1600 M GNG - TOOLS Online

advertisement
SE
INSTRUKTIONSBOK
MIG SVETS UTAN GAS
NO
INSTRUKSJONSBOK
MIG SVEIS UTEN GASS
FI
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA
MIG HITSAUSKONE
HITSAUKSEEN ILMAN
KAASUA
DK
BRUGSANVISNING
MIG SVEJSEAPPARATER
UDEN GAS
INSTRUCTIONS MANUAL
GB MIG WELDING UNITS
WITHOUT GAS
JUHENDITE KÄSIRAAMAT
EE MIG GAASITA
KEEVITUSMASIN
LIETOŠANAS
ROKASGRĀMATA
LV
IEKĀRTAS METINĀŠ
ANAI BEZ GĀZES
NAUDOJIMO ŽINYNAS
MIG SUVIRINIMO
LT
ĮRENGIMAI SUVIRINIMAS
BE DUJŲ
PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA
PL URZĄDZENIA
SPAWALNCZE OGM DLA
SPAWANIA BEZ GAZU
1600 M GNG
12927-0104
Svenska ....................................................................................................................................................3
Norsk ..........................................................................................................................................................9
Suomi ......................................................................................................................................................15
Danska ...................................................................................................................................................23
English ...................................................................................................................................................31
Eesti ..........................................................................................................................................................39
Latviski .................................................................................................................................................47
Lietuviškai .........................................................................................................................................55
W języku polskim .......................................................................................................................63
SVENSKA
• Svetsning får aldrig göras på metall eller överdragen
metall som innehåller zink, kvicksilver, krom, grafit,
bly, kadmium eller beryllium om inte användaren
eller andra personer i samma område använder en
luftförsedd andningsutrustning.
1.0 SÄKERHETSNORMER ....................................3
2.0 INSTALLATION ................................................4
3.0 MONTERING.....................................................4
4.0 UNDERHÅLL AV SVETSSKÄRM...................5
5.0 INSTALLATION AV SVETSTRÅD ..................5
6.0 MIG-SVETSNING .............................................6
7.0 GASSVETSNING ..............................................6
8.0 FÖRBEREDELSER FÖR SVETSNING ...........6
9.0 KOPPLING AV GASTUB OCH
REGULATOR .....................................................6
10.0 SVETSNING UTAN GAS ................................6
11.0 FÖRBEREDELSE FÖR SVETSNING ..............7
12.0 FÖRDELAR MED SVETSNING
UTAN GAS.........................................................7
13.0 SVETSNINGSFÖRESKRIFTER .......................7
14.0 BYTE AV TRÅDRULLE ...................................8
15.0 SVETSNINGSRÅD............................................8
16.0 INSTÄLLNING AV SVETSEN .........................8
17.0 SVETSAVBROTT OCH FELAKTIGHETER ...8
1.3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER
För Din säkerhet följ dessa instruktioner noga före
anslutning av kraftkälla:
• En passande två-polig kontakt måste sättas in före
huvuduttaget; denna kontakt måste vara utrustad
med säkringar med tidsfördröjning.
• En enfas-anslutning med jord måste göras med en
två-polig stickpropp kombinerbar med ovannämnda
uttag.
• Två trådar i den två-poliga primärkablen används
för anslutning till enfas-ledningen och den gulgröna tråden för den obligatoriska anslutningen till
jord.
• id arbete i ett slutet utrymme måste kraftkällan vara
utanför svetsområdet och jordkabeln skall fästas på
arbetsstycket. Arbeta aldrig i ett fuktigt eller vått
utrymme under dessa villkor.
• Lämplig utsugningsventilation måste användas vid
svetsområdet. Detta måste också kompletteras med
lämplig allmän ventilation och luftcirkulation.,
särskilt när arbete görs i slutet utrymme.
• Använd inte skadade in- eller svetskablar.
• Svetslågan får aldrig riktas på användaren eller
annan person.
• Arbeta aldrig med svetsen utan dess paneler; det
kan förorsaka användaren allvarlig skada och kan
skada utrustningen.
1.0 SÄKERHETSNORMER
1.1 ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Se till att instruktionsboken läses noggrant och förstås
av användaren och av underhålls- och teknisk personal.
1.2 PLACERING
Svetsningsprocesser av alla slag kan vara farliga inte
bara för användaren utan för vem som helst, som befinner sig nära utrustningen, om inte säkerhets- och
användarregler noga iakttas.
1.4 BRANDSKYDD
• Se till att lämplig brandskyddsutrustning är tillgänglig nära svetsområdet.
• Allt antändbart material måste flyttas från svetsområdet.
• Sörj för god ventilation av svetsområdet.
Upprätthåll tillräcklig luftflöde för att förhindra
anhopning av explosiva eller giftiga koncentrationer
av gaser.
Dessa huvudåtgärder måste vidtas:
• Användaren skall skydda kroppen genom att använda inte antändbara, tätt sittande skyddskläder utan
fickor eller uppvikta byxor.
• Användaren skall bära en inte antändbar svetshjälm
utformad att skydda hals och ansikte, också på sidorna. Det är nödvändigt att alltid hålla skyddsglasen
rena och omedelbart byta ut dem, om de är brutna
eller spruckna. Det är lämpligt att montera ett stänkskyddsglas mellan svetsglaset och svetsområdet.
Svetsning skall göras i ett stängt utrymme, som inte
är öppet mot andra arbetsutrymmen.
• Användaren skall aldrig titta i ljusbågen utan lämpligt ögonskydd. Använd alltid skyddsglasögon med
sidoskydd för att skydda mot flygande föremål.
• Svetsningen måste genomföras på metallbeläggning
grundligt rengjord från lager av rost eller färg för att
undvika skadliga ångor. Delar avfettade med lösningsmedel måste torka före svetsning.
1.5 SKYDDANDE GAS
Använd rätt skyddande gas för svetsningen. Se till att
regulatorn monterad på cylindern arbetar bra. Kom
ihåg att hålla cylindern på avstånd från alla slags värmekällor.
1.6 ELEKTROMAGNETISK
FÖRENLIGHET
Före installering av MIG/MAG-svetsen undersök
området omkring och kontrollera följande punkter:
3
2.0 INSTALLATION
• Se till att det inte finns några andra anslutningskablar, styrkablar, telefonkablar eller andra anordningar
i närheten av svetsen.
• Se till att det inte finns telefoner och TV, datorer
eller andra styrsystem i arbetsområdet.
• Personer med pacemaker eller hörapparat skall
hålla sig långt ifrån svetsen.
Koppla huvudkabeln (Fig 1A) till rätt uttag, 1-fas 230
V (skyddad av tröga säkringar).
VIKTIGT: Trådarna i huvudledningen på svetsen har
följande färger: Gul-grön = Jord, brun = fas, blå =
neutral. Om färgerna på trådarna i huvudledningen inte
överensstämmer med färgetiketterna för polerna i kraftuttaget, tag kontakt med elektriker.
VARNING: Svetsen måste kopplas till jord.
! I vissa fall kan speciella skyddsåtgärder behövas.
Störningar kan reduceras på följande sätt:
• Om det är störning i anslutningskabeln, skall ett
E.M.C-filter monteras mellan huvudledningen och
svetsen.
• Utmatningskablarna på svetsen skall kortas, hållas
tillsammans och kopplas till jord.
• Efter underhåll skall alla paneler på svetsen ordentligt sättas på plats.
FIG. 1
1.7 ELEKTRISK CHOCK
FARA – ELEKTRISK CHOCK KAN VARA LIVSHOTANDE
En kvalificerad person som kan Första hjälpen skall
alltid vara närvarande på arbetsområdet.
Om en person är medvetslös och elektrisk chock misstänks, rör inte personen om han eller hon är i kontakt
med spänningsförande delar. Koppla från strömmen
från maskinen och använd sedan Första Hjälpen.
Torrträ och andra isolerande material kan användas för
att, om det är nödvändigt, flytta kablar ifrån personen.
1.8 EMC
Innan maskinen installeras, undersök den omgivande
miljön och särskilt följande:
1. Kontrollera att det inte finns några andra matarkablar, manöverkablar, telefonkablar eller annan utrustning i närheten av maskinen.
2. Kontrollera att det inte finns några radiomottagare
eller TV-apparater.
3. Kontrollera att det inte finns några datorer eller
andra kontrollsystem.
4. Kontrollera att det inte finns någon person med
pacemaker eller hörapparat i närheten av maskinen.
5. Kontrollera att det inte finns någon känslig utrustning som används i omgivningen. I vissa fall kan
extra skyddsåtgärder behövas.
3.0 MONTERING
1. Packa upp svetsen;
2. Skruva fast foten (D) på maskinen med medföljande skruv (E);
3. För axeln (A) igenom hålet på den bakre delen av
maskinen och sätt fast hjulen (B) på varje sida
samt lås fast hjulen med låsbrickorna (C);
4. Montera ihop plasthandtaget (F) med medföljande
skruvar (G);
FIG. 2
Störningar kan minskas på följande sätt:
1. Om det är störningar i elnätet, skall ett E.M.C.-filter
sättas in mellan elnätet och maskinen.
2. Maskinens utmatningskablar skall kortas; dessa
skall hållas tätt ihop och sträckas ut längs golvet.
3. Alla maskinens plåtar skall vara ordentligt stängda
när underhåll har utförts.
4
FIG. 3
5. För att montera handskärmen (fig 2) placera skyddsskärmen av plast i den speciella öppningen och fäst
den med de två skruvarna. Fäst handtaget genom att
sätta det i skåran på skyddsmasken, tryck och vrid
det 90° tills det fäster i hålet inuti skyddsmasken.
VARNING: Titta aldrig i ljusbågen utan ögonskydd.
Ljusstrålarna kan allvarligt skada ögonen. Använd alltid den medlevererade skyddsskärmen eller någon
annan skyddsmask eller svetshjälm.
4.0 UNDERHÅLL AV
SVETSSKÄRM
ANVÄNDNING: Skärmen är avsedd för personalen
och skall endast användas för att skydda användaren
från optisk strålning från den elektriska svetsbågen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL: Rengör skärmen efter varje gång. Skärmen skall endast rengöras
med en mjuk duk eller tryckluft. Kontrollera om någon
del på skärmen är trasig och ersätt denna. Materialet
som används till att tillverka skärmen är vanligtvis passande men kan orsaka allergisk reaktion på särskilt
känsliga personer. Desinfektion skall göras med en lösning av bensyl-laurin-dimetyl-ammoniumklorid eller
UV ”germicide” lampor.
SKYDDSSTANDARD: Använd endast skärmen i
enlighet med arbetsinstruktionerna och se till att
skyddsfiltret är anpassat till typen av svetsning. Kom
ihåg att filtret INTE är splitterfritt och därför skall
skyddas med en ofärgad ruta av samma storlek. För att
erhålla en bättre skyddsstandard mot svetssprut använd
handskar och skyddskläder.
1. Ta bort låsknappen (I) på spolhållaren (R), tryck
ihop spärrarna (J) och drag ut trådspolen.
2. Ta bort plasten från trådspolen (K) och sätt tillbaka
den på spolhållaren (R). Sätt tillbaka låsknappen (I)
på spolhållaren (fjädern och brickan från bromssystemet på trådspolen).
3. Lossa och fäll låsningen i sidled (L), lossa den övre
rullen på mataren (N) och drag ut kvarvarande tråd
ur trådledaren.
4. När tråden på spolen är lossad, håll den med tång så
att den inte löper av spolen, och om det behövs
sträck den före inmatning i trådledaren (O).
Mata in tråden på den nedre rullen (M) och in i
trådledaren.
VARNING! Slangpaketet måste hållas rakt. Vid matning med en ny tråd genom trådledaren se till att tråden
är renskuren (inga grader och hörn) och att åtminstone
5 cm av änden är rak (inga kurvor). Om inte dessa
instruktioner följs, kan det leda till att tråden skadar
trådledaren.
5. Sänk den övre rullen (N) och knappen (L) och dra
åt lätt (om det är för hårt kan tråden låsa sig och
motorn kan skadas, om det är för löst matas inte tråden av rullarna). OBS: Matarrullen (M) har två
RESERVDELAR: Ersätt omgående delar som är skadade eller deformerade. Använd endast reservdelar i
original. Använd inte filterglas som ersättning om
dessa inte är certifierade eller inte har en deklarerad
optisk klass. Se till att alla ersättningsfilter har den rätta
skyddsfärgen. Vid tvivel kontakta leverantören.
RESTRIKTIONER: Skärmen tillgodoser endast tillräckligt skydd för panna, ansiktets sidor och hals, om
den används för angivet ändamål.
5.0 INSTALLATION AV
SVETSTRÅD
Svetsen levereras med en svetstrådsspole. För att
installera denna tråd i matningssystemet följ nedanstående instruktioner och se fig 3.
5
5. Öppna gasen genom tryckregulatorn och justera
flödeshastigheten. (OBS: Gasflödet behöver
kanske justeras för att erhålla en bättre svetsning,
beroende på typ och tjocklek på den använda
metallen. Hur som helst bör gasflödet bibehållas så
lågt som möjligt).
olika spår. Maskinen är inställd för diametern på
den levererade tråden. För svetsning utan gas måste
rullen vändas för att få rätt spår för flussvetstrådens
diameter.
6. Anslut matarkabeln till 230 V 50 Hz och vrid på
strömmen, tryck sedan på microbrytaren. Tråden
matas genom trådmatningsmotorn (ställbar hastighet) och glider genom trådledaren. När den kommer ut från slangpakethalsen släpp microbrytaren,
slå ifrån maskinen och sätt på kontaktrör och
gashylsa.
FIG. 4
6.0 MIG-SVETSNING
Med MIG-svetsning (Metal Inert Gas) smälts en kontinuerligt matad metallelektrod i en svetssmälta vid en
konstant och reglerad hastighet. Tråden är ansluten till
en konstant spänningspol medan arbetsstycket är
anslutet till den andra polen. När tråden matas och rör
vid arbetsstycket uppstår en ljusbåge. Bågen smälter
tråden som är placerad på arbetsstycket.
9.0 KOPPLING AV GASTUB OCH
REGULATOR
7.0 GASSVETSNING
Anslut RACE regulatorn till gastuben, samt plastslangen till regulatorn (regulator och gastub medföljer ej).
Vid val av regulator och gastub, kontakta återförsäljaren.
För svetsning i rostfritt stål måste svetsen ställas in
för gassvetsning.
Detta är väldigt lätt, du behöver endast följande
reservdelar och artiklar ( var vänlig och kontakta din
svetsleverantör):
1. Tråd - Alla dessa svetsar arbetar med 5 kg trådrullar ( tråddiameter 0,6 mm eller 0,8 mm).
2. Munstycke - Munstycket är riktig när det stämmer
med tråddiametern.
3. Gas - Påfyllningsbara gastuber finns att köpa hos
din lokala Luna-återförsäljare.
4. Gasregulatorer – Passande regulatorer för gastuben
finns att köpa hos din lokala Luna-återförsäljare.
8.0 FÖRBEREDELSE FÖR
SVETSNING
SVETSMATERIAL
GASTUB
TRÅD
Mjukt stål
Argon +CO2 tub
eller CO2 tub
Trådrulle av
kopparstål, för
svetsning utan
gas flussfylld
trådrulle
Rostfritt stål
Argontub
Trådrulle av
rostfritt stål
10.0 SVETSNING UTAN GAS
Vid svetsning ”UTAN GAS” är slangpaketet anslutet
till den negativa polen och jordkabeln till den positiva
polen. Vid gassvetsning används gasen till att skydda
svetssmältan från oxidation och porositet. Vid svetsning ”UTAN GAS” ges detta skydd av en speciell tråd
kallad ”flussfylld tråd”. Denna teknik förenklar
användningen av dessa maskiner jämfört med maskiner med standardtråd på vilka gasflödet måste justeras
separat.
1. Anslut svetsmaskinen till 230 V 50/60 Hz.
2. VIKTIGT: Kontrollera att polariteten är rätt
inställd. För gassvetsning måste jordkabeln kopplas till det negativa uttaget (-), och slangpaketet
måste kopplas till det positiva uttaget (+) (Fig. 4).
3. Anslut jordkabeln till arbetsstycket och se till att
kontakten är god.
4. Se till att trådmatningsrullen är rätt inställd (spåret
skall motsvara tråddiametern). Använd spåret
märkt med 0,9 mm för alla trådar med diameter 0,8
mm och spåret märkt med 0,7 mm för alla trådar
med diameter 0,6 mm. Vid ändring av spår, lossa
skruven som låser rullen och vänd på rullen och
fäst den igen med skruven;
6
11.0 FÖRBEREDELSE FÖR
SVETSNING
3. Svetsningstiden är ca 50% mindre jämfört med normal elektrodsvetsning.
4. Inlärningstiden för användaren är mycket kort.
5. Ett minimum spill av svetsmaterial.
6. Det betydelsefullaste är att denna process slutför
svetsningen snabbare och effektivare.
7. Mindre hetta, mindre förvridning.
8. Möjlighet att svetsa tunna material.
1. Anslut svetsmaskinen till 230 V 50/60 Hz.
2. VIKTIGT: Kontrollera att polariteten på slangpaketet och jordkabel är rätt inställd (Fig. 5). För svetsning utan gas måste jordkabeln kopplas till det positiva uttaget (+), och slangpaketet måste kopplas till
det negativa uttaget (-) (Fig. 5).
3. Anslut jordkabeln till arbetsstycket och se till att
kontakten är god.
4. Se till att trådmatningsrullen är rätt inställd (spåret
skall motsvara tråddiametern). Lägg märke till att
rullen har två spår, en markerad med 0.9 mm och
den andra med 0.7 mm.
13.0 SVETSNINGSFÖRESKRIFTER
1. Svetsmaskinen har 6 lägen för reglering av strömmen för olika förhållanden.
2. Val av läge för svetsningen bestäms av tjockleken
på materialet som skall svetsas.
3. Även gasflödeshastigheten bestäms av tjockleken
av materialet som skall svetsas.
4. För inställning av svetsmaskinen hänvisas till diagram och följande sidor.
12.0 FÖRDELAR MED
SVETSNING UTAN GAS
1. Gastub behövs ej.
2. Svetsning utomhus är lättare därför att det är mindre
chans att vinden blåser iväg den skyddande gasen.
13.1
REFERENSTABELL
STÅL
0.6 mm gassvetstråd
Arbetsstycke
tjocklek (mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Svetslägesbrytare
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
0,8 mm gassvetstråd
Trådhastighetsinställning
D
Låg
Låg
Medel
Medel
Medel
Hög
MJUKT STÅL FÖR SVETSNING UTAN GAS
0,9 mm för svetsning utan gas
Arbetsstycke
tjocklek (mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Svetslägesbrytare
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
C
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Trådhastighetsinställning
D
Låg
Medel
Medel
Medel
Hög
7
Sveslägesbrytare
A
B
C
Professionell svetsning
1
2
Max.
A
2
Min.
A
2
Max.
A
3
Min.
A
3
Max.
Trådhastighetsinställning
D
Låg
Låg
Låg
Medel
Medel
Medel
2 Ställ in trådhastigheten. Börja med att använda en
provplåt grundligt rengjord från rost och målarfärg.
Anslut jordkabeln till arbetsstycket. Ställ in hög
trådhastighet. Tryck på microbrytaren. (OBS! Tryck
ordentligt på microbrytaren för att kunna utföra de
tre funktionerna gasflöde, trådmatning och
svetsstyrka.) Börja svetsa och minska trådhastigheten gradvis.
Fortsätt minska trådhastigheten och lyssna till ljudet. Ljudet skall gå från ett knastrande ljud till ett
regelbundet och starkt surrande (liknande ljudet när
man steker bacon). Detta surrande ljud indikerar
den rätta trådhastigheten för arbetsstycket som svetsas. När ströminställningen ändras, ställ in trådhastigheten igen. Starta alltid med en högre trådhastighet. Denna åtgärd skyddar kontaktröret från skada
under svetsningen. Under svetsning skall handtaget
hållas i 45º vinkel från arbetsstycket. Håll spetsen
på kontaktröret ca 5-10 mm från arbetsstycket.
14.0 BYTE AV TRÅDRULLE
Svetsmaskinen levereras med en minirulle på ca 0.225
kg och 0.9 mm tråddiameter. När trådrullen är slut kan
den ersättas med en trådrulle på 0.8 kg eller 5.0 kg.
Tråden dras av rullen (fig. 3, M) som rör sig med hjälp
av en serie mekanismer. Rullen har två spår en märkt
med 0.9 mm och den andra märkt med 0.7 mm. Det är
mycket viktigt att använda det rätta spåret som förklaras på sidan 10 – ”FÖRBEREDELSE FÖR SVETSNING” – annars kommer tråden inte att matas normalt
eller den kommer att trassla. Se till att kontaktröret
passar ihop med tråddiametern. Svetsmaskinen levereras med slangpaket komplett med kontaktrör för tråden
inklusive kraftkälla. För alla andra trådrullar, montera
ett munstycke som passar till tråddiametern.
Se fig 3 och följ förfaringssättet beskrivet på sid 4
”Installation av svetstråd” för byte av trådrulle.
15.0 SVETSNINGSRÅD
1. Håll svetshandtaget i 45º vinkel mot arbetsstycket
och bibehåll gashylsan ca 6 mm från arbetsstycket.
2. Rör svetshandtaget försiktigt och stadigt.
3. Undvik svetsning i utrymmen med för mycket luftcirkulation. Luften som blåser iväg den skyddande
gasen från svetssmältan förorsakar en porös svets.
4. Håll tråden och dess skydd rena. Använd inte rostig
tråd.
5. Undvik skarpa veck och öglor på svetsslangen.
6. Om möjligt, rengör trådledaren med tryckluft vid
byte av trådrulle.
7. Ta då och då bort dammet inuti svetsen genom att
använda låg tryckluft (3-4 bar/20-30 PSI) för att
garantera lämplig värmeavledning under användning.
17.0 SVETSAVBROTT OCH
FELAKTIGHETER
• Fel: Tråden trycker tillbaka handtaget från
arbetsstycket.
Orsak: Överskriden trådhastighet.
• Fel: Tråden fastnar på kontaktröret.
Orsak: Låg trådmatning.
• Fel: För mycket svetssprut.
Orsak: Ojämn trådmatning, felaktig inställning av
handtaget (för sned).
• Fel: Instabil båge.
Orsak: Låg spänning, ojämn
Otillräcklig gasflödeshastighet
16.0 INSTÄLLNING
AV SVETSEN
trådmatning.
• Fel: Bristfällig genomträngning.
Orsak: Strömmen för låg, ojämn hastighet, handtagets riktning bör vara omvänd.
Ställ in spänningen: Använd rätt ”utstickare”.
Tråd”utstickaren” är avståndet mellan kontaktröret och
arbetsstycket. Tråd”utstickaren” (ibland felaktigt kallad båglängd) bör vara mellan 5 och 10 mm för att
erhålla bästa svets- (och ljud-) utförande.
1. Ställ in önskad spänning (TAB 13.1). Välj lägre
inställning för tunnare plåt och högre inställning för
tjockare plåt.
• Fel: Sprickbildning.
Orsak: Smutsigt material, strömmen för låg, överskriden spänning, rost på elektrodtråden.
• Fel: Porositet
Orsak: Gasen är slut, läckande gasslangar, fel
inställning av gasflödeshastigheten.
8
• Sveisingen må gjennomføres på metallbelegg grundig rengjort fra lag av rust eller farge for å unngå
skadelige gasser. Deler avfettet med løsningsmiddel
må tørkes før sveising.
• Sveising må aldri utføres på metall eller overtrukket
metall som inneholder sink, kvikksølv, krom, grafitt,
bly, kadmium eller beryllium hvis ikke brukeren
eller andre personer i samme område bruker et luftforsynende åndedrettsvern.
NORSK
1.0 SIKKERHETSNORMER ..................................9
2.0 INSTALLASJON .............................................10
3.0 MONTERING..................................................10
4.0 VEDLIKEHOLD AV SVEISESKJERMEN ....11
5.0 INSTALLASJON AV SVEISETRÅD..............11
6.0 MIG-SVEISING...............................................12
7.0 GASSVEISING................................................12
8.0 FORBEREDELSE FØR SVEISING ...............12
9.0 KOPLING AV GASSFLASKE
OG REGULATOR ...........................................12
10.0 SVEISING UTEN GASS.................................12
11.0 FORBEREDELSE FØR SVEISING ...............13
12.0 FORDELER MED SVEISING UTEN
GASS................................................................13
13.0 SVEISEFORSKRIFTER..................................13
14.0 SKIFTE AV TRÅDRULLE .............................14
15.0 SVEISERÅD....................................................14
16.0 INNSTILLING AV SVEISEN .........................14
17.0 SVEISEAVBRUDD OG FEIL.........................14
1.3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER
For din sikkerhet bør du følge disse instruksjonene
nøye før tilkobling av strøm:
• En passande to-polet kontakt må settes inn til hoveduttaket; denne kontakten må være utstyrt med
sikringer med tidsforsinkelse.
• En enfase-tilkobling med jord må gjøres med et topolet støpsel som kan kombineres med ovennevnte
uttak.
• To tråder i den to-polete hovedkabelen brukes til tilslutningen til enfase-ledningen og den gul-grønne
tråden for den obligatoriske tilslutning til jord.
• Ved arbeid i et lukket rom må kraftkilden være utenfor sveiseområdet og jordkabelen skal festes på
arbeidstykket. Arbeid aldri i et fuktig eller vått
område under disse villkår.
• Det må benyttes god nok avsugsventilasjon på
arbeidsplassen. Det må også kompletteres med passende generell ventilasjon og luftsirkulasjon, spesielt når det arbeides i et lukket lokale.
• Bruk ikke skadde inn- eller sveisekabler.
• Sveiseflammen må aldri rettes mot brukeren eller
andre personer.
• Arbeid aldri med sveisen uten disse punktene; det
kan gi brukeren alvorlige skader og kan skade utstyret.
1.0 SIKKERHETSNORMER
1.1 GENERELLE INSTRUKSJONER
Sørg for at instruksjonsboken leses nøye og forstås av
brukeren og av vedlikeholds- og teknisk personal.
1.2 PLASSERING
Sveiseprosesser av alle slag kan være farlige, ikke bare
for brukeren men også for hvem som helst, som befinner seg i nærheten av apparatet, hvis ikke sikkerhetsog brukerregler nøye følges.
1.4 BRANNBESKYTTELSE
• Sørg for at hensiktsmessig beskyttelsesutstyr mot
brann er tilgjengelig nærme sveiseområdet.
• Alt antennbart materiale må flyttes fra sveiseområdet.
• Sørg for god ventilasjon på sveiseområdet.
Oppretthold tilstrekkelig lufttilførsel for å forhindre
opphoping av eksplosive eller giftige gasser.
Disse forhåndsregler må følges:
• Brukeren skal beskytte kroppen ved å bruke ikkebrennbar, tettsittende beskyttelsesklær uten lommer
eller oppbrettete bukser.
• Brukeren skal bruke en ikke-brennbar sveisehjelm
utformet for å beskytte hals og ansikt, også på sidene. Det er nødvendig å alltid holde beskyttelsesglassene rene og umiddelbart bytte dem ut, hvis de er
slitte eller ødelagte. Det er fordelaktig og montere et
beskyttelsesglass mot sprut mellom sveiseglasset og
sveiseområdet. Sveising skal gjøres på et stengt
området, som ikke er åpent mot andre arbeidsområder.
• Brukeren skal aldri se på lysbuen uten riktig øyebeskyttelse. Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse for å beskytte mot flygende gjenstander.
1.5 BESKYTTENDE GASS
Bruk riktig beskyttende gass til sveisningen. Sørg for at
regulatoren montert på sylinderen arbeider bra. Husk å
holde sylinderen på avstand fra alle slags varmekilder.
1.6 ELEKTROMAGNETISK SAMSVAR
Før installering av MIG/MAG-sveisen undersøk området omkring og kontroller følgende punkter:
9
2.0 INSTALLASJON
• Sørg for at det ikke finnes noen andre tilkoblingskabler, styrekabler, telefonkabler eller andre innretninger i nærheten av sveisen.
• Sørg for at det ikke finnes telefoner og TV, datamaskiner eller andre styresystemer på arbeidsområdet.
• Personer med pacemaker eller høreapparat skal
holde seg langt ifra sveiseapparatet.
Koble hovedkabelen (Fig 1A) til rett uttak, 1-fas 230 V
(beskyttet av trege sikringer).
VIKTIG: Trådene i hovedledningen på sveiseapparatet
har følgende farger: Gul-grønn = Jord, brun = fase, blå
= nøytra. Hvis fargene på trådene i hovedledningen
ikke stemmer overens med fargeetikettene for polene i
kraftuttaket, ta kontakt med en elektriker.
ADVARSEL: Sveisen må kobles til jord.
! I noen tilfeller bør en ta spesielle forhåndsregler.
Forstyrrelser kan reduseres på følgende måte:
• Hvis det er forstyrrelser i tilkoblingskabelen, skal et
E.M.T-filter monteres mellom hovedledningen og
sveiseapparatet.
• Utmatingskablene på sveisen skal kortes, holdes
sammen og kobles til jord.
• Etter vedlikehold skal alle paneler på sveiseapparatet settes ordentlig på plass.
FIG. 1
1.7 ELEKTRISK SJOKK
FARE – ELEKTRISK SJOKK KAN VÆRE LIVSTRUENDE
En kvalifisert person som kan førstehjelp skal alltid
være i nærheten av arbeidsområdet.
Hvis en person er bevistløs og det er mistanke om
elektrisk sjokk, må en ikke røre personen hvis han eller
hun er i kontakt med spenningsførende. Koble strømmen fra maskinen og bruk så førstehjelp. Tørt tre og
andre isolerende material kan brukes for å, om nødvendig, flytte kabler vekk fra personen.
1.8 EMC
Før maskinen installeres, undersøk miljøet rundt og
spesielt følgende:
1 Kontroller at det ikke er andre matekabler, manøverkabler, telefonkabler eller annet utstyr i nærheten av maskinen.
2. Kontroller at det ikke er radiomottakere eller TVapparater.
3. Kontrollere at det ikke er datamaskiner eller andre
kontrollsystem.
4. Kontrollere at det ikke er personer med pacemaker
eller høreapparat i nærheten av maskinen.
5. Kontrollere at det ikke er følsomt utstyr som brukes
i omgivelsene i nærheten. I noen tilfeller kan ekstra beskyttelse trenges.
3.0 MONTERING
1. Pakk opp sveiseapparatet;
2. Skru fast foten (D) på maskinen med medfølgende
skrue (E);
3. Før akselen (A) igjennom hullet på den bakre delen
av maskinen og fest fast hjulene (B) på hver side.
Lås de fast med låsbrikkene (C);
4. Monter sammen plasthåndtaket (F) med medfølgende skruer (G);
FIG. 2
Forstørrelser kan reduseres på følgende måte:
1. Hvis det er forstyrrelser i elnettet, skal et E.M.C.filter settes inn mellom elnettet og maskinen.
2. Maskinens utmatingskabler skal forkortes; Disse
skal holdes tett sammen og strekkes langs gulvet.
3. Alle maskinens plater skal være ordentlig lukket
når vedlikehold har vært utført.
10
FIG. 3
5. For å montere håndskjermen (fig 2) plasseres
beskyttelsesskjermen av plast i den spesielle
åpningen og fest den med de to skruene. Fest
håndtaket ved å sette det i snittet på beskyttelsesmasken, trykk og vri det 90° til det fester i hullet
inni beskyttelsesmasken.
ADVARSEL: Se aldri i lysbuen uten øyebeskyttelse.
Lystrålene kan skade øynene alvorlig. Bruk alltid den
medfølgende beskyttelsesskjermen eller annen beskyttelsesmaske eller sveisehjelm.
4.0 VEDLIKEHOLD AV
SVEISESKJERMEN
BRUK: Skjermen er til for bruk av personalet, og skal
bare brukes for å beskytte brukeren fra optisk stråling
fra den elektriske sveisebuen.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD: Rengjør
skjermen etter bruk. Skjermen skal bare rengjøres med
en myk klut eller trykkluft. Kontroller om noen av
delene på skjermen er ødelagte og erstatt denne/disse.
Materialet som brukes for å lage skjermen er vanligvis
passende, men kan forårsake allergiske reaksjoner på
spesielt følsomme personer. Desinfeksjon skal gjøres
med en løsning av bensyl-laurin-dimetyl-ammoniumklorid eller UV ”germicide” lamper.
BESKYTTELSESTANDARD: Bruk bare skjermen i
samsvar med arbeidsinstruksjonene og sørg for at
beskyttelsesfilteret er tilpasset til typen av sveising.
Husk at filteret IKKE er uknuselig og skal derfor
beskyttes med en ufarget rute i samme størrelse. For å
opprettholde en bedre beskyttelsestandard mot sveisesprut, bruk hansker og verneklær.
1. Ta bort låseknappen (I) på spoleholderen (R), trykk
sammen sperrene (J) og trekk ut trådspolen.
2. Ta bort plasten fra trådspolen (K) og sett den tillbake på spoleholderen (R). Sett tillbake låseknappen
(I) på spoleholderen (fjæren og brikken fra bremsesystemet på trådspolen).
3. Løsne og fell låsningen i sidleie (L), løsne den øvre
rullen på materen (N) og trekk ut kveilet tråd ut av
trådlederen.
4. Når tråden på spolen er løsnet, hold den med tang
slik att den ikke løper av spolen, og hvis det trengs
strekk den foran innmatingen i trådlederen (O).
Mate inn tråden på den nedre rullen (M) og inn i
trådlederen.
ADVARSEL! Slangepakken må holdes rett. Ved
mating med en ny tråd gjennom trådlederen sørg for at
tråden er renskåret (ingen grader og hjørner) og at
minst 5 cm av enden er rett (ingen kurver). Hvis ikke
disse instruksjonene følges, kan det føre til at tråden
skader trådlederen.
5. Senk den øvre rullen (N) og knappen (L) og dra til
lett (hvis det er for hardt kan tråden låse seg og
motoren kan skades, hvis det er for løst mates ikke
RESERVEDELER: Erstatt umiddelbart deler som er
skadde eller deformerte. Bruk bare originale reservedeler. Bruk ikke filterglass som erstatning hvis disse ikke
er sertifiserte eller ikke har en deklarert optisk klasse.
Sørg for at alle erstatningsfiltre har den rette vernefargen. Ved tvil, kontakt leverandøren.
RESTRIKSJONER: Skjermen tilgodeser bare
tilstrekkelig beskyttelse for panne, ansiktets sider og
hals, hvis den brukes til angitt formål.
5.0 INSTALLASJON AV
SVEISETRÅD
Sveiseapparatet leveres med en sveisetrådspole. For å
installere denne tråden i matingssystemet følg nedenstående instruksjoner og se fig 3.
11
låser rullen. Drei på rullen og fest den igjen med
skruen;
5. Åpne gassen gjennom trykkregulatoren og juster
hastigheten på gassen. (OBS: Det kan være nødvendig å justere gassflyten for å oppnå en bedre
sveis, avhengig av type og tykkelse på metallet som
er i bruk. Uansett bør gassflyten holdes så lav som
mulig.)
tråden av rullene). OBS: Materrullen (M) har to
forskjellige spor. Maskinen er innstilt for diameteren på tråden som leveres med. Før sveising uten
gass må rullen snus for å få riktig spor til flussveisetrådens diameter.
6. Tilkoble materkabelen til 230 V 50 Hz og vri på
strømmen, trykk så på mikrobryteren. Tråden
mates gjennom trådmatingsmotoren (stillbar hastighet) og glir gjennom trådlederen. Når den kommer ut fra slangepakkehalsen slipp mikrobryteren,
slå av maskinen og sett på kontaktrør og gasshylse.
FIG: 4
6.0 MIG-SVEISING
Med MIG-sveisen (Metal Inert Gas) smeltes en kontinuerlig matet metallelektrode i en sveisesmelte ved en
konstant og regulert hastighet.
Tråden er tilsluttet en konstant spenningspole mens
arbeidsstykket er tilsluttet til den andre polen. Når tråden mates og rører ved arbeidsstykket oppstår en lysbue.
Buen smelter tråden som er plassert på arbeidsstykket.
9.0 KOPLING AV GASSFLASKE
OG REGULATOR
7.0 GASSVEISING
Før sveising i rustfritt stål må sveiseapparatet stilles
inn for gassveising.
Dette er veldig enkelt, du trenger bare følgende reservedeler og artikler ( vær vennlig og kontakt din sveiseleverandør):
1. Tråd – Alle disse sveiseapparatene bruker 5 kg
trådruller (tråddiameter 0,6mm eller 0,8mm).
2. Munnstykke – Munnstykket er riktig når det
stemmer med tråddiameteren
3. Gass – Påfyllingsbare gassflasker får du kjøpt hos
din lokale Luna-forhandler.
4. Gassregulator – Passende regulatorer til gassflasken får du kjøpt hos din lokale Luna- forhandler.
Kople FERAX regulatoren til gassflasken, og plastslangen til regulatoren (regulator og gassflaske følger
ikke med). Kontakt din forhandler ved valg av regulator og gassflaske.
8.0 FORBEREDELSE FØR
SVEISING
1. Koble sveisemaskinen til 230 V 50/60 Hz.
2. VIKTIG: Kontroller at polariteten er riktig innstilt.
For gassveising må jordkabelen koples til det negative uttaket (-), og slangepakken må koples til det
positive uttaket (+) (Fig. 4).
3. Koble jordkabelen til arbeidsstykket og sørg for at
det er god kontakt.
4. Sørg for at trådmatingsrullen er riktig innstilt (sporet skal motsvare tråddiameteren). Bruk sporet
merket med 0,9mm til alle tråder med diameter
0,8mm og sporet merket med 0,7mm til alle tråder
med 0,6mm. For å endre spor, løsnes skruen som
SVEISEMATERIELL
GASSFLASKE
TRÅD
Mykt stål
Argon +CO2 flaske
eller CO2 flaske
Trådrulle av
kopperstål før
sveising uten
gassflussfylt
trådrulle.
Rustfritt stål
Argonflaske
Trådrulle av
rustfritt stål.
10.0 SVEISING UTEN GASS
Ved sveising ”UTEN GASS” er slangepakken tilsluttet
til den negative polen og jordkabelen til den positive
polen. Ved gassveising brukes gassen til å beskytte
sveisesmelten fra oksidasjon og porøsitet. Ved sveising
”UTEN GASS” gis denne beskyttelsen av en spesiell
tråd kaldt ”flussfylt tråd”. Denne teknikken forenkler
bruken av disse maskinene sammenlignet med maskiner med standardtråd hvor gassflyten må justeres separat.
12
11.0 FORBEREDELSE FØR
SVEISING
2. Sveising utendørs er lettere fordi det er mindre sjanse for at vinden blåser den beskyttende gassen av
gårde.
3. Sveisetiden er ca 50% mindre sammenlignet med
normal elektrodesveising.
4. Opplæringstiden for brukeren er kort.
5. Et minimum spill av sveisemateriale.
6. Det viktigste er at denne prosessen avsluttet sveisingen raskere og mer effektivt.
7. Mindre hette, mindre vridning.
8. Mulig å sveise tynne materialer.
1. Koble sveisemaskinen til 230 V 50/60 Hz.
2. VIKTIG: Kontroller at polariteten på slangepakken
og jordkabelen er riktig innstilt (Fig. 5). Før sveising
uten gass må jordkabelen koples til det positive uttaket (+), og slangepakken må koples til det negative
uttaket (-) (Fig. 5).
3. Koble jordkabelen til arbeidsstykket og sørg for at
det er god kontakt.
4. Sørg for at trådmatingsrullen er riktig innstilt (sporet skal motsvare tråddiameteren). Legg merke til at
rullen har to spor, et markert med 0.9 mm og det
andre med 0.7 mm.
13.0 SVEISEFORSKRIFTER
1. Sveiseapparatet har sex innstillinger for regulering
av strømmen for ulike forhold.
2. Valg av innstilling for sveisingen bestemmes av tykkelsen på materialet som skal sveises.
3. Til og med gassflythastigheten bestemmes av tykkelsen på materialet som skal sveises.
4. Før innstilling av sveiseapparatet henvises til diagram og følgende sider..
12.0 FORDELER MED
SVEISING UTEN GASS
1. Gassflaske trengs ikke.
13.1 REFERANSETABELL
STÅL
0.6 mm
Arbeidsstykke
tykkelse (mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Sveisenivåbryter
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
0,8 mm
Trådhastighetsinnstilling
D
Lav
Lav
Middels
Middels
Middels
Høy
MYKT STÅL FOR SVEISING UTEN GASS
0,9 mm for sveising uten gass
Arbeidsstykke
tykkelse (mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Sveisenivåbryter
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
C
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Trådhastighetsinnstilling
D
Lav
Middels
Middels
Middels
Høy
13
Sveisenivåbryter
A
B
C
Professionell sveising
1
2
Max.
A
2
Min.
A
2
Max.
A
3
Min.
A
3
Max.
Trådhastighetsinnstilling
D
Lav
Lav
Lav
Middels
Middels
Middels
2. Innstill trådhastigheten. Begynn med å bruke en prøveplate som er nøye rengjort for rust og maling.
Koble jordkabelen til arbeidsstykket. Still inn høy
trådhastighet. Trykk på mikrobryteren. (OBS!
Trykk ordentlig på mikrobryteren for å kunne utføre de tre funksjonene gassflyt, trådmating og sveisestyrke.) Begynn å sveise og reduser trådhastigheten
gradvis.
Fortsett å redusere trådhastigheten og lytt til lyden.
Lyden skal gå fra en knitrende lytt til et regelmessig
og sterkt surrende (nesten som når en steker bacon).
Denne surrende lyden indikerer den riktige trådhastigheten for arbeidsstykket som sveises. Når strøminnstillingen endres, still inn trådhastigheten
igjen. Start alltid med en høyere trådhastighet. Det
beskytter kontaktrøret fra å skades under sveisingen. Under sveising skal håndtaket holdes i 45º vinkel fra arbeidsstykket. Hold spissen på kontaktrøret
ca. 5-10 mm fra arbeidsstykket.
14.0 SKIFTE AV TRÅDRULLE
Sveiseapparatet leveres med en minirulle på ca. 0.225
kg og 0.9 mm tråddiamter. Når trådrullen er tom kan
den erstattes med en trådrull på 0.8 kg eller 5.0 kg.
Tråden dras av rullen (fig. 3, M) som beveger seg ved
hjelp av en serie mekanismer. Rullen har to spor, en
merket med 0.9 mm og den andre merket med 0.7 mm.
Det er veldig viktig å bruke det riktige sporet som
forklares på s. 10 – ”FORBEREDELSER FØR SVEISING” – eller kommer ikke tråden til å mates normalt,
eller den kommer til å floke seg. Sørg for at kontakrøret passer sammen med tråddiamteren.
Sveiseapparatet leveres med slangepakket komplett
med kontaktrør til tråden inklusive kraftkilde.
For alle andre trådruller, monter ett munnstykke som
passer til tråddiameteren.
Se fig. 3 og følg fremgangsmåten beskrevet på side 4
”Installasjon av sveisetråd” ved skifte av trådrull.
15.0 SVEISERÅD
17.0 SVEISEAVBRUDD OG FEIL
1. Hold sveisehåndtaket i 45º vinkel mot arbeidsstykket og hold gasshylsen ca 6 mm fra arbeidsstykket.
2. Beveg sveisehåndtaket forsiktig og stødig.
3. Unngå sveising i lokaler med for mye luftsirkulasjon. Luft som blåser den beskyttende gassen fra
sveisesmelten forårsaker en porøs sveis.
4. Hold tråden og dens beskyttelser rene. Bruk ikke
rusten tråd.
5. Unngå skarpe knekk og knuter på sveiseslangen.
6. Hvis mulig, rengjør trådlederen med trykkluft ved
skifte av trådrull.
7. Ta med jevne mellomrom bort støvet inni sveiseapparatet ved å bruke lav trykkluft (3-4 bar/20-30 PSI)
for å garantere tilstrekkelig varmeavledning ved
bruk
• Feil: Tråden trykker tilbake håndtaket fra arbeidsstykket.
Årsak: For høy trådhastighet.
• Feil: Tråden setter seg fast på kontaktrøret.
Årsak: Lav trådmating.
• Feil: For mye sveisesprut.
Årsak: Ujamn trådmating. Feil innstilling av
håndtaket (for skrå).
• Feil: Ustabil bue.
Årsak: Lav spenning, ujevn
Utilstrekkelig gassflythastighet.
trådmating.
• Feil: Bristende gjennomtrengning.
Årsak: Strømmen for lav, ujevn hastighet, håndtakets stilling bør være omvent.
16.0 INNSTILLING AV SVEISEN
Still inn spenningen: Bruk rett ”utstikker”.
Tråd”utstikkeren” er avstanden mellom kontaktrøret og
arbeidsstykket. Tråd”utstikkeren” (noen ganger feilaktig kalt buelengde) bør være mellom 5 og 10 mm for å
opprettholde beste sveis- (og lyd-)utførelse.
1. Still inn ønsket spenning (TAB 13.1). Velg lavere
innstilling for tynnere plate og høyere innstilling for
tykkere plate.
• Feil: Sprekkdannelse.
Årsak: Skittent materiale, strømmen for lav, for høy
spenning, rust på elektrodtetråden.
• Feil: Porøsitet
Årsak: Det er tomt for gass, gasslangene lekker, feil
innstilling av gassflythastigheten.
14
SUOMEKSI
• Ettei muodostuisi vaarallista kaasua, hitsaa aina
metallialustalla joka on puhdistettu ruosteesta ja
maalikerroksesta. Mikäli puhdistat alustapintaa liuoitusaineen avulla aina anna sen kuivua ennen hitsausta.
• Ei saa hitsata metalleja jotka on päällystetty tai sisältävät Zn, Hg, Cr, Pb, Cd, Be, grafiittia tai muita
lisäyksiä paitsi tapauksia jolloin hitsauskoneen operaattori käyttää ilmansyötöllä varustettua hengityssuojinta.
1.0 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT ..........................15
2.0 ASENTAMINEN ..............................................16
3.0 MONTEERAUS................................................17
4.0 HITSAAJAN KASVOSUOJIMEN
KUNNOSSAPITO JA HULTO.........................17
5.0 HITSAUSKONEEN SÄHKÖLIITÄNTÄD .....17
6.0 MIG HITSAAMINEN ......................................18
7.0 KAASUHITSAAMINEN .................................18
8.0 HITSAUKSEEN VALMISTAMINEN .............18
9.0 KAASUSÄILIÖN JA SÄÄTIMEN
LIITTÄMINEN.................................................19
10.0 HITSAAMINEN ILMAN KAASUA ...............19
11.0 HITSAUKSEEN VALMISTAMINEN .............19
12.0 KAASUTTOMAN HITSAUKSEN ETUJA.....19
13.0 HITSAUKSEN PROSESSI ..............................19
14.0 LANKARULLIN VAIHTAMINEN..................20
15.0 HITSAUSKÄRJET ...........................................20
16.0 SÄHKÖLÄHTEEN SÄÄTÖ ............................21
17.0 HITSAUKSEN KATKOT JA VIAT ................21
1.3. TURVALLISUUSOHJEET
För Din säkerhet följ dessa instruktioner noga före
anslutning av kraftkälla:
Turvallisuustarkoituksissa ennen laitteen liittämistä
sähköverkostoon noudata seuraavia määräyksiä:
• Ennen pääkontaktin kaksinapaista pistorasiaa asenna vastaava sulakkeella suojattu kaksinapainen kytkin;
• asenna yksifaasinen liitäntä maadoituksineen kaksinapaista kontaktipistoketta käyttäen ja liitä se yllämainittuun kontaktipistorasiaan;
• kaksinapaisen liitäntäkaapelin molemmat johdot
käytä liittämiseen yksifaasiseen verkostoon ja keltais-vihreän johdon välttämättömään liittämiseen
hitsausalueen maadoitukseen.
• jos hitsaat suljetussa huoneessa, varmista ettei
sähkövirtalähte olisi hitsausalueen lähellä ja kiinnitä
maadoituskaapeli hitsattavaan kappaleeseen; tässä
tapauksessa hitsaus kosteissa oloissa on kielletty;
• Työalue on varustettava vastaavalla ilmanpoistojärjestelmällä. On turvattava työmaan yleinen ilmastointi ja ilmanpoisto työpaikalla, erittäin niissä tapauksissa jos hitsaus tapahtuu suljetussa tilassa.
• älä käytä vaurioitunutta hitsauskonetta ja vioittuneita kaapeleita ja johtoja;
• älä koskaan nosta hitsauskärkeä suunnattuna ihmisiin;
• sähkövirtalähdettä ei saa käyttää jos sillä ei ole suojatelinettä, tämä voi aiheuttaa vakavia seurauksia
käyttäjälle tai vahingoittaa koneen.
1.0 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
1.1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Varmista että hitsaaja, hitsauskoneen huolto- ja
aputyöläiset ovat tarkkaavaisesti lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttäjän käsikirjan.
1.2 SIJOITTAMINEN
Jos ei noudateta käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita
mikä tahansa hitsauskoneen käyttö voi olla vaarallinen
sen käyttäjälle ja lähellä oleville henkilöille.
Edelleen tekstissä on lueteltu tärkeimmät turvallisuustoimenpiteet:
• Hitsauskoneen käyttäjälle täytyy suojata itseään
käyttämällä tulenkestäviä vartalomyötäisiä työvaatteita ja housuja ilman taskuja.
• Hitsauskoneen operaattorin on käytettävä kasvojen
suojinta joka suojaa myös korvat ja kaklan. Pidä
suojin puhtaana ja vaihta se uuteen tarpeen tullen.
Suositellaan suojimen ja hitsausalueen väliin asettaa
läpikuultava lasi. Suositellaan myös että huone
missä pidetään hitsaustöitä olisi suljettu toisilta työtiloilta.
• Älä koskaan katso sähkökaariin ilman silmien vataavaa suojinta. Aina on käytettävä silmänsuojalaseja
sivusuojimineen ettei silmät kärsisi hitsausprosessin
aikana mahdollisesta metalliräiskytyksestä.
1.4 TULIPALOTURVALLISUUS
• Varmista että työmaa jossa hitsaat on varustettu tarvittavalla palovarokalustolla.
• Korjaa hitsausalueelta kaikki helposti syttyvät aineet ja tarvikkeet.
• Turvaa vastaava hitsaustöiden alueen ilmastointi.
Kunnon ilmanvaihto ehkäisee myrkkykaasujen ja
räjähdysvaarallisen kaasukonsentraation muodostumisen.
15
1.5 KAASU
sausprosessiin. Eräissä tapauksissa on pidettävä suojeluerikoistoimenpiteitä.
Käytä hitsaukseen aina vain suositeltua kaasua.
Varmista että kaasusäiliössä oleva säädin toimii kunnolla.
Muista että kaasusäiliöitä ei saa pitää lämpölähteiden
lähettyvillä.
Hitsauksen häiriöitä voi pienentää seuraavasti:
1. Jos ilmestyy häiriöitä sähköverkostossa, sen ja hitsauskoneen väliin on asetettava EMC –suodatin.
2. Lyhennä hitsauslaitteen lähtökaapeleita; pidä ne
yhdessä ja maan pinnalla.
3. Laitteen huoltotoimenpiteiden jälkeen kaikki suojatelineet kiinnitä kunnolla paikoilleen.
1.6 SÄHKÖMAGNEETTINEN SOVELTUMINEN
Ennen MIG/MAGin virtalähteen asettamista tarkasta
ympäristö:
• Varmista että hitsauskoneen lähettyvillä ei ole muita
sähkökaapeleita, tarkastus-, puhelin- ja muita verkostoja;
• Varmista että hitsauslaitteen lähettyvillä ei ole televisioita, tietokoneita tai muita mittausjärjestelmiä;
• Henkilöiltä jotka käyttävät elektronisia sydäntai kuulolaitteita oleskelu hitsausalueella on kielletty.
2.0. ASENTAMINEN
Yhdistä sähkövirran kaapeli (PIIRROS 1) vastaavaan
yksifaasiseen 230V pistorasiaan joka on varustettu
automaattisilla sulakkeilla.
TÄRKEÄTÄ: Teidän koneessa on erivärisiä kaapeleita: keltainen/vihreä – maadoitus, ruskea – faasi, sininen
– 0. Jos sähköjohdinten värit eivät vastaa pistorasian
kontaktien merkinnöille toimi seuraavasti:
Vihreä johto yhdistä E-kirjaimella merkittyyn kontaktiin tai maadoitussymbolilla ( ) tai keltainen/vihreä
väriin.
Ruskea johto yhdistä kontaktiin joka on merkitty L-kirjaimella tai punaisella maalilla.
Varoitus: Tämä kone on yhdistettävä maadoitukseen.
! Poikkeustapauksissa voi sattua välttämättömyys järjestää erikoiset turvallisuustoimenpiteet.
Vaurioita saa poistaa seuraavia määräyksiä noudattaen:
• Jos sähköverkostossa on häiriöitä, asenna sen ja hitsauskoneen väliin E.M.C. -suodatin;
• Lyhennä koneen kaapelit; pidä ne maapinnalla ja
rinnakkain;
• Hitsauskoneen huoltotoimenpiteiden jälkeen kaikki
suojatelineet kunnolla kiinnitä paikoilleen.
1. Piirros
1.7 SÄHKÖSHOKKI
VAROITUS: SÄHKÖSHOKKI ON KUOLEMANVAARALLINEN
Hitsausalueella aina on oltava asiantuntija joka omaa
ensiaputekniikan.
Jos kärsineellä henkilöllä on sähköshokin tunnusmerkkejä, häntä ei saa liikuttaa jos hän on kosketuksessa
sähköjohtoihin. Katkaise sähkövirta ja vasta sen jälkeen anna ensiapua. Jos on tarve siirtää kaapelit vaarattomaan etäisyyteen, tee tämä vain kuivalla puuseipäällä tai muulla eristeainekalulla.
1.8 EMC
Ennen laitteen käynnistämistä tarkasta ympäröivä alue
seuraavia määräyksiä noudattaen:
1. Varmista että hitsausalueen lähettyvillä ei ole muita
sähkökaapeleita, seuranta-, puhelin- ja muita linjoja.
2. Varmista että hitsausalueen lähettyvillä ei ole radiolaitteita ja televisioita.
3. Varmista että hitsausalueen lähettyvillä ei ole tietokoneita tai muita mittausvarusteita.
4. Varmista että hitsausalueen lähettyvillä ei ole ihmisiä joilla on sydän- ja kuuloapparaatteja.
5. Tarkista muiden toimivien laitteiden alttius hit16
3. 0 MONTEERAUS
mia. Muista että suodattimet saattavat särjetä siksi ne
on suojattava läpikuultavilla samankokoisilla levyillä.
Korkeimman suojelutaseen turvaamiseksi käytä käsineitä ja suojavaatteita.
1. Vapauta hitsauskone pakkauksesta.
2. Kireästi kierrä kiinni koneeseen tukijalka (D) sisältyvien ruuvien (E) avulla;
3. Tukiin (A) kiinnitä rattaat (B) koneen alaosassa
olevien reikien kautta, kiinnitä ne molempiin puoliiin ja fikseeraa rattaat lukitusvälikkeillä (C);
4. Sisältyvien ruuvien (G) avulla asenna muovinen
kahva (F).
VARAOSAT: Heti vaihda varaosat jos ne näyttävät
vioittuneilta. Saa käyttää vain alkuperäismalleisia varaosia. Lasisuojimen vaihtamiseksi käytä vain optista
sertifikaattilasia. Varmista että jokainen asetettu suodatin vastaa sille tarkoitetun toiminnon suojelutaseelle.
Jos siitä ei ole varmuutta, kysele paikalliselta jälleenmyyjältä.
2. Piirros
KÄYTTÖRAJOITUKSET: Suojimet turvaavat vain
otsan, kasvojen, kaklan suojaamisen.
5.0 HITSAUSKONEEN
SÄHKÖLIITÄNTÄD
Laite on varustettu lankarullilla. Tämän hitsauslangan
asettamiseksi syöttöjärjestelmäan noudata seuraavia
määräyksiä ja 3. PIIRROSa.
5. Kädessä pidettävän suojimen koomiseksi (PIIRROS 2.) asenna muovinen suojinlevy vastaavaan
rakoon ja kiinnitä kahdella ruuvilla. Asenna kahva
suojimeen ja käännä 90° että se asettuisi paikoilleen.
HUOMIO: älä koskaan katso hitsauskaariin ilman silmien suojinta sillä sähkökaarin säteily on vaarallinen
silmille ja kovasti turmelee näköä. Aina käytä kasvojen suojinta joka kuuluu hitsauskoneen varustukseen ja
muita hitsaajan erikoissuojimia.
3. PIIRROS.
4.0 HITSAAJAN
KASVOSUOJIMEN
KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
KÄYTTÖ: Kasvojen suojin on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja se on katsottu käyttää vain hitsaustöiden aikana suojautuakseen sähkökaarin säteilyksestä.
HUOLTO JA PUHDISTUS: Jokaisen käyttökerran
jälkeen puhdista suojin. Puhdistuksessa käytä pehmeätä rättiä tai paineilmaa: varmista ettei joku suojimen osa ole kulunut tai vioittunut, tarpeen ollen vaihda
ne. Suojimen valmistuksessa aina käytetään vain sallittuja terveydelle vaarattomia aineita mutta eräille erittäin altteille ihmisille siitä voi aiheutua allergiaa.
Desinfektioon saa käyttää benzil-lauril-etan-ammoni
hloridia tai tähän tarkoitettua UV-lamppua.
SUOJELUN TASEET: Käytä suojinta vain annettuja
määräyksiä noudattaen ja varmista että valittuun hitsausmuotoon käytetään vain sille vastaavia suodatti17
7.0 KAASUHITSAAMINEN
1. Kierrä irti rullin pidimen mutteri (I) (jarrun sylenteri) ja ota pois joustin (R) ja ulkorengas.
2. Ota pois muovinen kalvo rullista (K) ja aseta se
takaisin rullin pidikkeeseen. Aseta paikalleen rullin
pidikkeen lukitusvaraosa (I) (joustin ja rengas muodostavat lankarullin nopeuden jarrun). Nämä varaosat muodostavat lankarullin käynnistämisen nopeuden jarrusysteemin. HUOMAUTUS: Älä kiinnitä
mutteria liian kireästi, ylimääräinen kiinnitys
aiheuttaa langansyöttömoottorin rasitusta ja päinvastoin liian heikko kiinnitys ei anna rullille hitsauksen päättyessä heti asettua.
3. Vapauta ja käännä alas muovinen varaosa (L), vapauta ylemmäinen vetorulli (N) ja ota pois lanka
langan pään pidikkestä.
4. Kun lanka on otettu pidä sitä lujasti kiinni ettei se
kiertyisi pois rullilta, jos on tarve ojenna se langanaukkoon asentamista ennen (O).
Vedä lanka alempaiseen rulliin (M) ja johdon pään
pidikkeeseen.
Hitsatakseen ruostumattomaa terästä, säädä energian
lähde kaasuhitsaukseen.
Tämä prosessi on yksikertaista, tarvitaan vain seuraavia varaosia ja tarvikkeita (ota yhteyttä hitsauskoneen
jälleenmyyjään):
1. Lanka – Kaikki tällaiset energian lähteet toimivat 5
kg lankarullilla (langan halkaisija 0,6 mm tai 0,8
mm).
2. Kärkihela – Se on valittu oikein jos vastaa langan
halkaisijalle.
3. Kaasu – Paikalliselta dillerilta tai varaosien jälleenmyyjältä on saatavissa kertakäyttöinen kaasusäiliö, monikäyttöisiä kaasusäiliöitä myös on saatavissa paikalliselta varaosien jälleenmyyjältä.
4. Kaasusäädin – Kaasusäiliölle vastaava kaasunsäädin on saatavissa paikalliselta jälleenmyyjältä tai
hitsauslaitteiden
varaosien
jälleenmyyjältä.
Huomautus: Ennen kaikkea päätä, haluatko käyttää
kertakäyttöisiä kaasusäiliöitä vai niitä joita saa täyttää; tästä riippuu säätimen valinta.
VAROITUS: Pidä langan päätä oikeana. Jos asennat
uutta lankaa johdon pään pidikkeeseen varmista että
lanka on leikattu sileästi. Vähintäin 5 cm. langan päästä on oltava oikea. Jos näitä määräyksiä ei noudateta
on mahdollista että lanka vahingoittaa langan pään
pidikkeen.
5. Käännä alas ylemmäinen rulli (N) ja varaosa (L) ja
kevyesti kiinnitä ne (jos painaa ne lujasti, lanka voi
tukkeutua ja vaurioittaa moottorin, jos kiinnittää
löysästi, rullit eivät syötä lankaa). HUOMAUTUS:
Rullilla (M) on kaksi erilaista reikää. Kone on säädetty vastaavaksi työkalukertaan kuuluvan langan
halkaisijalle. Hitsatakseen ilman kaasua käännä
rulli toisin puolin, että voisit käyttää toista sopivaa
erikoislangan halkaisijan suuruista reikää.
6. Yhdistä sähkökaapeli 230V 50 Hz verkostoon ja
kytke virta. Lanka jota syöttää vetomoottori säädetyllä nopeudella kulkee välikkeen läpi; kun lanka
lähtee kärjen aukosta, päästä kytkentänappi, katkaise virta ja monteeraa kärki ja ruiskutin.
8. 0 HITSAUKSEEN
VALMISTAMINEN
1. Yhdistä hitsauskone 230V 50/60 Hz verkostoon;
2. TÄRKEÄTÄ: Varmista että (-) ja (+) on asennettu
oikein. KAASUhitsauksen tapauksessa maadoituskaapeli pitää liittää (-) napaan, sitä vastoin kärki on
liitettävä (+) napaan (4. PIIROS);
3. Yhdistä maadoituskaapeli hitsattavaan kappaleeseen ja varmista että se on tehty oikein;
4. Varmista että langansyöttörulli on oikein asennettu
(reikä vastaa langan halkaisijalle). Muista että rullissa on kaksi reikää - yksi merkitty 0,9 mm ja toinen 0,7 mm.
5. Kytke kaasun syötto, käytä painesäädintä ja säädä
kaasuvirta. (HUOMAUTUS: Kaasuvirta on säädettävä saadakseen paras hitsauksen tulos, joka riippuu
hitsattavan metallin paksuudesta ja tyypistä, mutta
joka tapauksessa yritä säätää mahdollisimman pienin kaasuvirta).
6.0 MIG HITSAAMINEN
4. PIRROS
MIG (metalli-inerttikaasu) hitsauksessa pysyvästi syötettävä metallielektrodi sulaa hitsausvammaksi säädettävissä olevalla pysyvällä nopeudella.
Johto on yhdistetty pysyvän jännitteen napaan, hitsattava kappale on yhdistetty toiseen napaan. Langan syötön tapahtuessa lanka koskee hitsattavaa kappaletta ja
muodostuu sähkökaari.
Sähkökaari sulattaa langan joka on hitsattavalla kappaleella.
18
9.0 KAASUSÄILIÖN JA
SÄÄTIMEN LIITTÄMINEN
maadoituskaapelin polaritaatti on oikea (5. PIIRROS). Hitsauksessa ILMAN KAASUA maadoituskaapeli liitetään (+) –napaan, sitävastoin hitsaamiskärkihela liitetään (-) –napaan (5. PIIRROS).
3. Yhdistä maadoituskaapeli hitsattavaan kappaleeseen ja varmista että yhdistäminen on tehty oikein;
4. Varmista että langansyöttörulli on oikein asetettu
(reikä vastaa langan halkaisijalle). Muista että jokaisessa rullissa on kaksi reikää – yksi merkitty 0,9
mm ja toinen 0,7 mm.
Liitä FERAX säädin kaasuputkeen ja muovinen letku
säätimeen (säädin ja kaasuputke eivät sisälly toimitettuun työkalukertaan). Oikean säätimen ja kaasuputken
valitsemiseksi ota yhteyttä varaosien myyjään).
HITSATTAVA
AINE
KAASUSÄILIÖ
LANKA
Pehmeä teräs
Argoni +CO2
kaasusäiliö
vai CO2
kaasusäiliö
Kuparipäällysteinen
teräslanka,
hitsaukessa
ilman kaasua
erikoislanka
Argonikaasusäiliö
Ruostumaton
teräslanka
Ruostumaton
teräs
12.0 KAASUTTOMAN
HITSAUKSEN ETUJA
1. Kaasusäiliötä ei tarvita.
2. Hitsaus avoilmassa yksinkertaistuu sillä tuuli ei
puhalla kaasua pois.
3. Hitsausaika lyhenee 50%:lla tavalliseen elektrodihitsaukseen verrattuna.
4. Hitsauslaitteen käyttäjän opetusaika on minimaalinen.
5. Hitsausprosessin sivujätteiden määrä on minimaalinen.
6. Tärkeintä on se että tämä prosessi mahdollistaa
nopean ja tehokkaan hitsauksen.
7. Kuumuus ei ole niin korkea ja tämän takia deformaatiokin on pienempi.
8. On mahdollista hitsata ohueita metalleja.
10.0 HITSAAMINEN ILMAN
KAASUA
“Kaasuttoman hitsauksen” johdon päa on yhdistetty (-)
–napaan ja maadoituskaapeli (+) –napaan.
Kaasuhitsauksessa kaasua käytetään siksi että muodostuva hitsausvamma olisi luja ja ei sisältäisi ilmaa.
Hitsauksessa ilman kaasua tätä suojelua turvaa erikoislanka jossa sulaa sisäosa; tämä kaasuton menetelmä
yksinkertaistaa hitsauksen muihin hitsauskoneisiin
verrattuna joissa käytetäan tavallista hitsauslankaa ja
joissa kaasuvirtaa on säädettävä.
13.0 HITSAUKSEN PROSESSI
1. Teidän hitsauskoneessa on syötön neljä-kuusi säätöasennetta eri oloihin.
2. Sulatettavan langan syötön määrää hitsattavana
olevan metallin paksuus.
3. Hitsattavan aineen paksuus määrää kaasuvirran.
4. Hitsauksen säätämiseen käyttäkäa alempana annettuja taulukkoja.
11.0 HITSAUKSEEN
VALMISTAMINEN
1. Yhdistä hitsauskone 230V 50/60 Hz verkostoon;
2. TÄRKEÄTÄ: Varmista että hitsauskärkihelan ja
19
13.1. OHJEITA KUUSIASENTOSÄÄTÖISILLE MALLEILLE
TERÄS
0,6 mm lanka kaasuhitsaukseen
Hitsattavan
Kappaleen
Paksuus (mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Hitsauksen
asento
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
0,8 mm lanka kaasuhitsaukseen
Langan syötön
nopeuden
säätäminen
D
Alhainen
Alhainen
Keskimääräinen
Keskimääräinen
Keskimääräinen
Korkea
Hitsauksen
asento
Langan syötön
nopeuden
säätäminen
A
B
C
Professionell svetsning
1
2
Max.
A
2
Min.
A
2
Max.
A
3
Min.
A
3
Max.
D
Låg
Låg
Låg
Keskimääräinen
Keskimääräinen
Keskimääräinen
PEHMEÄ TERÄS KAASUTON HITSAUS
0,9 mm lanka kaasuttomaan hitsaukseen
Hitsattavan
Kappaleen
Paksuus (mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Hitsaukseen
asenne
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
C
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Langan syötön
Nopeuden
säätäminen
D
Alhainen
Keskimääräinen
Keskimääräinen
Keskimääräinen
Korkea
15.0 HITSAUSKÄRJET
14.0 LANKARULLIN
VAIHTAMINEN
1. Pidä kärjen kahvaa 45° suhteessa hitsattavaan kappaleeseen ja pidä ruiskutin 6 mm etäisyydellä hitsauspinnasta.
2. Siirrä kärjen kahvaa tarkkaavaisesti ja pidä sitä
lujasti kiinni.
3. Älä hitsaa tuulessa ja läpivedossa. Ilma puhaltaa
kaasun pois ja muodostuva hitsausvamma tämän
seurauksena saattaa olla raollinen.
4. Pidä lanka puhtaana ja älä käytä ruostunutta lankaa.
5. Älä sijoita hitsauskoneen letkua kulmamuotoisesti
ja silmuilla.
6. Lankarullin vaihtamisen aikana jos on mahdollista
puhdista paineilmalla kärki ja sen välike.
7. urvatakseen hitsauksen vastaava jäähtyminen työn
aikana ajoittain puhdista pöly hitsauskoneen sisältä
alapaineilman (3-4 baarin/20-30 PSI ) avulla.
Teidän hitsauskoneen työkalukertaan kuuluu lankarulli, langan paino lähes 0,225 kg ja langan halkaisija 0,9
mm. Kun lankarulli loppuu, se voi vaihtaa lankarulliin
joka paino on 0,8 kg tai 5 kg.
Lankaa vetää rulli (3. PIIRROS, M) jota käynnistävät
muutamat mekanismit. Rullissa on kaksi reikää, yksi
niistä merkitty 0,9 mm ja toinen 0,7 mm. On oikein tärkeätä käyttää oikeiata reikää, miten tämä on näytetty
10. sivulla “VALMISTAMINEN HITSAUKSEEN”
jaksossa, muussa tapauksessa tasainen langansyöttö on
mahdoton tai lanka deformoituu. Varmista että kärkihelan välikkeen halkaisija vastaa langan halkaisijalle.
Teidän hitsauksen energian lähde on varustettu langan
pään välikkeellä kärkihelan mukana. Tapauksessa jos
käytät muuta lankarullia asenna langan halkaisijalle
vastaava kärkihela.
Vaihtaakseen lankarulli katso 3. piirrosta ja noudata 4.
sivulla “Langan asettaminen hitsauskoneeseen” jaksossa olevia määräyksiä.
20
16.0 SÄHKÖLÄHTEEN SÄÄTÖ
17.0 HITSAUKSEN KATKOT
JA VIAT
Säädä sähkövirran voima; käytä oikeata “stick out”.
Tämä “stick out” väli on väli kontaktin kärjen ja hitsattavan kappaleen välillä. Langan “stick out” (sitä
väärin sanotaan pituudeksi) on vaihtumaton ja parhaan
tuloksen aikaansaamiseksi käsittää 5-10 mm.
1. Aseta sähkövirran säädin tarvittavaan asentoon
(13.1 TAULUKKO). Valitse alhainen asento pienelle paksuudelle ja korkein asento suuremmalle paksuudelle.
2. Säädä langan syötön nopeus. Aloita työ koelevyllä
joka on hyvin puhdistettu ruoste- ja maalikerroksesta. Yhdistä maadoituskaapeli hitsauskappaleeseen.
Säädä nopea langansyöttö. Kytke kärki (paina kytkin täydellisesti että laite toimisi kolmella toiminnolla: kaasuvirta, langansyöttö ja jännite). Aloita
hitsaus ja vähitellen alenna langansyöton nopeus.
Jatka nopeuden alentamista ja kuuntele laitteen
ääntä. Se vaihtelee karkeasta tärinästä tasaiseen
sihinään (ääni muistuttaa lihan paistamisen ääntä).
Tämä sihinä kertoo siitä että langansyöttonopeus
vastaa hitsattavan levyn paksuudelle. Jos sähkövirran voima vaihtelee vaihta myös langansyöttonopeutta. Aina aloita korkeammalta nopeudelta. Tämä
ehkäisee kontaktikärjen vioittumisen hitsaamisen
aikana. Pidä johdon kärki 45° suhteessa hitsattavan
pintaan. Pidä kärki 5-10 mm etäisyydessä hitsattavasta pinnasta.
• Vika: Lanka vääntää kärkeä hitsattavasta pinnasta.
Syy: Liian nopea langansyötto.
• Vika: Lanka liimautuu kontaktikärkeen.
Syy: Liian hitainen langansyöttö.
• Vika: Paljon metalliräiskyjä.
Syy: Vaihteleva langansyöttö, väärä johdon kärjen
asento (liian suuri kaltevuus).
• Vika: Vaihteleva sähkökaari.
Syy: Liian heikko sähkövirta, vaihteleva langansyöttö.
• Vika: Vaihteleva sulaminen.
Syy: Liian heikko sähkövirta, liian korkea kärjensiirtonopeus; vaihta kärjen siirtosuuntaa.
• Vika: Halkeamat.
Syy: Hitsauskappale on likainen, sähkövirta heikko,
liian korkea jännite, ruostunut lanka.
• Vika: Ilmaasisältävä hitsausvamma.
Syy: Tyhjä kaasusäiliö, väär_n säädetty kaasuvirta,
kaasuletkun vuoto.
21
DANSK
have beskyttelsebriller med sideskærme på, for at
spån eller lignende fremmedlegemer ikke rammer
øjnene.
• For at forebygge røgdannelsen, skal metaloverflader
renses grundigt fra rust eller malinglag, før svejseprocessen påbegyndes. De steder, som er blevet
afrenset med opløsningsmidler, skal tørre før svejsningen.
• Svejsningen må ikke gennemføres på metaller som
indeholder zink, kviksølv, krom, graphite, bly, cadmium eller beryllium, eller er dækkede med sådanne metaller, undtaget de tilfælder, når svejseren og
de mennesker, som opholder sig i samme rum, bruger respirator forsynet med luft.
1.0 SIKKERHEDSNORMER.................................23
2.0 INSTALLERING ..............................................24
3.0 MONTERING...................................................25
4.0 VEDLIGEHOLDELSE AV
SVEJSESKÆRMEN.........................................25
5.0 INSTALLERING AF SVEJSETRÅD...............25
6.0 MIG SVEJSNINGEN .......................................26
7.0 SVEJSNINGEN MED GAS .............................26
8.0 FORBEREDELSE TIL SVEJSNINGEN ........26
9.0 TILSLUTNING AF GASCYLINDEREN
OG GASREGULATOREN ...............................27
10.0 SVEJSNINGEN UDEN GAS ...........................27
11.0 FORBEREDELSE TIL SVEJSNINGEN..........27
12.0 FORDELE VED SVEJSNING UDEN GAS...27
13.0 SVEJSEFREMGANGSMÅDEN......................27
14.0 UDSKIFTNING AF TRÅDSPOLEN ...............28
15.0 SVEJSERÅD.....................................................28
16.0 REGULERING AF STRØMFORSYNINGSKILDEN...........................................28
17.0 ABRUPT OG DEFEKT SVEJSERESULTAT..29
1.3 SIKKERHEDSREGLER
Af sikkerhedsmæssige grunde skal der tages hensyn til
følgende regler før apparatet bliver tilsluttet til nettet:
• foran to polers hovedstikkontakt skal der installeres
en tilsvarende to polers afbryder; afbryderen skal
være udstyret med en forsinkelsessikring;
• der skal skaffes en enfasers jordforbindelse ved
hjælp af topolers stikkontakt, som er forbundet med
den ovennævnte stikdåse;
• to polers inputkablets begge ledninger bliver brugt
til forbindelsen med enfasers net og den gul – grønne ledning bruges til den obligatoriske jordforbindelse på svejsezonen;
• hvis arbejdet udføres i et begrænset rum, skal
strømkilden efterlades uden for svejsezonen og
jordborbindelseskablet skal fastsættes på genstanden som bliver svejset; i den slags vilkår må der
ikke arbejdes i et vådt sted;
• Der skal bruges den tilsvarende udstødningsventilation i arbejdszonen. Der skal sikres den lokale
udstødningsventilation, samt den tilsvarende almene ventilation og luftcirkulation, især når arbejdet
bliver gennemført i et begrænset rum.
• der må ikke bruges beskadeligede svejsekabler eller
inputkabler;
• svejsebrænderen må aldrig rettes mod operatøren
eller mod enhver anden person;
• elektrisitetskilden må ikke bruges uden dens paneler for at forebygge ulykke eller ødelæggelse af
apparatet.
1.0 SIKKERHEDSNORMER
1.1 ALMENE REGLER
Brugsanvisningen skal læses og forstås omhyggeligt af
svejseren, servicepersonalet og det tekniske personale.
1.2 PLADSERING
Hvis der ikke tages hensyn til sikkerheds- og brugsvejledning, kan enhver slags svejseprocesser være farlige,
ikke kun for operatøren, men også for enhver person,
som opholder sig i nærheden af svejseapparatet.
Følgende sikkerhedsarrangementer skal der tages hensyn til:
• Svejseapparatets operatører skal beskytte sig ved at
bruge brandsikkert, stramt beskyttelsestøj uden lommer eller smøgede bukseben.
• Svejseapparatets operatører skal have en beskyttelseshjelm af brandsikkert materiale på eller en ansigtbeskyttende maske, som også beskytter halsen og
ansigtet fra siderne. Beskyttelseslinser skal holdes
rene og udskiftes mod nye, så snart de gamle linser
slår en revne eller går i stykker. Det anbefales at
installere et gennemsigtigt glasrude mellem linserne
og svejsezonen. Svejsningen skal gennemføres i et
lukket rum, som ikke er sammensluttet med andre
arbejdsrum.
• Svejseapparatets operatører må under ingen
omstændigheder se på den elektriske lysbue uden
tilsvarende øjebeskyttelse. Operatører skal altid
1.4 BRANDSIKKERHED
•
•
•
23
Der skal sikres, at det tilsvarende brandslukningsudstyr er tilgængeligt i svejsezonen;
Alle letantændelige materialer skal fjernes fra svejsezonen.
Der skal sikres den tilsvarende gennemluftning i
svejsningszoner. Hold gang i en tilstrækkelig luftstrøm for at afværge ophobning af en eksplosiv
eller toksisk gaskoncentration.
1.5 SKYDDANDE GAS
2. Der skal sikres, at der ikke er radiomodtagere eller
fjernsynsapparater.
3. Der skal sikres, at der ikke er computere eller andre
kontrolsystemer i nærheden.
4. Der skal sikres, at mennesker med elektroniske
hjertestimulatorer eller høreapparater ikke opholder sig i nærheden af svejseapparatet.
5. Der skal tjekkes, hvordan andet udstyr, som bliver
brugt i samme miljø, bliver påvirket af svejseapparatet. I særlige tilfælder kan det være nødvendigt at
gennemføre ekstra sikkerhedsarrangementer.
Der må kun bruges den rigtige gas i svejseprocessen.
Der skal sikres, at regulatoren, som er monteret på
cylindren, arbejder korrekt. Husk at cylindren ikke må
pladseres tæt på nogle varmekilder.
1.6 ELEKTROMAGNETISK FORENELIGHED
Før installeringen af MIG/MAG energikilden, skal
miljøet kontrolleres ved at tage hensyn til følgende
punkter:
• Der skal sikres, at der i nærheden af svejseapparatet
ikke findes kabler af andre elektiske apparater, kontrollinier, telefonledninger eller andet lignende
udstyr;
• Der skal sikres, at der i nærheden af svejseapparatet
ikke findes telefoner eller fjernsynsapparater, computere eller andre kontrolsystemer.
• Mennesker med elektroniske hjertestimulatorer
eller høreapparater må ikke opholde sig i nærheden af energikilden.
Forstyrringer kan reduceres på følgende måde:
1. Hvis der er forstyrrelser på strømforsyningslinien,
skal der installeres et E.M.C. filter.
2. Udgangskabler skal forkortes; de skal sættes sammen og ledes langs jorden.
3. Efter vedligeholdelse skal alle apparatets paneler
lukkes korrekt.
2.0. INSTALLERING
Strømforsyningskabel (tegning 1A) skal forbindes
med den tilsvarende stikkontakt, enfasers 230 V
(beskyttet med automatiske sikringer).
! I visse tilfælde kan det være nødvendigt at gennemføre ekstra sikkerhedsarrangementer.
- Hvis der er forstyrrelser på strømforsyningslinien,
skal der installeres et E.M.C. filter mellem elektrisitetsnettet og apparatet;
- Outputkabler skal forkortes; de skal sættes sammen
og ledes langs jorden;
- Efter vedligeholdelse skal alle apparatets paneler
lukkes korrekt.
1. tegning
1.7 ELEKTRISK STØD
ADVARSEL – ELEKTRISK STØD KAN VÆRE
DØDSFARLIGT!
I svejsezonen skal der altid være det kvalificerede personale, som har kendskab til Førstehjælps teknik.
Hvis personen er bevidstløs og har fået elektrisk stød,
lad være med at røre ved personen, hvis han eller hun
har kontakt til elektrisk aktive dele. Afbryd strømkilden og giv Førstehjælp derefter. Hvis det er nødvendigt
at fjerne kabler væk fra den tilskadekommende person,
brug tørt træ eller andre isoleringsmaterialer for at fjerne kabler.
1.8 EMC
VIGTIGT: energikilde strømforsyning kablets ledninger har følgende farvekoder: Gul-grøn = Jordforbindelse, Brun = Fase, Blå = Neutral. Hvis ledningens
farve i strømforsyningkabel ikke stemmer overens med
farvemærker, som identificerer Deres stikkontakts tilslutningsklemmer, fortsæt på følgende måde:
Den grønne ledning skal forbindes med den tilslutningsklemme, som er betegnet med bogstavet E eller
Før apparatet installeres, skal der gennemføres en miljøundersøgelse, hvor der skal tages hensyn til følgende:
1. Der skal sikres, at der i nærheden af svejseapparatet ikke findes andre strømforsyningkilders kabler,
kontrollinier, telefonkabler eller andet lignende
udstyr.
24
med tegnesymbolet ( ) eller med den gul-grønne farve.
Den brune ledning skal forbindes med den tilslutningsklemme, som er betegnet med bogstavet L eller
den røde farve.
ADVARSEL: dette apparat skal tilsluttes jordforbindelsen.
BESKYTTELSESNIVEAUER: Skærmen må kun
bruges i overensstemmelse med brugsanvisningens
vejledning og der skal sikres, at filtret passer til den
konkrete svejsetype. Husk at filtrer IKKE er splintfri,
og derfor skal de beskyttes med gennemsigtige ruder i
samme størrelse. For at sikre et højere beskyttelsniveau
mod svejsesprøjt, skal man have handsker og beskyttelsestøj på.
2. tegning
RESERVEDELE: Reservedele skal udskiftes snarest,
hvis der er en mistanke om at de er ødelagte eller deformerede. Der må kun bruges originale reservedele. Ved
udskiftningen af glasfilter, brug aldrig glas, som ikke er
sertificeret eller erklæret som optisk glas. Der skal
sikres, at enhver udskiftede filter har den rigtige sikkerhedstone. Hvis du er i tvivl, rådspørg produktets
lokade leverandør.
3.0 MONTERING
1.
2.
Pak svejsemaskinen ud;
krue foden (D) fast til maskinen med de vedlagte
skruer (E);
3. Før aksen (A) igennem hullet på bagdelen af
maskinen og sæt hjulene (B) fast på hver side, og
fikser dem med spændeskiver (C);
4. Monter plastikhåndtaget (F) ved hjælp af de vedlagte skruer (G).
5. For at montere beskyttelsesskærmen (2. tegning),
skal plastikskærmen pladseres i den specielle
åbning og fikseres med to skruer. Håndtaget skal
pladseres i spalteåbningen på beskyttelsesskærmen, det skal trykkes ned i spalten og drejes 90°,
til den kommer igennem sprængen ind i beskyttelseskærmen.
ADVARSEL: Se aldrig på den elektriske lysbue uden
den tilsvarende øjenbeskyttelse, for lysbuens stråler
varigt kan såre øjnene. Brug altid beskyttelseskærmen,
som leveres med strømkilden, eller en anden beskyttelsesmaske eller svejserens beskyttelseshjelm.
BRUGSBEGRÆNSNINGER: Skærmer sikrer kun
tilsvarende beskyttelse af pande, ansigtssiderne og halsen, hvis de bliver brugt til erklærede formål.
5.0 INSTALLERING AF
SVEJSETRÅD
Strømforsyningskilden er udstyret med en svejsetrådsspole. For at installere denne tråd i fremføringssystemet, tag hensyn til følgende vejledning og 3. tegningens illustrationer.
3. TEGNING
4.0 VEDLIGEHOLDELSE AF
SVEJSESKÆRMEN
BRUG: Skærmen er beregnet til personlig brug, og
kan kun bruges til svejserens beskyttelse fra optisk
radiation, som den elektriske lysbue fremstiller.
RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE: Skærmen
skal renses efter hver brug. Skærmen må kun renses
med blød klud eller trykluft: der skal kontrolleres, om
nogen af skærmens dele ikke er slidte eller beskadigede, slidte og beskadigede dele skal snarest udskiftes.
Materialer, som er brugt ved produceringen af skærmen plejer at være forligelige, men kan fremkalde alerigsk reaktion hos nogle især følsomme mennesker.
Desinfiktion skal gennemføres ved brug af benzyl lauryl - dimethyl - ammoniumklorid (salmiak) eller UV
lamper.
25
1. Spoleholderens låsegrebt (I) skal skrues løst (bremsecylinder) og fjeder (R), samt den yderste ring
fjernes.
2. Plastikfilmen skal fjernes af trådspolen (K), og
trådspolen skal pladseres tilbage i spoleholderen.
Låsegrebet (I) skal pladseres på plads (fjeder og
spændeskiven danner bremsen for trådspolens hastighed). Disse dele danner bremsesytemet for trådspolens hastighed. HUSK: Skruerne skal ikke skrues for stramt. Hvis spændingen er for stor, vil det
føre til trådtilføringmotorens overbelastning, derimod for lav spænding forhindrer spolen i at stoppe,
når svejsearbejdet afsluttes.
3. Plastikdelen (L) skal løsnes og sænkes, den øverste
fremføringssystems rulle (N) skal frigøres og tråden skal trækkes op fra svejsebrænderen.
4. Når tråden er koblet fra, skal den holdes med tang
sådan, at den ikke kan forlade spolen, og, hvis det
er nødvendigt, skal tråden strammes før den bliver
sat ind i trådføreren (O).
Trådet skal føres ind i den nederste rulle (M) og i
svejsebrænderen.
ADVARSEL: Svejsebrænderen skal holdes lige. Hvis
der er blevet indført en ny tråd i brænderen, skal der
sikres, at tråden er skåret rent af (uden kanterne og
vinkler), og at den er lige (uden kurver) i længden af
mindst 5 cm fra spidsen. Hvis disse regler ikke bliver
overholdt, kan tråden muligvis skade svejsebrænderen.
5. Den øverste rulle (N) og delen (L) skal sænkes og
strammes let (hvis spændingen er for stor, bliver
tråden klemt og kan skade motoren, hvis spændingen er for lav, kan rullerne ikke sikre trådfremføringen). HUSK: Rullen (M) har to forskellige kaliber.
Apparatet er indstillet til den med apparatet leverede tråds diameter. For at gennemføre svejsningen
uden gas, skal rullen vendes om, for på den måde at
kunne bruge den rigtige kaliber, som svarer til diameteren af ”flux cored ” tråd.
6. Strømforsyningskablet skal tilsluttes 230V 50Hz
nettet og kontakten skal tændes. Tråden, som bliver
ført frem af fremføringsmotoren, skal med skiftende hastighed glide igennem brænderen; hvis den
kommer ud af svesebrænderens hals, skal brænderens lås frigøres, apparatet slukkes og kontaktspids
og ledeapparatet monteres.
7.0 SVEJSNINGEN MED GAS
6.0 MIG SVEJSNINGEN
4. TEGNING
For svejsningen af rustfrit stål kan gennemføres, skal
strømforsyningsapparatet indstilles på gassvejsningen.
Denne operation er meget nem. Der er kun brug for
følgende dele og genstande (kontakt din svejseudstyrs
leverandør):
1. Tråd – Alle disse strømforsyningskilder arbejder
kun med 5 kg trådspoler (Tråddiameter 0.6 mm vai
0.8 mm).
2. Brænderspids – Spidsen er den rigtige, hvis den
svarer til tråddiameteren.
3. Gas – Hos den lokale leverandør eller reservedelsforhandler kan man bestille engangs gascylindre,
derimod de genopladelige gascylindre kan leveres
af de lokale reservedele forhandlere.
4. Gasregulatorer – Hos den lokale leverandør eller
forhandleren af svejsereservedele kan man købe
regulatorer, som passer til gascylinderen. Husk:
Først skal man finde ud af, om man vil bruge engangs eller genopladelige gascylindre, for det
bestemmer cylindervalget.
8. 0 FORBEREDELSE TIL
SVEJSNINGEN
1. Svejseapparatet skal tilsluttes 230V 50/60Hz nettet;
2. VIGTIGT: Der skal sikres, at polaritæten er installeret rigtigt. Ved svejsningen MED GAS skal jordforbindelseskablet tilsluttes til den negative pol (-),
derimod brænderen skal tilsluttes til den positive
pol (+) (4. tegning).
3. Jordforbindelseskablet skal tilsluttes svejseemnet,
og der skal sikres den rigtige tilslutning;
4. Der skal kontrolleres, om trådtilføringsrollen er
pladseret rigtigt (om kaliberet svarer til tråddiameteren). Husk at hver rulle har to kaliber – en markeret med 0,9 mm og den anden med 0,7 mm.
5. Der skal åbnes for gastilførslen og spændingen skal
reguleres ved brug af spændingsregulator. (HUSK:
Det kan være nødvendigt at regulere gasstrømmen
for at opnå et bedre svejseresultat, det afhænger af
den stofs type og tykkelse man bruger, men der
skal i alle tilfælde holdes den mindst mulige
gasstrøm).
I MIG-svejsningen (Metal Inert Gas) afsmelter den
kontinuerligt tilførte metalelektrode (svejsetråden) i
svejsefugen med konstant og kontrolleret hastighed.
Tråden bliver tilsluttet den konstante spændingspol,
mens svejseemnet bliver tilsluttet den anden pol. Når
trådtilføringen er sikret og tråden rører ved svejsegenstanden, bliver der produceret en elektrisk lysbue.
Under svejsning afsmelter tråden, og svejsemetaldråberne passerer via lysbuen til svejsefugen.
26
9.0 TILSLUTNING AF
GASCYLINDEREN OG
GASREGULATOREN
2. VIGTIGT: Der skal kontrolleres, om brænderens og
jorforbindelses polaritæt er installeret korrekt (5.
TEGNING). Ved svejsningen UDEN GAS skal
jordforbindelseskablet være tilsluttet til den positive pol (+), derimod skal brænderen være forbundet
med den negative pol (-) (5. TEGNING).
3. Jordforbindelseskablet skal tilsluttes svejseemnet
og der skal sikres den rigtige tilslutning;
4. Der skal kontrolleres, om trådtilføringsrullen er
pladseret rigtigt (om kalibret svarer til tråddiameteren). Husk at hver rulle har to kalibrer – en markeret med 0,9 mm og den anden med 0,7 mm.
Tilslut FERAX regulator til gasslangen, og plastikslangen til regulatoren (regulator og gasslange er ikke
vedlagt). For at vælge den rigtige regulator og gasslange, kontakt reservedeleforhandleren.
SVEJSEMATERIALE
Blød stål
Rustfri stål
GASCYLINDER
TRÅD
Argon + CO2
Med messing
Cylindrer eller CO2
bedækkede
cylindrer
stådtrådsspoler, i
tilfælde af
svejsning uden
gas ”flux cored”
trådspoler
Argoncylindrer
12.0 FORDELE VED
SVEJSNING UDEN GAS
1. Der skal ikke bruges gascylindre.
2. Svejsningen udenfor er nemmere, fordi der er færre
chanser for at vinden blæser svejsegasset væk.
3. Svejsetiden er ca 50% mindre, sammenlignet med
en normal elektrodesvejsning.
4. Meget kort uddannelsestid for operatører.
5. Minimum affald af svejsematerialer.
6. Det vigtigste er, at denne proces muliggør meget
højere svejsehastighed og effektivitet.
7. Mindre varmepåvirkning, mindre deformationer.
8. Det er muligt at svejse tynde materialer.
Rustfri stål
trålspoler
10.0 SVEJSNINGEN UDEN GAS
Ved "NO GAS svejsningen” bliver brænderen forbundet med den negative pol og jordforbindelseskablet –
med den positive pol. Ved gassvejsningen bliver gasset
brugt til at beskytte svejsefuger mod iltning og porøsitet. Ved svejsningen uden gas bliver denne beskyttelse
sikret af en bestemt tråd, som kaldes ”flux cored wire”,
denne metode forenkler brugen af apparatet i forhold til
apparater med standarttråd, hvor gasstrømmen skal
reguleres separat.
13.0 SVEJSEFREMGANGSMÅDEN
1. Deres svejsestrømkilde har seks positioner for at
regulere strøm i forskellige forhold.
2. Valget af svejsepositionen bliver bestemt af svejsematerialets tykkelse.
3. Gasstrømmen bliver også bestemt af svejsematerialets tykkelse.
4. Følgende tabeller kan bruges som hjælp til reguleringen af strømkilden.
11.0 FORBEREDELSE TIL SVEJSNINGEN
1. vejseapparatet skal tilsluttes 230V 50/60Hz nettet;
13.1. HENVISENDE TABELLER
STÅL
0,6 mm Tråd for svejsningen med gas
Svejseemnets
tjocklek (mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Svejseposition
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Regulering af trådtilføringshastighed
D
Lav
Lav
Mellem
Mellem
Mellem
Høj
27
0,8 mm Tråd for svejsningen med gas
Svejseposition
A
B
C
Professionell svetsning
1
2
Max.
A
2
Min.
A
2
Max.
A
3
Min.
A
3
Max.
Regulering af trådtilføringshastighed
D
Lav
Lav
Lav
Mellem
Mellem
Mellem
SVEJSNING AF BLØD STÅL UDEN GAS
0,9 mm Tråd for svejsningen uden gas
Svejseemnets
Tykkelse
(mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Svejseposition
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
C
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Regulering af
trådtilføringshastighed
D
Lav
Mellem
Mellem
Mellem
Høj
6. Hvis det er muligt, rens svejsebrænderen med trykluft mens du skifter trådspolen.
7. En gang imellem fjern støv fra indersiden af strømforsyningskilden ved brug af lav tryk (3 - 4 bar / 20
- 30 PSI), for at sikre jævn varmefordeling fra
strømforsyningskilden under arbejdsprocessen.
14.0 UDSKIFTNING AF
TRÅDSPOLEN
Deres strømforsyningskilde er forsynet med en minitrådspole, trådvægten er ca 0,225 kg og tråds diameter
0,9 mm. Når trådspolen er opbrugt, kan den udskiftes
med en trådspole, hvis vægt er 0,8 kg eller 5,0 kg.
Tråden bliver skubbet af en rolle (tegning 3, M), som
bliver bevæget af mange mekanismer.
Rullen har to kaliber – en af dem er markeret med 0,9
mm og den anden med 0,7 mm. Det er meget vigtigt at
bruge den rigtige kaliber, som det er forklaret på side
10 – ”FORBEREDELSE TIL SVEJSNINGEN”, ellers
bliver der ikke sikret den regulære trådstilføring eller
tråden bliver klemt; der skal kontrolleres, at brænderens hals stemmer overens med tråddiameteren. Deres
svejsestrømkilde er udrystet med brænderen, og dens
spids er inkluderet i strømkilden.For alle andre trådspoler skal der installeres tilsvarende diameters brænderspids.
For at gennemføre udskiftningen af trålspolen, se 3.
tegning og følg vejledningen, som er beskrevet på side
4 i afsnittet ”Installering af svejseapparatets tråd”.
16.0 REGULERING AF
STRØMFORSYNINGSKILDEN
Indstil spændingen: brug den rigtige "stick out".
Ledningens ”stick out" er afstanden mellem kontakten
og svejseemnet. Ledningens ”stick out" (somme tider
bliver den kaldt forkert for lysbuens længde) skal være
mellem 5 mm - 10 mm, for at opnå den bedst mulige
svejsning (også angående støjniveau).
1. Pladser spændingsafbryderen i den nødvendige
stilling (13.1 TABELLE). Vælg den laveste stilling
for den mindre tykkelse og den højeste stilling for
den højeste tykkelse.
2. Regulær trådtilføringshastighed. For at starte arbejde, brug en prøveplade, som er grundigt renset af
rust og malinglag. Tilslut jordforbindelsesledningen
til svejsegenstanden. Indstil trådtilføringshastighed
på maximum. Præs svejsebrænderens afbryder
(bemærk: Brænderens afbryder skal være presset
helt ned for at den kan udføre alle tre funktioner:
gasstrøm, trådtilføring og svejsespænding.). Start at
svejse og sænk trinvist trådtilføringshastigheden.
Fortsæt med at sænke trådtilføringshastighed og lyt
til lyden. Lyd vil skifte fra knirkelyd til en konstant
og høj summelyd (som ligner lyden af stegende
bakon). Denne summelyd viser, at trådtilføringshastighed passer til dette svejseemne. Når du skifter
strømindstillinger, skal du skifte trådtilføringshastighed. Du skal altid starte med den højeste trådtil-
15.0 SVEJSERÅD
1. Hold brænderhåndtaget under 45° vinkel i forhold
til svejseemnet og hold sprækken ca 6 mm fra overfalden.
2. Flyt brænderhåndtaget forsigtigt og hold det fast.
3. Svejs ikke de steder, hvor der er for meget luft.
Luften, som puster gassen væk fra svejsefugen,
fremkalder porøsitet.
4. Hold tråden og dens bedækning rene. Brug aldrig
rustne tråd.
5. Lad være med at lave skarpe bøjninger og knuder på
svejseslangen .
28
føringshastighed. Dette forebygger ødelæggelsen af
kontaktet under arbejdet. Under svejsningen skal
brænderen holdes under vinkel 45° i forhold til
arbejdsemnet. Brænderens spids skal holdes på afstand 5 - 10 mm fra arbejdsemnet.
• Defekt: For meget svejsesprøjt.
Årsag: Ustabil trådtilføring, forkert pladsering af
brænderen (for skråt).
• Defekt: Ustabil elektrisk bue.
Årsag: Lav spænding, ustabil trådtilføring.
• Defekt: Ujævn indtrængen.
Årsag: For lav svejsestrøm, for høj svejsehastighed,
svejsebrænderens bevægelsesretning skal være
modsat.
17.0 ABRUPT OG DEFEKT
SVEJSERESULTAT
• Defekt: Tråd skubber brænderen væk fra arbejdsemnet.
Årsag: For stor trådtilføringshastighed.
• Defekt: Bristning.
Årsag: Basisstof er snavset, svejsestrømmen er for
lav, for høj svejsespænding, rust på elektrodetråden.
• Defekt: Tråd klistrer fast til kontakten.
Årsag: For lav trådtilføringshastighed.
• Defekt: Porøsitet.
Årsag: Gascylinderen er tom, gasslanger er utætte,
gasstrømmet er ikke reguleret rigtigt.
29
ENGLISH
should always wear safety glasses with side shields
to protect from flying particles.
• The welding process must be performed on metal
coatings thoroughly cleaned from layers of rust or
paint, to avoid production of harmful fumes. The
parts degreased with a solvent must be dried before
welding.
• Welding should never be done on metals or coated
metals containing zinc, mercury, chromium, graphite, lead, cadmium or beryllium unless the operator
and the people standing in the same area use an airsupplied respirator.
1.0 SAFETY NORMS ............................................31
2.0 INSTALLATION ..............................................32
3.0 ASSEMBLY......................................................32
4.0 WELDING SHIELD MAINTENANCE ..........33
5.0 INSTALLATION OF THE WELDING
WIRE ................................................................33
6.0 MIG WELDING ...............................................34
7.0 GAS WELDING ...............................................34
8.0 PREPARATION FOR WELDING ...................34
9.0 CONNECTION OF THE GAS CYLINDER
AND REGULATOR .........................................34
10.0 NO GAS WELDING ........................................35
11.0 PREPARATION FOR WELDING ...................35
12.0 ADVANTAGES OF NO GAS WELDING ......35
13.0 WELDING PROCEDURES .............................35
14.0 REPLACEMENT OF THE WIRE SPOOL......36
15.0 WELDING TIPS...............................................36
16.0 ADJUSTMENT OF THE POWER
SOURCE...........................................................36
17.0 WELDING DISCONTINUITIES AND
DEFECTS .........................................................37
1.3 SAFETY INSTRUCTIONS
For your safety, before connecting the power source to
the line, closely follow these instructions:
• An adequate two-pole switch must be inserted before the main outlet; this switch must be equipped with
time-delay fuses;
• The single-phase connection with ground must be
made with a two-pole plug compatible with the
above mentioned socket;
• The two wires of the two-pole input cable are used
for the connection with the single-phase line while
the yellow – green wire for the compulsory connection to the ground in the welding area;
• When working in a confined space, the power source
must be kept outside the welding area and the ground
cable should be fixed to the workplace. Never work
in a damp or wet area, in these conditions.
• Do not use damaged input or welding cables;
• The welding torch should never be pointed at the
operator’s or at other persons’ body;
• The power source must never be operated without its
panels; this could cause serious injury to the operator
and could damage the equipment.
1.0 SAFETY NORMS
1.1 GENERAL INSTRUCTIONS
Make sure this manual is carefully read and understood
by the welder, and by the maintenance and technical
workers.
1.2 LOCATION
Welding processes of any kind can be dangerous not
only to the operator but to any person situated near the
equipment, if safety and operating rules are not strictly
observed.
1.4 FIRE PREVENTION
• Make sure that appropriate fire prevention devices
are available near to the welding area;
• All combustible material must be removed from the
welding area.
These are the main precautionary measures to observe:
• Operators should protect their body by wearing closed, non-flammable protective clothing, without
pockets or turned up trousers.
• The operators should wear a non-flammable welding
helmet designed so as to shield the neck and the face,
also on the sides. It is necessary to keep the protective lens always clean and to replace it when broken or
cracked. It is advisable to interpose a transparent
glass between the lens and the welding area. Welding
should be done in a closed area that does not open
into other working areas.
• The operators should never look at the voltaic arc
without the correct protection to the eyes. They
1.5 SHIELDING GAS
Use the correct shielding gas for the welding process.
Make sure that the regulator mounted on the cylinder is
working well.
Remember to keep away the cylinder from any source
of heat.
1.6 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Before installing a MIG/MAG power source, inspect
the surrounding area checking the following points:
• Make sure that close to the power source there are no
other power supply cables, control lines, telephone
cables or other devices;
31
2.0 INSTALLATION
• Make sure that telephones or TV, computers or other
control systems are not in the working area;
• People with pace-maker or hearing-prosthesis
should keep far from the power source.
Connect the power supply cable (FIG.1A) to the
correct receptacle, single-phase 230V (protected by
slow blow fuses).
! In particular cases special protection measures may
be required.
Interference can be reduced following these suggestions:
• If there is interference in the power source line, an
E.M.T. filter can be mounted between the powersupply and the power source;
• The output cables of the power source should be shortened, kept together and connected to ground;
• After the maintenance all the panels of the power
source must be securely fastened in place.
FIG. 1
1.7 ELECTRIC SHOCK
DANGER – ELECTRIC SHOCK CAN BE FATAL.
A qualified person first aid technique should always be
present in the working area.
If person is unconscious and electric shock is suspected, do not touch the person if he or she is in contact
with commands.
Disconnect power from the machine and then use First
Aid. Dry wood, and other insulating material can be
used to move cables, if
necessary, away from the person.
IMPORTANT: the wires of the supply cable of your
power source have the following colour codes: YellowGreen = Ground, Brown = Phase, Blue = Neutral. If the
colours of the wires of the power supply cable do not
match with the colour labels identifying the terminals
of your receptacle proceed as follows:
The green wire must be connected to the terminal identified by the letter E or by the ground symbol ( ) or with
yellow-green colour.
The brown wire must be connected to the terminal
identified by the letter L or with red colour.
Warning: this equipment must be connected to ground.
1.8 EMC
Before installing the unity, carry out an inspection of
the surrounding area, observing the following guidelines:
1. Make sure that there are no other power supply
cables, control lines, telephone leads or other equipment near the unit.
2. Make sure that there are no radio receivers or television appliances.
3. Make sure there are no computers or other control
systems.
4. Make sure there are no -one with a pacemaker or
hearing aid in the area around the unit.
5. Check the immunity of any other equipment operating in the same environment. In certain cases additional protective measures may be required.
Interference can be reduced in the following ways:
1. If there is interference in the power supply line, an
E.M.C. filter should be inserted between the mains
and the unit.
2. The output cables of the unit should be shortened;
these should be kept close together and stretched
along the ground.
3. All the panels of the unit should be correctly closed
after carrying out maintenance.
3.0 ASSEMBLY
1. Unpack the welder;
2. Screw the foot (D) to the machine using the screw
provided (E);
3. Insert the axle (A) through the holes at the rear of the
welderand slide a wheel (B) on to each end followed
by the retaining washers (C);
4. Assemble the plastic handle (F) using the screws
provided (G);
32
5.0 INSTALLATION OF THE
WELDING WIRE
FIG. 2
The power source is supplied with a welding wire
spool. In order to install this wire into the feeding
system, follow the instructions hereafter described and
refer to Figure 3.
FIG. 3
5. In order to assemble the handshield protection shield
in the special opening screws. Place the handle fixing it in mask, push it and rotate it by 90° until inside the protection mask.
CAUTION: Never look at an electric arc without
eye protection, the arc rays can injure the eyes permanently. Use always the protection shield supplied
with the power source or any other protection mask
or welding helmet.
4.0 WELDING SHIELD
MAINTENANCE
USE: The shield are for personal use and must only be
used to protect the welder from the optical radiation
produced by the eletric welding arc.
CLEANING AND MAINTENANCE: Clean the shield after each time it is used. The shield should only be
cleaned using a soft cloth or compressed air: check
whether any parts of the shield are worn and replace
these if damaged. The materials used to make the shield are usually compatible but can cause allergic reactions in particularly sensitive people. Disinfecting
should be performed using solutions of benzil-lauryldimethyl-ammonium chloride or UV germicide lamps.
LEVELS OF PROTECTION: Only use the shield in
accordance with the operating instructions and make
sure that the protection filter is suited to the type of
welding. Remember that the filters are NOT shatterproof and therefore they should be protected by colourless plates of same size. To obtain a better level of the
protection against welding spatter , wear gloves and
protective clothing.
1. Loosen the nut (I) of the spool holder (brake drum)
and remove the spring (R) and the external ring.
2. Remove the plastic protection from the spool (K)
and place it on the spool holder again. Mount the
external ring (J), the spring (R) and the plastic lock
nut (I) again. These parts form the braking system of
the wire spool speed. NOTE: Do not tighten the nut
too much, excessive pressure strains the wire feeding motor, while too little pressure does not allow
the immediate stop of the wire spool at the end of
the welding.
3. Loosen and lower the plastic knob (L), release the
upper roll of the feeder (N) and extract the wire from
the torch liner.
4. When the wire is disconnected, keep it with pliers so
that it cannot exit from the spool, and if necessary
straighten it before inserting it in the wire input
guide (O). Insert the wire on the lower roll (M) and
in the torch liner.
SPARE PARTS: Replace any parts that seem damaged
or deformed immediately. Only original spare parts
must be used. Do not use filter glass as replacements if
these are not certified or do not have a declared optical
class. Ensure that any replacement filter is the correct
safety shade. If in doubt consult your local supplier.
RESTRICTIONS OF USE: The shields only provide
adequate protection for the forehead, the sides of the
face and the neck if used for the stated purpose.
33
8.0 PREPARATION FOR
WELDING
WARNING: The torch must be kept straight. When
feeding a new wire through the liner, make sure the
wire is cut cleanly (no burrs or angles) and at least
5cm of the end is straight (no curves). Failure to follow these instructions could lead to the wire damaging the liner.
5. Lower the upper roll (N) and the knob (L) and
tighten slightly (if there is too much pressure the
wire gets locked and the motor could get damaged,
if too loose the wire will not be fed by the rolls).
NOTE: The roll (M) has two different grooves. The
machine is set for the diameter of the wire supplied
with it. For No-Gas welding the roll must be reversed in order to have the correct groove for the fluxcored wire diameter .
6. Connect the power supply cable to the 230V 50Hz
line and turn on the switch, then press the torch
switch. The wire fed by the wire feeding motor at
variable speed must slide through the liner; when it
exits from the torch neck, release the torch switch,
turn off the machine and mount the contact tip and
the nozzle.
1. Connect the welding machine to the 230V 50/60Hz
line;
2. IMPORTANT: make sure that the polarity is
correctly set. For GAS welding the ground cable
must be connected to the negative terminal (-),
while the torch must be connected to the positive
terminal (+) (FIG.4) *.
3. Connect the ground clamp to the workpiece and
make sure that the contact is good;
4. Make sure that the wire-feeding roll is correctly
positioned (groove matching the wire diameter).
Use the groove marked by 0.9mm for all the wires
with diameter 0.8mm and the groove marked by
0.7mm for all the wires of diameter 0.6mm. In order
to change the groove loosen the screw that locks the
roll, turn the roll and fix it again with the screw;
5. Open the gas using the pressure regulator and adjust
the flow rate.
(NOTE: The gas flow may need adjustments in
order to obtain a better welding, this depends on the
type and thickness of the metal used, anyway the
gas flow should be maintained as low as possible).
6.0 MIG WELDING
In MIG welding (Metal Inert Gas) a continuously fed
metal electrode is melted into a welding pool at constant and controlled speed. The wire is connected to a
constant voltage pole while the workpiece is connected
to the other pole. When the wire is fed and touches the
workpiece, an electric arc is produced. The arc melts
the wire that is deposited on the workpiece.
FIG. 4
7.0 GAS WELDING
In order to weld Stainless steel or Aluminium the
power source must be set for gas welding *.
This operation is very simple, you only need the following spare parts and items (please contact your welding supplier):
1. Wire – All these power sources work with 5Kg-wire
spools (wire diameter 0.6mm or 0.8mm).
2. Tip – The tip is correct when it matches with the
wire diameter. (Note: when using aluminium wire of
diameter 0.8mm the tip must be 1.0mm)
3. Gas – You can buy disposable gas cylinders from
the local distributor or from a reseller of spare parts,
while rechargeable gas cylinders can be supplied by
the local re-seller of spare parts.
4. Gas regulators – You can buy the regulator suited
for the gas cylinder from the local distributor or
from a re-seller of spare parts for welding equipment. Note: As first thing you should decide if you
want to use rechargeable or disposable gas cylinders
because this will affect the choice of the regulator
9.0 CONNECTION OF THE GAS
CYLINDER AND REGULATOR
Connect the FERAX regulator to the gas cylinder and
the plastic tube to the regulator (regulator and gas
cylinder are not enclosed with the welding set). When
chosen of regulator and gas cylinder, please contact a
dealer.
34
MATERIAL TO
WELD
GAS CYLINDER
WIRE
Soft steel
Argon + CO2
cylinder or CO2
cylinder
Copper steel wire,
spool, for no gas
welding fluxcored wire spool
Stainless steel
Argon cylinder
Stainless steel
wire spool
3. Connect the ground cable to the workpiece and
make sure that the contact is good;
4. Make sure that the wire-feeding roll is correctly
positioned (groove matching the wire diameter).
Note that each roll has two grooves one marked by
0.9mm and the other marked by 0.7mm.
12.0 ADVANTAGES OF NO GAS
WELDING
1. There is no need for gas cylinders.
2. Welding outdoors is easier because there are fewer
chances that wind blows away the shielding gas.
3. Welding time is about 50% less compared to the
normal electrode welding.
4. The learning time for the operator is very short.
5. Minimum waste of welding material.
6. Most important, this process allows to complete the
welding more quickly and efficiently.
7. Less heat, less distortion.
8. Possibility to weld thin materials.
10.0 NO GAS WELDING
In the “NO GAS welding” the torch is connected to the
negative pole and the ground cable to the positive pole.
By gas welding the shielding gas is used to protect the
weld pool from oxidation and porosity. By NO GAS
welding this protection is given by a special wire called “flux cored wire”, this technique simplifies the use
of these machines compared to the machines with standard wire, on which the gas flow must be adjusted
separately.
13.0 WELDING PROCEDURES
11.0 PREPARATION FOR
WELDING
1. Your welding power source has four or six positions
for the regulation of the current in the various conditions.
2. The choice of the position for the welding is determined by the thickness of the material to weld.
3. Also the gas flow rate is determined by the thickness
of the material to weld.
4. For the adjustment of the power source make reference to the graphs and of the following pages.
1 Connect the welding machine to the 230V 50/60Hz
line;
2. IMPORTANT: make sure that the polarity of torch
and ground cable is correctly set (FIG.5). For NO
GAS welding the ground cable must be connected
to the positive terminal (+), while the torch must be
connected to the negative terminal (-) (FIG.5).
13.1REGULATION REFERENCE TABLE
STEEL
0,6 mm Gas Welding Wire
Workpiece
Thickness (mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,5 - 3,0
Welding Position
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
0,8 mm Gas WeldingWire
Wire Speed
Adjustment
D
Low
Low
Medium
Medium
Medium
High
35
Welding Position
A
B
C
Professional welding
1
2
Max.
A
2
Min.
A
2
Max.
A
3
Min.
A
3
Max.
Wire Speed
Adjustment
D
Low
Low
Low
Medium
Medium
Medium
SOFT STEEL FOR NO GAS
0,9 mm Gas Welding Wire
Workpiece
Thickness (mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Welding Position
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
Wire Speed
Adjustment
C
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
D
Low
Medium
Medium
Medium
High
7. Periodically remove the dust, using low pressure (34bar / 20-30 PSI) from the inside of the power source, to assure adequate heat dissipation from power
source during operation.
14.0 REPLACEMENT OF THE
WIRE SPOOL
Your welding power source is supplied with a mini
wire spool of about 0.5 Kg of 0.6mm diameter wire.
When the wire spool is finished it can be replaced with
a wire spool of 0.8Kg or 5.0Kg.
The wire is pushed by a roll (FIG..3, M) which is
moved by a series of mechanisms. The roll has two
grooves one marked by 0.9mm and the other marked
by 0.7mm. It is very important to use the correct groove as explained in page 10 – “ PREPARATION FOR
WELDING” – otherwise the wire will not be fed regularly or it will be crashed; make sure that the torch tip
matches with the wire diameter. Your welding power
source is supplied with a torch complete of tip for the
wire included with the power source. For all the other
wire spools mount a tip that matches with the wire diameter.
Make reference to figure 3 and follow the procedure
described at page 4 – “ INSTALLATION OF THE
WELDING WIRE “ for the replacement of the wire
spool.
16.0 ADJUSTMENT OF THE
POWER SOURCE
“Stick out” (sometimes improperly called arc length)
should remain in the range 5mm ÷ 10 mm in order to
obtain best welding (and sound) performances.
1. Position the voltage switch in the desired position
(TAB. 13.1, 13.2). Select lower position for lower
thickness and higher settings for higher thickness.
2. Adjust the wire speed. Start using a trial metal sheet
thoroughly cleaned from layers of rust or paint.
Connect the ground cable to the workpiece. Adjust
the wire speed at high setting. Press the torch switch
(note: The torch switch must be pressed thoroughly
in order to perform its three functions, gas flow, wire
feed and welding current). Start welding and decrease the wire speed gradually. Continue to decrease
the wire speed and listen to the sound. The sound
will change from a crackling noise to a regular and
strong buzzing (similar to the sound of frying
bacon). This buzzing sound indicates the correct
wire speed for the workpiece being welded. When
the current regulation is changed set again the wire
speed.
Start always from a higher wire speed. This operation prevents from damaging the contact tip during
welding. During welding the torch should be kept
with the 45° angle from the workpiece. Keep the top
of the nozzle at 5-10mm from the work-piece.
15.0 WELDING TIPS
1. Keep the torch handle with an angle of 45° with
respect to the workpiece and maintain the nozzle
about 6mm from the surface.
2. Move the torch handle with prudence and steadiness.
3. Avoid welding in areas with too much air. The air
that blows away the shielding gas from the weld
pool mainly causes porosity in the weld.
4. Keep the wire and its cover clean. Do not use rusted
wire.
5. Avoid sharp bends and kinks on the welding hose.
6. If possible, clean with compressed air the wire liner
when replacing the wire spool.
36
17.0 WELDING
DISCONTINUITIES AND
DEFECTS
• Defect: Arc is unstable
Cause: Low voltage, erratic wire feeding, inadequate
gas flow rate.
• Defect: The wire pushes the torch back from the
workpiece.
Cause: Excessive wire speed.
• Defect: Inadequate penetration.
Cause: Welding current too low, excessive travel
speed, torch travel direction should be reversed.
• Defect: The wire sticks on the contact tip.
Cause: Low wire feeding.
• Defect: Cracking
Cause: Base material dirty, welding current too low,
excessive welding voltage, rust on the electrode wire.
• Defect: Excessive welding spatters
Cause: Erratic wire feeding, improper torch position
(too inclined)
• Defect: Porosity
Cause: Cylinder of shielding gas empty, leaky gas
hoses, wrong adjustment of gas flow rate.
37
• Keevitamisprotsessi tohib läbi viia metallpindadel,
mis on kahjulike aurude tekke vältimiseks rooste- ja
mustusekihtidest põhjalikult puhastatud. Osad, mida
on lahustitega määritud, peavad keevitamise ajaks
kuivanud olema.
• Ära keevita metalli või kaetud metalli, mis sisaldab
tsinki, elavhõbedat, kroomi, grafiiti, tina, kaadmiumi või berülliumi, kui operaator või keegi teine, kes
on aurude käes, ei kanna õhuvaruga respiraatorit.
EESTI
1.0 OHUTUSNORMID ..........................................39
2.0 PAIGALDAMINE.............................................40
3.0 PAIGALDAMINE.............................................40
4.0 KEEVITUSKILBI HOOLDUS ........................41
5.0 KEEVITUSJUHTME PAIGALDAMINE ........41
6.0 MIG KEEVITAMINE.......................................42
7.0 GAASIGA KEEVITAMINE.............................42
8.0 ETTEVALMISTUSED KEEVITAMISEKS.....42
9.0 GAASISILINDRIJA REGULAATORI
ÜHENDUS........................................................42
10.0 GAASITA KEEVITAMINE..............................43
11.0 ETTEVALMISTUSED KEEVITAMISEKS.....43
12.0 GAASITA KEEVITAMISE EELISED.............43
13.0 KEEVITAMISMEETODID ..............................43
14.0 JUHTMERULLI ASENDAMINE ....................44
15.0 NÕUANDEID KEEVITAMISEKS ..................44
16.0 JÕUALLIKA REGULEERIMINE ...................44
17.0 KEEVITAMISE EBAÜHTLUS
JA DEFEKTID ..................................................45
1.3 OHUTUSJUHISED
Sinu ohutuse tarvis- enne allika juhtmete ühendamist
järgi neid nõudeid:
• Enne peaväljundit peab sisestama sobiva kahepooluselise lüliti, mis on varustatud aegrelee kaitsekorkidega;
• Ühefaasilise maandusühenduse peab tegema kahepooluselise pistikuga, mis sobib ülalmainitud pesaga;
• Kahepooluselise sisestuskaabli kahte juhet kasutatakse ühendamiseks ühefaasilise liiniga ning kollast ja rohelist juhet kasutatakse keevitamise koha
kohustuslikuks ühenduseks maaga;
• Piiratud kohas töötades peab jõuallikas asetsema
keevitamise piirkonnast väljas ja maanduskaabli
peaks keevitama töö eksemplari külge. Ära kunagi
tööta niiskes või märjas keskkonnas;
• Piirkonnas peab kasutama piisavat väljalaskeventilatsiooni. Väljalaskeventilatsioon peab olema
varustatud piisava üldventilatsiooni ja õhu ringlemisega, seda eriti juhul, kui tööpiirkond on piiratud.
• Ära kasuta kahjustatud sisestus- või keevitamise
kaableid;
• Keevitamise tuletungalt ei tohi kunagi suunata operaatori või mõne muu inimese keha suunas;
• Allikas ei tohi kunagi töötada ilma paneelideta; see
võib põhjustada tõsiseid vigastusi operaatorile ja
vigastada ka masinat ennast.
1.0 OHUTUSNORMID
1.1 SED JUHISED
Veendu, et keevitaja ning hooldus- ja tehnilise töö tegijad loevad seda juhist hoolikalt ning mõistavad seda.
1.2 ASUKOHT
Kui ohutus- ja töönõudeid ei täideta piinliku täpsusega,
võivad igasugused keevitusprotsessid olla ohtlikud
mitte ainult operaatorile, vaid ka kõigile, kes asuvad
keevitusmasina juures.
Järgi peamisi ettevaatusabinõusid:
• Operaatorid peaksid kaitsma oma keha kinnise mittesüttiva riietusega, millel pole taskuid ega üleskeeratud püksisääri.
• Operaatorid peaksid kandma mittesüttivat keevitamiskiivrit või näokaitset, mis kaitseb nii nägu kui
kaela, ka külgedelt. Kiiver või näokaitse peab sobitama keevitamisele sobivate kaitseprillidega.
Klaasist ekraane peab puhtana hoidma ning purunemise või mõranemise korral koheselt asendama.
Soovitatav on asetada läbipaistev klaas keevituspiirkonna ja läätse vahele. Keevitama peaks suletud
piirkonnas, mis ei avane teistesse tööpiirkondadesse.
• Ilma õige silmade kaitseta ei tohi operaatorid vaadata galvaanikaarde. Nad peaks alati kandma ohutusprille, millel on küljekilbid, et kaitsta lendavate
osade eest.
1.4 TULEKAHJU ÄRAHOIDMINE
• Veendu, et kohased tule ärahoidmise seadised asuvad keevitamise piirkonna juures;
• Kõik kergestisüttiv materjal tuleb keevitamise piirkonnast eemaldada.
• Õhuta keevitamise piirkonda piisavalt. Säilita piisav
õhuvool, et vältida plahvatavate või toksiliste gaaside konsentratsiooni.
1.5 KAITSEGAAS
Kasuta keevitamistöödeks õiget kaitsegaasi. Veendu, et
silindri külge monteeritud regulaator töötab hästi. Pea
meeles hoida silinder igasugusest kuumusallikast
eemal.
39
Takistust saab vähendada järgnevalt:
1. Kui toiteliinis on tõke, peab peajuhtme ja masina
vahele sisestama E.M.C. filtri.
2. Masina väljundkaableid peaks lühemaks tegema;
neid peaks hoidma üksteisele lähedal ja tõmbama
maad mööda sirgeks.
3. Peale hooldustöid tuleb kõik seadme paneelid korralikult sulgeda.
1.6 ELEKTROMAGNETILINE
ÜHTESOBIVUS
Enne MIG / MAG jõuallika paigaldamist kontrolli
ümbritsevat pinda järgnevate punktide suhtes:
• Tee kindlaks, et jõuallika lähipiirkonnas pole teisi
toitekaableid, kontroll-liine, telefonijuhtmeid või
muud varustust;
• Tee kindlaks, et tööpiirkonnas pole telefone, TVd,
arvuteid või muid kontrollsüsteeme;
• Kuulmisaparaadi või südamestimulaatoriga inimesed peavad keevitamise piirkonnast eemale
hoidma.
2.0 PAIGALDAMINE
Ühenda jõukaabel (joonis 1A) sobiva pistikupesa
külge, ühefaasiline 230V (kaitsekorkidega kaitstud).
!Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks rakendada lisaohutusjõudusid.
Joonis 1
Takistust saab vähendada järgneval moel:
• Kui toiteliinis on tõke, peab peajuhtme ja jõuallika
vahele sisestama E.M.T. juhtme;
• Masina väljundkaableid peaks lühemaks tegema,
neid peaks hoidma üksteisele lähedal ja ühendama
maaga;
• Peale hooldustöid tuleb kõik jõuallika paneelid turvaliselt kohale kinnitada.
1.7 ELEKTRIŠOKK
HÄDAOHT: ELEKTRILÖÖK VÕIB OLLA SURMAV.
Töö piirkonna lähedal peaks alati olema kvalifitseeritud esmaabi tundja.
Kui inimene on teadvusetu ning kahtlustatakse elektrišokki ja kui inimene on masinaga ühenduses, ei tohi
teda puutuda. Tõmba masina pistik seinakontaktist
välja ning alles siis kasuta esmaabi. Kui on vaja juhtmeid inimesest eemale liigutada, tuleb selleks kasutada
kuiva puitu või muud isoleerivat materjali.
OLULINE: jõuallika jõukaabli juhtmetel on järgmised
värvitunnused: kollane-roheline= maandus, pruun=
faas, sinine= neutraalne. Kui jõukaabli juhtmete värvid
ei ühildu pistikupesa identifitseerimise otsmuhvide
värvisiltidega, käitu järgmiselt:
Rohelise juhtme peab ühendama otsmuhviga, mille
identifikatsiooni täht on E või maandussümbol ( ) või
kollane-roheline värv. Pruuni juhtme peab ühendama
otsmuhviga, mille identifikatsiooni täht on L või punane värv.
Hoiatus: selle seadmestiku peab maandama.
1.8 EMC
Enne seadme paigaldamist kontrolli ümbritsevat pinda
järgnevate punktide suhtes:
1. Tee kindlaks, et jõuallika lähipiirkonnas pole teisi
toitekaableid, kontroll-liine, telefonijuhtmeid või
muud varustust.
2. Tee kindlaks, et tööpiirkonnas pole telefone või
televisiooniseadmeid.
3. Veendu, et piirkonnas pole arvuteid või muid kontrollsüsteeme.
4. Veendu, et piirkonnas pole kuulmisaparaadi või
südamestimulaatoriga inimesi.
5. Kontrolli ümbritsevas piirkonnas oleva varustuse
ohutust. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks
rakendada lisaabinõusid.
3.0 PAIGALDAMINE
1. Pakkige lahti keevitusaparaat;
2. Kruvige kõvasti alus (D) seadme külge juurdekuuluvate kruvide (E) abil;
3. Lükake telg (A) läbi avause seadme alusküljel ja paigaldage rattad (B) mõlemal pool kõvasti telje (A)
peale, siis kinnitage rattad (B) blokeerivate seibidega (C);
40
4. Monteerige plastmassist käepide (F) juurdekuuluvate kruvide (G) abil.
KASUTAMISE PIIRANGUD: Kasutades neid eelpoolmainitud eesmärgil, tagavad kaitsekilbid piisava
kaitstuse ainult otsaesisele, näo külgedele ja kaelale.
Joonis 2
5.0 KEEVITUSJUHTME
PAIGALDAMINE
Jõuallikas on varustatud keevitusjuhtme rulliga. Et
seda juhet toitesüsteemi paigaldada, järgi neid juhiseid
ja vaata joonist nr 3.
Joonis 3
5. Et monteerida plastkäepide (joonis 2), sisesta plastkaitse kilp spetsiaalsesse avasse, kinnitades selle
kahe kruviga. Aseta käepide kohale ja kinnita see
kaitsemaski prao sisse, lükka ja pööra seda 90º kuni
see tungib kaitsemaski auku.
ETTEVAATUST: Ära kunagi vaata elektrikaart ilma
silmade kaitseta- kaare kiired võivad silmi püsivalt
kahjustada. Alati kasuta jõuallikaga kaasas käivat kaitsekilpi või mõnda muud kaitsemaski või keevituskiivrit.
4.0 KEEVITUSKILBI HOOLDUS
KASUTAMINE: Kaitsekilp on ainult isiklikuks kasutamiseks ning seda võib kasutada ainult keevitaja kaitsmiseks elektrilise keevitamiskaare põhjustatud optilise radiatsiooni eest.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS: Puhasta kaitsekilpi iga kord peale kasutamist. Kilpi peab puhastama
ainult kas pehme lapi või kokkusurutud õhuga: kontrolli, kas mõni kilbi osa on kulunud ja kahjustumise
korral asenda need. Kilbi valmistamiseks kasutatavad
materjalid on kõigile sobivad, kuid eriti tundlike inimeste puhul võib esineda allergilisi reaktsioone.
Desinfektsiooniks peaks kasutama bensüül-laurüüldimetüül-ammooniumkloriidi või UV bakteritsiidlampe.
KAITSTUSE TASEMED: Kasuta kilpi ainult tööjuhistega kooskõlas ja veendu, et kaitsefilter sobib keevitamise tüübiga. Pea meeles, et filtrid EI OLE purunemiskindlad ja seepärast peaks neid kaitsma sama suurte värvitute plaatidega. Et saavutada purunemiskindluse parem tase, kanna kindaid ja kaitseriietust.
1. Lõdvenda rullihoidiku mutter (I) (pidurdustrummel) ja eemalda vedru (R) ja väline rõngas.
2. Eemalda rullilt (K) plastikkaitse ja aseta see taas
rullihoidikule. Monteeri väline rõngas (J), vedru
(R) ja plastikluku mutter (I) taas kohale. Need osad
moodustavad juhtmerulli kiiruse pidurdussüsteemi.
MÄRKUS: Ära pingulda mutrit liiga kõvasti, kuna
liigne pinge kurnab juhtmevarustuse mootorit ning
liiga väike pinge ei lase juhtmerullil peale keevitamise lõppu koheselt seiskuda.
3. Lõdvenda ja lase plastiknuppu (L) allapoole,
vabasta toitja ülemine rull (N) ja tõmba juhe tuletungla sisekattest välja.
VARUOSAD: Kahjustatuna näivad või deformeerunud osad tuleb välja vahetada. Kasutada võib ainult
originaalvaruosi. Ära kasuta väljavahetavates osades
filterklaasi, kui see pole sertifitseeritud ega deklareeritud optiliseks klaasiks. Kindlusta, et igal väljavahetatud filtril oleks õige ohutuse varjund. Kui kahtled, küsi
nõu oma kohalikult varustajalt.
41
8.0 ETTEVALMISTUSED
KEEVITAMISEKS
4. Kuni juhe pole ühendatud, hoia seda lapiktangidega, et see ei saaks rullilt maha tulla ning kui vaja,
tee see enne juhtme sisestusjuhti sisestamist (O) sirgemaks. Sisesta juhe alumisele rullile (M) ja tuletungla sisekattele.
HOIATUS: Tuletungal tuleb hoida otse. Läbi sisekatte
uue juhtme sisestamisel veendu, et juhe on korralikult
lõigatud (pole nurki ega karedaid ääri) ning et vähemalt
5 cm lõpust on sirge (pole kaardus). Nende juhiste mittetäitmine võib põhjustada selle, et juhe kahjustab sisekatet.
5. Lase ülemist rulli (N) ja nuppu (L) allapoole ja pingulda kergelt (kui pinguldada liig tugevalt, jääb
juhe lukku ning kui rullidelt ei tule liiga lõtva juhet,
võib mootor saada kahjustatud). MÄRKUS: Rullil
(M) on kaks erinevat õnarust. Masin on seatud kaasas oleva juhtme diameetrile. Gaasita keevitamise
jaoks peab rulli ümber pöörama, et voolu tuuma
juhtme diameetril oleks õige õnarus.
6 Ühenda jõukaabel 230V 50Hz liini ja lülita lüliti
sisse ning siis vajuta tuletungla lülitit. Juhe, mis
tuleb juhtme varustamise mootorilt erineva kiirusega, peab libisema läbi liini; kui see tuletungla nn
kaelalt väljub, vabasta tuletungla lüliti, lülita masin
välja ja monteeri kontaktots ja otsak.
1. Ühenda keevitusmasin 230V 50/60Hz võrku;
2. OLULINE: veendu, et polaarsus on korralikult seatud. Gaasiga keevitamiseks peab maanduskaabel
olema ühendatud negatiivse terminaaliga (-) ja
samas peab tuletungal olema ühendatud positiivse
terminaaliga (+) (joonis 4).
3. Ühenda maandusklamber töö detaili külge ja veendu, et ühendus on hea;
4. Veendu, et juhet varustav rull on õiges asendis (et
õnarus sobiks juhtme diameetriga). Kasuta kõikide
0.8 mm juhtmete puhul 0.9 mm õnarust ja 0.6 mm
juhtmete puhul 0.7 mm õnarust. Et õnarust muuta,
lõdvenda rulli lukus hoidev kruvi, pööra rulli ja
kinnita see taas kruviga;
5. Ava gaas, kasutades rõhu regulaatorit ja sea voolu
hulk. (Märkus: gaasivool võib vajada seadmist, et
saavutada parem keevitus, see oleneb kasutatava
materjali paksusest, igatahes tuleb gaasivool hoida
nii madalal kui võimalik).
Joonis 4
6.0 MIG KEEVITAMINE
MIG (metallinertsgaas) keevitamise puhul sulatatakse
pidevalt toidetav metallelektrood konstantse ja kontrollitud kiirusega keevitusvõrengusse.
Juhe on ühendatud pideva voolu pooluse külge samas,
kui töö detail on ühendatud teise pooluse külge. Kui
juhet anda ja see puudutab töö detaili, tekib elektrikaar.
Kaar sulatab juhtme, mis asub töö detaili küljes.
9.0 GAASISILINDRI JA
REGULAATORI ÜHENDUS
7.0 GAASIGA KEEVITAMINE
Et keevitada roostevaba terast, peab jõuallikas olema
seatud gaasiga keevitamise peale.
See toiming on väga lihtne, vajad vaid järgnevaid
varuosi ja asju (palun võta ühendust oma kohaliku
keevituse varustajaga):
1. Juhe- kõik sellised jõuallikad töötavad 5 kg juhtmerullidega (juhtme diameeter 0.6 mm või 0.8 mm).
2. Otsak- õige otsak sobib juhtme diameetrile.
3. Gaas- vahetatavaid gaasisilindreid saab osta kohalikult varustajalt või kasutatud varuosade müüjalt ning
taastäidetavaid gaasisilindreid saab kohalikult kasutatud varuosade müüjalt.
4. Gaasi regulaatorid- gaasisilindrile sobiva regulaatori saad osta kohalikult varustajalt või kasutatud keevitusvaruosade müüjalt. Märkus: kõigepealt pead otsustama, kas soovid kasutada vahetatavaid või taastäidetavaid gaasisilindreid, sest see mõjutab regulaatori
valikut.
Ühendage FERAX regulaator gaasitorusse ja plastmassvoolik regulaatorisse (regulaator ja gaasitoru ei
sisaldu komplektis). Õige regulaatori ja gaasitoru valimiseks pöörduge varuosade müüja poole.
42
KEEVITATAV MATERJAL
GAASISILNDER
JUHE
Pehme teras
Argoon +CO2
silinder või CO2
silinder
Vaskterasest juhtmerull,
gaasita keevitamisek
voolu tuuma juhtme rull
Roostevaba teras
Argoonsilinder
Roostevabast terasest juhtmerull
12.0 GAASITA KEEVITAMISE
EELISED
10.0 GAASITA KEEVITAMINE
Ilma gaasita keevitamisel on tuletungal ühendatud
negatiivse poolusega ja maanduskaabel positiivse poolusega. Gaasiga keevitamisel on kaitsegaasi ülesandeks
kaitsta keevitusvõrengut oksüdatsiooni ja poorsuse
eest. Gaasita keevitamisel toimub see kaitse spetsiaalse
‘voolu tuuma’ juhtme abil, see tehnika lihtsustab nende
masinate kasutamist võrreldes standardjuhtmega masinatega, milles on gaasi hoovus eraldi reguleeritav.
1. Pole vajadust gaasisilindrite järgi.
2. Keevitamine õues on kergem, sest on vähem võimalusi, et tuul puhuks kaitsegaasi ära.
3. Keevitamiseks kulub 50% vähem aega kui normaalse elektroodkeevitamise puhul.
4. Operaatori õppimise aeg on väga lühike.
5. Keevitusmaterjali minimaalne raiskamine.
6. Kõige olulisemana lubab see protsess lõpetada keevitamist kiiremini ja tõhusamalt.
7. Vähem kuumust, vähem moonutamist.
8. Võimalus keevitada õhukesi materjale.
11.0 ETTEVALMISTUSED
KEEVITAMISEKS
1. Ühenda keevitusmasin 230V 50/60Hz võrku;
2. OLULINE: veendu, et tuletungla ja maanduskaabli
polaarsus on korralikult seatud (joonis 5). Gaasita
keevitamiseks peab maanduskaabel olema ühendatud positiivse terminaaliga (+) ja samas peab tuletungal olema ühendatud negatiivse terminaaliga (-)
(joonis 5).
3. Ühenda maanduskaabel töö detaili külge ja veendu,
et ühendus on hea;
4. Veendu, et juhet varustav rull on õiges asendis (et
õnarus sobiks juhtme diameetriga). Pane tähele, et
igal rullil on kaks õnarust, üks on märgitud 0.9 mm
ja teine 0.7 mm.
13.0 KEEVITAMISMEETODID
1. Sinu keevitusmasinal on kuus positsiooni voolu
reguleerimiseks erinevates olukordades.
2. Keevitamiseks sobiva positsiooni valiku määrab
keevitatava materjali paksus.
3. Gaasi voolu astme määrab samuti ära keevitatava
materjali paksus.
4. Jõuallika reguleerimiseks vaata graafikuid ja järgnevaid lehekülgi.
13.1 VIITETABEL KUUE POSITSIOONIGA MUDELITE REGULATSIOONIKS
TERAS
0,6 mm Keevitusjuhe
Töö detaili
Paksus (mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Keevitusjuhepositsioon
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Maks.
Min.
Maks
Min.
Maks
0,8 mm Keevitusjuhe
Juhtme kiiruse
Reguleeri-mine
D
Madel
Madel
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Kõrge
43
Keevitusjuhepositsioon
A
B
C
Professionell svetsning
1
2
Maks.
A
2
Min.
A
2
Maks
A
3
Min.
A
3
Maks
Juhtme kiiruse
Reguleeri-mine
D
Madel
Madel
Madel
Keskmine
Keskmine
Keskmine
PEHME TERAS, ILMA GAASITA KEEVITUSEKS
0,9 mm för svetsning utan gas
Töö detaili
Paksus (mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Keevitusjuhepositsioon
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
C
Maks
Min.
Maks
Min.
Maks
Juhtme kiiruse
Reguleeri-min
D
Madel
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Kõrge
14.0 JUHTMERULLI
ASENDAMINE
6. Kui võimalik, puhasta juhtmerulli asendades juhtme
liin kokkusurutud õhu joaga.
7. Et kindlustada töötamise ajal piisav kuuma hajutamine jõuallikast, eemalda selle sisemusest tolmu
regulaarselt, kasutades selleks madalat rõhku (3-4
baari/ 20-30 PSI).
Sinu keevitamise jõuallikas on varustatud minijuhtmerulliga 0.225 kg 0.9 mm diameetrise juhtme tarvis. Kui
juhtmerull on lõpetanud, võib selle asendada 0.8 kg või
5.0 kg juhtmerulliga.
Juhet lükkab rull (joonis 3, M), mida liigutavad erinevad mehhanismid. Rullil on kaks õnarust, üks on märgitud 0.9 mm ja teine 0.7 mm. On väga oluline kasutada õiget õnarust (seletatud ‘ETTEVALMISTUSED
KEEVITAMISEKS’ sektsioonis), muidu ei varustata
juhet regulaarselt või see purustatakse; veendu, et tuletungla tipp sobib juhtme diameetriga. Sinu keevitamise
jõuallikas on varustatud tuletunglaga, mille tipp sobib
jõuallikas oleva juhtmega. Kõikide teiste juhtmerullide
jaoks monteeri tipp, mis sobiks juhtme diameetriga.
Juhtmerulli asendamiseks vaata joonist 3 ja järgi sektsiooni ‘KEEVITUSJUHTME PAIGALDAMINE’.
16.0 JÕUALLIKA
REGULEERIMINE
Sea pinge: kasuta õiget ‘ulatust’. Juhtme ‘ulatus’ on
kontaktotsa ja töö detaili vaheline ala. Et saavutada
parim keevituse (ja hääle) teostus, peaks juhtme ‘ulatus’ (mida mõnikord on valesti ‘kaare pikkuseks’ nimetatud) jääma 5 mm ÷ 10 mm vahele.
1. Pane pinge lüliti soovitud positsiooni (tabel 13.1).
Vali õhemale materjalile madalam pinge ja paksemale materjalile kõrgem pinge.
2. Sea juhtme kiirus. Alusta proovi metall-lehega, mis
on täielikult rooste- ja värvikihtidest puhastatud.
Ühenda maanduskaabel töö detailiga. Sea juhtme
kiirus kõrgemaks. Vajuta tuletungla lülitit (märkus:
tuletungla lülitit peab vajutama põhjalikult, et saavutada selle kolm funktsiooni, gaasi voog, juhtme
varu ja keevitusvool). Alusta keevitamist ja vähenda juhtme kiirust vähehaaval. Hääl muutub prõksuvast mürast regulaarseks ja tugevaks suminaks
(peekoni praadimisele sarnane hääl). Sumin tähendab, et keevitatavale töö detailile on valitud õige
juhtme kiirus. Kui voolu regulatsiooni on muudetud, sea juhtme kiirus uuesti. Alati alusta suuremast
juhtme kiirusest. See väldib kontaktotsa vigastamist
keevitamise ajal. Hoia tuletungalt töö detaili suhtes
45ľ nurga all. Säilita otsaku ja töö detaili vahel 5-10
mm suurune vahe.
15. NÕUANDEID
KEEVITAMISEKS
1. Hoia tuletungla käepidet töö detaili suhtes 45ľ nurga
all ja säilita umbes 6 mm kaugus otsaku ja pinna
vahel.
2. Eemalda tuletungla käepide ettevaatlikult ja kindlalt.
3. Väldi liiga õhurikkaid keevitamise piirkondi. Õhk,
mis puhub kaitsegaasi keevitusest eemale,
põhjustab peamiselt keevituse poorsust.
4. Hoia juhe ja selle kate puhtana. Ära kasuta roostes
juhet.
5. Väldi teravaid painutusi ja sõlmesid keevitusjuhtmel.
44
• Defekt: ebapiisav läbistus
Põhjus: keevitamise madal vool, korrapäratu liikumiskiirus, tuletungla liikumissuuna peaks muutma
vastupidiseks.
17.0 KEEVITAMISE
EBAÜHTLUS JA DEFEKTID
• Defekt: juhe lükkab tuletungalt töö detailist tagasi.
Põhjus: liigne juhtme kiirus.
• Defekt: mõrad
Põhjus: algmaterjal on ebapuhas, keevitamisvool
liig madal, liigne keevituspinge, rooste elektroodi
juhtmel.
• Defekt: juhe kinnitub kontaktotsale.
Põhjus: madal juhtme varustamine.
• Defekt: liigsed keevituspritsmed.
Põhjus: korrapäratu juhtme varustamine, ebaõige
tuletungla asend (liiga kallutatud)
• Defekt: poorsus
Põhjus: kaitsegaasi silinder on tühi, gaasijuhtmed
lekivad, gaasivoolu vale reguleerimine.
• Defekt: kaar on ebastabiilne.
Põhjus: madal vool, korrapäratu juhtme varustamine, ebapiisav gaasivoolu määr
45
bas. Operatoriem vienmēr jāvalkā aizsargbrilles ar
sānu vairogiem, lai aizsargātu acis no svešķermeņu
iekļūšanas acīs.
- Lai novērstu kaitīgu dūmu veidošanos, metināšanas
process jāveic uz metāla pārklājumiem, kas attīrīti
no rūsas vai krāsas slāņiem. Ar šķīdinātāja palīdzību
attīrītos laukumus pirms metināšanas jānožāvē.
- Metināšanu nedrīkst veikt metāliem, kas satur vai
klāti ar metāliem, kuri satur cinku, dzīvsudrabu,
hromu, grafītu, svinu, kadmiju vai beriliju, izņemot
gadījumus, ja metinātājs un cilvēki, kas atrodas tai
pašā telpā, izmanto ar gaisu apgādātus respiratorus.
LATVISKI
1.0 DROŠĪBAS NORMAS .....................................47
2.0 UZSTĀDĪŠANA ...............................................48
3.0 MONTĀŽA .......................................................48
4.0 METINĀŠANAS VAIROGA APKOPE ...........49
5.0 METINĀŠANAS IEKĀRTAS VADA
UZSTĀDĪŠANA ...............................................49
6.0 MIG METINĀŠANA........................................50
7.0 GĀZES METINĀŠANA...................................50
8.0 SAGATAVOŠANĀS METINĀŠANAI ............50
9.0 GĀZES CILINDRA UN REGULATORA
PIEVIENOŠANA..............................................51
10.0 METINĀŠANA BEZ GĀZES ..........................51
11.0 SAGATAVOŠANĀS METINĀŠANAI ............51
12.0 BEZGĀZES METINĀŠANAS
PRIEKŠROCĪBAS............................................51
13.0 METINĀŠANAS PROCEDŪRA .....................51
14.0 VADA SPOLES NOMAIŅA ............................52
15.0 METINĀŠANAS UZGAĻI ..............................52
16.0 ENERĢIJAS AVOTA REGULĒŠANA ............53
17.0 METINĀŠANAS PĀRRĀVUMI
UN DEFEKTI ...................................................53
1.3 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Drošības nolūkos, pirms pieslēdzat iekārtu tīklam,
sekojiet sekojošiem norādījumiem:
- pirms galvenās divpolu kontaktrozetes jāieliek
atbilstošs divpolu slēdzis; šim slēdzim jābūt aprīkotam ar laikaizturējuma drošinātājiem;
- jāizveido vienfāzes savienojums ar zemējumu,
izmantojot divpolu kontaktdakšu, kas savietojama
ar iepriekš minēto kontaktrozeti;
- divpolu ievadkabeļa abi vadi tiek izmantoti savienojumam ar vienfāzes tīklu un dzeltenais - zaļais
vads obligātajam savienojumam ar zemējumu
metināšanas zonā;
- ja strādājat norobežotā telpā, strāvas avots jāatstāj
ārpus metināšanas zonas un sazemējuma kabelis ir
jāpiemetina metināmajam priekšmetam; šajos
apstākļos nestrādājiet mitrā vai slapjā vietā;
- Darba zonā ir jābūt atbilstošai izplūdes ventilācijai.
Ir jānodrošina vietējā izplūdes ventilācija, kā arī
atbilstoša vispārējā ventilācija un gaisa cirkulācija,
īpaši tad, ja darbs tiek veikts norobežotā vietā.
- nelietojiet bojātus metināšanas iekārtas kabeļus vai
ievadkabeļus;
- metināšanas degļa galu nedrīkst mērķēt ne uz operatoru, ne arī uz kādu citu personu;
- elektrības avotu nedrīkst lietot bez tā paneļiem; citādi var rasties nopietni bojājumi operatoram vai var
tikt sabojāta iekārta.
1.0 DROŠĪBAS NORMAS
1.1 VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI
Pārliecinieties, ka metinātājs, iekārtas apkopes personāls un tehniskais personāls ir rūpīgi izlasījis un
sapratis šo lietošanas rokasgrāmatu.
1.2 NOVIETOJUMS
Ja netiek stingri ievēroti drošības un lietošanas
norādījumi, jebkāda veida metināšanas procesi var būt
bīstami ne tikai tās operatoram, bet arī jebkurai personai, kas atrodas iekārtas tuvumā.
Turpmāk tekstā uzskaitīti galvenie veicamie piesardzības pasākumi:
- Metināšanas iekārtas operatoriem jāaizsargā savs
ķermenis, valkājot nedegoša materiāla, ciešu aizsargapģērbu bez kabatām vai uzlocītiem bikšu galiem.
- Metināšanas iekārtas operatoriem jāvalkā nedegoša
materiāla aizsargķivere vai sejas aizsegs, kas izgatavoti tā, lai nodrošinātu kakla un sejas aizsardzību arī
no sāniem. Aizsarglēcas vienmēr nepieciešams
uzturēt tīrā stāvoklī un nomainīt tās uz jaunām, ja
vecās lēcas ir saplaisājušas vai salūzušas. Ieteicams
starp lēcām un metināšanas zonu uzstādīt caurspīdīgu stiklu. Metināšana jāveic slēgtā telpā, kas nav
apvienota ar citām darba telpām.
- Metināšanas iekārtas operatori nekad nedrīkst skatīties uz elektrisko loku bez atbilstošas acu aizsardzī-
1.4 UGUNSDROŠĪBA
- Pārliecinieties par atbilstoša ugunsdzēsības
aprīkojuma pieejamību metināšanas zonā;
- No metināšanas zonas jāaizvāc visi viegli uzliesmojošie materiāli.
- Nodrošiniet atbilstošu metināšanas darba zonu ventilāciju. Uzturiet pietiekamu gaisa plūsmu, lai
novērstu sprāgstošu vai toksisku gāžu koncentrācijas uzkrāšanos.
1.5 GĀZE
Metināšanas procesā izmantojiet atbilstošu gāzi.
Pārliecinieties, ka darbojas pie cilindriem piemontētais
regulētājs.
47
Traucējumus var samazināt sekojošā veidā:
1. Ja rodas traucējumi elektroapgādes tīklā, starp
elektroapgādi un iekārtu jāuzstāda E.M.C. filtrs.
2. Jāsaīsina iekārtas izvadkabeļi; tie jātur kopā un jāvada pa zemi.
3. Visi iekārtas paneļi pēc apkopes veikšanas ir pareizi
jāaizver.
Atcerieties, ka cilindrus nedrīkst novietot siltuma avotu
tuvumā.
1.6 ELEKTROMANGNĒTISKĀ
SAVIETOJAMĪBA
Pirms MIG/MAG enerģijas avota uzstādīšanas, pārbaudiet apkārtni:
- Pārliecinieties, ka iekārtas tuvumā neatrodas citi
elektroapgādes kabeļi, kontroltīkli, telefona vadi vai
citas līdzīgas iekārtas;
- Pārliecinieties, ka iekārtas tuvumā neatrodas televīzijas iekārtas, datori vai citas kontroles sistēmas;
- Cilvēki ar elektroniskiem sirds stimulatoriem vai
dzirdes aparātiem nedrīkst atrasties enerģijas
avota tuvumā.
! Īpašos gadījumos var būt nepieciešams veikt īpašus
aizsardzības pasākumus.
Traucējumus var novērst ievērojot sekojošos ieteikumus:
- Ja ir traucējumi elektroapgādes tīklā, starp elektrotīklu un iekārtu jāuzstāda E.M.C. filtrs;
- Jāsaīsina iekārtas izvadkabeļi; tie jātur cieši kopā un
jāvada pa zemi;
- Pēc iekārtas apkopes visi iekārtas paneļi ir pareizi
jānostiprina vietā.
2.0 UZSTĀDĪŠANA
Pieslēdziet elektroapgādes kabeli (1A zīmējums)
atbilstošai vienfāzes 230V ligzdai, kas aizsargāta ar
automātiskajiem drošinātājiem.
1. zīmējums
1.7 ELEKTRISKAIS ŠOKS
BRĪDINĀJUMS - ELEKTRISKAIS ŠOKS VAR BŪT
NĀVĒJOŠS.
Metināšanas zonā vienmēr jāatrodas kvalificētam personālam, kas pārzina pirmās palīdzības tehniku.
Ja cietusī persona ir zaudējusi samaņu un paredzama
elektriskā šoka iestāšanās, neaiztieciet ievainoto, ja
viņš ir saskarē ar elektriski aktīvām daļām. Atvienojiet
elektroapgādi un pēc tam sniedziet pirmo palīdzību. Ja
nepieciešams kabeļus pārvietot drošā attālumā no cietušā, kabeļu pārvietošanai izmantojiet sausu koku vai
citus izolējošus materiālus.
SVARĪGI: jūsu enerģijas avota elektroapgādes kabeļa
vadiem ir sekojoši krāsu kodi: Dzeltens - Zaļš =
Zemējums, Brūns = Fāze, Zils = Neitrāls. Ja elektroapgādes kabeļa vadu krāsas neatbilst krāsu uzlīmēm, kas
identificē jūsu rozetes spailes, turpiniet rīkoties sekojošā veidā:
Zaļais vads jāsavieno ar spaili, kas apzīmēta ar burtu E
vai ar zemējuma simbolu ( ) vai ar dzeltenu - zaļu
krāsu.
Brūnais vads jāsavieno ar spaili, kas identificēta ar
burtu L vai sarkanu krāsu.
Brīdinājums: šī iekārta ir jāsavieno ar zemējumu.
1.8 EMC
Pirms iekārtas montāžas veiciet apkārtnes pārbaudi,
ievērojot sekojošos norādījumus:
1. Pārliecinieties, ka iekārtas tuvumā neatrodas citi
elektroapgādes kabeļi, kontrollīnijas, telefona vadi
vai citas iekārtas.
2. Pārliecinieties, ka iekārtas tuvumā neatrodas radio
uztvērēji vai televīzijas iekārtas.
3. Pārliecinieties, ka iekārtas tuvumā neatrodas datori
vai citas kontroliekārtas.
4. Pārliecinieties, ka iekārtas tuvumā neatrodas cilvēki
ar sirds elektrostimulatoriem vai dzirdes aparātiem.
5. Pārbaudiet citu darbojošos iekārtu imunitāti tai pašā
vidē. Zināmos gadījumos var būt nepieciešami
papildus aizsardzības pasākumi.
3.0 MONTĀŽA
1. Izsaiņojiet metināšanas aparātu;
2. Stingri pieskrūvējiet pamatni (D) pie iekārtas,
izmantojot pievienotās skrūves (E);
3. Asij (A) cieši piestipriniet riteņus (B) caur caurumu
iekārtas apakšējā daļā, piestiprinot tos abās pusēs,
48
pēc tam nofiksējiet riteņus ar bloķējošajām starplikām (C);
4. Samontējiet plastmasas rokturi (F), izmantojot pievienotās skrūves (G).
REZERVES DAĻAS: Nekavējoties nomainiet rezerves daļas, ja tās šķiet bojātas vai deformētas. Drīkst
izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas. Stikla filtra
nomaiņai neizmantojiet tādu stikla filtru, kas nav sertificēts vai nav deklarēts kā optiskais stikls.
Pārliecinieties, ka ikviens nomainītais filtrs ir atbilstošā
drošības tonī. Ja jums rodas kādas šaubas, konsultējieties ar šo produktu vietējo piegādātāju.
2. zīmējums
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI: Ja vairogi tiek
izmantoti aizsardzības nolūkā, tie nodrošina tikai
atbilstošu pieres, sejas sānu un kakla aizsardzību.
5.0 METINĀŠANAS IEKĀRTAS
VADA UZSTĀDĪŠANA
5. Lai uzstādītu rokas aizsargvairogu (2. zīmējums),
ievietojiet plastmasas aizsardzības vairogu īpašā,
tam paredzētajā atverē, nostiprinot to ar divām
skrūvēm. Ielieciet rokturi, to iestiprinot aizsardzības
maskas spraugā, piespiediet to un pagrieziet pa 90°,
līdz tas iekļūst caurumā aizsardzības maskas iekšpusē.
UZMANĪBU: nekad neskatieties uz elektrisko loku
bez atbilstošas acu aizsardzības, jo elektriskā loka stari
var radīt neatgriezenisku acu traumu. Vienmēr izmantojiet aizsardzības vairogu, kas tiek piegādāts kopā ar
enerģijas avotu vai kādu citu aizsardzības maksu vai
metinātāja aizsargķiveri.
Enerģijas avots ir aprīkots ar metināšanas vada spoli.
Lai šo vadu uzstādītu barošanas sistēmā, ievērojiet turpmāk tekstā sniegtos norādījumus un 3. zīmējumā redzamos norādījumus.
3. zīmējums
4.0 METINĀŠANAS VAIROGA
APKOPE
LIETOŠANA: Vairogs paredzēts personiskai lietošanai, un to var izmantot tikai metinātāja aizsardzībai no
metināšanas elektriskās loka radītās optiskās radiācijas.
TĪRĪŠANA UN APKOPE: Pēc katras lietošanas reizes notīriet vairogu. Vairogu var tīrīt, izmantojot vienīgi maigu drānu vai saspiestu gaisu: pārbaudiet, vai
kādas vairoga daļas nav nolietojušās vai bojātas,
apmainiet nolietotās un bojātās daļas. Vairoga izgatavošanai izmantotie materiāli ir saderīgi, taču tie var
izraisīt alerģiskas reakcijas īpaši jūtīgiem cilvēkiem.
Dezinfekcija jāveic, izmantojot benzila - laurila - etāna
- amonija hlorīdu vai UV baktericīda lampas.
AIZSARDZĪBAS LĪMEŅI: Vairogu izmantojiet tikai
atbilstoši sniegtajiem lietošanas norādījumiem un pārliecinieties, ka tiek izmantots metināšanas veidam
atbilstošs aizsardzības filtrs. Atcerieties, ka filtri NAV
neplīstoši, un tādēļ tie jāaizsargā ar tāda paša izmēra
bezkrāsainām plāksnēm. Lai nodrošinātu augstāka
līmeņa aizsardzību pret metināšanas šļakstiem, valkājiet cimdus un aizsargājošu apģērbu.
49
1. Atskrūvējiet spoles turētāja uzgriezni (I) (bremzes
cilindrs) un noņemiet atsperi (R), kā arī ārējo gredzenu.
2. Noņemiet plastmasas aizsargplēvi no spoles (K) un
uzlieciet to atpakaļ uz spoles turētāja. Uzlieciet
atpakaļ spoles turētāja aizslēga detaļu (I) (atspere
un paplāksne veido vada spoles ātruma bremzi). Šīs
detaļas veido vada spoles palaides ātruma bremžu
sistēmu. PIEZĪME: Nepievelciet pārāk stipri uzgriezni, jo pārmērīgs spiediens rada vada barošanas
motora spriedzi, turpretim pārāk zems spiediens
metināšanas beigās neļauj nekavējoties apstāties
vada spolei.
3. Atbrīvojiet un nolaidiet plastmasas detaļu (L),
atbrīvojiet augšējo barotāja rulli (N) un noņemiet
vadu no vada gala ieliktņa.
4. Tad, kad vads ir atvienots, turiet to ar knaiblēm tā,
lai tas nevar nonākt no spoles, un, ja nepieciešams,
iztaisnojiet to pirms ievadīšanas vada ievada vietā
(O). Ievadiet vadu zemākajā rullī (M) un vada gala
ieliktnī.
7.0 GĀZES METINĀŠANA
Lai varētu veikt nerūsējošā tērauda metināšanu, enerģijas avotam ir jābūt uzstādītam uz gāzes metināšanu. Šī
operācija ir ļoti vienkārša, jums tikai ir vajadzīgas
sekojošas detaļas un priekšmeti (lūdzu sazinieties ar
savu metināšanas piederumu piegādātāju):
1. Vads – Visi šie enerģijas avoti darbojas tikai kopā
ar 5kg vada spolēm (vada diametrs 0.6 mm vai 0.8
mm).
2. Uzgalis – Uzgalis ir pareizs, ja tas atbilst vada diametram.
3. Gāze – Jūs varat iegādāties vienreizējai lietošanai
paredzētus gāzes cilindrus no vietējā izplatītāja vai
rezerves daļu tālākpārdevēja, turpretim atkārtoti
uzpildāmus gāzes cilindrus var piegādāt vietējais
rezerves daļu tālākpārdevējs.
4. Gāzes regulatori – Jūs varat iegādāties gāzes cilindram atbilstošu regulatoru no vietējā izplatītāja vai
metināšanas iekārtu rezerves daļu tālākpārdevēja.
Piezīme: Vispirms jums vajadzētu izlemt, vai jūs
vēlaties lietot atkārtoti uzpildāmus vai vienreizējai
lietošanai paredzētus gāzes cilindrus, jo tas ietekmēs regulatora izvēli.
BRĪDINĀJUMS: Vada gals ir jātur taisni. Ja ievietojat
jaunu vadu ieliktnī, pārliecinieties, ka vads ir nogriezts
tīri (bez apmalēm un stūriem), un vismaz 5 cm garumā
no gala tas ir taisns (bez līkumiem). Ja šie norādījumi
netiek ievēroti, iespējams, ka vads var sabojāt ieliktni.
8.0. SAGATAVOŠANĀS
METINĀŠANAI
1. Pievienojiet metināšanas iekārtu 230V 50/60Hz
tīklam;
2. SVARĪGI: Pārliecinieties, vai ir pareizi uzstādīta
polaritāte. GĀZES metināšanas gadījumā zemējuma kabelim ir jābūt savienotam ar negatīvo spaili (), turpretim deglim ir jābūt savienotam ar pozitīvo
spaili (+) (4. zīmējums).
3. Pievienojiet zemējuma kabeli metināmajam priekšmetam un pārliecinieties, ka ir nodrošināts pareizs
savienojums;
4. Pārliecinieties, ka vada barošanas rullis ir pareizi
novietots (grope atbilst vada diametram).
Atcerieties, ka katram rullim ir divas gropes - viena
marķēta ar 0,9 mm un otra ar 0,7 mm.
5. Atveriet gāzes padevi, izmantojot spiediena regulatoru, un noregulējiet gāzes plūsmu. (PIEZĪME:
Gāzes plūsmu var būt nepieciešams noregulēt, lai
panāktu labāku metināšanas rezultātu, tas atkarīgs
no metināšanai izmantotā metāla tipa un biezuma,
tomēr jebkurā gadījumā vajadzētu uzturēt pēc
iespējas mazāku gāzes plūsmu).
5. Nolaidiet augšējo rulli (N) un detaļu (L) un viegli
nostipriniet (ja ir pārāk augsts spiediens, vads tiek
iesprostots un var sabojāties motors, ja spiediens ir
pārāk zems, ruļļi nenodrošinās vada barošanu).
PIEZĪME: Rullim (M) ir divas dažādas gropes.
Iekārta ir noregulēta atbilstoši kopā ar iekārtu
piegādātā vada diametram. Bezgāzes metināšanas
veikšanai rullis ir jāapgriež otrādi, lai tādējādi varētu izmantot pareizu, plūsmas dobtā vada diametram
atbilstošu gropi.
6. Pievienojiet elektroapgādes kabeli 230V 50Hz
tīklam un ieslēdziet slēdzi. Vadam, kuru baro vada
barošanas motors, mainīgā ātrumā ir jāslīd cauri
ieliktnim; ja tas izslīd no vada gala ieloces (kakla),
atbrīvojiet vada gala slēdzi, izslēdziet iekārtu un
samontējiet kontakta uzgali un sprauslu.
6.0. MIG METINĀŠANA
MIG (metāla inertās gāzes) metināšanā pastāvīgi
barots metāla elektrods izkūst metināšanas šuvē ar
pastāvīgu un vadāmu ātrumu.
Vads tiek pievienots pastāvīgam sprieguma polam,
metināmais priekšmets tiek pievienots otram polam.
Kad ir nodrošināta vada barošana un vads pieskaras
metināmajam priekšmetam, veidojas elektriskais loks.
Elektriskais loks kausē vadu, kas novietots uz
metināmā priekšmeta.
50
č. zīmējums
9.0 GĀZES CILINDRA UN
REGULATORA PIEVIENOŠANA
Pieslēdziet FERAX regulatoru gāzes caurulei un plastmasas šļūteni regulatoram (regulators un gāzes caurule
piegādē nav iekļauti). Lai izvēlētos pareizo regulatoru
un gāzes cauruli, sazinieties ar rezerves daļu pārdevēju
METINĀMAIS MATERIĀLS
GĀZES CILINDRS
VADS
Mīksts tērauds
Argona +CO2
cilindri vai CO2
cilindri
Ar varu pārklāta tērauda vada spole,
bezgāzes metināšanas gadījumā plūsmas
dobtā vada spole
Nerūsējošais tērauds
cilindri
Nerūsējošā tērauda vada spole
12.0 BEZGĀZES METINĀŠANAS
PRIEKŠROCĪBAS
10.0 METINĀŠANA BEZ GĀZES
"Bezgāzes metināšanā" vada gals tiek savienots ar
negatīvo polu un zemējuma kabelis ar pozitīvo polu.
Gāzes metināšanā gāze tiek izmantota, lai nodrošinātu
metinājuma šuves aizsardzību pret oksidāciju un
porainību. BEZGĀZES metināšanā šo aizsardzību sniedz īpašs vads, ko sauc par "plūsmas dobto vadu", šī
metode vienkāršo iekārtas lietošanu, salīdzinājumā ar
iekārtām ar standarta vadu, uz kura gāzes plūsma ir
atsevišķi jāregulē.
1. Nav nepieciešami gāzes cilindri.
2. Metināšana ārpus telpām ir vieglāka, jo nepastāv
iespēja, ka vējš varētu aizpūst gāzi.
3. Metināšanas ilgums ir par apmēram par 50% īsāks,
salīdzinot ar parasto elektrodu metināšanu.
4. Ļoti neilgs operatora apmācības laiks.
5. Minimāls metināmā materiāla atkritumu daudzums.
6. Vissvarīgākais ir tas, ka šis process ļauj veikt
metināšanu daudz ātrāk un efektīvāk.
7. Mazāks karstums, mazāka deformācija.
8. Iespējams metināt plānus materiālus.
11.0 SAGATAVOŠANĀS
METINĀŠANAI
1. Pievienojiet metināšanas iekārtu 230V 50/60Hz
tīklam;
2. SVARĪGI: Pārliecinieties, vai ir pareizi uzstādīta
degļa un zemējuma kabeļa polaritāte (5.
ZĪMĒJUMS). BEZGĀZES metināšanas gadījumā
zemējuma kabelim ir jābūt savienotam ar pozitīvo
spaili (+), turpretim deglim ir jābūt savienotam ar
negatīvo spaili (-) (5. ZĪMĒJUMS).
3. Pievienojiet zemējuma kabeli metināmajam priekšmetam un pārliecinieties, ka ir nodrošināts pareizs
savienojums;
4. Pārliecinieties, ka vada barošanas rullis ir pareizi
novietots (grope atbilst vada diametram).
Atcerieties, ka katram rullim ir divas gropes - viena
marķēta ar 0,9 mm un otra ar 0,7 mm.
13.0 METINĀŠANAS
PROCEDŪRA
1. Jūsu metināšanas enerģijas avotam ir seši stāvokļi
plūsmas regulēšanai dažādos apstākļos.
2. Metināšanas stāvokļa izvēli laikā nosaka metināmā
materiāla biezums.
3. Arī gāzes plūsmu nosaka metināmā materiāla biezums.
4. Enerģijas avota regulēšanai izmantojiet turpmākajās
lappusēs sniegtās tabulas.
51
13.1. NORĀDĪJUMI MODEĻIEM AR SEŠIEM REGULĒŠANAS STĀVOKĻIEM
TĒRAUDS
0,6 mm Vads gāzes metināšanai
Metināmā
priekšmeta
biezums (mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Metināšanai
stāvoklis
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Maks.
Min.
Maks
Min.
Maks
0,8 mm Vads gāzes metināšanai
Vada padeves
ātruma regulēšana
D
Zems
Zems
Vidējs
Vidējs
Vidējs
Augsts
Metināšanai
stāvoklis
A
1
A
A
A
A
B
C
(prof. metin.)
2
Maks.
2
Min.
2
Maks
3
Min.
3
Maks
Vada padeves
regulēšana
D
Zems
Zems
Zems
Vidējs
Vidējs
Vidējs
MĪKSTS TĒRAUDS BEZGĀZES METINĀŠANAI
0,9 mm Vads bezgāzes metināšanai
Metināmā
priekšmeta
biezums (mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Metināšanai
stāvoklis
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
Vada padeves
ātruma regulēšana
C
Maks
Min.
Maks
Min.
Maks
D
Zems
Vidējs
Vidējs
Vidējs
Vidējs
14.0 VADA SPOLES NOMAIŅA
15.0 METINĀŠANAS UZGAĻI
Jūsu metināšanas enerģijas avots ir apgādāts ar minivada spoli, vada svars ir apmēram 0,225 kg un vada diametrs 0,9 mm. Kad vada spole ir beigusies, to var
nomainīt ar vada spoli, kuras svars ir 0,8 kg vai 5,0 kg.
Vadu stumj rullis (3. ZĪMĒJUMS, M), kuru kustina
daudzi mehānismi. Rullim ir divas gropes, viena no
tām marķēta ar 0,9 mm un otra ar 0,7 mm. Ir ļoti svarīgi izmantot pareizo gropi, kā tas izskaidrots 10. lappusē
- "SAGATAVOŠANĀS METINĀŠANAI", pretējā
gadījumā netiks nodrošināta regulāra vada barošana
vai vads tiks saspiests; pārliecinieties, ka vada gala
ieliktņa uzgalis atbilst vada diametram. Jūsu metināšanas enerģijas avots ir apgādāts ar vada gala ieliktni
kopā ar uzgali vadam, kas iekļauts enerģijas avotā.
Visu citu vada spoļu gadījumā uzstādiet vada diametram atbilstošu uzgali.
Lai veiktu vada spoles nomaiņu, apskatiet 3. zīmējumu
un, lai veiktu vada spoles nomaiņu, sekojiet norādījumiem, kas aprakstīti 4. lappusē, nodaļā "Metināšanas
iekārtas vada uzstādīšana".
1. Turiet vada gala rokturi 45° leņķī attiecībā pret
metināmo priekšmetu un turiet sprauslu apmēram 6
mm attālumā no virsmas.
2. Pārvietojiet vada gala rokturi piesardzīgi un stingri
to turot.
3. Nemetiniet vietās, kur ir pārāk daudz gaisa. Gaiss,
kas gāzi pūš prom no metināšanas šuves, izraisa
metinājuma porainību.
4. Uzturiet vadu un tā apvalku tīrā stāvoklī.
Neizmantojiet sarūsējušu vadu.
5. Nenovietojiet metināšanas šļūteni asos leņķos un
cilpās.
6. Ja iespējams, veicot vada spoles nomaiņu, notīriet
ar saspiestu gaisu vada gala ieliktni.
7. Lai nodrošinātu atbilstošu karstuma izkliedēšanu no
enerģijas avota darbības laikā, periodiski tīriet
putekļus no enerģijas avota iekšienes, izmantojot
zemu spiedienu (3 - 4 bāri / 20 - 30 PSI).
52
16.0 ENERĢIJAS AVOTA
REGULĒŠANA
17. METINĀŠANAS
PĀRRĀVUMI UN DEFEKTI
Noregulējiet spriegumu: izmantojiet pareizo "stick
out" (nepielipšanas distance). Vada "stick out" (nepielipšanas distance) ir attālums no kontakta uzgaļa līdz
metināmajam priekšmetam. Vada "stick out" (dažkārt
to nepareizi sauc par loka garumu) paliek nemainīgs
starp 5mm - 10 mm, lai iegūtu vislabāko metināšanas
izpildījumu (arī skaņas ziņā).
1. Novietojiet sprieguma slēdzi vajadzīgajā stāvoklī
(13.1 TABULA). Izvēlieties zemāko stāvokli
mazākam biezumam un augstāku uzstādījumu
lielākam biezumam.
2. Noregulējiet vada padeves ātrumu. Sāciet darbu,
izmantojot izmēģinājuma plāksni, kas rūpīgi notīrīta no rūsas un krāsas slāņiem. Savienojiet zemējuma kabeli ar metināmo priekšmetu. Noregulējiet
vada padeves ātrumu uz augstu ātrumu. Nospiediet
vada gala slēdzi (piezīme: Vada gala slēdzim jābūt
pilnībā nospiestam, lai tas veiktu visas trīs funkcijas: gāzes plūsma, vada barošana un metināšanas
spriegums). Sāciet metināt un pakāpeniski samaziniet vada padeves ātrumu. Turpiniet samazināt vada
padeves ātrumu un ieklausieties skaņā. Skaņa
mainīsies no krakšķēšanas uz pastāvīgu stipru
dūkšanu (līdzīga skaņa rodas, cepot cūkgaļu). Šī
dūkoņa norāda, ka vada padeves ātrums ir atbilstošs
metināmā priekšmeta biezumam. Kad tiek mainīta
strāva, nomainiet arī vada padeves ātrumu. Vienmēr
sāciet ar lielāku vada padeves ātrumu. Šī operācija
novērš kontakta uzgaļa bojājumus metināšanas
laikā. Metināšanas laikā vada gals ir jātur 45° leņķī
pret metināmo priekšmetu. Turiet uzgaļa galu 5 - 10
mm attālumā no metināmā priekšmeta.
• Defekts: Vads spiež vada galu prom no metināmā
priekšmeta.
Cēlonis: Pārāk liels vada padeves ātrums.
• Defekts: Vads pielīp kontakta uzgalim.
Cēlonis: Lēna vada barošana.
• Defekts: Pārmērīgi metināšanas šļaksti.
Cēlonis: Erātiska vada barošana, nepareizs vada
gala stāvoklis (pārāk slīpi).
• Defekts: Nestabils elektriskais loks.
Cēlonis: Zems spriegums, erātiska vada barošana.
• Defekts: Neviendabīga iekušana.
Cēlonis: Pārāk zema metināšanas strāva, pārmērīgs
pārvietošanas ātrums, vada gala pārvietošanas virzienam jābūt pretējam.
• Defekts: Plaisāšana.
Cēlonis: Pamatmateriāls ir netīrs, metināšanas strāva pārāk zema, pārmērīgs metināšanas spriegums,
rūsa uz elektrodu vada.
• Defekts: Porainība.
Cēlonis: Tukšs gāzes cilindrs, sūce gāzes šļūtenēs,
nepareizi noregulēta gāzes plūsma.
53
• Suvirinimo įrenginio operatoriai negali žiūrėti į
elektrinį lanką be atitinkamos akių apsaugos.
Operatoriai visuomet turi vilkėti apsauginius akinius
su šoniniais skydais, kad apsaugotų akis nuo svetimkūnių patekimo.
• Kad išvengti nuodingų dūmų susidarymo, suvirinimo procesas vykdomas ant metalinių padengimo,
nuvalyto nuo rūdžių arba dažų sluoksnio. Tirpikliu
nuvalyti plotai prieš suvirinimą turi apdžiūti.
• Suvirinimo negalima vykdyti metalams, kurių
sudėtyje yra cinko, gyvsidabrio, chromo, grafito,
švino, kadmio arba berilo, išskyrus atvejus, jeigu
suvirintojas ir žmonės, esantys toje pačioje patalpoje, naudoja oru aprūpinamus respiratorius.
LIETUVIŠKAI
1.0 SAUGUMO NORMOS ....................................55
2.0 ĮRENGIMAS ....................................................56
3.0 MONTAVIMAS ................................................57
4.0 SUVIRINIMO SKYDO PRIEŽIŪRA..............57
5.0 SUVIRINIMO ĮRENGINIO LAIDO
ĮRENGIMAS ....................................................57
6.0 MIG SUVIRINIMAS........................................58
7.0 SUVIRINIMAS DUJOMIS ..............................58
8.0 PARUOŠIMAS SUVIRINIMUI.......................58
9.0 DUJŲ CILINDRO IR REGULIATORIAUS
PRIJUNGIMAS ................................................59
10.0 SUVIRINIMAS BE DUJŲ ...............................59
11.0 PARUOŠIMAS SUVIRINIMUI.......................59
12.0 SUVIRINIMO BE DUJŲ PRANAŠUMAI......59
13.0 SUVIRINIMO PROCEDŪRA .........................59
14.0 LAIDO RITĖS PAKEITIMAS .........................60
15.0 SUVIRINIMO ANTGALIAI............................60
16.0 ENERGIJOS ŠALTINIO REGULIAVIMAS ...61
17.0 SUVIRINIMO TRŪKIMAI IR DEFEKTAI ....61
1.3. SAUGUMO NURODYMAI
Saugumo tikslais prieš įjungiant įrenginį į tinklą, laikykitės sekančių nurodymų:
• prieš pagrindinę dvipolę kontaktinę rozetę įdedamas
atitinkamas dvipolis jungiklis; šis jungiklis turi būti
aprūpintas laiko sustabdymo saugikliais;
• sudaromas vienfazinis sujungimas su įžeminimu,
panaudojant dvipolę kontaktinę šakutę, kuri sutapdinama su anksčiau minėta kontaktine rozete;
• dvipolio įvadinio kabelio abu laidai yra panaudojami
sujungimui su vienfaziniu tinklu ir geltonas – žalias
laidas būtinam sujungimui su įžeminimu suvirinimo
zonoje;
• jeigu dirbate apribotoje patalpoje, srovės šaltinis turi
būti išvedamas už suvirinimo zonos ir įžeminimo
kabelis turi būti privirinamas prie suvirinamo daikto;
šiomis aplinkybėmis nedirbkite drėgnoje arba šlapioje vietoje;
• Darbo zonoje turi būti atitinkama išmetimo ventiliacija. Reikia pasirūpinti vietine išmetimo ventiliacija,
o taip pat atitinkama bendra ventiliacija ir oro cirkuliacija, ypatingai tuomet, jeigu darbas vykdomas
apribotoje vietoje.
• nenaudokite sugadintų suvirinimo įrenginio kabelių
arba įvadinių kabelių;
• suvirinimo degiklio galo negalima taikyti į operatorių arba kitą asmenį;
• elektros šaltinio negalima naudoti be panelių, nes
gali būti sužeistas operatorius arba sugadintas įrenginys.
1.0 SAUGUMO NORMOS
1.1 BENDRI NURODYMAI
Įsitikinkite, kad suvirintojas, įrenginį prižiūrintis personalas ir techninis personalas atidžiai perskaitė ir
suprato šį naudojimo žinyną.
1.2 IŠDĖSTYMAS
Jeigu griežtai nesilaikoma saugumo ir naudojimo nurodymų, bet kurios rūšies suvirinimo procesai gali ūti
pavojingi ne tiktai operatoriui, bet ir bet kuriam asmeniui, kuris būna prie įrenginio.
Toliau tekste išvardintos pagrindinės vykdomos saugumo priemonės:
• Suvirinimo įrenginio operatoriai turi saugoti savo
kūną,, vilkėdami nedegios medžiagos, prigludusius
apsauginius drabužius be kišenių arba užlenktų kelnių galų.
• Suvirinimo įrenginio operatoriai turi vilkėti nedegančios medžiagos apsauginį šalmą arba veido
apdangalą, kuris pagamintas taip, kad užtikrintų
veido ir kaklo apsaugą taip pat ir iš šonų.
Apsauginės linzės visuomet turi būti švarios ir
pakeičiamos į naujas, kai tik senos linzės įtrūkusios
arba sulūžusios. Rekomenduojama tarp linzių ir
suvirinimo zonos įrengti permatomą stiklą.
Suvirinimas vykdomas uždaroje patalpoje, kuri
nesusisiekia si kitomis darbo patalpomis.
1.4 PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA
• Įsitikinkite dėl atitinkamo gaisro gesinimo įrangos
prieinamumo suvirinimo zonoje;
• Iš suvirinimo zonos pašalinamos visos lengvai užsidegančios medžiagos.
• Užtikrinkite tinkamą suvirinimo darbų zonos ventiliavimą. Palaikykite pakankamą oro srautą, kad nesusikauptų sprogstančių ir toksinių dujų koncentracija.
55
4. Įsitikinkite, kad prie įrenginio nėra žmonių su širdies elektros stimuliatoriais arba klausos aparatais.
5. Patikrinkite kitų veikiančių įrenginių imunitetą toje
pačioje aplinkoje. Kai kuriais atvejais gali būti reikalingos papildomos apsaugos priemonės.
1.5 DUJOS
Suvirinimo proceso metu naudokite atitinkamas dujas.
Įsitikinkite, kaip veikia prie cilindrų primontuotas
reguliatorius.
Atsiminkite, kad cilindrų negalima išdėstyti prie šilumos šaltinių.
Trukdymus galima sumažinti sekančiu būdu:
1. Jeigu atsiranda trukdymas elektros aprūpinimo tinkle, tarp elektros aprūpinimo ir įrenginio įmontuojamas E.M.C. filtras.
2. Sutrumpinami įrenginio išvedimo kabeliai; jie laikomi kartu ir išvedami po žeme.
3. Visi įrenginio paneliai po valymo turi būti teisingai
uždaromi.
1.6 ELEKTROMAGNETINIS SUTAPDINIMAS
Prieš MIG/MAG energijos šaltinio įrengimą patikrinkite aplinką:
• Įsitikinkite, kad prie įrenginio nėra kitų elektros tiekimo kabelių, kontrolinių tinklų, telefono laidų arba
kitų panašių įrengimų;
• Įsitikinkite, kad prie įrenginio nėra televizijos prietaisų, kompiuterių arba kitų kontrolės sistemų;
• Žmonės su elektroniniais širdies stimuliatoriais
arba klausos aparatais negali būti prie energijos
šaltinių.
2.0. ĮRENGIMAS
Prijunkite elektros aprūpinimo kabelį (1A piešinys)
prie atitinkamo vienfazio 230V lizdo, kuris apsaugotas
su automatiniais saugikliais.
! Ypatingai atvejais gali būti reikalinga vykdyti ypatingas apsaugos priemones.
trukdymus galima pašalinti laikantis sekančių
pasiūlymų:
• Jeigu yra trukdymai elektros aprūpinimo tinkle, tarp
elektros tinklo ir įrenginio įrengiamas E.M.C. filtras;
• Turi būti sutrumpinami išvedimo kabeliai; jie laikomi kartu ir išvedami po žeme;
• Po įrenginio valymo visi įrenginio paneliai turi būti
teisingai įtvirtinami vietoje.
1. pieš.
1.7 ELEKTROS ŠOKAS
PERSPĖJIMAS – ELEKTROS ŠOKAS GALI BŪTI
MIRTINAS.
Suvirinimo zonoje visuomet turi būti kvalifikuotas personalas, žinantis pirmos pagalbos techniką.
Jeigu nukentėjęs asmuo neteko sąmonės ir numatomas
elektros šokas, nelieskite sužeistojo, jeigu jis liečiasi su
elektriškai aktyviomis dalimis. Atjunkite elektros teikimą ir po to suteikite pirmą pagalbą. Jeigu reikia
kabelius pernešti į saugų nuotolį nuo nukentėjusio,
kabelių pernešimui naudokite sausą medieną arba kitas
izoliuojančias medžiagas.
SVARBU: jūsų energijos šaltinio elektros aprūpinimo
kabelio laidai turi sekančių spalvų kodus: Geltonas Žalias = Įžeminimas, Rudas = Fazė, Mėlynas =
Neutralus. Jeigu elektros aprūpinimo kabelio laidų
spalvos neatitinka dažų etiketėms, kurios identifikuoja
jūsų rozetės gnybtus, veikite sekančiu būdu:
Žalią laidą sujunkite su gnybtu, kuris pažymėtas raide
E arba įžeminimo simboliu ( ) arba su geltona – žalia
spalva.
Rudą laidą sujunkite su gnybtu, kuris identifikuotas
raide L arba raudona spalva.
Perspėjimas: šis įrenginys turi būti sujungiamas su įžeminimu.
1.8 EMC
Prieš įrenginio montavimą patikrinkite aplinką, laikantis sekančių nurodymų:
1. Įsitikinkite, kad prie įrenginio nėra kitų elektros
aprūpinimo kabelių, kontrolinių linijų, telefono laidų
arba kitų įrengimų.
2. Įsitikinkite, kad prie įrenginio nėra radijo imtuvų
arba televizijos įrenginių.
3. Įsitikinkite, kad prie įrenginio nėra kompiuterių arba
kitų kontrolės prietaisų.
56
3.0 MONTAVIMAS
atsparūs įtrūkimui, ir todėl juos reikia apsaugoti tokio
pačio dydžio bespalvėmis plokštelėmis. Užtikrinant
aukštesnio lygio apsaugą nuo suvirinimo purslų, vilkėkite pirštines ir apsauginius drabužius.
1. Išpakuokite suvirinimo aparatą;
2. Tvirtai priveržkite pagrindą (D) prie įrenginio,
panaudojant pridėtus varžtus (E);
3. Prie peties (A) tvirtai pritvirtinkite ratus (B) per
skylę įrenginio apatinėje dalyje, pritvirtinant juos
abiejose pusėse, po to užfiksuokite ratus blokuojančiais tarpikliais (C);
4. Sumontuokite plastmasinę rankeną (F), panaudojant pridėtus varžtus (G).
REZERVINĖS DALYS: Nedelsiant pakeiskite rezervines dalis, jeigu jos sugadintos arba deformuotos.
Galima panaudoti tiktai originalias rezervines dalis.
Stiklo filtro pakeitimui nenaudokite tokio stiklo filtro,
kuris nesertifikuotas arba nedeklaruotas kaip optinis
stiklas. Įsitikinkite, kas kiekvienas pakeistas filtras yra
atitinkamo saugumo tono. Jeigu iškyla kokių nors abejonių, konsultuokitės su šių produktų vietiniu tiekėju.
2. pieš.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI: Jeigu skydai naudojami apsaugos tikslais, jie užtikrina tiktai kaktos, veido
šonų ir kaklo apsaugą.
5.0 SUVIRINIMO ĮRENGINIO
LAIDO ĮRENGIMAS
5. Kad įrengti rankinį apsauginį skydą (2 piešinys),
patalpinkite plastmasinį apsauginį skydą į specialią
tam skirtą angą, pritvirtinant ją dviem varžtais.
Įdėkite rankeną, ją pritvirtinant apsauginės kaukės
spragoje, prispauskite ją ir pasukite 90°, kol ji įeina
į skylę apsauginės kaukės vidinėje pusėje.
DĖMESIO: Niekada nežiūrėkite į elektros lanką be atitinkamos akių apsaugos, nes elektros lanko spinduliai
gali sukelti nepataisomą akių traumą. Visuomet naudokite apsauginį skydą, kuris pristatomas kartu su
energijos šaltiniu arba kitą apsauginę kaukę arba
suvirinimo apsauginį šalmą.
Energijos šaltinis turi suvirinimo laido ritę. Kad šį
laidą įrengti maitinimo sistemoje, laikykitės tolesnių
tekste teikiamų nurodymų ir 3 piešinyje matomų nurodymų.
3. pieš.
4.0 SUVIRINIMO SKYDO
PRIEŽIŪRA
NAUDOJIMAS: Skydas skirtas asmeniniam naudojimui, ir jį galima naudoti tiktai suvirintojo apsaugai nuo
suvirinimo elektros lanko sukeltos optinės radiacijos.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA: Po kiekvieno naudojimo nuvalykite skydą. Skydą galima valyti, naudojant
tiktai minkštą skudurėlį arba suspaustą orą: patikrinkite: ar kurios nors skydo dalys nesusidėvėjo arba nesugedo, pakeiskite nudėvėtas arba sugadintas dalis.
Skydo pagaminimui naudotos medžiagos yra suderintos, bet jos gali sukelti alergines reakcijas ypatingai
jautriems žmonėms. Dezinfekcija vykdoma, panaudojant benzilo –laurilo - etano-amonio chloridą arba UV
baktericidines lempas.
APSAUGOS LYGIAI: Skydą naudokite tiktai pagal
atitinkamus pateiktus naudojimo nurodymus ir įsitikinkite, kad naudojamas suvirinimo tipui atitinkamas
apsaugos filtras.
Atminkite, kad filtrai
NĖRA
57
7.0 SUVIRINIMAS DUJOMIS
1. Atsukite ritės laikiklio veržlę (I) (stabdžio cilindras)
ir nuimkite spyruoklę (R), o taip pat išorinį žiedą.
2. Nuimkite plastmasinę apsauginę plėvelę nuo ritės
(K) ir uždėkite ją atgal ant ritės laikiklio. Uždėkite
atgal ritės laikiklio spynos detalę (I) (spyruoklė ir
poveržlė sudaro laido ritės greičio stabdį). Šios
detalės sudaro laido ritės paleidimo greičio stabdymo sistemą. PASTABA: Nepriveržkite per stipriai
veržlės, nes per didelis spaudimas sukelia laido
maitinimo motoro įtampą, bet per daug žemas spaudimas suvirinimo pabaigoje neleidžia nedelsiant
sustoti laido ritei.
3. Atlaisvinkite ir nuleiskite plastmasės detalę (L),
atlaisvinkite viršutinio maitintuvo ritinį (N) ir
nuimkite laidą nuo laido galo įdėklo.
4. Tada, kai laidas yra atjungtas, laikykite jį su žnyplėmis taip, kad jis negalėtų nueiti nuo ritės, ir jeigu
reikia, ištiesinkite jį prieš įvedimą į laido įvedimo
vietą (O). Įveskite laidą į žemutinį ritinį (M) ir
laido galo įdėklą.
PERSPĖJIMAS: Laido galas laikomas tiesiai. Jeigu
įdedate naują galo įdėklą, įsitikinkite, kad laidas yra
nupjautas tiesiai (be apvadų ir kampų), ir bent 5 cm
ilgio nuo galo jis yra tiesus (be sulenkimų). Jeigu nesilaikoma šių nurodymų, gali būti, kad laidas gali sugadinti įdėklą.
5. Nuleiskite viršutinį ritinį (N) ir detalę (L) lengvai
pritvirtinkite (jeigu per daug aukštas spaudimas, laidas yra uždaromas ir gali sugęsti motoras, jeigu spaudimas yra per daug žemas, ritiniai neužtikrins
laido maitinimo). PASTABA: Ritinys (M) yra dviejų skirtingų falcų. Įrenginys yra sureguliuotas atitinkamai kartu su įrengimu tiekiamas laido diametrui. Suvirinimo be dujų vykdymui ritinys
apverčiamas, kad tokiu būdu būtų galima panaudoti teisingą, srovės išduobtą laido diametrą atitinkantį falcą.
6. Prijunkite elektros tiekimo kabelį prie 230V 50 Hz
tinklo ir įjunkite jungiklį. Laidas, kurį maitina laido
maitinimo motoras, kintamu greičiu turi slysti per
įdėklą; jeigu jis išslysta iš laido galo užlanko
(kaklo), atlaisvinkite laido galo jungiklį, išjunkite
įrenginį ir sumontuokite kontakto antgalį ir tūtą.
Vykdant nerūdijančio plieno suvirinimą, energijos šaltinis turi būti įrengtas ant dujų suvirinimo.
Ši operacija yra labai paprasta, jums tiktai reikalingos
sekančios detalės ir daiktai (prašau susisiekti su savo
suvirinimo reikmenų tiekėju):
1. Laidas – Visi šie energijos šaltiniai veikia tiktai
kartu su 5 kg laido ritėmis (laido diametras 0.6 mm
arba 0.8 mm).
2. Antgalis – Antgalis yra teisingas, jeigu atitinka
laido diametrą.
3. Dujos – Jūs galite įsigyti vienkartiniam naudojimui
skirtus dujų cilindrus iš vietinio išplatintojo arba
rezervinių dalių mažmeninį prekiautoją, tačiau
pakartotinai užpildomus dujų cilindrus gali tiekti
vietinis rezervinių dalių mažmeninis prekiautojas.
4. Dujų reguliatoriai - Jūs galite įsigyti dujų cilindrą
atitinkantį reguliatorių iš vietinio išplatintojo arba
suvirinimo įrenginių rezervinių dalių mažmeninio
prekiautojo. Pastaba: Pirmiausia reikėtų nuspręsti,
ar jūs norite naudoti pakartotinai užpildomus ar
vienkartiniam naudojimui skirtus dujų cilindrus,
nes tai įtakos reguliatoriaus pasirinkimą.
8.0 PARUOŠIMAS
SUVIRINIMUI
1. Prijunkite suvirinimo įrengimą prie 230V 50/60
Hz tinklo;
2. SVARBU: Įsitikinkite ar teisingai nustatytas poliariškumas. Suvirinimo DUJOMIS atveju įžeminimo
kabelis turi būti sujungtas su negatyviu gnybtu (-),
bet dagtis turi būti sujungtas su pozityviu gnybtu
(+) (4 piešinys).
3. Prijunkite įžeminimo kabelį prie suvirinamo daikto
ir įsitikinkite, kad užtikrintas teisingas sujungimas;
4. Įsitikinkite, kad laido maitinimo ritinys yra teisingai pastatytas (falcas atitinka laido diametrą).
Atsiminkite, kad kiekvienas ritinys turi du falcus –
vienas markiruotas 0,9 mm ir kitas 0,7 mm.
5. Atidarykite dujų padavimą, panaudodami spaudimo
reguliatorių, ir sureguliuokite dujų srautą. (PASTABA: Dujų srautą gali būti reikalinga reguliuoti, siekiant geresnio suvirinimo rezultato, kuris priklauso
nuo suvirinimui panaudoto metalo tipo ir storio,
tačiau bet kuriuo atveju reikėtų palaikyti kaip
galimą mažesnį dujų srautą).
6.0. MIG SUVIRINIMAS
MIG (metalo inertinės dujos) suvirinimu pastoviai
maitintas metalo elektordas ištirpsta suvirinimo siūlėje
pastoviu ir valdomus greičiu. Laidas yra prijungiamas
prie pastovios įtampos polio, suvirinamas daiktas prijungiamas prie antro polio. Kai yra užtikrinamas laido
maitinimas ir laidas prisiliečia prie suvirinamo daikto,
susidaro elektrinis lankas. Elektrinis lankas tirpdo
laidą, kuris patalpintas ant suvirinamo daikto.
58
4. pieš.
9.0 DUJŲ CILINDRO IR
REGULIATORIAUS
PRIJUNGIMAS
Pajunkite FERAX regulatorių prie dujų vamzdžio ir
plastmasinį šlangą prie reguliatoriaus (reguliatorius ir
dujų vamzdis į tiekimą neįtraukti). Pasirenkant teisingą
reguliatorių ir dujų vamzdį, susisiekite su rezervinių
dalių pardavėju.
SUVIRINAMA MEDŽIAGA
DIJŲ CILINDRAS
VADS
Minkštas plienas
Argonas +CO2
cilindrai arba CO2
cilindrai
Variu padengta plieninio laido ritė,
suvirinimo be dujų atveju srauto
išduobtas laido ritė
Nerūdyjantis plienas
Argono cilindrai
Nerūdyjančio plieninio laido ritė
vienas 0,9 mm ir kitas 0,7 mm.
10.0 SUVIRINIMAS BE DUJŲ
12.0 SUVIRINIMO BE DUJŲ
PRANAŠUMAI
"Suvirinimo be dujų" laido galas sujungtas su negatyviu poliu ir įžeminimo kabelis su teigiamu poliu.
Dujų suvirinimo dujos panaudojamos, kad užtikrintų
suvirinimo siūlės apsaugą nuo oksidacijos ir poringumo. SUVIRINIME BE DUJŲ šia apsaugą teikia ypatingas laidas, kurį vadina “srauto išduobtu laidu”, šis
metodas supaprastina įrenginio naudojimą palyginus
su įrenginiu su standartiniu laidu, ant kurio dujų srautas
yra atskirai reguliuojamas.
1. Nebūtinas dujų cilindras.
2. Suvirinimas ne patalpose yra paprastesnis, jeigu
nėra vėjo, kuris gali užpūst dujas.
3. Suvirinimo ilgumas yra maždaug 50% trumpesnis,
palyginus su paprastu elektrodų suvirinimu.
4. Labai neilgas operatoriaus apmokymo laikas.
5. Minimalus suvirinamos medžiagos atliekų kiekis.
6. Svarbiausia yra tai, kad šis procesas leidžia vykdyti
suvirinimą daug greičiau ir efektyviau.
7. Mažesnis karštis, mažesnė deformacija.
8. Galima suvirinti plonas medžiagas.
11.0 PARUOŠIMAS
SUVIRINIMUI
1. Prijunkite suvirinimo įrengimą prie 230V 50/60Hz
tinklo;
2. SVARBU: Įsitikinkite, ar teisingai nustatytas dagčio
ir kabelio polairiškumas
(5 PIEŠINYS).
Suvirinimo BE DUJŲ atveju kabelis turi būti
sujungtas su pozityviuoju gnybtu (+), o dagtis turi
būti sujungtas su negatyviuoju gnybtu (-) (5
PIEŠINYS).
3. Prijunkite įžeminimo kabelį prie suvirinamo objekto ir įsitikinkite, kad užtikrintas teisingas sujungimas;
4. Įsitikinkite, kad laido maitinimo ritinys yra teisingai pastatytas (falcas atitinka laido diametrą).
Atsiminkite, kad kiekvienas ritinys turi du falcus –
13.0 SUVIRINIMO PROCEDŪRA
1. Jūsų suvirinimo energijos šaltinis šešių padėčių
srauto reguliavimui įvairiomis aplinkybėmis.
2. Suvirinimo padėties laiko pasirinkimą nusako
suvirinamos medžiagos storis.
3. Taip pat ir dujų srautą nusako suvirinamos medžiagos storis .
4. Energijos šaltinio reguliavimui naudokite tolesniuose puslapiuose pateiktas lenteles.
59
13.1. NURODYMAI MODELIAMS SU ŠEŠIOMIS REGULIA VIMO PADĖTIMIS
PLIENAS
0,6 mm Laidas suvirinimui dujomis
Suvirinamo
daikto storis
(mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Suvirinimo
padėtis
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Maks.
Min.
Maks
Min.
Maks
0,8 mm Laidas suvirinimui dujomis
Laido pada vimo
greičio regulia vimas
D
Žemas
Žemas
Vidutinis
Vidutinis
Vidutiniss
Aukštas
Suvirinimo
stāvoklis
A
1
A
A
A
A
B
C
Prof. metin.
2
Maks.
2
Min.
2
Maks
3
Min.
3
Maks
Vada padeves
regulēšana
D
Žemas
Žemas
Žemas
Vidutinis
Vidutinis
Vidutinis
MINKŠTAS PLIENAS SUVIRINIMUI BE DUJŲ
0,9 mm Laidas suvirinimui be dujų
Suvirinamo
daikto storis
(mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
Suvirinimo
padėtis
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
C
Maks
Min.
Maks
Min.
Maks
Laido pada vimo
greičio regulia vimas
D
Žemas
Vidutinis
Vidutinis
Vidutinis
Aukštas
14.0 LAIDO RITĖS PAKEITIMAS
15.0 SUVIRINIMO ANTGALIAI
Jūsų suvirinimo energijos šltinis yra aprūpintas minilaido rite, laido svoris yra maždaug 0,225 kg ir laido
diametras 0,9 mm. Kai užsibaigia laido ritė, ją galima
pakeisti laido rit, kurios svoris yra 0,8 kg arba 5,0 kg.
Laidą stumia ritinys (3 PIEŠINYS, M), kurį judina
daugelis mechanizmų. Ritinys turi du falcus, vienas iš
jų markiruotas 0,9 mm ir kitas 0,7 mm. Labai svarbu
išnaudoti teisingą falcą, kaip paaiškinta 10 puslapyje "PARUOŠIMAS SUVIRINIMUI", priešingu atveju
nebus reguliaraus laido maitinimo arba laidas bus
suspaustas, įsitikinkite, kad laido galo įdėklo antgalis
atitinka laido diametrą. Jūsl suvirinimo energijos šaltinis aprūpintas laido galo įdėklu kartu su antgaliu laidui,
kuris įtrauktas į energijos šaltinį. Visų kitų laido ričių
atveju įrenkite laido diametrą atitinkantį antgalį.
Vykdant laido ritės pakeitimą, išnagrinėkite 3 piešinį, ir
vykdydami laido ritės pakeitimą, laikykitės nurodymų,
aprašytų 4 puslapyje “Suvirinimo įrenginio laido įrengimas”.
1. Laikykite laido galo rankeną 45° kampu į suvirinamą daiktą ir laikykite tūtą maždaug 6 mm atstumu nuo paviršiaus.
2. Perneškite laido galo rankeną atsargiai ir stipriai ją
laikant.
3. Nesuvirinkite tose vietose, kur yra per daug oro.
Oras, kuris pučia dujas nuo suvirinimo siūlės, sukelia suvirinimo poringumą.
4. Laikykite laidą ir jo apvalkalą švariais.
Nenaudokite surūdijusio laido.
5. Nedėkite suvirinimo šlango kampais ir kilpomis.
6. Jeigu galima, vykdydami ritės keitimą, nuvalykite
suspaustu oru laido galo įdėklą.
7. Užtikrinant atitinkamą karščio išsklaidymą nuo
energijos šaltinio darbo metu, periodiškai valykite
dulkes nuo energijos šaltinio vidaus, naudojant
žemą spaudimą (3 - 4 barai / 20 - 30 PSI).
60
16.0 ENERGIJOS ŠALTINIO
REGULIAVIMAS
17.0 SUVIRINIMO TRŪKIMAI
IR DEFEKTAI
• Defektas: Laidas spaudžia laido galą iš suvirinamo
daikto.
Priežastis: Per didelis laido padavimo greitis.
Nureguliuojant įtampą, naudokite teisingą "stick out"
(neprilipimo distancija). Laido "stick out" (neprilipimo
distancija) yra nuotolis nuo kontakto antgalio iki
suvirinamo daikto. Laido "stick out" (kartais jį neteisingai vadina ilgiu) lieka nekintantis tarp 5 mm - 10
mm, kad jie įgautų geriausią suvirinimo išpildymą (ir
garso atžvilgiu).
1. Pastatykite įtampos jungiklį į reikalingą padėtį (13.1
LENTELĖ). Pasirinkite žemiausią padėtį mažam
storiui ir aukščiausią nustatymą didžiausiam storiui.
2. Nureguliuokite laido padavimo greitį. Pradėkite
darbą, panaudodami išbandymų plokštelę, kuri
gerai nuvalyta nuo rūdžių ir dažų sluoksnių.
Sujunkite įžeminimo kabelį su suvirinamu daiktu.
Nureguliuokite laido padavimo greitį aukštesniam
greičiui. Nuspauskite laido galo jungiklį (pastaba:
laido galo jungiklis turi būti pilnai nuspaustas, kad
jis vykdytų visas tris funkcijas: dujų srautas, laido
maitinimas ir suvirinimo įtampa). Pradėkite suvirinimą ir palaipsniui sumažinkite laido padavimo
greitį. Pratęskite laido padavimo greičio sumažinimą ir įsiklausykite į garsą. Garsas pasikeis nuo
treškėjimo iki pastovaus stipraus gaudimo (panašus
garsas būna kepant kiaulieną). Šis gaudimas nurodo, kad laido padavimo greitis atitinka suvirinamo
daikto storiui. Kai pakeičiama srovė, pakeiskite ir
laido padavimo greitį. Ši operacija leidžia išvengti
kontakto antgalių sugedimų suvirinimo metu.
Suvirinimo metu laido galas laikomas 45° kampu į
suvirinamą daiktą. Laikykite antgalio galą 5 - 10
mm nuotoliu nuo suvirinamo objekto.
• Defektas: Laidas prilimpa prie kontakto antgalio.
Priežastis: Lėtas laido maitinimas.
• Defektas: Per dideli suvirinimo purslai.
Priežastis: Eratinis laido maitinimas, neteisinga
laido galo padėtis (per daug nuožulniai).
• Defektas: Nestabilus elektrinis lankas.
Priežastis: Žema įtampa, eratinis laido maitinimas.
• Defektas: Netolygus tirpimas.
Priežastis: Per daug žema suvirinimo srovė, per
didelis judėjimo greitis, laido galo judėjimo kryptis
turi būti priešinga.
• Defektas: Skeldėjimas.
Priežastis: Pagrindo medžiaga yra nešvari, suvirinimo srovė per daug žema, per didelė suvirinimo
įtampa, rūdys ant elektrodo laido.
• Defektas: Poringumas.
Priežastis: Tuščias dujų cilindras, protėkis dujų
šlanguose, neteisingai nureguliuotas dujų srautas.
61
niezwłocznie wymienić, jeśli ulega on uszkodzeniu
lub pęknięciu. Radzimy nad szkłem adiaktynicznym,
pomiędzy nim a strefą spawania, ustanowienie szyby
z przezroczystego szkła. Prace spawalnicze należy
wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu, które nie
jest połączone z innymi strefami pracy.
• Operatorzy urządzeń spawalniczych w żadnym
wypadku nie prawa patrzenia na łuk elektryczny bez
odpowiedniej ochrony oczu. Operator zawsze powinien nosić ochronne okulary z bicznymi ochraniaczami, żeby ochronić oczy od trafienia do nich
obcych przedmiotów.
• Aby zapobiec tworzeniu się szkodliwego dla
zdrowia dymu, proces spawania powinno się przeprowadzać na metalowych pokryciach, dokładnie
oczyszczonych od rdzy lub warstw farby
Rozpuszczalnikiem oczyszczone powierzchnie
przed spawanie należy wysuszyć.
• Spawanie jest zabronione wykonywać metalami
pokrytymi lub zawierającymi cynk, rtęć, chrom, grafit, ołów, kadm czy beryl, za wyjątkiem jeżeli
spawacz lub inne osoby lub znajdującej się tym
samym pomieszczeniu korzystają z respiratorów z
zapewnionym dopływem powietrza.
W JĘZYKU POLSKIM
1.0 NORMY BEZPIECZEŃSTWA .......................63
2.0 USTANOWIENIE.............................................64
3.0 MONTAŻ ..........................................................65
4.0 PRZEGLĄD TARCZY SPAWALNICZEJ........65
5.0 USTANOWIENIE PRZEWODU
URZĄDZENIA SPAWALNICZEGO ...............66
6.0 SPAWANIE OGM.............................................66
7.0 SPAWANIE GAZOWE.....................................67
8.0 PRZYGOTOWANIE SIĘ DO SPAWANIA......67
9.0 PODŁĄCZENIE CYLINDRA
GAZOWEGO I REGULATORA......................67
10.0 SPAWANIE BEZ GAZU ..................................68
11.0 PRZYGOTOWANIE SIĘ SPAWANIA ............68
12.0 ZALETY SPAWANIA BEZGAZOWEGO.......68
13.0 PROCEDURA SPAWANIA..............................68
14.0 WYMIANA CEWKI PRZEWODU .................69
15.0 KOŃCÓWKI SPAWALNICZE ........................69
16.0 REGULOWANIE ŹRÓDŁA ENERGII ...........69
17.0 ROZERWANIA I USZKODZENIA
SPAWALNICZE................................................70
1.3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
W celu bezpieczeństwa, przed podłączeniem urządzenia do sieci, należy kierować się następującymi
wskazówkami:
• przed głównym dwubiegunowym gniazdem
wtyczkowym należy ustawić dwubiegunowy
przełącznik; przełącznik ten powinien być wyposażony w bezpieczniki przekaźnika zwłocznego;
• należy stworzyć jednofazowe podłączenie z uziemieniem, wykorzystując do tego celu dwubiegunową wtyczkę, którą należy połączyć z uprzednio
wymienionym gniazdem wtyczkowym;
• oba przewody dwubiegunowego wejściowego kabla
są wykorzystywane do podłączenia z jednofazową
siecią oraz żółto – zielony przewód do obowiązkowego podłączenia z uziemieniem w strefie spawania;
• jeżeli praca prowadzona jest w ograniczonym pomieszczeniu, źródło prądu powinno pozostać poza strefą spawania, a kabel uziemiający należy przyspawać
do spawanego przedmiotu; pracować w takich
warunkach zakazane jest w wilgotnym lub mokrym
miejscu;
• W strefie roboczej powinna być urządzona
odpowiednia wentylacja wywiewna. Należy zapewnić miejscową wentylację wywiewną, jak również
odpowiednią wentylację ogólną oraz obieg powietrza, szczególnie wtedy, gdy praca jest wykonywana w
zamkniętym obrębie.
• w urządzeniach do spawania nie należy używać
uszkodzone kable lub kable wejściowe ;
1.0 NORMY BEZPIECZEŃSTWA
1.1 OGÓLNE WSKAZÓWKI
Należy przekonać się, że spawacz, personel obsługi
urządzenia i personel techniczny dokładnie zapoznał
się oraz zrozumiał niniejszy podręcznik użytkowania.
1.2ROZMIESZCZENIE
li ściśle nie są przestrzegane wskazania dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, każdego rodzaju procesy
spawania mogą być niebezpieczne nie tylko dla jej
operatora, lecz również dla każdej osoby, znajdującej
się w pobliżu urządz.
W dalszej części tekstu wyliczone są główne do zrealizowania środki zapogawcze:
• Operator powinien mieć zabezpieczoną ochronę
ciała, używając specjalne przylegające do ciała ubranie z ogniotrwałego się materiału, bez kieszeń lub
odchylonych końców spodni.
• Operator powinien używać ochronne okrycie głowy
lub ochraniacz twarzy z ogniotrwałego materiału,
wykonanych w ten sposób, aby chroniły szyję i
twarz również z boku. Ochronne okrycie głowy lub
ochraniacz twarzy powinne posiadać ochronne okulary, przystosowane do procesu spawania. Ekran ze
szkła zawsze powinien być czysty i należy go
63
W strefie spawanies zawsze powinien znajdować sią
wykwalifikowany personel, znający się na technice
udzielenia pierwszej pomocy. Jeżeli poszkodowana
osoba straciła przytomność, i może nastąpić szok
elektryczny, osoby tej nie należy dotykać, jeżeli znajduje się ona w kontakcie z urządzeniem do spawania
lub innymi elektrycznie aktywnami częściami. Należy
odłączyć (otworzyć) dopływ prądu za pomocą ściennego przełącznika, a następnie udzielić pierwszej pomocy. Aby znajdujące się w pobliżu osoby poszkodowanej, jeżeli jest to niebędnym kable należy przemieścić
nabezpieczną odległość od osoby poszkodowanej,
wykorzystując przy tym suche drewno lub inne materiały izolujące.
• jest niedozwolone skierowanie palnika spawalniczego na operatora, ani żadną inną osobę;
• źródło prądu jest zabronione używać bez jego osłon,
w przeciwnym razie może to spowodować poważne
urazy operatorowi lub uszkodzić urządzenie.
1.4 OGNIOTRWAŁOŚĆ
• Należy przekonać się o możliwości dojścia do
odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego w strefie spawania;
• Ze strefie spawania należy usunąć wszelkie łatwopalne materiały.
• Ventilate welding work areas adequately. Maintain
sufficient airflow to prevent accumulation of explosive or toxic concentrations of gases.
1.8 EMC
1.5 GAZ
Przed ustanowieniem urządzena należy przeprowadzić
zbadanie okolicy, uwzględniając następujące wskazania:
1. przekonać się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się inne kable elektryczne, sterownicze, telefoniczne przewody oraz inne przewody o podobnym
przeznaczeniu.
2. Należy przekonać się, że w pobliżu urządzenia nie
znajdują się radiowe nadajniki lub urządzenia telewizyjne.
3. Należy przekonać się, że w pobliżu urządzenia nie
znajdują się komputery lub inne systemy kontroli
4. Należy przekonać się, że w pobliżu urządzenia nie
znajdują się osoby z elektronicznymi stymulatorami serca lub urządzeniami słuchowymi.
5. Należy sprawdzić imunitet innych w tym środowisku pracujących urządzeń w stosunku do urządzeń
do spawania. W niektórych wypadkach może być
niezbędne przeprowadzenie dodatkowych przedsięwzięć zabezpieczających.
W procesie spawania należy używać odpowiedni gaz.
Przekonajcie się, że działa regulator potoku, zamontowany do cylindrów.
Należy pamiętać, że cylindry nie należy ustawiać w
pobliżu źródła cieplnego.
1.6 ELEKTROMAGNETYCZNA
KOMPATYBILNOŚĆ
Przed ustanowieniem urządzenia do spawania
OGM/MAG należy przeprowadzić badania środowiska, uwzględniając następujące wskazania:
• Należy przekonać się, że w pobliżu urządzenia nie
znajdują się inne kable elektryczne, sterownicze,
telefoniczne przewody raz inne przewody o podobnym przeznaczeniu.
• Należy przekonać się, że w pobliżu urządzenia nie
znajdują się radiowe nadajniki lub urządzenia telewizyjne.
• Należy przekonać się, że w pobliżu urządzenia nie
znajdują się Osoby z elektronicznymi stymulatorami serca lub urządzeniami słuchowymi nie
powinne znajdować się źródła energii w pobliżu
źródła energii w pobliżu.
! W niektórych wypadkach może być niezbędne przeprowadzenie dodatkowych przedsięwzięć zabezpieczających.
Zakłócenia można usunąć kierując się następującymi
wskazaniami:
• Jeżeli zakłócenia powstały w sieci elektrycznej,
pomiędzy siecią elektryczną a urządzeniem należy
ustawić filtr E.M.C.
• Powinne zostać skrócone kable wyjściowe; należy je
ciasno trzymać razem oraz wyprowadzić po ziemi.
• Po dokonaniu przeglądu urządzenia wszystkie płyty
urządzenia należy poprawnie zamknąć.
Zakłócenia można usunąć w następujący sposób:
1. Jeżeli zakłócenia powstały w sieci elektrycznej,
pomiędzy siecią elektryczną a urządzeniem należy
ustawić filt E.M.C.
2. Powinne zostać skrócone kable wyjściowe; należy
je ciasno trzymać razem oraz wyprowadzić po
ziemi.
3. Po dokonaniu przeglądu urządzenia wszystkie płyty
urządzenia należy poprawnie zamknąć.
2.0 USTANOWIENIE
Kabel (1A rysunek) zasilania elektrycznego należy
podłączyć do jednofazowego 230V gniazda, które jest
zabezpieczone w automatyczne bezpieczniki.
WAŻNE: przewody kabla zasilania elektrycznego
Waszego źródła energii mają następujące kody: Żółty –
Zielony = Uziemienie, Brązowy = Faza, Niebieski =
Obojętny. Jeżeli kolory przewodu kabla zasilania
1.7 SZOK ELEKTRYCZNY
UPRZEDZENIE: SZOK ELEKTRYCZNY MOŻE
BYĆ ŚMIERTELNY!
64
elektrycznego nie są zgodne z nalepkami kolorów,
identyfikujące złączki gniazdka, należy działać następująco:
Zielony przewód należy połączyć ze złączką oznaczoną literą E lub symbolem uziemienia lub żółto – zielonym kolorem.
Brązowy przewód należy połączyć ze złączką, która jet
zidentyfikowana literą L lub czerwonym kolorem.
Uprzedzenie: niniejsze urządzenie należy połączyć z
uziemieniem.
szczelinie ochronnej maski, należy go przycisnąć
oraz powrócić na 90°, do chwili, gdy on wewnątrz
otworu ochronnej maski.
UWAGA: Nigdy nie należy patrzyć na łuk
elektryczny bez odpowiedniej ochrony oczu, onieważ promienie wytworzone przez łuk elektryczny
mogą spowodować trwałe uszkodzenia oczu.
Zawsze należy korzystać z ochronnej tarczy, która
jest dostarczana łącznie ze źródłem energii lub innej
ochronnej maski lub kasku ochronnego spawacza.
4.0 PRZEGLĄD TARCZY
SPAWALNICZEJ
1. RYSUNEK
UŻYTKOWANIE: Tarcza jest przewidziana do indywidualnego użytku i jest ona wykorzystywana tylko
dla ochrony spawacza od radiacji optycznej powstałej
w czasie spawania łukiem elektrycznym.
CZYSZCZENIE I PRZEGLĄD: Po każdorazowym
używaniu tarczę należy oczyścić. Tarczę można czyścić, wykorzystując jedynie miękką ściereczkę lub
sprężone powietrze: należy sprawdzić czy jakieś części tarczy nie zużyły się lub uległy uszkodzeniu –
zużyły lub uszkodzone części należy zamienić.
Materiały wykorzystane do produkcji tarczy są zgodne,
niemniej mogą wywołać alergiczne reakcje u ludzi
mających predyspozycje do uczuleń. Dezynfekcję
należy przeprowadzać, stosując benzylo – laurylo –
etano – amoniowy chlorek lub UV lampy bakteriobójcze.
3.0 MONTAŻ
1. Należy rozpakować agregat spawalniczy;
2. Podstawę (D) należy dokładnie przyśrubować do
urządzenia, wykorzystując do tego celu przewidziane śruby (E);
3. Poprzez otwory znajdujące się w dolnej części
urządzenia do ramienia (A) należy ściśle zamocować koła (B), mocując je po obydwu stronach, a
następnie należy ustalić koła zespalającymi uszczelkami (C);
4. Należy zamontować plastykowy uchwyt (F),
wykorzystując do tego celu przewidziane śruby (G).
2. RYSUNEK
POZIOMY OCHRONNE: Tarczę należy wykorzystywać wyłącznie z udzielonymi wskazaniami użytkowania, jak również należy przekonać się, że wykorzystywany jest do rodzaju spawania odpowiedni filtr
ochronny. Należy pamiętać, że filtry NIE SĄ
niepękające, a dlatego powinne one być chronione tej
samej wielkości bezbarwnymi płytami. W celu zagwarantowania ochrony wyższego poziomu przeciwko
bryzgów spawalniczych, należy używać rękawice oraz
ochronne ubranie.
5. Aby ustawić ręczną tarczę ochronną (2. rysunek),
należy ją umieścić do specjalnego, dla tego celu
przewidzianego otworu, umacniając ją dwoma śrubami. Uchwyt należy wstawić, umacniając go w
CZĘŚCI ZAMIENNE: Niezwłocznie należy zastosować części zamienne, jeżeli wydają się one uszkodzonymi lub deformowanymi. Dozwolone jest wykorzystywanie tylko oryginalnych części zamiennych. W
celu wymiany szklanego filtru nie należy wykorzystywać takie szkło filtrowe, które nie jest certyfikowane
lub deklarowane jako szkło optyczne. Należy przekonać się, że każdy wymieniony filtr ma odpowiedni
poziom bezpieczeństwa. W wypadku powstania wątpliwości należy konsultować się z miejscowym
dostawcą tego produktu.
65
tworzą układ hamulecowy szybkości rozruchu
przewodu cewki. UWAGA: Nakrętkę nie należy
zaciągać zbyt mocno, ponieważ ciśnienie stwarza
napięcie przewodu zasilanoa silnika, natomiast
zbyt niskie ciśnienie pod koniec spawania nie
zezwala natychmiastowego zatrzymania się cewki
przewodu.
3. Należy zwolnić oraz opuścić detal plastykową (L),
zwolnić górną zasilającą cewkę (N) oraz zdjąć
przewód z wstawki końca przewodu.
4. Kiedy przewód jest odłączony, należy trzymać go
szczypcami płaskimi w ten sposób, aby nie odwinął
się z cewki oraz jeżeli jest to niezbędnym, przewód
należy wyprostować przed jego wprowadzeniem
do przewidzianego wejścia (O). Przewód należy
wprowadzić do dolnej cewki (M) oraz wstawki
końca przewodu.
OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA: Jeżeli tarcze
są wykorzystywane w celach ochronnych, zabezpieczają one ochronę tylko odpowiednią część czoła, bocznej części twarzy oraz szyi.
5.0 USTANOWIENIE
PRZEWODU URZĄDZENIA
SPAWALNICZEGO
Źródło energii jest wyposażone w cewkę przewodu
spawania. Aby ten przewód ustanowić w układzie zasilania, należy kierować się wskazaniami podanymi w
dalszej części tekstu oraz wskazaniach widocznych na
3. rysunku.
3. RYSUNEK
UPRZEDZENIE: Koniec przewodu należy trzymać
prosto. W wypadku ustanowienia nowego przewodu do uchwytu, należy przekonać się, że przewód
został odcięty czysto (bez obrzeży i ostrości) oraz co
najmniej o długości 5 cm od końca jest on prosty
(bez zgięć). Jeżeli te warunki nie zostają dotrzymane, istnieje możliwość, że przewód może uszkodzić
wstawkę.
5. Należy opuścić górną cewkę (N) i detal (L) oraz
lekko zamocować (jeżeli jest zbyt wysokie ciśnienie, przewód zostaje zatamowany i może nastąpić
uszkodzenie silnika, jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie, cewki nie zagwarantują zasilanie przewodu).
UWAGA: Walec (M) ma dwa różne wpusty.
Urządzenie jest wyregulowany odpowiednio do
średnic przewodów dostarczanych łącznie z urządzeniem. W celu wykonania bezgazowego spawania
walec należy odwrócić, aby w ten sposób możny
byłoby wykorzystywać prawidłowy wpust,
odpowiedni do średnicy przewodu wydrążonej
potokiem.
6. Kabel zasilania elektrycznego należy dołączyć do
sieci 230V 50Hz oraz włączyć przełącznik.
Przewód, który jest zasilany silnikiem zasilania
przewodu, o zmiennej prędkości powinien prześlizgiwać przez wstawkę; jeżeli on wyślizguje z rowku
(szyjki) końca przewodu, należy zwolnić przełącznik końca przewodu, wyłączyć urządzenie oraz
zamontować kontaktową końcówkę oraz dyszę.
1. Należy odśrubować nakrętkę uchwytu cewki (I)
(cylinder hamulcowy) i zdjąć sprężynę (R), jak
również zewnętrzny pierścień.
2. Z cewki (K) należy zdjąć plastykową folię ochronną oraz założyć z powrotem na uchwyt cewki.
Należy na powrót założyć detal zamku uchwytu
cewki (I) (sprężyna i i podkładka wspólnie tworzą
hamulec szybkości przewodu cewki). Detale te
6.0 SPAWANIE OGM
Przy spawaniu OGM (obojętne gazy metalowe) stale
zasilana elektroda metalowa topnieje w spoinie ze stałą
i kierowaną prędkością. Przewód zostaje podłączony
do stałego bieguna napięciowego, spawany przedmiot
zostaje podłączony do drugiego bieguna. Kiedy jest
66
już zagwarantowane zasilanie przewodu oraz przewód
dotyka spawanego przedmiotu, tworzy się łuk
elektryczny. Łuk elektryczny roztapia przewód, który
znajduje się na spawanym przedmiocie.
miast palnik – połączony z dodatnim zaciskiem (+)
(4. rysunek).
3. Kabel uziemienia należy podłączyć do spawanego
przedmiotu oraz przekonać się, że zostało zagwarantowane prawidłowe połączenie;
4. Należy przekonać się, że walec przewodu zasilania
jest ustawiony prawidłowo (wpust odpowiada średnicy przewodu). Należy pamiętać, że każdy walec
na dwa wpusty – jeden markowany na 0,9 mm oraz
drugi na 0,7 mm.
5. Należy otworzyć zasilanie gazem, wykorzystując
regulator ciśnienia oraz uregulować przepływ gazu.
(UWAGA: Może być niezbędnym uregulowanie
przepływu gazu, w celu osiągnięcia lepszego wyniku spawania, zależy to od rodzaju spawanego metalu i jego grubości, niemniej w każdym wypadku
należało by utrzymywać jak najmniejszy przepływu gazu).
7.0 SPAWANIE GAZOWE
Żeby można było wykonać spawanie stali nierdzewnej,
źródło energii powinno być ustanowione na gazowe
spawanie.
Operacja ta jest bardzo zwyczajna, do tego Państwu są
niezbędne tylko kilka detali następujących detali i
przedmiotów (prosimy o kontakt ze swoim dostawcą
sprzętu spawalniczego):
1. Przewód – Wszystkie te źródła energii działają
łącznie tylko z 5kg cewkami przewodowymi (średnica przewodu 0,6 mm lub 0,8 mm).
2. Końcówka – Końcówka jest wybrana wiernir, jeżeli odwiada średnicy przewodu.
3. Gaz – Gazowe cylindry jednorazowego użytku
Państwo możecie nabyć od miejscowego dystrybutora lub pośrednika części zamiennych, natomiast
cylindry gazowe wielokrotnego użytku może dostarczyć miejscowy pośrednik części zamiennych.
4. Regulatory gazowe – Państwo możecie nabyć regulator dostosowany do cylindra gazowego od miejscowego dystrybutora lub pośrednika części zamiennych dla urządzeń spawalniczych. Uwaga: Na
początku Państwo powinniście zadecydować o
wyborze cylindru gazowego jednorazowego lub
wielorazowego użytku, ponieważ zadecyduje to o
wyborze regulatora.
4. RYSUNEK
9.0 PODŁĄCZENIE CYLINDRA
GAZOWEGO I REGULATORA
8.0 PRZYGOTOWANIE SIĘ DO
SPAWANIA
Regulator FERAX należy podłączyć do rury gazowej
oraz wąż plastikowy do regulatora (regulator i rura
gazowa nie wchodzą w komplet dostawy). W celu dobrania odpowiedniego regulatora i rury gazowej należy
skontaktować się ze sprzedawcą części zamiennych.
1.
Należy podłączyć urządzenia spawalniczego do
sieci 230V 50/60Hz;
2. WAŻNE: Należy przekonać się, czy prawidłowo
została podłączona biegunowość. W wypadku
spawania GAZOWEGO kabel uziemienia powinien być podłączony do ujemnego zacisku (–), nato-
SPAWANY MATERIAŁ
GAZOWY CYLINDER
PRZEWÓD
Miękka stal
Argonowe +CO2
cylindri lub CO2
cylindri
Cewka przewodu stalowego pokryta miedzią
w wypadku bezgazowego spawania
przewodu wydrążona potokiem
Nierdzewna stal
Argonowe cylindri
Cewka przewodu nierdzewnej stali
67
12.0 ZALETY SPAWANIA
BEZGAZOWEGO
10.0 SPAWANIE BEZ GAZU
”W bezgazowym spawaniu” koniec przewodu zostaje
podłączony z ujemnym biegunem a kabel uziemienia z
dodatnim biegunem. W spawaniu gazowym gaz jest
wykorzystywany w celu zagwarantowania ochrony
spoiny od oksydowania się i porowatości. W bezgazowym spawaniu to ochronę zabezpiecza szczególny
przewód, zwany „drążony przewód potoku”, ta metoda
upraszcza stosowanie urządzenia, w porównaniu z
urządzeniami ze standardowym przewodem, na którym
przepływ gazu należy regulować oddzielnie.
1. Cylindri gazowe nie są niezbędne.
2. Spawanie na zewnątrz pomieszczeń jest łatwiejsze,
poniewań nie istnieje możliwości, aby wiatr mógł
zdmuchnąć gaz.
3. Długość spawanies jest prawie o 50% krótsza, w
porównaniu ze zwykłym spawaniem elektrodowym.
4. Bardzo krótki jest czas szkolenia operatora.
5. Minimalna ilość odpadów przy spawanym materiale.
6. Najważniejszym jest to, że ten proces pozwala na
dokonanie spawania znacznie szybciej i efektowniej.
7. Mniej ciepła, mniej deformacji.
8. Istnieje możliwość spawania cienkich materiałów.
11.0 PRZYGOTOWANIE SIĘ
SPAWANIA
1. Należy podłączyć urządzenia spawalniczego do
sieci 230V 50/60Hz;
2. WAŻNE: Należy przekonać się, czy prawidłowo
została podłączona biegunowość kabla palnika
oraz uziemienia (5. RYSUNEK). W wypadku
spawania BEZGAZOWEGO kabel uziemienia
powinien być podłączony do dodatniego zacisku
(+), natomiast palnik – połączony z ujemnym
zaciskiem (–) (5. RYSUNEK).
3. Kabel uziemienia należy podłączyć do spawanego
przedmiotu oraz przekonać się, że jest zagwarantowane prawidłowe połączenie;
4. Należy przekonać się, że walec przewodu zasilania
jest ustawiony prawidłowo (wpust odpowiada średnicy przewodu). Należy pamiętać, że każdy walec
na dwa wpusty – jeden markowany na 0,9 mm oraz
drugi na 0,7 mm.
13.0 PROCEDURA SPAWANIA
1. Źródło energii spawanies którym dysponujecie
Państwo, ma sześciu pozycji regulowania przepływu w różnych warunkach.
2. Wybór stanu spawani w czasie ustala się grubością
spawanego materiału.
3. Strumieniem gazowym ustalana jest grubość
spawanego materiału.
4. W celu regulowania źródła energii należy wykorzystywać tabele podane na następujących stronach.
13.1. WSKAZANIA DO WZORÓW Z CZTEREMA REGULOWANYMI POZYCJAMI
STAL
0,6 mm
PRZEWÓD SPAWANIA GAZOWEGO
GRUBOŚĆ
SPAWANEGO
PRZEDMIOTU
(mm)
0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
STAN
SPAWALNICZY
A
1
1
A
A
A
A
B
2
2
2
2
3
3
C
Min.
Maks.
Min.
Maks
Min.
Maks
0,8 mm
PRZEWÓD SPAWANIA GAZOWEGO
REGULOWANIE
SZYBKOŚCI
ZASILANIA
PRZEWODU
D
Niskie
Niskie
Średnie
Średnie
Średnie
Wysokie
68
STAN
SPAWALNICZY
A
1
A
A
A
A
B
C
(prof. metin.)Niskie
2
Maks.
2
Min.
2
Maks
3
Min.
3
Maks
REGULOWANIE
SZYBKOŚCI
ZASILANIA
PRZEWODU
D
Niskie
Niskie
Średnie
Średnie
Średnie
MIĘKKA STAL DO BEZGAZOWEGO SPAWANIA
0,9 mm
PRZEWÓD DO SPAWANIA GAZOWEGO
SPAWANEGO
PRZEDMIOTU
GRUBOŚĆ
(mm)
0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 3,0
STAN
SPAWALNICZY
A
1
A
A
A
A
B
2
2
3
3
3
C
Maks
Min.
Maks
Min.
Maks
REGULOWANIE
SZYBKOŚCI
ZASILANIA
PRZEWODU
D
Niskie
Średnie
Średnie
Średnie
Wysokie
14.0 WYMIANA CEWKI
PRZEWODU
2. Uchwyt końca przewodu należy uważnie przemieszczać mocno go trzymając.
3. Nie należy spawać w miejscach, gdzie jest zbyt
dużo powietrza. Powietrze, dmuchające gaz od
spoiny, tworzy jej porowatość.
4. Przewód oraz jego pokrycie należy utrzymywać
czystymi. Nie należy korzystać z zardzewiałego
przewdu.
5. Nie należy rozkładać giętki przewód tak, aby tworzył on ostre kąty i pętle.
6. Jeżeli jest to możliwym, dokonując wymiany przewodu cewki, strumieniem sprężonego powietrza
należy oczyścić koniec wstawki przewodu.
7. Aby zagwarantować odpowiednie rozproszenie żaru
od źródła energii w czasie jego działania, okresowo
należy oczyszczać kurz z wnętrza źródła energii,
wykorzystując niskie ciśnienie (3 – 4 bary / 20 – 30
PSI).
Źródło energii spawania jest wyposażone w cewkę
miniprzewodu, waga przewodu wynosi prawie 0,225
kg a średnica przewodu 0,9 mm. Kiedy cewka cewka
przewodu została zużyta, można ją zamienić na cewkę
przewodu o wadze 0,8 kg lub 5,0 kg.
Przewód popycha walec (3. RYSUNEK, M), który jest
poruszany przez wiele mechanizmów. Walec ma dwa
wpusty, jeden markowany na 0,9 mm oraz drugi na 0,7
mm. Bardzo ważnym jest zastosowanie prawidłowego
wpustu, jak to wyjaśnione na 10. stronie –„PRZYGOTOWANIE SIĘ DO SPAWANIA”, w przeciwnym
razie regularne zasilanie przewodu nie będzie zagwarantowane lub przewód zostanie ściśnięty; należy przekonać się, że końcówka przewodu wstawki końcowej
odpowiada średnicy przewodu. Źródło energii spawania jest wyposażone w stawkę końcówki łącznie z
końcówką przewodu, włączonego w skład źródła energii. We wszystkich innych wypadkach cewki przewodu
należy ustawić końcówkę odpowiadającą średnicy
przewodu.
Aby dokonać wymiany cewki przewodu, patrz 3. rysunek oraz aby dokonać wymiany cewki przewodu,
należy kierować się wg wskazówek, które zoatały
przedstawione na 4. stronie, w rozdziale „USTAWIENIE PRZEWODU URZĄDZENIA SPAWALNICZEGO”.
16.0 REGULOWANIE ŹRÓDŁA
ENERGII.
Należy uregulować napięcie: wykorzystując
prawidłowy „stick out” (dystans nieprzyklejenia się).
„Stick out” przewodu (dystans nieprzyklejenia się) stanowi odległość od końcówki kontaktu do spawanego
przedmiotu. „Stick out” przewodu (czasami mylnie
zwany długością) pozostaje niezmiennym pomiędzy
5mm – 10 mm, w celu otrzymania najlepszego wykonania spawania (pod względem dźwięku również).
1. Przełącznik napięcia należy ustawić w pożądanej
pozycji (TABELA 13.1). Należy wybrać niższy
poziom dla mniejszej grubości oraz wyższe nastawienie dla większej grubości.
2. Należy uregulować prędkość przesuwu przewodu.
Pracę należy rozpocząć wykorzystując próbną
płytę, która jest dokładnie oczyszczona od rdzy i
warstw farby. Kabel uziemienia należy podłączyć
15.0 KOŃCÓWKI
SPAWALNICZE
1. Uchwyt końca przewodu należy trzymać pod kątem
45° w stosunku do spawanego przedmiotu a dyszę
należy trzymać na odległości około 6 mm od
powierzchni.
69
17.0 ROZERWANIA I USZKODZENIA SPAWALNICZE
do spawanego przedmiotu. Prędkość przesuwu
przewodu należy uregulować na dużą prędkość.
Należy nacisnąć przełącznik końca przewodu
(uwaga: Przełącznik końca przewodu powinien być
całkowicie naciśniętym, aby mógł on wykonywać
wszystkie trzy funkcje: przepływ gazu, zasilanie
przewodu oraz napięcie spawania). Należy rozpocząć spawanie stopniowo zmniejszając prędkość
przesuwu przewodu. Zmniejszając prędkość przesuwu przewodu wsłuchajcie się w dźwięk. Dźwięk
ulegnie zmianie od trzasku stopniowo na stałe
mocne huczenie (podobny dźwięk powstaje w czasie smażenia wieprzowiny). Takie huczenie wskazuje na to, że szybkość przesuwu przewodu jest
odpowiednia do grubości spawanego przedmiotu.
Kiedy następuje zmiena prądu, należy zmienić
również prędkość przesuwu przewodu. Zawsze
należy rozpocząć od większej prędkości przesuwu
przewodu. Ta operacja zapobiega uszkodzeniu
końcówki kontaktu w czasie spawania. W czasie
spawania koniec przewodu należy trzymać pod
kątem 45° w stosunku do spawanego przedmiotu.
Koniec końcówki należy trzymać na odległości 5 –
10 mm od spawanego przedmiotu.
• Uszkodzenie: Przewód odpycha koniec przewodu od
spawanego przedmiotu.
Przyczna: Zbyt duża szybkość przesuwu przewodu.
• Uszkodzenie: Przewód przykleja się dokontaktwej
końcówki.
Przyczna: Powolna zasilanie przewodu.
• Uszkodzenie: Zbyt duże bryzgi w czasie spawania.
Przyczna:
Eratyczne
zasilanie
przewodu,
nieprawidłowy stan końca przewodu (zbyt skośnie).
• Uszkodzenie: Nietrwały łuk elektryczny.
Przyczna: Niskie napięcie, eratyczne zasilanie przewodu.
• Uszkodzenie: Nierównimierne wtapianie się.
Przyczna: Zbyt słaby prąd spawania, zbyt duża
szybkość przemieszczania końca przewodu, kierunek przemieszczania powinien byź odwrotnym.
• Uszkodzenie: Pękanie.
Przyczna: Materiał podstawowy jest zabrudzony,
prąd spawania zbyt słaby spawanies, nadmierne
napięcie spawanies, rdza na przewodach elektrody.
• Uszkodzenie: Porowatość.
Przyczyna: Cylinder gazowy jest pusty, przeciek w
przewodach gazowych, wadliwie uregulowany
przepływ gazu.
70
71
72
73
Download