Prezentacja

advertisement
Mikrofale jest to promieniowanie
elektromagnetyczne o długości fali pomiędzy
podczerwienią i falami ultrakrótkimi. Zaliczane są
do fal radiowych.
Istnienie fal elektromagnetycznych, którymi są też
mikrofale, przewidział jako wniosek z równań odkrytych
przez siebie James Clerk Maxwell w 1864 roku.
Doświadczenia, przeprowadzone przez H. Hertza, pokazują
istnienie fal elektromagnetycznych, wysyłane i odbierane
w tych doświadczeniach fale były w zakresie UHF
zaliczanym do mikrofal. Rozwój techniki i teorii mikrofal
nastąpił dopiero w latach 30. XX w okresie prac nad
radarami.
Kuchenka mikrofalowa wykorzystuje
mikrofale do podgrzewania pokarmów.
Mikrofale przeważnie uważane są za szkodliwe,
gdyż w ich przedziale mieszczą się długości
rezonansowe. Objawy napromieniowania to
„brzęczenie w uszach „ , bóle głowy i gałek
ocznych , wypadanie włosów, kłopoty z sercem.
Wiadomo jednak, że odpowiednie dawki
skierowane na określone tkanki mają właściwości
lecznicze i stosowane są w fizjoterapii (np. do
leczenia reumatyzmu).
Promieniowanie mikrofalowe jest rodzajem
promieniowania elektromagnetycznego z
zakresu 300MHz do 30GHz czyli długości fali 10,01m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprowadzanie broni rakietowej
Radary
Radiozapalniki
Systemy rozpoznawcze
Pomiar prędkości
Łączność radioliniowa
Łączność satelitarna
Radioastronomia
Kuchenka mikrofalowa
Bezprzewodowe sieci komputerowe
Suszenie mikrofalowe
Promieniowanie mikrofalowe może być pochłaniane przez materię na dwa
różne sposoby. Pierwszym z nich jest zjawisko strat dielektrycznych, głównie
na skutek polaryzacji orientacyjnej (dipolowej). Jeśli w materiale są cząsteczki
chemiczne będące dipolami, to w wyniku działania pola elektrycznego fali
elektromagnetycznej starają się ustawić zgodnie z kierunkiem i zwrotem tego
pola. Pole elektryczne przekazuje dipolom energię, która jest następnie
rozpraszana w materiale w postaci ciepła. Mechanizm polaryzacji
orientacyjnej, odpowiada za ogrzewanie tylko tych substancji, których
cząsteczki są dipolami, takie jak woda, metanol, DMF, octan etylu,
chloroform, chlorek metylenu, kwas octowy. Substancje nie posiadające
dipolowych cząsteczek takie jak heksan, benzen, eter dietylowy czy
czterochlorek węgla praktycznie nie ogrzewają się pod wpływem
promieniowania mikrofalowego.
Drugi mechanizm pochłaniania promieniowania mikrofalowego opiera się
na przewodnictwie jonowym. Gdy w materiale znajdują się jony, zaczynają
one przemieszczać się zgodnie z kierunkiem pola elektrycznego: dodatnie w
jedną, a ujemne w przeciwną stronę. Zderzając się przy tym z innymi
cząsteczkami, powodują rozprzestrzenianie się energii cieplnej w materiale.
Specjalistyczne stroje ochronne
 Folia aluminiowa
 Farba YSHIELD HSF54

Postacie związane z badaniem i
wykorzystaniem mikrofal :
 Michael Faraday
 James Maxwell
 Oliwer Lodge
 Samuel Morse
 Lord Kelvin
Kinga Madej
Download
Random flashcards
Create flashcards