ela

advertisement
Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr IV/21/2007
Rady Gminy Szaflary
z dnia 29 stycznia 2007 roku.
Statut
Sołectwa Maruszyna
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
§2
1. Granice sołectwa Maruszyna i jej obszar określone są na mapie stanowiącej załącznik do
Statutu Sołectwa.
2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez Radę Gminy w drodze uchwały na
zasadach określonych w Statucie Gminy.
3. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Szaflary,
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Maruszyna.
§4
Statut Sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa, jego organów oraz
organizację wewnętrzną.
R O Z D Z I A Ł II
Organy Sołectwa i zakres działania.
§5
1. Organami Sołectwa są:
1) Zebrania Wiejskie,
2) Sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter
opiniodawczy i doradczy.
1
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Wybory
przeprowadza się w okresie do sześciu miesięcy po wyborach do Rady Gminy.
§6
1. Do zadań sołectwa należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców,
a w szczególności:
1) zapewnienie mieszkańcom udziału w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych spraw związanych z miejscem
zamieszkania,
2) organizowanie pomocy sąsiedzkiej oraz podejmowanie różnych form opieki społecznej
dla mieszkańców,
3) podejmowanie działań mających na celu umacnianie działań bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
4) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
5) reprezentowanie zbiorowych interesów mieszkańców przed organami Gminy.
§7
1. Sołectwo współdziała z organami Gminy i może wyrażać opinie we wszystkich sprawach
istotnych dla interesu mieszkańców, a w szczególności:
1) planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego sołectwa,
2) lokalizacji inwestycji uciążliwych dla otoczenia i środowiska naturalnego,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia
w energię elektryczną, zaopatrzenia w wodę, terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
4) zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych
i rozmieszczeń przystanków,
5) projektów uchwał Gminy mających istotne znaczenie dla sołectwa.
§8
1. Sołectwo decyduje w następujących sprawach:
1) własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem
gminnym, a będącym w dyspozycji sołectwa,
2) mienia komunalnego powierzonego sołectwu w zarząd powierniczy, w sprawach
bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu, na zasadach
określonych Statutem Gminy,
3) wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
R O Z D Z I A Ł III
Zebranie wiejskie.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2
§ 10
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,
3) na wniosek Wójta Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub Wójta winno odbyć się w
terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że wnioskodawca może
określić termin zebrania w porozumieniu z Sołtysem
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys
powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, np. na tablicach
ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
§ 11
1. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Szaflary.
2. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Gminy, Wójt Gminy, pracownicy
Urzędu Gminy wyznaczeni przez Wójta dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień, a
także przedstawiciele różnych instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące
podmiot obrad.
§ 12
1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie
z wymogami Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie liczba uczestniczących mieszkańców sołectwa w zebraniu
jest mniejsza niż określona w ust. 1, zebranie odbywa się w drugim terminie po upływie
30 minut od ustalenia terminu pierwszego zebrania. Zebranie w drugim terminie jest
ważne i podejmowane uchwały prawomocne bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
3. Zebranie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys. W razie nieobecności Sołtysa
przewodniczyć zebraniu może członek Rady Sołeckiej lub inna osoba wybrana
w głosowaniu jawnym spośród mieszkańców biorących udział w zebraniu.
4. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa
i uzgodnionego z Radą Sołecką.
5. W porządku obrad każdego zebrania powinno znaleźć się sprawozdanie z realizacji uchwał,
wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.
6. Sołtys jest zobowiązany do zapewnienia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
W przypadku trudności w zapewnieniu referentów Sołtys zwraca się do Wójta Gminy.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia we wszystkich ważnych sprawach sołectwa
w formie uchwał, opinii i wniosków.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego są ważne i prawomocne jeżeli uczestniczy w nim wymagana
liczba mieszkańców tj. 1/5 uprawnionych, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2.
3
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, oznacza to, że
przechodzi wniosek lub kandydatura , która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż
„przeciw”. Głosów ,,wstrzymujących się" nie dolicza się do żadnej grupy głosujących
,,za" czy ,,przeciw" .
4. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi
kandydat lub wniosek na który oddano największą liczbę głosów ,,za".
5. Uchwały, opinie i wnioski Zebrania Wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym za
wyjątkiem wyboru oraz odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej.
6. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną
sprawą.
§ 14
1. Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy w sołectwie decyduje we wszystkich
sprawach pozostających w zakresie działań sołectwa, a w szczególności w sprawach
dotyczących:
1) wyboru i odwołania Sołtysa,
2) wyboru i odwołania Rady Sołeckiej,
3) uchwalenia programu działania w sołectwie i określenia zadań, które powinny zostać
ujęte w uchwale budżetowej rady Gminy w danym roku,
4) uchwalenia rocznego planu rzeczowo - finansowego i przedłożenia go Wójtowi Gminy.
5) przyjmowania sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
6) przeznaczania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji sołectwa.
7) współdziałania w zapewnianiu mieszkańcom bezpieczeństwa, spokoju, porządku
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej itd. ,
8) wspierania inicjatyw kulturalno - oświatowych i sportowych,
9) organizowania pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej oraz zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej,
10) opiniowania projektów planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa w zakresie:
komunikacji, handlu, usług, gastronomii, oświaty, wypoczynku i innych mających
istotne znaczenie dla sołectwa,
11)
podejmowania decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do mienia
komunalnego przekazanego przez Gminę.
§ 15
Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół.
§ 16
1. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
2. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami, tj. listą obecności, uchwałami,
wnioskami i opiniami Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia odbycia
zebrania, a drugi przechowuje w aktach sołectwa.
3. Uchwały Zebrania Wiejskiego wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich podjęcia.
4. Wypisy z protokołów, wnioski, opinie oraz uchwały Wójt Gminy przekazuje do
załatwienia kompetentnym pracownikom bądź jednostkom organizacyjnym.
5. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz
wypisów.
4
§ 17
Wójt Gminy bada zgodność uchwał Zebrania Wiejskiego z obowiązującymi przepisami.
R O Z D Z I A Ł IV
Sołtys i Rada Sołecka
§ 18
1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
3. Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich Sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz
zwrot kosztów podróży służbowej.
4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
5. Do ważniejszych zadań Sołtysa należy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz z
działalności Rady Sołeckiej,
4) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, Zebrania Wiejskiego dotyczących
sołectwa,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na
celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa,
6) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, jak również naradach i szkoleniach Sołtysów,
8) bieżące administrowanie przekazanym sołectwu mieniem komunalnym,
9) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa,
10) wykonywanie innych zadań z mocy powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu
obronności, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania klęskom
żywiołowym oraz usuwania ich skutków.
6. Sołtys jest inkasentem podatków i opłat.
§ 19
1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa i ma charakter
opiniodawczy i doradczy.
2. Rada Sołecka składa się z dziewięciu osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Sołeckiej.
6. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczą radni sołectwa.
7. Do zadań Rady Sołeckiej w szczególności należy:
1) przygotowanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał i określenie
sposobu ich realizacji.
2) Wyrażanie opinii w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność
sołectwa,
3) pomaganie Sołtysowi w dotarciu z ważnymi informacjami do mieszkańców sołectwa,
4) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa.
5
ROZDZIAŁ V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje
Wójt Gminy, określając miejsce i termin zebrania.
2. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla dokonania wyboru Sołtysa
i członków Rady Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem zebrania.
3. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na nową kadencję nie później
niż w ciągu sześciu miesięcy po wyborach do Rady Gminy.
4. Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej są powszechne, bezpośrednie i tajne.
5. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym.
6. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, którzy są stałymi
mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, zgłoszonych przez
uczestników Zebrania Wiejskiego.
7. W pierwszej kolejności należy zgłaszać kandydatów na Sołtysa i przeprowadzić
głosowanie dla wyboru Sołtysa, a w drugiej kolejności zgłaszać kandydatów do Rady
Sołeckiej i przeprowadzić głosowanie dla wyboru członków Rady Sołeckiej.
8. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przysługuje każdemu mieszkańcowi
sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, posiada czynne i bierne prawo
wyborcze i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.
9. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) pozbawione praw publicznych i wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu.
§ 21
1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania
mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza
się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu Wiejskim, nie
wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania.
§ 22
1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w liczbie od 3 do 5 osób wybranych spośród
uczestników zebrania.
2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydat na Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
3. Komisja Skrutacyjna ze swojego składu wybiera Przewodniczącego.
4. Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2) przygotowanie kart do głosowania,
3) określenie zasad i trybu przeprowadzenia głosowania
6
4) ustalenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności,
6) ogłoszenie wyników wyborów.
5. Protokół podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczący Zebrania.
§ 23
1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub przez kilku kandydatów,
przeprowadza się dla tych kandydatów dodatkowe głosowanie.
3. Dodatkowego głosowania nie przeprowadza się w przypadku, gdy dwóch lub kilku
kandydatów na członków Rady Sołeckiej uzyskało równą ilość głosów, a ich wejście do
Rady Sołeckiej nie przekracza jej statutowego składu.
§ 24
1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) pozbawienia praw publicznych, wyborczych lub ubezwłasnowolnienia na podstawie
prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierci.
2. Wygaśnięcie mandatu na skutek śmierci następuje z mocy prawa.
3. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie
Wiejskie.
R O Z D Z I A Ł VI
Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 25
1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji z powodu:
1) niewypełnienia swoich obowiązków,
2) naruszenia postanowień statutu lub uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) utraty zaufania mieszkańców sołectwa,
4) dopuszczenia się przestępstwa.
§ 26
1. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub
poszczególnych jej członków wydaje Wójt Gminy. W zarządzeniu podaje się
wnioskodawców odwołania.
2. Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 1, kierowany jest do
Wójta Gminy.
3. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i być podpisany przez co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa. Wnioskowi bez uzasadnienia i wymaganej liczby poparcia Wójt nie nadaje
biegu.
7
§ 27
Przed odwołaniem z zajmowanej funkcji Sołtys lub członek Rady Sołeckiej ma prawo
złożenia wobec Zebrania Wiejskiego wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej.
§ 28
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego o odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub jej członka zapada
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.
2. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy mniej niż 1/5 wymaganych mieszkańców
sołectwa, to odpowiednio stosuje się przepis § 21 ust. 2.
§ 29
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Wójt
Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie trzech miesięcy zgodnie z zasadami
ustalonymi dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , jeżeli ich data przypadałaby w okresie
sześciu miesięcy przed zakończeniem kadencji.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających
upływa z dniem upływu kadencji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w
wyborach zarządzonych na podstawie § 21.
R O Z D Z I A Ł VII
Gospodarowanie mieniem i gospodarka Sołectwa.
§ 30
1. Sołectwo wykonuje przysługujące mu prawa majątkowe w stosunku do posiadanego
mienia gminnego, jak również dysponuje przekazanym mu przez Radę Gminy gminnym
mieniem komunalnym.
2. Rada Gminy może powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego
stanowiącego własność Gminy w drodze odrębnej uchwały.
3. W uchwale powierzającej zadania Rada Gminy określa zakres rozporządzania dochodami z
tego tytułu przez sołectwo.
§ 31
Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia
bez zgody Zebrania Wiejskiego.
§ 32
1. Sołectwo nie posiada własnego budżetu. Gospodarkę finansową prowadzi w ramach
budżetu Gminy.
2. Dochodami Sołectwa są:
8
1)
2)
3)
4)
wydzielone przez Radę Gminy środki do dyspozycji sołectwa w budżecie Gminy,
dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
wpływy z organizowanych imprez,
różne dotacje, darowizny, odpisy, wpłaty osób fizycznych, prawnych (organizacji,
fundacji, stowarzyszeń, związków itp.) i inne środki pozyskane przez sołectwo,
3. Wymienione środki finansowe w ust. 2 są przekazywane na potrzeby sołectwa za
pośrednictwem Urzędu Gminy w Szaflarach.
§ 33
1. Podział środków finansowych na poszczególne zadania rzeczowe i inwestycyjne w
sołectwie określa uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta po przedłożeniu projektu
propozycji przez Sołtysa w uzgodnieniu z Radą Sołecką.
2. O ostatecznym przeznaczeniu środków o których mowa w ust. 1 decyduje Rada Gminy.
R O Z D Z I A Ł VIII
Nadzór Sołectwa.
§ 34
1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt i Rada Gminy, a w zakresie spraw
finansowych także Skarbnik Gminy.
2. Sprawowany nadzór nad działalnością sołectwa jest na podstawie kryteriów i zgodności z
prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 35
1. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego, jeżeli są podjęte
niezgodnie z prawem lub uderzają w sposób rażący w interes Gminy.
2. O nieważności uchwał w całości lub części Wójt zawiadamia organy sołectwa w terminie
30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy protokołu z Zebrania Wiejskiego wraz
z uchwałą.
3. Organy sołectwa od decyzji Wójta mogą odwołać się do Rady Gminy w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji.
4. Stanowisko Rady Gminy w tym przedmiocie wyrażone w formie uchwały jest ostateczne.
R O Z D Z I A Ł IX
Postanowienia końcowe.
§ 36
Statut Sołectwa Maruszyna uchwala Rada Gminy w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.
§ 37
Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
9
§ 38
Z treścią Statutu zapoznaje się mieszkańców sołectwa na Zebraniu Wiejskim oraz udostępnia
się do wglądu u Sołtysa i w Urzędzie Gminy Szaflary.
§ 39
Niniejszy Statut wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego .
10
Załącznik
do Statutu Sołectwa
Zaskale.
Gmina Szaflary - Sołectwo Zaskale
Obszar: 461 ha
11
Download