E-Świetokrzyskie

advertisement
Cele i znaczenie projektu „e-świetokrzyskie”
dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim
Z. Sender, A. Sztokfisz,
GENEZA PROJEKTU
Strategia Lizbońska – 20 marzec 2000
Środkami realizacji Strategii Lizbońskiej to działania systemoworegulacyjne i koncentracja wydatków publicznych w pięciu
obszarach.
1.
innowacyjność i przechodzenie do gospodarki opartej na
wiedzy, w tym w szczególności rozwój społeczeństwa
informacyjnego, badania i rozwój oraz edukacja;
2.
rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez
deregulację i likwidację barier administracyjno-prawnych
przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
3.
łatwiejszy dostęp do kapitału i technologii, ograniczenie
zakłócającej konkurencję, tworzenie zdrowej konkurencji;
4.
spójność społeczna ;
5.
ochrona środowiska naturalnego
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz
Plan eEurope - kluczowe zagadnienia:
• Nowoczesne sieciowe usługi publiczne w
obszarach: e-administracja (e-Government), enauczanie (e-Learning) i e-zdrowie (e-Health),
• Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do
Internetu po konkurencyjnych cenach,
• Bezpieczna infrastruktura informacyjna.
• Do końca 2005 r. państwa członkowskie powinny
zapewnić łącza szerokopasmowe wszystkim
jednostkom administracji publicznej.
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
Strategia ePolska -Cele na lata 2001-2006
• Konkurencja w sektorze telekomunikacyjnym,
• Rozwój sieci teleinformatycznych,,
• Zapewnienie wszystkim podmiotom dostępu do
sieci telekomunikacyjnych po cenach, które
pozwoliłyby na ich powszechne użytkowanie,
• Wspieranie taniego dostępu obywateli do
najnowszych form usług społeczeństwa
informacyjnego.
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
Strategie informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej –ePolska
na lata 2004-2006 cele:
•
•
•
•
•
Internet szerokopasmowy w administracji publicznej –
świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną
Infrastruktura dostępu – rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i
stymulowanie zwiększenia dostępności Internetu, w tym dostępu
szerokopasmowego, a także dostępu poprzez publiczne punkty dostępu
w każdej gminie
Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki – rozwój akademickich sieci
komputerowych
Bezpieczeństwo w sieci – zwiększenie bezpieczeństwa i budowanie
zaufania do komunikacji elektronicznej.
Zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu – zapewnienie
technicznych możliwości wyrównania szans pełnego uczestnictwa w
społeczeństwie informacyjnym dla osób wymagających dokształcenia
„średniego pokolenia” oraz osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem
metod e-learningu, promowanie telepracy jako metody aktywizacji
zawodowej.
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
Cele i Zadania 1.5 ZPORR
• zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego
dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji
terenów defaworyzowanych, tj. obszarów wiejskich i małych
miast, rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji
elektronicznej, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych
miastach,
• wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, rozwój eusług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do
poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja).
• budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych
szerokopasmowych i bezpiecznych sieci,
współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi
i/lub krajowymi;
• budowa, przebudowa i/lub wyposażenie inwestycyjne
centrów zarządzania sieciami regionalnymi i/lub
lokalnymi.
Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim
Stały dostęp do INTERNETu w gminach i sołectwach- oszacowanie
Powiat
Siedziba Gminy
Sołectwa
Siedziba Gminy
Sołectwa
Siedziba Gminy
Sołectwa
Siedziba Gminy
Sołectwa
Siedziba Gminy
Sołectwa
Siedziba Gminy
Sołectwa
Siedziba Gminy
Sołectwa
Kielce
Sandomierz
Ostrowiec
Jędrzejów
Staszów
Końskie
Średnio
TPSA POLPAK
TPSANEOSTRADA
Radiowy
dostęp
63%
5%
11%
0%
0%
11%
56%
11%
44%
0%
0%
11%
33%
33%
17%
0%
0%
17%
40%
20%
30%
10%
0%
10%
50%
13%
50%
0%
0%
13%
25%
13%
25%
0%
0%
13%
38%
12%
24%
0%
0%
11%
Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim
kolor czerwony oznacza całkowity brak stałego dostępu.
kolor żółty oznacza dostęp w siedzibie gminy oraz całkowity brak stałego dostępu w
sołectwach
kolor zielony oznacza możliwość stałego dostępu na terenie całej gminy
Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim
Badania ogólnopolskie firmy
Global eMarketing
Indeks Penetracji Internetu
(IPI),
Iloraz % użytkowników
Internetu w województwie do %
procentu mieszkańców tego
województwa wobec ogólnej
liczby ludności Polski.
Dla Woj. Świętokrzyskiego to
47%
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
Porozumienie (konsorcjum) E-Świętokrzyskie
Inicjatywa: SCITT , NASK, PŚk, (ŚCITTkoordynator porozumienia),
•Urząd Marszałkowski, Urząd
Wojewódzki
•Starostwa: Koneckie, Kieleckie
•Urzędy Miast : Kielce, Staszów, Końskie,
Ostrowiec, Sandomierz, Jędrzejów,
•Gminy: Ożarów, Ruda Maleniecka
•ŚCIT, Politechnika Świętokrzyska
•NASK
•Centrum Onkologii
•Wojewódzka Komenda Policji
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
W ramach wykonania projektu „e-świętokrzyskie”, Strony określiły
•zasady budowy, utrzymania, użytkowania oraz udostępniania
infrastruktury telekomunikacyjnej składającej się na Regionalną
Korporacyjną Sieć Komputerową (zwaną dalej RKSK),
•zasady dotyczące zakupu i wdrożenia systemu obiegu dokumentów
oraz usług on-line ,
•zasady organizacji portalu wojewódzkiego (Wrota Świętokrzyskie).
Koordynacja prac – ŚCITT ( dr inż. Artur Bartosik)
Forma pracy Konsorcjum to dwa zespoły robocze do wykonania projektu
(kierownik projektu mgr inż. Andrzej Sztokfisz),
•zespół ds. projektu budowy infrastruktury ( kierownik -dr inż.
Zbigniew Sender)
•zespół NASKu ds. sieci radiowej ( pod kierunkiem Dyr. M.
Trąmpczyńskiej),
•zespół ds. projektu wdrożenia obiegu dokumentów jednostkach
administracyjnych ( kierownik mgr inż. Sławomir Słoka)
Cele i znaczenie projektu „e-świetokrzyskie” dla rozwoju ICT
w Województwie Świętokrzyskim
Cel główny projektu: Budowa społeczeństwa
informacyjnego w Województwie
Świętokrzyskim
:
Czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
– świadomość konieczności „włączenia się w sieć” –
zarówno korzystania z zasobów informacyjnych sieci
Internet, komunikowania się przez tą sieć z innymi, a
także promocji siebie i swoich działań – przez
udostępnienie informacji użytkownikom sieci,
– dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej dla
wszystkich chętnych – niezależnie od położenia
geograficznego,
– cena usług dostępna dla każdego, zależna od
oczekiwanej jakości i potrzeb,
– wzrost zaangażowania lokalnych dostawców usług
internetowych – rozwój branży ICT
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
Zadania: Projekt P2-UM
• system EOD (Elektroniczny Obieg
Dokumentów) w Urzędach,
•
•
portal wojewódzki
Światłowodowe sieci miejskie
Końskie -10km, Staszów – 7km, Ostrowiec -12km,
Ożarów- 2km
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
Projekt P3 -NASK
Stacje bazowe nadawcze systemu radiowego w:
•
Kielce, Końskie, Jędrzejów, Grzybów Staszów, Sandomierz, Ostrowiec
Świętokrzyski
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz
Projekt P1 „SRSK – Świętokrzyska Regionalna Sieć
Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN”
– budowa Świętokrzyskiej Regionalnej Sieci Komputerowej
(SRSK) tj.
• rozbudowę sieci światłowodowej KIELMAN w Kielcach,
• budowę w Kielcach głównego węzła sieci regionalnej z
dostępem do sieci Internet w standardzie 1Gbps/10Gbps,
Eth
• Zapewnienie przepływności dla sieci miejskich w:
Ostrowcu Świętokrzyskich, Końskich, Staszowie oraz w
Ożarowie w standardzie 1Gps Eth ,
• Zapewnienie przepływności do anten bazowych (wg.
potrzeb NASK),
• uruchomienie sieci szkieletowej administracji
samorządowej
„E-świetokrzyskie”
Z. Sender, A. Sztokfisz,
E- Świetokrzyskie
Z. Sender, A. Sztokfisz
Stan realizacji - wrzesień 2005:
• Projekt P1
– podpisanie umowy z UW maj 2005 ,
– podpisanie umowy z wykonawcą na pierwsze zadanie,
– trwają procedury przetargowe na pozostałe zadania
• Projekt P2
– podpisanie umowy z UW maj 2005 ,
– trwają procedury przetargowe na budowę sieci
światłowodowych w Końskich, Ostrowcu Św. , Staszowie,
Ożarowie,
• Projekt P3-
– podpisanie umowy z UW wrzesień 2005,
– rozpoczęcie procedur przetargowych
Cele i znaczenie projektu „e-świetokrzyskie” dla
rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim
Spodziewane efekty:
• zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej regionu,
• większa promocja regionu,
• powszechne uruchomienie usług on-line (e-urząd, elearning),
• wykorzystanie możliwości technologii telemedycyny,
• szybszy rozwój rynku lokalnych dostawców internetowych
oraz poszerzenie ich oferty,
• zapobieganie tzw. wykluczeniu cyfrowemu regionu,
• obniżenie kosztów powszechnego dostępu do Internetu,
• zwiększenie szybkości i bezpieczeństwa przesyłanych
danych,
• stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej, w tym
lepszych warunków do telepracy.
Cele i znaczenie projektu „e-świetokrzyskie” dla
rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim
Projekt „E-Świętokrzyskie” rozwój ICT ( information
and Communication Technologies) poprzez
•
możliwość budowy bardzo szybkich, bezpiecznych sieci
korporacyjnych dla przedsiębiorstw z branży ICT ,
•
zapewnienie bardzo szybkiego dostępu do Internetu dla
instytucji badawczych, i edukacyjnych,
•
zapewnienie instytucjom oraz przedsiębiorstwom ( w tym
w szczególności z branży ICT) możliwości udziału w
krajowych sieciach korporacyjnych
•
zapewnienie lokalnym dostawcom Internetu bardzo
szybkiego, niedrogiego łącza do sieci krajowych i
Internetu - rozwój sektora ICT w Województwie
Świętokrzyskim
Download