Przetarg na sprzedaż nieruchomości

advertisement
OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU
USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ
NUMEREM 611/40 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
PRZY ULICY KAŁUŻE
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXV/374/13 z dnia
22 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Kałuże
Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Ogłasza
Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości
gruntowej:
Numer
działki
Powierzchnia
m2
Obręb,
karta
mapy
Księga wieczysta
SR Mikołów
611/40
1219
Łaziska
Dolne,
k.m. 2
KA1M/00007022/3
Wartość netto cena
wywoławcza
netto PLN
80 100,00
Wadium
PLN
10 000,00
Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 12 sierpnia
2015 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Uwaga! Wylicytowana cena
zakupu przedmiotowej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej działki odbył się w dniu 19 listopada 2015
roku. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.
W/W działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Kałuże, arkusz
mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej
nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie
jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00007022/3
są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa
nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 9 MU 1, co oznacza teren jednorodzinnej
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Działka zlokalizowana jest niedaleko granicy administracyjnej z Mikołowem, w sąsiedztwie
niezabudowanych działek budowlanych, posiada regularny, prostokątny kształt i bezpośredni
dostęp do drogi publicznej – od strony wschodniej działka graniczy z boczną odnogą ulicy
Kałuże, przy czym jest to droga wydzielona geodezyjnie, ale nie urządzona. Teren działki jest
zasadniczo płaski. Od strony zachodniej działka sąsiaduje z działką zabudowaną domem
1/3
jednorodzinnym. Przystanek komunikacji miejskiej położony jest przy ulicy Mikołowskiej
w odległości 0,45 km od przedmiotowej nieruchomości. Dostęp do infrastruktury społecznousługowej jest zadowalający – podstawowa infrastruktura społeczno-usługowa i oświatowa
obrębu Łaziska Dolne mieści się w promieniu 1,2 km, natomiast infrastruktura
administracyjna, handlowa i usługowa miasta usytuowana jest w odległości 3,8 km
od nieruchomości. Odległość od centrum Mikołowa wynosi około 2,9 km. Sieć wodociągowa
oraz linia energetyczna zlokalizowana jest w ulicy Kałuże, 90 m od granic działki, natomiast
sieć kanalizacyjna biegnie przy jej wschodniej granicy, w drodze dojazdowej do
nieruchomości. Przez teren przedmiotowej działki przebiega linia energetyczna średniego
napięcia 20 KV. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, szerokość
strefy ochronnej wynosi około 15 metrów. Strefa zajmuje prawie połowę południowej części
działki.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy
Energetyków 5, pokój nr 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 stycznia 2016 roku na konto Urzędu Miasta
Łaziska Górne Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer
rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Drugi przetarg na sprzedaż
nieruchomości przy ulicy Kałuże – działka nr 611/40”. Wadium może być wnoszone
w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień
wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani
do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są
przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu,
zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie
pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez
uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu
kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt
sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości
płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym.
Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920
roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380
z późniejszymi zmianami).
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
2/3
Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono
w terminie od 1 do 21 września 2015 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia
wywieszenia wykazu tj. w dniu 12 października 2015 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych
informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych
mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można
zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37)
w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail:
[email protected]
3/3
Download