Prezentacja System zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o

advertisement
System zabezpieczeń prawidłowej realizacji
umowy o dofinansowanie projektu w ramach
PO IG
IZ PO IG wypracowało rozwiązanie odnoszące się do
kwestii zabezpieczania prawidłowej realizacji umowy, na
podstawie:
 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz
 rozporządzenia z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
ponoszenia wydatków w ramach programów
operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.)
2
c.d.
• Zgodnie z art. 209 ust 2 pkt 6) ustawy o fp. umowa o
dotację rozwojową powinna zawierać m.in.: formy
zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta
zobowiązań wynikających z umowy;
• zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia „dotacja rozwojowa
w formie zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po
ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia
należytego wykonania zobowiązań wynikających z
umowy.
3
System zabezpieczania umowy
rekomendowany przez IZ PO IG
• ustanowienie zabezpieczenia na cały okres obowiązywania
umowy, tj. do zakończenia okresu trwałości projektu.
• możliwość ustanowienia zabezpieczenia na kwotę niższą niż
przyznane dofinansowanie (rozporządzenie i ustawa nie
określają jaki % dofinansowania powinno stanowić
zabezpieczenie),
• Ważne, aby zabezpieczenie było ustanowione w odniesieniu
do konkretnych:
– działań,
– typów projektów oraz
– beneficjentów,
– w wysokości dającej wierzycielowi (instytucji udzielającej
wsparcia) wystarczającą gwarancję wywiązania się przez
beneficjenta ze zobowiązań nałożonych w umowie.
4
System zabezpieczania umowy
rekomendowany przez IZ PO IG (1)
• Ustanowienie i wniesienie weksla in blanco wraz z
deklaracją wekslową w przypadku:
– przekazywania refundacji (niezależnie od wartości
dofinansowania) oraz
– przekazywania zaliczki w jednej lub kilku transzach, a
wartość dofinansowania nie przekracza 4.000.000 zł
5
System zabezpieczania umowy
rekomendowany przez IZ PO IG (2)
• Ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia w formie
określonej w rozporządzeniu ws. wydatków, w
przypadku:
– przekazania dofinansowania w formie zaliczki albo
zaliczki lub refundacji (tryb mieszany) przy wartości
dofinansowania przekraczającej 4.000.000 zł
• Możliwość zmiany na wniosek beneficjenta „drogiej”
formy zabezpieczenia określonej w rozporządzeniu, na
weksel in blanco - po rozliczeniu zaliczki.
6
System zabezpieczania umowy
rekomendowany przez IZ PO IG (3)
Możliwość ustanowienia, na pisemny wniosek
beneficjenta, zabezpieczenia w „drogiej” formie
określonej w rozporządzeniu ws. wydatków, nawet w
przypadku gdy wymagane jest od niego wniesienie
jedynie weksla in blanco.
7
Przykładowe rozwiązania zabezpieczania
umów przez poszczególne IW (1)
I.
Działania wdrażane przez PARP - gdy wartość
przyznanego dofinansowania przekracza 4 000 000
zł :
Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy, ustanawiane jest:
1) w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
(zwrot tego zabezpieczenia nastąpi po upływie
okresu trwałości Projektu) oraz
2) na wartość dofinansowania odpowiadającą kwocie
najwyższej transzy zaliczki w jednej lub kilku formach
określonych w rozporządzeniu - zwolnienie tego
zabezpieczenia może nastąpić na wniosek
Beneficjenta po rozliczeniu całości dofinansowania
przyznanego w formie zaliczki.
8
Przykładowe rozwiązania zabezpieczania
umów przez poszczególne IW (2)
II. Działania wdrażane przez MNiSW - gdy wartość
przyznanego dofinansowania przekazanego w formie
zaliczki lub w trybie mieszanym przekracza 4 000 000 zł:
• zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku
formach określonych w rozporządzeniu
• beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia
prawidłowo wystawionego zabezpieczenia w wysokości
100% kwoty dofinansowania.
9
Planowane zmiany w rozporządzeniu ws.
wydatków
• Uzależnienie formy zabezpieczenia należytego
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy od
wartości dofinansowania przekazanego zaliczką
(obecnie wartość dofinansowania przyznana w umowie);
• Podwójny system zabezpieczania (weksel + „droga”
forma na najwyższą transzę zaliczki), w przypadku gdy
wartość sumy zaliczek dla danego projektu przekracza
4 mln zł;
• Rozliczenie transzy będzie polegać na wykazaniu we
wniosku o płatność wydatków kwalifikowanych.
10
Dziękuję za uwagę
[email protected]
11
Download