Problemy z trawnikiem

advertisement
2011-04-11
Problemy z trawnikiem
Chwasty, choroby i szkodniki terenów
zielonych
2,4-D kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy
MCPA kwas 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowy
PARAKWAT
dichlorek 1,1’-dimetylo-4,4’-bipirydylowy
ATRAZYNA
2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna
Biorąc pod uwagę budowę chemiczną środków chwastobójczych wyróżnia się m.in.
substancje będące pochodnymi triazyny (np. atrazyna), kwasu fenoksyoctowego (np.
MCPA, 2,4-D), mocznika (np. chlorosulfuron) oraz kwasu karbaminowego
(chloroprofam).
Z kolei biorąc pod uwagę mechanizm działania wyróżnia się między innymi syntetyczne
auksyny (np. MCPA, 2,4-D), związki wywołujące hamowanie procesu fotosyntezy (np.
chlorydazon, atrazyna, parakwat), inhibitory syntezy aminokwasów (chlorosulfuron), a
także inhibitory syntezy chlorofilu (flumioksazyna, oksyfluorofen).
Herbicydy i substancje aktywne stosowane do odchwaszczania
trawników
Aminopielik standard 600 SL
2,4-D (600 g/l)
Dicopur 600 SL
2,4-D (600 g/l)
Esteron 564 SL
2,4-D (564 g/l)
Huragan 700 SG
2,4-D (700 g/l)
Banvel 480 EC
dikamba (480 g/l)
Dikamba 480 EC
dikamba (480 g/l)
Optica 600 SL
mekoprop-p (600 g/l)
Optica DP 600 SL
dichloroprop-p (600 g/l)
1
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Zastosowanie 2,4-D w trawnikach
Herbicyd
s.a. ilość w g/l
Dawka
Termin
Uwagi
2,4-D (600 g/l)
1,5
Wiosną po ruszeniu
wegetacji
Nie stosować w
roku siewu
Aminopielik D
450 SL
2,4-D (417,5 g/l) + dikamba
(32,5 g/l)
3-3,5
Wiosną po ruszeniu
wegetacji
Nie stosować w
roku siewu
Aminopielik M
450 SL
2,4-D (300 g/l) + mekoprop (150
g/l)
3 - 3,5
Wiosną po ruszeniu
wegetacji
Nie stosować w
roku siewu
Aminopielik P
450 SL
2,4-D (300 g/l) + dichloroprop
(150 g/l)
3,0-3,5
Wiosną po ruszeniu
wegetacji
Nie stosować w
roku siewu
Aminopielik
Standard 600
SL
Wykorzystanie MCPA
kwas 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowy
Herbicyd
s.a.
Zakres
stosowania
Dawka
na ha
Termin
Uwagi
2,0-3,0
od momentu
krzewienia
w roku zasiewu
3,0-5,0
po ruszeniu
wegetacji
starsze
2,0
w fazie
krzewienia
w roku zasiewu
3,5
2 tyg. od I
koszenia
w roku zasiewu
3,5-4,5
po ruszeniu
wegetacji lub 23 tyg. po I
pokosie
starsze
5,0
Wiosną w pełni
krzewienia
Trawy nasienne
Chwastox Extra 300
SL
MCPA (300
g/l)
Użytki zielone
Chwastox M 210 SL
MCPA (100
g/l) mekoprop
110 g/l)
Kostrzewa
czerwona
Życica trwała
Zakres stosowania fluoroksypyru
[(4-amino-3,5-dwuchloro-6-fluoro-2pyridynil)oksy]aceto metyl heptyl ester
Herbicyd
s.a. w g/l
Starane 250 EC
Starane 250 EC
fluoroksypyr (250 g/l)
Tomigan 250 EC
Zakres stosowania
Dawka na ha
trawy nasienne
1,0
użytki zielone, trawniki, boiska
0,8-1,2 (1,5)
użytki zielone
0,8-1,5
Zakres stosowania mieszanin fluoroksypyru z MCPA
Kombinacje
herbicydowe
s.a. w g/l
Termin stosowania, uwagi
Dawka
na ha
Chwastox Extra
300 SL + Starane
250 EC
MCPA (300 g/l)
fluoroksypyr
(250 g/l)
po ruszeniu wegetacji lub wiosną lub
jesienią, gdy chwasty dwuliścienne
mają co najmniej 3-4 liście
1,5 +
0,6-1,0
wiosną w fazie 3-4 liści chwastów
1,5 + 0,61,0
Chwastox Extra 300 MCPA (300 g/l)
SL + Tomigan 250
fluoroksypyr
EC
(250 g/l)
2
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Herbicydy których substancje aktywne stanowią potencjalny materiał do
odchwaszczania traw
Herbicydy
chlopyralid
fluoroksypyr
trichlopyr
Fernando 225
EC
+
+
+
Rancho 242
EC
florasulam
+
Kantor 050
SC
+
+
Starane Super
101 SE
+
+
Mustang 306
SE
+
Gold 450 EC
Lontrel (+
generyki)
2,4-D
+
+
+
+
Wykorzystanie pendimetaliny
Herbicyd
Uprawa
Dawka
Stomp
330
EC
Kostrzewa czerwona
Mietlica biaława
Wiechlina łąkowa
Życica trwała
5,0
Termin
jesień, wiosna na
rozkrzewione trawy
w 1; 2 i 3 roku
Uwagi
wilgotna gleba
polepsza efekt
chwastobójczy
WALKA Z CHWASTAMI
• zakładanie trawnika na oczyszczonych z chwastów terenach
• Na ogół największy problem stanowią perz i trawy jednoroczne
(wiechlina spłaszczona i roczna)
• Chwasty dwuliścienne można niszczyć, np. Chwastox,
Aminopielik, Starane
• Pojedyncze chwasty można usuwać ręcznie lub opryskiem
punktowym
• Chwasty jednoliścienne jednoroczne można również zwalczać
chemicznie np. Stomp
3
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Zwalczanie chwastów c.d.
• chwasty jednoliścienne (perz, chwastnica) - Fusilade
Super EC w dawce 3 l/ha
• Chwasty dwuliścienne – Chwastox Ekstra 300 SL w
dawce 3 l/ha, Chwastox S Trio 540 SL - 2 l/ha,
Chwastox M w ilości 4 l/ha
• W pierwszym roku oprysk środkami w fazie pełni
krzewienia traw, gdy chwasty są jeszcze młode
• W następnych latach w miarę potrzeby w dwóch
terminach: w okresie wiosennym oraz
wczesnojesiennym (do połowy września)
Źródło: materiały IHAR, opr. własne
WAŻNIEJSZE SZKODNIKI
• Powodujące żółknięcie liści sercowych (muchówki),
żerujące na pędach wegetatywnych (ploniarka
zbożówka, niezmiarka paskowana), niszczące system
korzeniowy (larwy chrząszczy)
Profilaktyka: „oczyszczenie” sąsiedztwa czyli nieużytków
Zwalczanie: Decis, Fastac, Owadofos
Błędy w utrzymaniu terenów zielonych
Koszenie - częstotliwość
4
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Wysokość koszenia trawnika w zależności od rodzaju i
przeznaczenia
Rodzaj trawnika
Możliwie najpóźniejszy
moment koszenia
Wysokość koszenia
Ozdobny dywanowy
wysokość roślin 5 cm
do 2,5 cm
Ozdobny parkowy
wysokość roślin 12 cm
do 6 cm
Rekreacyjny
wysokość roślin 8 cm
do 4 cm
boiska piłkarskie, rugby:
Sportowy
Golfowy
wysokość roślin 5-6 cm
do 2,5-3 cm
hokej, tenis:
wysokość roślin 2,5 cm
do 0,6-1,5 cm
green
do 0,5 cm
tees, fairway
do 1,5-2 cm
Semi-rough i rough
do 2-2,5 cm
Tolerancja na niskie koszenie
(dolna granica koszenia)
Koszenie trawnika
Potencjalne uszkodzenia
Tępe ostrza tnące (niezależnie od
typu kosiarki) powodują
uszkodzenia liści które stają się
bramą dla infekcji patogenów
5
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Regulatory wzrostu (PGR)
•
•
•
składnik aktywny powoduje czasowe
wstrzymanie produkcji kwasu
giberelinowego, hormonu wzrostu
roślin, który jest odpowiedzialny za
wzrost roślin
trawa trawa rośnie wolniej i tworzy
krótsze blaszki liściowe, jest bardziej
odporna na uszkodzenia
jedna aplikacja daje zmniejszenie
masy świeżej trawy do 50% na okres
do czterech tygodni.
Przekrój trawnika na terenach sportowych o podglebiu
nieprzepuszczalnym
pias ek 70%
12-15 cm
W ARS TWA NOŚ NA
torf organic z ny 30%
15 c m
W ARS TWA DRE NUJĄCA
ż wir
podglebie nieprzepusz c z alne
10-50 cm
5-6 c m
5-10 m
Przekrój trawnika na terenach sportowych o podglebiu
przepuszczalnym
piasek 70%
12-15 cm
WARSTWA NOŚNA
torf organiczny 30%
podglebie przepuszczalne
6
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Błędy w utrzymaniu terenów zielonych
Niewłaściwe nawadnianie
Błędy w utrzymaniu terenów zielonych
Warunki beztlenowe
Czarna
warstwa
Błędy w utrzymaniu
terenów zielonych
Nadmiar „filcu”
7
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Aeracja i wertykulacja połączone z
piaskowaniem zapobiegają nadmiernemu
gromadzeniu się warstwy „filcu”
Błędy w utrzymaniu terenów zielonych
Błędy w nawożeniu
Substancja
Wartość odkwaszająca
wybranych związków
Carbo Calcium Equivalent
(CCE) – [%]
CaCO3
100
MgCO3
119
(Ca,Mg
Ca,Mg)CO
)CO3
109
CaO
179
Ca(OH)2
136
CaSiO3
86
Azot występuje w formach szybko i wolno
działających
Powolne (kontrolowane) uwalnianie nawozu - nawóz zawierający substancje
odżywcze w formie, która opóźnia jej dostępność dla roślin po zastosowaniu, czyli
działa dłużej niż szybko dostępna forma nawozu. Takie opóźnienia dostępności
lub dostępność przez dłuższy czas ma różne mechanizmy: obniżona
rozpuszczalność w wodzie (zastosowanie powłoki, naturalne polimery azotowe,
białka i inne formy, spowolniona hydroliza związków o niskiej masie cząsteczkowej
8
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Rodzaj nawozów
Zalety
Wady
Szybko działające
(saletra amonowa, siarczan
amonu, siarczan potasu
Characteristics of Nitrogen Fertilizers for Home Lawns
mocznik)
1. Szybka reakcja roślin
(efekt wizualny)
2. Działają na glebach
„zimnych”
3. Względnie tanie
1. Mogą powodować
nadmierne przyrosty
2. Istnieje ryzyko
poparzenia roślin
3. Większa możliwość
strat przez wymycie
Wolno działające
niepowlekane (ureaform –
mocznik z aldehydem
mrówkowym, IBDU –
izobutylidenodwumocznik)
powlekane (mocznik powlekany
siarką lub polimerem)
1. Dają równomierny
wzrost roślin
2. Nie wywołują oparzeń
roślin
3. Mniejsze ryzyko
wymywania
4. Substancja powłoki
może być
dodatkowym
nawozem
1. Niektóre z nich słabiej
mogą działać przy
wysokim pH lub w
glebach „zimnych”
2. Są na ogół droższe
3. Nie dają szybkiego
efektu wizualnego poprawy trawnika
Efekt stosowania nawozów szybko i
wolnodziałających
Wpływ pH gleby na efektywność
nawożenia
N
P
K
pH
Efektywność nawożenia w 1 roku (%)
7.0
70
30
60
6.0
63
15
60
5.5
52
15
45
5.0
38
10
30
4.5
21
8
21
9
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Zacienienie, odporność roślin na ten czynnik i sposoby redukcji
szkodliwego działania permanentnego zacienienia
Choroby traw i trawników
Przebieg rozwoju choroby
W sprzyjających
warunkach rozwój
choroby przebiega
bardzo szybko,
przybierając kształt
funkcji wykładniczej
10
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Ryzyko wystąpienia chorób na trawniku i
stosowanie fungicydów
Antraknoza traw - Anthracnose
Colletotrichum graminicola i Microdochium bolleyi
Przy silnym
porażeniu
powstają na
trawniku place
koloru żółtopomarańczoweg
o z roślinami,
które łatwo
wyjąć z trawnika
Warunki sprzyjające: duża zwięzłość gleby spowodowana deptaniem lub
wałowaniem, deficyt fosforu i potasu, duża zawartość zamarłych liści w
darni, zraszanie powierzchni trawnika bez odpowiednio głębokiego
nawilżenia gleby.
Podczas chłodnej i wilgotnej pogody patogen uszkadza węzły
krzewienia i korzenie traw. W okresie ciepłym, kiedy ziemia jest
sucha, a obfite rosy sprawiają, że trawy są wilgotne, patogeny
atakują liście i źdźbła traw, tworząc plamy w miejscu rozwoju
infekcji.
11
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Zapobieganie
Poprawić warunki wodno-powietrzne na trawniku przez wetykulację i
aerację, zastosować wieloskładnikowe nawożenie, ograniczyć
warunki stresowe (szczególnie przesuszenia gleby), unikać
codziennego zraszania powierzchni trawnika, podlewać rzadko, ale
głęboko.
Rizoktonioza traw - Brown patch
Rhizoctonia solani, R. zeae
Występuje w
okresach upalnej i
wilgotnej pogody.
Ujawnia się w
darni w postaci
okrągłych plam,
wstęg lub
pierścieni wielkości
od kilku cm do 1
metra średnicy
Grzyby przeżywają okres zimy w resztkach roślin w postaci
sklerocjów lub jako grzybnia. W niskiej temperaturze latem
zachowują się jako saprofity lub słabe patogeny. Nie porażają
roślin, które są w dobrej kondycji. Uszkadzają rośliny po stresie
gorąca lub wtedy gdy pod wpływem wysokiej temperatury, ich
wzrost jest osłabiony.
12
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Zgorzel siewek traw - Damping-off Diseases
Pythium, Rhizoctonia, Fusarium spp.
Najczęściej
choroba
atakuje
siewki
nowo
zakładanych trawników, ale
może również uszkadzać
rośliny starsze podczas lata
i w czasie zimy pod
śniegiem.
Plamy o średnicy 2-5 cm.
pojawiają się nagle i mogą
powiększać się bardzo szybko.
Liście traw wyglądają jak
nasiąknięte wodą i są
śluzowate w dotyku. Na
brzegu plamy może być
widoczna biała puszysta
grzybnia patogena.
Zapobieganie: poprawić przepuszczalność gleby przez aerację,
unikać nadmiernego podlewania podczas upałów, nie podlewać
wieczorem, utrzymać suche liście (strącać rosę rano, gdy jest
obfita), ograniczać nawożenie N latem oraz stosować go zawsze w
równowadze z potasem i fosforem, nie kosić wilgotnych
trawników, gdy pojawią się pierwsze objawy choroby.
13
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Żółta plamistość trawników - Dollar Spot
Sclerotinia homoeocarpa
Objawami są małe plamy o
średnicy 1-2 cm widoczne w
darni po skoszeniu. Plamy
mają kolor od opalonego do
słomkowego.
Są zazwyczaj wyraźne,
okrągłe, gdy się łączą dają
efekt większych plam.
Groźna choroba na trawnikach nisko koszonych i stanowi duży
problem w środku lata na polach golfowych. Najbardziej podatne są
gatunki mietlicy i kostrzewy czerwonej.
Żółta plamistość trawników
Warunki sprzyjające wystąpieniu
choroby to: ciepłe i suche lato, duża
ilość obumarłych liści w darni, słaby
wzrost roślin, zbyt niskie nawożenie
azotowe.
Zapobieganie: stosować odmiany
odporne (zwłaszcza na polach
golfowych), kontrolować nawożenie
azotowe, darń należy wertykulować,
nie dopuszczając do jej sfilcowania.
Przy pierwszych objawach podlewać
podczas dnia, strącać rosę, gdy jest
obfita.
Żółta plamistość trawników
Zapobieganie i zwalczanie c.d.
•Późnowiosenne
nawożenie azotem
dynamizuje wzrost roślin
w lecie, kiedy choroba
zaczyna się rozwijać
•Stosowanie nawozów
wolnodziałających, a jeżeli
inne to w mniejszych
dawkach i częściej
•Podlewać rzadko i
obficie, najlepiej rano
Przy poważnych infekcjach fungicydy,
zwłaszcza o działaniu kontaktowym, na ogół
skutecznie zwalczają żółtą plamistość
•Minimalizować
utrzymywanie się wilgoci
na roślinach
14
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Choroby podsuszkowe (zgorzel podstawy źdźbła) plamistości
Czarcie kręgi - Fairy Ring
various Basidiomycetes (Mushroom fungi)
Może je powodować około 60
gatunków grzybów z klasy
Basidiomycetes. Zazwyczaj
powodem ich rozwoju są
szczątki nie rozłożonej materii
organicznej w glebie, np.
resztki korzeni drzew, traw lub
innych roślin oraz
nagromadzone zamarłe części
traw w darni (tzw. sfilcowana
darń).
Czarcie kręgi
Podczas
suchego
lata
zaobserwować możemy grzyby
kapeluszowe układające się w
pierścienie, wstęgi lub pasma.
Jeśli nie powodują zmian w
wyglądzie darni mogą być
tolerowane. Czasami jednak
kręgi z ciemno lub jasnozielonym
obrzeżem
psują
estetykę trawnika. Zdarza się też,
że rośliny objęte kręgiem
zamierają.
15
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Czarcie kręgi
Zapobieganie:
•
•
•
Zwalczanie chemiczne rzadko daje
pożądane efekty
•
•
przed siewem trawnika usunąć
korzenie drzew i innych roślin,
utrzymać trawnik w kulturze,
stosować wertykulację i aeracje,
Często kosić, nawozić
wielostronnie, a nawet zwiększyć
nawożenie N dla ukrycia efektu
choroby,
kontrolować wilgotność gleby nie
dopuszczając do jej przesuszenia,
podlewać rzadko, ale głęboko.
Pleśń śniegowa - Gray Snow Mold
Głównym sprawcą
choroby w Polsce jest
Microdochium nivale.
W rejonach górskich i na
północy Polski, gdzie śnieg
dłużej zalega, uszkodzenia
powodują również grzyby
z rodzaju Typhula.
Objawy choroby w postaci brązowych plam w darni wielkości 15-20 cm
zaobserwować można wiosną każdego roku. Plamy czasem zlewają się, tworząc
nieregularne place zamarłych roślin. Rano przy dużej wilgotności darni widoczna jest
biało-różowa grzybnia patogena wokół uszkodzonej powierzchni.
W dni słoneczne
obserwować można
pomarańczowo
zabarwione masy
zarodników grzyba
Najbardziej podatne są odmiany życicy
trwałej oraz kostrzewy czerwonej i
kostrzewy trzcinowej.
Pleśń śniegowa najczęściej rozwija się pod
śniegiem lub na granicy topniejącego
śniegu.
Objawy choroby, w postaci małych
brązowych plam w darni pojawiać się
mogą na trawnikach wysoko nawożonych
azotem podczas chłodnej i wilgotnej
pogody latem oraz jesienią.
Uszkodzone przez pleśń rośliny z trudem
regenerują się po zimie, czasem trawnik
musimy podsiać lub ponownie założyć.
16
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Zapobieganie: usunąć zamarłe części
traw przez wertykulację, ewentualne
poprawić napowietrzenie gleby przez
aerację, zadbać o kondycję traw przed
zimą, a szczególnie o rozwój ich
systemu korzeniowego. W tym celu
nawożenie azotowe powinno być
zawsze uzupełniane odpowiednią
dawką potasu, a nawożenie późno
jesienne powinno zawierać jeszcze
fosfor. Skosić nisko trawnik przed
zimą, usunąć z trawnika opadające
liście z drzew, unikać deptania
trawnika przykrytego śniegiem.
Brunatna plamistość traw (Helmintosporioza traw) - Leaf Spot and
Melting-out (crown and root rot) Diseases
Bipolaris, Drechslera, and Exserohilum spp.
Plamy na liściach traw
mogą powodować różne
gatunki grzybów:
Drechslera poae na
wiechlinie łąkowej w
okresie chłodnej pogody
(jesień, łagodna zima,
wiosna), Bipolaris
sorokiniana na kostrzewłe
czerwonej w okresie
ciepłego lata.
Plamistość liści jest popularna na trawnikach,
ale poważny problem powoduje choroba
zwana na zachodzie Europy jako „melting
out", która z plamistości przeradza się w
bardziej ostrą formę uszkadzającą poza liśćmi
również źdźbła, rozłogi, a nawet korzenie.
Rośliny stają się brązowe z odcieniem
czerwieni i zamierają.
Zapobieganie: nawozić azotem w umiarkowanych ilościach, zawsze
z odpowiednią dawką potasu, podwyższyć wysokość koszenia
(szczególnie w cieniu), usuwać resztki po koszeniu z
zainfekowanych powierzchni, usuwać starą darń przez
wertykulację, ograniczyć zacienienie przez wycięcie dolnych gałęzi
drzew.
17
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Główne choroby życicy trwałej, wiechliny łąkowej i kostrzewy
czerwonej w latach 1991 -2002 (za Prończuk M.)
Główne choroby życicy trwałej, wiechliny łąkowej i kostrzewy
czerwonej w uprawie na nasiona stwierdzone w latach 1991 -2002 (za
Prończuk M.) – c.d.
Fungicydy do zwalczania głównych chorób traw
18
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2011-04-11
Podsumowanie
• walka z chorobami nie może się ograniczać do
zastosowania fungicydu
• istotne jest zredukowanie czynników
stresowych do poprawy zdrowotności roślin
• kiedy niezbędne jest zastosowanie fungicydu
to właściwy środek, termin i technika stanowią
o efektywności i opłacalności zabiegu
Podsumowanie c.d.
• Zabiegi profilaktyczne
•
•
•
•
•
•
•
Ograniczenie filcu
Intensyfikacja aeracji i lepsze napowietrzenie
Ulepszenie drenażu
Minimalizacja zalegania rosy
Redukcja zacienienia
Właściwe nawożenie
Stymulacja odporności na stres i choroby
• Zabiegi chemiczne
•
•
•
Identyfikacja jednostki chorobowej
Dobór właściwego preparatu
Właściwe wykonanie zabiegu (rodzaj dyszy, rozpylenie, wysokość belki
roboczej itp.)
19
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Download