Podstawowe zasady zapobiegania grypie sezonowej oraz „nowej

advertisement
Podstawowe zasady zapobiegania grypie sezonowej oraz „nowej grypie A H1N1”
Grypa to ostra choroba zakaźna, którą powoduje wirus grypy, atakujący górne lub/i dolne
drogi oddechowe. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, tzn. poprzez wdychanie
kropelek aerozoli, powstających podczas kichania i kaszlu osoby zarażonej, na których
przenosi się wirus.
Co roku na świecie choruje na grypę od 330 milionów do 990 milionów ludzi, z czego 3 – 5
milionów ludzi ma ciężki przebieg tej choroby, a umiera od 250.000 - do 500.000 osób, a w
okresie zaostrzeń nawet do 1 miliona ludzi (średnio 50 – 150 zgonów / 1.000.000 populacji).
Grypa powoduje zachorowania o charakterze epidemicznym.
GRYPA ma nagły początek, występuje wysoka gorączka, kaszel, ból głowy, uczucie
ogólnego rozbicia. Choroba rozwija się w ciągu 18-72 godzin od momentu wniknięcia wirusa
do organizmu i trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. Powikłania pogrypowe
prowadzą do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a także stanowią zagrożenie życia
szczególnie dla małych dzieci i osób starszych oraz osób z przewlekłymi schorzeniami.
Przestrzegając poniższych zasad higieny można ograniczyć, lecz nie wyeliminować, ryzyko
zarażenia się lub roznoszenia wirusa grypy:
1. Ręce należy często i dokładnie myć wodą z mydłem lub środkiem do odkażania rąk na
bazie alkoholu.
2. Podczas kichania czy kaszlu należy zasłaniać usta oraz nos chusteczką higieniczną lub
papierem toaletowym. To pomoże zapobiec zakażeniu wirusem innych osób.
3. Zużyte chusteczki należy wrzucać bezpośrednio do kosza na śmieci lub do torby na
śmieci.
Aby ustrzec się przed zachorowaniami na grypę należy pamiętać o kilku zasadach:





unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.
utrzymywać w czystości przedmioty i powierzchnie w najbliższym otoczeniu chorego.
wszelkie przedmioty i powierzchnie, które miały kontakt z osobami chorymi lub ich
wydzielinami z dróg oddechowych - należy dokładnie umyć wodą i mydłem oraz
zastosować odpowiednie środki dezynfekcyjne.
Odzież osób zakażonych należy niezwłocznie prać w możliwie najwyższej
temperaturze.
Ponadto:





nie należy lekceważyć wczesnych objawów grypopodobnych (tj. podwyższona
temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła),
należy pamiętać aby ograniczyć bliskie kontakty z innymi osobami zakażonymi,
unikać kontaktów „face to face”= „twarzą w twarz”,
osoba chora musi utrzymywać odpowiednią odległość od innych osób, tak aby chronić
je przed zachorowaniem,
podczas kaszlu i kichania koniecznie należy zakrywać usta i nos chusteczką,
nie należy zapominać o częstym myciu rąk

i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Osoba, która ma jeden lub więcej objawów grypy, powinna, w miarę możliwości, ograniczyć
bliskie, w tym intymne, kontakty z innymi osobami i niezwłoczne powinna się zgłosić do
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.




Lekarz przeprowadza wywiad w którym ustala, czy pacjent w okresie ostatnich 7 dni
odbył podróż zagraniczną do jednego z krajów, w których nowa grypa szerzy się
w populacji albo, czy pozostawał w kontakcie bezpośrednim w tym samym okresie
z osobą lub osobami, podejrzanymi o zachorowanie na nową grypę A/H1N1.
Po zebraniu wywiadu i zbadaniu pacjenta lekarz, jeżeli podejrzewa zakażenie wirusem
nowej grypy A/H1N1 podejmuje decyzję o leczeniu w warunkach domowych lub
hospitalizacji, biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta.
Rekomenduje się leczenie w warunkach domowych, jeżeli wskazania lekarskie nie
wskazują na konieczność leczenia w warunkach szpitala zakaźnego. Leczenie
w warunkach szpitala zakaźnego powinno dotyczyć w pierwszej kolejności ciężkich
przypadków zachorowań.
Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmie decyzje o leczeniu
w warunkach domowych, wdraża leczenie metodami skutecznymi dla grypy
sezonowej oraz przekazuje choremu lub jego opiekunom (domownikom) zalecenia
dotyczące opieki nad chorym na grypę w warunkach domowych, w tym
o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (częste mycie rąk,
unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd). Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej informuje pacjenta, iż, w przypadku wystąpienia objawów grypowych u
innych domowników – niezwłocznie powinni zgłosić się do lekarza.
Najskuteczniejszą metodą ochrony przed grypą są szczepienia. Ponieważ wirus grypy
ulega ciągłym mutacjom - konieczne są szczepienia coroczne. Szczepienie przeciwko grypie
należy przeprowadzić przed spodziewanym wystąpieniem wzrostu zachorowań na grypę.
Organizm zdrowego człowieka nabiera odporności już po około 3 tygodniach od
zaszczepienia.
autor:Jolanta Owsińska
Główny Inspektorat Sanitarny
Download