CG regulamin oferty MGM 29 4-16

advertisement
Regulamin Oferty Specjalnej
„Poleć Klientów Citigold i odbierz nagrody – edycja IV”
dla Klientów Indywidualnych Banku Handlowego w Warszawie S.A.
rekomendujących ofertę Citigold
& 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w ofercie specjalnej „Poleć Klienta Citigold i odbierz nagrody
– edycja IV” dla Klientów indywidualnych Banku Handlowego w Warszawie S.A. rekomendujących ofertę Citigold („Oferta”).
2. Organizatorem Oferty jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00–923 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526–030–02–91 („Bank”).
3. Niniejsza Oferta nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§ 2. Czas trwania
Oferta trwa od 28 kwietnia 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
§ 3. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Oferty („Klient Polecający”) może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 18 lat,
b) jest rezydentem w Polsce w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe
c) posiada w Banku Konto Osobiste lub korzysta przynajmniej z jednej głównej Karty Kredytowej Citibank w rozumieniu
Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Karta”).
d) dokonała polecenia poprzez kompletne wypełnienie formularza polecenia.
2. Uczestnictwo w Ofercie jest dobrowolne.
3. Polecenie oferty Citigold następuje jedynie poprzez kompletne wypełnienie formularza polecenia.
4. Formularz polecenia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani nie zobowiązuje Banku do zawarcia
umowy z Klientem Poleconym i otwarcia mu Konta.
5. Z udziału w Ofercie wyłączeni są pracownicy Banku i spółek należących do Citigroup (Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.), osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umowy
cywilnoprawnej oraz pracownicy agencji sprzedażowych współpracujących z Bankiem.
& 4. Warunki Oferty
1. Oferta polega na przyznaniu Klientowi Polecającemu nagrody w postaci („Nagroda”):
a) nagrody pieniężnej w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla klientów, którzy polecili otwarcie rachunku
Citigold – nagroda jest wpłacana na konto Klienta, albo
b) nagrody pieniężnej w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla klientów, którzy polecili otwarcie rachunku
Citigold Private Client – nagroda jest wpłacana na konto Klienta.
2. Nagrody zostaną przyznane dla 200 pierwszych Klientów Polecających, którzy skutecznie zarekomendują ofertę Citigold lub
Citigold Private Client Klientom Poleconym („Efektywna Rekomendacja”). Efektywna Rekomendacja ma miejsce w przypadku
Klienta, który łącznie spełnia następujące warunki („Klient Polecony”):
a) nie był Posiadaczem/Współposiadaczem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 30 czerwca 2015 r.,
b) w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu Citigold
lub Citigold Private Client („Konto”),
c) dla konta Citigold – zgromadził na rachunkach w Banku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 300 000 zł (słownie:
trzysta tysięcy złotych) do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta,
d) dla konta Citigold Private Client – zgromadził na rachunkach w Banku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 3 000 000 zł
(słownie: trzy miliony złotych) do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta,
e) na koniec drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia posiada ważny Profil Klienta określony
przez Bank zgodnie z Regulaminem Produktów Inwestycyjnych.
3. W przypadku wyboru przez Klienta Polecającego nagrody dedykowanej za polecenie otwarcia rachunku Citigold Private Client,
jeżeli Klient Polecony otworzy konto Citigold i spełni warunki określone w § 4 ust. 3 lit. a, b, c, e), Bank zwróci się do Klienta
Polecającego z prośbą o wybór nagrody właściwej przy poleceniu otwarcia rachunku Citigold.
4. W przypadku wyboru przez Klienta Polecającego nagrody dedykowanej za polecenie otwarcia rachunku Citigold, jeżeli Klient
Polecony otworzy konto Citigold Private Client i spełni warunki określone w § 4 ust. 2 lit. a, b, d, e), Bank zwróci się do Klienta
Polecającego z prośbą o wybór nagrody właściwej przy poleceniu otwarcia rachunku Citigold Private Client.
5. Klient Polecający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta Poleconego, którego dane osobowe zostały
przekazane Bankowi poprzez Formularz Polecenia, o nazwie i siedzibie Banku (Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16), celu przekazania danych, którym jest Oferta Citigold, zakresie przekazanych danych,
prawie dostępu do tych danych, ich poprawiania i możliwości wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania przez
Bank w wyżej wskazanym celu.
§ 5. Nagrody w ramach Programu
1. Klient Polecający otrzyma Nagrodę w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Klient Polecony spełnił
warunki Efektywnej Rekomendacji opisane w § 4 ust. 2 lit. a – e), nie później niż 31 października 2016 r.
2.
Informację o Efektywnej Rekomendacji zostanie przekazana Klientowi Polecającemu e–mailowo lub telefonicznie przez Opiekuna
Citigold, pod numer telefonu znajdujący się w systemach Banku.
3. W ramach Oferty, Klient Polecający może otrzymać nagrody w wyniku maksymalnie dziesięciu Efektywnych Rekomendacji,
niezależnie od liczby Kont otwartych na podstawie rekomendacji.
4. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy uczestnika prowadzony w Banku w PLN, lub jeśli
klient takiego nie posiada zostanie przekazana poprzez uznanie rachunku jego Karty.
5. Do każdej nagrody otrzymanej za Efektywną Rekomendację, Bank ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości
odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych Klientowi Polecającemu nagród.
6. Bank przedstawi Klientowi Poleconemu oświadczenie zgody na udostępnienie Klientowi Polecającemu informacji o spełnieniu
warunków Efektywnej Rekomendacji. Zgoda Klienta Poleconego warunkować będzie przekazanie Nagrody Klientowi Polecającemu.
W przypadku spełnienia pozostałych warunków Efektywnej Rekomendacji Bank zwróci się do Klienta Poleconego o udzielenie
takiej zgody.
§ 6. Podatek
1. Nagrody w ramach Oferty podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).
2. Podatek zostanie pobrany przez Bank z dodatkowej nagrody pieniężnej przyznanej do Nagrody zgodnie z § 5 ust. 5.
§ 7. Reklamacje
1. Bank przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące Oferty, od Klientów w formie:
a) Pisemnej – złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres Citi Handlowy,
Departament Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa, z dopiskiem „Poleć Klientów
Citigold i odbierz nagrody – edycja IV”.
b) Ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku;
c) W formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt
z bankiem” oraz na stronie www.citibank.pl korzystając z formularza reklamacyjnego
2. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie skargi i reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku (www.citibank.pl).
3. Na żądanie Klienta Bank potwierdza wpływ skargi i reklamacji w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem;
4. Klient ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w formie
pisemnej notarialnie poświadczonej, notarialnej bądź udzielonym przez Klienta w Oddziale Banku w zwykłej formie pisemnej
w obecności pracownika Banku.
5. Złożenie skargi lub reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyśpieszy rzetelne jej rozpatrzenie
przez Bank chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania ze skargą bądź reklamacją.
6. Bank może zażądać od Klienta przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest niezbędne
do rozpatrzenia skargi bądź reklamacji.
7. W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego rozpatrzenia skargi lub reklamacji, zaleca się, aby reklamacja zawierała opis
zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie uchybienia, które jest jej przedmiotem, podanie nazwiska pracownika obsługującego
Klienta (lub okoliczności pozwalających na jego identyfikację), a w przypadku poniesienia szkody, określenie w sposób wyraźny
roszczenia Klienta z tytułu zaistniałych nieprawidłowości.
8. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi
w terminie, o którym mowa w ust 8 powyżej, Bank w informacji przekazywanej Klientowi:
a) Wyjaśni przyczynę opóźnienia;
b) Wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) Określi przewidywany termin rozpatrzenia skargi bądź reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60
dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.
10. Na złożoną skargę lub reklamację Bank może udzielić odpowiedzi:
a) w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Umowie;
b) za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Klienta;
c) na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres e–mail Klienta.
11. Bank informuje, że działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
12. Ewentualne spory między Klientem a Bankiem mogą być rozstrzygane na wniosek Klienta w trybie pozasądowym, zgodnie
z regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich,
przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Klient Polecający nie ma żadnych umocowań ani zezwoleń do promowania Oferty drogą internetową, audiowizualną lub
w formie dystrybucji materiałów drukowanych, w tym poprzez użycie znaków towarowych używanych przez Bank, ani nie może
wykorzystywać Oferty do działalności zarobkowej.
2.
Informacja o wyczerpaniu puli 200 (słownie: dwustu) Nagród będzie umieszczona na stronie internetowej Banku www.
citihandlowy.pl oraz dostępna u Opiekunów Citigold i Citigold Private Client.
3. W przypadku, gdy Bank nie będzie mógł zrealizować zamówienia wybranych przez Klienta Polecającego nagród, na rachunki
Konta laureata zostanie przekazana równowartość wybranej nagrody.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki Oferty i jest dostępny u Opiekunów Citigold i Citigold
Private Client lub na stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl
5. Formularze Polecenia dostępne są u Opiekunów Citigold i Citigold Private Client.
6. Dla Klienta Polecającego Oferta nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi dotyczącymi Konta oraz Lokat.
7. Pojęcia pisane wielką literą, którym nie nadano innego znaczenia w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im
w Regulaminie Rachunków Bankowych. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin
Rachunków Bankowych lub Regulamin Produktów Inwestycyjnych.
8. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Oferty w trakcie jej trwania, zmiany terminu obowiązywania oraz
do odwołania Oferty w przypadku podejmowania przez Klientów działań mających na celu obejście określonych w niniejszym
Regulaminie warunków uzyskania prawa do Nagrody. W przypadku zmiany Regulaminu lub odwołania Oferty przed terminem,
Uczestnik zachowuje prawa, które nabył przed zmianą Regulaminu lub odwołaniem Oferty. Informacja o zmianie Regulaminu
lub o odwołaniu Oferty będzie umieszczona na stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl oraz u Opiekunów Citigold
i Citigold Private Client.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.
Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych
innych znaków towarowych tu użytych.
04/2016
9. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości.
Download