Druk nr 463

advertisement
Uchwała XX/326/2003
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą
„Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada m. st. Warszawy
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się statut jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą "Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt", w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.
§3
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz na stronie internetowej m. st. Warszawy.
§4
Traci moc uchwała Nr 505/XXXIX/2000 Zarządu m. st. Warszawy z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą "Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt".
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady m. st. Warszawy
Wojciech Kozak
Załącznik
do uchwały Nr XX/326/2003
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13.11.2003 r.
STATUT
Jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą
"Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"
§1
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, zwane dalej Schroniskiem jest jednostką budżetową
m. st. Warszawy i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.),
2. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41,
poz. 361 ze zm.),
3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
ze zm.),
4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.),
5. uchwały Nr XXX/406/2000 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą "Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt",
6. niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Schroniska jest m. st. Warszawa.
2. Schronisko prowadzi działalność statutową na terenie m. st. Warszawy.
§3
Przedmiotem działalności Schroniska jest:
podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu m. st. Warszawy;
2) prowadzenie wśród mieszkańców Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży, edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
3) współpraca z dzielnicami warszawskimi w zakresie ograniczania bezdomności zwierząt;
4) współpraca z dzielnicami warszawskimi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt;
5) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt;
6) inicjowanie działalności w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych
i rzeczowych dla Schroniska;
7) przeprowadzanie w miarę możliwości zabiegów sterylizacji/kastracji w celu ograniczenia
populacji bezdomnych zwierząt w Warszawie;
8) realizowanie programu poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt w celu zapobiegania
ich bezdomności;
9) współpraca ze Stacjami Sanitarno - Epidemiologicznymi i Powiatowym Lekarzem
Weterynarii, w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (odzwierzęcych), a w szczególności
wścieklizny;
10) współpraca z lecznicami dla zwierząt, w tym niesienie im pomocy, m.in. w zakresie
sterylizacji/kastracji bezdomnych zwierząt;
11) współpraca ze służbami porządkowymi i technicznymi m. st. Warszawy obejmująca
zapobieganie bezdomności zwierząt oraz niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom
1)
lub poszkodowanym zwierzętom domowym;
12) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt;
13) współpraca ze zorganizowanymi grupami wolontariuszy i nadzorowanie ich zajęć
w Schronisku;
14) usypianie zwierząt w przypadku zaistnienia przyczyn określonych wart. 33 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, ppz. 724 ze zm.).
§4
1. W Schronisku mogą być tworzone, w zależności od potrzeb, działy, sekcje i samodzielne
stanowiska niezbędne dla prawidłowego działania jednostki.
2. Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowe zasady organizacji i działalności Schroniska
określa Dyrektor Schroniska.
§5
1. Pracą Schroniska kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
2. Dyrektora Schroniska zatrudnia i zwalnia Prezydent m. st. Warszawy. Prezydent
m. st. Warszawy lub upoważniona przez niego osoba dokonuje wobec Dyrektora Schroniska
wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor Schroniska po uprzednim zaopiniowaniu
kandydatury na to stanowisko przez Prezydenta m. st. Warszawy lub działającego z jego
upoważnienia Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy.
4. Schronisko jest pracodawcą samorządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593
ze zm.) oraz Kodeksu Pracy, a Dyrektor Schroniska wykonuje wobec pracowników
Schroniska wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
§6
1. Dyrektor Schroniska, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmuje decyzje
samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektor Schroniska odpowiada za należyte zabezpieczenie i racjonalne wykorzystanie
mienia będącego własnością m. st. Warszawy, a będącego w posiadaniu Schroniska.
3. Do kompetencji Dyrektora Schroniska należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Schroniska oraz zapewnienie jego prawidłowego
funkcjonowania,
b) reprezentowanie Schroniska wobec organów administracji publicznej, osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
c) składanie w imieniu Schroniska oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań
majątkowych do wysokości kwot określonych w zatwierdzonych planach finansowych
w ramach posiadanych pełnomocnictw.
§7
1. Pracownicy Schroniska są wynagradzani zgodnie z obowiązującym w Schronisku
regulaminem wynagradzania.
2. Regulamin wynagradzania ustala zarządzeniem Dyrektor Schroniska z uwzględnieniem
limitów środków na wynagrodzenia przewidzianych w rocznym planie finansowym
Schroniska.
3. Regulamin wynagradzania wymaga uzgodnienia z zakładowymi organizacjami
związkowymi.
§8
1. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz
przepisów szczególnych obowiązujących jednostki budżetowe.
2. Podstawą gospodarki finansowej Schroniska jest roczny plan finansowy obejmujący
dochody i wydatki Schroniska oraz plany finansowe środków specjalnych.
3. Schronisko prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§9
Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent m. st. Warszawy przy pomocy
właściwego Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy, za pośrednictwem Dyrektora Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich, działającego w ramach posiadanych kompetencji
i upoważnień.
§ 10
Dyrektor Schroniska ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
§ 11
Zmiany w statucie następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Download