4. Kwalifikowalność wydatków z Działania 5.5

advertisement
Zasady kwalifikowalności
wydatków w ramach konkursu zamkniętego
nr RPPM.05.05.00-IZ-01-22-001/16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
W zakresie wydatkowania środków w konkursie obowiązujące są
Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
Gdańsk, wrzesień 2016 r.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Ramy czasowe, wartość projektu
Projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK,
tj. od 30 września 2016 r. do 31 marca 2020 r., przy czym termin realizacji projektu
założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie
najpóźniej w I półroczu 2017.
Poniesienie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokonywane
jest na ryzyko beneficjenta.
Minimalna wartość w konkursie 1 000 000,00 PLN.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy budżet projektu
Aktywizacja społeczno-zawodowa
Szczegółowy budżet projektu jest podstawą do oceny kwalifikowalności
– nabór do 14 września 2015
i racjonalności kosztów i powinien bezpośrednio wynikać z opisanych
wcześniej zadań, ich etapów i okresów realizacji. W Szczegółowym
budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne spełniające
warunki określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (zwanych dalej Wytyczne kwalifikowalności).
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy budżet projektu
Szczegółowy budżet projektu składa się z następujących pozycji:
• Koszty ogółem - GWA automatycznie wylicza Koszty ogółem na
podstawie uzupełnianych danych odnoszących się do kosztów
bezpośrednich i kosztów pośrednich projektu;
• Koszty pośrednie
• Koszty bezpośrednie, w podziale na zadania merytoryczne
Pole koszt przypadający na uczestnika - w przedmiotowym konkursie średni
koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym
poziomie 4 500 zł.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Koszty pośrednie
•
koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio
głównego przedmiotu projektu;
•
koszty administracyjne związane z obsługą projektu;
•
koszty rozliczane wyłącznie ryczałtowo z wykorzystaniem stawek
procentowych;
•
w ramach kosztów pośrednich nie ma możliwości wykazywania wydatków
w ramach cross-financingu;
•
niedopuszczalne jest wykazywanie kosztów należących do katalogu
kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednich.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Do kosztów pośrednich zaliczamy m.in.:
•
koszty personelu zarządzającego np. koordynatora, kierownika, specjalisty ds. finansowych, organizacji
szkoleń, rekrutacji itp.;
•
koszty rekrutacji w szczeg. wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych oraz
koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach;
•
koszty zarządu tj. koszty osób uprawnionych do reprezentowania jednostki;
•
koszty personelu obsługowego i obsługi księgowej;
•
zakup, amortyzacja lub najem aktywów używanych na potrzeby ww. personelu;
•
działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup ogłoszeń prasowych, ulotek);
•
koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) oraz opłaty za media
(np.: energia elektryczna, cieplna, opłaty przesyłowe);
•
koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu;
•
koszty ochrony;
•
koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich zw. z obsługą administracyjną
projektu;
•
koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych oraz koszty usług powielania dokumentów
związanych z obsługą administracyjną projektu;
•
wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem rachunku bankowego;
•
koszty ubezpieczeń majątkowych;
•
koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Koszty bezpośrednie
W ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wykazuje czy dany wydatek:
• będzie rozliczany przez Lidera lub Partnera odpowiedzialnego za realizacje
danego zadania lub dziania;
• stanowi wkład własny oraz źródło jego finansowania;
• zalicza się do kategorii cross-financingu lub środków trwałych;
• zalicza się do kategorii personelu projektu;
• stanowi usługę zleconą (maks 30% na usługi zlecone)
W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości rozliczania projektów
w oparciu o kwoty ryczałtowe.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Taryfikator
Tworząc budżet projektu należy pamiętać, iż wydatki powinny być racjonalne
i efektywne, oraz powinny uwzględniać dopuszczalne wysokości
poszczególnych kosztów, które zostały wskazane w taryfikatorze.
Taryfikator nie stanowi katalogu zamkniętego, co oznacza, że dopuszczalne jest
ujmowanie w budżecie projektu kosztów w nim niewskazanych. Stawki ujęte
w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że poszczególne koszty
w budżecie projektu nie powinny przekraczać ich wysokości.
Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany
dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów, w związku z tym koszty
w budżecie powinny być, co do zasady, niższe niż stawki maksymalne.
Wskazanie stawek maksymalnych będzie możliwe w przypadkach, które będą
wynikały ze specyfiki projektu, co znajdzie odzwierciedlenie w treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Zał. nr 5 do Regulaminu
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Stawki jednostkowe
Stawki jednostkowe mają zastosowanie
prowadzących do uzyskania kwalifikacji,
Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
do szkoleń
zgodnych z
językowych,
Europejskim
Stawki dotyczą szkoleń z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Język angielski
544,07 zł
Język niemiecki
548,44 zł
Język francuski
529,83 zł
Szczegółowe informacje określa Zał. nr 2 do Standardów
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Stawki jednostkowe
Stawka jednostkowa dotyczy:
• 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie
mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach
szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa,
• 1 osoby przy liczebności grupy nie przekraczającej 12 osób,
• usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów tj. obejmującej
w szczególności koszt organizacji szkolenia, koszt zakwalifikowania
uczestnika projektu do odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy w zakresie
przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i weryfikacji prac domowych
opracowywanych przez uczestników projektu, wyposażonej sali, materiałów
szkoleniowych, wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych egzaminów
wewnętrznych i testów, z wyjątkiem kosztów pośrednich rozliczanych
w projekcie oraz kosztów podręczników, zakupionych na potrzeby realizacji
usługi szkoleniowej. Stawka nie obejmuje wydatków na zakup środków
trwałych oraz nie obejmuje cross-financingu.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Personel
Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie
lub projektach są kwalifikowalne, o ile:
• obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej
i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
a łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza
276 godzin miesięcznie;
• wykonanie zadań potwierdzone jest protokołem, wskazującym prawidłowe
wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym
poświęconych na wykonanie zadań w projekcie;
• ich
wysokość
odpowiada
stawkom
faktycznie
stosowanym
u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub stanowiskach
wymagających analogicznych kwalifikacji.
Należy także pamiętać o wskazaniu w budżecie formy zaangażowania personelu
projektu i wymiaru czasu pracy.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Personel
Wydatki kwalifikowalne:
• Wynagrodzenie personelu: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Pracowniczy Program
Emerytalny;
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu, jeżeli wynika
z przepisów prawa pracy;
• Dodatki do wynagrodzenia;
• Nagrody, premie oraz odpisy na ZFŚS.
Wydatki niekwalifikowalne:
• Wpłaty na PFRON;
• Świadczenia realizowane ze środków ZFŚS;
• Nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Personel
W Szczegółowym budżecie projektu Wnioskodawca wskazuje formę
zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu
(etat / liczba godzin - nie dotyczy umów, w wyniku których następuje wykonanie
oznaczonego dzieła) niezbędny do realizacji zadania/zadań, co stanowi
podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie
wyboru projektu.
Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco do systemu
informatycznego SL 2014 danych w zakresie zaangażowania personelu
projektu (tzw. baza personelu):
• dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;
• dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu:
stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania do projektu, okres
zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy;
• w zakresie protokołów - dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania
za dany miesiąc kalendarzowy.
Beza personelu dotyczy tylko personelu z kosztów bezpośrednich.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Środki trwałe
W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków
trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach
kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć
10% kwoty dofinansowania projektu (środków EFS).
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Cross-financing
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
•
•
•
•
zakupu infrastruktury tj. elementów nieprzenośnych na stałe przytwierdzonych do
nieruchomości (wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy);
dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków
i pomieszczeń.
takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w
szczególności zapewnienie realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb
osób z niepełnosprawnościami;
takich kategorii wydatków, których poniesienie stanowi logiczne uzupełnienie
działań. Wszystkie wydatki poniesione w ramach cross-financingu powinny zostać
uzasadnione w polu Uzasadnienie dla cross-financingu w kontekście niezbędności
ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu;
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Wkład własny
wkład niepieniężny
•
•
udostępnianie/użyczanie
pomieszczeń, sal, sprzętu na potrzeby
projektu;
świadczenia wykonywane przez
wolontariuszy.
Wartość wkładu niepieniężnego powinna
być potwierdzona dokumentami o wartości
dowodowej równoważnej fakturom.
wkład pieniężny
•
•
•
•
wynagrodzenie kadry merytorycznej
zaangażowanej w realizację projektu,
która nie jest finansowana ze środków
projektu,
środki finansowe będące w dyspozycji
danej instytucji lub pozyskane przez tą
instytucję z innych źródeł;
wkład w ramach kosztów pośrednich
rozliczanych ryczałtem;
środki wpłacane np. przez uczestników
projektu,
Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pomoc publiczna
Wsparcie w ramach Działania 5.5., co do zasady
nie podlega zasadom pomocy publicznej/pomocy de minimis.
y
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Dziękuję za uwagę.
Download