oświadczenie o produkcji (przychodach) za okres

advertisement
....................................................
/Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu/
..........................................................................
/Adres z kodem pocztowym/
Nr 1 A
OŚWIADCZENIE O PRODUKCJI (PRZYCHODACH) ZA OKRES TRZECH LAT
poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody /albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,
w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji/.
Oświadczam, że na podstawie posiadanych dokumentów dotyczących sprzedaży płodów rolnych (np.: faktury VAT RR, rachunki, faktury VAT, książki rachunkowe, rejestry VAT), że w trzech latach w moim
gospodarstwie uzyskałem następujące plony i ceny płodów rolnych. Uwzględniając powierzchnię poszczególnych upraw, wysokość produkcji (przychodu) w moim gospodarstwie w tych latach wynosiła:
rok 2008
L.p.
Rodzaj uprawy1
1
2
rok 2009
pow. upr.1
w ha
plon w
dt z 1 ha
cena
w zł/dt
Produkcja
(przychód)
w zł
(3x4x5)
3
4
5
6
X
X
cena
w zł/dt
Produkcja
(przychód)
w zł
(7x8x9)
8
9
10
X
X
pow. upr.1
plon
w ha
w dt z 1 ha
7
rok 2010
cena
w zł/dt
Produkcja
(przychód)
w zł
(11x12x13)
12
13
14
X
X
pow. upr.1
plon
w ha
w dt z 1 ha
11
1
2
3
4
5
6
7
8
RAZEM1
Produkcję w danym roku wylicza się według następującego wzoru: produkcja (przychody) = powierzchnia uprawy (ha) x plon (dt z 1 ha) x cena (zł za 1 dt).
Średnia roczna produkcja z trzech lat = suma wartości z 10 wiersza, kolumn: 6, 10 i 14 podzielona przez 3 =
zł
W przypadku braku udokumentowanych plonów i cen w gospodarstwie do wyliczenia wysokości produkcji (przychodu), przyjmuje się dane statystyczne
dla województwa łódzkiego. Rolnik wypełnia kolumny 2, 3, 7, 11 tj. rodzaj uprawy i powierzchnię upraw z trzech lat. Brak wypełnienia pozostałych kolumn jest równoznaczne ze zgodą na wyliczenie
średniej rocznej produkcji przez komisję, z przyjęciem danych statystycznych.
Oświadczam, że w moim gospodarstwie jest /nie jest prowadzona produkcja zwierzęca, jeśli tak – wypełnić oświadczenie Nr 2.
...............................................................................................................................................................................................................................................................
/Data i podpis rolnika składającego oświadczenie/
„Art. 297. § 1. kk Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia
finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia
publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.
1
wykaz i powierzchnia upraw wyliczona zgodnie z zasadami jak do płatności bezpośrednich.
Download