Kwiryna Handke Język familijny oraz język kobiet i mężczyzn

advertisement
Kwiryna Handke
Język familijny oraz język kobiet i mężczyzn
Książki:
1. Polski język familijny, SOW, Warszawa 1995, ss. 351.
2. Socjologia języka, PWN, Warszawa 2008, ss. 383, rozdziały V. i VI.
3. (współaut.) Regionalizmy w języku familijnym, red. K. Handke, Ossolineum, Wrocław
1991, ss. 114.
Artykuły:
4. Rola kobiet w przekształcaniu współczesnej polszczyzny kolokwialnej, RKJ ŁTN 1986,
nr 32, s. 101-107.
5. Styl kobiecy we współczesnej polszczyźnie kolokwialnej, SFPS 1989, nr 26, s. 5-24;
przedruk: RAJ, s. 499-518.
6. Język familijny i jego rola w kształtowaniu potocznej polszczyzny, [w:] Studia
linguistica Polono-Slovaca III, Kraków 1990, s. 209-215.
7. Wpływ emancypacji na język kobiet, [w:] Kobieta w kulturze i społeczeństwie, t. I, red.
B. Jedynak, Wyd. UMCS, Lublin 1990, s. 156-170.
8. O języku familijnym, SFPS 1991, nr 27, s. 289-298.
9. Ze słownictwa familijnego (wyniki dwóch ankiet – współaut. E. Masłowska), [w:]
Regionalizmy w języku familijnym, Wrocław 1991, s. 102-114.
10. Status rodzinny i zawodowy a językowe zachowania kobiet i mężczyzn, Rocznik
Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Językoznawcze 1992, nr 7, s. 151160.
11. Wulgaryzmy w języku Polek XX wieku, [w:] Polszczyzna dawna i współczesna, red.
Cz. Łapicz, Toruń 1994, s. 49-60; przedruk: RAJ, s. 519-531.
12. Język a determinany płci, [w:] Język a kultura IX. Płeć w języku i kulturze, red. J.
Anusiewicz, K. Handke, Wyd. „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1994, s. 15-29;
przedruk: RAJ, s. 485-497.
13. Stosunek Polek do nurtów feministycznych i języka, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u
schyłku XX wieku, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, SOW, Warszawa 1994, s. 341359; przedruk: RAJ, s. 533-547.
14. Język familijny jako zjawisko społeczne (streszczenie referatu), [w:] Dom w języku i
kulturze, red. G. Sawicka, Szczecin 1997, s.177-178.
15. Fragment książki „Polski język familiny” – przedruk w podręczniku do nauki języka
polskiego „To lubię” dla I klasy liceum, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2002, s.
54-55.
16. Co to jest język familijny, [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe
współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Wyd. TRIO, Warszawa 2006, s. 98-120.
17. The language of Polish Women, SFPS 2006, nr 41, Warszawa, 83-94.
1
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards