www.conrad.pl Strona 1 z 1 Generator impulsów ultradźwiękowych

advertisement
www.conrad.pl
Generator impulsów ultradźwiękowych Kemo, ok. 22 kHz, zasięg 300 m, 120 dB, 12 V
Instrukcja obsługi
Nr produktu: 191304
Strona 1 z 1
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na dołączone “Informacje Ogólne” nr M1002. Zawierają
one ważne instrukcje początkowe oraz dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Ta część instrukcji
użytkownika stanowi integralną część opisu produktu i należy się z nią bezwzględnie zapoznać przed
rozpoczęciem montażu.
UTYLIZACJA: To urządzenie nie powinno zostać wyrzucone razem z odpadami gospodarstwa
domowego, lecz musi zostać zutylizowane poprzez dostarczenie go do jednego z punktów zbioru
odpadów elektronicznych (informacja na temat tego typu punktów dostępna jest w siedzibie władz
lokalnych).
Używać zgodnie z zastosowaniem: W celu odstraszania dzikich zwierząt reagujących na dźwięki o
wysokiej częstotliwości.
Instrukcje montażowe: Należy połączyć urządzenie do głośnika I działającego źródła zasilania (12V –
stabilizowany zasilacz lub wydajny akumulator 12V) zgodnie ze schematem. Kable prowadzące do
głośnika, jak również dostarczające zasilanie mogą mieć długość do 10 m każdy, lecz powinny one
mieć przekrój poprzeczny wynoszący przynajmniej 0,75mm2. Korzystanie z głośnika na otwartej
przestrzeni (np. gdy jego tył skierowany jest ku ścianie) zapewnia efektywny kąt działania wynoszący
120 stopni. Zasięg akustyczny wynosi ok 150 m, lecz fale akustyczne mogą w określonych
środowiskach (np. ogrody itp.) rozchodzić się szeroko.
Strona 2 z 2
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Instalując głośnik w plastikowej rurce, posiadającej (podobnie jak lufa strzelby) otwarty wylot
modyfikujemy zachowanie wytwarzanych fal dźwiękowych. W takim przypadku ich działanie ma
charakter jednokierunkowy – do 300m zwiększa się natomiast zasięg ich działania. Plastikowa rurka
powinna mieć długość ok 30cm (patrz rysunek).
Ten sposób użycia umożliwia skierowanie generowanych przez urządzenie dźwięków na konkretny
obszar (np. kryjówki lisów). Niniejsze urządzenie pozwala na korzystanie z 2 głośników L010 na raz.
Przygotowanie do działania: Po podłączeniu głośnika i źródła zasilania (zasilacz, bateria) urządzenie
jest gotowe do pracy. Dioda LED zainstalowana w urządzeniu zapala się na krótką chwilę za każdym
razem, gdy emitowany jest impuls dźwiękowy.
Doświadczenia: Generator emituje bardzo głośne fale dźwięków o wysokiej częstotliwości w
odstępach ok 5 sekund. W większości przypadków (choć nie zawsze!) udało nam się osiągnąć
zadowalające rezultaty w kontaktach z dzikimi zwierzętami, które mając taką możliwość omijały
obszar działania urządzenia, szukając pożywienia gdzie indziej.
Skuteczność urządzenia wobec zwierząt udomowionych (koty, psy) ulega obniżeniu, gdyż są one
przyzwyczajone do występowania tego typu dźwięków w otoczeniu człowieka (urządzenia takie jak
stare zestawy telewizyjne są w stanie emitować dźwięki o podobnej charakterystyce, przez co
zwierzęta domowe nie odbierają ich jako zagrożenia).
Zwierzęta domowe często omijają źródła nieprzyjemnych dźwięków, choć nie jest to regułą – i choć
szanse są wysokie, nie jesteśmy w stanie zagwarantować pożądanych efektów w każdym przypadku.
Ponadto, zwierzęta próbujące znaleźć pożywienie dla młodych lub też nie będące w stanie znaleźć
pokarmu gdzie indziej, mogą nie reagować na działanie generatora. Z tego tytułu nie jesteśmy w
stanie zagwarantować oczekiwanych rezultatów.
Aby nie przyzwyczajać zwierząt do emitowanych przez urządzenie dźwięków, należy włączać je jedynie
w ich bezpośredniej bliskości, lub o ustalonych porach – za pomocą włącznika czasowego.
Informacje techniczne:
Napięcie: 12...14.4 V
Pobór mocy: max. 150 mA
Częstotliwość: ok 22 kHz (nie słyszalne dla człowieka)
Kształt fali: sinusoidalna
Długość impulsu: ok. 0.5 sekundy
Częstotliwość impulsu: co ok. 5 sekund
Oznaczenie: dioda LED świecąca przy każdym impulsie, gdy podłączony jest głośnik
Głośnik: syrena piezo. Maksymalnie 2 głośniki typu L010 mogą działać z jednym urządzeniem
równolegle (1 głośnik dołączony)
Wymiary urządzenia: ok 60 x 45 x 20 mm (bez pasów mocujących)
Strona 3 z 3
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Informacje dotyczące głośnika:
Typ: L010
Średnica: ok 41 mm
Wysokość: ok 12 mm
Częstotliwości przenoszone: ok 2...60 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne: ok 120 dB (± 15 %)
Typ: syrena piezo
Głośnik L010
Instrukcje bezpieczeństwa:
Produkty nie posiadają atestów ani certyfikatów CE pozwalających traktować je jako zabawki – nie
powinny być w związku z tym używane przez dzieci do lat 14. Części produktu, jak też i jego
opakowania takie jak baterie, przewody, inne podzespoły, tusze drukarskie itp. mogą zawierać
substancje szkodliwe w przypadku połknięcia.
Rozpoczynając pracę z urządzeniem należy liczyć się z możliwością zaistnienia niebezpiecznych
sytuacji wynikających np. z błędów popełnionych podczas montażu (w przypadku krótkich spięć kable
mogą zająć się ogniem, co może szczególnie mieć miejsce w przypadku gdy między urządzeniem a
Strona 4 z 4
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
źródłem zasilania nie zastosowano mechanizmu bezpieczeństwa). Rozpoczynając obsługę/instalację
urządzenia zawsze należy poprosić o pomoc osobę kompetentną.
Moduły KEMO wytwarzane są zgodnie z normami DIN EN 60065 I spełniają wszystkie wymogi
odnoszące się do ich procesu produkcyjnego. Wszystkie niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa
kroki opisane są w procedurze montażowej i w żadnym wypadku nie powinny zostać pominięte.
Montaż i uruchomienie urządzenia powinny być przeprowadzane przez osoby do tego upoważnione,
które w razie zaistnienia szkód mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. W trakcie montażu
należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta. To samo dotyczy się samego
użytkowania urządzeń. Ze względów bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem stałego użytkowania
urządzeń należy wyposażyć je w niezbędne dla ich funkcjonowania zabezpieczenia.
UWAGA! RYZYKO POŻARU! Łatwopalne płyny, gazy i inne substancje nie powinny znajdować się w
pobliżu kabli zasilających oraz źródła zasilania urządzeń – należy pamiętać o ryzyku przeskoczenia
iskry elektrycznej. Nie należy wystawiać urządzenia na temperatury przekraczające 50 stopni
Celsjusza oraz wysoką wilgotność powietrza.
W warunkach pracy przemysłowej, należy dodatkowo przestrzegać wszelkich regulacji dotyczących
bezpieczeństwa w obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi, ustanowionymi przez pracodawcę.
W szkołach, centrach treningowych oraz salach gimnastycznych/siłowniach obsługa urządzeń
powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel.
Jeżeli urządzenie pracuje w warunkach niskiego napięcia (poniżej 25V), ze względów bezpieczeństwa
napięcie to musi pochodzić z baterii, akumulatora lub stabilizowanego zasilacza. Nie należy stosować
zasilaczy niestabilizowanych, gdyż te w przypadku wahań prądu są w stanie dostarczyć napięcie
przekraczające dopuszczalne dla urządzeń normy i w efekcie doprowadzić do ich zniszczenia.
Przykład: Zasilacz niestabilizowany generujący prąd o napięciu 12V może de facto dostarczać prąd o
napięciu 18V, prowadząc do uszkodzenia urządzeń.
Jeżeli urządzenie posiada możliwość podłączania innych urządzeń/modułów peryferyjnych i
dostarczania im prądu, to ze względów bezpieczeństwa, dostarczany prąd nie może mieć napięcia
wyższego niż 25V. Dla napięć wyższych konieczne jest stosowanie adekwatnych przekaźników
przystosowanych do tego typu działań (przełączania na wyższe napięcie za pomocą przełącznika) i
spełniających wymogi prawne instrukcji bezpieczeństwa, ale nie zawartych w zestawie
(zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem, specjalne bezpieczniki).
W przypadku, gdy urządzenia zasilane są za pomocą baterii litowych należy zapoznać się z poniższymi
informacjami:
UWAGA! Niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
(niewłaściwa polaryzacja). Baterie zużyte muszą zostać zutylizowane zgodnie z wytycznymi
ich producenta.
Wszystkie urządzenia wchodzące w kontakt z napięciem przekraczającym 25V wymagają zachowania
szczególnych środków ostrożności (regulacje VDE). Zarówno instalacja jak i obsługa tego typu
Strona 5 z 5
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
urządzeń powinna wykonywana być jedynie przez eksperta. Do najistotniejszych zaleceń
bezpieczeństwa zalicza się: ochronę przed przypadkowym kontaktem z wszelkimi częściami
metalowymi przenoszącymi napięcie powyżej 25V. Należy zabezpieczyć końcówki wszystkich kabli! W
przypadku awarii komponenty urządzeń mogą ulec rozerwaniu. Dlatego też montaż płyty z układami
scalonymi powinien zostać przeprowadzony tak, by zarówno w przypadku wspomnianego rozerwania
lub pożaru nie doszło do uszkodzeń (instalacja w uziemionych, metalowych ojemnikach/przedziałach
wyposażonych w bezpieczniki.
Łącząc ze sobą punkty przenoszące napięcie większe niż 25V, muszą one zostać oznaczone
stosownymi symbolami. Dla urządzeń na prąd zmienny (AC) – symbolem 417-IEC-5032, a dla
urządzeń na prąd stały (DC) – symbolem 417-IEC 5031. Jeżeli dostępny jest przewodnik uziemiający,
należy oznaczyć go symbolem 417-IEC 5019
Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, miał miejsce wypadek (rozlanie płynu, upadek) lub też
jeżeli urządzenie wydaje nietypowe odgłosy lub nietypowy zapach, należy natychmiast odłączyć je od
zasilania (należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą/wyłączyć urządzenie – w razie wątpliwości należy
zasięgnąć porady eksperta). Wszelkie szkody oraz ich konsekwencje wynikłe z braku kompetencji, lub
też nieprzestrzegania zapisów bezpieczeństwa nie są objęte gwarancją.
Utylizacja: To urządzenie nie powinno zostać wyrzucone, lecz zutylizowane poprzez dostarczenie go
do jednego z punktów zbioru odpadów elektronicznych (informacja na temat tego typu punktów
dostępna jest w siedzibie władz lokalnych).
Strona 6 z 6
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
Download