Tematyka prac magisterskich Lp. Jednostka WNoZ Tematyka Uwagi

advertisement
Tematyka prac magisterskich
Lp.
1.
Jednostka WNoZ
Katedra i Klinika Psychiatrii
Tematyka
1. Czynniki utrudniające zdrowienie osobom chorym na schizofrenię paranoidalną. - Dr Magdalena
Podbielska
2. Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych wśród pacjentów POZ. - Dr Magdalena
Podbielska
3. Alkoholizm wśród osób w wieku podeszłym. - Dr Magdalena Podbielska
4. Czynniki motywacyjne i osobowościowe związane z wyborem kierunku kształcenia na przykładzie
studentów I roku Ratownictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - Dr Anna Konopka
5. Czynniki motywacyjne i osobowościowe związane z wyborem kierunku kształcenia na przykładzie
studentów I roku Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - Dr Anna Konopka
6. Czynniki motywacyjne i osobowościowe związane z wyborem kierunku kształcenia na przykładzie
studentów I roku Kosmetologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - Dr Anna Konopka
7. Problem używania alkoholu i nikotyny u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i chorób
afektywnych. - Dr Justyna Pełka-Wysiecka
8. Rehabilitacja pacjentów z psychozami w ramach szpitalnej opieki psychiatrycznej. - Dr Justyna
Pełka-Wysiecka
9. Bezsenność w populacji uczących się osób. - Dr Justyna Pełka-Wysiecka
10. Analiza czynników genetycznych u pacjentów z depresją. - Dr Anna Grzywacz
11. Wielogenowość i wieloczynnikowość Zespołu Zależności Alkoholowej. - Dr Anna Grzywacz
12. Lękowość i depresyjność u pacjentów z Zespołem Zależności Alkoholowej. - Dr Anna Grzywacz
13. Postawy wobec chorych na schizofrenię wśród studentów. - Dr Elżbieta Prajs
14. Cechy osobowości u palaczy marihuany. - Dr Elżbieta Prajs
15. Przyczyny sięgania po środki psychoaktywne przez młodzież w wieku licealnym. - Dr Elżbieta Prajs
16. Zaburzenia depresyjne wśród pracowników służby zdrowia. - Dr Elżbieta Prajs
17. Opieka środowiskowa jako alternatywna forma leczenia dla pacjentów ze schizofrenią i chorobami
afektywnymi. - Dr Piotr Tybura
18. Problemy aktywizacji zawodowej pacjentów chorujących na schizofrenie i choroby afektywne. - Dr
Piotr Tybura
19. Akceptacja leczenia psychofarmakologicznego przez osoby chorujące na poważne schorzenia
psychiczne w zależności od formy opieki (oddział stacjonarny, dzienny, opieka ambulatoryjna i
środowiskowa). - Dr Piotr Tybura
20. Badanie przesiewowe młodzieży szkół ponadpodstawowych w kierunku zaburzeń odżywiania się. Dr Andrzej Jasiewicz
21. Analiza homogennych podgrup pacjentów uzależnionych od alkoholu. - Dr Andrzej Jasiewicz
22. Badanie jakości życia pacjentów obciążonych przewlekłą chorobą somatyczną. - Dr Andrzej
Jasiewicz
23. Porównanie poziomu depresyjności z wykorzystaniem różnych skal u pacjentów z chorobą
Parkinsona. - Dr Monika Mak
24. Porównanie oceny jakości życia u pensjonariuszy prywatnych i państwowych Domów Pomocy
Uwagi
2.
Klinika Chorób Skórnych
3.
Samodzielna Pracownia Biologii
Medycznej
4.
5.
Samodzielna Pracownia Edukacji
Medycznej
Samodzielna Pracownia Kształcenia
Lekarza Rodzinnego
Społecznej. - Dr Monika Mak
25. Stereotypy myślowe a psychiatria. Ocena poziomu wiedzy o zaburzeniach psychicznych wśród
studentów różnych kierunków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - Dr Monika Mak
26. Ocena jakości życia oraz depresyjność wśród pacjent ośrodków dializoterapii województwa
zachodniopomorskiego. - Dr Marcin Jabłoński
27. Występowanie zaburzeń lękowych wśród studentów wydziału lekarskiego PUM. - Dr Marcin
Jabłoński
28. Używanie substancji psychoaktywnych wśród personelu pielęgniarskiego szpitali województwa
zachodniopomorskiego. - Dr Marcin Jabłoński
29. Zaburzenia adaptacyjne związane z pracą u pracowników Zakładów Karnych i Ośrodków SzkolnoWychowawczych. - Dr Jolanta Kucharska-Mazur
30. Problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy u osób uzależnionych od alkoholu. - Dr Jolanta
Kucharska-Mazur
w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych mogą być realizowane prace magisterskie z zakresu
dermatologii, w tym z mikologii, alergologii, dermatochirurgii i światłolecznictwa.
W Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej tematy prac magisterskich dobierane są indywidualnie w
zależności od zainteresowań i doświadczenia zawodowego studenta. W SPBM podejmowane są
zagadnienia z zakresu antropologii, zdrowia publicznego i biologii medycznej. W badaniach
wykorzystywane są autorskie i standaryzowane kwestionariusze, testy i mierniki służące do oceny
sprawności fizycznej, analizowane są dane archiwalne, stosowany jest wywiad i sondaż oraz metody
antropometryczne, metody oceny rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, a także najnowsze techniki
genetyczne. Celem badań jest wyjaśnianie miejsca człowieka w przyrodzie jako istoty biologicznej i
społecznej; określenie zmienności somatycznej człowieka; określania wpływu czynników
środowiskowych w różnych fazach życia; ocena postawy ciała oraz rozwoju fizycznego, a także ocena
skuteczności nowoczesnych metod fizjoterapii.
Etnokosmetologia i historia kosmetologii
Profilaktyka, edukacja zdrowotna w medycynie rodzinnej/opiece podstawowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Samodzielna Pracownia Medycyny
Fizykalnej
Znaczenie leczenia fizykalnego w kompleksowej rehabilitacji.
Ocena skuteczności przeciwbólowych zabiegów fizykalnych.
Wpływ aplikacji kinesio taping na poziom bólu.
Wpływ krioterapii na stan pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów.
Ocena jakości życia osób chorujących na choroby o znaczeniu społecznym (np. cukrzyca,
reumatoidalne zapalenie stawów).
6. Ocena sprawności motorycznej osób po 65 roku życia.
7. Diagnostyka funkcjonalna i jakość życia podopiecznych DPS.
8. Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych.
9. Leczenie uzdrowiskowe.
10. Zastosowanie metod badawczych do określenia efektywności fizjoterapii.
11. Analiza aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców Szczecina w badaniach ankietowych IPAQ
(International Physical Activity Questionnaire).
7.
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji
Medycznej
8.
Samodzielna Pracownia Umiejętności
Położniczych
9.
Zakład Biochemii i Żywienia
Człowieka
1. Jakość życia osób niepełnosprawnych
2. Zachowania zdrowotne osób niepełnosprawnych, problemy osób niepełnosprawnych
3. Rehabilitacja neurologiczna, ortopedyczna, reumatologiczna
4. Rehabilitacja w chorobach metabolicznych (cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny)
5. Potrzeby rehabilitacyjne starzejącego się społeczeństwa
6. Potrzeby rehabilitacyjne populacji wieku rozwojowego
7. Postawy wobec niepełnosprawności
8. Nowoczesne metody usprawniania leczniczego
9. Rola grup wsparcia w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych
10. Rola aktywności fizycznej w poszczególnych okresach życia
Prace z zakresu stylu życia kobiet ciężarnych i po porodzie (z ukierunkowaniem na aktywność
fizyczną); usprawniania w czasie ciąży, połogu, po zabiegach ginekologicznych, przygotowania do
porodu oraz metod stymulacji noworodka.
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Janda
1. Wpływ ekstraktu z pokrzywy na aktywność peroksydazy glutationowej i katalazy (Eliza
Puchalska).
2. Badanie aktywności przeciwutleniającej ekstraktu z pokrzywy oraz jego wpływu na aktywność
dysmutazy ponadtlenkowej (Sylwia Szkyrpan)
Promotor: dr Małgorzata Szczuko
3. Ocena dożywiania dzieci w szkole podstawowej (Aleksandra Grankowska)
4. Ocena stanu odżywienia i dożywiania w przedszkolu (Ada Sadowska)
5. Zaburzenia postrzegania sylwetki w wieku wczesnoszkolnym (Olga Błachowiak)
Promotor: Prof. Edward Kołakowski
6. Otrzymywanie i właściwości preparatów kolagenowych z ryb (Anna Poświata)
7. Otrzymywanie bioaktywnych hydrolizatów białkowych z ryb (Katarzyna Pikulska)
8. Wykorzystanie preparatów błonnika do profilowania właściwości funkcjonalnych wędlin
rybnych (Katarzyna Groszewska)
Promotor: Prof. Anna Kołakowska
9. Występowanie syntetycznych konserwantów w żywności dietetycznej na przykładzie
wybranych produktów (Kinga Dziadas)
10. Jakość żywności wzbogaconej w n-3 PUFA na przykładzie wybranych produktów (Aleksandra
Kosicka)
Promotor: dr inż. Jolanta Wolska
11. Ocena zawartości związków polifenolowych i karotenoidów w ekstrakcie z pokrzywy (Martyna
Wróblewska)
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Stachowska
12. Rola aktywności fizycznej w redukcji masy ciała u osób z NAFLD stosujących zindywidualizowany
plan żywienia (Anna Sabinicz)
13. Ocena przydatności prostych narzędzi antropometrycznych (C-index, WHR, WheR oraz WC) do
oceny ryzyka choroby niedokrwiennej serca pacjentów stosujących zindywidualizowany plan
żywienia (Małgorzata Kaczorowska)
14. Analiza składu kwasów tłuszczowych w oleju z pokrzywy zwyczajnej (Agnieszka Borto)
10. Zakład Histologii i Biologii Rozwoju
11.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
i Ratunkowego
12. Zakład Zdrowia Publicznego
Mogą być realizowane prace eksperymentalne, ankietowe z zakresu:
1. Histologii
2. Embriologii
3. Genetyki
4. Ochrony środowiska
5. Ekologii
6. Różnych aspektów jakości życia
Tematy u nas realizowane odnoszą się do Chirurgii, Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Ratownictwa i
ciekawych pomysłów, jakie ma pracowity student.
dr n. zdr. Maria Jasińska
1. Sytuacja zdrowotna wybranych grup społecznych w zależności od niektórych zmiennych.
2. Zachowania zdrowotne wybranych populacji i ich wpływ na zdrowie w wymiarze globalnym.
3. Wpływ niektórych uwarunkowań socjometrycznych na stan zdrowia/samoocenę
zdrowia/jakość życia.
4. Programy prewencyjne i programy promocji zdrowia w odniesieniu do wybranych grup
społecznych.
5. Nowe nurty w dotychczas kreowanej polityce zdrowotnej Polski/UE.
6. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki zdrowotnej Polski/UE.
Dr n zdr. Ewa Kemicer-Chmielewska
1. Zarządzanie wizerunkiem zakładu opieki zdrowotnej
2. Komunikacja asertywna w zakładach opieki zdrowotnej
3. Zachowania pacjentów na rynku usług medycznych
4. Rola personelu w usługach zdrowotnych
5. Jakość w systemie opieki zdrowotnej
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi, satysfakcja pracownika
7. Kształtowanie konkurencyjności jednostki ochrony zdrowia
8. Marketing relacji na rynku usług medycznych
Dr n. med. Danuta Kunecka
1. Stanowisko pracy ……………………….. na przykładzie …………………………….
2. Organizacja pracy na stanowisku………………….. na przykładzie …………………..
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi ………………………………………………………...
(planowanie ZL, dobór pracowników, adaptacja społeczno-zawodowa, szkolenie, ocenianie,
motywowanie, patologie w ZZL, efektywność procesu, formy zatrudnienia)
4. Etyka zarządzania na przykładzie ………………………………………………………
5. Kultura organizacyjna w ………………………………………………………………..
6. Wizerunek w pracy ……………………………………………………………………..
7. Jakość usług ……………………… na przykładzie ……………………………………
8. Usługi .........................……….. – wymiar organizacyjny …………………………...…
9. Zarządzanie zmianą na przykładzie …………………………………………………….
10. Kształcenie na kierunkach medycznych i paramedycznych (różne jego aspekty)……...
Wyłącznie dla pielęgniarstwa:
1. W ramach pielęgniarstwa nefrologicznego: opieka nad pacjentem przewlekle chorym, aspekty
zarządzania specjalistycznym zespołem, .
2. Dializoterapia (w obszarze kompetencji pielęgniarskich).
3. Autonomia zawodowa – aspekty związane z korporacyjnością grupy zawodowej lub wymiarem
naukowym pielęgniarstwa.
Download