Imię nazwisko rodzica/rodziców Miejscowość, data Adres Telefon

advertisement
Imię nazwisko rodzica/rodziców
Miejscowość, data
Adres
Telefon kontaktowy
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie …. (wpisać pełną nazwę)
Za pośrednictwem Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w …(gdzie)
ODWOŁANIE
Ja niżej podpisana/na ……… (podać swoje dane) matka ……….. (podać dane dziecka) składam
odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
………………………… w sprawie Nr …………………………… , która została mi doręczona ……… (wstawić datę) i
wnioskuję o uznanie mojego syna/ mojej córki za osobę niepełnosprawną.
Zgodnie z decyzją nr ……. wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w …. (podać pełną nazwę) mój syn / moja córka nie została zaliczona do grupy osób
niepełnosprawnych.
Artykuł 4a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. wyraźnie określa, kiedy dziecko zaliczamy do osób
niepełnosprawnych. Wg wyżej wspomnianego artykułu: „osoby, które nie ukończyły 16 roku życia
zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o
przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej
choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub
pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie
potrzebne osobie w danym wieku”. To rozumienie niepełnosprawności ujęte w ustawie przekłada
się na kryteria oceny niepełnosprawności ujęte w art. 1 pkt. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w
wieku do 16 roku życia: „Oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 roku życia, zwanej dalej
„dzieckiem”, dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:
1) przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych, o
których mowa w § 2, przekraczającego 12 miesięcy,
2) niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa,
samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia
stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym
wieku, albo
3) znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych
zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem”.
Składając wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dołączyłam
dokumentację medyczną i terapeutyczna (jeśli takowa jest) wyraźnie wskazującą, że u mojego
dziecka przez okres dłuższy niż 12 miesięcy występowały określone zaburzenia/ stany chorobowe/
deficyty. (opisać jakie zaburzenia występują u dziecka i co ważne jak wpływają na funkcjonowanie
organizmu dziecka), np.
Mój syn/ córka posiada zdiagnozowaną wadę genetyczną, która negatywnie wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie jego/ jej organizmu:
U mojego dziecka występuję hipotonia mięśniowa, przez co mój syn/ moja córka jest mniej sprawna
fizycznie, ma trudności z utrzymaniem równowagi, koordynacją ruchową, szybciej się męczy, z tego
powodu wymaga pomocy osoby dorosłej podczas wchodzenia po schodach, wykonywaniu ćwiczeń
ruchowych, nie radzi sobie podczas dłuższego spaceru.
Moje dziecko posiada niedoczynność tarczycy, która obniża jego metabolizm i spowalnia energetykę
organizmu. Aby niedoczynność tarczycy nie spowodowała obniżenia umiejętności umysłowych
mojego już upośledzonego umysłowo dziecka, konieczne jest stale kontrolowanie poziomu hormonów
i stanu tarczycy, a także codzienne przyjmowanie leków.
U mojego dziecka występuje obustronny niedosłuch przewodzeniowy, który powoduje problemy z
komunikacją i orientowaniem się w środowisku. Moje dziecko nie potrafi komunikować się werbalnie
z otoczeniem, wymaga stałych ćwiczeń logopedycznych i wprowadzania alternatywnych form
komunikacji. Ma również problemy z określeniem kierunku, z którego pochodzi dźwięk, dlatego nie
reaguje prawidłowo na podstawowe zawołania i komunikaty. Posiada aparaty słuchowe, jednak
akceptuje je tylko przez krótki okres czasu, po czym gwałtownie wyciąga je z uszu i wyrzuca lub
chowa. Z tego powodu korzysta z nich tylko przy indywidualnej opiece osoby dorosłej.
Badania psychologiczne wykazały u mojego dziecka upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym, dlatego jego rozwój intelektualny i rozumienie otaczającego świata jest opóźnione.
Moje dziecko często naraża się na bezpośrednie niebezpieczeństwo, chwytając po ostre narzędzia,
podchodząc do gorącej kuchenki czy wyrywając się przy ruchliwej ulicy, nie rozumie płynącego z tych
sytuacji zagrożenia, dlatego wymaga stałej obecności osoby dorosłej, która zapewni jej
bezpieczeństwo. Dodatkowo wymaga stałych zajęć pedagogicznych, psychologicznych ,
rewalidacyjnych, które podniosą jego poziom samodzielności.
Moje dziecko posiada zdiagnozowany autyzm, który niestety oddziałuje na jego zachowanie,
problemy z rozumieniem otoczenia i kontaktem ze światem. Mój syn / moja córka ma nadwrażliwość
słuchową, dlatego przesadnie reaguje podwyższone dźwięki, czasem agresją/ autoagresją/ krzykiem/
wykonywanie stereotypowych czynności. Kontakt cielesny jest dla niego bardzo trudny do zniesienia
często wywołując wyżej wspomniane reakcje. Moje dziecko nie reaguje na komunikaty społeczne, a w
bezpośrednich kontaktach z ludźmi czuje zdezorientowany/ -ana. (wpisać adekwatnie do sytuacji
dziecka)
Na poparcie faktów dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka do wniosku dołączyłam: (wpisać
odpowiednie uzasadnienie opierając się na załączonej wcześniej dokumentacji, np:
- zaświadczenie lekarskie o wystąpieniu u mojego dziecka wady genetycznej
-zaświadczenie od lekarza laryngologa o obustronnym niedosłuchu przewodzeniowym na uchu lewym
w zakresie 80dB, na uchu prawym 90dB z kopią dokumentacji medycznej
- zaświadczenie od lekarza endokrynologa o niedoczynności tarczycy z kopią dokumentacji medycznej,
- zaświadczenie od lekarza neurologa o występowaniu epilepsji z kopią dokumentacji medycznej,
- zaświadczenie od lekarza psychiatry o występujących u mojego dziecka zaburzeniach i diagnozie
autyzmu
-zaświadczenie od lekarza psychiatry/ neurologa o występującym upośledzeniu umysłowym
- zaświadczenie od lekarza alergologa o astmie oskrzelowej i konieczności stałego stosowania diety
eliminacyjnej bezglutenowej i bezmlecznej, okresowego leczenia przeciwalergicznego i
immunomodulującego).
- opinię psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej… (wpisać w zależności od
tego jakie opinie były dostarczone)
Wszystkie wymienione wyżej zaburzenia i stany chorobowe wpływają negatywnie na funkcjonowanie
mojego dziecka ograniczając jego/jej sprawność fizyczną i psychiczną i niestety nie rokują znaczącej
możliwości poprawy w przyszłości.
Biorąc pod uwagę fakt, że spełnione zostały wymogi brane pod uwagę przy ocenie
niepełnosprawności dziecka określone w wyżej wspomnianym rozporządzeniu zwracam się z prośbą
o pozytywne rozpatrzenie mojego odwołania.
Z poważaniem,
(podpisy rodziców)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards