Programowanie w Javie 2

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
PJ2
Kod przedmiotu
w języku polskim
w języku angielskim
Nazwa przedmiotu
Programowanie w Javie 2
Java programming 2
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów
Informatyka
Forma studiów
Stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia (inżynierskie)
Profil studiów
Ogólnoakademicki
Specjalność
Programowanie
Jednostka prowadząca
przedmiot
Osoba odpowiedzialna
za przedmiotkoordynator
przedmiotu
Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
Imię i Nazwisko
Kontakt
dr Robert Kowalczyk
[email protected]
Forma zajęć
Termin i miejsce
odbywania zajęć
Laboratorium komputerowe
Wykład
Miejsce realizacji
Zajęcia w
pomieszczeniu
dydaktycznym
Instytutu Nauk
Ekonomicznych i
Informatyki
Termin realizacji
Semestr letni
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Status
przedmiotu/przynależność do
modułu
Moduł Przedmiotów Specjalizacyjnych do Wyboru
Język wykładowy
Polski
Semestry, na których
realizowany jest przedmiot
4
Wymagania wstępne
Umiejętność podstawowa programowania w Javie
FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Formy
zajęć
Wykład
rok
Liczba
godzin
semes
tr
15
Sposób realizacji
zajęć
laboratoriu
m
r
s
lektorat
r
s
Konwersator
seminarium
ium
r
s
r
s
ZP
r
Samokszta
łcenieZBUN
PZ
s
r
30
1 godzina tygodniowo wykładu
2 godziny tygodniowo ćwiczeń na pracowni
s
r
s
Sposób zaliczenia
zajęć
Dwa kolokwia zaliczeniowe przy komputerze
Prace domowe
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia przy komputerze, zadania do rozwiązania
Przedmioty
powiązane/moduł
Brak
1. Eckel B., Thinking In Java, Helion 2003.
Pod2. Horstmann C.S., Cornell G., Java Techniki zaawansowane, Helion 2010.
Wykaz stawowa 3. Lafore R., Java. Algorytmy i struktury danych, Helion 2003
literatury
Uzupełni
Strony internetowe i tutoriale poświęcone Javie
ająca
CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe)
Zapoznanie studentów z zaawansowanymi możliwościami języka Java
Treści programowe
Efekty
kształcenia
(kody)
W1
W2
W3
U1
U2
U3
K1
K2
W1
W2
W3
U1
U2
U3
K1
K2
W1
W2
W3
U1
U2
U3
K1
K2
W1
W2
W3
U1
U2
U3
Forma zajęć
Temat
Ćwiczenia
Liczba
godzin
Parsowanie plików XML w
Javie - biblioteki DOM i
SAX
8
Programowanie aplikacji
sieciowych: gniazda i
protokół RMI
8
Suma liczby godzin
15 wykładu
i
+
Wykład
30 ćwiczeń
Zaawansowane możliwości
pakietu Swing
8
Programowanie współbieżne
w Javie
12
K1
K2
W1
W2
W3
U1
U2
U3
K1
K2
Zaawansowane struktury
danych w Javie
9
Efekty kształcenia
Odniesienie do
efektów kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
Kod
dla
kierunku
dla obszaru
w zakresie WIEDZY
W1
W2
W3
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu algorytmiki
umożliwiającą efektywne rozwiązywanie problemów
informatycznych.
Posiada usystematyzowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania i analizy
obiektowej.
Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z
zakresu nowoczesnych technologii internetowych.
K_W04
X1A_W01
X1A_W04
T1A_W03
K_W01P
T1A_W03
T1A_W05
K_W09
X1A_W01
T1A_W03
T1A_W04
T1A_W05
K_U06
X1A_U01
T1A_U13
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
U1
U2
U3
Potrafi dobierać, implementować i oceniać wybrane
algorytmy i struktury danych.
Swobodnie posługuje się przynajmniej jednym
obiektowym językiem programowania. Potrafi
projektować i realizować systemy informatyczne o
średniej złożoności.
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować
oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub
proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów,
używając właściwych metod, technik i narzędzi.
K_U02P X1A_W04
Inz_U08
T1A_U16
w zakresie KOMPETENCJI
K1
K2
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i
X1A_K07
K_K02
T1A_K06
przedsiębiorczy.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
Inz_K03
T1A_K05
wykonywaniem zawodu.
Metody oceny
Egzamin ustny
Egzamin
Projekt
Kolokwium
Sprawozda-
Referat/
Praca
pisemny
nie
prezentacja
domowa
W1
W2
W3
U1
U2
U3
K1
K2
Efekty
kształce
nia
(kody)
W1
W2
W3
U1
U2
U3
Punkty ECTS
Forma aktywności
Obciążenie studenta
Liczba punktów
Liczba godzin
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Wykłady
15
0,6
Ćwiczenia
30
1,2
Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów
Konsultacje przedmiotowe w ramach
konwersatorium/ćwiczeń
Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć
kontaktowych z nauczycielem akademickim
3
0,1
6
0,2
54
2,1
Konwersatoria
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do kolokwium
35
1,3
Przygotowanie się z prac domowych
15
0,6
50
1,9
Przygotowanie projektu końcowego
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z
samodzielnej pracy studenta
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT
104
52%
4
52%
Download