"Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój

advertisement
PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Skuteczne zarządzanie
I zjazd – 08-09 listopada 2014 – godz. 8.30 – 15.00, sala nr 105
NOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
Mgr Ewa Podlewska - wykładowca PWSZ, trener biznesu





Inauguracja studiów, wprowadzenie do programu zajęć
Menedżer XXI wieku i jego rola w firmie.
Rządzić czy zarządzać – w czym tkwi różnica?
Wielopokoleniowy rynek pracy
Misja i wizja firmy jako nadrzędne kwestie w zarządzaniu firmą
MENEDŻER DZISIAJ – WIZERUNEK A EFEKTYWNOŚĆ
Mgr Ewa Podlewska - wykładowca PWSZ, trener biznesu





Na czym polega profesjonalny wizerunek współczesnego menedżera?
Wartości menedżera jako wyznaczniki zarządzania
Prowadzenie spotkań biznesowych i zebrań pracowników.
Etyka menedżera. CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
Osobisty PR czyli mowa networkingu
II zjazd – 13 grudnia 2014 - godz. 9.00 – 15.30, sala nr 105
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I GRUPOWA
Mgr Bogusława Szewczyk-Modrzejewska - wykładowca PWSZ, doradca
zawodowy




Istota komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Narzędzia i techniki efektywnej komunikacji
Mocne i słabe strony czterech stylów komunikowania
II zjazd – 14 grudnia 2014 - godz. 9.00 – 15.30, sala nr 105
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI I PROJEKTAMI
Mgr Przemysław Taranowski – pracownik PWSZ





Diagnoza kompetencji
Kotwice karier zawodowych wg Edgara Scheina
Analiza SWOT
Project Management Office
Metodologia zarządzania projektem
III zjazd – 10 stycznia 2015 - godz. 9.00 – 15.30, sala nr 105
INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – 9.00 – 12.10
Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś - wykładowca PWSZ, UMK




Teoria pozytywnego zarządzania
Zarządzanie zespołem wielokulturowym
Kultura organizacyjna
Uwarunkowania zachowań organizacyjnych
ZARZĄDZANIE TALENTAMI – 12.20 – 15.30
Dr Monika Chodorek - wykładowca PWSZ, UMK




Talent w organizacji
Uwarunkowania zarządzania talentami
Proces zarządzania talentami i jego etapy
Zarządzanie talentami – przykłady i praktyki oparte na wzorach
11 stycznia 2015 - godz. 9.00 – 15.30, sala nr 105
KONCEPCJA SKUTECZNEGO PRZYWÓDZTWA
Marcin Szablewski - właściciel firmy, trener biznesu




Uniwersalna koncepcja zarządzania przez cele
Zarządzanie sobą i organizacja pracy własnej – zespół jako odzwierciedlenie
menedżera
Narzędzia skutecznego planowania czasu – studium przypadków
Delegowanie zadań – rozpoznawanie i weryfikacja kompetencji członków zespołu
IV zjazd – 31 stycznia 2015, godz. 9.00 – 15.30, sala nr 105
MOTYWOWANIE NAJWAŻNIEJSZĄ KOMPETENCJĄ MENEDŻERA
Dr Małgorzata Karolewska- Szparaga - wykładowca PWSZ






Czym jest motywacja i motywowanie?
Dwuczynnikowa teoria F. Herzberga
Siła motywująca komunikatów czyli konstruktywna informacja zwrotna
Skuteczne narzędzia motywacyjne
Dyscyplinowanie i nagradzanie - modele rozmów zarządczych z pracownikami
Jak docenić różnorodność współpracowników?
01 lutego 2015, godz. 9.00 – 15.30, sala nr 105
STYLE KIEROWANIA ZESPOŁEM
Mgr Ewa Podlewska - wykładowca PWSZ, trener biznesu



Typologia osobowości (DISC)
Style kierowanie wg. R. Blake'a & J. Mouton
Zarządzanie sytuacyjne wg. P. Hersey'a i K. Blancharda
V zjazd – 21 lutego 2015 - godz. 9.00 – 15.30
KREATYWNOŚĆ I TWÓRCZE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU
Dr inż. Małgorzata Wiśniewska- wykładowca PWSZ, Politechnika Łódzka







Charakterystyka twórczego lidera
Kreatywność menedżera w rozwiązywaniu problemów
Narzędzia inspirowania do twórczego myślenia
Diagram Fishbone i strategia Walta Disneya
Technika burzy mózgów
Strategia De Bono jako podejście do rozwiązywania problemów poprzez przyjęcie
odmiennego punktu widzenia
Mind Mapping czyli wizualne poszukiwanie rozwiązań
22 lutego 2015 - godz. 9.00 – 15.30
MENEDŻER W ROLI DZIAŁU HR
Ewa Korecka - właściciel Agencji Zatrudnienia FLEXHR, trener



Praktyka Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie różnorodnością w organizacji– różnorodność płci i wieku w zespołach
pracowniczych
Rekrutacja i selekcja w odpowiedzi na charakterystykę zadaniowości zespołu – ujęcie
zespołowe i organizacyjne
VI zjazd – 14 marca 2015 - godz. 9.00 – 15.30
NEGOCJACJE BIZNESOWE W CODZIENNEJ PRACY MENEDŻERA
Dr Waldemar Glabiszewski - wykładowca PWSZ, UMK





Istota konfliktu i sposoby jego rozwiązywania
Przygotowanie się do negocjacji
Proces negocjacyjny
Strategie negocjacyjne
Techniki negocjacyjne
15 marca 2015 - godz. 9.00 – 15.30
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I W WARUNKACH KRYZYSU
Dr Waldemar Glabiszewski- wykładowca PWSZ, UMK







Główne źródła i obszary zmian w przedsiębiorstwie
Zarządzanie zmianą
Metody radzenia sobie z oporem wobec zmian
Komunikacja w zmianie, czyli jak zaangażować podwładnych w proces
zmian?
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Program interwencji kryzysowej
VII zjazd – 11-12 kwietnia 2015 - godz. 9.00 – 15.30
COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA
Maciej Kletkiewicz – coach, trener biznesu- Firma szkoleniowa
CHARYZMA
 Istota zarządzania coachingowego






Czym coaching a jest, a czym nie jest czyli podstawowe cechy coachingu
Przebieg i organizacja procesu coachingowego
Co wyróżnia menedżera- coacha?
Narzędzia i metody pracy coacha.
Skuteczny model GROW
OJT (trening w miejscu pracy)
VIII zjazd – 09 maja 2015 - godz. 9.00 – 15.30
JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ?
Waldemar Szymecki - trener biznesu - Firma szkoleniowa CHARYZMA






Budowa zespołu w niekonwencjonalnej formule
Formalne i nieformalne role zespołowe jako narzędzia motywacyjne
Korzyści i zagrożenia z występowania ról zespołowych. Test M. Belbina
Inspirowanie i stymulowanie współpracy
Etapy tworzenia się zespołów
Procesy grupowe zachodzące między uczestnikami zespołów
10 maja 2015 - godz. 9.00 – 15.30
STRUKTURA PERSONALNA W ORGANIZACJI
Właściciel Agencji Zatrudnienia FLEXHR, trener Ewa Korecka




Tworzenie zakresów stanowiskowych i siatki ocen pracowniczej
Ocena pracownicza – narzędzie wielowymiarowe – oddziaływanie na rozwój i
diagnozę potrzeb
Wdrażanie cykliczności i przejrzystości systemów ścieżki kariery
Podstawowe aspekty prawne zarządzania podwładnymi – prawa i obowiązki
pracodawcy oraz dylematy w zatrudnieniu
IX zjazd – 30 maja 2015 - godz. 9.00 – 15.30
ANALIZA SWOT KOBIETY – MENEDŻERA
Mgr Ewa Podlewska- wykładowca PWSZ, trener biznesu





Mocne strony - Poznaj siebie, Bądź dumna ze swoich zalet, Pokonaj słabości
Słabe strony - „Królowa Śniegu”, „Wściekła tygrysica”, „Caryca Katarzyna” – kategorie
kobiet przez pryzmat popełnianych przez nich błędów;
Szanse – „ Dwudziesty pierwszy wiek wiekiem kobiet” – zamień szklane pantofelki na
wojskowe buty
Zagrożenia - Pokonać „szklany sufit” i opuścić „aksamitne getto”
Sztuka wystąpień publicznych
31 maja 2015 - godz. 9.00 – 15.30
PSYCHOLOGIA SZEFA
Waldemar Szymecki- trener biznesu - Firma szkoleniowa CHARYZMA






Zestaw psychologicznych, komunikacyjnych narzędzi szefa
Asertywne porozumiewanie się
Jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych?
Algorytmy nagradzania/karania/zwalniania
Pułapki podczas nagradzania i karania
Trudne decyzje odpowiedzialnego szefa
X zjazd – 27 czerwca 2015 - godz. 9.00 – 15.30
ZARZĄDZANIE OPARTE NA RELACJACH NLP
Mgr Ewa Podlewska - wykładowca PWSZ, trener biznesu




NLP dla menedżera - systemy reprezentacji
NLP w rozpoznawaniu osobowości - preferowane metaprogramy.
Reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego w praktycznym działaniu
Język perswazji jako skuteczne narzędzie przekonywania
X zjazd – 28 czerwca 2015 - godz. 9.00 – 15.30
PRACA DYPLOMOWA
Mgr Ewa Podlewska - wykładowca PWSZ, trener biznesu
Download