formularz danych - dane uczestników

advertisement
Dane uczestników indywidualnych
Projekt: Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenia na UTP
Nr umowy: POWER.03.01.00-00-N027/16-00
DANE UCZESTNIKA
Imię
Nazwisko
PESEL
Wiek w chwili przystąpienia
do projektu
Płeć
Wykształcenie
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
kobieta
mężczyzna
gimnazjalne
policealne
ponadgimnazjalne
wyższe
DANE KONTAKTOWE
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
__ __ - __ __ __
__ __ __ - __ __ __ - __ __ __
_______________________ @___________
SZCZEGÓŁY I RODZAJ WSPARCIA
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu
W tym
Osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji urzędów pracy
Osoba bezrobotna zarejestrowana
osoba długotrwale bezrobotna
inne
osoba długotrwale bezrobotna
inne
w ewidencji urzędów pracy
Osoba bierna zawodowo
inne
osoba ucząca się
osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub
szkoleniu
Osoba pracująca
osoba pracująca w administracji
rządowej
osoba pracująca w administracji
samorządowej
inne
osoba pracująca w MMŚP
osoba pracująca w organizacji
pozarządowej
osoba prowadząca działalność na własny
rachunek
osoba pracująca w dużym
przedsiębiorstwie.
Wykonywany zawód
Zatrudniony w
Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie
Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie
inne
inne
osoba kontynuuje zatrudnienie
osoba kontynuuje zatrudnienie
osoba nabyła kompetencje
nie dotyczy
osoba nie podjęła żadnej nowej
aktywności po zakończeniu udziału w
projekcie
osoba podjęła kształcenie lub szkolenie
osoba podjęła pracę/rozpoczęła
prowadzenie działalności na własny
rachunek
osoba poszukująca pracy
osoba nie podjęła żadnej nowej
aktywności po zakończeniu udziału w
projekcie
osoba podjęła kształcenie lub szkolenie
osoba podjęła pracę/rozpoczęła
prowadzenie działalności na własny
rachunek
osoba poszukująca pracy
osoba poszukująca pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka
osoba poszukująca pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka
osoba pracująca/prowadząca działalność
na własny rachunek po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka
osoba pracująca/prowadząca działalność
na własny rachunek po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka
osoba uzyskała kwalifikacje
osoba uzyskała kwalifikacje
sytuacja w trakcie monitorowania
sytuacja w trakcie monitorowania
Zakończenie udziału w projekcie zgodnie z
zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
TAK
NIE
STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
TAK
NIE
TAK
TAK
Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym
się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu
Odmowa
podania
informacji
NIE
NIE
Odmowa
podania
informacji
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
Odmowa
podania
informacji
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / zatwierdzonym do
realizacji Rocznym Planem Działania / zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o
dofinansowanie projektu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione powyżej)
Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie
wyższym
TAK
NIE
TAK
NIE
……………………………………………
data
…………………………………………….
czytelny podpis
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards