III Edycja Biegu Terenowego - szczegóły

advertisement
Nadleśnictwo Choszczno
III EDYCJA BIEGU TERENOWEGO
„Poznajemy tajemnice lasu”
Nadleśnictwo Choszczno
Leśnictwo Mogilica
12 czerwca 2014 r.
Miejsce realizacji: Ścieżka edukacyjna na terenie Leśnictwa Mogilica „Wiśniowa Polana”.
Proponowany termin: 12 czerwca 2014 r.
Adresaci: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
Organizator: Nadleśnictwo Choszczno
ul. I Armii Wojska polskiego 2,
73 – 200 Choszczno
Szczegóły organizacyjne:
1. Termin realizacji biegu – 12 czerwca 2014 r.; godzina rozpoczęcia zmagań: 830
(zespoły biorące udział w przedsięwzięciu zjawiają się na pół godziny przed
rozpoczęciem zmagań, tj. ok. godziny 800); termin zakończenia zmagań: godziny
popołudniowe; miejsce rozpoczęcia zmagań: Leśnictwo Mogilica „Wiśniowa
Polana”, bezpośrednio przy nowo wybudowanej leśniczówce (mapa z trasą
dojazdu w załączeniu).
2. W zmaganiach bierze udział tylko jeden zespół z danej szkoły (liczba członków
zespołu – maksymalnie 3 osoby). Każdy zespół przyjeżdża
w towarzystwie nauczyciela – opiekuna. Szkoły biorące udział
w zmaganiach zapewniają swoim reprezentacjom we własnym zakresie dojazd na
miejsce rozpoczęcia imprezy i późniejszy powrót.
3. Zespołom biorącym udział w przedsięwzięciu zostaną nadane numery startowe
(wg kolejności zgłoszeń).
4. Poszczególne zespoły, zgodnie z przydzieloną wcześniej numeracją,
będą rozpoczynały bieg w odstępach 20 minutowych. Trasa biegu liczy około
2200 m.
5. Na trasie biegu ustawionych zostanie 5 punktów. Na każdym z przystanków dany
zespół będzie musiał wykonać konkretne, punktowane zadanie:
Przystanek nr 1 – rozpoznawanie podstawowych gatunków (flora Polski)
krzewiastych i drzewiastych (zgodnie z wykazem gatunków stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego pisma) ~ na podstawie zdjęć liści
i ulistnionych pędów (10 gatunków) – obowiązują nazwy polskie
(nazwa rodzajowa i gatunkowa).
Przystanek nr 2 – rozpoznawanie podstawowych (dla kompleksów leśnych Polski
niżowej) gatunków porostów, mszaków, traw, turzyc, paproci, skrzypów i roślin
zielnych (zgodnie z wykazem gatunków stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
pisma) ~ na podstawie zdjęć kompletnych okazów (10 gatunków) – obowiązują nazwy
polskie (nazwa rodzajowa i gatunkowa).
Nadleśnictwo Choszczno, ul. I Armii Wojska Polskiego 2, 73–200 Choszczno
tel.: +48 95 765-70-06, fax: +48 95 765-70-07, e-mail: [email protected]
www.szczecin.lasy.gov.pl/
web/choszczno
Przystanek nr 3 – rozpoznawanie występujących na terenie Polski gatunków
zwierząt ~ Gromada Gady, Płazy ~ na podstawie barwnych fotografii
(10 gatunków) – obowiązują nazwy polskie (nazwa rodzajowa i gatunkowa).
Przystanek nr 4 – rozpoznawanie występujących na terenie Polski gatunków zwierząt ~
Gromada Ptaki, Ssaki ~ na podstawie barwnych fotografii
(10 gatunków) – obowiązują nazwy polskie (nazwa rodzajowa i gatunkowa).
Przystanek nr 5 – test wiedzy przyrodniczej (15 pytań). Test obejmuje elementarną
wiedzę z zakresu botaniki, dendrologii, zoologii, łowiectwa, ekologii lasu
i podstawowych pojęć przyrodniczych.
Czas przeznaczony dla zespołu na uporanie się z zagadnieniami danego
stanowiska – maksymalnie 10 minut (wyjątek stanowi przystanek nr 5 –
czas przeznaczony na test to maksymalnie 15 minut).
Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź zespół otrzymuje 1 punkt –
do zdobycia maksymalnie 55 punktów.
Końcowy etap biegu to punktowane konkurencje sprawnościowe (rozpoczynają
się po ukończeniu biegu przez ostatni zespół):
1. Konkurencja „SNAJPER” - strzelanie z broni sportowej w tarczę ~ strzela
cała reprezentacja danej szkoły (tj. 3 osoby), każda osoba z danego zespołu
oddaje 5 strzałów.
ZASADY punktowania: zespół, którego przedstawiciele ustrzelą łącznie
największą liczbę punktów zajmuje I miejsce w konkurencji i otrzymuje
5 punktów; II zespół otrzymuje 4 punkty; III zespół otrzymuje 3 punkty;
IV zespół otrzymuje 2 punkty; V zespół otrzymuje 1 punkt; VI zespół
i dalsze otrzymują 0,5 punktu, suma uzyskanych w konkurencji punktów jest
dodawana do sumy punktów zdobytych we wcześniejszych konkurencjach.
Najlepszy strzelec z grona wszystkich strzelających otrzymuje NAGRODĘ
INDYWIDUALNĄ.
2. Konkurencja „WYRWIDĄB” - rzut wałkiem sosnowym ~ rzucają wszyscy
reprezentanci danej szkoły, odległości uzyskane przez reprezentantów danej
szkoły są sumowane i na tej podstawie ustala się klasyfikację końcową
konkurencji.
ZASADY punktowania: zespół, którego przedstawiciele uzyskają łącznie
największą odległość w rzucie wałkiem sosnowym zajmuje I miejsce
w konkurencji i otrzymuje 5 punktów;
II zespół otrzymuje 4 punkty; III zespół otrzymuje 3 punkty;
IV zespół otrzymuje 2 punkty; V zespół otrzymuje 1 punkt; VI zespół
i dalsze otrzymują 0,5 punktu, suma uzyskanych w konkurencji punktów jest
dodawana do sumy punktów zdobytych we wcześniejszych konkurencjach.
3. Konkurencja „BRAKARZ” – określenie gatunku drzewa (nazwa polska ~
rodzajowa i gatunkowa) i wykonanie pomiarów podstawowych parametrów
biometrycznych drzew (tj. pierśnica ~ średnica na wysokości 1,30 m,
wysokość, określenie pola powierzchni przekroju pierśnicowego drzewostanu,
określenie miąższości drzew stojących w oparciu o tablice miąższości drzew
Nadleśnictwo Choszczno
stojących) ~ szczegółowa instrukcja zadania wraz z niezbędnymi materiałami
(przyrządami pomiarowymi, tablicami, wzorami) zostanie przekazana
poszczególnym zespołom bezpośrednio przed rozpoczęciem zadania.
ZASADY punktowania: drzewa podlegające pomiarom zostaną wcześniej
pomierzone przez pracowników Nadleśnictwa Choszczno, pracownicy
Nadleśnictwa Choszczno wykonają również wszystkie objęte konkurencją
wyliczenia; poszczególne zadania będą punktowane w następujący sposób:
~ określenie gatunku = 1 punkt za nazwę rodzajową i gatunkową (0,5 punktu
za podanie tylko nazwy rodzajowej lub gatunkowej);
~ pomiar pierśnicy = wyliczenie średniej pierśnicy dla 5 drzew z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku – dopuszczalna odchyłka ± 0,5 cm ~ 1 punkt za
wyliczenie średniej pierśnicy z dokładnością do ± 0,5 cm (0 punktów –
wyliczona średnia pierśnica różni się o więcej niż ± 0,5 cm od średniej
pierśnicy modelowej);
~ pomiar wysokości = wyliczenie średniej wysokości dla 5 drzew
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku – dopuszczalna odchyłka
± 1,5 m ~ 1 punkt za wyliczenie średniej wysokości z dokładnością do ± 1,5 m
(0 punktów – wyliczona średnia wysokość różni się o więcej niż ± 1,5 m od
średniej wysokości modelowej);
~ określenie sumarycznego pola powierzchni przekroju pierśnicowego dla
5 drzew z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – dopuszczalna
odchyłka ± 0,05 m2 ~ 1 punkt za wyliczenie sumarycznego pola powierzchni
przekroju pierśnicowego z dokładnością do ± 0,05 m2
(0 punktów – wyliczone sumaryczne pole powierzchni przekroju pierśnicowego
różni się o więcej niż ± 0,05 m2 od wielkości modelowej);
~ określenie sumarycznej miąższości 5 drzew z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku – dopuszczalna odchyłka ± 0,05 m3 ~ 1 punkt za wyliczenie
sumarycznej miąższości z dokładnością do ± 0,05 m3
(0 punktów – wyliczona sumaryczna miąższość różni się o więcej niż ± 0,05 m3
od wielkości modelowej).
W konkurencji można zdobyć maksymalnie 5 punktów. Suma uzyskanych
w konkurencji punktów jest dodawana do sumy punktów zdobytych we
wcześniejszych konkurencjach.
Klasyfikacja końcowa zespołów wynika wprost z sumy punktów otrzymanych
w poszczególnych konkurencjach. W przypadku zespołów, które uzyskały taką
samą liczbę punktów o kolejności w końcowej klasyfikacji decydował będzie
czas pokonania trasy biegu.
Nadleśnictwo Choszczno, ul. I Armii Wojska Polskiego 2, 73–200 Choszczno
tel.: +48 95 765-70-06, fax: +48 95 765-70-07, e-mail: [email protected]
www.szczecin.lasy.gov.pl/
web/choszczno
Nadleśnictwo Choszczno:
- w całości zorganizuje bieg terenowy;
- zapewni obsadę członków jury;
- ufunduje nagrody książkowe dla trzech pierwszych zespołów biorących udział
w zmaganiach oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników zmagań;
- zorganizuje ognisko ~ dla wszystkich uczestników biegu zapewnione zostaną
kiełbaski, pieczywo, napoje.
Ze względów organizacyjnych uprasza się szkoły o zajęcie stanowiska odnośnie
uczestnictwa w biegu terenowym i przesłanie imiennej listy członków danego
zespołu oraz opiekuna do dnia 23 maja 2014 r.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w III Edycji Biegu Terenowego „Poznajemy
tajemnice lasu”.
Sporządził:
Marek Szczerba
Zatwierdził:
Nadleśniczy N-ctwa Choszczno
Dr inż. Jerzy Data
Download