JP1-Biblioteki

advertisement
Języki programowania 1
Biblioteki
Piotr Górczyński
18/11/2002
1
Plan
 Biblioteki
 Definiowanie odwołań
 Oglądanie obiektów
 Obiekt Connection
 Obiekt Recordset
18/11/2002
2
Biblioteki



Przez biblioteki (Dynamic Link Library DLL)
rozumiemy zbiory obiektów.
Biblioteka służy najczęściej do pewnego celu (np.
obsługi baz danych).
Korzystanie z obiektów biblioteki jest możliwe po
zdefiniowaniu w programie odwołania (Reference)
do niej.
18/11/2002
3
Definiowanie odwołania
1.
2.
3.
Menu Projects/Reference (VB) lub
Tools/References (VBA).
Zaznaczamy  bibliotekę np. Microsoft ActiveX
Data Objects 2.5 Library.
Naciskamy guzik OK.
18/11/2002
4
Okno References
18/11/2002
5
Oglądanie obiektów
1. Polecenie menu View/Object Browser.
2. W oknie Object Browser wybrać
bibliotekę.
3. Poniżej zostaną pokazane wszystkie
obiekty wybranej biblioteki.
Jeśli nie wiadomo która nazwa biblioteki odpowiada
opisowi wybranemu w oknie References (np.
Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library). Należy
wybrać tę nazwę, która najbardziej przypominałaby
skrót opisu (tu: ADODB). Jak przekonać się, czy
dana nazwa odpowiada opisowi – patrz następny
slajd.
18/11/2002
6
Oglądanie obiektów cd.
18/11/2002
7
Obiekt Connection


Obiekt Connection pozwala łączyć się z bazą
danych.
Do połączenia może wykorzystywać Connection
String i DSN.
Kontrolki
Pokazujące
Dane
Baza danych
np. MS Access
18/11/2002
Sterownik
np.. Microsoft Jet 4.0
OLE DB Provider
Connection
8
Recordset
Typy połączenia z bazą danych
 DSN
 Connection String
Connection
String
Connection
DSN
18/11/2002
9
Łączenie z bazą danych – metoda Open
Skladnia metody Open obiektu Connection:
Open connection_string,userid,password,options
connection_string – definicja połączenia:

Przez Connection String np.
cn.Open _ "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\TEMP\Liga_mistrzow_2.mdb;Persist Security
Info=False"

Przez DSN np.
cn.Open "Data Source='MojaBaza'"
18/11/2002
10
Używanie obiektu Connection
18/11/2002
11
Obiekt Recordset
Obiekt Recordset może manipulować za pomocą połączenia
z bazą danych (Connection) rekordami.
Do manipulacji danymi wykorzystujemy język DML SQL
(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
Kontrolki
Pokazujące
Dane
Baza danych
np. MS Access
18/11/2002
Sterownik
np.. Microsoft Jet 4.0
OLE DB Provider
Connection
12
Recordset
Manipulacja danymi – metoda Open
Skladnia metody Open obiektu Recordset:
Open mdl_statement,connection_object
mdl_statement– polecenie MDL SQL:
 Wybranie rekordow np.
rs.Open "SELECT x FROM DRUZYNA", cn
 itd.




Najczęściej wybieramy rekordy za pomocą polecenie Open „SELECT
...”, a manipulacji rekordami dokonujemy za pomocą metod i
właściwości obiektu Recordset:
Delete (kasuje rekord)
Field(„nazwa_pola”).Value (modyfikuje wartość pola)
Add (dodaje rekord)
Update (zapisanie zmian do bazy w celu zakończenia wykonywanej w
danej chwili operacji np.. Dodawania rekordu)
18/11/2002
13
Używanie obiektu Recordset
18/11/2002
14
Literatura
 www.vba.matrix.pl
 vb4all.canpol.pl
 Microsoft Visual Basic 6.0 Professional, Michael
Halvorson, Wydawnictwo RM 1998
 Poznaj Visual Basic 6 w 10 minut, Lowell Mauer,
Wydawnictwo Intersoftland 1999
 Po prostu Visual Basic 6, Harold Davis, Wydawnictwo
Helion 2000
18/11/2002
15
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards