Teoria gier

advertisement
Teoria gier i teoria
wymiany w naukach
społecznych
dr Piotr Kulas
Projekt „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Śląsk Cieszyński
Teoria wymiany
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przypowieść o człowieku inteligentnym
José Borges „Fortel”
Behawioryzm psychologiczny, Skinner, Pawłow, Watson
Unikanie niemiłych zachowań, kontynuowanie działań przynoszących
efekty, zaprzestanie ich, kiedy nie przynoszą efektów
George Homans, Peter Blau, James Coleman, Richard Emerson
Odrzucenie wymiany pośredniej, odrzucenie wymiany symbolicznej,
akcentowanie relacji face-to-face
Impuls ze strony ekonomii klasycznej, ze strony szkockich filozofów
moralnych
Klasycy ekonomii postrzegają jednostkę jako istotę racjonalną poszukującą
maksymalizacji własnych korzyści
Racjonalne jednostki mają pełne dane na temat rynku, mogą przemyśleć
wszystkie dostępne możliwości i wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie
• Utylitarystyczna koncepcja natury ludzkiej – ludzie są racjonalni
• Ludzie nie zawsze maksymalizują swoje korzyści, ale zawsze kierują
się pewnymi korzyściami
• Nie są racjonalni w pełni, ale dokonują oszacowania kosztów i
zysków
• Nie posiadają pełnej informacji o wszystkich możliwościach, ale są
najczęściej świadomi niektórych z nich (co jest podstawą
szacowania zysków i kosztów).
• Współzawodniczą ze sobą w dążeniu do uzyskania korzyści poprzez
swoje transakcje
• Dążą do osiągnięcia zysku, lecz są ograniczani przez swoje zasoby
• Transakcje ekonomiczne odbywają się na rynku we wszystkich
społeczeństwach, są one jednak przypadkiem bardziej ogólnych
stosunków wymiany zachodzących między jednostkami
• Cele ekonomiczne są podstawą wymiany, jednostki wymieniają
jednak również inne rzeczy, niematerialne dobra: usługi, symbole,
uczucia itp.
Teoria wymiany a teoria konfliktu
• Władza i konflikt – przedmiotem teorii wymiany
• Aktorzy przystępują do transakcji z nierównym poziomem zasobów
• Zasoby dają przewagę podczas transakcji, zwłaszcza, gdy są cenne i
rzadkie
• Osoby z cennymi dobrami mają władzę
• Będą one starały się powiększać swoje korzyści i uzyskać więcej
zasobów od osób kontrolowanych za niższy poziom swoich zasobów
• To, co cenne zdefiniowane jest w odniesieniu do wzorów
kulturowych i społecznych,
• Wartość przedmiotu jest proporcjonalna do potrzeb i rzadkości
przedmiotu
• Wymiana zakłada ukrycie pragnienia przedmiotu i stworzenie
wrażenia, że jest on mniej dostępny niż to jest w rzeczywistości
Teoria racjonalnego wyboru
• Dlaczego ludzie są skłonni kooperować ze sobą? (Adam Smith udzielił dwóch
odpowiedzi, niewidzialna ręki rynku, stworzenie norm moralnych, które będą
odpowiadały nowej sytuacji zróżnicowanych społeczeństw)
• Teoria solidarności grupowej (Michael Hechter): jak ludzie tworzą grupę,
wobec której są lojalni
1. Orientacja na cel
2. Hierarchie preferencji użyteczności
3. Racjonalne kalkulacje dotyczące: a) alternatywnych sposobów działania, b)
kosztów utraconej alternatywy w kategoriach utraconych możliwości, c)
najlepszego sposobu maksymalizacji użyteczności
4. Emergentne zjawiska społeczne są wynikiem racjonalnych wyborów
5. Zjawiska społeczne determinują:
a) dystrybucję zasobów pieniędzy pomiędzy jednostkami
b) dystrybucję możliwości różnych typów działania
c) normy i wymagania obowiązujące w danej sytuacji
Teoria racjonalnego wyboru
•
•
•
•
•
•
•
•
Szacowanie dobra – co jest dobrem
Dobra zbiorowe jako dobra publiczne (różny stopień upublicznienia)
Dobra prywatne – produkowane na własny użytek, chronione
Dylemat pasażera na gapę (free-rider). Oczekiwanie: ludzie będą
zbiorowo produkować dobra publiczne. Zachowanie racjonalne:
konsumpcja dóbr bez uczestniczenia w produkowaniu. Unikanie
kosztów. Dwa rozwiązania: przymus bądź wykluczenie. Bądź pobieranie
opłat za konsumpcję.
Solidarność jako efekt kontroli społecznej. Zdaniem Hechtera:
monitorowania, zależności, możliwości użycia sankcji.
Racjonalność w tym ujęciu jest regulowana w odniesieniu do systemu
kar i nagród, bez precyzowania na czym miałyby polegać nagrody
Dlaczego ludzie racjonalni i egoistycznie nastawieni są skłonni ze sobą
współpracować
Uznanie tej teorii możliwe po akceptacji założenia, że ludzie działają na
podstawie kalkulacji użyteczności, kar i nagród
`
Założenia teorii wymiany
1.
Człowiek to nie tylko Homo œconomicus. Człowiek ekonomiczny jako
człowiek racjonalny. Teoria racjonalnego wyboru.
2.
Ludzie kalkulują racjonalnie swe zachowanie oraz maksymalizują swoje
korzyści:
a) nie zawsze maksymalizują korzyści
b) nie zawsze kalkulują dalekosiężnie
c) wartość wymiany nie wyraża się tylko w pieniądzach
d) rolę odgrywają także m.in. szacunek, miłość, uległość
e) nie tylko rynek, albo (paradoksalnie) wszystko jest rynkiem
f) postrzegania korzyści i kosztów zależy od pozycji społecznej,
obyczaj i tradycja również mają wpływ na preferencje (np.
zachowania altruistyczne)
Twierdzenia o wymianie, cz. I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Twierdzenia o sukcesie: podejmowanie działań częściej nagradzanych
Twierdzenie o bodźcu: podobny bodziec (kojarzony przez jednostkę z
nagrodą) wywoła jej zachowanie
Twierdzenie o wartości: im większą wartość ma rezultat działania, tym
większe prawdopodobieństwo wystąpienia działania
Twierdzenie o deprywacji: im częstsza nagroda, tym mniej wartościowa
nagroda tego typu
Twierdzenie o agresji-uznaniu:
a) niespodziewana kara – wywołuje agresję
b) niespodziewana nagroda – zadowolenie
Twierdzenie o racjonalności
Jednostka wybiera zachowanie, o wysokim iloczynie wartości i
prawdopodobieństwa
Zasady rządzące wymianą P. Blau, cz. II
1.
Zasada racjonalności: im więcej korzyści oczekują od siebie ludzie, wykonując
określone czynności, tym większe prawdopodobieństwo, że będą je wykonywać
2. Zasada wzajemności:
a) im częściej ludzie wymieniają nagrody, to prowadzi to obopólnych związków
b) sankcje negatywne za naruszenie reguły wzajemności
3. Zasada sprawiedliwości
a) stabilizacja wymiany – sprawiedliwość
b) brak sprawiedliwości – sankcje karne
4. Zasada użyteczności krańcowej
Im więcej nagród, tym mniej wartościowa czynność i tym mniejsze
prawdopodobieństwo jej podjęcia
5. Zasada nierównowagi: im bardziej ustabilizowane i zrównoważone są określonego
rodzaju stosunki wymiany, tym większa szansa, że inne staną się nierównoważone i
niestabilne
6. Odwzajemnienie, żeby dostać więcej – interakcja – społeczna norma wzajemności
– norma wymiany sprawiedliwej
Zasady rządzące wymianą P. Blau, cz. II
1.
2.
3.
4.
5.
Co otrzymujemy w wyniku wymiany: pieniądze, akceptację społeczną, szacunek,
uległość
Uległość: im mniej usług ludzie mogą zaoferować w zamian za szczególnie
wartościowe świadczenia, w tym większym stopniu, strona świadcząca je może
wymuszać uległość
Im mniej alternatywnych nagród…
Im mniejsza szansa i możliwość użycia przymusu
Jeśli ludzie nie są w stanie obejść się bez jakiegoś świadczenia
Integracja
Konflikt
Prawomocność
Wymiana sprawiedliwa
Zasada sprawiedliwości
Internalizacja wspólnych wartości
uprawomocnienie
Zbyt duże koszty wymiany
Deprywacja
Komunikacja wewnętrzna
ideologia
Teoria uległości
• Teoria uległości jest najciekawszym efektem teorii wymiany w ujęciu Petera Blau.
Uległość ze strony innych staje się najbardziej wartościową nagrodą, jaką można
otrzymać w stosunkach wymiany. Osoba dysponująca dobrem, którego inni nie
mają, dysponuje pewną przewagą. Dzięki temu zyskuje władzę nad innymi.
• Kiedy szacunek zmienia się we władzę? W sytuacji, gdy nie istnieje alternatywny
sposób postępowania.
•
Różnice we władzy prowadzą
a) do nacisku w kierunku interakcji
b) nacisku w kierunku opozycji i konfliktu
• Integracja ma miejsce wtedy, gdy wymiana zostanie uznana za sprawiedliwą.
Przywódca zyskuje autorytet. Grupa integruje się. Działają normy wzajemności i
sprawiedliwości. Kształtują się normy wymiany (prawo), które uprawomocniają
władzę i kształtują więzi w oparciu o uległość. Sami ludzie wymuszają uległość na
innych. Ustanawiają normę wymiany sprawiedliwej. Wtedy ludzie nie manifestują
swojej niezależności, ale manipulują wrażeniami, żeby potwierdzić swój status
grupowy i zasłużyć na nagrody płynące z wymiany.
Teoria uległości – cd.
• Opozycja, konflikt
a) Brak wzajemności
b) Poczucie krzywdy doświadczanej zbiorowo
Krzywda nasila się, gdy jednostki są skupione razem i mogą się komunikować
c) Krzywda doświadczana zbiorowo – staje się ideologicznie skodyfikowana w formie
postulatów
d) Kodeks ideologiczny – solidarność w grupie – sprzeciw
e) Solidarność ideologiczna – sprzeciw jako wartość sama w sobie
Teoria gier – wstępne informacje
• Teoria gier może zostać zdefiniowana jako studiowanie modeli matematycznych
dotyczących konfliktu i kooperacji pomiędzy dwoma racjonalnymi i inteligentnymi
aktorami, którzy podejmują decyzje. /Roger B. Myerson/
• Popularność teorii w czasach zimnej wojny (RAND Corporation)
• Podejmowanie decyzji zakłada przyjęcie roli innego, rozumienie tej roli i sytuacji
innego. Decyzja opiera się na zrozumieniu najlepszej strategii przeciwnika.
• Żadna racjonalna decyzja nie może być podjęta bez zrozumienia drugiej strony
(komentarz: zatem większość decyzji nie ma charakteru racjonalnego, lecz
emocjonalny)
• Analiza w teorii gier zakłada studiowanie strategii jednej i drugiej strony
• Gra to najczęściej konflikt pomiędzy dwiema osobami lub grupami osób, w którym
istnieją zasady określające możliwe sposoby postępowania (ruchy)
• Studiowanie nie tyle zachowań, lecz strategii
• Ruchy wykonywane są jednocześnie
• Żadna ze stron nie wie, jaką decyzję podejmie przeciwnik.
Teoria gier – wstępne informacje
• Założenie: gracze są inteligentni. Analizują zyski i straty .
• Teoria gier jest częścią teorii decyzji. Ale dotyczy ona sytuacji, gdy nie znane są
prawdopodobieństwa stanów rzeczy. jest to zatem teoria decyzji w warunkach
niepewności i ryzyka.
• Stworzona z intencją optymalizacji zachowań ekonomicznych, stała się jednak
szybko popularna w innych naukach.
• Nie mówi jak organizacje czy ludzie zachowują się, ale jak powinny się
zachowywać, żeby maksymalizować swoje korzyści bądź minimalizować straty.
• Zwykle na wybór strategii wpływają różne elementy rzeczywistości, osobowość
graczy itp. Dlatego część teoretyków gry zdaje sobie sprawę, że gra rozpatrywana
jest w sytuacji idealnej. Jak pewien typ idealny.
• Być może (teza Williamsa) teoria gier nie daje odpowiedzi na wybór właściwej
strategii w przypadku gier ekonomicznych, wojennych itd. (które są zbyt
skomplikowane, żeby można było ją ustalić)
• Analiza dotyczy zwykle umyślnie uproszczonych teorii. Teorie mogą (i powinny
być) proste, natomiast zjawiska proste nie są.
•
Teoria gier – pojęcia
• Gra …
• Gracze … raczej określona grupa interesów, tworzenie koalicji (większa część
dotyczy gier parzystych)
• Strategie – sposoby podejmowania decyzji przez graczy
• Wypłaty – wygrane lub przegrane jako wynik poszczególnych decyzji
• Reguła minimaksu (Twierdzenie Minimax): najlepsze zło spośród możliwych,
należy wybierać to działanie, którego najgorszy skutek jest lepszy niż najgorsze
skutki innych działań
• W grze o sumie zero istnieje wartość będąca średnią wysokością wygranej, którą
gracz A otrzymuje od B (jeśli obaj grają, żeby optymalizować swoje zyski)
Możliwe to jest z trzech powodów:
1. Istnieje strategia pierwszego gracza, dzięki której może otrzymywać wartość
oczekiwaną, niezależnie od strategii drugiego gracza
2. Istnieje strategia dla drugiego gracza, dzięki której może on tracić średnio co
najwyżej wartość oczekiwaną, niezależnie od ruchów drugiego gracza.
3. Jest to gra o sumie stałej, wszystko co traci B, zyskuje A. Istnieje więc średnia
wartość, na którą zgadzają się dwaj gracze. Używają powyższych strategii, bo
najbardziej im się opłacają.
• Matryce wypłat: macierze (postać normalna gry), grafy (postać rozszerzona gry,
Teoria gier – pojęcia
Gra o sumie stałej
Gra bezkonfliktowa
K
K
C
W
C
2
D
W
1
-2
D -1
C
4
-1
-2
1
C
3
4
D 2
2
D
3
1
2
1
Teoria gier – pojęcia
DYLEMAT WIĘŹNIA
GRA KURCZĄT
K
K
C
W
C
3
W
1
3
D
4
C
3
D
2
D
2
3
4
2
1
C
D
4
4
1
2
1
Teoria gier – pojęcia
GRA BEZKONFLIKTOWA 2
K
C
W
C
4
D
2
4
D
3
3
1
2
1
Teoria gier – gra w życie, dylemat więźnia
• Gry nie będące totalną wojną
• Gry częściowego konfliktu – strategie współpracy od strategii bez współpracy
• Ten rodzaj gier zakłada wzięcie pod uwagę komunikacji pomiędzy graczami,
współpracy
• Napięcie pomiędzy współpracą a rywalizacją (te gry bardziej odpowiadają
życiowym strategiom)
• Jakie decyzje podejmuje gracz? To rodzi dylemat. Dlaczego? Bo nie wiadomo, jak
zachowa się drugi z graczy. Nawet jeśli współpraca przynosi najwięcej korzyści.
• Analiza tych gier następuje na styku matematyki stosowanej i psychologii.
• Są ciekawsze, ponieważ wskazują na realne podmioty i zdarzają się w prawdziwym
życiu częściej niż wcześniejsze rodzaje gier o sumie zerowej.
• Na jednym skraju znajdują się typowe gry o sumie zerowej, na drugiej gry o pełnej
współpracy (Kierowca samochodu rajdowego i nawigator itp.).
• Większość mieści się chyba pośrodku. Interesy graczy są zarówno wspólne, jak i
rozbieżne (Sprzedawca mieszkania i potencjalny nabywca. Zarówno współpraca,
jak i konflikt – wokół ceny mieszkania, inne przykłady: kooperujące firmy,
nieużywanie broni jądrowej)
Projekt „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
Download