Analiza zachowań żywieniowych pacjentów z wyłonioną stomią

advertisement
Urbanik
Probl
HigA,Epidemiol
Pachocka 2015,
L. Analiza
96(2):zachowań
523-528żywieniowych pacjentów z wyłonioną stomią
523
Analiza zachowań żywieniowych pacjentów z wyłonioną
stomią
Analysis of dietary behaviors of patients with emerged stoma
Anna Urbanik 1/, Lucyna Pachocka 2/
1/
2/
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Wprowadzenie. Odpowiednie żywienie pacjentów ze stomią może
poprawiać ich komfort życia i uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości ze strony
stomii. Dlatego ważna jest edukacja żywieniowa tej grupy pacjentów.
Introduction. Adequate nutrition of patients with stoma may improve their
quality of life and avoid unpleasant symptoms from the stoma. Nutritional
education of this group of patients is therefore important.
Cel badań. Analiza zachowań żywieniowych pacjentów z wytworzoną
przetoką.
Aim. The analysis of eating behaviors in patients with stoma.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 61 osób, u których wyłoniono stomię
z różnych przyczyn; materiał zebrano wykorzystując autorski kwestionariusz
ankiety.
Wyniki. Wykazano błędy w żywieniu badanych pacjentów, szczególnie
w zakresie regularności i częstotliwości spożywanych grup produktów.
Respondenci często wykluczali ważne grupy produktów będące jedynym
źródłem danego składnika pokarmowego w diecie. Duża część badanej
grupy zmieniła swoje zachowania żywieniowe po operacji wyłonienia
stomii.
Wnioski. Istnieje potrzeba edukacji żywieniowej osób z wyłonioną
stomią.
Materials & Method. The study included 61 people with stoma emerged
for various reasons; the material was collected using a proprietary
questionnaire.
Results. Errors have been identified in the nutrition of the patients,
especially in terms of regularity and frequency of consumed food product
groups. The respondents often excluded important groups of products which
were the only source of a given nutrient in the diet. A large part of the study
group changed their eating habits after the stoma surgery.
Conclusions. There is a need for nutritional education for people with
emerged stoma.
Key words: intestinal stoma, nutrition, ostomy problems, education
Słowa kluczowe: stomia jelitowa, żywienie, dolegliwości stomijne,
edukacja
© Probl Hig Epidemiol 2015, 96(2): 523-528
www.phie.pl
Nadesłano: 19.05.2015
Zakwalifikowano do druku: 08.06.2015
Wstęp
Stomia (łac. „otwór”, „przetoka”) jest celowym
połączeniem światła narządu jamistego i powierzchni
skóry bądź błony śluzowej. Stomię jelitową wykonuje
się przez wyłonienie zachowanego końca jelita poprzez
rozcięcie powłok brzusznych na zewnątrz jamy brzusznej, następnie wywinięcie śluzówki jelita oraz zeszycie
jej ze skórą [1]. Zabieg operacyjny wyłonienia stomii
jelitowej wykonywany jest ze wskazań planowych oraz
pilnych [2]. Najczęstszymi wskazaniami z przyczyn
pilnych są mechaniczne urazy brzucha, ostra niedrożność lub perforacja jelita. W przypadkach planowych
operację tę wykonuje się z powodu ciężkich nieswoistych zapaleń jelita takich jak: choroba Leśniowskie-
Adres do korespondencji / Address for correspondence
dr n. med. Lucyna Pachocka
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób
Metabolicznych, Instytut Żywności i Żywienia
ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
tel. 22 550 97 75, e-mail: [email protected]
go-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
w nowotworach jelita grubego, zmianach w jelitach
będących następstwem niedokrwienia, zespole Olgilvie (porażennej niedrożności jelita grubego), mnogiej
polipowatości rodzinnej, uchyłkowej chorobie okrężnicy z powikłaniami oraz jako odbarczenie obwodowej
części przewodu pokarmowego [3].
Żywienie po operacji wyłonienia stomii jelitowej
zależy od wielkości resekcji oraz od umiejscowienia
przetoki. Operacja wyłonienia stomii wydalniczej
nie jest bezwzględnym wskazaniem do przestrzegania specjalnej diety, jednak ważne jest aby pacjenci
przestrzegali zasad zdrowego żywienia [4] oraz zastępowali wykluczone produkty innymi z tej samej
524
grupy. Pozwoli to pacjentom uniknąć nieprzyjemnych
dolegliwości ze strony stomii takich jak: biegunki,
zaparcia, nieprzyjemny zapach, nadmierna produkcja
gazów oraz zapchanie stomii [5].
Cel badań
Analiza zachowań żywieniowych osób z wyłonioną stomią jelitową obejmująca częstotliwość spożywania poszczególnych grup produktów, regularność
i ilość spożywanych posiłków w ciągu doby, jakość
i ilość wypijanych płynów, zmianę sposobu żywienia
po operacji wyłonienia stomii, źródła wiedzy na temat
zasad prawidłowego żywienia.
Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 61 osób (33 kobiet
i 28 mężczyzn) w wieku od 29 do 84 lat, u których
z różnych przyczyn wykonano operację wyłonienia
stomii jelitowej. Dobór grupy był celowy. Informacje
o zachowaniach żywieniowych respondentów zebrano
wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety. Do
analizy statystycznej wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana, przyjmując poziom istotności
p=0,05. Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono wykorzystując programy komputerowe Microsoft Office Excel 2003 oraz SPSS Statistics 17.0.
Wyniki
Grupę badaną stanowiły osoby, u których z różnych
przyczyn wyłoniono stomię jelitową. Największy odsetek respondentów (64%) stanowili pacjenci, u których
wytworzono przetokę z powodu raka jelita grubego,
u 10% wyłoniono stomię z innych przyczyn (polipowatość rodzinna, urazy). Osoby z nieswoistymi chorobami
zapalnymi jelit stanowiły 26% badanych. Pacjenci ze
stomią na jelicie cienkim stanowili 38% badanej grupy,
natomiast u 62% respondentów wytworzono przetokę
na jelicie grubym. Najdłuższy czas od wyłonienia stomii
stwierdzono u osób z rakiem jelita grubego (tab. I).
Na podstawie wskaźnika masy ciała BMI (Body
Mass Index) stwierdzono u 2% badanych niedowagę,
u 34% nadwagę, a u 23% otyłość. Średnia wartość BMI
wyniosła 26 kg/m2 i wahała się od 18 do 35 kg/m2.
Najniższą średnią wartość BMI stwierdzono u osób
z chorobą Leśniowskiego-Crohna (20,9 kg/m2), natomiast najwyższą u osób, u których wyłoniono stomię
z powodu polipów oraz urazów (28 kg/m2).
W badanej grupie dokonano oceny spożycia
żywności. Stwierdzono, że 55% pacjentów spożywało
5 posiłków, a 5% spożywało mniej niż 3 posiłki w ciągu
dnia. Natomiast regularne posiłki spożywało 49% respondentów. Większość (80%) deklarowało pojadanie
pomiędzy głównymi posiłkami. Osoby te najczęściej
spożywały słodycze, owoce oraz kanapki.
Probl Hig Epidemiol 2015, 96(2): 523-528
Analizie poddano także częstotliwość spożywania
wybranych grup produktów (ryc. 1).
Stwierdzono, że 97% badanych spożywało pieczywo przynajmniej jeden raz w ciągu dnia (ryc. 1).
Najczęściej wybieranym pieczywem było pieczywo
produkowane z jasnej mąki, a jego wybór deklarowało
44% ankietowanych. Między respondentami istniała
niewielka różnica w spożyciu pieczywa w zależności
od podstawowej jednostki chorobowej. Najrzadziej te
produkty spożywały osoby chorujące na wrzodziejące
zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa), a najczęściej
pacjenci, u których wyłoniono stomię z przyczyn takich jak polipy oraz urazy mechaniczne. Codzienne
spożywanie innych produktów zbożowych, takich
jak: płatki, makarony, kasze deklarowało 31% respondentów, natomiast 2% ankietowanych wykluczyło je
zupełnie ze swojej diety.
Każdego dnia mięso i wędliny spożywało 51%
badanych, a 8% – rzadziej niż raz w tygodniu (ryc. 1).
Głównie konsumowano drób (61%). Najczęściej
mięso spożywali pacjenci z colitis ulcerosa, najrzadziej
zaś osoby, u których wyłoniono stomię z powodu raka
jelita grubego. Ryby były spożywane znacznie rzadziej
niż mięso i wędliny. Codzienną konsumpcję tej grupy
Tabela I. Charakterystyka grupy badanej
Table I. Characteristics of studied group
Grupa badana
Rak jelita
grubego
Nieswoiste
choroby
zapalne jelit
Inne
przyczyny
Łącznie
20
9
4
33
28
Kobiety
Mężczyźni
19
7
2
Łącznie
39 (64%)
16 (26%)
6 (10%)
61
Wiek (lata)
69,26±9,8
38,44±7,5
67,83
58,5±16,9
Masa ciała (kg)
77,2±14,2
61,4±9,4
83,3±7,6
74±14,6
Wysokość ciała (m)
1,67±0,09
1,66±0,1
1,68±0,07
1,70±0,07
BMI (kg/m2)
28±4,1
21,8±2,1
28,1±1,9
26±4,5
Czas od wyłonienia
stomii (lata)
9,0±5,3
8,4±4,9
6,3±4,8
7,9±5,2
suszone owoce
ciasta
cukier i słodycze
tłuszcze zwierzęce
tłuszcze roślinne
alkohol
strączkowe
warzywa
owoce
sery podpuszczkowe
sery twarogowe
napoje mleczne
jaja
ryby
mięso i wędliny
produkty zbożowe
pieczywo
8
2
8
3
8
20
48
28
26
28
77
36
4
8
10
48
323
7
16
11
3
10
16
16
10
18
15
3
11
35
28
7
39
51
15
11
3
23
36
8
13
97
6-5 razy w tyg.
20
40
4-3 razy w tyg.
8
18
5
23
36
31
10
11
38
15
11
26
20
11
2
10
26
26
23
5 2
10
13
15
8
21
18
49
13
11
11
41
41
16
8
21
34
7
5
13
38
5 2
13
11
15
13
0
codziennie
14
7
3
2
3
60
2-1 razy w tyg.
80
rzadziej
Ryc. 1. Częstotliwość spożywania poszczególnych produktów
Fig. 1. Frequency of consumption of particular products
100%
wykluczone
Urbanik A, Pachocka L. Analiza zachowań żywieniowych pacjentów z wyłonioną stomią
zwierzęcych 38%. Ze spożywania tłuszczów roślinnych
zrezygnowało 18% pacjentów, a z tłuszczów zwierzęcych – 8%. Osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna
najrzadziej spożywały tłuszcze pochodzenia roślinnego,
za to najczęściej konsumowały tłuszcze zwierzęce. Pacjenci, u których wytworzono przetokę z powodu polipów oraz urazów, spożywali tłuszcze roślinne 6,8 dni
w tygodniu. Wykazano dodatnią, statystycznie istotną
korelację pomiędzy spożyciem tłuszczów roślinnych
a produktów zbożowych (r=0,388; p<0,05).
Wśród ankietowanych 77% spożywało cukier każdego dnia i tylko 1% zrezygnowało z niego całkowicie.
Największe spożycie cukru deklarowali respondenci,
u których wyłoniono stomię z powodu polipów oraz
urazów (7 dni w tyg.), a najmniejsze – osoby z chorobą
Leśniowskiego-Crohna (2,05 dni w tyg.). Konsumpcję
ciast i owoców suszonych deklarowało znacznie mniej
respondentów, a codzienne ich spożycie potwierdziło
po 8% ankietowanych. Stwierdzono, że pacjenci spożywający większe ilości cukru w tygodniu spożywały
mniej owoców. Zależność ta była istotna statystycznie
(r= 0,345; p<0,05).
Wykazano, że 11% ankietowanych wypijało mniej
niż jeden litr płynów w ciągu dnia, 56% respondentów
deklarowało wypijanie od 1-2 litrów, a 33% badanych
powyżej 3 litrów na dzień. Respondenci pili najczęściej
herbatę (44%) oraz wodę mineralną niegazowaną
(36%).
Na występowanie dolegliwości stomijnych po
spożyciu nieodpowiedniego produktu skarżyło się
80% badanych, głównie byli to pacjenci (83%), u których wyłoniono stomię na jelicie cienkim. Najwięcej
respondentów skarżyło się na nadmierną produkcję
gazów oraz biegunki (po 31 wskazań) (ryc. 2).
Respondenci najczęściej odczuwali dolegliwości
stomijne po spożyciu suchych nasion roślin strączkowych (30 wskazań) oraz produktów mlecznych
(28 wskazań). Wśród produktów, które odpowiedzialne były za odczuwanie dyskomfortu znalazły się
35
ileostomia
kolostomia
30
25
liczba wskazań
deklarowało tylko 5% respondentów, a 39% spożywało ją rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast 3% osób
wykluczało ją zupełnie.
Codzienne spożycie jaj deklarowało 10% respondentów, a 7% osób zrezygnowało z ich konsumpcji.
Mleko oraz fermentowane napoje mleczne codziennie spożywało 23% badanych, a zupełnie je
wykluczyło ze swojej diety 35%, w tym 75% osób chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit. Ankietowani
najczęściej wybierali półtłuste produkty mleczne. Sery
twarogowe spożywało codziennie 16% ankietowanych, 49% konsumowało je przynajmniej raz w tygodniu, a 23% rzadziej niż raz na tydzień. Całkowite ich
wykluczenie deklarowało 11% badanych. Wykazano
również, że spożycie serów twarogowych, podobnie jak
innych produktów mlecznych, różniło się w zależności od jednostki chorobowej respondentów. Najniższą
konsumpcją tych produktów charakteryzowały się
osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna, a najwyższą
pacjenci nowotworowi. Wykazano dodatnią korelację,
istotną statystycznie między wykluczaniem serów twarogowych a innych produktów mlecznych (r=0,337;
p<0,05). W tabeli II przedstawiono zależność pomiędzy spożyciem poszczególnych grup produktów.
Codzienne spożywanie serów podpuszczkowych
deklarowało 13% respondentów, a 15% zrezygnowało
z nich całkowicie.
Owoce codziennie spożywało 34% respondentów,
a warzyw – 41% pacjentów. Zupełne wykluczenie
warzyw i owoców z codziennej racji pokarmowej deklarowały osoby chorujące na chorobę Leśniowskiego-Crohna (79%) oraz wrzodziejące zapalenie jelita
grubego (82%). Pacjenci z wyłonioną stomią z powodu
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa)
spożywali najmniej owoców (1,7 razy w tyg.), natomiast
charakteryzowali się największą konsumpcją warzyw
(5,7 razy w ciągu tyg.). Odwrotną sytuację zaobserwowano u respondentów, u których wytworzono przetokę
z powodu polipów oraz urazów. Wykazano, iż osoby rezygnujące ze spożywania owoców i warzyw wykluczały
również produkty mleczne ze swojej diety (r=0,299 dla
owoców, r=0,377 dla warzyw, p<0,05).
Prawie połowa respondentów (49%) w ogóle
nie spożywała suchych nasion roślin strączkowych,
natomiast 21% spożywała je rzadziej niż raz w tygodniu. Tylko 7% ankietowanych spożywała tę grupę
produktów codziennie. Wykazano również, że osoby,
u których wyłoniono stomię z powodu polipów oraz
urazów całkowicie wykluczyły ze swojej diety rośliny
strączkowe, natomiast pacjenci nowotworowi sięgali
po tę grupę produktów najczęściej.
Respondenci częściej sięgali po tłuszcze roślinne,
niż po zwierzęce. Codzienne spożycie margaryn i olejów roślinnych deklarowało 48% osób, zaś tłuszczów
525
15
20
20
13
15
10
16
11
5
0
nadmierna
produkcja
gazów
9
biegunka nieprzyjemny
zapach
2
13
6
zaparcia
zapchanie
stomii
Ryc. 2. Najczęściej występujące dolegliwości stomijne (n=49)
Fig. 2. Most common ostomy ailments (n=49)
2
inne
526
Probl Hig Epidemiol 2015, 96(2): 523-528
również surowe warzywa i owoce, napoje gazowane,
mocne przyprawy oraz produkty smażone. Kilku respondentów (8) nie wiedziało po jakich produktach
występują dolegliwości stomijne (ryc. 3).
Wykazano, że 67% respondentów zmieniło swój
sposób żywienia po operacji wyłonienia stomii (ryc. 4).
Najwięcej osób zrezygnowało z produktów ciężkostrawnych (31 wskazań) oraz tłustych (30 wskazań). Wśród
respondentów były osoby, które zmniejszyły spożycie
owoców (22 wskazania) oraz warzyw (9 wskazań).
Produkty mleczne wykluczyło ze swojej diety 15 osób.
Znaczna liczba respondentów (18 osób) deklarowała
rezygnację z alkoholu. Najczęściej był on spożywany
przez pacjentów chorujących na wrzodziejące zapalenie
jelita grubego (colitis ulcerosa) (ryc. 4).
Stwierdzono, że większość pacjentów (75%)
z wyłonioną stomią szukało informacji na temat odpowiedniego żywienia, a głównym źródłem informacji
był Internet oraz lekarz.
Tabela II. Wartość współczynnika korelacji Spearmana między spożyciem
poszczególnych grup produktów, p<0,05
Table II. Value of Spearman correlation coefficient in consumption of individual product groups, p<0.05
Stomia jelitowa jest zazwyczaj wyłaniana z powodu raka jelita grubego. Z tego samego powodu respondenci biorący udział w badaniu najczęściej poddawani
byli zabiegowi wytworzenia przetoki [6].
Średnia wartość wskaźnika masy ciała (BMI)
badanych wyniosła 26 kg/m2 i u 57% stwierdzono
nadwagę lub otyłość [7]. Najniższymi wartościami
BMI charakteryzowały się osoby z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, co stwarzało u nich większe
ryzyko niedożywienia związane z gorszym trawieniem
i wchłanianiem składników odżywczych oraz ze
zmniejszoną podażą pokarmu [8].
W polskich publikacjach mało jest prac na temat
zachowań żywieniowych osób z wyłonioną stomią
jelitową. Jedną z nich jest badanie Raczkowskiej i wsp.
w której podkreślono, iż leczenie żywieniowe jest
istotnym elementem skutecznego leczenia farmakologicznego, obok chirurgicznego w leczeniu chorób
zapalnych jelit [9]. Przeprowadzone badanie wykazało błędy w żywieniu pacjentów z wyłonioną stomią,
dla których optymalne jest spożywanie regularnych
posiłków, najlepiej 4-5 razy w ciągu dnia, co pozwala
unormować rytm wypróżnień [10]. Analiza wyników
pokazała, że tylko 49% ankietowanych spożywało
posiłki regularnie. W pracy Wilczek i wsp. dotyczącego sposobu żywienia mieszkańców gminy Kołbiel
leczonych z powodu miażdżycy, cukrzycy i osteoporozy
pokazano, że większość respondentów spożywało od 3
do 5 posiłków dziennie, a 7% ankietowanych konsumowało mniej niż 3 posiłki w ciągu doby [11]. Inne
wyniki pokazano w pracy Pióreckiej i wsp., które dotyczyły zachowań żywieniowych osób starszych mieszkających w Krakowie. Autorzy tego badania pokazali,
że taki model żywienia wybierało 57% respondentów
[12]. Znaczne różnice wyników uzyskano w kwestii
pojadania pomiędzy głównymi posiłkami. W badaniu
własnym aż 80% respondentów deklarowało spożywanie przekąsek, natomiast w pracy Pióreckiej i wsp.
odsetek ten był mniejszy i wynosił 26% [12]. W pracy
wykazano, że 35% respondentów wykluczyło ze swojej
diety mleczne napoje fermentowane, a większość tej
grupy stanowili pacjenci, u których wyłoniono stomię
z powodu nieswoistych chorób zapalnych jelit. Eksperci
zdrowego żywienia rekomendują spożywanie produk-
Wartość współczynnika korelacji
Zależność
Spożycie serów twarogowych a napojów mlecznych
0,373
Spożycie cukru a owoców
-0,351
Spożycie tłuszcze jadalnych a produktów zbożowych
0,392
Spożycie owoców a napojów mlecznych
0,299
Spożycie warzyw a napojów mlecznych
0,377
35
liczba wskazań
30
30
28
23
25
21
19
20
15
8
10
5
0
strączkowe
produkty
mleczne
owoce
i warzywa
nie wiem
napoje
gazowane
inne
Ryc. 3. Produkty odpowiedzialne za dolegliwości stomijne u respondentów (n=49)
Fig. 3. Products responsible for ostomy problems in respondents
(n=49)
30
wykluczenie produktów tłustych
31
wykluczenie produktów ciężkostrawnych
22
zmniejszenie ilości zjadanych owoców
5
zwiększenie ilości zjadanych owoców
9
zmniejszenie ilości zjadanych warzyw
zwiększenie ilości zjadanych warzyw
8
wykluczenie słodyczy
8
18
wykluczenie alkoholu
10
wykluczenie żywności przetworzonej
15
wykluczenie produktów mlecznych
2
inne
0
5
10
15
20
25
30
35
liczba wskazań
Ryc. 4. Zmiana zachowań żywieniowych po operacji wyłonienia stomii
jelitowej (n=41)
Ryc. 4. Change of eating behaviors after intestinal stoma surgery
(n=41)
Dyskusja
Urbanik A, Pachocka L. Analiza zachowań żywieniowych pacjentów z wyłonioną stomią
tów mlecznych 2 razy w ciągu dnia [7, 13]. Według
World Gastroenterology Organisation [14] wykluczenie
mleka i produktów mlecznych w okresach zaostrzenia
chorób zapalnych jelit nie jest zalecane i zależy od indywidualnej tolerancji pacjentów [8]. Badania Nolan
i wsp. wykazały ponadto, że u większości pacjentów
chorujących na chorobę Leśniowskiego-Crohna, nabiał
nie miał wpływu na wystąpienie zaostrzeń schorzenia. Natomiast niekorzystny wpływ obserwowano po
spożyciu produktów bogatych w tłuszcz, w tym bogatotłuszczowych produktów mlecznych [15]. Wyniki
tego badania kwestionują więc wykluczanie nabiału
przez osoby chorujące na nieswoiste zapalenia jelit
i pokazują bardzo indywidualną tolerancję tej grupy
produktów przez pacjentów. Należy również podkreślić istotność spożywania produktów mlecznych przez
osoby z wyłonioną stomią, w szczególności chorujące
na nieswoiste zapalenia jelit. Udowodniono, że u tych
pacjentów w okresie remisji, nietolerancja produktów
mlecznych występuje porównywalnie często jak u osób
zdrowych [8]. Osoby z nieswoistymi zapaleniami jelit
bardzo często charakteryzują się niską masą kości
związaną z niedoborem witaminy D oraz wapnia,
zaburzeniami wchłaniania oraz negatywnym działaniem przyjmowanych kortykosteroidów. Długotrwałe
wykluczenie produktów mlecznych z diety może skutkować osteopenią i osteoporozą [16]. W przypadku
nietolerancji laktozy lub laktoalbuminy pacjentom
zaleca się wykluczenie z diety produktów mlecznych,
jednak zwraca się im szczególną uwagę na konieczność
przyjmowania farmakologicznych preparatów wapnia
[8]. W przeprowadzonym badaniu wykazano również,
że 18% respondentów zupełnie wykluczyło ze swojej
diety warzywa i owoce, a w grupie tej dominowały osoby
chorujące na nieswoiste zapalenia jelit. Praca Hergstermanna i wsp. pokazała, że u pacjentów z chorobą
Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego znacznie częściej niż u osób zdrowych,
było mniejsze stężenie antyoksydantów w osoczu krwi,
głównie witaminy C [17]. Można więc wnioskować, że
rezygnacja ze spożycia owoców i warzyw przez osoby
chorujące na nieswoiste zapalenia jelit, może stać się
poważnym problemem i manifestować się różnymi
objawami chorobowymi. W przypadku wykluczania
owoców lub warzyw pacjentom zaleca się suplementację witaminowo-mineralną [8]. W pracy wykazano
istotną statystycznie korelację pomiędzy wykluczaniem
owoców i warzyw a produktami mlecznymi (tab. II).
Może to świadczyć o rezygnacji z wielu ważnych grup
produktów przez niektórych pacjentów z wyłonioną
stomią jelitową, co może skutkować negatywnymi
konsekwencjami zdrowotnymi [8].
Jednym z zaleceń żywieniowych dla osób z wyłonioną stomią jest wykluczenie produktów bogatych
w tłuszcz zwierzęcy, sprzyjających między innymi
527
nadmiernej produkcji gazów [4]. Tłuszcze zwierzęce,
będące źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych,
mogą mieć negatywny wpływ na przebieg nieswoistych chorób zapalnych jelit [18]. Wyniki badania
wykazały jednak, że 38% respondentów każdego dnia
w tygodniu sięgało po tę grupę produktów.
Osobom, u których wyłoniono stomię zaleca się
wypijanie co najmniej 2 litrów płynów w ciągu dnia,
najlepiej niegazowanej wody mineralnej [19]. Wykazano jednak, że tylko 33% ankietowanych wypijało
więcej niż 2 litry na dobę, a najczęściej wypijanym
płynem była herbata, która nie jest zalecana osobom
z wytworzoną przetoką, ponieważ może ona przez swoje stymulujące działanie powodować biegunki [20].
Wyniki badania pokazały, że większość pacjentów
skarżyła się na występowanie nieprzyjemnych dolegliwości po spożyciu niektórych produktów. Najczęściej
wskazywanymi dolegliwościami były biegunki oraz
wzmożona produkcja gazów, a produktami odpowiedzialnymi za odczuwanie dyskomfortu były przeważnie
produkty mleczne oraz suche nasiona roślin strączkowych. Według Floruty u pacjentów stomijnych nieprzyjemne dolegliwości występowały po spożyciu świeżych
owoców, orzechów, kokosów, kukurydzy, fasoli i cebuli,
a dyskomfort związany był z zapchaniem stomii oraz
tak jak w badaniu, z nadmierną produkcją gazów [21].
W badaniu Wojewody i wsp. wykazano, że tylko 28%
respondentów z wyłonioną stomią odczuwało dyskomfort po spożyciu niektórych posiłków [22]. Wyłonienie
stomii nie jest bezwzględnym wskazaniem do stosowania restrykcyjnej diety, ale odpowiednie żywienie może
mieć istotny wpływ na jakość i komfort życia pacjentów
[4]. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że
67% respondentów zmieniło swój sposób żywienia
po operacji wytworzenia przetoki. Zmiany dotyczyły
przede wszystkim wykluczenia potraw tłustych i ciężkostrawnych, suchych nasion roślin strączkowych,
produktów mlecznych, warzyw i owoców oraz alkoholu.
W badaniu Płaty i wsp. wykazano, że tylko 29% respondentów z wyłonioną stomią stosowało specjalną dietę
[23], a wg Floruty i wsp. tylko 11% pacjentów zmieniło
swój sposób żywienia po operacji [21].
Liczni badacze [7, 24, 25] wykazują ważność
edukacji żywieniowej pacjentów stomijnych, mającej
na celu włączenie chorych w proces leczenia oraz
nauczenie ich jak mogą kontrolować i poprawiać swój
stan zdrowia [1]. Zwraca się uwagę na to, że edukację
pacjentów powinien prowadzić każdy członek zespołu
terapeutycznego, w tym dietetyk [25]. W pracy wykazano jednak, że najczęstszym źródłem ich wiedzy
na ten temat był lekarz i Internet. W badaniu Floruty
i wsp. wykazano, że ponad połowa respondentów
w okresie pooperacyjnym otrzymała informacje na
temat żywienia od pielęgniarki [21].
528
Po przeprowadzonej analizie wyników podkreśla
się istotność roli dietetyka w edukacji pacjentów z wyłonioną stomią. Warto przeprowadzić dalsze badania
oceniające stan odżywienia pacjentów stomijnych,
szczególnie tych, którzy wykluczają ze swojej diety
ważne grupy produktów takie jak produkty mleczne,
warzywa czy owoce.
Wnioski
1. Zachowania żywieniowe pacjentów z wyłonioną
stomią były odmienne niż zalecenia ekspertów żywieniowych, szczególnie w zakresie regularności
spożywania posiłków oraz częstotliwości spożywania produktów mlecznych, owoców, warzyw,
roślin strączkowych, tłuszczów zwierzęcych oraz
cukru i słodyczy.
Probl Hig Epidemiol 2015, 96(2): 523-528
2. Pacjenci z wyłonioną stomią bardzo często wykluczali ze swojej diety ważne grupy produktów,
będące niejednokrotnie jedynym źródłem określonego składnika pokarmowego. Należałoby więc
zalecić im suplementację witaminowo-mineralną
oraz kontrolować ich stan odżywienia.
3. Większość pacjentów z wyłonioną stomią odczuwała dolegliwości po spożyciu niektórych
produktów, co świadczy o wpływie diety na stan
zdrowia i poprawę komfortu ich życia.
4. Głównym źródłem informacji dla pacjentów
z wyłonioną stomią był Internet i lekarz.
5. Istnieje potrzeba edukacji żywieniowej pacjentów
z wyłonioną stomią jelitową.
Piśmiennictwo / References
1. Szewczyk J, Bajon A. Opieka pielęgniarska w okresie
okołooperacyjnym nad pacjentem z wyłonioną stomią
jelitową. Pol Merk Lek 2009, XXVI: 155 575.
2. Dabirian A, Yaghmaei F, Rassouli M, et al. Quality of life in
ostomy patients: a qualitative study. Patient Prefer Adherence
2011, 5: 1-5.
3. Jarosz M. Żywienie przez stomię. [w:] Zasady prawidłowego
żywienia chorych w szpitalach. IŻŻ, Warszawa 2011.
4. Jarosz M. Żywienie chorych ze stomią. PZWL, Warszawa
2007.
5. Triantafyllou K, Papanikolaou IS, Stasinos I, Percutaneous
endoscopic gastrostomy tube replacement unexpected serious
events. Nutr Clin Pract 2014, 29(1): 142-145.
6. Pachocka L, Urbanik A. Stomia jelitowa – epidemiologia, rys
historyczny, zasady wyłaniania i rodzaje stomii jelitowych.
Probl Hig Epidemiol 2014, 95(3): 586-590.
7. Jarosz M. Praktyczny poradnik dietetyki. IŻŻ 2010,
Warszawa.
8. Ciok J. Żywienie w leczeniu i patogenezie nieswoistych
zapalnych chorób jelit. Borgis – Nowa Medycyna 1999, 10:
24-34.
9. Raczkowska A, Łaciński M, Grafowska A, ZielińskaBorkowska U. Quality of life considering patients with
chronic inflammatory bowel diseases – natural and parenteral
nutrition. Pol Prz Chir 2014, 86(9): 410-417.
10. Brewer B. Diet and Nutrition guide. [in:] J Ehlers-Crim RD
CEDC. Private Practice, Atlanta, United Ostomy Association,
2002.
11. Wilczek M, Bertrandt J, Kłos A i wsp. Analiza sposobu
żywienia mieszkańców gminy Kołbiel leczonych z powodu
miażdżycy, cukrzycy i osteoporozy. Hygeia Public Health
2011, 46(3): 366-369.
12. Piórecka B, Międzybrodzka A. Ocena sposobu żywienia
i stanu odżywienia osób starszych zamieszkałych w Krakowie.
Now Lek 2002, 71: 249-254.
13. Wright S, Burch J. Pre- and Post – operative care. [w:] Burch J.
Stoma care. Wiley J & Sons Ltd. 2008.
14. World Gastroenterology Organisation. www.worldgastro
enterology.org
15. Nolan D, Tapsell L. Effects of dairy products on Crohn’s
Disease symptoms are influenced by fat content and disease
location but not lactose content or disease activity status in
a New Zealand population. J Am Diet Assoc 2011, 111(8):
1165-1172.
16. Kosiara M, Łapińska J, Semianów-Wejchert J i wsp. Objawy
pozajelitowe nieswoistych zapaleń jelit. Gastroenterol Pol
2009, 16(6): 475-480.
17. Hengstermann S, Valentini L, Schaper L, et al. Altered status
of antioxidant vitamins and fatty acids in patients with
inactive inflammatory bowel disease. Clin Nutr 2008, 27:
571-578.
18. Grzybowska K, Dziuda-Gorzkowska M, Grzybowski A. Ocena
sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z nieswoistymi
zapaleniami jelit. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol
Żyw Dziecka 2004, 6(2): 199-205.
19. Akbulut G. Nutrition In Stoma Patients: A Practical View of
Dietary Therapy. Int J Hematol Oncol 2011, 1: 61-66.
20. Szczepkowski M. Stomia jelitowa – wyzwanie nie tylko dla
chirurga. Proktol Dla Lek Rodz 2004, 4: 57‑69.
21. Floruta CV. Dietary Choices of People with Ostomies.
J Wound Ostomy Cont Nurs 2001, 28: 28-31.
22. Wojewoda B, Juzwiszyn J, Durlej S. Jakość życia chorych ze
stomią. Onkol Pol 2006, 9(4): 184-188.
23. Płata K, Majewski W. Jakość życia pacjentów po zabiegu
operacyjnym na jelicie grubym z wytworzeniem stomii
i możliwości jej poprawy. Annales Academiae Medicae
Stetinensis. Rocz Pom Akad Med w Szczecinie 2008, 54:
77-85.
24. Karczmarski M, Korotkiewicz-Kaczmarska E, Chrzanowska U.
Znaczenie edukacji w procesie leczenia choroby przewlekłej
ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietetycznego
alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży. Prz Pediatr 2010,
40(1): 9-15.
25. Arenas Villafranca JJ, López-Rodríguez C, Abilés J, et al.
Protocol for the detection and nutritional management of
high-output stomas. Nutr J 2015, 14(1): 45.
Download