PawlikowskaJasnorzewska; 2. ... Bo w życiu jak w tańcu ...- Tadeusz Peiper; 3,4. Polska poezja
współczesna; 5. Każdy w bunkrze na swoim cukrze ...- Miron Białoszewski; 6. ...My- Ewa
Lipska (195 min.)
Spotkania z literaturą
KV 243/II-4,Dt 191
Cz.2.- kas.4- Zawiera:1. Obmyślamy świat- Wisława Szymborska; 2. ... Prawda, nieprawda i
innej prawdy nie ma ...- Stanisław Barańczak; 3. Moja słodka Ojczyzno- Jan Polkowski; 4.
Obcy człowiek – Tadeusz Różewicz; 5. Smutno żyć bez utopii- Adam Zagajewski; 6. Wolę
brzydotę ...?- Stanisław Grochowiak; 7. Odejść w tło ...- Kazimiera Iłłakowiczówna (180
min.) Druk towarzyszący - 44 s.
Spotkania z literaturą
KV 307/III-1, KV 308/III-2,Dt 202
Cz.3.- kas.1- Zawiera: 1. Ryszard Krynicki- Nasze życie chce żyć; 2. Jarosław Marek
Rymkiewicz- Przeszłość jest nieśmiertelna; 3. Czesław Miłosz- Wiara, nadzieja, miłość
Cz.3.- kas.2- Zawiera: 1. Jean Artur Rimabaud- Statek pijany; 2. Guillame Apolinaire – Dni
ulatują, ja pozostaję; 3. Rainer Maria Rilke- Podwójna przestrzeń; 4. Jacques Prewet- Paryż w
nocy; 5. Paul Verlaine- Serce i duszę gorączka pali
Druk towarzyszący / Ewa Łubniewska - 52 s.
Współczesna proza polska: pakiet multimedialny
KV 343/1
Scen. Barbara Górska i in.; reż. Krzysztof Bukowski i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (180; 180 min.)
+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1- Zawiera: 1. Wierność i zdrada (Władysław Lech Terlecki); 2. Sposób na istnienie
(Andrzej Stasiuk); 3. Opowiadania na czas przeprowadzki (Paweł Huelle); 4. Wszyscy
jesteśmy obcy (Krzysztof M. Załuski); 5. Zaklinacz ciszy (Jacek Baczak); 6. Leć do nieba
(Anna Bolecka)
Współczesna proza
KV 344/2,Dt 220
Kas.2 - Zawiera: 7. Piewca zagłady społecznej utopii (Jakub Bulanda); 8. Sny i kamienie
(Magdalena Tulli); 9. „ Fraktale” Nataszy Gorke; 10. „Terminal” Marka Bieńczyka; 11. Bóg
o nas zapomniał (Andrzej Kalinin); 12. Absolutna amnezja (Izabela Filipiak)
Druk towarzyszący: Współczesna proza ... / Leszek Bugajski - 52 s.
Żagary: literatura; pakiet multimedialny
KV 331/1, KV 332/2,Dt 214
Scen. Radosław Okulicz- Kozaryn; reż. Piotr Król
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90 min)
+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Dwie kasety zawierają 6 wideofilmów o twórcach jednej z najciekawszych grup poetyckich
dwudziestolecia międzywojennego. Prezentują sylwetki Teodora Bujnickiego, Jerzego
Zagórskiego, Henryka Dembińskiego, Czesława Miłosza
Druk towarzyszący: Żagary / Radosław Okulicz- Kozaryn - 48 s.
Kultura fizyczna
Pierwsze kroki pod koszem: pakiet multimedialny
KV 339/1, KV 340/2,Dt 218
Scen. Jacek Winnicki; reż. Mirosław Basaj, Mateusz Sośniak
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN, 1997 - 2 kas. video /VHS/ (75; 75 min.)
+ druk towarzyszący(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
12 wideofilmów wprowadzających krok po kroku w tajniki opanowania sztuki gry w
koszykówkę
Druk towarzyszący: Pierwsze kroki ... / Jan Ślężyński, Adam Zając - 48 s.
Kultura i sztuka
(muzyka, teatr, malarstwo)
ABC wiedzy o sztuce
KV 130, KV 131
Łódź: „ Star – System”, b.r.- 2 kas. video[VHS]
Kas.1 zawiera: 1. ABC malarstwa (19’); 2. Trzy pędzle [Leonardo da Vinci, Rembrandt i van
Gogh] (7’); 3. Helioplastyka (11’); 4. O sztukach plastycznych (10’); 5. Artysta (30’)
Kas. 2 zawiera: 1. O formie w malarstwie (18’); 2. Znaki (15’); 3. Temat i fabuła (15’); 4. O
przestrzeni w malarstwie (13’); 5. Iluzja w sztuce (19’); 6. Deformacja – czyli twórcze
przekształcenie (13’). ( Filmy Edukacyjne )
Artysta i jego czasy
KV 127, KV 129
Łódź: „ Star – System”, b.r.- 3 kas. video [VHS]
Kas.1 zawiera: 1. Artura Grottgera opowieść o Powstaniu Styczniowym (15’); 2. Pamiętnik
wieku [o F. Topolskim] (18’); 3. Ocalić ocalałe [o J. Mehofferze] (17’); 4. Wycieczka na
Parnas [o M. Żuławskim] (23’); 5. Cyrk (9’); 6. Manggha (Feliks Jasieński) (18’); 7. Witkacy
(20’)
Kas. 2 zawiera: 1. Polska Nike (13’); 2. Dokumentacja 1913-1981 [o H. Stażewskim] (21’);
3. Manekiny Tadeusza Kantora (26’); 4. Żywa galeria (25’); 5. Pasjans Mariana Koniecznego
(17’); 6. Strumiłło (15’)
Kas. 3 zawiera: 1. Władysław Starewicz (25’); 2. Lalki Władysława Starewicza (16’).
Co jest grane?
KV 257/1, KV 258/2,Dt 198
Gramy na instrumentach klawiszowych / Krzysztof Sadowski, Liliana Urbańska,
Barbara Puszczewicz
Warszawa: MEN; Telewizja Polska S.A., 1995 - 2 kas. video /VHS/ (60; 60 min.)
+ druk towarzyszący
Kas.1: Dla dzieci
Kas.2: Dla młodzieży
Druk towarzyszący: Co jest grane ... nuty - 62 s.
Damy i huzary
KV 445
Reż. [wg. Aleksandra Fredry] Olga Lipińska; scenogr. Jerzy Gorazdowski; wyk. Danuta
Szaflarska, Ryszarda Hanin, Zofia Kucówna, Bożena Dykiel, Wojciech Pokora i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; 2000 - 1 kas. video /VHS/
( Złota Setka Teatru Telewizji – 24 grudzień 1973r. )
Emigranci
KV 451
Scen. [wg. Sławomira Mrożka] Ryszard Melliwa; reż. Kazimierz Kutz; wyk. Marek Kondrat,
Zbigniew Zamachowski
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; 2000 - 1 kas. video /VHS/
(Złota Setka Teatru Telewizji)
Premiera w Teatrze Telewizji – 25 września 1995 r.
Filmowa interpretacja sztuki
KV 126
Łódź: „ Star – System”, b.r. – 1 kas. video [VHS]
Zawiera: 1. Bykowi chwała [o twórczości F. Starowieyskiego] (14’); 2. Magia Jerzego
Nowosielskiego (21’); 3. Ślad [o twórczości A. Szaposznikow] (13’); 4. Hamandria [o
twórczości S.I. Witkiewicza] (22’); 5. Idę ku moim narodzinom [o twórczości I. Sterna] (21’);
6. Sen [o twórczości Z. Beksińskiego] (10’); 7. Przenikanie z ważką [o malarzach epoki fin de
siecle’u] (15’)
Gershwin George
Real. Alain Resmais; komentarz Edward Jabłoński
1 kas. video /VHS/ (50 min.)
Nagranie PBP
(Oni Zmienili Świat; Encyklopedia Multimedialna)
KV 368
Gitarowe ABC
KV 430/1, KV 431/2, Dt 237
Warszawa: TP S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 - 2 kas. video+ druk
towarzyszacy
Kas.1: Gitarowe ABC - 100 min.
Kas.2: Harmonijka ustna i blues - 100 min.
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna; 73)
Język filmu
KV 385/1, KV 386/2
Tworzenie dydaktycznych komunikatów audiowizualnych / oprac. Bożena Matejek,
Barbara Puszczewicz
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1998 - 2 kas. video /VHS/ (180; 180 min.)
+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
24 wideofilmy ukazujące kulisy tworzenia filmu, objaśniają poszczególne etapy powstania
filmu i różne aspekty jego tworzywa oraz struktury w oparciu o sceny najsłynniejszych dzieł
polskiego i zagranicznego kina. Druk towarzyszący – 60 s.
Kartoteka
KV 450
Reż.[wg Tadeusza Różewicza] Krzysztof Kieślowski; scenografia Andrzej Przybył; wyk.
Gustaw Holoubek, Mariusz Benoit, Jan Kobuszewski, Janusz Gajos i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.,2000 - 1 kas. video /VHS/
(Złota Setka Teatru Telewizji)
Premiera w Teatrze Telewizji – 15 października 1979 r.
Kompozytorzy polscy
KV 124
Łódź: „ Star- System”, [dystr.] 1993 – 1kas. video [VHS]
Opis z pudełka.- Zawiera: 1. Chopin w kraju (18’); 2. Chopin w Paryżu (10’); 3. Mnie tu
Wiatr zapędził (29’); 4. Chopinada (30’)
Konkurs chórów: Bydgoszcz 1995
KV 165/1, KV 166/2, KV 167/3,
KV 168/4, KV 169/5, KV 170/6
Kas. 1: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Kas. 2: Chóry pozaszkolne
Kas. 3: Chóry (głosy mieszane)
Kas. 4: Chóry szkół ponadpodstawowych
Kas. 5: Koncert galowy I i II
Kas. 6: Chóry mieszane
Konwencje teatralne: pakiet multimedialny
KV 345/1, KV 346/2,Dt 221
Scen. Ryszard Nowak; reż. Jacek Bunsch
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)
+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
8 wideofilmów prezentujących powstanie i rozwój teatru antycznego/ starożytna Grecja i
Rzym/, teatr średniowieczny, konwencje teatru nowożytnego/ scena elżbietańska, commedia
dell’arte, teatr barokowy/, inscenizację romantyczną i kierunki rozwoju w XXw.
Druk towarzyszący: Konwencje ... / Jan Andrzej Fręś - 48 s.
Kształty muzyki
KV 387/1, KV 388/2
Oprac. Barbara Puszczewicz
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1998 - 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)
+ druk towarzyszacy
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszacy - 52 s.
Kultura łacńska: nasze korzenie?
KV 171
Reż. Tomasz Lengren, Mirosław Witkowski
Warszawa: Pracownia Kształcenia Ogólnego Instytutu Badań Edukacyjnych,1995 - 1 kas.
video VHS/PAL (54 min.) + ulotka inf (13 s.)
(Reforma Szkolna)
Mieszczanin szlachcicem
KV 446
Reż.[wg. Moliera] Jerzy Gruza; tł. z fr. Tadeusz Boy- Żeleński; scenogr. Otto Axer;
kompozycja pieśni Andrzej Kurylewicz; wyk. Bogumił Kobiela, Barbara Kraftówna, Jolanta
Wołłejko,
Andrzej Zaorski i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.,2000 - 1 kas. video /VHS/
(Złota Setka Teatru Telewizji)
Premiera w Teatrze Telewizji- 26 grudnia 1969r.
Mistrzowie pędzla
KV 132, KV 133
Łódź: „ Star- System”, b.r.- 2 kas. wideo [VHS]
Kas. 1 zawiera: 1. Marcello Bacciarelli- malarz ostatniego króla (11’); 2. Warszawa w
malarstwie Canaletta (13’); 3. Józef Chełmoński (12’); 4. Wojciech Gerson (14’); 5. Pasje
Jana Matejki (13’); 6. Chimera na polskiej drodze [ o J. Malczewskim] (15’); 7. Olga
Boznańska (12’); 8. Aleksander Gierymski- w altanie (13’); 9. Kossakowie echa [o
Wojciechu Kossaku](16’).
Kas. 2 zawiera: 1. Konrad Krzyżanowski (16’); 2. Z mediomagnetycznego atelier Tytusa
Czyżewskiego (16’); 3. Interpretacje [T. Brzozowski, J. Nowosielski, L. Maciąg](16’); 4.
Fantasma goria Witolda Wojtkiewicza (14’); 5. Wielkość rzeczywistości Leona Chwistka
(15’); 6. Śladami Tadeusza Makowskiego (26’); 7. Fotoplastykon [o Zdzisławie
Beksińskim](14’).
Moralność pani Dulskiej
KV 449
Reż. [wg. Gabrieli Zapolskiej]; scen. Jerzy Rudzki; wyk. Anna Seniuk, Janusz Michałowski,
Grzegorz Damięcki i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A., 2000 - 1 kas. video /VHS/
(Złota Setka Teatru Telewizji)
Premiera w Teatrze Telewizji – 23 marca 1992 r.
Polska droga do samodzielności w sztuce
KV 327/1, KV 328/2
Pakiet multimedialny / scen. i reż. Magdalena Lewandowska i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN, 1997 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90 min.)
+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Dwie kasety zawierają 6 wideofilmów przedstawiających kolejne etapy rozwoju sztuki
polskiej od drugiej połowy XIX wieku do współczesności
Druk towarzyszący: Polska droga ... / Piotr Szubert i in – 48 s.
Rewizor
KV 447
Reż.[wg. Mikołaja Gogola] Jerzy Gruza; tł. Z ros. Julian Tuwim; scenogr. Alicja Wirth;
wyk. Tadeusz Łomnicki, Piotr Fronczewski, Anna Seniuk i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.,2000 - 1 kas. video /VHS/
(Złota Setka Teatru Telewizji)
Premiera w Teatrze Telewizji – 5 grudnia 1977 r.
Różne formy teatru
KV 135
Łódź: „ Star – System”, b.r.- 1 kas. video[VHS]
Zawiera: 1. Będzie teatr pierwszy [ monografia Teatru Narodowego] (18’);2. Biały teatr
(12’); 3. Przychodzimy- odchodzimy, czyli Piwnica pod Baranami (21’); 4. Stowarzyszenie
Teatralne Gardzienice (22’); 5. W drodze [ M.T.Wójcik] (29’); 6. Przodem do przodu- S.
Mrożek (16’).
Rysuj z nami
KV 254/I-1, KV 255/I-2, KV 256/I-3,Dt 197
Scen i real. Małgorzata Uberna; rys. Ludowmir Słupeczański
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 - 3 kas. video
/VHS/ (180;180;180 min.)+ druk towarzyszący
Druk towarzyszacy - 48 s.
Tajemnice teatru
KV 134
Łódź: „Star- System”, b.r.- 1 kas. video[VHS]
Zawiera: 1. I gramy dla was co dzień (20’); 2. Za trzy minuty zaczynamy (15’); 3. Do końca
przerwy pozostało dziesięć minut (10’); 4. Kostium i maska (15’); 5. Teatr- reżyser i aktor
(14’); 6. Teatr- reżyser i tworzywo (26’); 7. Poznajemy teatr [teatr lalek] (11’).
Twórcy kultury
KV 136
Łódź: „ Star- System”, b.r.- 1 kas. video [VHS]
Zawiera: 1. Harenda [ o J. Kasprowiczu] (10’); 2. Jan Parandowski (11’); 3. Jerzy
Szaniawski (15’); 4. Jerzy Zawieyski (17’); 5. Radość i pasje profesora [ o J. Szablowskim]
(21’); 6. Poza muzyką [ o K. Pendereckim] (22’); 7. Marii Fołtyn sposób na życie (20’).
Wszystko jest muzyką
KV 228/I-1, KV 229/I-2, Dt 184
Scen. Waldemar Malicki; reż. Tomasz Zygadło
Warszawa: Telewizja Polska S.A; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 - 4 kas. video
/VHS/ +2 druki towarzyszące (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Cz.1.- 2 kas. video - Zawiera: 1. Średniowiecze; 2. Renesans; 3. Wczesny barok; 4. Jan
Sebastian Bach; 5. Późny barok; 6. Wczesny klasycyzm; 7. Klasycyzm;
8. Ludwig van Beethoven (160; 160 min.
Wszystko jest muzyką
KV 230/II-1, KV 231/II-2, Dt 185
Cz.2.- 2 kas. video - Zawiera: 1. Wczesny romantyzm; 2. Wirtuozi fortepianu i skrzypiec; 3.
Niemiecki romantyzm; 4. Programowość w muzyce XIX wieku; 5. Szkoły narodowe;
6. Muzyka rosyjska; 7. Opera włoska XIX wieku; 8. Muzyczna Europa (170; 170 min.)
Druk towarzyszący - 48 s.
Vivaldi Antonio
KV 367
Reż. Lina Wertmuller, 1 kas. video /VHS/ (50 min.)
Nagranie PBP
(Oni Zmienili Świat; Encyklopedia Multimedialna)
Zemsta
KV 448
Reż.[wg. Aleksandra Fredry] Jan Świderski; scenografia Hanna Volmer; wyk. Jan Świderski,
Czesław Wołłejko, Joanna Jędryka, Wojciech Pokora i in.
Warszawa: Telewizja Polska S.A.,2000 - 1 kas. video /VHS/
(Złota Setka Teatru Telewizji)
Premiera w Teatrze Telewizji - 25 grudnia 1972 r.
Lekcje wychowawcze
Aids: wszystko, co powinieneś wiedzieć
KV 229
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 - 1 kas. video /VHS/ (28 min.)
Co to jest Aids, w jaki sposób można się zakazić wirusem HIV, jak uniknąć zakażenia?
Alkoholizm
KV 15
Zestaw filmów o tematyce przeciwalkoholowej z rekomendacją wykorzystania nagrań w
realizacji programu wychowania w trzeźwości
Warszawa: MEN, b.r.-VHS + opis
Asertywność: sztuka bycia sobą
KV 379
Materiały pomocnicze dla nauczycieli, psychologów i rodziców
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 - 1 kas. video /VHS/ (27 min.)+ ulotka
(Problemy Nastolatków)
Asertywność
KV 200/1, KV 201/2, Dt 170
Scen. Maria Król- Pajewska; reż. Elżbieta Sikora
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Telewizja Edukacyjna; Ministerstwo Edukacji Narodowej,
1995 - 2 kas. video /VHS/ (240 min.)+ druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący: Asertywność / Agnieszka i Dariusz Rosińscy - 52 s.
Chłopcy: przemiany wieku dojrzewania
KV 376
Filmowe kompendium wiedzy dla dorastających chłopców, ich rodziców i nauczycieli,
fizjologia i psychologia wieku dojrzewania
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 - 1 kas. video /VHS/ (19 min.)+ ulotka
Dzieci maltretowane: jak o tym mówić?
KV 378
Skutki zjawiska. Wstrząsające wypowiedzi dzieci, rady specjalistów
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 - 1 kas. video /VHS/ (30 min.)+ ulotka
Dzieci rodzące: blaski i cienie wczesnego macierzyństwa
KV 377
Materiały pomocnicze dla rodziców i nauczycieli
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,1998 - 1 kas. video /VHS/ (17 min.)+ ulotka
(Problemy Nastolatków)
Dziewczęta: przemiany wieku dojrzewania
KV 375
Kompendium wiedzy dla dorastających dziewcząt, ich rodziców i nauczycieli
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 - 1 kas. video /VHS/ (19 min.)+ ulotka
Epitafium dla narkomana
Trzy wstrząsające historie opowiedziane przez ofiary uzależnienia
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1995 - 1 kas. video /VHS/ (17 min.)
KV 301
Europa na co dzień: pakiet edukacyjny
Reż. i sce. Klara Kopcińska
Warszawa: CODN,1997 - 1 kas. video /VHS-PAL/
Stanowi całość z podręcznikiem pod tym samym tytułem sygn. 67985,
program komputerowy CD-ROM CD - 3 i kasetę VHS KV 372
KV 372
Historia obyczaju (dwór polski,dom,chata): pakiet multimedialny
KV 317/1, KV 318/2
Scen. Mariusz Wituski; reż. Mariusz Malinowski
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90 min.)
druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszący: Historia obyczaju ... / Barbara Puszczewicz, Melania SobańskaBondaruk - 48 s.
Ja i moje życie
KV 417/1, KV 418/2, Dt 233
Warszawa: TP S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1998.- 2 kas. wideo /VHS/ (75; 75
min.) + druk towarzyszący(Powszechna Wideoteka Edukacyjna: Rodzina; 2)
10 wideofilmów ukazuje związki emocjonalne w rodzinie lub relacjonuje przyczyny ich
braku. Celem wideofilmów jest inspiracja do rozmów z młodzieżą, pokazywanie złożoności
problemów oraz danie praktycznych wskazówek i sposobów rozwiązywania trudnych,
konfliktowych sytuacji w rodzinie.
Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm
Substancje chemiczne a metabolizm człowieka
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1995 - 1 kas. video /VHS/ (22 min.)
KV 302
Metabolizm środków farmakologicznych, wpływ dawkowania i drogi podawania na
skuteczność leku, skutki niewłaściwego zażywania leków, ryzyko uzależnienia
Kokaina i amfetamina a organizm człowieka
KV 373
Wstrząsające wypowiedzi uzależnionych, unikalne zdjęcia. Materiały pomocnicze dla
rodziców i nauczycieli
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 - 1 kas. video /VHS/ (14 min.)+ ulotka
(Problemy Nastolatków)
Małżeństwo doskonałe: pakiet multimedialny
KV 337/1, KV 338/2, Dt 217
Scen. Hanna Milewska; reż. Bożena Pijanowska
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)
druk towarzyszący
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
16 wideofilmów informacyjno- poznawczych i praktycznych
Druk towarzyszący: Małżeństwo ... / Maria Trawińska, Barbara Puszczewicz - 52 s.
Marihuana a organizm człowieka
KV 374
Najnowsze odkrycia naukowców, alarmujące dane statystyczne, unikalne zdjęcia. Materiały
pomocnicze dla nauczycieli, psychologów i rodziców Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 1997 - 1 kas. video /VHS/ (22 min)+ ulotka (Problemy Nastolatków)
Monar- walka z narkomanią
KV 137
Łódź: „ Star – System”, b.r.- 1 kas. video[VHS]
Zawiera: 1. Przyszłość (45’); 2. Lider (27’); 3. O czyste serca (19’); 4. Odnaleźć siebie (20’).
Palenie tytoniu a fizjologia człowieka
KV 300
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 - 1 kas. video /VHS/ (19 min.)
Zawiera: Unikalne zdjęcia dymu w organizmie palacza wykonane za pomocą miniaturowej
kamery, wstrząsające dane statystyczne, wypowiedzi światowych autorytetów w dziedzinie
walki z rakiem
Pani Jola zmienia swoje życie
KV 419/1, KV 420/2, Dt 234
Warszawa: TP S.A.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 - 2 kas. video /VHS/ (100; 80
min.) + druk towarzyszący(Powszechna Wideoteka Edukacyjna: Rodzina; 4)
9 wideofilmów ukazuje sceny z życia zakompleksionej pani Joli. Analizjąc je , psycholog
Maria Król- Fijewska radzi, jak należy konsekwentnie konstruktywnie zmieniać w naszym
życiu to, co zmienić można i należy.
Patologie społeczne- uzależnienie
Łódź: „Star- System”, [dystr.]1993 - 1 kas. video [VHS]
KV 123
Podmiotowość ucznia jako warunek wychowania dla demokracji
KV 35
Wykład prof. dr. hab. Juliana Radziewicza B.m.: B.w., 1997 - 1 kas. video / VHS/ (55 min.)
Polskie problemy alkoholowe: pakiet edukacyjny
KV 293/1, KV 294/2, KV 295/3
Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości; Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Warszawa: IPZiT,1996 - 3 kas. video /VHS/
Zawiera inscenizowane wykłady dr Jerzego Mellibrudy oraz scenariusze zajęć
dydaktycznych, quizy i materiały pomocnicze dla uczestników
Kas.1: Alkohol i nasze życie (30 min.)
Kas.2: Szkody alkoholowe- ludzie i sytuacje (36 min.)
Kas.3: Poszukiwanie rozwiązań (34 min.)
Przygnębienie i apatia: jak sobie z nimi radzić
Materiały pomocnicze dla nauczycieli, psychologów i rodziców
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 - 1 kas. video /VHS/ (25 min.)
(Problemy Nastolatków)
KV 380
Pułapka uzależnienia: pakiet edukacyjny
KV 290/1, KV 291/2, KV 292/3
Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości; Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Warszawa: IPZiT,1996 - 3 kas. video /VHS/
Zawiera inscenizowane wykłady dr Jerzego Mellibrudy oraz scenariusze zajęć
dydaktycznych, quizy i materiały pomocnicze dla uczestników
Kas.1: Droga do uzależnienia (30 min.)
Kas.2: Mechanizmy uzależnienia (37 min.)
Kas.3: Osoba uzależniona (25 min.)
Rozmowy z młodzieżą o życiu: pakiet multimedialny
KV 393/1, KV 394/2
Real. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz
Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN,1997 - 2 kas.
video /VHS/ (65; 65 min.)+ druk towarzyszący
.Kas.1- Zawiera: 1. Poznajemy siebie; 2. Wartość życia; 3. Bezinteresowność; 4. Życzliwość
Kas.2.- Zawiera: 1. Przyjaźń, miłość, seks; 2. Uczennica w ciąży; 3. Nasz dom rodzinny
Sprawy płci i nowego życia
KV 144
Warszawa: „Nauka” S.A., b.r.- 1 kas. video VHS/PAL
Zawiera: 1. Nie tylko o sprawach płci (25 min.); 2. Nie zabijaj nowego życia (14’).
Zawodowy list gończy: telewizyjne audycje dla dorosłych
KV 512/1
Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej I Sportu, 2003 - 3 kasety video /VHS/
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1: Dozwolone od lat 16: 10 audycji przedstawia ścieżki kariery zawodowej po
ukończeniu gimnazjum. Zaprezentowane są różne typy szkół ponadgimnazjalnychtechnikum, szkoła zawodowa, liceum profilowane (technik mechanik, spedytor żywienia,
usług kosmetycznych, ochrony środowiska, administracji, urządzeń audiowizualnych, rolnik,
informatyk, hotelarstwa) (150 min.)
Zawodowy list gończy
KV 513/2, KV 514/3
Kas.2: Dozwolone od lat 18. Zawiera 10 audycji przedstawiających kierunki kształcenia i
doskonalenia zawodowego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.
Prezentowane są zawody i specjalności poszukiwane na rynku pracy w kraju i za granicą:
pielęgniarka, projektant stron WWW, rzeczoznawca majątkowy, menadżer hotelu, pedagog
opiekunka dla dzieci, rehabilitant fizykoterapeuta, nauczyciel ustawiczny, tłumacz lektor,
steward/stewardessa, pracownik socjalny
Kas.3: 10 audycji pokazuje możliwości ustawicznego zdobywania wiedzy, umiejętności i
kompetencji w szkołach dla dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach
dokształcania i doskonalenia zawodowego: technik obsługi ruchu turystycznego,
kucharz/kelner, technik hotelarz, technik informatyk, handlowiec, technik ochrony fizycznej
osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik agrobiznesu, pozaszkolne formy
kształcenia, technik ogrodnik (150 min.)
Przygotowanie do życia w rodzinie
Czas oczekiwania
KV 441
Kontakt matki z dzieckiem rozwijającym się w łonie, rola ojca w tym okresie, higiena w
okresie ciąży, szkoła rodzenia; przygotowanie do porodu, rodzinny poród-krok w szczęśliwe
dzieciństwo, naturalne karmienie
Kraków: Fundacja „ Źródło” Zakład „ Wychowawca”,1999 - 1 kas. video (23 min.)
(Człowiek- Miłość-Rodzina; 9)
Film zalecany przez MEN do naucznia przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”
w gimnazjach i szkolach ponadpodsawowych
Człowiek istota płciowa
KV 437
Znaczenie różnic płci, wizja męskości, wizja kobiecości, miłość a pożądanie, jakie mogą być
znaki miłości młodzieńczej, różnice w przeżywaniu reakcji uczuciowych i seksualnych
Kraków: Fundacja „ Źródło” Zakład „Wychowawca”, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (24 min.)
(Czlowiek- Miłość- Rodzina; 5)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”
w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Człowiek od poczęcia
KV 433
Poczęcie jako moment powstania nowego życia, rozwój dziecka w łonie matki, odczuwanie
świata zewnętrznego w życiu prenatalnym
Kraków: Fundacja „Źródło” Zakład „ Wychowawca”, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (22 min.)
(Człowiek- Miłość- Rodzina; 1)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie” w
gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Do progu dojrzewania
KV 434
Pierwsze kroki w samodzielność, identyfikacja z własną płcią, relacje rodzinne i
środowiskowe, cechy charakteru, pierwsze negacje, dziewczęta i chłopcy
Kraków: Fundacja „Żródło” Zakład „ Wychowawca”, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (20 min.)
(Człowiek- Miłość- Rodzina; 2)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie” w
gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Dramat aborcji
KV 439
Metodyczny i moralny aspekt aborcji- zniszczenie rozwijającego się życia, przyczyny
podejmowania decyzji o aborcji, syndromy poaborcyjne, rozwiązania alternatywne
Kraków: Fundacja „ Żródło” Zakład „ Wychowawca”, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (22 min.)
(Człowiek –Miłość- Rodzina)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”
w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Dzieci maltretowane i molestowane
Skutki zjawiska, wstrząsające wypowiedzi dzieci, rady specjalistów
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1998 - 1 kas. video /VHS/ (30 min.)
Program dla młodzieży, wychowawców oraz rodziców nastolatków
KV 467
Etyka seksualności
KV 438
Własne decyzje a otaczający świat reklam, mediów i mody, czy czekać z rozpoczęciem
współżycia seksualnego, umiejętność kierowania popędem seksualnym, antykoncepcjarodzaje, sposób działania, skuteczność, wpływ atykoncepcji na zdrowie fizyczne i psychiczne;
aspekt moralny, środki wczesnoporonne- aspekt biologiczny i etyczny
Kraków: Fundacja „ Żródło” Zakład „ Wychowawca”, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (25 min.)
(Człowiek – Miłość- Rodzina; 6)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”
w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Miłość
KV 442
Miłość w historii i współcześnie (ukazana przez dzieła sztuki), filozofia miłości- znaczenie
pojęcia „ miłość, uczucia- popędy- emocje, etapy rozwoju miłości, zróżnicowanie form
miłości Kraków: Zakład „ Wychowawca” Fundacji „ Żródło”, 1999 -1 kas. video /VHS/ (21
min.) (Człowiek- Miłość- Rodzina: 10)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie w rodzinie”
w gimnazjach i w szkołach ponadpodstawowych
Naturalne planowanie rodziny
KV 440
Metoda termiczna ścisła i poszerzona, metoda owulacji Billingsa, metoda objawowotermiczna, nowoczesne aparaty odczytujące płodność kobiety, skuteczność i zalety metod
naturalnych, postawa mężczyzny Kraków: Fundacja „ Żródło” Zakład „ Wychowawca”, 1999
- 1 kas. video /VHS/ (29 min.) (Człowiek- Miłość- Rodzina; 8)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”
w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Przemoc i agresja: jak się im przeciwstawić?
KV 468
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (41 min.)
(Problemy Nastolatków)
Program dla młodzieży, wychowawców oraz rodziców nastolatków
Tajemnice kobiecości
KV 435
Przemiany fizyczne i psychiczne u dziewcząt w okresie dojrzewania, biologiczne
mechanizmy dojrzewania- anatomia i fizjologia kobiety, cykliczne zmiany w organizmie
kobiety- zalety obserwacji cyklu, higiena okresu dojrzewania, zróżnicowane tempo rozwoju,
zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu
Kraków: Fundacja „Żródło” Zakład „Wychwawca”,1999 - 1 kas. video /VHS/ (20 min.)
(Człowiek- Miłość- Rodzina; 3)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”
w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Tajemnice męskości
KV 436
Przemiany fizyczne i psychiczne u chłopców w okresie dojrzewania, biologiczne mechanizmy
dojrzewania- anatomia i fizjologia mężczyzny, higiena okresu dojrzewania, zróżnicowane
tempo rozwoju, zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu, cele
życiowe wynikające z identyfikacji płciowej
Kraków: Fundacja „ Źródło” Zakład „ Wychowawca”, 1999 - 1 kas. video /VHS/ (19 min.)
(Człowiek- Miłość- Rodzina; 4)
Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”
w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych
Wychowanie do życia w rodzinie
KV 421/I, KV 422/II-1, KV 423/II-2,
KV 424/III-1, KV 425/III-2
Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 - 3 cz.5 kaset video /VHS/
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Cz.I. W drodze do dorosłości.- 200 min.
Cz.II.Kas.1: Wybierzmy razem ... ja,ty,my.- 225 min.
Cz.II.Kas.2: Wybierzmy razem ... refleksje .- 34 min.50 sek.
Cz.III.Kas.1: Małżeństwo, rodzina ... ja, ty,my.- 220 min.
Cz.III.Kas.2: Małżeństwo,rodzina ... refleksje.- 35 min.
Zanim wejdziesz w obszary seksu
KV 138, KV 139
Prof. dr Zbigniew Lew- Starowicz mówi do młodzieży w wieku dojrzewania o rozwoju
biologicznym i psychoseksualnym człowieka
Warszawa: Film Vid Studio R.W.,[dystr.]1993 - 1 kas. video[VHS] (75 min.)
Matematyka
Łyk matematyki: pakiet multimedialny
KV 321/1
Scen. i reż. Małgorzata Uberna
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN.1997 - 2 kas. video /VHS/ (120; 120 min.)
+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1.- Zawiera: 1. Trójkąty; 2. Kwadraty; 3. Zbiory; 4. Magiczna liczba u; 5. Funkcje
trygonometryczne; 6. Twierdzenie Pitagorasa; 7. Potęgowanie; 8. Pierwiastkowanie
Łyk matematyki
KV 322/2
Kas.2.- Zawiera: 1. Potęga równania; 2. Minimum- maksimum; 3. Silnia-n!; 4. Zwariowana
geometria; 5. Teoria błędów; 6. Paradoksy matematyczne; 7. Liczby pierwsze; 8. Liczbyolbrzymy
Druk towarzyszący: Łyk matematyki / Paweł Strzelecki, Małgorzata Uberna
Tajniki matematyki
KV 415/1, KV 416/2, Dt 232
Warszawa: TP S.A.: Ministerstwo Edukacji Narodowej,1998 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90
min.) + druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna; 80)
12 wideofilmów ukazuje możliwości wykorzystania wiedzy matematycznej w codziennym
życiu
Nauczanie początkowe
Bajki nie tylko dla dzieci głuchych: pakiet multimedialny
KV 311/1, KV 312/2
Scen i real. Maria Boruń
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90 min.)+ druk
towarzyszacy (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1 - Zawiera: 1. Kopciuszek; 2. Król jest nagi; 3. Słowik; 4. Kot w butach.
Kas.2 - Zawiera: 5. Czerwony Kapturek; 6. Królewna Śnieżka; 7. Księżniczka na ziarnku
grochu; 8. Kuma śmierć Druk towarzyszący: Bajki ... / Małgorzata Kupisiewicz i in - 48 s.
Chochlikowe psoty, czyli ...
KV 204/I-1, KV 205/I-2, Dt 172
Scen. i reż. Barbara Hanna Kuligowska; scenogr. Tatiana Kwiatkowska
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1995 - 4 kas. video
/VHS/ +2 druki towarzyszace (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Cz.I: Zmagania z ortografią - 2 kas. video /VHS/ (195; 120 min.)
Druk towarzyszący: Zmagania z ortografią / Brygida Paszek.- 48 s.
Chochlikowe psoty
KV 206/II-1, KV 207/II-2, Dt 173
Cz.2: Zmagania z gramatyką - 2 kas. video /VHS/ (160;160 min.)
Druk towarzyszący: Zmagania z gramatyką / Marta Karamańska - 44 s.
Dzieci poznają świat
KV 159, KV160
Warszawa: Euromedia Ltd, 1993 - 6 kas. video /VHS/
Kas.nr 1: „Świat wokół nas”- programy polecane dla klas I- III (168 min.)
Kas.nr 2: „ Dociekliwy aligator- zagadnienia z fizyki dla klas IV-VI (79 min.).
„ Matematyka dla dzieci” (87 min.) (kl.1-3)
Dzieci poznają świat
KV 161, KV 162
Kas. nr 3: 1. „ Ekologia dla najmłodszych”- tematy do zajęć z nauki o środowisku, biologii
lub geografii w kl. I-III (67 min.); 2. „ Lasy i zwierzęta”- programy zalecane dla klas IV-VIII
(40 min.); 3. „ Geografia dla najmłodszych”- tematy z zakresu geografii dla klas IV i V (30
min.) Kas. nr 4: „ Moje ulubione baśnie” (134 min.)
Dzieci poznają świat
KV 163, KV 164
Kas. nr 5 : 1. „ Jak działa nasz organizm”- tematy do nauki przedmiotu środowisko
społeczno- przyrodnicze w kl. 0-III (50 min.); 2. „ Jak się zachować”- programy
wychowawcze polecane dla klas nauczania początkowego (110 min.)
Kas. nr 6 :1. „ Przygody super szczeniaka” (100 min.); 2. „ Opowieści leśnego grodu” /
uczciwość, przyjaźń, tolerancja ... (72 min.)
Nasze literki: domowe przedszkole: pakiet multimedialny
KV 313/1, KV 314/2
Scen. Irena Dudzińska; reż. Joanna Koenig
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90 min.)
+ druk towarzyszacy (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Druk towarzyszacy: Nasze literki ... / Ewa Brańska, Hanna Usielska- Ptaszek
Opowieści Dziwnoluda
KV 210/I-1, KV 211/I-2, Dt 175,
KV 212/II-1, KV 213/II-2, Dt 176
Widowisko wg. utworów klasyków literatury dziecięcej / scen. Barbara Hanna Kuligowska;
reż. Marcin Sławiński; scen. Tatiana Kwiatkowska
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1995 - 4 kas. video
/VHS/ + 2 druki towarzyszące (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Cz.1.- 2 kas.video (140; 140 min.)
Cz.2.- 2 kas.video (90; 90 min.)
Druki towarzyszące (48; 59 s.)
Środowiska: nauczanie początkowe
KV 107
Łódź: „ Star- System”,[dystr.]1993 -1 kas. video [VHS]
Opis z pudełka.- Zawiera: 1. Lato (10’); 2. Jesień (10’); 3. Wiosna w sadzie (10’); 4. Lato w
sadzie (10’); 5. Woda (8’); 6. Krążenie wody w przyrodzie (8’); 7. Zwyczajny śnieg (4’); 8.
Pogoda (10’); 9. Pogoda w Tatrach (12’); 10. Pomniki przyrody (10’).
Środowisko: nauczanie początkowe
KV 108
Łódź: „ Star-System”,[dystr.]1993 - 1 kas. video [VHS]
Opis z pudełka.- Zawiera: 1.Jak powstał twój zeszyt (11’); 2. Od ziarna do chleba (9’); 3. Od
ogniska do elektrociepłowni (10’); 4. W fabryce samochodów (10’); 5. Przetwórstwo
owocowe (9’); 6. Praca górnika (8’); 7. Mama Krysi jest włókniarką (10’); 8. Podróże w
dawnych czasach (10’); 9. Poznajemy nasza stolicę (11’); 10. Chaty jak kwiaty (16’); 11.
Zosia w szpitalu (10’).
Środowisko: nauczanie początkowe
KV 125
Łódź: „ Star- System”, dystr. 1993 - 1 kas. video[VHS]
Zawiera:1. Rośliny wodne (9’); 2. Rośliny trujące (9’); 3. Len i konopie (10’); 4. Na łące
(10’); 5. W górach (12’); 6. Las i jego mieszkańcy (10’); 7. W świecie owadów wodnych (9’);
8. Szkodniki są i wśród owadów (9’); 9. Ryby naszych wód (10’); 10. W bocianiej rodzinie
(14’); 11. Ssaki (8’); 12. Spotkanie z jeżem (b.cz.), (Filmy edukacyjne)
Wynalazki natury
KV 187/1, KV 188/2, KV 189/3, KV190/4
Warszawa: Wydawnictwo CODN,1996.- 13 kaset wideo /VHS/PAL/
Cz.1.-1 kas. video - Zawiera: 1. Życie i miłość. 2. Szkoła oszustwa (ok. 60’)
Cz.2.-1 kas. video - Zawiera: 1. Cyrk przyrody. 2. Niegodziwcy w przyrodzie (ok. 60 min.)
Cz.3.-1 kas. video - Zawiera: 1. Genialne mięczaki. 2. Życiodajny piasek (ok. 60’)
Cz.4.-1 kas. video - Zawiera: 1. Zanim pojawił się motyl.2. Skrzydlata przyroda (ok. 60’)
Wynalazki natury
KV 191/5, KV 192/6, KV 193/7, KV 194/8
Cz.5.- 1 kas.video.- Zawiera:1. Dzieci pasożyta. 2. Zawsze będą placki, bóbki i odchody (ok.
60’)
Cz.6.- 1 kas.video.- Zawiera: 1. Szkoła drapieżników. 2. Drapieżnik nad drapieżnikami ( ok.
60’)
Cz.7.- 1 kas. video.- Zawiera: 1. Królestwo traw. 2. Życie w strefie przypływów (ok. 60’)
Cz.8.- 1 kas. video.- Zawiera: 1. Meduza przybrzeżnych wód.
2. Gdy woda jest prawie wszystkim (ok.60’)
Wynalazki natury
KV 195/9, KV 196/10, KV 197/11,
KV 198/12, KV 199/13
Cz.9 - 1 kas. video.- Zawiera: 1. Wojna z muchą. 2. Sąd nad ropuchą (ok.60’)
Cz.10 - 1 kas. video.- Zawiera: 1. Bez rodziny i bez strachu. 2. Panowie do dzieła (ok.60’)
Cz.11 - 1 kas. video.- Zawiera: 1. Mój drogi wspólnik. 2. Superdrapieżnik (ok.60’)
Cz.12 - 1 kas. video.- Zawiera: 1. Te kołyszące się łany zbóż. 2. Cierpliwość pierzastych
adoratorów (ok.60’)
Cz.13 - 1 kas. video.- Zawiera: 1. Będziemy mieli jajko. 2. Ziarno w zaczarowanym lesie
(ok.60’)
Wychowanie komunikacyjne
Uważaj niebezpieczeństwo
KV 509
Telewizyjne audycje i plakaty dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Warszawa: MENiS,2003 - 1 kas. video /VHS/
10 inscenizowanych widowisk prezentuje skuteczne sposoby zachowania się w sytuacjach
zagrożenia, z którymi dzieci mogą się spotkać w domu, w szkole, na ulicach i w grupie
rówieśniczej, 5 teledysków prezentuje wiedzę o zasadach bezpieczeństwa najmłodszych
uczniów
Wychowanie komunikacyjne
KV 426/1-I, KV 427/2-I, Dt 235/I,
KV 428/1-II, KV 429/2-II, Dt 236/II
Warszawa: TP S.A.; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1998 - 4 kas. video /VHS/
+ druki towarzyszące (Powszechna Wideoteka Edukacyjna: Nauka,Technika; 85)
Cz.1: Drogą, dróżką, ścieżynką ... – 2 kas. wideo (75; 75 min.)+ druk towarzyszący
Cz.2: RAP na drodze.- 2 kas. wideo (75; 75 min.)+ druk towarzyszący
Religioznawstwo
Wprowadzenie do religii
KV 182/1, KV 183/2, KV 184/3,
KV 185/4, KV 186/5
Warszawa: Mimep- Docete (Siostry Loretanki), 1995 - 5 kaset video VHS (90 min.)+
broszura Porusza następujące tematy: 1. Bóg istnieje. 2. Człowiek religijny. 3. Prawdziwa
religia. 4. Ewangelie mówią prawdę. 5. Prawdziwy Kościół
Środowisko
Moja Mała Polska
KV 389/1, KV 390/2, KV 391/4, KV 392/5
Scen. i reż. Joanna Haręża
Warszawa: TVP S.A.,1998 - 5 kas. video /VHS/ (25; 25; 25; 25; 25 min.)+ poradnik
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1: Moja Mała Rzeka
Kas.2: Moja Mała Droga
Kas.4: Moja Mała Historia
Kas.5: Moje Małe Bezkrwawe Safari
Solidarność: jak zerwaliśmy żelazną kurtynę
KV 457/1, KV 458/2
Reż. Krystyna Mokrosińska; scen. Gabriel Meretik, Krystyna Mokrosińska
Warszawa: Media- Kontakt TV Polonia,2000.- 1 kas. wideo /VHS/
Tu jest ojczyzna: pakiet multimedialny
KV 323/1
Scen. Hanna Milewska; reż. Bożena Pijanowska
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1997 - 2 kas. video /VHS/ (90; 90 min.)
+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Kas.1 - Zawiera: 1. Królewskie łowy; 2. Ziemia w kolorach tęczy; 3. Nuty pana Fryderyka; 4.
Królewskim traktem; 5. Wokół góry św. Anny; 6. Kurpiowskie złoto.
Tu jest ojczyzna
KV 324/2
Kas.2 - Zawiera: 7. Wstrzymał słońce...; 8. W kaszubskiej checzy; 9. Tam, gdzie mieszkał
wielki mistrz krzyżacki; 10. Na polskiej pustyni; 11. Dzieje jednego miasta (Gdańsk); 12.
Tam, gdzie dawniej była wioska
Druk towarzyszący: Tu jest ojczyzna / Melania Sobańska- Bondaruk, Barbara Puszcewicz.48 s.
Inne filmy
Dzień w plenerze: francuskie pejzaże w impresjonizmie
KV 455
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1995 - 1 kas. video /VHS/ (55 min.)
Kirk Douglas, zapalony miłośnik sztuki oprowadza po ekspozycji obrazów pochodzących z
48 muzeów i prywatnych kolekcji z całego świata. Odwiedza miejsca, gdzie żyli i tworzyli
mistrzowie impresjonizmu
Global View 1996; UNHCR w 1996 roku
KV 305
Warszawa: Biuro Łącznikowe UNHCR, 1997 - 1 kas. video /VHS/ (20’)
Film przedstawia działania UNHCR od jego powstania w 1951r. oraz problematykę wielkich
kryzysów uchodźczych w ostatnich latach
Kameduli z Bieniszewa
Realizacja Andrzej Moś
Konin: Koniński Dom Kultury i A. Moś, b.r.- 1 kas. video[VHS] (24 min.),
KV 106
Konin i okolice
1 kas. video VHS (45 min.)
Program nagrany przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie
KV 156
Make a little difference: film o dzieciach uchodźcach / UNHCR
Warszawa: Biuro Łącznikowe UNHCR, 1997 - 1 kas. video /VHS/ (16’)
KV 306
Marysia i krasnoludki
KV 461
Scenariusz [wg. powieści Marii Konopnickiej] „ O krasnoludkach i sierotce Marysi”]
Zdzisław Skowroński, Jerzy Szeski; reż. Jerzy Szeski, Konrad Paradowski; zdjęcia Stanisław
Loth; muzyka Grażyna Bacewicz; wyk. Małgorzata Piekarska, Wojciech Siemion, Gustaw
Holoubek i in. Łódź: ZRF „ Rytm”, 2000 - 1 kas. video /VHS/
Oczywiste, nieoczywiste
KV 381/1, KV 382/2
Scenariusz i realizacja Jadwiga Nowakowska
Warszawa: Telewizja Polska S.A.; MEN,1998 - 2 kas. video /VHS/ (100; 100 min.)
+ druk towarzyszący (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
8 reportaży o kulturze mniejszości narodowych zamieszkałych w granicach dzisiejszej Polski.
Filmy stanowią uzupełniający materiał dydaktyczny przydatny na lekcjach historii, języka
polskiego, geografii. Druk towarzyszący - 48 s.
Unia Europejska
Katowice: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
1996 - 1 kas. video /VHS/; 30 min.
KV 353
Wieś kwiatami malowana
Procesja w dniu Bożego Ciała w Spicymierzu / realiz. Andrzej Moś
Konin: Koniński Dom Kultury i A. Moś, b.r.- 1 kas. video[VHS] (15 min.), barwny
KV 106
Z czym do NATO? Z jaką obroną cywilną?
KV 347
Opracowanie i realizacja Telewizja Polska S.A. przy współudziale Urzędu Szefa Obrony
Cywilnej Kraju
Warszawa: TVP,1997 - 1 kas. /VHS/PAL/ (25 min.)
Historia
Zbrodnia katyńska
Scenariusz i realizacja Maciej Sieński, Marek Widarski
Warszawa: Wytwórnia Filmowa „ Czołówka”,1999 - 1 kas. video /VHS/ (25 min.)
KV 443
MIKROFILMY
Poznański Zygmunt
Uwagi o życiu i twórczości Zofii Urbanowskiej. Rocznik Wielkopolski 1976,
t. 4 Warszawa: Biblioteka Narodowa 1978
Mf 273
Urbanowska Zofia
Zofia Urbanowska o sobie. Bluszcz nr 40.
Warszawa: Biblioteka Narodowa 1978
Mf 273
Urbanowska Zofia
Korespondencja znad Warty. Gazeta Polska 1871 nr 13
Wrocław: BN, Pracownia Reprograficzna 1978
Mf 273
Normy
Informacja naukowa
N 30, N 31
PN – 87/N – 09127 Informacja naukowa: zagadnienia organizacyjne i prawne: terminologia.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne „ Alfa”, 1988 – 9 s.; 30 cm
Opis Bibliograficzny
PN – 73/N – 01152 Opis bibliograficzny. – Wyd. 3.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne, 1976 – 49 s; 21 cm
N 1, N 2, N 3
Opis Bibliograficzny
N 4, N 5, N 6, N 27, N 28, N 29
PN – 82/N – 01152.00 Opis bibliograficzny: postanowienia ogólne.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne, 1982 – 6 s; 21 cm
Opis Bibliograficzny
PN – 82/N – 01152.01 Opis bibliograficzny: książki.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne „ Alfa”, 1983 – 60 s; 21 cm
N 7, N 8, N 9, N 10
Opis Bibliograficzny
N 14, N 15, N 16, N 17
PN – 85/N – 01152/07 Opis bibliograficzny: dokumenty dźwiękowe.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne „ Alfa”, 1986 – 60 s;21 cm
Skróty wyrazów
PN – 68/N – 01178 Przepisy bibliograficzne: skróty wyrazów typowych
w tytułach czasopism i wydawnictw zbiorowych.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne, 1974 – 118 s; 21 cm
Szeregowanie
PN – 80/N – 01223 Szeregowanie alfabetyczne.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne „ Alfa”, 1988 – 10 s; 21 cm
N 24
N 25, N 26
Transliteracja
N 11, N 12, N 13
PN – 83/N – 01201 Transliteracja alfabetów cyrylickich na alfabet łaciński.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne „ Alfa”, 1984 – 13 s; 21 cm
Wydawnictwa
PN – 88/N – 09130 Wydawnictwa ośrodków informacji: karta dokumentacyjna.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne „ Alfa”, 1988 – 3 s; 30 cm
N 20, N 21
Wydawnictwa
N 22, N 23
PN – 88/N – 09131 Wydawnictwa ośrodków informacji: zestawienie tematyczne.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne „ Alfa”, 1988 – 3 s; 30 cm
Wydawnictwa
PN – 88/N – 09132 Wydawnictwa ośrodków informacji:
informacja ekspresowa, przegląd dokumentacyjny.
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne „ Alfa”, 1988 – 2 s; 30 cm
N 18, N 19
Plansze
Kornas – Biela Dorota
P 965
Jak powstałem
Gdańsk: Human Life International – Europa, 1998 – 1 plansza: 5 modeli + broszura
ISBN 83-908-504-2-7
Węglarczyk Grażyna
P 966
-Poznaj siebie: zestaw plansz dydaktycznych dotyczących prokreacji człowieka
Płyty CD
Bibliografia Wydawnictwa 1986-2003
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (dokument elektroniczny)
Wwa: Urząd Komitetu Inegracji Europejskiej
(Bibloteka Ddepozytowa Wspólnot Europejskiej)
CD143
Bibliografia Wydawnictwa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
Za lata 1992-2003
-Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (dokumeny elektroniczny
CD148
Bibliografia Wydawnictwa Urzędu komitetu Integracji Europejskiej
W wa:UNIKE, 2003
CD 148
Pytania i Odpowiedzi
-integracja Polski z Unią Europejską –październik 2003
Wwa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
(Bibloteka Depozytowa Wspólnoty Europejskich)
CD 146
Przewodnik Po Żródłach
-informacje o dokumentach Unii Europejskiej-Vademekum
Wwa: UKIE, 2002-2003
CD 142
Wybrane Ośrodki Informacji Europejskiej w Polsce
Wwa: UKIE, 2003 (Bibloteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)
CD 144
Vademekum –Źródła
-informacje o Unii Europejskiej (baza danych)
Konin;:Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
2003 (Bibloteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)
CD 141
Biała księga 2003
-Polska wobec strategii lizbońskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Gdańsk: Wwa: Polskie Forum Strategi Lizbońskiej 2003
CD 147
Studiuj w Koninie
-Zespoły muzyczne Instytut Edukacji Wczesnoszkolnej
Państwoej Szkoły Zawodowej w Koninie
CD 96
Camereta
-chór Państwowej Wyszej Szkoły Zawodowej w Koninie
CD 97
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
/red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski
Tarnów: ZETO S.A., 2003
CD 98
Wybór Publikacji
/ Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Wwa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003
CD 94/1, CD 95/2
Foldery : CentrumInformacji Europejskiej
Wwa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003
CD 93
Polish Your English
CD 76, CD 77, CD 78, CD 79
-multimedialny kurs języka angielskiego (kolekcja prenumerowana 2003)
Wwa: ::Gazeta Wyborcza”
Prawo Dla Nauczycieli, Prawo Oświatowe
Wwa: Wydaw. Pedagogiczne ZNP 2003
CD 74
Matematyka z Komputerem
Klasa II-liceum ogólnokształcąnce
Wwa: Wydaw. Szkolne PWN Sp.z o o 2003
CD 88
Kronika Klasztoru Bernadynów w Kazimierzu Biskupim
-przewodnik milenijny; 100-lecie kultu Pięciu Braci Męczenników
Konin: ;; DOMERA ‘’ 2002
CD 73
Unika Bez Tajemnic-Informacja Europejska
Wwa: Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Naukowej 2003
Elektroniczna Encyklopedia PWN
-słownik ortograficzny PWN
Wwa: Księgarnia PWN.pl. ; www.pwn.pl., 2003
[email protected]
-nauczanie ku przyszłości wspierane przez Microsoft
Wwa: [email protected], 2003
CD 71, 72
CD 69
CD 67, CD 68
Muzyka Świat
-Amina Alaoui, Curro Malena,La Familia Valera Miranda
CD 56
Konin-Spacer po Koninie
-multimedia spacer po Koninie
B.m: Dom Wydawniczy Edytor Sp.z o o 2003
CD 21
Sobkowiak Wlodzimierz
-fonetyka angielska w pigułce
Konin: Wydaw. Wyższej Szkoły Zawodowej 2000
CD 18
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
-Junior Achievement Foundation
Wwa: Ekonomia Stosowana 2003
CD 158
Opracowania Analityczne
-opracowania analityczne o wybranych aspektach
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Wwa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003
CD 166
Powiat Końinski=Starostwo Powiatowe w Koninie
Konin: Aleje1 Maja9 2004
CD 159
Pieśni Patriotyczne
Krakowski Chór Kameralny (dyrygent Stanisław Krawczyńswki)
Kraków: TR Sound Studios 2002
CD 10
Ojciec Pio
-historia świętego naszych czasów
Nowy Sącz: Prodoks S.A. 2002
CD 99
Informator Turystyczno-Krajoznawczy Ziemi Konińskiej
Konin: POLSKIE Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 2003
CD 100
Trzeci Koncert Noworoczny
Państwowa Wysza Szkoła Zawodowa w Koninie
Konin: PWSZ 2003
CD 109
Adamczyk Ewa
Administrowanie przedsiębiorstwem usługowym / Ewa Adamczyk
CD 219
Advanced
Advanced Grammar in Use CD - ROM. - + dt 255
CD 420
Allen Jeff
Taniec towarzyski dla żółtodzibów / Jeff Allen
CD 269
Andrzejczuk Beata
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz. 4
CD 431
Andrzejczuk Beata
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz. 3
CD 430
Andrzejczuk Beata
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz.2
CD 429
Andrzejczuk Beata
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz. 5
CD 432
Andrzejczuk Beata
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz. 8
CD 435
Andrzejczuk Beata
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz. 7
CD 434
Andrzejczuk Beata
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz. 6
CD 433
Andrzejczuk Beata
CD 428 - CD 435
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz.1 cz.2 cz. 3 cz. 4
cz. 5 cz. 6 cz. 7 cz. 8
Andrzejczuk Beata
Opowiastki familijne : audio CD / Beata Andrzejczuk. - + dt 261 cz.1
CD 428
Andrzejewska Jadwiga
Edukacja czytelnicza i medialna / Jadwiga Andrzejewska
CD 270
Antoniusz
CD 350
Antoniusz i Kleopatra / reż. Jonathan Miller; wyk. Jane Lapotaire [i in.]. [WielkaBrytania] : BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (170 min.) : dźw., kolor ; 12
cm + 88288 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 8)
Anuszczyk Jan
Maszyny elektryczne w energetyce / Jan Anuszczyk
CD 226, CD 325
Archiwizacja
Archiwizacja w XXI wieku - cyfrowe archiwa, biblioteki i muzea
Badanie
Badanie gotowości szkolnej
CD 278
CD 298 - CD 299
Bajka
Bajka jest dobra na wszystko
CD 243
Batko Andrzej
Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji / Andrzej Batko
CD 211
Bibliografia
Bibliografia problematyka Unii Europejskiej w wybranych czasopismach fachowych
CD 198
Bibliografia
CD 193
Bibliografia. Integracja europejska w publikacjach zagranicznych w zbiorach Biblioteki
Depozytowej Wspólnot Europejskich
Biblioteka
Biblioteka Gazety Wyborczej. I
[Wydawnictwo ciągłe]
Biblioteka
Biblioteka Gazety Wyborczej. II
[Wydawnictwo ciągłe]
Biznes
Biznes plan
CD 245
Bogacz Mirosława
Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza / Mirosława Bogacz
CD 250
Brewińska Ewa
CD 266
Repetytorium gramatyczne z języka niemieckiego / Ewa Brewińska, Dorota Obidniak,
Elżbieta Świerczyńska
Burza
CD 356
Burza / reż. John Gorrie; wyk. Michael Horderen [i in.]. - [Wielka Brytania] : BBC,
2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (125 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88294 . - (Biblioteka
Gazety Wyborczej. I ; 14)
Chłopi
CD 375
Chłopi / reż. i scen. Jan Rybkowski; reż. Ryszard Kosiński; zdj. Marek Nowicki; muz.
Adam Sławiński; wyk. Władysław Hańcza, Emilia Krakowska. - [Warszawa] : Best
Film : Studio Filmowe Kadr, [2006]. - 1 dysk optyczny (166 min.) : dźw., kolor ; 12 cm
+ 88313 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 12)
Chrzanowski Tomasz
Upowszechnianie informacji cz.1 / Tomasz Chrzanowski, Tomasz Kozubek
CD 253
Czego
Czego obawiają się ludzie : drama i plakaty
CD 324
Człowiek
Człowiek w kulturze przewodnik metodyczny Wiedza o kulturze
CD 267
Ćwiczenia
Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt : zdjęcia i filmy
Darmowe
Darmowe oprogramowanie : leksykon
Dąbrowska Halina
Rosyjski raz a dobrze / Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert
Dercz Maciej
Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia / Maciej Dercz
CD 31
CD 307
CD 220 - CD 221
CD 194
Doktor
CD 386
Doktor Judym / reż. i scen. Włodzimierz Haupe; scen. Andrzej Szczypiorski; zdj.
Maciej Kijowski; muz. Andrzej Korzyński; obsada Jan Englert, Anna Nehrebecka,
Jerzy Kamas. - [Warszawa] : Studio Filmowe "Kadr" [etc.], [2006]. - 1 dysk optyczny
(92 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88324 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 23)
Dulscy
CD 387
Dulscy / reż. i scen. Jan Rybkowski; scen. Andrzej Jarecki; zdj. Zygmunt Samosiuk;
muz. Piotr Figiel; aktor Alina Janowska, Barbara Wrzesińska, Irena Karel. [Warszawa] : Studio Filmowe Kadr, [2006]. - 1 dysk optyczny (83 min.) : dźw., kolor ;
12 cm + 88325 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 24)
Duży
Duży słownik angilesko - polski, polsko - angielski
CD 418
Dziedzictwo
CD 300
Dziedzictwo kulturowe Ziemi Suskiej i Podbabiogórza : materiały z konferencji ochrona lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej a edukacja regionalna z okazji
600-lecia lokacji Sucheckiej : praca zbiorowa / red. Robert Lisowski; red Małgorzata
Peć; red. Andrzej Peć
Dżuma
CD 388
Dżuma / reż. i scen. Luis Puenzo; muz. Vangelis; zdj. Félix Monti; aktor William Hurt.
- b.m. : Compagnie Française Cinématographique, [2006]. - 1 dysk optyczny (137 min.)
: dźw., kolor. ; 12 cm + 88326 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 25)
Edukacja
Edukacja przeciw wykluczeniu : teoria i praktyka. - + 89045
CD 443
Ekologia
Ekologia : multimedialny program edukacyjny
CD 305
Elektryczne
Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury
CD 210
English
English Vocabulary in Use Upper - intermediate CD - ROM. - + dt 258
CD 423
English
English Grammar in Use CD - ROM. - + dt 256
CD 421
English
English Vocabulary Advanced CD - ROM in Use. - + dt 259
CD 424
English
English Vocabulary in Use Pre - intermediate CD - ROM. - + dt 257
CD 422
Essential
Essential Grammar in Use CD - ROM. - + dt 260
CD 425
Faraon
CD 365
Faraon / reż. i scen. Jerzy Kawalerowicz; scen. Tadeusz Konwicki; muz. Adam
Walaciński; zdj. Jerzy Wójcik; wyk. Jerzy Zelnik, Barbara Brylska. - Warszawa : Best
Film : Studio Filmowe Kadr, [2006]. - 1 dysk optyczny (145 min.) : dźw., kolor ; 12 cm
+ 88303 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 2)
Ferdydurke
CD 367
Ferdydurke / reż. i scen. Jerzy Skolimowski; scen. John Yorick, Joseph Kay; muz.
Stanisław Syrewicz, Michał Lorenc; zdj. Witold Adamek; aktor Iain Glen, Tadeusz
Łomnicki, Artur Żmijewski. - Warszawa : Figaro : Vision, 2002. - 1 dysk optyczny (89
min.) : dźw., kolor. ; 12 cm + 88305 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 4)
Fiołek-Lubczyńska Bogumiła
CD 190
Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska.
- Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
Folwark
CD 370
Folwark zwierzęcy / reż. John Stephenson; scen. Alan Janes, Martyn Burke; muz.
Richard Harvey; zdj. Mike Brewster. - Warszawa : Hallmark Entertainment, 1999. - 1
dysk optyczny (88 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88308 . - (Biblioteka Gazety
Wyborczej. II ; 7)
Frąckiewicz Ewa
Marketing internetowy / Ewa Frąckiewicz
Glosariusz
Glosariusz terminów i pojęć
CD 249
CD 214 - CD 215
Granica
CD 371
Granica / reż. Jan Rybkowski; scen. Józef Hen; muz. Piotr Hertel; zdj. Marek Nowicki;
aktor Krystyna Janda, Sławomira Łozińska, Andrzej Seweryn. - Warszawa : Zespół
Filmowy Pryzmat, [2006]. - 1 dysk optyczny (90 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88309 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 8)
Grygier Urszula
CD 189
Praca w klasie integracyjnej dla nauczycieli klas 4-6 i gimnazjum / Urszula Grygier. Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
Grygier Urszula
CD 268
Przygoda z przyrodą klasa 5 szkoły podstawowej / Urszula Grygier, Władysław Błasiak
Gryś Sławomir
Arytmetyka komputerów / Sławomir Gryś
CD 322
Hamlet
CD 363
Hamlet / reż. Rodney Bennett; wyk. Derek Jacobi [i in.]. - [Wielka Brytania] : BBC,
2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (212 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88301 . - (Biblioteka
Gazety Wyborczej. I ; 21)
Hamlet
CD 366
Hamlet / reż. i scen. Franco Zeffirelli; scen. Christopher de Vore; muz. Ennio
Morricone; zdj. David Watkin; aktor Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates. Warszawa : Best Film : ICON, [2006]. - 1 dysk optyczny (130 min.) : dźw., kolor ; 12
cm + 88304 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 3)
Handel
Handel zagraniczny organizacja i technika
CD 212
Handel
Handel zagraniczny poradnik dla praktyków
CD 277
Hermanowska Grażyna
Technologia informacyjna / Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski
CD 209
Holokaust
Holokaust : zrozumieć dlaczego
CD 314
Informator
Informator turystyczno - krajoznawczy Ziemi Konińskiej
CD 255
Innowacyjne
Innowacyjne usługi banku
CD 239
Jak Grać
Jak grać na gitarze klasycznej
CD 265
Jak Wam
Jak wam się podoba / reż. Basil Coleman; wyk. Helen Mirren [i in.]. - [Wielka
Brytania] : BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (150 min.) : dźw., kolor ; 12 cm +
88291 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 11)
CD 353
Jerzykowska Kalina
Teatrałki / Kalina Jerzykowska
CD 261
Język
Język niemiecki
CD 232
Język
Język angielski
CD 233
Juliusz
Juliusz Cezar / reż. Herbert Wise; wyk. Richard Pasco [i in.]. - [Wielka Brytania] :
BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (150 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88300 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 20)
CD 362
Kamiński Bogdan
Upowszechnianie informacji cz. 2 / Bogdan Kamiński
CD 254
Klucz
Klucz do muzyki utwory do słuchania płyta C
CD 289
Klucz
Klucz do muzyki utwory do słuchania płyta A
CD 287
Klucz
Klucz do muzyki utwory do słuchania płyta B
CD 288
Kodeks
Kodeks cywilny
CD 195
Kołaczyńska Marzena
Osiągnięcia uczniów. Jak je badać? / Marzena Kołaczyńska, Jolanta Dymarska
CD 218
Komar Michał
Władysław Bartoszewski : wywiad rzeka : fragmenty / Michał Komar
CD 309
Komedia
CD 345
Komedia omyłek / reż. Jones James Cellan; wyk. Roger Daltrey. - [Wielka Brytania] :
BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (108 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88283 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 3)
Kosslyn stephen m.
Psychologia mózg, człowiek, świat / Stephen M. Kosslyn, Robin S. Rosenberg
CD 273
Kraje
Kraje Unii Europejskiej mapa fizyczna, mapa drogowa, mapa konturowa
CD 236
Król
Król Lear / reż. Jonathan Miller; wyk. Michael Hordern [i in.]. - [Wielka Brytania] :
BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (183 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88287 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 7)
CD 349
Król
Król Edyp
CD 316
Krzyżacy
CD 381
Krzyżacy / aktor Grażyna Staniszewska, Urszula Modrzyńska, Mieczysław Kalenik;
reż. i scen. Aleksander Ford; scen. Jerzy Stefan Stawiński; muz. Kazimierz Serocki;
zdj. Mieczysław Jahoda. - [Warszawa] : Studio Filmowe Kadr, 2006. - 1 dysk optyczny
(164 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88319 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 18)
Kupiec
Kupiec wenecki / reż. Jack Gold; wyk. Warren Mitchell [i in.]. - [Wielka Brytania] :
BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (157 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88297 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 17)
CD 359
Kurs
Kurs szybkiego czytania
CD 304
Lalka
CD 380
Lalka / reż. i scen. Wojciech Has; zdj. Stefan Matyjaszkiewicz; muz. Wojciech Kilar;
aktor Beata Tyszkiewicz, Mariusz Dmochowski, Tadeusz Fijewski. - [Warszawa] :
Studio Filmowe Kadr, [2006]. - 1 dysk optyczny (152 min.) : dźw., kolor. ; 12 cm +
88318 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 17)
Lawa
CD 379
Lawa / reż. i scen. Tadeusz Konwicki; zdj. Piotr Sobociński; muz. Zygmunt Konieczny;
obsada Gustaw Holoubek [i in.]. - [Warszawa] : Studio filmowe Perspektywa, [2006]. 1 dysk optyczny (121 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88317 - (Biblioteka Gazety
Wyborczej. II ;16)
Lekcje
CD 398
Lekcje przestrogi 2 / scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki. - Kraków : Dom
Wydawniczy Rafael, [2007]. - 5 cz. ; 12 cm + dt 253 [2]: Przyjaciel. - 1 dysk optyczny
(14 min.) : dźw., kolor
Lekcje
CD 399
Lekcje przestrogi 2 / scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki. - Kraków : Dom
Wydawniczy Rafael, [2007]. - 5 cz. ; 12 cm + dt 253 [3]: Piotrek. - 1 dysk optyczny (17
min.) : dźw., kolor
Lekcje
Lekcje przestrogi 2 / scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki. - Kraków : Dom
Wydawniczy Rafael, [2007]. - 5 cz. ; 12 cm + dt 253 [4]: Www. w sieci.... - 1 dysk
optyczny (16 min.) : dźw., kolor
CD 400
Lekcje
Lekcje przestrogi 2 / scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki. - Kraków : Dom
Wydawniczy Rafael, [2007]. - 5 cz. ; 12 cm + dt 253 [5]: ADHD : już z tobą nie
wytrzymam. - 1 dysk optyczny (14 min.) : dźw., kolor
CD 401
Lekcje
CD 397 - CD 401
Lekcje przestrogi 2 / scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki. - Kraków : Dom
Wydawniczy Rafael, [2007]. - 5 cz. ; 12 cm + dt 253 [1]: Nikotyna legalny narkotyk. 1 dysk optyczny (13 min.) : dźw., kolor [2]: Przyjaciel. - 1 dysk optyczny (14 min.) :
dźw., kolor [3]: Piotrek. - 1 dysk optyczny (17 min.) : dźw., kolor [4]: Www. w sieci....
- 1 dysk optyczny (16 min.) : dźw., kolor [5]: ADHD : już z tobą nie wytrzymam. - 1
dysk optyczny (14 min.) : dźw., kolor
Lekcje
CD 397
Lekcje przestrogi 2 / scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki. - Kraków : Dom
Wydawniczy Rafael, [2007]. - 5 cz. ; 12 cm + dt 253 [1]: Nikotyna legalny narkotyk. 1 dysk optyczny (13 min.) : dźw., kolor
Lektury
Lektury szkolne
[Wydawnictwo ciągłe]
Linux
Linux : praktyczne rozwiązania
Longman
Longman Dictionary of Contemporary English Cz.1 Cz. 2
CD 318
CD 414 - CD 415
Longman
Longman Dictionary of Contemporary English Cz.1
CD 414
Longman
Longman Dictionary of Contemporary English Cz. 2
CD 415
Macromedia
Macromedia Dreamweaver 8 z ASP, PHP i ColdFusion : oficjalny podręcznik
CD 308
Makbet
CD 344
Makbet / reż. Jack Gold; wyk. Nicol Williamson, Jane Lapotaire, Tony Doyle. [Wielka Brytania] : BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (147 min.) : dźw., kolor ; 12
cm + 88282 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 2)
Marek
Marek Grechuta : unikaty
CD 412
Materiały
Materiały dydaktyczne : program edukacji medialnej dla gimnazjalistów
CD 317
Metody
Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym
CD 280
Miarka
Miarka za miarkę / reż. Desdemond Davis; wyk. Kenneth Colley [i in.]. - [Wielka
Brytania] : BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (145 min.) : dźw., kolor ; 12 cm +
88285 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 5)
CD 347
Michalski Tomasz
CD 191
Matematyka w ubezpieczeniach / Tomasz Michalski, Krystyna Twardowska, Barbara
Tylutki
Mickiewicz Adam
Ballady i romanse / Adam Mickiewicz
CD 192
Mickiewicz Adam
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz . - (Lektury szkolne)
CD 441
Miguel Bruno
Programowanie gier kompendium / Bruno Miguel, Teixeira de Sousa
CD 256
Molicka Maria
CD 327 - CD 330
Bajki terapeutyczne : wydanie audio / Maria Molicka; czyta Agnieszka Greinert. [Poznań] : Media Rodzina, 2007. - 4 płyty CD (4 godz. 57 min) : digital ; 12 cm CD 1. 1 godz. 13 min CD 2. - 1 godz. 19 min CD 3. - 1 godz. 15 min CD 4. - 1 godz. 10 min
Muszyńska Izabela
CD 257
Czas na polski materiały pomocnicze klasa 2 / Izabela Muszyńska, Joanna Grzymała
Nad Niemnem
CD 377
Nad Niemnem / reż. Zbigniew Kuźmiński; scen. Kazimierz Radowicz; muz. Andrzej
Roman Kurylewicz; zdj. Tomasz Tarasin; wyk. Iwona Katarzyna Pawlak, Adam
Marjański. - Warszawa : Studio Filmowe Profil, [2006]. - 1 dysk optyczny (170 min.) :
dźw., kolor ; 12 cm + 88315 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 14)
Nagrywanie
Nagrywanie płyt CD i DVD
CD 244
Narodowe
Narodowe tańce polskie poradnik metodyczny
CD 242
Narodowy
Narodowy Bank Polski przedstawia płyta edukacyjna 1
CD 284
Narodowy
Narodowy Bank Polski przedstawia płyta edukacyjna nowy kurs
CD 285
Nauczanie
Nauczanie przyrody wybrane zagadnienia
CD 229
Nauczanie
Nauczanie przyrody wybrane zagadnienia
CD 237
Nęcka Edward
Psychologia poznawcza : wybrane eksperymenty / Edward Nęcka, Jarosław
Orzechowski, Błażej Szymura
CD 313
Nęcka Edward
CD 426 - CD 427
Psychologia poznawcza : wybrane eksperymenty / Edward Nęcka, Jarosław
Orzechowski, Błażej Szymura; oprac. płyty Borysław Paulewicz. - + 88922,3
Nie Udawaj
Nie udawaj Greka 1
CD 246 - CD 247
Niezbędnik
Niezbędnik europejski 10
CD 199 – CD 208
Noce
CD 372
Noce i dnie / reż. i scen. Jerzy Antczak; muz. Waldemar Kazanecki; zdj. Stanisław
Loth; aktor Jadwiga Barańska, Jerzy Bińczycki. - Warszawa : Best Film : Studio
Filmowe Kadr, [2006]. - 1 dysk optyczny (237 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88310 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 9)
Nowakowski Piotr Tomasz
CD 392
lekcje przestrogi / Piotr Tomasz Nowakowski; adaptacja tv i reżyseria Dariusz Regucki.
- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006. - 5 cz. ; 12 cm [1]: Życie pod murem. - 1
dysk optyczny (29 min.) : dźw., kolor ; + dt 248
Nowakowski Piotr Tomasz
CD 392 - CD 396
Lekcje przestrogi / Piotr Tomasz Nowakowski; adaptacja tv i reżyseria Dariusz
Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006. - 5 cz. ; 12 cm [1]: Życie pod
murem. - 1 dysk optyczny (29 min.) : dźw., kolor ; + dt 248 [2]: TV Story. - 1 dysk
optyczny (31 min.) : dźw., kolor ; + dt 249 [3]: Obietnica. - 1 dysk optyczny (31 min.) :
dźw., kolor ; + dt 250 [4]: Oni. - 1 dysk optyczny (22 min.) : dźw., kolor ; + dt 251 [5]:
W sidłach. - 1 dysk optyczny (34 min.) : dźw., kolor ; + dt 252
O Euro
O euro inaczej - scenariusze lekcji
CD 238
Oleszko Aleksander
Prawo Żywnościowe / Aleksander Oleszko, Beata Jeżyńska, Radosław Pastuszko
CD 188
Otello
CD 352
Otello / reż. Colin Lowrey; wyk. Anthony Hopkins, Bob Hoskins. - [Wielka Brytania] :
BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (205 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88290 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 10)
Pado Anna
Start.Ru 1 / Anna Pado
CD 292
Pado Anna
Start.Ru 2 / Anna Pado
CD 293
Pan Tadeusz
Pan Tadeusz
CD 373
Panny
CD 384
Panny z wilka / obsada Daniel Olbrychski, Anna Seniuk, Maja Komorowska; reż.
Andrzej Wajda; scen. Zbigniew Kamiński; muz. Karol Szymanowski; zdj. Edward
Kłosiński. - [Warszawa] : Studio Filmowe Perspektywa : Zespół Filmowy X, 2000. - 1
dysk optyczny (111 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88322 . - (Biblioteka Gazety
Wyborczej. II ; 21)
Papież Jan
Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi. Badania panelowe / Jan
Papież
CD 283
Pierwsi
Pierwsi mieszkańcy Ziemi
[Wydawnictwo ciągłe]
Pierwsza
CD 439
Pierwsza pomoc / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki Przedmedyczne zabiegi ratujące
życie : prezentacja multimedialna
Pierwsza
Pierwsza pomoc / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki (Nie) bezpieczna ulica
CD 437
Pierwsza
Pierwsza pomoc / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki (Nie) bezpieczna szkoła
CD 438
Pierwsza
Pierwsza pomoc / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki (Nie) bezpieczny dom
CD 436
Pijanowski Lech
Gry świata według Lecha i Wojciecha Pijanowskich / Lech Pijanowski, Wojciech
Pijanowski
CD 282
Podstawy
Podstawy chemii analitycznej 1
CD 296
Popiół
CD 374
Popiół i diament / scen. Andrzej Wajda, Jerzy Andrzejewski; aktor Zbigniew Cybulski,
Ewa Krzyżewska. - Warszawa : Best Film : Studio Filmowe Kadr, [2006]. - 1 dysk
optyczny (97 min.): dźw., kolor; 12 cm + 88312. - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II;
11)
Popularny
Popularny test inteligencji
CD 263
Posiedzenie
Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w
Kaliszu. - 2007
CD 320
Poskromienie
Poskromienie złośnicy / reż. Jonathan Miller; wyk. John Cleese [i in.]. - [Wielka
Brytania] : BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (128 min.) : dźw., kolor ; 12 cm +
88286 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 6)
CD 348
Pożegnanie
CD 383
Pożegnanie z Marią / reż. i scen. Filip Zylber; scen. Maciej Maciejewski; zdj. Dariusz
Kuc; muz. Tomasz Stańko; obsada Agnieszka Wagner, Marek Bukowski, Katarzyna
Jamróz. - [Warszawa] : Telewizja Polska, 1993. - 1 dydk optyczny (87 min.) : dźw.,
kolor ; 12 cm + 88321 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 20)
PRL W
PRL w filmie. - + dt 262
CD 442
Proces
CD 376
Proces / reż. Davi Hugh Jones; scen. Harold Pinter; muz. Carl Davis; zdj. Phil Meheux;
aktor. Kyle MacLachlan, Anthony Hopkins. - Warszawa : Mayfly : NVC Felix Film,
[2006]. - 1 dysk optyczny (120 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88314 . - (Biblioteka
Gazety Wyborczej. II ; 13)
Przedwiośnie
CD 369
Przedwiośnie / reż. i scen. Filip Bajon; wyk. Mateusz Damięcki, Krystyna Janda,
Janusz Gajos; muz. Michał Lorenc; zdj. Bartosz Prokopowicz. - Warszawa : Message
Film [etc.], [2006]. - 1 dysk optyczny (138 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88307 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 6)
Przewodnik
Przewodnik do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
CD 251
Przyrodo
Przyrodo witaj!
CD 258 - CD 259
Przyrodo
CD 294 - CD 295
Przyrodo witaj! Polska i jej mieszkańcy szkoła podstawowa klasa 5 poradnik dla
nauczyciela
Rachoń Piotr
Biały wiodący wiatr : naucz się wyczuwać związek z tym, co boskie, podążając za
swoją intuicją / Piotr Rachoń
CD 413
Rada
Rada rodziców - większy wpływ na życie szkoły
CD 389
Rezler Marek
Poznań : miasto niepoznane / Marek Rezler, Jerzy Bogdanowski
CD 306
Rok W
Rok w puszczy scenariusze zajęć edukacyjnych
CD 272
Romeo
Romeo i Julia / reż. Alvin Rakoff; wyk. Patrick Ryecart, Rebecca Saire. - [Wielka
Brytania] : BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (166 min.) : dźw., kolor ; 12 cm +
88281 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 1)
CD 343
Rycerze
Rycerze dobrej opieki pieśni wypraw krzyżowych po polsku
CD 196
Ryszard
CD 354
Ryszard III / reż. Jane Howell; wyk. Ron Cook [i in.]. - [Wielka Brytania] : BBC, 2005.
- 1 dysk optyczny (DVD) (239 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88292 . - (Biblioteka
Gazety Wyborczej. I ; 12)
Scholaris
Scholaris : Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji
Narodowej
CD 390
Sen Nocy
CD 360
Sen nocy letniej / reż. Elijah Moshinsky; wyk. Helen Mirren [i in.]. - [Wielka Brytania]
: BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (116 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88298 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 18)
Serafin Barbara
CD 326
Miło mi panią poznać : język polski w sytuacjach komunikacyjnych / Barbara Serafin,
Aleksandra Achtelik
Serc
CD 361
Serc starania stracone / reż. Elijah Moshinsky; muz. Stephen Oliver; wyk. Jonathan
Kent, Maureen Lipman, Christopher Blake. - [Wielka Brytania] : BBC, 2005. - 1 dysk
optyczny (DVD) (120 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88299 . - (Biblioteka Gazety
Wyborczej. I ; 19)
Sielecki Tomasz
Niemiecki raz a dobrze / Tomasz Sielecki
CD 222 - CD 223
Sienkiewicz Henryk
W Pustyni i w Puszczy / Henryk Sienkiewicz . - (Lektury szkolne)
CD 440
Skarbiec
Skarbiec nauczyciela-terapeuty
CD 240
Słownik
Słownik terminologii medialnej
CD 281
Stan
Stan wojenny
CD 315
Stary
CD 385
Stary człowiek i morze / reż. Jud Taylor; scen. Roger O. Hirson; zdj. Tony Imi; muz.
Bruce Broughton; aktor Anthony Quinn, Patricia Clarkson, Gary Cole. - [Warszawa] :
Kino Świat, 2002. - 1 dysk optyczny (93 min.) : dźw., kolor. ; 12 cm + 88323 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 22)
Super
Super księga podatkowa : kompletny system do księgowo-podatkowej obsługi firm
CD 312
Syzyfowe
CD 378
Syzyfowe prace / aktor Alicja Bachleda-Curuś, Łukasz Garlicki, Bartek
Kasprzykowski; reż. i scen. Paweł Komorowski; muz. Jerzy Matuszkiewicz; zdj.
Wiesław Zdort. - Warszawa : Telewizja Polska [etc.], 2000. - 1 dysk optyczny (99 min.)
: dźw., kolor ; 12 cm + 88316 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II ; 15)
Szeliga Katarzyna
Historia Guziołka / Katarzyna Szeliga
Sześciolatki
Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju
CD 234
CD 331 - CD 332
Świat
Świat w liczbach 2006/2007
CD 260
Świat
Świat w liczbach 2005/2006
CD 217
Świda Dagmara
CD 416
Office English / Dagmara Świda. - [Warszawa] : POLTEXT, [2007]. - 1 dysk optyczny
(CD)( 60 min.) : dźw. ; 12 cm
Tajemnice
Tajemnice Watykanu 3
CD 276
Tajemnice
Tajemnice Watykanu 2
CD 275
Tajemnice
Tajemnice Watykanu 1
CD 274
Taniec
Taniec w polskiej tradycji
CD 241
Taraszkiewicz Małgorzata
Atlas efektywnego uczenia(się) nie tylko dla nauczycieli. Cz.1 / Małgorzata
Taraszkiewicz, Colin Rose
CD 264
Terapia
Terapia pedagogiczna tom 2 aneksy
CD 286
The Practice
The Practice of English Language Teaching
CD 417
Titus
CD 355
Titus Andronicus / reż. Jane Howell; wyk. Trevor Peacock [i in.]. - [Wielka Brytania] :
BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (100 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88293 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 13)
Traktat
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
CD 228
Turecka
Turecka Izba Gospodarcza
CD 216
Uhma Marek
Elementy technologii telewizyjnej : DVD filmy / Marek Uhma
CD 339
Uhma Marek
Elementy technologii telewizyjnej : CD zdjęcia / Marek Uhma
CD 338
Unia
Unia Europejska w pigułce
CD 297
Unia
Unia Europejska 2 lata po rozszerzeniu źródła informacji
CD 271
Upowszechnianie
Upowszechnianie informacji. Cz.3
CD 290
Upowszechnianie
Upowszechnianie informacji cz.4 : Serwis WWW - język PHP. Zarządzanie bazami
danych - część druga
CD 291
Vademecum
Vademecum źródła informacji o Unii Europejskiej. - Wyd. 3
CD 197
Wersje
Wersje edukacyjne programów dla studentów uczelni rolniczych
CD 252
Wesele
Wesele / reż. Andrzej Wajda, Andrzej Kotkowski; scen. Andrzej Kijowski; muz.
Stanisław Radwan; zdj. Witold Sobociński; obsada Marek Walczewski, Izabella
Olszewska, Ewa Ziętek. - Warszawa : Best Film : Studio Filmowe Perspektywa,
[2006]. - 1 dysk optyczny (102 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88306 . - (Biblioteka
Gazety Wyborczej. II ; 5)
CD 368
Wesołe
CD 351
Wesołe niewiasty z Windsoru / reż. David Jones; wyk. Richard Griffiths [i in.]. [Wielka Brytania] : BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (170 min.) : dźw., kolor ; 12
cm + 88289 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 9)
Wędrówki
Wędrówki z bestiami . - (Pierwsi mieszkańcy Ziemi ; 4)
CD 340
Wędrówki
Wędrówki z bestiami . - (Pierwsi mieszkańcy Ziemi ; 5)
CD 341
Wędrówki
Wędrówki z jaskiniowcami . - (Pierwsi mieszkańcy Ziemi ; 6)
CD 342
Wiedza
CD 402
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.1: 17.IX.1939. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor
Wiedza
CD 402 - CD 411
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.1: 17.IX.1939. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor
Cz.2: I rozradują się poniżone kości. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor
Cz.3: Sprawiedliwi wśród narodów świata. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw.
kolor Cz.4: Partyzanci spod Łysiny. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor
Cz.5: My od "Sztubaka". - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor Cz.6:
Spalić kościół. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor Cz.7: SKS -
przełamywanie strachu. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor Cz.8:
Musicie być mocni, musicie być wierni. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw.
kolor Cz.9: Solidarność - kruszenie murów. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) :
dźw. kolor Cz.10: PRL - Laboratorium Pieriestrojki. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15
min.) : dźw. kolor
Wiedza
CD 406
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.5: My od "Sztubaka". - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw.
kolor
Wiedza
CD 404
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.3: Sprawiedliwi wśród narodów świata. - 1 dysk optyczny
(DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor
Wiedza
CD 403
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.2: I rozradują się poniżone kości. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15
min.) : dźw. kolor
Wiedza
CD 405
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.4: Partyzanci spod Łysiny. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) :
dźw. kolor
Wiedza
CD 409
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.8: Musicie być mocni, musicie być wierni. - 1 dysk optyczny
(DVD)(ca 15 min.) : dźw. kolor
Wiedza
CD 410
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.9: Solidarność - kruszenie murów. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15
min.) : dźw. kolor
Wiedza
CD 411
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.10: PRL - Laboratorium Pieriestrojki. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca
15 min.) : dźw. kolor
Wiedza
CD 407
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.6: Spalić kościół. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15 min.) : dźw.
kolor
Wiedza
CD 408
Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski : dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich / scenariusz i reżyseria Dariusz
Walusiak; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. - 10 cz.
; 12 cm + dt 254 Cz.7: SKS - przełamywanie strachu. - 1 dysk optyczny (DVD)(ca 15
min.) : dźw. kolor
Wiele
CD 358
Wiele hałasu o nic / reż. Stuart Burge; wyk. Charie Lunghi [i in.]. - [Wielka Brytania] :
BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (148 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88296 . (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 16)
Wielka
Wielka Encyklopedia PWN indeks tomów 1-31
CD 230
Wielki
Wielki leksykon pisarzy polskich
CD 321
Wierna
CD 382
Wierna rzeka / aktor Małgorzata Pieczyńska, Olgierd Łukaszewicz, Franciszek Pieczka;
reż. i scen. Tadeusz Chmielewski; scen. Halina Chmielewska; muz. Jerzy
Matuszkiewicz; zdj. Jan Stawicki. - Warszawa : Sudio Filmowe OKO, 2006. - 1 dysk
optyczny (139 min.): dźw., kolor; 12 cm + 88320. - (Biblioteka Gazety Wyborczej. II;
19)
Więckowska Iwona
Angielski raz a dobrze / Iwona Więckowska
CD 224 - CD 225
Wiśniewska-Kin Monika
Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć - rozumienie pojęć przez dzieci / Monika
Wiśniewska-Kin
CD 391
Wołkoński Jurij
Operacja "Bernhard" / Jurij Wołkoński
CD 302
Wołkoński Jurij
Operacja "Bernhard" / Jurij Wołkoński
CD 303
Wołkoński Jurij
Operacja "Bernhard" / Jurij Wołkoński
CD 301
Wspomaganie
CD 235
Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami
zaburzeń
Wszechświat
Wszechświat Lema
CD 227
Wybór
Wybór tekstów expose
CD 262
Wybrane
Wybrane umiejętności pielęgniarskie
CD 279
Wychowanie
Wychowanie przez piosenkę / muzyka i słowa Danuta Dębska
CD 323
Wyczesany Janina
Pedagogika upośledzonych umysłowo / Janina Wyczesany
CD 213
Wzory
Wzory listów. - Poznań : Wydawnictwo LektorKlett, 2007. - dysk optyczny (CD)
(60 min) : dźw. ; +88754
CD 419
Zemsta
Zemsta
CD 364
Zimowa
CD 346
Zimowa opowieść / reż. Jane Howell; wyk. Jeremy Kemp. - [Wielka Brytania] : BBC,
2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (108 min.) : dźw., kolor ; 12 cm + 88284 . - (Biblioteka
Gazety Wyborczej. I ; 4)
Złota
CD 335
Złota Trójka : kolekcja największych przebojów listy : przebojowa kolekcja dziennika /
przedstawia Marek Niedźwiecki 1992 - 1996
Złota
CD 337
Złota Trójka : kolekcja największych przebojów listy : przebojowa kolekcja dziennika /
przedstawia Marek Niedźwiecki 2002 - 2006
Złota
CD 336
Złota Trójka : kolekcja największych przebojów listy : przebojowa kolekcja dziennika /
przedstawia Marek Niedźwiecki 1997 - 2001
Złota
CD 333
Złota Trójka : kolekcja największych przebojów listy : przebojowa kolekcja dziennika /
przedstawia Marek Niedźwiecki 1982 - 1986
Złota
CD 334
Złota Trójka : kolekcja największych przebojów listy : przebojowa kolekcja dziennika /
przedstawia Marek Niedźwiecki 1987 - 1991
Zwolnij
Zwolnij w sieci
CD 248
Zybert Mirosław
Język rosyjski / Mirosław Zybert
CD 231
Życiu
Życiu zawsze TAK!
CD 310
Żywot
CD 357
Żywot i śmierć króla Jana / reż. David Giles; wyk. Leonard Rossiter [i in.]. - [Wielka
Brytania] : BBC, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) (155 min.) : dźw., kolor ; 12 cm +
88295 . - (Biblioteka Gazety Wyborczej. I ; 15)
PŁYTY GRAMOFONOWE
Dobrowolska – Marucha Danuta
Dyktanda muzyczne
Muza : Z – SX 0765 – 770
Książka + 6 płyt z nagraniami
Pł 378
Muzyka filmowa
Bodo Eugeniusz, Dymsza Adolf
Pł 833
W starym kinie / Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza
Warszawa : Polskie Nagrania,1990 – 1 płyta : 33 stereo ; 30 cm
Zawiera : A. 1. Już taki jestem zimny drań. 2. Tylko z Tobą. 3. Zrób to tak. 4. Tyle miłości.
5. Złociste włoski. 6. Ach, Ludwiko. 7. O key. 8. Baby, ach te baby / Eugeniusz Bodo
B. 1. W hawajską noc / Eugeniusz Bodo. 2. Barbara. 3. Marysia. 4. A mnie w to graj. 5. A u
mnie siup, a u mnie cyk. 6. Ach ... .7. Warszawa da się lubić / Adolf Dymsza
Kiepura Jan
Pł 841
Pieśni i piosenki filmowe = ( Songs ) / Jan Kiepura
Warszawa : Polskie Nagrania, ok. 1991. – 1 płyta :33 stereo ;30 cm
Zawiera A:1. Brunetki, blondynki. 2. Musisz w tę noc moją być. 3. With all my Heart. 4. My
song for you. 5. Tell me to nigth. 6. O sole mio. 7. Torna a surriento. 8. O Marie, o Marie.
Zawiera B: 1. Ninon, ach uśmiechnij się. 2. Signorina. 3. Manuela. 4. Le bel amour. 5. Weine
icht. 6. Ich liebe dich. 7. Mein herz ist voller sonnenschein.
Muza SX 2230
Muzyka poważna
Bacewicz Grażyna, Meyer Krzysztof
Pł 823
VII Koncert Skrzypcowy / Grażyna Bacewicz. Koncert na skrzypce i orkiestrę / Krzysztof
Meyer; Roman Lasocki – skrzypce; Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i
Telewizji w Katowicach; Karol Stryja – dyr.
Warszawa : Polskie Nagrania, 1989 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
MUZA SX 2680
Brahms Johannes, Liszt Franz
Pł 842
Acht Klavierstucke op. 76 / Johannes Brahms.
Ballada Des – dur nr 170. II. Ballada h – mol nr 171 / Franz Liszt; Joanna Maria Michna –
fort. Warszawa : Polskie Nagrania, 1991. – 1 płyta: 30 cm, Muza SX 2946 A
Brahms Johannes
Pł 824, Pł 825
Jerzy Semkow conducts Brahms / Johannes Brahms; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Narodowej; Jerzy Semkow – dyr.
Warszawa : Polskie Nagrania, 1987 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera : A 1.Allegro non troppo. B 1. Adagio non troppo, 2. Allegretto grazioso. 3. Allegro
con sprito. Muza SX 1928
Chopin Fryderyk
Pł 816
Dang Tai Son plays Chopin / Fryderyk Chopin; Dang Tai Son – fort.
Warszawa : Polskie Nagrania, 1981 – 1 płyta; 33 stereo; 30 cm
Zawiera : A. 1. Nokturn Fis – dur op. 15 nr 2. 2. Nokturn cis – moll op. 27 nr 1. 3. Walc F –
dur op. 34 nr 3. 4. Walc a – moll op. 34 nr 2 . 5. Mazurek C – dur op. 24 nr 2 . 6. Mazurek c –
moll op. 56 nr 3 . B. 1. Sonata h – moll op. 58
Muza SX 2095
Chopin Fryderyk
843/vol. 1, 844/vol. 2, 845/vol. 3
Dzieła wszystkie / Fryderyk Chopin
Warszawa: Filharmonia Narodowa, 1959 - 1960 – 24 płyty; 33 stereo; 30 cm
Vol. 1 : Sonata na fortepian i wiolonczelę G – moll / Maria Wiłkomirska – piano; Kazimierz
Wiłkomirski – cello. 2 . Sonata na fortepian C – moll / Maria Wiłkomirska – piano
Vol.2 : Ballady / Jan Ekier – piano
Vol. 3 :Nokturny / Jan Ekier – piano
Chopin Fryderyk
846/vol. 4, 847/vol. 5, 848/vol.6,
849/vol.7, 850/vol.8, 851/vol.9
Vol. 4 : Preludia / Halina Czerny – Stefańska – piano
Vol. 5 :Nokturny / Zbigniew Drzewiecki – piano, Henryk Sztompka – piano
Vol. 6 :Walce / Regina Smendzianka – piano
Vol. 7 :Polonezy / Halina Czerny – Stefańska – piano, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Narodowej
Vol. 8 : Polonezy / Halina Czerny – Stefańska – piano, Jan Ekier – piano
Vol. 9 :Wszystkie Mazurki II / Henryk Sztompka – piano
Chopin Fryderyk
852/vol.10, 853/vol.11, 854/vol.12
Vol.10 : Allegro de Concert A – dur. Wariacje B – dur. Wariacje E – dur. Wariacje ze zbioru
„Hexameron” / Barbara Hesse – Bukowska – piano. Wariacje na flet i fortepian /
Włodzimierz Tomaszczuk – flet, Barbara Hesse – Bukowska – Fort.
Vol.11 : Etiudy / Bolesław Woytowicz – piano
Vol.12 : Polonezy młodzieńcze / Halina Czerny – Stefańska – piano, Ludwik Stefański –
piano
Chopin Fryderyk
856/vol.13 , 857/vol.14, 858/vol. 15,
859/vol. 16, 860/vol. 17
Vol. 13: Wariacje na temat „La Ci Darem La Mano” op.2. Wielka fantazja na tematy polskie
op. 13. Rondo a la krakowiak op. 14 / Władysław Kędro – piano; Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Narodowej; Witold Rowicki – dyr.
Vol. 14: Improptus / Lidia Grychtołówna – piano; Fantaisie F – moll op. 49 / Jerzy Żurawlew
– piano
Vol. 15: Etiudy / Bolesław Woytowicz – piano
Vol. 16: Sonaty / Jan Ekier – piano
Vol. 17 :Scherza / Lidia Grychtołówna – piano
Chopin Fryderyk
861/vol.18, 862/vol.19, 863/vol.20, 864/vol. 21
Vol. 18: Pieśni / Stefania Woytowicz – sopran; Andrzej Bachleda – tenor; Wanda Klimowicz
– piano
Vol. 19: Wszystkie mazurki IV / Henryk Sztompka – piano
Vol. 20: Wszystkie mazurki III / Henryk Sztompka – piano
Vol. 21: Wszystkie mazurki I / Henryk Sztompka – piano
Chopin Fryderyk
865/vol. 22
Vol. 22. A. Rondo C – dur na dwa fortepiany / Halina Czerny – Stefańska, Ludwik Stefański
– piano; Largo Es – dur; Marsz żałobny c- moll; Cantabile B – dur; Feuille d’ album E – dur;
Contredance Ges – dur / Halina Czerny – Stefańska – piano. B. Rondo c – moll op. 1; Rondo
a la mazur op. 5; Rondo Es – dur op.16 / Ludwik Stefański – piano
Chopin Fryderyk
867/vol. 23, 868/vol. 24
Vol. 23: II Koncert Fortepianowy F – moll op. 21. Berceuse op. 57. Tarantella op. 43. 3
Ecossaises op. 72. 2 Valses / Regina Smendzianka; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Narodowej; Witold Rowicki – dyr.
Vol. 24: A. Irio G – moll na fortepian, skrzypce i wiolonczelę / Władysław Szpilman – piano;
Tadeusz Wroński – violin; Aleksander Ciechański – cello. B. Introdukcja i polonez op. 3;
Grand duo na temat „ Roberta diabła” / Halina Kowalska – cello; Władysław Szpilman –
piano. Walce / Regina Smendzianka – piano
Chopin Fryderyk
Pł 835
Młody Władimir Aszkenazi gra Chopina / Władimir Aszkenazi – fort.
Warszawa : Polskie Nagrania, 1990. – 1 płyta :33 stereo; 30 cm
Zawiera A. 1. Nokturn H – dur op.9 nr 3 2. Etiuda gis – moll op. 25 nr 6 3. Etiuda C – dur op.
10 nr 1 4. Preludium cis – moll op. 45 B. 1. Etiuda F – dur op. 10 nr 8 2. Etiuda F – dur op. 25
nr 3 . 3. Ballada F – dur op. 38. 4. Scherzo E – dur op. 54
Nagrania d. 22 . II i 6 .III . 1955 r. V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.
Chopina
Muza SX 1910
Chopin Fryderyk
Pł 830
Stanisław Bunin plays Chopin / Fryderyk Chopin; Stanisław Bunin – fort.
Warszawa : Polskie Nagrania, 1986. – 1 płyta : 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A. 1. Nokturn Fis – dur op. 15 nr 2 . 2. Dwie Etiudy. 3. Ballada F – moll op. 52. 4.
Preludium As – dur op. 28 nr 17. B; Polonez As – dur op. 53. 2. Mazurki op. 33 / 4. 3. Dwa
walce Stanisław Bunin laureat I nagrody XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. F. Chopina, Warszawa Muza SX 2298
Chopin Fryderyk
Pł 821
William Wolfram plays Chopin / William Wolfram – fort.
Warszawa: Polskie Nagrania, 1985. – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A. 1. Polonez – Fantazja As – dur op.62 nr 1. 2. Scherzo h – moll op. 20. B. 1.
Nokturn H – dur op. 62 nr 1 . 2. 4 Preludia op.28. 3. Preludium cis- moll op.52. 4. Ballada F –
moll op. 52 Nagranie z X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina 2 –
19 października 1980 Muza SX 2064
Franck César
Pł 836
Symfonia d – moll / Cezar Franck; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej; Wojciech
Michniewski – dyr.
Warszawa: Polskie Nagrania, ok.1990. – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Gwiazdy Metropolitan Opera
Pł 829
Warszawa: Polskie Nagrania, 1990 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A. 1. Teresa Żylis – Gara (Tosca ). 2. Teresa Kubiak (Madama Butterfly ). 3.
Wiesław Ochman ( Rycerskość wieśniacza ). 4. Zdzisław Donat ( Czarodziejski flet ). 5.
Hanna Lisowska ( Tannhauser ). 6. Stefania Toczyska ( Bella Madre ). B. 1. Teresa Kubiak
(Dama Pikowa). 2. Wiesław Ochman ( Eugeniusz Oniegin ). 3. Teresa Żylis – Gara ( Otello )
. 4. Ewa Podleś ( Zinaldo ) Muza SX 2868
Kiepura Jan
Arie operowe = ( Operatic arias ) / Jan Kiepura
Warszawa: Polskie Nagrania, ok.. 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A. 1. Cyganeria. 2. Aida. 3. Marta. 4. Tosca. 5. Trubadur. B. 1. Carmen. 2.
Turandot. 3. Rigoletto. 4. La Danza Muza SX 2229
Pł 840
Kisielewski Stefan
Pł 832
Warszawa: Polski Nagrania, 1990, - 1 płyta ( 45 min. 35 s. ): 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A. 1. Intermezzo na klarnet i fortepian. 2. Serenada na fortepian. 3. Siedem pieśni do
słów K. I. Gałczyńskiego / Małgorzata Armanowska – śpiew. B. 1. Symfonia w kwadracie
Muza SX 2769
Mozart Wolfgang Amadeus
Pł 819
Arie operowe / Wolfgang Amadeus Mozart; Artur Stefanowicz – kontratenor; Sinfonia
Varsovia; Karol Teutsch – dyr.
Warszawa: Polskie Nagrania, 1990 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera; A. 1. Mitritade, re di ponto. 2. Apollo et Hyacinthus. B.1. Ascani in Alba. 2. Ombra
Felice
Mozart Wolfgang Amadeusz
Pł 826
Koncert Fortepianowy d- moll nr 20; Koncert Fortepianowy A – dur nr 23 / Wolfgang
Amadeus Mozart; Ewa Pobłocka – fort.; Polska Orkiestra Kameralna; Jerzy Maksymiuk –
dyr. Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Mozart Wolfgang Amadeusz
Pł 837
Koncert skrzypcowy D – dur KV 271 a: Adagio E – dur na skrzypce i orkiestrę KV 261:
Rondo D – dur na skrzypce i orkiestrę KV 373 / Wolfgang Amadeusz Mozart; Barbar
Górzyńska – skrzypce; Sinfonia Varsovia; Wojciech Michniewski – dyr.
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm Muza SX 2864 A
Ulubione Miniatury romantyczne
Pł 807
Transkrypcje na orkiestrę – Edward Sielicki; Orkiestra PR i TV w Warszawie; Jan Pruszak –
dyr. Warszawa: Polskie Nagrania, 1989 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera A. 1. Serenada ( F. Schubert ) . 2. Ave Maria ( Schubert ) . 3. Marzenie (R.
Schuman). 4. Pieśń wieczorna (F. Mendelssohn – Bartholdy ). 5. Walc cis – moll op. 64 nr 2
( F. Chopin ). 6. Żal (F. Chopin ). B. 1. Walc As – dur ( J. Brahms ) . 2. Taniec słowiański e –
moll. 3. Humoreska ( A. Dworzak ). 4. Pieśń jesienna ( P. Czajkowski ) .
5. Melodia ( A. Rubinstein. 6. Łabędź ( C. Saint – Dens ) Muza SX 2637
Warszawska jesisń 1988
Pł 839
Muzyka polska
Warszawa: Polskie Nagrania, 1989 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A. 1. Mictlan II / Magdalena Długosz; Janust Pater – akord. 2. Fantasy / Krystyna
Moszumańska – Nazar; Jan Pilch – marimba. B. 1. Miracuelo / Ryszard Szerementa –
syntezator Muza SX 2740
Żeleński Władysław
Pł 822
Theme varie op. 62: Reverie op. 48: Idylle op. 63 nr 2: Grand Scherzo de Concert op.35:
Mazurek A – dur op.31 nr 2: Moments d ‘un Carnaval op.52 / Władysław Żeleński; Józef
Stempel – fort.
Warszawa: Polskie Nagrania, 1988 - 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
( Polska Muzyka Fortepianowa )
Muzyka Rozrywkowa
Breakout
Pł 820
Na drugim brzegu tęczy / Breakout
Warszawa: Polskie Nagrania, 1986 – 1 płyta :33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Poszłabym za tobą. 2. Nie ukrywaj – wszystko wiem. 3. Na drugim brzegu
tęczy. 4. Czy mnie jeszcze pamiętasz ? 5. Wołanie przez Dunajec. B; 1. Masz na to czas. 2.
Gdybyś kochał, hej ! 3. Powiedzieliśmy już wszystko. 4. Gdzie chcesz iść? 5. Po ten księżyc
złoty. Muza SX 2391
Dudek Ireneusz
Pł 818
Irek Dudek bands of 80 ‘s / Ireneusz Dudek – muzyka; Krzysztof Daukszewicz i in. – słowa
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Ou szalała. 2. Oh Ziuta. 3. Zastanów się co robisz. 4. To ty słodka. 5. Wykonaj
to własnoręcznie. 6. Byle co, byle jak. B; 1. Straight Blues. 2. A jeżeli mój dobry Boże.
3. Woke – up this Morning. 4. Boogie Dudi. 5. Something must have change
Gintrowski Przemysław
Raport z oblężonego miasta / Przemysław Gintrowski
Pł 811
Warszawa: Polskie Nagrania, 1990. – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Prolog. 2. Raport z oblężonego miasta. 3. Będziemy oddychać cicho. 4.
Karzeł. 5. Smutno powiewa. B; 1. Na skrzyżowaniach. 2. Tajne spotkanie z M. 3. Winda. 4.
Górnicy. 5. Zomo. Spokój. Bies. 6. Gdy tak siedzimy. 7. Wróżba. 8. Odpowiedź.
Nagrań dokonano w okresie stanu wojennego Muza SX 2885
Klenczon Krzysztof
Pł 806
Muzyka z tamtej strony dnia / Krzysztof Klenczon; grupa wokalna Czerwone Gitary
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta ( 60’ ): 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Towłaśnie my. 2.Randka z deszczem, 3. Historia jednej znajomości, 4.Matura,
5. Mówisz, że kochasz mnie jak nikt, 6. Z obłoków na ziemię, 7. Licz do stu, 8. Moda i
miłość. Zawiera: B; 1. Jak wędrowne ptaki, 2.Wolny wieczór, 3. Nikt na świecie nie wie,
4. Szukam tamtej wiosny, 5. Taka jak ty, 6. Jesień idzie przez park, 7. Kwiaty we włosach.
Prońko Krystyna
Pł 834
Firma „Ja i ty” / Krystyna Prońko
Warszawa: Polskie Nagrania, ok. 1990 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Firma „Ja i ty”, 2. Czekamy na wyrok, 3. Tam gdzie lekki wieje wiatr,
4. Pojedziemy na wagary, 5. Nie kochał nas. Zawiera: B; 1.Psalm o gwieździe, 2. Studnia bez
dna, 3. W cieniu dobrego drzewa, 4. Wspomnienia tych dni.
Muza SX 2774 B
Rynkowski Ryszard
Pł 817
Szczęśliwej drogi już czas / Mieczysław Rynkowski
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Wypijmy za błędy, 2. Czemu nie tańczę na ulicach, 3. Szczęśliwej drogi już
czas, 4. Swobodny blues. Zawiera: B; 1. Bez miłości, 2. Wszystko już było prócz nas, 3. Inny
nie będę, 4. Nie budźcie marzeń ze snu.
Muza SX 2980
Szafran Lora
Pł 812
W górę głowa / Lora Szafran; Muzyka i aranżacje Jerzy Jarosław Dobrzyński, Marek
Bychawski; słowa Justyna Holm
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. W górę głowa, 2. Trust me at once, 3. Życiem płacę, 4. Złom, 5. To tylko czas.
Zawiera: B; 1. Co to da, 2. Po prostu kocham, 3. Ta kropka nad „ i”,
4. Ze mną też ( Duet z Mieczysławem Szcześniakiem ).
Muza SX 2993 A
Varius Manx
Pł 815
The Beginning / Varius Manx
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1: 1. The Beginning, 2. The Ridle of the Sky, 3. Dark Passage, 4. Sympathy,
5. Traweller. Zawiera: B; 1. Silent Skream, 2. Lake, 3. Bitters Words, 4. Carpe Diem,
5. After Time, 6. LC 2.
Muza SX 3008
Wolf Spider
Hue of Evil / Wolf Spider
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 33 stereo; 30 cm
Pł 831
Zawiera: A; 1. Sex Shop, 2. It’s only vodka, 3. Sex Maniacs, 4. Mafia, 5. Homeless Children.
Zawiera: B; 1. Terrorists, 2. Down the Drian, 3. Puppet, 4. Verge of Sanity.
Muza SX 2954
Złote lata polskiego beatu
Bogusław Wyrobek, Michał Burano, Marek Tarnowski, Czerwono – Czarni; red.Jan
Kawecki’ Tomasz Kutyło
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Rock – A – Beatin’ Boogie, 2. Butterfingers, 3. Mambo – rock,
4. Big Boogie – Woogie, 5. Wyjdę w deszcz, 6. Elewator rock, 7. Two Hound Dogs,
8. Shake, Rattle. Zawiera: B; 1. Sweet little Sixten, 2. Love Me, 3.When the Saints,
4. Dixeland Rock, 5. Apron Strings, 6. First in Line.
Muza SX 3003 A
Pł 813
Jazz
Getz Stan in Warsaw
Pł 809, Pł 810
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. But not for me, 2. Cherokee, 3. Darn thad Dream, 4. Out of Nowhere,
Zawiera: B; 1. The Folks that Live on the Hill, 2. La Fiesta, 3. Desafinado.
Muza SX 3007
Urbaniak Michael
Pł 827
Cinemode / Michael Urbaniak
Warszawa: Polskie Nagrania, 1990 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Butterfly, 2. Destiny, 3. Rain Tears, 4. Serenada, Zawiera: B; 1. Jazz is ,
2. Patria, 3. New Life.
Muza SX 2833
Kolędy
Boże Narodzenie w Polsce
Pł 814
Christmas in Poland Alina Bolechowska – sopran; Feliks Rączkowski – organy; Chór Męski
przy Kościele św. Jakuba w Warszawie; Zdzisław Woźniak – dyr.
Warszawa: Polskie Nagrania, 1987 – 1 płyta; 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Bóg się rodzi, 2. Wśród nocnej ciszy, 3. Jezus malusieńki,
4. Anioł pasterzom mówił, 5. Lulajże Jezuniu, 6. Triumfy krola niebieskiego.
Zwieram: B; 1. Kołysanka, 2. Gdy się Chrystus rodzi, 3. Przystępujmy do szopy, 4. W żłobie
leży, 5. Mędrcy świata, 6. Pasterze mili, 7. Pójdźmy wszyscy do stajenki.
Muza SX 1620
Bajki
Tomcio Paluch
Pł 808
Bajka muzyczna wg braci Grimm / tekst Antoni Marianowicz; muzyka Ryszard Sielicki;
wykonawcy „ Narrator” Bogusz Bilewski. „ Tomcio Paluch” Anna Skaros i in. ; Zespoł
instrumentalny i wokalny p / k Ryszarda Sielickiego; reż. Z. Gajewska
Warszawa : Polskie Nagrania ok. 1990. – 1 płyta : 33 stereo; 30 cm
Muza SX 1641 B
Poezja
Wiersze poetów polskich
Pł 828
Mówi Zbigniew Zapasiewicz
Warszawa: Polskie Nagrania, 1991 – 1 płyta: 33 stereo; 30 cm
Zawiera: A; 1. Hymn do miłości ojczyzny ( I. Krasicki ), 2. Hymn ( Juliusz Słowacki ),
3. Pan Tadeusz – fragment księgi XII – Koncert nad koncertami ( A. Mickiewicz ),
4. Z wyzwolenia ( S. Wyspiański ). Zawiera: B; 1. Kwiaty polskie / fragmenty / ( J. Tuwim ),
2. Dwaj Macieje ( Bolesław Leśmian ).
Muza SX 2841
Język angielski
Andrews H., Rusiecki J., Smólska J.
Say it with us. An Adwanced Course of Spoken English.
Warszawa: Polskie Nagrania Muza / b.r. / 25 cm, 33 obr. / min.
Pł 191, Pł 194
English 901
Peter Strevens and English Language Serwices, Inc.
Warszawa: Polskie Nagrania Muza / b. r. / 30 cm, 33 obr. / min.
Pł 202, Pł 213
Michalska M., Beven – Oyrzanowska C.
I learn English. Język angielski dla dzieci.
Warszawa: Polskie Nagrania Muza / b. r. /,30 cm, 33 obr. / min.
Pł 229, Pł 234
Język esperanto
Pettyn Andrzej
Cu vi parolas esperante? Kurs dla początkujących.
Kurso por komencantoj.
Warszawa: Polskie Nagrania – Muza / b. r. /25 cm, 33 obr. / min.
Pł 195, Pł 198
Język francuski
Platkow Antoni
Pł 235, Pł 242, 2 komplety
Wymowa francuska.
Warszawa: Polskie Nagrania – Muza / b. r. / , 30 cm, 33 obr. / min.
Platkow A., Jaworowski M.
Parlez vous francais? Obucenie francuskomu jazyku
/ dlja nacinajuscich /.
Warszawa: Polskie Nagrania – Muza / b.r. / 25 cm, 33 obr. / min.
Pł 187,Pł 190
Język niemiecki
Czochralski Jan
Mówmy po niemiecku: kurs języka niemieckiego z płyt dla początkujących.
Warszawa: Polskie Nagrania – Muza / b. r. / , 25cm, 33 obr. / min.
Pł 657, Pł 659
Język polski
Mickiewicz Adam
Pan Tadeusz.
Warszawa: Polskie Nagrania – Muza / b. r. / ,30 cm, 33 obr. / min.
Pł 214,Pł 228
Język rosyjski
Czochara S., Nomańczuk P.
Język rosyjski. Klasa V. Płyta uzupełniająca.
Warszawa: Polskie Nagrania – Muza / b. r. /, 30 cm, 33 obr. / min.
Pł 243
Pawłowa M. M., Czumakowa G.H.
Uczymy się mówić po rosyjsku.
13 płyt w komplecie + książka.
Moskwa „ Russkij jazyk”, 1975.
Pł 249
Russkij jazyk dla wsiech
Komplet 1 : 7 płyt
Komplet 2 : 8 płyt
Komplet 3 : 10 płyt
Moskwa : Melodia.
Pł 250,Pł 252
Wasilewska D., Karolak S.
Pobiesiedujtie z nami. Kurs języka rosyjskiego dla zaawansowanych.
Warszawa : Muza
Pł 199, Pł 201
Wasilewska D. , Karolak S., Jaworowski M.
Mówimy po rosyjsku. Wzory wymowy i intonacji rosyjskiej.
Warszawa: Polskie Nagrania – Muza / b. r. / , 30 cm, 33 obr. / min.
Wasilienko E., Łamm E.
My uczymy się słuchać, rozumieć i mówić po rosyjsku.
Komplet 6 płyt + książka.
Moskwa Russkij jazyk”.
Pł 244, Pł 248
Pł 253
PRZEŹROCZA
Ekonomiczne problemy współczesnego kapitalizmu
Warszawa : K i W, 1975 , 36 kl.
Historia międzynarodowego ruchu robotniczego
Warszawa : K i W,1975
Cz. 1 :kl. 36
Cz. 2 : kl. 37 – 72
Ps 290
Ps 288/1; Ps 289/2
Król Teresa, Maśnik Krystyna
Mama, Tata, Ja i ...
Kraków: Wydawnictwo „Grall”, 1998 – 20 slajdów + broszura ( komentarz )
ISBN 83 – 910953 – 0 – 4
Ps 967
Magnetyzm
Warszawa: Fabryka Pomocy Naukowych
/b. r. /, 29 kl.
Ps 286
Muzeum Zamkowe w Malborku
Wydawnictwo „ Epoka”
24 przezrocza + opis
Ps 328
Nauka o elektryczności
Komplet przeźroczy kolorowych.
Warszawa: Fabryka Pomocy Naukowych
/ b. r. /, 83 kl.
Ps 282, Ps 283, 2 komplety
Ochrona środowiska – zatrucie powietrza
Komplet przeźroczy kolorowych.
Warszawa: Fabryka Pomocy Naukowych
/b.r. /, 30 kl.
Ps 281
Optyka
Komplet przeźroczy kolorowych.
Warszawa: Fabryka Pomocy Naukowych
/b.r. /, 29 kl.
Ps 285,1 komplet
Poczet władców polskich
Warszawa: Wydawnictwo „ Epoka” 1981, 8 zestawów / 66 przezroczy /
+ książeczka z opisami
Powstanie listopadowe
Warszawa: Wydawnictwo „ Epoka” 1982,
60 przezroczy + książeczka z opisami
Ps 296
Ps 297, Ps 299, 2 komplety
Seksuologia
komplet przezroczy kolorowych
Warszawa: Fabryka Pomocy Naukowych, /b.r. /,
Cz. 1 : kl. 29
Cz. 2 : kl. 15
Ps 278/1, Ps 279/2
Jan III Sobieski
Warszawa: Wydawnictwo „Epoka” 1983,
60 przezroczy + książeczka z opisami
Ps 298
Szczawińska Maria
Medyczne podstawy naturalnego planowania rodziny
Kraków: Wydawnictwo AZ 1998 – 36 slajdów + broszura
ISBN 83 – 910139 –0 –1
Ps 968
Sztuka polska
19 slajdów
Ps 295 + książeczka
Sztuka powszechna
20 slajdów
Ps 294 + książeczka
Warszawa. Zburzenia – odbudowa
Warszawa: Wydawnictwo „Epoka” 1982
48 przezroczy + książeczka
Ps 300
Wielcy Polacy – uczeni, podróżnicy
Wydawnictwo „ Epoka”
60 przezroczy + książeczka
Ps 327
Zwierzęta
Komplet przezroczy kolorowych
Warszawa: Fabryka Pomocy Naukowych, / b.r. /
Cz. 1 : Zwierzęta półn. – amerykańskie, 63 kl.
Cz. 2 : Zwierzęta afrykańskie, 37 kl
Ps 276, Ps 277
Download