przedsiębiorstwo energetyki cieplnej

advertisement
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
„SIEJNIK” Agnieszka Kulbacka
16-400 Suwałki
ul. Bolesława Chrobrego 11A
TARYFA
DLA CIEPŁA
Suwałki 2007
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1. ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 i Nr 104, poz. 708),
2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
ciepłem, (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15
stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
4. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
5. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
6. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub
źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
9. grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
10. obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
11. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których
wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
12. grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
13. zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku
występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
14. dostawca - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „SIEJNIK” Agnieszka Kulbacka,
przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na warunkach określonych
w umowie sprzedaży,
15. odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
16. taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą.
2
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „SIEJNIK” Agnieszka Kulbacka w Suwałkach prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji:
na wytwarzanie ciepła:
nr WCC/1121/5893/OLB/2004/TD z dnia 12.08.2004 r.
na przesyłanie i dystrybucję ciepła:
nr PCC/1095/5893/OLB/2004/TD z dnia 12.08.2004 r.
zawieszonych decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 05.12.2006 r.
WCC/1121A/5893/W/OLB/2006/OG i PCC/1095A/5893/W/OLB/2006/OG .
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
Ze względu na miejsce dostarczania ciepła dokonano podziału odbiorców zasilanych
z kotłowni na osiedlu Siejnik w Olecku na następujące grupy:
Grupa I - odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane bezpośrednio z sieci ciepłowniczej;
Grupa II - odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych, które
stanowią własność i są eksploatowane przez dostawcę, a instalacje odbiorcze za tymi
węzłami stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorców;
Grupa III - odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane z grupowych węzłów cieplnych, które
wraz z instalacjami odbiorczymi za tymi węzłami stanowią własność i są eksploatowane
przez dostawcę.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Lp
.
1.
Rodzaje cen
i stawek opłat
Cena za zamówioną
moc cieplną
Jednostka
miary
zł/MW/rok
netto
brutto
zł/MW/m-c
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
2.
Cena ciepła
zł/GJ
3.
Cena nośnika ciepła
zł/m
4.
Stawki opłaty stałej za
usługi przesyłowe
5.
Stawki opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
3
zł/MW/rok
netto
brutto
zł/MW/m-c
netto
brutto
zł/GJ
netto
brutto
Ceny i stawki opłat
Grupa I
Grupa II
Grupa III
72 353,62
72 353,62
72 353,62
88 271,42
88 271,42
88 271,42
6 029,47
7 355,95
23,71
28,93
12,83
15,65
7 610,48
9 284,79
6 029,47
7 355,95
23,71
28,93
12,83
15,65
15 753,35
19 219,09
6 029,47
7 355,95
23,71
28,93
12,83
15,65
22 951,79
28 001,18
634,21
773,74
3,57
4,36
1 312,78
1 601,59
3,95
4,82
1 912,65
2 333,43
6,12
7,47
Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.
3
Opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje
się przyłączania nowych odbiorców. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego
odbiorcy, dostawca niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.
CZĘŚĆ V
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.
CZĘŚĆ VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Zakres świadczonych usług dla odbiorcy
Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła i umowie
o świadczenie usług przesyłowych.
2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
2.1. Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców,
które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2.2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i upustów,
- nielegalnego poboru ciepła, stosuje się postanowienia w rozdz. 4 rozporządzenia taryfowego.
W odniesieniu do nielegalnego poboru ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia
się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
CZĘŚĆ VII
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat
1. Taryfa dla ciepła może być wprowadzona do stosowania bez konieczności zatwierdzenia jej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i jej publikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Odbiorcy będą zawiadamiani o wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat w formie pisemnej.
4
Download