Merit_Forest

advertisement
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-12/2017wu z dnia 10.03.2017 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer CropScience Limited, 230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4
0WB, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.+44 1223 226500, fax:
+44 1223 226635
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 35 00,
fax: 22 572 36 03
MERIT FOREST
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
imidachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 700 g/kg (70%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 12/2017wu z dnia 10.03. 2017 r.
Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcja użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Merit Forest to insektycyd w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie. Działa kontaktowo i
żołądkowo. Jest przeznaczony do stosowania w postaci opryskiwania lub namaczania
sadzonek w szkółkach roślin iglastych.
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w trwałych systemach zamkniętych,
odizolowanych od podłoża.
Etykieta środka ochrony roślin Merit Forest – załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Środek wykazuje skuteczność w ochronie sadzonek drzew iglastych przed szczeliniakiem
sosnowcem. W roślinie działa układowo.
STOSOWANIE ŚRODKA
Szkółki drzew iglastych – sadzonki drzew iglastych
szczeliniak sosnowiec (Hylobius abietes)
- opryskiwanie sadzonek przed sadzeniem
(zabieg poprzez opryskiwanie szyjki korzeniowej, dolnych gałązek i dolnej części pędu do
10- 15 cm wysokości, 1-rocznych – 3-letnich sadzonek, o wysokości ok. 15-50 cm) :
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,4 % (14 g środka w 1 l
wody)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5 ml roztworu/sadzonkę
Liczba zabiegów: 1
- namaczanie sadzonek przed sadzeniem
(zabieg poprzez zanurzenie w cieczy użytkowej środka dolnej części sadzonek 3-letnich, o
wysokości ok. 30-60 cm)
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,35-0,70% (3,5-7 g
środka w 1 l wody)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10-20 ml roztworu/sadzonkę
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
1. Aplikacja środka powinna odbywać się w profesjonalnych szkółkach roślin iglastych
zaopatrzonych w pełni zautomatyzowany system produkcyjny.
2. Ciecz użytkową należy kierować na dolne części sadzonek. Możliwa jest aplikacja
poprzez zanurzanie sadzonek w cieczy użytkowej środka.
3. Zalecana jest 24 godzinna przerwa między zabiegiem a posadzeniem roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
I
ZALECENIA
STOSOWANIA
ZWIĄZANE
Z
DOBRĄ
Maksymalna zalecana dawka środka w przeliczeniu na 1 ha wynosi 0,15 kg (przy
górnej obsadzie 3 tyś sadzonek na 1 ha).
1.
Zastosowanie ograniczone jest wyłącznie do opryskiwania lub zanurzania dolnej części
roślin w systemach zamkniętych.
2.
Podłoże po kontakcie ze środkiem oraz niewykorzystane rośliny traktować jak odpady
niebezpieczne.
3.
Podłoże po kontakcie ze środkiem nie może być ponownie wykorzystywane do uprawy
roślin przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub na paszę) lub roślin kwitnących.
4.
Rośliny opryskane środkiem nie powinny być kompostowane.
5.
Zabiegi należy przeprowadzać wyłącznie pod „stałą ochroną”, z zapewnieniem pełnego
ogrodzenia (łącznie z ciągłymi barierami górnymi i bocznymi, do poziomu poniżej linii
gruntu), obecnego i utrzymywanego przez wiele lat.
6.
Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby uniemożliwić dostęp ptakom,
ssakom i pszczołom do traktowanych środkiem roślin.
Etykieta środka ochrony roślin Merit Forest – załącznik do zezwolenia MRiRW
2
7.
Aby zminimalizować rozprzestrzenianie środka w powietrzu, kratki wentylacyjne, drzwi i
inne otwory powinny być zamknięte w trakcie i po zabiegu, aż ciecz użytkowa środka
osadzi się na roślinie.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika napełnionego do połowy wodą. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową,
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w
stosowaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku dokładnie
wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu, przenoszenia świeżo zaprawionych sadzonek oraz podczas kontaktu
z powierzchniami zanieczyszczonymi produktem.
Umyć ręce i skórę po użyciu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby uniemożliwić dostęp ptakom, ssakom i
pszczołom do traktowanych środkiem roślin.
Aby zminimalizować rozprzestrzenianie środka w powietrzu, kratki wentylacyjne, drzwi i inne
otwory powinny być zamknięte w trakcie i po zabiegu, aż ciecz użytkowa środka osadzi się
na roślinie.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Etykieta środka ochrony roślin Merit Forest – załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
− w temperaturze 0°C - 30°C.
Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Podłoże po kontakcie ze środkiem oraz niewykorzystane rośliny traktować jak odpady
niebezpieczne.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........
Etykieta środka ochrony roślin Merit Forest – załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Download