HRS - PwC Polska

advertisement
www.pwc.pl
Podatki
pracownicze
i doradztwo HR
Zakres usług
Zespół ds. podatków pracowniczych i doradztwa HR (Human Resource Services, HRS)
to zespół konsultantów PwC wyspecjalizowanych w kwestiach podatku dochodowego od osób
fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Oferujemy również usługi w zakresie doradztwa
dotyczącego międzynarodowych delegowań pracowników, legalizacji pracy i pobytu,
zarządzania kapitałem ludzkim oraz administracji płacowej i kadrowej.
Dzięki naszej obszernej wiedzy w zakresie prawa polskiego i międzynarodowego, jak również
ciągłemu monitorowaniu zmian w dynamicznym polskim otoczeniu podatkowym, możemy
zaoferować cenną pomoc w rozwiązywaniu problemów naszych Klientów.
Zespół HRS współpracuje z międzynarodową siecią specjalistów w celu zapewnienia należytej
koordynacji wykonywanych usług oraz implementacji najlepszych rozwiązań.
Jeśli są Państwo
w takiej sytuacji...
• Państwa firma planuje oddelegować pracownika za granicę lub zatrudnić
obcokrajowca do pracy w Polsce
• W Państwa firmie funkcjonuje pracowniczy plan akcyjny lub zamierzają
Państwo wprowadzić taki plan
• Są Państwo akcjonariuszami zainteresowanymi sprzedażą lub
restrukturyzacją swojego przedsiębiorstwa, lub osobami o wysokich
dochodach, potrzebującymi doradztwa w zakresie oszczędności podatkowych
• Zatrudniają Państwo pracowników wykonujących czynności kreatywne
• Chcą Państwo ograniczyć ryzyko ewentualnych kar za nieprawidłowe
rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
i ubezpieczeń społecznych
• Pojawiają się problemy z rekrutacją, rośnie współczynnik fluktuacji, zawodzą
systemy motywacji pracowników
• Państwa firma potrzebuje pomocy w zakresie administracji list płac
lub legalizacji pracy i pobytu
...możemy pomóc
• Pomożemy Państwu i pracownikom delegowanym we wszelkich kwestiach
dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych oraz w uzyskaniu wiz
i pozwoleń na pracę
• Doradzimy Państwu, jakie są konsekwencje podatkowe oraz aspekty
motywacyjne takiego planu i możliwości ich optymalizacji a także pomożemy
ustalić kryteria uczestnictwa w planach oraz ich możliwe formy prawne.
Oferujemy również usługi w zakresie opracowywania programów
motywacyjnych dla Członków Zarządu
• Zaproponujemy Państwu strategie krajowe lub międzynarodowe, które
pozwolą na optymalizację zobowiązań podatkowych
• Pomożemy Państwu wprowadzić struktury zatrudnienia pracowników
kreatywnych oparte na transferze autorskich praw majątkowych
• Dokonamy przeglądu Państwa rozliczeń podatkowych lub obliczymy
miesięczne zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenia społeczne oraz
przygotujemy i złożymy konieczne dokumenty
• Skonstruujemy kompleksowy system zarządzania personelem, który pozwoli
znaleźć najlepszych pracowników, zatrzymać ich w organizacji i odpowiednio
zmotywować do realizacji strategii biznesowej Państwa firmy
• Kompleksowo pomożemy Państwu w administracji list płac oraz w zakresie
legalizacji pracy i pobytu
Co możemy dla Państwa zrobić?
Usługi doradcze w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych
• Planowanie w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych i ubezpieczeń społecznych – tworzenie
i implementacja najefektywniejszych struktur zatrudnienia
i wynagradzania, które pozwalają na redukcję obciążeń
podatkowych i ubezpieczeniowych, zarówno po stronie
pracowników jak i pracodawców
• Doradztwo w zakresie międzynarodowych delegowań
pracowników, w tym opracowanie (ewentualnie adaptacja
istniejącej) polityki firmowej i wzorów odpowiednich
dokumentów
• Doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych,
ubezpieczeniowych i prawnych pracowniczych planów
akcyjnych
• Opodatkowanie dywidend, zysków ze sprzedaży akcji
i innych dochodów kapitałowych
• Doradztwo dotyczące skutków podatkowych sprzedaży
i kupna nieruchomości
• Optymalizacja podatkowa dla osób o wysokich dochodach
(w tym osób, które prowadzą interesy w Polsce, jak
również polskich i zagranicznych dyrektorów
i menedżerów) – struktury krajowe i międzynarodowe
• Podatek od spadków i darowizn
Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych
Nasze usługi są skierowane do cudzoziemców
oddelegowanych do pracy w Polsce i Polaków oddelegowanych
do pracy za granicą. Naszym celem jest zapewnienie zgodności
rozliczeń podatkowych z polskimi i międzynarodowymi
przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi poprzez:
• Określenie statusu podatkowego/ubezpieczeniowego
pracownika w Polsce
• Rozliczanie i deklarowanie właściwych kwot dochodu
podlegającego opodatkowaniu i ubezpieczeniom
społecznym, w tym składanie zeznań podatkowych
i deklaracji ubezpieczeniowych
• Przygotowanie dla osób oddelegowanych do pracy
na terenie Unii Europejskiej oraz krajów, z którymi Polska
zawarła umowy bilateralne w sprawie zabezpieczenia
społecznego wniosków o wydanie dokumentów
poświadczających podleganie ustawodawstwu danego
kraju w zakresie ubezpieczeń społecznych (np. formularzy
A1, E 101, PL/USA 1)
Zezwolenia na pracę i pobyt
• Doradztwo w zakresie legalizacji pracy i pobytu
cudzoziemców oraz ich rodzin w Polsce
• Sporządzanie koniecznych wniosków i dokumentów dla
cudzoziemca i jego rodziny
• Składanie dokumentów w urzędach
• Regularny kontakt z urzędami, aby zapewnić skuteczność
procedury wydawania zezwoleń na pracę i pobyt oraz kart
pobytu
• Odbiór zezwoleń na pracę i pobyt
• Inne usługi imigracyjne
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
• Strategia HR – formułowanie strategii i polityki
personalnej
• Efektywność funkcji HR – benchmarking oraz doradztwo
• Kompleksowe systemy motywacyjne – tworzenie opisów
i wartościowanie stanowisk, konstrukcja siatek płac,
budowa systemów premiowych, konstruowanie pakietów
świadczeń (również dla Członków Zarządu i wyższej kadry
menedżerskiej), przeglądy płacowe
• Optymalne struktury organizacyjne – definicja struktur
organizacyjnych, podział ról i obowiązków, etatyzacja
• Systemy rozwoju i kariery – modele i ocena kompetencji,
systemy rekrutacyjne, ścieżki kariery, zarządzanie
talentami, projektowanie i ewaluacja programów
szkoleniowych,
• Zarządzanie zmianą – m.in. tworzenie planów
komunikacyjnych, retencyjnych, rozwoju liderów itp.
• Raporty płacowe
Listy płac
• Outsourcing administracji list płac i kadr
• Administracja płac z umów cywilno-prawnych
• Audyt list płac
• Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za listy płac
Jakie korzyści dają nasze
usługi?
• Identyfikacja możliwości efektywnego podatkowo
strukturyzowania dochodów, w tym wynagrodzeń
ze stosunku pracy
• Wysoki zwrot z inwestycji w kapitał ludzki osiągnięty
dzięki pragmatycznemu stosowaniu najlepszych praktyk,
systemów oraz narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
• Gwarancja prowadzenia biznesu według najlepszych
międzynarodowych praktyk poprzez zapewnienie
całkowitej zgodności z regulacjami lokalnymi
• Pewność, że firma przestrzega polskich przepisów i spełnia
wszystkie nałożone na nią obowiązki
• Bezpieczeństwo podatkowe osób oddelegowanych w Polsce
i w kraju macierzystym lub goszczącym
• Terminowe opłacanie wszelkich należności
publicznoprawnych – gwarancja uniknięcia ewentualnych
odsetek karnych
• Śledzenie zmian w przepisach lub w interpretacjach prawa
podatkowego, w celu ograniczenia ryzyka związanego
z ewentualną kontrolą skarbową
Dlaczego PwC?
W PwC przekuwamy strategię w sukces – na bieżąco
dostosowujemy nasze usługi do coraz większych wymagań
naszych Klientów. Łączymy wiedzę i umiejętności w zakresie
lokalnych przepisów i uwarunkowań z globalnym
doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną międzynarodowej
sieci biur naszej firmy. Proponujemy rozwiązania najwyższej
światowej jakości, dostosowane do potrzeb naszych Klientów.
Ich zadowolenie świadczy o dostarczanych przez nas
korzyściach.
Kontakt
Joanna
Narkiewicz-Tarłowska
$UWXU.DěPLHUF]DN
Dyrektor
Partner
Tel:
Tel:+48
+4822
22746
7464764
74 99
E-mail:
E-mail:[email protected]
[email protected]
[doradztwo w zakresie strategicznego
]DU]ÇG][email protected]
.DWDU]\QD6HUZLðVND
Dyrektor
Tel: +48 22 746 47 94
E-mail: [email protected]
[doradztwo podatkowo-ubezpieczeniowe,
OHJDOL]DFMDSUDF\LSRE\[email protected]
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa
Tel: +48 22 523
746 40 00
E-mail: [email protected]
www.pwc.com/pl
www.taxonline.pl
2014 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrze¿one. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi siê do PricewaterhouseCoopers
©©2015
3PÒZÒOOÒµRMYÒWCHODZæCEJÒWÒSKåADÒSIECIÒ0RICEWATERHOUSE#OOPERSÒ)NTERNATIONALÒ,IMITEDÒZÒKT˜RYCHÒKAêDAÒSTANOWIÒODRĂBNYÒIÒNIEZALEêNYÒPODMIOTÒPRAWNY
Download