Pomoc publiczna w Działaniu 8.3 RPO WP 2014

advertisement
POMOC PUBLICZNA
w działaniu 8.3 RPO WP 2014-2020
Materialne i niematerialne dziedzictwo
kulturowe
Gdańsk, 19 października 2015 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pojęcie pomocy publicznej:
Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc
przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w
jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami
Członkowskimi”.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pomoc publiczna (pomoc państwa) to wsparcie udzielane przedsiębiorstwu (w rozumieniu
prawa UE) w jakiejkolwiek formie, które:
• udzielane jest przedsiębiorstwu przez państwo lub ze źródeł państwowych,
• powoduje uzyskanie przez przedsiębiorstwo przysporzenia na warunkach korzystniejszych
od rynkowych,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwa albo produkcję
określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między
państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działalność kulturalna jako działalność gospodarcza?
• Instytucje kultury mogą być przedsiębiorstwami w rozumieniu przepisów
o pomocy publicznej!
• Przedsiębiorstwo – każdy podmiot prowadzący
bez względu na jego status i sposób finansowania.
działalność
gospodarczą,
• Działalność gospodarcza – każda działalność polegająca na oferowaniu towarów
lub usług na rynku za opłatą.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Przesłanki świadczące o działalności gospodarczej:
• pobieranie opłat za wstęp,
• sposób użytkowania (np. do innej działalności gospodarczej),
• sięganie m.in. po środki multimedialne w celu popularyzacji zbiorów oraz tematyka
wystaw dotycząca kultury popularnej - > jak przedsiębiorcy konkurują ze sobą
o klientów,
• kolejki do muzeów spowodowane dużą liczbą zwiedzających -> popyt,
• istnienie konkurencji z muzeami i prywatnymi galeriami oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność w zakresie rozrywki
-> instytucje kultury są przedsiębiorstwami.
Nie ma znaczenia, że:
• w świetle prawa polskiego działalność kulturalna nie stanowi działalności
gospodarczej (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.)),
• działalność muzeum nie jest nastawiona na zysk (kluczowe, czy istnieją podmioty,
które mogłyby oferować podobne usługi w zamian za wynagrodzenie),
• ewentualne przychody mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności
kulturalnej,
• inne podmioty nie mogą oferować podobnych usług.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Przesłanki świadczące o wpływie na wymianę handlową:
•
•
•
•
•
•
•
język, zależnie od rodzaju wydarzeń (muzyczne, taneczne czy np. teatralne),
promocja i reklama międzynarodowa,
charakter publiczności (międzynarodowa czy lokalna),
skala i tematyka wydarzeń (problemy lokalne czy uniwersalne),
lokalizacja i dojazd,
liczba uczestników,
występowanie infrastruktury turystycznej.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Art. 107. ust. 3 lit. d Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
„Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana:
(…)
d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie
zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym
ze wspólnym interesem”.
Pomoc podlegająca wyłączeniom blokowym:
•
Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1).
•
Rozporządzenie 651/2014 a krajowe programy pomocowe w formie rozporządzeń ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego – art. 53 Rozporządzenia
651/2014.
Polski program pomocowy: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364).
Numer referencyjny programu pomocowego, nadany przez Komisję Europejską:
SA.43180.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pomoc może być udzielana na:
•
•
•
•
•
•
muzea, archiwa, biblioteki, ośrodki lub przestrzenie kulturalne i artystyczne, teatry, opery,
sale koncertowe, inne organizacje wystawiające widowiska sceniczne, instytucje
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz inne podobne infrastruktury, organizacje
i instytucje kulturalne i artystyczne;
materialne zasoby dziedzictwa kulturowego, w tym wszelkie formy ruchomego
i nieruchomego dziedzictwa kulturowego, obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki
historyczne; dziedzictwo naturalne związane z dziedzictwem kulturowym lub jeśli zostały
formalnie uznane za dziedzictwo kulturowe lub naturalne przez właściwe organy publiczne
państwa członkowskiego;
niematerialne zasoby dziedzictwa kulturowego w dowolnej formie, w tym zwyczaje ludowe
i rękodzieło;
wydarzenia i spektakle kulturalne lub związane ze sztuką, festiwale, wystawy i inne podobne
działania związane z kulturą;
edukacja kulturalna i artystyczna, jak również promowanie lepszego zrozumienia znaczenia
ochrony i propagowania różnorodnych form wyrazu kulturowego, za pośrednictwem
programów edukacyjnych oraz programów zwiększających świadomość społeczeństwa,
m.in. przy zastosowaniu nowych technologii;
tworzenie, redagowanie, produkcja, dystrybucja, digitalizacja i publikacja utworów
muzycznych i literackich, w tym przekładów.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Koszty kwalifikowane:
Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane
z budową nowej infrastruktury lub modernizacją infrastruktury istniejącej, w tym koszty:
• budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy infrastruktury,
- pod warunkiem, że przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni tej infrastruktury będzie
wykorzystywane do celów związanych z kulturą,
• koszty nabycia, w tym leasingu, przekazania własności lub fizycznej relokacji dziedzictwa
kulturowego,
• koszty zabezpieczenia, ochrony, renowacji i odnowy materialnych i niematerialnych zasobów
dziedzictwa kulturowego, w tym dodatkowe koszty przechowywania w odpowiednich
warunkach, specjalnych narzędzi, materiałów oraz koszty dokumentacji, badań, digitalizacji
i publikacji,
• koszty poprawy dostępu do dziedzictwa kulturowego, w tym koszty digitalizacji i innych
nowych technologii, koszty poprawy dostępu dla osób o specjalnych potrzebach
(w szczególności rampy i windy dla niepełnosprawnych, objaśnienia w języku Braille'a
i eksponaty dotykowe w muzeach) oraz promowania różnorodności kulturowej
w odniesieniu do prezentacji, programów i odwiedzających,
• koszty projektów i działań kulturalnych, programów współpracy i wymiany oraz dotacje,
w tym koszty procedur wyboru, promocji oraz koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku
projektu.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pomoc dla prasy i magazynów, niezależnie od tego, czy są one publikowane
w wersji papierowej czy elektronicznej, nie kwalifikuje się do objęcia
zakresem tego przeznaczenia pomocy.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
• Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym
z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie
rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo
zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres.
• Zysk
operacyjny
oznacza
różnicę
między
zdyskontowanymi
dochodami
a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest
wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów,
zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie
uwzględniają, do celów niniejszego rozporządzenia, kosztów amortyzacji i kosztów finansowania,
jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.
Alternatywnie:
• W przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić
na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.
• W przypadku publikowania muzyki i literatury zgodnie z ich definicją, maksymalna kwota pomocy
nie przekracza albo różnicy między kosztami kwalifikowalnymi i zdyskontowanymi przychodami
projektu, albo 70% kosztów kwalifikowalnych. Przychody odlicza się od kosztów kwalifikowalnych
na zasadzie ex ante albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Kosztami kwalifikowalnymi są
koszty publikacji muzyki i literatury, w tym wynagrodzenie autorów (koszty praw autorskich),
tłumaczy, wydawców, inne koszty redakcyjne (korekta tekstu, rewizja), koszty związane z
opracowaniem układu tekstu i przygotowaniem do druku oraz koszty drukowania lub publikacji
on-line.
Dziękuję za uwagę
Kontakt:
Kamil Ciupak
Centrum Kompetencji
Departament Programów Regionalnych
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego
Tel. (58) 326-81-53, fax: (58) 326-81-34
e-mail: [email protected]
Download