Załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego

advertisement
Załącznik nr1 do Umowy In.I.272........12 z dnia ………….
Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 2 fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń
(zasilaczy UPS) do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych:
PRODUCENT ZASILACZA UPS: ………………………
MODEL ZASILACZA UPS: …………………………….
spełniających niżej wymienione wymogi (każdy):













KONFIGURACJA MINIMALNA
Obudowa zasilacza i baterii: szafa stojąca, dostęp serwisowy wyłącznie od frontu,
Moc znamionowa: 60 kVA z możliwością rozbudowy do 80 kVA,
Czas pracy z baterii: przy 100% obciążenia – minimum 15 minut, z możliwością rozbudowy zasilacza o
dodatkowe moduły bateryjne, gwarantujące wydłużenie czasu pracy do 60 minut,
Baterie: bezobsługowe,
Żywotność baterii: minimum 10 lat wg EUROBAT,
Technologia: podwójne przetwarzanie energii, konstrukcja beztransformatorowa,
Parametry wejściowe:
- napięcie wejściowe: 3 fazowe 400V 50/60 Hz,
- tolerancja napięcia przy 50% obciążenia: -20% i +20%,
- tolerancja częstotliwości: 45 Hz - 65 Hz,
- wejściowy współczynnik mocy: 0,99,
- sprawność przy 100% obciążeniu: minimum 93%,
- THDi: < 5%,
Parametry wyjściowe:
- napięcie wyjściowe: 3 fazowe 400V 50/60 Hz,
- całkowite zniekształcenie napięcia przy odbiorze liniowym: < 3%,
- całkowite zniekształcenie napięcia przy odbiorze nieliniowym: < 5%,
- przeciążalność: 110% przez 1 minutę,
- praca z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100%.
Straty ciepła : maksymalnie 4 kW,
Porty komunikacyjne: minimum 1 x RS232, 1 x REPO,
Interfejsy sieciowe: minimum 1 x 10/100 Base-T RJ-45 (Web/SNMP ver.3),
By-pass serwisowy: zewnętrzny, umożliwiający przełączenie zasilacza w tryb serwisowy,
Wyposażenie UPS-a:
- panel komunikacyjny z wyświetlaczem typu LCD (komunikaty tekstowe w języku polskim), prezentujący m.in.
aktualne wskazania stanu parametrów pracy UPS’a,
- czujnik temperatury otoczenia (odczyt z czujnika winien być dostępny w oprogramowaniu monitorującym UPS),
- oprogramowanie (na platformę MS Windows bez limitu hostów) umożliwiające zdalne monitorowanie pracy
zasilaczy UPS i zamykanie systemów operacyjnych: MS Windows Server 2003/2008, Novell Netware 5.1,
VMWare vSphere 5, IBM AIX 5.x/6.x/7.x,
Dodatkowe wymogi dotyczące zasilaczy UPS zawarte w cenie:
 Oba zasilacze wraz z modułami bateryjnymi muszą być identyczne oraz muszą pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego producenta na Polskę,
 Zasilacze UPS muszą posiadać możliwość doposażenia w moduły zapewniające ich przystosowanie do pracy
równoległej,
 Przestrzeń zajmowana przez oba zasilacze z modułami bateryjnymi nie może być większa niż 2,5m x 1m x 2m
(szerokość x głębokość x wysokość),
 Dokumenty potwierdzające, że zasilacze UPS są wyprodukowane zgodnie z normą PN/EN-29001 (ISO 9001) i
PN/EN-14001 (ISO 14001) – ( oświadczenie producenta zasilaczy UPS ),
Strona 1/2
 Oświadczenie producenta zasilaczy UPS, że zasilacze UPS są zgodne z normami:
- konstrukcja i bezpieczeństwo – EN 62040-1, EN 60950-1,
- kompatybilność elektromagnetyczna – EN 62040-2,
- działanie i sprawność – EN 62040-3 (VFI-SS-111),
 Dokument potwierdzający, że maksymalna głośność zasilacza nie przekracza 65 dB (oświadczenie producenta
zasilaczy UPS),
 Dokument - deklaracja zgodności CE zasilaczy (oświadczenie producenta zasilaczy UPS),
 Zapewnienie dwuletniej gwarancji producenta na dostarczone zasilacze,
 Zapewnienie support’u technicznego i usługi Hot Line przez okres gwarancji,
 W przypadku awarii w okresie gwarancji zapewnienie przywrócenia ciągłości pracy w ciągu 2 dni. roboczych od
momentu zgłoszenia awarii,
 Zasilacze UPS muszą zostać dostarczone do siedziby Kupującego, Poznań, Plac Kolegiacki 17, pok. 48 – parter,
 Zasilacze UPS muszą zostać zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione pod nadzorem Kupującego i zgodnie z
zaleceniami producenta zasilaczy UPS oraz podłączone do infrastruktury informatycznej Kupującego, zgodnie z n/w
wytycznymi:
 wykonanie i zamontowanie nowej rozdzielni natynkowej TK-UPS wymaganej do niezależnego zasilania dwóch
zasilaczy UPS (demontaż istniejącej rozdzielni natynkowej TK-UPS),
 wykonanie dwutorowego zasilania rozdzielni TK-UPS;
 pierwszy tor z istniejącej rozdzielni TK zlokalizowanej w pomieszczeniu instalacji zasilaczy UPS
(wolna podstawa bezpieczników - zasilanie dla pierwszego zasilacza UPS),
 drugi tor z istniejącej rozdzielni głównej budynku (wolna podstawa bezpieczników - zasilanie dla
drugiego zasilacza UPS), ułożenie nowego WLZ’a (z uwzględnieniem wytycznych producenta
zasilaczy UPS, odległości, spadków napięć, możliwej rozbudowy zasilacza UPS do 80 kVA) w relacji
pomieszczenie nr 48 (parter) a pomieszczenie rozdzielni głównej budynku (piwnica) – planowany
przebieg trasy WLZ’a określa załącznik nr 5,
 wykonanie instalacji zewnętrznych by-pass’ ów serwisowych dla zasilaczy UPS,
 doprowadzenie do istniejącej rozdzielni TK gwarantowanego zasilania z zasilaczy UPS i zakończenie na
nowych blokach rozdzielczych,
 modernizacja istniejącej rozdzielni TK-S, zlokalizowanej w pomieszczeniu instalacji zasilaczy UPS, poprzez
podzielenie obwodów odbiorczych (15 szt) na połowę i zasilenie każdej połowy z osobnego zasilacza UPS,
 podłączenie istniejącego pojedynczego wyłącznika REPO do obu zasilaczy UPS,
 uruchomienie nowego systemu zasilania wraz z przeprowadzeniem pomiarów i testów, uwzględniających
wytyczne producenta zasilaczy UPS, wymagania obowiązujących przepisów dla instalacji elektrycznych oraz
poprawnej współpracy zasilaczy z wymaganymi systemami operacyjnymi (zdalne zamykanie systemów).
 wszystkie wyżej opisane prace muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami,
 wszystkie niezbędne materiały do wykonania wyżej opisanych prac dostarcza Wykonawca.
 Dokumentacja techniczna powykonawcza (w języku polskim, sporządzona i podpisana przez osobę z
uprawnieniami), uwzględniająca m.in.:
- schemat podłączeń zasilaczy UPS do infrastruktury elektrycznej Zamawiającego,
- przebiegi i przekroje linii zasilających wraz obliczeniami,
- zastosowane zabezpieczenia elektryczne wraz z obliczeniami,
- wyniki testów i pomiarów.
 Dokumentacja eksploatacyjna (instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim), uwzględniająca m.in.:
- zasady obsługi i eksploatacji zasilaczy UPS,
- opis i interpretacja komunikatów sygnalizowanych przez zasilacze UPS,
- opis procedur diagnostyki zasilaczy UPS,
- opis procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych,
- zasady BHP przy obsłudze zasilaczy UPS.
 Nośniki instalacyjne i instrukcja użytkownika oprogramowania zarządzającego zasilaczami UPS,
 Szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi zasilaczy UPS (zakończone wystawieniem imiennych
świadectw odbycia szkolenia, z określeniem zakresu uprawnionych czynności do wykonywania), uwzględniające
m.in.:
 zasady wykonywania podstawowych czynności eksploatacyjnych (włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne,
itp),
 właściwą interpretację komunikatów sygnalizowanych przez zasilacze,
 zasady diagnostyki stanów zasilaczy,
 zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
Strona 2/2
 obsługa oprogramowania zarządzającego zasilaczami,
 zasady BHP przy obsłudze zasilaczy.
..................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
potwierdzający prawdziwość danych zawartych na stronie
nr 1-2 niniejszego załącznika
Strona 3/2
Download