Tom 63 2014 Numer 4 (305) Strony 635–642

advertisement
Tom 63
Numer 4
Strony
2014
(305)
635–642
Donata Kosicka, Agnieszka Wolna-Maruwka, Marta Trzeciak
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Szydłowska 50, 60-656 Poznań
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
ASPEKTY STOSOWANIA TRICHODERMA SP. W OCHRONIE ROŚLIN I ROZKŁADZIE
MATERII ORGANICZNEJ
CHARAKTERYSTYKA I WŁAŚCIWOŚCI TRICHODERMA SP.
Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz zaostrzenia prawne dotyczące ochrony roślin
zmuszają do doskonalenia badań nad biologicznymi metodami ochrony roślin, które znajdują oparcie w zjawiskach naturalnie
występujących w przyrodzie (Kancelista i
współaut. 2009). W wyniku przeprowadzenia licznych badań opracowano szereg komercyjnych biopreparatów, zawierających w
swoim składzie szczepy Trichoderma, które
skutecznie ograniczają rozwój patogenów
glebowych powodujących rozwój chorób
roślin. Biopreparaty takie można stosować
w uprawach polowych, jak i pod osłonami (Butt i Copping 2000, Elad 2000, Pietr
2000). Biopreparaty zawierające w swoim
składzie szczepy Trichoderma sp. znajdują zastosowanie w zaprawianiu nasion, bulw lub
cebul, indukowaniu odporności roślin przez
opryskiwanie ich części nadziemnych (Pięta
1997).
Do literatury mikologicznej nazwa rodzajowa Trichoderma została wprowadzona
w 1794 r. przez Persoon (Samuels 1996).
Grzyby te należą do królestwa Fungi, typu
Ascomycota, klasy Sordariomycetes, rzędu
Hypocreales, rodziny Hypocraceae. Występują zarówno w stadiach konidialnych (niedoskonałych), w których nie są zdolne do rozmnażania płciowego, jak również w stadiach
doskonałych Hypocrea, w których dochodzi
do rozmnażania płciowego. Kiełkujące zarod-
niki lub chlamydospory zwykle rozpoczynają
rozwój tworząc proste lub rozgałęzione konidiofory, na których zarodniki konidialne
przyjmują kształt kulisty lub elipsoidalny. Ich
zarodnikowanie jest determinowane dostępnością składników odżywczych, dostępnością
światła, temperaturą oraz konkurencją ze
strony innych mikroorganizmów (Papavizas
1985, Kredics i współaut. 2003).
W Polsce zostało zidentyfikowanych
około 20 gatunków grzybów Trichoderma
(Wojtkowiak-Gębarowska 2006). Cechą charakterystyczną każdego gatunku jest sposób
rozmieszczenia fiald, cechy zarodników (fialospor) oraz system rozgałęzień konidioforów. Na podstawie różnic morfologicznych
między poszczególnymi gatunkami wyróżnia się np.: T. harzianum, T. atroviride, T.
hamatum, T. viride, T. aureoviridae czy T.
pseudokoningii. Rafai (1969) wykazuje, że
cechą charakterystyczną Trichoderma sp. są
okrągłe strefy konidialne, formowane przez
kolonie grzybów, zbudowane z pęczków konidioforów, które mogą być zbite lub luźne,
cała powierzchnia kolonii wydaje się być zaś
„watowata”. Kolor konidii jest zróżnicowany
i zależy od gatunku: od biało-zielonego do
ciemno-zielonego. Cechą charakterystyczną
niektórych kolonii gatunków Trichoderma
jest zapach orzechów kokosowych (T. atroviride). Jednym z czynników mających zasadniczy wpływ na rozwój Trichoderma sp.
636
Donata Kosicka i współaut.
jest stosunek C:N (Sierota 1995). Strzelczyk
(1988) dowodzi, że zbyt niski stosunek C:N
przyczynia się do zaniku oddziaływań konkurencyjnych zachodzących między Trichoderma sp. a grzybami odpowiedzialnymi za wiele chorób roślin. Z badań przeprowadzonych
przez Tanaka i współaut. (1998) wynika,
że gleby bardziej zasobne w węgiel i fosfor
posiadają korzystniejszy stosunek C:N, który
pozytywnie wpływa na wzrost i rozwój grzybów, wykazujących działanie antagonistyczne
w stosunku do patogenów roślinnych, w tym
grzybów z rodzaju Trichoderma.
Skład gatunkowy Trichoderma sp. w danym środowisku, oprócz stosunku C:N, uzależniony jest od czynników fizykochemicznych i biologicznych (Kredics i współaut.
2003). Do czynników abiotycznych zaliczyć
należy: wilgotność, pH gleby oraz temperaturę, a do czynników biotycznych, wzajemne
oddziaływania między mikroorganizmami. W
rozwoju grzybów patogennych, jak również
antagonistów, ważną rolę odgrywa temperatura, która determinuje rodzaj aktywności grzyba (Orlikowski i Skrzypczak 1995,
Hanusch i Boland 1996, Mańka i Kacprzak
1997). Według Kredics i współaut. (2003)
oraz Papavizas (1985) w niesprzyjających
warunkach środowiska, np. w zbyt wysokiej temperaturze, zarodniki konidialne Trichoderma sp., ze względu na cienkie ściany, mogą obumierać. Przeżycie grzybów jest
jednakże możliwe dzięki tworzeniu chlamydospor o grubych ścianach komórkowych
(T. virens, T. hamatum, T. viride, T. harzianum). W przeciwieństwie do patogenów
roślinnych, zarodniki Trichoderma są mało
wrażliwe na ciepło (Papavizas 1985, Kredics
i współaut. 2003), co zwiększa ich szanse na
przetrwanie podczas zabiegów termicznych
gleby. Optimum temperaturowe dla wzrostu
i rozwoju tych grzybów wynosi ok. 25oC i
dlatego zalicza się je do organizmów mezofilnych. Antagonistyczny wpływ Trichoderma
na inne mikroorganizmy zależy również od
czynników, do których należą między innymi
zasolenie, promieniowanie słoneczne, rodzaj
gleby lub podłoża oraz czynniki biotyczne, a
więc obecność w glebie pasożytów, drapież-
ników, jak również rodzaj rośliny. Kolonie
grzybów charakteryzuje bardzo szybki wzrost
przy pH podłoża wynoszącym 5–5,5. Grzyby
Trichoderma łatwo ulegają rozkładowi na
świetle, co jest warunkowane wrażliwością
na promieniowanie UV (Papavizas 1985, Kredics i współaut. 2003). Trichoderma jest organizmem tlenowym i dlatego dobrze rozwija się w powierzchniowych warstwach gleby.
Zdaniem Das i współaut. (2008) innym ważnym czynnikiem warunkującym prawidłowy
rozwój Trichoderma jest odpowiednia wilgotność środowiska. Przy wilgotności około 80% wykazują one największą aktywność
metaboliczną. Według Benitez i współaut.
(2004), również obecność CO2 oraz podłoże
alkaliczne korzystnie wpływają na ich rozwój. Autorzy ci wykazali ponadto, że szybsze
zarodnikowanie Trichoderma następuje przy
zwiększonym dostępie światła widzialnego.
Ponadto, omawiane mikroorganizmy szybciej
kolonizują podłoża, które uprzednio poddano dezynfekcji chemicznej lub termicznej.
Liczne badania przeprowadzone przez Lanzuise i współaut. (2002) wykazały, że grzyby z rodzaju Trichoderma są odporne na
antybiotyki, fitoaleksyny terpenoidowe, peroksydazy, fungicydy oraz metale ciężkie. Z
doświadczeń Rudawskiej i współaut. (1991)
wynika, że mają one dużą aktywność antagonistyczną w stosunku do patogenów roślinnych oraz zdolność do wytwarzania antybiotyków, co odgrywa istotną rolę w zjawisku
mikopasożytnictwa. Według wymienionych
autorów za hamowanie wzrostu roślinnych
patogenów odpowiadają antybiotyki lotne i
nielotne, których produkcja uzależniona jest
nie tylko od gatunku mikroorganizmów, ale
również szczepu. Wojtkowiak-Gębarowska
(2006) wykazuje, że Trichoderma produkuje antybiotyki, do których należą: peptaibole, seskwiterpenoidy, izonitryle, polikektydy,
metabolity z grupą izocjanidową oraz alkile
pyronowe. Z badań Wiliamsa (1982) wynika
jednak, że antybiotyki wytwarzane przez Trichoderma w warunkach in vitro są często
ujemnie skorelowane z możliwością ochrony
roślin w warunkach in vivo.
ZDOLNOŚĆ GRZYBÓW Z RODZAJU TRICHODERMA DO BIODEGRADACJI MATERII
Obecnie, w krajach rozwiniętych i rozwijających się generowane są duże ilości odpadów. Bezpieczne ich usuwanie, jak i właściwe zarządzanie nimi stało się złożonym
problemem, który może mieć bezpośredni
wpływ na środowisko. Prowadzone badania
nad szczepami Trichoderma wykazały, że
produkują one enzymy, takie jak: proteazy,
Aspekty stosowania Trichoderma sp. w ochronie roślin i rozkładzie materii organicznej
fosfatazy, celulazy, ksylanazy, lipazy oraz amylazy, i dlatego znalazły zastosowanie jako preparaty mikrobiologiczne, których działanie
ma na celu optymalizację procesu kompostowania (Benitez i współaut. 2004). Warunkiem prawidłowego przebiegu tego procesu
jest stworzenie odpowiednich warunków fizyko-chemicznych. Temperatura w kolejnych
fazach kompostowania decyduje, zdaniem
Błaszczyk (2010), o sukcesji różnych populacji mikroorganizmów, w tym Trichoderma
sp. Badania przeprowadzone przez Czekałę
i współaut. (2010) wykazały, że wzrost temperatury oraz wartości pH w trakcie kompostowania odpadów powoduje zmniejszenie
ilości grzybów mezofilnych. Bardzo istotny
jest moment wprowadzenia preparatu mikrobiologicznego do kompostowanej masy,
bowiem wahania temperatur w trakcie tego
procesu wywierają duży wpływ na aktywność biologiczną mikroorganizmów. Wysoka wartość temperatury w fazie termofilnej
procesu kompostowania przyczynia się do
zmniejszenia liczebności mikroorganizmów
patogennych, ale również do niszczenia pożytecznej mikroflory, która odpowiada za
prawidłowy przebieg tego procesu (Stachowiak i współaut. 2006). Badania Hointinka
i współaut. (1997) wykazują jednak, że po
ustaniu fazy termofilnej kompostowana masa
powtórnie zasiedlana jest przez mikroorganizmy mezofile, które przyczyniają się do spowolnienia lub zahamowania rozwoju patogenów. Doświadczenia przeprowadzone przez
Stachowiak i współaut. (2006) wskazały, że
najbardziej odpowiednim okresem dla wprowadzenia preparatów mikrobiologicznych,
zawierających w swoim składzie pożyteczne
drobnoustroje, jest moment po ustaniu fazy
termofilnej.
Obecnie,
procesowi
kompostowania,
obok odpadów pochodzenia roślinnego, poddawane są również odpady z przemysłu mięsnego i drobiowego, przykładowo szczecina
świńska, która generowana jest rocznie w
ilości milionów ton. Duży problem z jej zagospodarowaniem wynika, zdaniem Brandelli (2008), z obecności białka włókienkowego z rodziny keratyn, nadającego szczecinie
mechaniczną wytrzymałość oraz odporność
na działanie enzymów proteolitycznych oraz
czynników fizycznych i chemicznych. Keratyny szczeciny, włosów oraz wełny charakteryzują się strukturą alfa, a co za tym idzie,
są bardziej odporne na biodegradację, niż
keratyny piór (Choińska i współaut. 2012).
Alternatywną formą ich przetwarzania jest
637
kompostowanie po wcześniejszym rozdrobnieniu materiału i zmieszaniu z dodatkową
masą kompostową w postaci np.: wiórków
drzewnych, kurzeńca, słomy. Zdaniem Cybulskiego i współaut. (2012) ważny jest również
dobór drobnoustrojów o właściwościach keratynolitycznych, do których zalicza się, obok
bakterii, promieniowców, grzyby strzępkowe z rodzaju Trichoderma. Zaszczepienie
kompostu preparatem mikrobiologicznym
zawierającym w swoim składzie drobnoustroje o właściwościach keratynolitycznych (np.:
Trichoderma sp., Bacillus sp., Streptomyces
sp.) prowadzi do zwiększenia efektywności
procesu kompostowania szczeciny świńskiej
oraz piór, w porównaniu do kompostu niezaszczepionego. Z badań przeprowadzonych
przez Choińską i współaut. (2012) wynika,
że zaindukowanie kompostowanego materiału pochodzenia zwierzęcego szczepionką
wieloorganizmową, w skład której wchodzą
również izolaty Trichoderma, przyczynia
się do zapoczątkowania rozkładu głównego
składnika budulcowego szczeciny, jakim jest
keratyna. Biologiczne zagospodarowanie odpadów keratynowych jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków ich przetwarzania, mimo że w Polsce w taki sposób
utylizuje się zaledwie kilka procent odpadów
organicznych (Lupa 2010).
Bari i współaut. (2007) udowodnili, że
T. harzianum jest mikroorganizmem najliczniejszym i najbardziej efektywnym w degradacji materii organicznej poddanej procesowi kompostowania. Obecność jej w kompostowanej masie powoduje duży i stosunkowo
szybki ubytek biomasy. Jak podają Okoth i
współaut. (2007), liczebność grzybów Trichoderma maleje wraz ze wzrostem ilości substancji nieorganicznej w kompostowanych
odpadach, a dostępność materii organicznej
determinuje zagęszczenie omawianych drobnoustrojów. Autorzy stosując w swoich doświadczeniach dodatkowe źródło materii organicznej wykazali zwiększenie liczebności
T. surrotunda oraz wzrost liczebności szczepów T. harzianum i T. koningii.
W kompostowanej masie występować
mogą zdaniem niektórych autorów czynniki
biotyczne, które ograniczają rozwój Trichoderma. Według Chełkowskiego (1985) grzyby z rodzaju Penicillium produkują mikotoksyny, a także antybiotyki wykazujące antagonistyczne oddziaływanie w stosunku do
grzybów z rodzaju Trichoderma. Agarwal i
współaut. (2011) w swoich badaniach zaob-
638
Donata Kosicka i współaut.
serwowali z kolei, że szczepy T. harzianum
redukowały wzrost Penicillium o 76,31%.
Obecnie prowadzone są również badania
dotyczące zastosowania Trichoderma w produkcji bioetanolu. Metody biotechnologiczne
bazujące na enzymach pochodzenia mikrobiologicznego wykorzystują mikroorganizmy,
m. in. Trichoderma, do degradacji trudno
rozkładalnego surowca roślinnego, jakim
jest ligninoceluloza. Według Paloen (2004)
oraz Sanchez (2009) bakterie Cellulomonas,
Bacillus polomyxa oraz grzyby strzępkowe,
takie jak Trichoderma czy Aspergillus, są
głównymi mikroorganizmami syntetyzującymi celulazy, biorącymi udział w procesie hydrolizy materii organicznej podczas produkcji biogazu. Również zdaniem Kłosowskiego
i współaut. (2010), do produkcji bioetanolu
wykorzystuje się enzymy z grupy celulaz uzyskiwane ze szczepów Trichoderma reesei,
które charakteryzuje wysoka skuteczność i
wydajnościć.
Jak wykazali Paloen (2004) oraz Sanchez
(2009) grzyby z rodzaju Trichoderma znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu,
m.in. obok produkcji bioetanolu, w przemyśle paszowym, spożywczym, winiarskim, piwowarskim, papierniczym, tekstylnym. Produkcja bioetanolu przy udziale Trichoderma
może mieć korzystny wpływ na zahamowanie gwałtownego wzrostu cen paliw (Calvalheiro i współaut. 2008). Ponadto, bioetanol
emituje mniejsze ilości CO2 do środowiska,
w stosunku do paliw konwencjonalnych, co
stwarza ogromne perspektywy w ochronie
środowiska. Biogaz pozyskiwany z beztlenowej fermentacji przeciwdziała zmianom klimatycznym oraz jest alternatywną dla wykorzystania odpadów pochodzenia rolniczego.
Masa pofermentacyjna może być ponadto
cennym źródłem nawozu dla rolnictwa (Curkowski i współaut. 2009).
WŁAŚCIWOŚCI FITOSANITARNE GRZYBÓW Z RODZAJU TRICHODERMA W OCHRONIE I
STYMULACJI ROZWOJU ROŚLIN
W krajach Unii Europejskiej od 1 stycznia
2014 r. wprowadzona została obowiązkowa,
integrowana ochrona roślin. W naszym kraju
wprowadzono ją w formie Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
określonymi w załączniku III do dyrektywy 2009/128/WE: „Nad metody chemiczne
przedkładać należy zrównoważone metody
biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą
ochronę przed organizmami szkodliwymi”
(Pruszyński i współaut. 2012).
Za biologiczne czynniki kontroli (ang.
biological control agents, BCAs) uznaje się
grzyby z rodzaju Trichoderma, które zdaniem Benitez i współaut. (2004), różnią się
pod względem stopnia antagonizmu w stosunku do patogenów roślinnych. Według
Tewari i Bhanu (2004), biologiczna kontrola stosowana w rolnictwie, z zastosowaniem
Trichoderma, jest naturalną i przyjazną dla
środowiska alternatywą dla chemicznych
środków ochrony roślin, przyczyniających
się do zanieczyszczenia środowiska i akumulacji substancji toksycznych. Bieszak (2010)
oraz Galante i współaut. (1998) w swoich
doświadczeniach wykazują, że Trichoderma wspomaga wzrost i rozwój roślin oraz
wzmacnia ich odporność na czynniki stre-
sowe oraz na organizmy chorobotwórcze.
Howell (2006), Benitez i współaut. (2004)
oraz Vey i współaut. (2001) podają, że antagonistyczne oddziaływanie Trichoderma w
stosunku do patogenów związane jest z produkcją przez te grzyby antybiotyków (kwas
harzianowy, tricholin, kwas heptelidowy,
wiridin, peptaibole, gliowirin, massoilacton,
giotoksyn, alamentycyny, 6-pentyl-a-pyrol,
glisopreniny). Ponadto Benitez i współaut.
(2004) podkreślają, że antagonistyczne oddziaływanie grzybów z rodzaju Trichoderma
w stosunku do patogenów roślinnych polega na agresywnej konkurencji o przestrzeń i
składniki pokarmowe. Trichoderma konkuruje z innymi mikroorganizmami o nisze ekologiczne, w szczególności o miejsce infekcji
na korzeniach oraz o składniki pokarmowe,
do których należą wydzieliny korzeniowe
przyczyniające się do stymulacji wzrostu fitopatogenów grzybowych (Harman i współaut. 2004). Charakterystyczną cechą Trichoderma jest również zdolność do szybkiego
pobierania pierwiastków występujących w
ryzosferze w ilościach śladowych. Przykładem takiego pierwiastka może być żelazo,
które jest chelatowane przez Trichoderma
na skutek produkcji sideroforów. Siderofory chelatują żelazo i w konsekwencji doprowadzają do zahamowania wzrostu i rozwoju
Aspekty stosowania Trichoderma sp. w ochronie roślin i rozkładzie materii organicznej
innych grzybów (Benitez i współaut. 2004).
Kolejnym mechanizmem antagonistycznego
oddziaływania Trichoderma wobec patogenów jest mikopasożytnictwo, podczas którego dochodzi do bezpośredniego kontaktu
patogenu z czynnikiem biokontroli (Wiest i
współaut. 2002). Podczas tego procesu włączana jest dodatkowo synteza antybiotyków
przez Trichoderma, które mogą oddziaływać
synergistycznie z enzymami litycznymi również produkowanymi przez ten grzyb. Mikopasożytnictwo przez Trichoderma polega na
wzroście i silnym skręcaniu strzępek wzdłuż
komórek patogenu, które stają się nieregularne lub ulegają procesowi wakuolizacji. W
ostatnim etapie mikopasożytnictwa ściana
komórkowa żywiciela ulega całkowitej degradacji pod wpływem działania enzymów
litycznych. Przewagę konkurencyjną w środowisku glebowym Trichoderma osiąga więc
w skutek wykorzystania rozłożonych składników ściany komórkowej żywiciela, jako
dodatkowych źródeł pokarmu (Markovich
i Kononova 2003). Kowalska (2012) wykazała, że niektóre gatunki Trichoderma mają
wpływ na stymulację wzrostu roślin oraz na
zwiększenie ich tolerancji na stresy wywołane czynnikami abiotycznymi. Kim i współaut.
(1997) zaobserwowali, że występowanie w
podłożu chityny oraz chitozanu skutecznie
hamuje natężenie chorób roślin, co jest rezultatem reakcji ochronnej rośliny. Produkcja
i akumulacja przez rośliny wielu enzymów
takich jak: peroksydazy, oksydazy, chitynazy
i glukanazy, przyczynia się do rozpadu błon
komórkowych patogenów. Proces lizy komórek patogenu przez enzymy produkowane
przez Trichoderma ma kluczowe znaczenie
w indukowaniu oporności w roślinie. Sadowski i współaut. (2005) podają, że zaprawianie
nasion roślin warzywnych grzybami z rodzaju Trichoderma przyczynia się do znacznego
wzrostu liczebności zdrowych siewek oraz
zwiększenia masy ogólnej młodych roślin. Z
doświadczeń przeprowadzonych przez Sobolewskiego i współaut. (2013) wynika, że zarodniki Trichoderma sp. mają istotny wpływ
na zwiększenie masy i wysokości młodych
roślin. Autorzy ci, podczas prowadzenia doświadczeń mających na celu zapobieganie
zgorzelom siewek roślin warzywnych, stwierdzili, że stosowanie izolatów Trichoderma
przyczynia się do ochrony siewek marchwi
przed porażeniem przez Pythium sp. oraz, że
izolaty Trichoderma nie miały fitotoksycznego działania na nasiona i kiełkujące rośliny
marchwi. Jednak Harman (2000) wykazał, że
639
zaprawianie nasion Trichoderma jest zabiegiem krótkoterminowym, ze względu na niepoznany jeszcze mechanizm działania zapraw
nasiennych w dalszych etapach rozwoju rośliny. Autor stwierdza, że nasiona reagują w
sposób pozytywny na zaprawę zwierającą
Trichoderma harzianum.
Z badań przeprowadzonych przez Ciesielską i współaut. (2011) wynika, że najodpowiedniejszymi szczepami Trichoderma do walki z patogenami roślinnymi są: T. harzianum,
T. asperellum, T. viride, T. gamsii oraz T.
polysporum. Antagonistyczne oddziaływanie
szczepów Trichoderma na patogeny roślinne polega na produkcji hydrolaz (chitynazy,
celulazy, pektynazy, proteazy, β-1,3-glukanazy)
oraz produkcji związków fenolowych, które indukują odporność roślin, a gatunkiem o
najsilniejszych właściwościach fitosanitarnych
jest T. harzianum, która wchodzi w skład
preparatów stosowanych do dezynfekcji biologicznej gleby i zaprawiania nasion (Szczech
2010, Ciesielska i współaut. 2011). Harman i
współaut. (2004) wykazują, że rośliny, które
uległy infekcji produkują i wydzielają przez
korzenie związki toksyczne, do których należą: fenole, terpenoidy, fitoaleksyny oraz flawonoidy, a kolonizacja korzeni przez Trichoderma jest uzależniona od ich stopnia tolerancji
na te toksyczne związki. odporność systemiczna roślin jest zależna od szybkości kolonizacji
korzeni przez Trichoderma. Grzyby kolonizujące ryzosferę chronią rośliny przed wirusami,
patogenami bakteryjnymi oraz wirusowymi
odpowiadającymi za występowanie chorób
na częściach nadziemnych roślin (Benitez i
współaut. 2004). Czynnikami wskazującymi
na wzbudzenie odporności roślin jest wzrost
metabolitów i enzymów: fitoaleksyny, glukanazy, chitynazy, fenylo-alaninyaminoliazy (Shoresh i współaut. 2005).
Kompleksowa aktywność grzybów z rodzaju Trichoderma zależy w znacznym stopniu od mechanizmów synergistycznych działających w różnych warunkach. Na świecie
stworzone zostały komercyjne szczepionki
stosowane w ochronie roślin, zawierające te
grzyby. Na polskim rynku dostępny jest tylko jeden taki preparat, który zalecany jest
do upraw roślin ozdobnych, truskawek oraz
krzewów (Pietr i Ślusarski 2007). Preparaty
zawierające w swoim składzie Trichoderma
są używane także w ochronie upraw soi, fasoli, bawełny, tytoniu, pomidorów oraz cebuli, a traktowanie nimi upraw obniża koszty
produkcji o około 40% (Bettiol i Morandi
2008).
640
Donata Kosicka i współaut.
PODSUMOWANIE
Silna dewastacja naturalnego środowiska,
drastyczny wzrost liczby ludności, powiększenie areałów pól uprawnych oraz postępująca urbanizacja zmuszają do właściwego
zagospodarowania powstających odpadów.
Możliwość biologicznego przetwarzania odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu w znacznym stopniu przyczynia się
do ochrony środowiska. Zastosowanie izolatów Trichoderma sp. stwarza ogromne
perspektywy w ochronie środowiska, jest
bowiem alternatywą dla chemicznych środ-
ków ochrony roślin Wykorzystanie preparatu
mikrobiologicznego zawierającego szczepy
Trichoderma umożliwia oraz optymalizuje
proces kompostowania nie tylko odpadów
roślinnych, ale również szczeciny oraz piór,
których głównym składnikiem budulcowym
są trudno rozkładalne keratyny. Szczepy Trichoderma znajdują również zastosowanie w
produkcji bioetanolu, w ochronie roślin oraz
stymulują wzrost roślin przez produkcję witamin i fitohormonów.
ASPEKTY STOSOWANIA TRICHODERMA SP. W OCHRONIE ROŚLIN I ROZKŁADZIE MATERII
ORGANICZNEJ
Streszczenie
Jedynym z globalnych zagrożeń dla środowiska
są odpady pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego. W celu przezwyciężenia tego problemu uwagę koncentruje się na przyjaznych dla środowiska i
zrównoważonych technikach obejmujących biologiczną utylizację odpadów. W procesie ich biodegradacji zasadniczą rolę odgrywają mikroorganizmy.
Przyjmuje się, że biodegradacja odpadów może być
potencjalnie skutecznym środkiem dla prawidłowego zarządzania nimi. Jedną z najbezpieczniejszych
metod zagospodarowania odpadów organicznych
jest proces kompostowania, podczas którego dużą
rolę odgrywają grzyby pleśniowe. Odpowiadają one
za jego prawidłowy przebieg, a ponadto warunkują
powstawanie produktu o bardzo cennych właściwościach próchnicotwórczych, który wykorzystany
może być jako nawóz organiczny. Przeprowadzono
liczne badania mające na celu wyizolowanie, identyfikację, a następnie określenie właściwości grzybów
z rodzaju Trichoderma. Przeprowadzone badania
wykazały, że właściwości biochemiczne poszczególnych szczepów Trichoderma zależą od środowiska, z
którego są izolowane i dodatnio korelują z jego właściwościami fizykochemicznymi. Rodzaj Trichoderma dzięki swoim właściwościom wchodzi w skład
preparatów mikrobiologicznych stosowanych w celu
optymalizacji kompostowania surowców różnego pochodzenia. Skuteczną degradację odpadów zawdzięcza się wytwarzaniu przez wyżej wymienione grzyby
wielu enzymów, takich jak: celulazy, proteazy, fosfatazy, lipazy, ksylanazy oraz amylazy. Ponadto Trichoderma sp. wykorzystuje się w rolnictwie z uwagi na
jej właściwości fitosanitarne, jak również indukowanie wzrostu i rozwoju roślin.
ASPECTS OF THE USE OF TRICHODERMA SP IN CROP PROTECTION AND DISTRIBUTION OF
ORGANIC MATTER
Summary
Global environmental threats include wastes
from the agro-food industry. In order to overcome
this problem, attention is focused on environmentally friendly and sustainable techniques including
biological waste treatment. In the process of biodegradation an essential role is played by microorganisms. It is assumed that biodegradation may be a
potentially effective means for proper management.
One of the safest methods of managing organic
waste is composting. Of importance in the process
are moulds, which are responsible for its proper
course, and allow the formation of a product with
very valuable properties, which can be used as an
organic fertilizer. To date, there have been numerous studies to isolate, identify, and then determine
the properties of Trichoderma isolates. The study
showed that the biochemical properties of the different Trichoderma strains depend on the environment from which they are isolated and positively
correlated with their physicochemical properties.
Trichoderma due to its characteristics is included
in the microbiological preparations used in order
to optimize the composting of raw materials of vegetable origin. Effective waste degradation is mainly
due to the above- mentioned production by moulds
of numerous enzymes, such as cellulases, proteases,
phosphatases, lipases, xylanase and amylase. In addition, Trichoderma sp. is used in agriculture because
of its phytosanitary properties, as well as the ability
to induce plant’s growth and development.
Aspekty stosowania Trichoderma sp. w ochronie roślin i rozkładzie materii organicznej
641
LITERATURA
Bari M., Begum M., Sarker K., Rahman M., Kabir A.,
Alam M., 2007. Mode of action of Trichoderma
spp. on organic waste for bioconversion. Plant
Environ. Dev. 1, 61–66.
Benitez T., Rincón A. M., Limón M. C., Codón A. C.,
2004. Biocontrol mechanism of Trichoderma
strains. Int. Microbiol. 7, 249–260.
Bettiol W., Morandi M. A. B., 2008. Trichoderma in
Brazil: history, research, commercialization and
perspectives. [W:] Molecular tools for understanding and improving biocontrol. Duffy B.,
Maurhoffer M., Kell C., Gessler C. i współaut.
(red.). Meeting of the Working Group “Biological control of fungal and bacterial plant pathogens”, Interlaken, 49.
Bieszk H., 2010. Urządzenia do realizacji procesów
mechanicznych w technologii chemicznej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Błaszczyk M. K., 2010. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 195.
Brandelli A., 2008. Bacteriel keratinases: useful enzymes for bioprocessing agroindustrial wastes
and beyond. Food Bioproc. Technol. 1, 105–116.
Butt T. M., Copping L. G., 2000. Fungal biological
control agents. Pesticide Outlook.
Calvalheiro F., Duarte L. C., Migrio F. M., 2008.
Hemicellulose biorafineries: a review on biomass pretreatmens. J. Scient. Indrust. Res. 67,
849–864.
Chełkowski J., 1985. Mikotoksyny, grzyby toksynotwórcze, mikotoksykozy. Wydawnictwo SGGW,
Warszawa, 95.
Choińska A., Rodziewicz A., Cybulski K., 2012.
Opracowanie wieloorganizmowej szczepionki
do kompostowania szczeciny. Inż. Ap. Chem.
51,4, 103–105.
Ciesielska J., Malusa E., Sas-Paszt L., 2011. Środki
ochrony
roślin
stosowane
w
rolnictwie
ekologicznym. Skierniewice.
Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Poplawska
A., Wiśniewski G. 2009. Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie. Mazowiecka Agencja
Energetyczna, Warszawa, http://www.ieo.pl/pl/
raporty.html.
Cybulski K., Rodziewicz A., Choińska A., 2012. Dobór warunków kompostowania szczeciny przy
udziale szczepionki drobnoustrojowej. Inż. Ap.
Chem. 51, 108–111.
Czekała J., Dach J., Wolna-Maruwka A., 2006. Wykorzystanie bioreaktora do badań modelowych
kompostowania osadu ściekowego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejscie 6, 29–40.
Das M., Banerjee R., Bal S., 2008. Multivariable parameter optimization for the endoglucanase
production by Trichoderma reesei Rut C30 from
Ocimum gratissimum seed. Braz. Arch. Biol.
Technol. 51, 35–41.
Elad Y., 2000. Trichoderma harzianum T39 preparation for biocontrol of plant disease-control of
Botritis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum and
Cladosporium fulvum. Biocont. Scien. Technol.
10, 499–507.
Galante Y. M., De Conti A., Monteverdi R., 1998.
Aplication of Trochoderma enzymes in the textile industry. [W:] Trichoderma & Glicoladium.
Harman G. E., Kubicek C. P. (red.). Taylor &
Francis, Padstow, 311–326.
Hannusch D. J., Boland G. J., 1996. Influence of air
temperature and relative humidity on biological control of withe mold of bean (Sclerotinia
sclerotiorum). Phytopathology 82, 156–162.
Harman G. E., 2000. Myths and dogmas of biocontrol: changes in perception derived from research on Trichoderma harzianum T-22. Plant
Dis. 84, 377–393.
Harman G. E., Howell C. R., Viterbo A., Chet I., Lorito M., 2004. Trichoderma species-opportunistic, avirulent plant symbionts. Nat. Rev. Microbiol. 2, 43–56.
Hoitink H. A. J., Stone A.G., Han D. Y., 1997. Suppression of plant diseases by composts. Hort. Sci.
32, 184–187.
Howell C. R., 2006. Understanding the mechanisms
employed by Trichoderma virens to effect biological control of cotton diseases. Phytophatology 96, 178–180.
Kancelista A., Piegza M., Stolaś J., Witkowska D.,
2009. Wpływ grzybów rodzaju Trichoderma na
wzrost patogennych grzybów strzępkowych w
testach biotycznych na nietypowych źródłach
węgla. Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 8, 3–14.
Kim K. D., Nemec S., Musson G., 1997. Effects of composts and soil amendments on soil microflora
and Phytophthora root and crown rot of bell
pepper. Crop. Protect. 16, 165–172.
Kłosowski G., Macko D., Mikulski D., 2010. Rozwój
metod biotechnologicznych produkcji biopaliw
ze źródeł odnawialnych. Ochrona środowiska i
zasobów naturalnych 45, 118–135.
Kowalska J., Remlein-tarosta D., Drożdżyński D.,
2012. Wykorzystanie Trichoderma asperellum
w ekologicznej uprawie truskawek. Post. Ochr.
Roślin 52, 351–353.
Kredics L., Antal Z., Mancziger L., Szekeres A., Kevei F., Nagy E., 2003. Influence of environmental
parameters on Trichoderma strains with biocontrol potential. Food Technol. Biotechnol. 4,
37–42.
Lanziuse S., Ruocco M., Scala V., Woo S.L., Vinale F.,
Del Sorbo G., Lorito M., 2002. Cloning of ABC
transporter-encoding genes in Trichoderma spp.,
to determine their involvement in biocontrol. J.
Plant Phatol. 84, 184.
Lupa P., 2010. Kompostowanie odpadów komunalnych w świetle koncepcji świadczeń i ekosystemów. Ekonomia i środowisko 1, 237–251.
Mańka M., Kacprzak M., 1997. Effect of incubation
temperature and medium pH on biotic relations
between soil fungi communites and Rhizoctonia
solani Kuhn. Mat. VIII Conf. of the Section for
Biological Control of Plant Diseases of the Polish Phytopath. Soc., Skierniewice, 42–47.
Markovich N. A., Kononova G. L., 2003. Lytic enzymes of Trichoderma and their role in plant
disease from fungal disease: a review. Appl. Biochem. Microbiol. 39, 341–351.
Okoth S., Roimen H., Mutsotso B., Muya E., Kahindi
J., Owino J., Okoth P., 2007. Land use systems
and distribution of Trichoderma species in Emburegion, Kenya. Trop. Subtrop. Agroecosyst. 7,
105–112.
Orlikowski L. B., Skrzypczak Cz., 1995. Occurence
and control of Rhizoctonia rot on Ficus pumila.
Phytophatol. Pol. 9, 29–35.
Palonen H., 2004. Role oflignin in the enzymatic hydrolysis of ligncelluloses. VTT Publications
520, 11–19.
Papavizas G. C., 1985. Trichoderma and Gliocliadum. Biology ecology, and potential for biocontrol. Ann. Rev. Phytophatol. 23, 23–54.
Pięta D., 1997. Niektóre aspekty wykorzystania mikroorganizmów antagonistycznych do zwal-
642
Donata Kosicka i współaut.
czania chorób roślin. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. EEE, Horticultura V, 1–8.
Pietr S., 2000. Możliwości i ograniczenia biologicznego zwalczania chorób systemu korzeniowego
roślin. Wieś jutra 2, 6–8.
Pietr S., Ślusarski C., 2007. Możliwości wykorzystania grzybów z rodzaju Trichoderma. Hasło
ogrodnicze 4, 24–27.
Pruszyński S., Bartkowiak J., Pruszyński G., 2012.
Integrowana ochrona roślin w zarysie. Centrum
doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w
Poznaniu, 5–8.
Rafai M. A., 1969. A revision of the genus Trichoderma. Mycolog. Papers, 116.
Rudawska M., Przybył K., Bojarczuk K., 1991. Antagonizm grzybów z rodzaju Trichoderma w
stosunku do patogena Phytophtora cinnamoni
Rands wywołującego zgorzel korzeniową na sadzonkach roślin wrzosowatych. Arboretum Kórnickie 36, 81–95.
Sadowski Cz., Pańka D., Lenc L., Domoradzki M.,
2005. Badania nad możliwością wykorzystania biopreparatów do ot oczkowania nasion
warzyw ekologicznych. Post. Ochr. Roślin 45,
1055–1057.
Samuels G., 1996. Trichoderma: a review of biology
and systematic of the genus. Mycol. Res. 100,
923–935.
Sanchez C., 2009. Lignocellulosic residues: biodegradation and bioconversion by fungi. Biotechnol.
Adv. 27, 185–194.
Shoresh M., Yedidia I., Chet I., 2005. Involvement
of jasmonic acid/ethylene signaling pathway in
the systemic resistance induced in cucumber by
Trichoderma asperellum T203. Phythopathology
95, 76–84.
Sierota Z. 1995. Rola grzyba Phlebiopsis gigantea
(Fr.:Fr) Julich w ograniczeniu huby korzeni w
drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na gruntach porolnych. Prace Instytutu
Badawczego Leśnictwa, Seria A 810, 1–180.
Sobolewski J., Gidelska A., Szczech M., Robak J.,
2013. Trichoderma ssp. jako zaprawa nasienna przeciwko zgorzelom siewek roślin warzywnych. Postęp w ochronie roślin 53, 340–344.
Stachowiak B., Czarnecki Z., Trojanowska K., Gulewicz K., 2006. Komposty i możliwość ich wykorzystania w biologicznej ochronie roślin. J. Res.
Applicat. Agricult. Engin. 51, 171–177
Strzelczyk E., 1988. Biologiczne zwalczanie roślinnych patogenów glebowych. Postęp mikrobiologii 23, 255–272.
Szczech M., 2010. Grzyby Trichoderma-dlaczego
warto się nimi zainteresować? http://trichoderma.iwarz.pl/?d=informacje_o_trichoderma&id=117.
Tanaka S., Funakawa S., Kaewkhongkha T., Yonebayashi K., 1998. Labile pools of organic matter
and microbial biomass in the surface soil under
shifting cultivation in northen Thailand. Soil
Sci. Plant Nutrit. 44, 527–537.
Tewari L., Bhanu C., 2004. Evaluation of agro-industrial wastes for conidia based inoculums production of bio-control agent: Trichoderma harzianum. J. Sci. Ind. Res. 63, 807.
Agarwal T., Malhotra A., Biyani M., Trived P. C.,
2011. In vitro interaction of Trichoderma isolates against Aspergillus niger, Chaetomium sp.
and Penicilium sp. Ind. J. Fundam. Appl. Life
Sci. 1, 125–128.
Vey A., Hoagland R. E., Butt T. M., 2001. Toxic
metabolites of fungal biocontrols agents. [W:]
Fungi as biocontrol agents: Progress, problems
and potential. Butt T. M., Jackson C., Magan N.
(red.). CAB International, Bristol, 311–346.
Wiest A., Grzegorski D., Xu B.-W., Goulard Ch.,
Rebuffat S., Ebbole D., Bodo B., Kenerley Ch.,
2002. Identification of peptaibols from Trichoderma virenes and cloning of a peptaibol synthetase. J. Biol. Chem. 277, 20862–20868.
Williams S. T., 1982. Are antibiotics produced in
soil? Pedobiology 23, 427–435.
Wojtkowiak-Gębarowska E., 2006. Mechanizmy
zwalczania fitopatogenów glebowych przez
grzyby z rodzaju Trichoderma. Postępy Mikrobiologii 45, 261–273.
Download