ZAPYTANIE OFERTOWE Bez stosowania ustawy Prawo zamówień

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
Bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
NIP: 954-22-60-713, REGON: 276284638
Zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na realizację usługi pod nazwą:
Wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Warunki
Zapytania ofertowego na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Postanowienia ogólne
Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszych Warunków oraz
w oparciu o obowiązujące normy prawne, bez zastosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Postanowienia Warunków mają zastosowanie do prac Komisji powołanej
w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wybór brokera
ubezpieczeniowego, świadczącego nieodpłatnie usługi w zakresie
pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Zamawiający informuje, że świadczone przez wykonawcę usługi będące
przedmiotem zapytania, nie mogą obciążać finansowo zamawiającego.
Zapytanie ofertowe ma charakter otwarty.
Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone w dwuetapowym postępowaniu:
a) I etap – ocena ofert pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do
udziału w konkursie i kryteriów określonych § 7 w niniejszych warunkach,
b) II etap – w przypadku opisanym w § 8 negocjacje z wyłonionymi w
pierwszym etapie oferentami w celu podpisania umowy.
§2
Przedmiot zapytania
1. Przedmiotem zapytania jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zakres świadczonych usług
przez brokera ubezpieczeniowego będzie obejmować w szczególności:
1) ocenę poziomu i zakresu dotychczasowych ubezpieczeń,
2) planowanie i organizację ochrony ubezpieczeniowej,
3) opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do
potrzeb i możliwości Zamawiającego, uwzględniającego przede wszystkim:
a) analizę zakresu i rodzajów ryzyka związanego z działalnością
Zamawiającego,
b) podział na ryzyka podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom,
c) identyfikację potrzeb i opracowanie zintegrowanego programu
ubezpieczeniowego,
d) uzgodnienie programu ubezpieczeniowego z Zamawiającym,
4) opracowanie harmonogramu wdrożenia programu ubezpieczeniowego,
5) przedstawienie propozycji procedur związanych z obsługą programu
ubezpieczeniowego,
6) udział w przygotowaniu kompletnej dokumentacji przetargowej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy z
wykonawcą,
7) bieżącą konsultację z Zamawiającym projektów dokumentacji przetargowej
niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (ogłoszenia,
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie odpowiedzi
na pytania wykonawców w terminie do 1 dnia roboczego),
8) udział w pracach Komisji Przetargowej powołanej przez Zamawiającego w
roli eksperta,
9) zaangażowanie w zawarcie umów ubezpieczeniowych oraz pomoc w
prowadzeniu postępowań, co do których nie ma zastosowania ustawa
Prawo zamówień publicznych,
10) kontrole terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów
upływu ważności polis,
11) analizę i monitoring sytuacji ubezpieczycieli udzielających ochrony
ubezpieczeniowej i wskazywanie ewentualnych zagrożeń,
12) bieżącą obsługę polis, w tym:
a) prowadzenie w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego likwidacji szkód, postępowań odszkodowawczych, windykacji
roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz udział w
czynnościach spornych pomiędzy Ubezpieczycielem a Zamawiającym,
b) przyjęcie zgłoszenia szkody od zamawiającego, rejestracja oraz
przekazanie zgłoszenia do ubezpieczyciela,
c) nadzór nad terminowym wypłacaniem należnych odszkodowań przez
ubezpieczyciela,
d) sporządzanie półrocznych sprawozdań (w terminie do końca
następnego miesiąca po zakończeniu półrocza) z realizacji programu
ubezpieczeniowego zawierających w szczególności: informacje o
opłaconej składce ubezpieczeniowej, liczbie zaistniałych szkód oraz
wysokości otrzymanych przez Zamawiającego odszkodowań,
13) prowadzenie dla pracowników Zamawiającego szkoleń w zakresie
ochrony ubezpieczeniowej oraz techniki wdrożenia i obsługi programu
ubezpieczeniowego według potrzeb w czasie trwania umowy.
2. Zakres świadczonej usługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą
Zamawiający podpisze z Wykonawcą.
§3
Warunki udziału
1. W zapytaniu ofertowym mogą uczestniczyć oferenci, którzy:
1) prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego i
posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez
właściwy organ nadzoru, oraz są wpisani do rejestru brokerów
ubezpieczeniowych,
2) prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku
ubezpieczeniowym od minimum 5 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (licząc do dnia ogłoszenia konkursu),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane
świadczenie usług brokerskich na rzecz Zamawiającego w okresie trwania
umowy; nie zalegają z opłacaniem podatków, lub innych należności
publicznoprawnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
oraz nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości, ani w sytuacji
zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej,
4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 75) o sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niż minimalna suma gwarancyjna określona
rozporządzeniem,
5) na dzień ogłoszenia zapytania dysponują co najmniej czterema osobami,
zatrudnionymi na umowę o pracę, uprawnionymi do wykonywania czynności
brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22
maja 2003r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1450 z późn. zm.),
6) posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach jednostek samorządu
terytorialnego, w tym ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej,
tzn. w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2012-2014) zawarli umowy na
świadczenie usług brokerskich z co najmniej 5 jednostkami samorządu
terytorialnego, w tym przynajmniej z jedną jednostką samorządu terytorialnego
z terenu Województwa Śląskiego, przez którą rozumie się Miasto lub Powiat,
których liczba mieszkańców jest nie mniejsza niż 50 000, a broker dysponuje
referencjami na tą okoliczność,
7) w okresie 3 ostatnich lat kalendarzowych (licząc do dnia ogłoszenia zapytania)
przeprowadzili co najmniej pięć postępowań prowadzonych dla
Zamawiających w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych w
zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej,
8) posiadają siedzibę lub placówkę na terenie miasta Katowice lub w odległości
nie większej niż 50 km od Katowic, w którym zatrudniają co najmniej 4 osoby,
czynną od poniedziałku do piątku przez minimum 5 godzin dziennie.
2. Z udziału w zapytaniu będą wykluczone oferty wspólne dwóch lub więcej
oferentów oraz oferty złożone w ramach konsorcjów.
3. Oferenci, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z
udziału w zapytaniu.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty
Oferta powinna zawierać oświadczenia oferenta, formularz ofertowy (załącznik nr
1) oraz oświadczenie brokera (załącznik nr 2), oraz dokumenty wskazane w § 4.
Formularz ofertowy, oświadczenia oferenta, oraz Warunki są dostępne na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Oferta powinna zostać złożona w oryginale i musi być podpisana przez osobę
uprawnioną do reprezentowania oferenta.
W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, jego pełnomocnictwo do
podpisania oferty powinno być złożone wraz z nią, chyba, że prawo do
reprezentowania oferenta wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo
powinno zostać dostarczone w oryginale przez oferenta.
Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2) zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i
oświadczenie oferenta, że nie zostało ono cofnięte,
3) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie zamówienia, nie jest w stanie likwidacji lub
upadłości, nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a Członkowie Zarządu oferenta nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karno-skarbowe,
jednocześnie nie jest przeciwko nim prowadzone żadne postępowanie,
4) oświadczenie o prowadzeniu działalności na polskim rynku pośrednictwa
ubezpieczeniowego w formie spółki działającej na podstawie Kodeksu spółek
handlowych nieprzerwanie od co najmniej 5 lat,
5) kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności brokerskiej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 75),
6) oświadczenie o liczbie zawartych umów na świadczenie usług brokerskich z
jednostkami samorządu terytorialnego (w tym minimum jednej zawartej z
jednostką samorządu terytorialnego z terenu Województwa Śląskiego, przez
którą rozumie się Miasto lub Powiat, którego liczba mieszkańców jest nie
mniejsza niż 50 000) wraz z ich wykazem,
7) oświadczenie o liczbie osób, którymi dysponuje Wykonawca w kraju, tj. osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, posiadających uprawnienia do
wykonywania czynności brokerskich oraz przeszkolonych z zakresu Prawa
zamówień publicznych wraz z wykazem zawierającym: imię, nazwisko, nr
uprawnień, wykonywany zakres pracy, wraz z dokumentami potwierdzającymi
odbyte szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych,
8) oświadczenie o liczbie wszystkich postępowań o zamówienie publiczne,
którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu
ostatnich trzech lat kalendarzowych (2012-2014) z udziałem oferenta dla
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zakończonych
zawarciem umowy wraz z ich wykazem,
9) oświadczenie o adresie siedziby lub oddziału oferenta zlokalizowanych na
terenie Miasta Katowice lub w odległości nie większej niż 50 km, wraz z
wykazem osób tam zatrudnionych.
6. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wymagane dokumenty powinny być złożone w trwale zamkniętym opakowaniu
(np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią
oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na opakowaniu należy umieścić
informację: „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego - nie otwierać przed
terminem otwarcia ofert, tj. 13.05.2015r. do godz.12.00” Oferta wraz z
załącznikami powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej samoistną
dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiającej zmianę jej
zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Strony oferty powinny być
ponumerowane i parafowane przez uprawnioną osobę. Wszelkie poprawki
naniesione w ofercie powinny być parafowane oraz oznaczone datą ich
dokonania.
8. Opakowanie powinno również być opatrzone pieczęcią firmową oferenta (lub
opisem w przypadku jej braku), zawierającą co najmniej nazwę i adres.
9. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Obie czynności wymagają formy pisemnej. Kopertę zawierającą zmienioną ofertę
należy opatrzyć napisem „Zmiana”. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty
należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w opisanej jak oferta kopercie, z
napisem „Wycofane”. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. Oferent ponosi
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający nie zwraca oferentom dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz
zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.
13. Zamawiający może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym
terminie.
1.
2.
3.
4.
5.
§5
Sposób wyboru Oferenta
Wyboru oferty dokona Komisja.
Komisja dokona analizy ofert pod względem poprawności ich sporządzenia oraz
zgodności z niniejszymi Warunkami.
W przypadku jeżeli więcej niż jeden oferent uzyska maksymalną liczbę punktów
Komisja przeprowadzi negocjacje z trzema oferentami, którzy uzyskali najwyższą
ilość punktów, w celu wyboru oferty.
Po zbadaniu ofert komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego
postępowania. Protokół z przebiegu prac komisji powinien zawierać co najmniej:
a) datę i miejsce otwarcia ofert,
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej z podaniem ich funkcji,
c) imiona i nazwiska lub nazwy oferentów, którzy złożyli swoje oferty, wraz z ich
adresami,
d) informacje wynikające z przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń,
podlegające kryteriom oceny ustalonym w konkursie,
e) informacje o najkorzystniejszej ofercie wraz z podaniem nazwy i adresu
wybranego podmiotu,
f) podpisy członków komisji konkursowej.
Informacja o wynikach zapytania zostanie przesłana drogą pocztową wszystkim
oferentom.
§6
Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu13.05.2015r. do godz. 12.00 Oferty w
zamkniętych opakowaniach należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, p.164
2. Otwarcie ofert, odbędzie się w dniu 13.05.2015r. o godz. 12.15 w pokoju nr 573
w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
§7
Etap I - Kryteria wyboru
1. Wysokość sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie z polisy OC brokera:
Minimalna ustawowa (1.250.618 euro)
1 pkt
1.250.619 euro – 15.000.000 euro
5 pkt
15.000.001 – 30.000.000 euro
10 pkt
Powyżej 30.000.001 euro
15 pkt
2. Liczba osób zatrudnionych przez oferenta na podstawie umowy o pracę (na
dzień ogłoszenia konkursu) uprawnionych do wykonywania czynności
brokerskich oraz legitymujących się przeszkoleniem z zakresu ustawy Prawo
zamówień publicznych:
4– 5 osób
1 pkt
6 – 10 osób
3 pkt
11- 20 osób
5 pkt
21 i więcej osób
10 pkt
3. Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej, licząc do
dnia ogłoszenia konkursu) – wynikające z potwierdzonej za zgodność z
oryginałem kopii zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej:
5-8 lat
1 pkt
9-12 lat
5 pkt
13 lat i więcej
10 pkt
4. Liczba zawartych umów na świadczenie usług brokerskich z jednostkami
samorządu terytorialnego (w tym minimum jedna zawarta z jednostką samorządu
terytorialnego z terenu Województwa Śląskiego, przez którą rozumie się Miasto
lub Powiat, których liczba mieszkańców jest nie niższa niż 50 000):
5 jednostek samorządu terytorialnego
1 pkt
6 – 20 jednostek samorządu terytorialnego
10 pkt
21 i więcej jednostek samorządu terytorialnego
20 pkt
5. Liczba wszystkich postępowań o zamówienie publiczne (zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych), którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela,
przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2012-2014) z
udziałem Wykonawcy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
a które zakończyły się zawarciem umowy:
5 postępowań
1 pkt
11 - 50 postępowań
5 pkt
Powyżej 50 postępowań
15 pkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§8
Etap II – negocjacje prowadzone według poniższych zasad
W przypadku, gdy więcej niż jeden oferent uzyska maksymalną liczbę punktów
do negocjacji zostanie zaproszonych 3 oferentów, których oferty uzyskały kolejno
najwyższą ilość punktów.
O wynikach oceny ofert oraz miejscu i terminie negocjacji oferenci zostaną
powiadomieni pisemnie niezwłocznie po dokonaniu oceny według kryteriów o
których mowa § 7
Negocjacje prowadzi Komisja.
Negocjacje są prowadzone osobno i maja charakter poufny.
Oferenci są zobowiązani do przedstawienia w trakcie negocjacji:
a. koncepcji obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego,
b. koncepcji procesu likwidacji szkód.
Zamawiający po przeprowadzeniu negocjacji ma prawo dokonania swobodnego
wyboru oferenta lub też zamknięcia postępowania bez wyboru oferenta.
§9
Istotne postanowienia umowy
1. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy zostaną ustalone w drodze
negocjacji Zamawiającego i Wykonawcy wyłonionego w zapytaniu. Do umowy
będą mogły zostać wprowadzone wyłącznie takie warunki i postanowienia, które
nie będą sprzeczne z niniejszymi Warunkami, ustawą o pośrednictwie
ubezpieczeniowym oraz z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Projekt umowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony do
akceptacji Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.
1.
2.
3.
4.
5.
§10
Postanowienia końcowe
W przypadku, gdy zapytanie nie zostanie zakończone podpisaniem umowy z
powodu uchylania się wybranego podmiotu od podpisania umowy w
wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający niezwłocznie
przystąpi do rozmów z tym oferentem, który uzyskał następną w kolejności ilość
punktów i podczas negocjacji podtrzymywał chęć zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapytania bez wyboru oferty
oraz możliwość odwołania lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.
W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu
Warunków, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
W przypadku wątpliwości związanych z zapisami Warunków, oferent może
zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą lub faksem na numer:
32 2078557 lub e-mailem na adres: [email protected] do dnia
12.05.2015r do godz. 13:00.Odpowiedzi zostaną udzielone drogą pisemną.
Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Robert Grabowski,
tel. 32 2078163 e-mail: [email protected] lub Adriana Solecka tel. 32
2078163 e-mail: [email protected]
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa Oferenta:
…………………………………………
2. Adres oferenta
…………………………………………
3. Zarejestrowany:
…………………………………………
4.
5.
6.
7.
Numer NIP …………………………..
Numer REGON ……………………..
Numer tel./fax. ……………………....
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy:
…………………………………………………………………………….
Jako „BROKER” zgłaszam ……………………………… do uczestnictwa w zapytaniu
ofertowym na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego nieodpłatnie usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o
pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) dla
Województwa Śląskiego, które to zapytanie przeprowadzone zostanie w terminach i
na warunkach określonych w Warunkach. Upoważniamy ………………………………
do reprezentowania brokera w zapytaniu (w załączeniu stosowane pełnomocnictwo).
Upoważniamy uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (Komisję) do podjęcia
działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić
w związku ze złożonymi w trakcie zapytania informacjami. Dla tych celów
upoważniamy ……………………….. do dostarczenia stosowanej informacji uznanej
przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i
informacji zawartych w naszej ofercie.
1. Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzenia działalności brokerskiej wynosi (potwierdzone kserokopią
polisy):
………………………………………………………………………………………………
2. Doświadczenie na rynku - okres działalności firmy wynosi - w tym okres
działalności brokerskiej jako spółka prawa handlowego (potwierdzone kserokopią
zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i wypisem z
właściwego organu rejestrowego):
………………………………………………………………………………………………
3. Kadra - liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
posiadających zdany egzamin brokerski oraz przeszkolonych z zakresu Prawa
zamówień publicznych (potwierdzone wykazem i zaświadczeniami):
………………………………………………………………………………………………
4. Liczba zawartych umów na świadczenie usług brokerskich z jednostkami
samorządu terytorialnego (w tym minimum jedna zawarta z jednostką samorządu
terytorialnego z terenu Województwa Śląskiego przez którą rozumie się Miasto
lub Powiat, których liczba mieszkańców jest nie niższa niż 50 000):
………………………………………………………………………………………………
5. Liczba wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z
ustawą Prawo
zamówień publicznych), których przedmiotem był wybór
ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych
(2012-2014) z udziałem Oferenta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, a które zakończyły się zawarciem umowy:
………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, dnia ……………………..
.........................................................
(podpis/y i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Niniejszym składamy ofertę na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie świadczenia usług
pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o
pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014, poz. 1450 z późn. zm.) - w
terminach i na warunkach określonych w Warunkach oraz oświadczamy, że:
 dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i finansowym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
 nie znajdujemy się w stanie likwidacji lub upadłości, nie zalegamy z
opłacaniem podatków, lub innych należności publicznoprawnych oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 Członkowie Zarządu oferenta nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo karno-skarbowe, jednocześnie nie jest przeciwko nim
prowadzone żadne postępowanie,
 prowadzimy działalności na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w
formie spółki działającej na podstawie Kodeksu spółek handlowych
nieprzerwanie od co najmniej 5 lat,
 zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w
Regulaminie konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
 posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i
wykonania zamówienia w określonym czasie,
 jesteśmy związani ofertą do ………. 2015 r.,
 w przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.
 wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz
załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
Niniejszą ofertę składamy na
kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
Miejscowość, dnia ……………………..
.........................................................
(podpis/y i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu wykonawcy)
Download