2 łam Polacy - Zydzi.indd - Wydawnictwo Uniwersytetu

advertisement
POLACY – ŻYDZI
STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE
Pod redakcją Eugenii Prokop-Janiec
W serii ukazują się prace poświęcone relacjom i kontaktom
polsko-żydowskim w różnych obszarach kultury. Rozprawy
prezentują rozmaite perspektywy metodologiczne, koncentrując się na tekstach, instytucjach, mediach kultury XIX i XX
wieku ujmowanych w kontekście zmian modernizacyjnych
i procesów nowoczesności.
Serię otworzyła praca E. Prokop-Janiec, Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2013
Dotychczas ukazały się:
• Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej.
Pod redakcją E. Prokop-Janiec i M. Tuszewickiego
W najbliższym czasie ukażą się:
• Z. Kołodziejska, „Izraelita” (1866–1915)
– znaczenie kulturowe i literackie czasopisma
• Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla.
Pod redakcją M. Antosik-Pieli i E. Prokop-Janiec
Seria powstała w ramach projektu badawczego „Kulturowe
i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność” subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
POLACY – ŻYDZI
Kontakty kulturowe i literackie
Pod redakcją
Eugenii Prokop-Janiec
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publikacja finansowana ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program „Mistrz”)
RECENZENT
prof. dr hab. Anna Łebkowska
PROJEKT OKŁADKI
Paweł Sepielak
Na okładce: plakat ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie
© Copyright by Eugenia Prokop-Janiec & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2014
All rights reserved
Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych,
kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie
informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
ISBN 978-83-233-3799-7
www.wuj.pl
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-81, tel./fax 12-663-23-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 506-006-674, e-mail: [email protected]
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325
SPIS TREŚCI
WSTĘP
Eugenia Prokop-Janiec, Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie .......
9
KULTURA LUDOWA
Marek Tuszewicki, Żydowska medycyna ludowa: pomiędzy swojskością
i obcością ................................................................................................................
25
LITERACKI POLISYSTEM: POLSKI – JIDYSZ – HEBRAJSKI
Zuzanna Kołodziejska, Polsko-żydowska literatura lat 80. XIX wieku na łamach
„Izraelity” ...............................................................................................................
Maria Antosik-Piela, Wierni synowie tej ziemi. Propaganda syjonistyczna
w literaturze dla dzieci. Na przykładzie serii „Awiw” i Biblioteki
Palestyńskiej dla Dzieci ........................................................................................
Magda Sara Szwabowicz, „Modernizm hebrajski zapomniany” – poezja
hebrajska w Polsce międzywojennej ...................................................................
Karolina Szymaniak, Trup, wampir i orzeł. Polski romantyzm w kulturze
jidysz u progu dwudziestolecia międzywojennego ...........................................
59
75
93
107
WOKÓŁ ZAGŁADY
Anna Maciuk, Niepokój świętego Sebastiana. O trzech rysunkach Ryszarda
Aptego .....................................................................................................................
Maria Tengowska, Poparzone, zatopione, lęk. Holokaust a relacja matka-córka
we Włoskich szpilkach Magdaleny Tulli..............................................................
127
145
ŻYDOWSKA PROWINCJA, MAŁE OJCZYZNY
Kamila Solon-Serek, Centrum, w którym skupia się Światło – obraz polsko-żydowskiego miasteczka w prozie Piotra Szewca ............................................
163
„ŚLAD JUDAIZMU” W POLSKIEJ LITERATURZE NAJNOWSZEJ
Emilia Padoł, Język i mesjanizm. (Post)konteksty a problematyka żydowska
w Tworkach Marka Bieńczyka .............................................................................
185
6
ASYMILACJA I NOWE ŻYDOWSKIE TOŻSAMOŚCI
Paweł Pijanowski, Bezdroża asymilacji. Przełom 1914–1918 w twórczości
Józefa Wittlina........................................................................................................
Olga Danek, Trzecie pokolenie polskich Żydów po Holokauście. Pomiędzy
budowaniem tożsamości kulturowej a przezwyciężaniem traumy ................
207
233
ANTYSEMITYZM A NOWE MEDIA
Michał Jutkiewicz, Karykatury antysemickie w Internecie....................................
253
WSPÓŁCZESNE PRAKTYKI PRZESTRZENNE
Dorota Paciorek, Pielgrzymki chasydów. Media lokalne o pielgrzymkach
chasydów na groby cadyków ...............................................................................
Izabela Suchojad, Szlak Listy Schindlera. Turystyka filmowa w Krakowie ..........
273
283
ANEKS
LITERATURY I KULTURY W PRZEKŁADZIE
Zuzanna Kołodziejska, Znaczenie przekładu dla dziewiętnastowiecznej literatury
polsko-żydowskiej .................................................................................................
Marta Drażyńska, „Walka Jakuba z Aniołem” – tirgum, czyli epoka przekładu ....
301
307
Eugenia Prokop-Janiec
Uniwersytet Jagielloński
KULTUROWE I LITERACKIE KONTAKTY
POLSKO ŻYDOWSKIE
1. Izolacja i kontakt
Popularny obraz kultury Żydów Polskich to obraz kultury insularnej, autonomicznej, nieskażonej zewnętrznymi wpływami. Zdaniem izraelskiego historyka
Moshe Rosmana, studia nad nią „kładły nawet specjalny nacisk na jej »prawdziwą żydowskość«, podkreślając, jak mały wpływ wywarła na nią kultura polska.
Z pewnością we współczesnym dyskursie o asymilacji Żydzi żyjący przez wieki na
ziemiach polskich byli przywoływani jako przykład najbardziej »żydowskich« ze
wszystkich Żydów i najmniej zmienionych przez otoczenie, w którym mieszkali”1.
To właśnie insularność, autentyczność i czystość odróżniać miały żydowską kulturę wschodnioeuropejską od poddanej wpływom otoczenia i integrującej się
z kulturami sąsiadów żydowskiej kultury na zachodzie Europy i w Ameryce. Za
przykład – a zarazem model – tak rozumianej kultury wschodnioeuropejskiej
służyło sztetł: żydowskie miasteczko, uznawane za zamkniętą żydowską enklawę,
kulturowy mikrokosmos, „Jerozolimę na wygnaniu” stworzoną przez zbiorowość
spojoną silnymi religijnymi więzami i gorliwie strzegącą swej tożsamości2.
Stanowisko akcentujące religijno-kulturową odrębność, autonomię i izolację
znajdowało po części oparcie w nurcie badań historycznych reprezentowanym
przez takich klasyków historiografii żydowskiej w Polsce, jak Majer Bałaban,
Ignacy Schiper, Mojżesz Schorr czy Emanuel Ringelblum. Jak ocenia Rosman,
w swych pracach poświęcali oni „bardzo mało uwagi kwestii wpływu kultury polskiej na instytucje polskich Żydów czy kwestii niektórych paralelnych obyczajów,
zwyczajów itd. […] zdecydowali się podkreślić, a właściwie uczcić bujny rozwój
1
M. Rosman, Wprowadzenie do badań nad historią kultury żydowskiej [w:] idem, Jak pisać
historię żydowską?, tłum. i red. nauk. A. Jagodzińska, Wrocław 2011, s. 166.
2
Ten obraz sztetł rozpowszechniały i ugruntowywały po Zagładzie takie głośne prace, jak poetycki traktat The Earth Is the Lord’s. The Inner World of the Jew in the Eastern Europe (1950) Joshuy
Heschela czy antropologiczny opis Marka Zborowskiego i Elizabeth Herzog Life Is with People. The
Culture of the Shtetl (1952).
10
kultury żydowskiej w Polsce […]. Niewątpliwie uznawali bliskie pochodzenie, zakorzenienie i zobowiązanie żydowskiej kultury wobec kultury polskiej oraz wobec
innych kultur europejskich. […] Dla nich [jednak] głównym punktem – i interesującym odkryciem – były energia, pełnia i siła kultury polskich Żydów, niezależnie od jej możliwych powiązań genetycznych z kulturami nieżydowskimi”3.
Insularny charakter żydowskiej kultury oznaczał funkcjonowanie jej jako odgraniczonej i izolowanej sfery. O odgraniczeniu tym decydował w dużej mierze
kontekst społeczny4, przede wszystkim charakter granic międzygrupowych. Granice te uznawano za rodzaj muru czy też linii okopów5, które można było przekraczać jedynie na ściśle określonych warunkach, w określonym czasie, w określonych miejscach, wedle określonych reguł. Podtrzymywane zarówno przez
samych Żydów, jak i przez nie-Żydów, miały być budowane przez bariery natury
językowej, religijnej, obyczajowej, a separację umacniały wzajemne niezrozumienie, niechęć, uprzedzenia, wreszcie wrogość. W wydanym w 1961 socjologicznym
studium Żydzi w kulturze polskiej Aleksander Hertz zwracał uwagę na tendencję,
by opisywać i analizować „przedmioty i dążenia w obrębie społeczności żydowskiej tak, jakby działały one autonomicznie, bez związku z bardziej powszechnymi
zjawiskami i dążeniami”6.
W analizach koncentrujących się na kulturowych granicach i barierach podnoszono, że ideałem obu społeczności było funkcjonowanie obok siebie: zachowanie odrębności dzięki wzajemnej izolacji. Przyznawano wprawdzie, że kontakty ekonomiczne między Żydami i nie-Żydami stanowiły konieczną i codzienną
praktykę, lecz wskazywano, że nie szły za nimi bliższe relacje społeczne, a wymiana kulturowa występowała sporadycznie i miała nader ograniczony charakter7.
Nawet w przypadku „miejsc wspólnych” tradycji, takich jak legendy historyczne,
w których występowali bohaterzy znani obu grupom, badacze podkreślali ich niezależność i paralelność jako zjawisk kulturowych8: odmienne źródła przekazów,
różnice modeli narracyjnych, a przede wszystkim odrębne wizje wspólnej przeszłości. Metaforą ujmującą ten typ kontaktów było „przenikanie” pojmowane jako
3
M. Rosman, Hybryda z czym? Związki kultury żydowskiej z innymi kulturami [w:] idem, Jak
pisać historię żydowską?, s. 111–112.
4
O znaczeniu relacji międzygrupowych dla kulturowych kontaktów zob. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
5
Odwołuję się tu do modeli granicy wyróżnionych przez Mariana Golkę – zob. M. Golka,
Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010, s. 263–364.
6
A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988, s. 23.
7
Wizję kulturowych relacji polsko-żydowskich akcentującą fakt daleko posuniętej społecznej
izolacji i sporadycznego kulturowego kontaktu prezentuje na przykład Ewa Banasiewicz-Ossowska,
autorka pracy Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 2007.
8
Zob. Ch. Shmeruk, The Esterke Story in Yiddish and Polish Literature. A Case Study in the
Mutual Relations of Two Cultural Traditions, Jerusalem 1985. Polski przekład: Ch. Shmeruk. Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur
i tradycji, tłum. M. Adamczyk-Garbowska, Warszawa 2000.
11
napotykający bariery i przeszkody, utrudniony, sporadyczny, przypadkowy przepływ kulturowych wartości, wzorów, artefaktów, praktyk.
W ostatnich dekadach obserwujemy jednak stopniową rewizję zarysowanego
powyżej stylu myślenia, rekonfigurację modelu kulturowych relacji polsko-żydowskich i wyłanianie się nowego paradygmatu, w którym na pierwszy plan wysuwają
się problemy wzajemnych więzi, transferów, wymiany, dialogu, interakcji. Obraz
Żydów jako izolowanej mniejszości ustępuje miejsca ich obrazowi jako jednej
z wielu religijnych i narodowych grup wieloetnicznego i wielokulturowego państwa i społeczeństwa – grupy wchodzącej z innymi w wielorakie związki i będącej
„integralnym, nawet jeśli wyróżniającym się, elementem polskiego polisystemu”9.
Stanowisko to wpisuje się w szerszą tendencję, którą Rosman interpretuje jako
ukształtowanie się nowej dominującej narracji żydowskiej historii – narracji wielokulturowości. Jest ona odpowiedzią na ponowoczesną wielokulturową wrażliwość i akcentuje fakt, iż „lokalny kontekst zawsze określał żydowską kulturę
i tożsamość oraz że każda żydowska społeczność była przepleciona z dominującą
kulturą i społeczeństwem, wśród którego była osadzona”10.
Ta nowa perspektywa kontaktu11 jest szczególnie widoczna w historycznych
studiach nad przednowoczesnymi relacjami polsko-żydowskim, badaniach nad
folklorem i w językoznawstwie. Historyk Adam Teller jest zdania, że badacze
okresu przednowoczesnego nie tylko „uznają dziś, że jako grupa Żydzi nie żyli
w Europie Wschodniej w izolacji”, ale też że zachodziło tu „złożone wzajemne
oddziaływanie kulturowych i społecznych sił […], które kształtowały styl żydowskiego życia jako grupy i styl jej interakcji z polskim otoczeniem”12. W badaniach
etnologicznych folklor traktowany jest jako „wyraz interkulturowej komunikacji
między Żydami i Polakami”13. Izraelska uczona Haya Bar-Itzhak za dowody takiej
komunikacji uznaje – między innymi – występowanie w folklorystycznych żydowskich tekstach slawizmów i fragmentów pieśni słowiańskich, używanie zjudaizowanych słowiańskich toponimów czy umieszczanie symboli ikonograficznych
w drukach i na przedmiotach rytualnych14. W pracach językoznawczych zmiany
związane są z metodologią socjolingwistyczną. Odwołująca się do jej inspiracji jidyszystka Ewa Geller dąży do dowiedzenia, że głęboka struktura jidysz ma
9
M. Rosman, Wprowadzenie do badań nad historią kultury żydowskiej [w:] idem, Jak pisać historię żydowską?, s. 167.
10
M. Rosman, Wprowadzenie. Pisanie historii w klimacie ponowoczesnym [w:] idem, Jak pisać
historię żydowską?, s. 32.
11
Kategorię tę przejmuję od Jamesa Clifforda: Museums as Contact Zones [w:] idem, Routes.
Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge 1997, s. 194, 204, 211.
12
A. Teller, M. Teter, Introduction. Borders and Boundaries in the Historiography of the Jews in
the Polish-Lithuanian Commonwealth, „Polin”, t. 22, Oxford 2010, s. 3–4.
13
H. Bar-Itzhak, Folklore as An Expression of Intercultural Communication Between Jews and
Poles – King Jan III Sobieski in Jewish Legends, „Studia Mythologica Slavica”, vol. VII, Lubljana 2004.
14
Ibidem, s. 91.
12
charakter słowiański. Przyjmuje ona, że Żydzi mieszkający na Wschodzie Europy mówili pierwotnie w języku słowiańskim i dopiero późniejszy napływ Żydów
przybywających z Zachodu spowodował przyjęcie językowych elementów germańskich. Jako dowody przedstawia analizy, które pokazują, że liczne składniowe
konstrukcje i wyrażenia frazeologiczne jidysz stanowią kalki struktur słowiańskich. Zwraca też uwagę na rolę slawizmów w nazewnictwie dotyczącym życia
codziennego, rodzinnego i domowego15.
Zwrot zauważyć też można w badaniach nad epoką nowoczesną, w których
zagadnienia kontaktu kulturowego zawsze wysuwały się na pierwszy plan. Modernizacja i – by odwołać się do koncepcji Benjamina Harshava – „nowoczesna
rewolucja żydowska” w Europie Wschodniej wiązały się bowiem przede wszystkim z otwarciem na kontakty z kulturami nieżydowskimi. Z perspektywy jednostek, które „chciały przyjąć kulturę i idee świata zachodniego”, otwarcie to mogło
dokonywać się – jak twierdzi Harshav – na dwa sposoby. Można było „albo udać
się do kulturowego centrum […], opanować jego język, literaturę, ideologie, zachowanie, naukę i stać się członkiem tej językowej społeczności, albo stworzyć
paralelną kulturę w językach żydowskich, mającą podobne gatunki, normy, idee,
instytucje i osiągnięcia”16. Należało zatem albo włączyć się w świat nieżydowski,
albo tworzyć nowoczesną żydowską kulturę asymilującą nieżydowskie wzory.
Badania nowoczesnych relacji polsko-żydowskich dotyczyły obu wskazywanych przez Harshava obszarów: obecności Żydów w kulturze polskiej oraz transferu wzorów polskich w obręb kultury żydowskiej. Początkowo odwoływały się
one przede wszystkim do tego stylu opisu i interpretacji związków interkulturowych, który nazywany jest dyskursem udziału17 i kładzie nacisk na wartości podzielane przez obie grupy.
Od lat 80. XX wieku w pracach powstających w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Polsce zasadniczym narzędziem stał się już jednak model polisystemu
kultury, który również dziś wydaje się wyjątkowo funkcjonalny i fortunny w ujmowaniu transformacji i przekształceń modernizacyjnych. Teoria polisystemów
eksponuje bowiem zjawisko heterogeniczności kultur, śledzi rolę procesów interferencji i transferu kulturowych wzorów a przepływy kulturowe traktuje jako klu15
Zob. E. Geller, Spory o genezę języka jidysz [w:] Jidyszland. Polskie przestrzenie, red. E. Geller,
M. Polit, Warszawa 2008. Kalki językowe i rodzaje zapożyczeń słownikowych analizuje autorka szerzej w pracy Jidysz. Język Żydów polskich, Warszawa 1994.
16
B. Harshav, Language in Time of Revolution, Stanford 1993, s. 5.
17
M. Rosman, Żydowski wkład w (wielokulturową) cywilizację [w:] idem, Jak pisać historię żydowską? Używam nazwy dyskurs udziału w miejsce zaproponowanego przez tłumaczkę pracy Rosmana, Agnieszkę Jagodzińską, sformułowania dyskurs wkładu ze względu na polską tradycję: zob.
K. Dresdner, Udział Żydów w poezji polskiej XIX w., „Miesięcznik Żydowski” 1932, z. 5; Ch. Löw,
Smok w słowiczym gnieździe. (Żydzi w poezji Odrodzonej Polski), Warszawa 1934; E. Igel, Udział
Żydów w literaturze polskiej [w:] Almanach żydowski wydany przez Hermana Stachla, Lwów 1937;
Udział Żydów w kulturze, t. 1, Kraków 1938.
13
czowy czynnik rozwoju i utrzymania witalności zarówno kulturowych systemów,
jak ich złożonych konfiguracji. Opis nowoczesnej kultury żydowskiej w Polsce
jako trójjęzycznego polisystemu przedstawił w połowie lat 80. w klasycznym już
dziś studium Hebrew – Yiddish – Polish. The Trilingual Jewish Culture izraelski
historyk Chone Shmeruk18.
Za jedną z najważniejszych konsekwencji rewolucyjnego przejścia od tradycyjnego, zamkniętego, religijnego polisystemu kultury żydowskiej do nowoczesnego, otwartego polisystemu sekularnego badacze uznają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w przekształconej kulturze żydowskiej i nowoczesnej
kulturze nieżydowskiej. Włączenie się w działanie instytucji należących do tych
obszarów zależało od indywidualnego wyboru. Polisystem świecki pozwalał
„również zasymilowanym Żydom na zwrot (lub powrót) do wybranych aspektów
żydowskiej kultury i tradycji”19. W konsekwencji wszystko to prowadzić miało
do stałego i wielokierunkowego przepływu ludzi, wartości, idei, symboli pomiędzy różnymi opcjami językowymi i kulturowymi, w tym pomiędzy żydowskimi
i nieżydowskimi domenami.
W ostatnich latach model polistystemu łączony bywa coraz częściej z ujęciami inspirowanymi przez antropologię interpretatywną i krytykę postkolonialną.
Najnowsze i najbardziej radykalne propozycje wprowadzają do opisów kontaktów
polsko-żydowskich kategorię hybrydyczności20.
Wśród nowych metodologicznych ujęć ważne miejsce przypada pracom Moshe Rosmana, który – odwołując się do antropologii interpretatywnej i jej koncepcji kultury jako systemu znaczeń – proponuje, by badać polsko-żydowskie związki
kulturowe na poziomie wartości przyjmowanych przez obie społeczności. Perspektywa ta pozwala mu wskazać, że niezależnie od jawnych i oczywistych różnic
kultura polska i żydowska podzielały pewne wspólne kody wartości należące do
dziedzictwa europejskiego.
Rosman ujmuje polsko-żydowskie relacje jako relacje kultury grupy dominującej, większościowej, polskiej i kultury grupy mniejszościowej, żydowskiej. Wedle jego koncepcji w wiekach XVI–XVIII kultura żydowska była na ziemiach polskich jedną z kultur mniejszościowych21, relacje zaś między nią i kulturą polską
można opisać, wskazując strefy izolacji i strefy kontaktu oraz podstawowe znaki
18
Chone Shmeruk, Hebrew – Yiddish – Polish. The Trilingual Jewish Culture [w:] The Jews of Poland Between Two World Wars, ed. Y. Gutman, E. Mendelsohn, J. Reinharz, Ch. Shmeruk, Hanover
and London 1989. Polski przekład: Ch. Shmeruk, Hebrajska – jidysz – polska. Trójjęzyczna kultura
żydowska, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, „Cwiszn. Pomiędzy. Żydowski Kwartalnik o Literaturze
i Sztuce” 2011, nr 1–2.
19
B. Harshav, op. cit., s. 35.
20
Zob. I. Bartal, S. Ury, Between Jews and their Neighbors: Isolation, Confrontation, and Influence in Eastern Europe, „Polin. Studies in Polish Jewry”, t. 24, Oxford 2012, s. 16–17.
21
M. Rosman, Innovative Tradition: Jewish Culture in the Polish-Lithuanian Commonwealth
[w:] Cultures of the Jews. A New History, ed. D. Biale, New York 2002, s. 525.
INDEKS OSÓB
Aaron II z Karolina 42
Abraham z Leszna 44
Abramowicz Dina 108
Abramowicz Hirsz 108, 110, 118
Abramson Glenda 94
Achad Ha-Am (właśc. Aszer Cwi Ginzberg)
309, 311
Ackerman-Lieberman Phillip 37
Adalberg Samuel 28
Adamczyk Mieczysław Jerzy 36
Adamczyk-Garbowska Monika 10, 13, 15, 19,
116
Adamski Antoni 274, 275, 277
Adler Eliyana R. 36
Adorno Theodor W. 187, 195
Agnon Samuel Josef (właśc. Szmuel Josef
Czaczkes) 311
Ajschtet Andrzej 156
Aldrovandi Ulisses 31
Almi A. (właśc. Elijahu Chaim Szeps) 37
Altbauer Moshe 19
Alterman Natan 93, 94
Amichaj Jehuda 93
Amiel Irit 146
Amishai-Maisels Ziva 129, 130
Andrews Julie 287
Ankersmit Frank 156, 158
An-ski Sz. (właśc. Szlojme Zajnwel Rapoport)
40, 47, 50, 53, 108
Antosik-Piela Maria 61, 66, 75
Apte Ryszard 127–134, 136–143
Arendt Hannah 226
Arnstein Marek (Marek Arnsztejn, pseud.
Andrzej Marek) 72, 306
Arnsztajnowa Franciszka (pseud. FAM) 71
Asz Szalom (Szolem Asz) 305, 306, 311
Augillar Grace 304
Awneri Szraga 96, 105
Bachórz Józef 63
Bagłajewski Arkadiusz 170–172
Balcerzan Edward 171
Bałaban Majer 9, 215, 307
Banasiak Bogdan 193
Banasiewicz-Ossowska Ewa 10, 26, 49
Bandówna Lena 68, 302
Barasz Aszer 95
Bar-Itzhak Haya 11, 18
Barnard Alan 14
Barnik Mojżesz 76, 83
Baron Salo 27
Bartal Israel 13, 15, 120
Bartmiński Jerzy 53
Basiuk Tomasz 151
Basok Mosze 96, 312
Bator Joanna 159
Battegay Gaspar 20
Bauerlein Mark 263
Bauman Zygmunt 211, 215, 221
Baumgarten Jean 32
Bazan Andrzej 63
Bąbiak Grzegorz 61
Bącal Bartosz 275
Bączyński Robert 280
Bechtel Delphine 310, 311
Bednarek Monika 291, 292
Beer David 254
Beeton Sue 287, 288
Belkind Izrael 80, 82
Ben-Amos Dan 46
Bencjon Halberstam 279, 281
Benczer Benjamin 46
Benequit Isaac A. 41
Benet Meir 39
Ben-Ezra Akiwa 38, 43
Ben-Hillel 308
Ben-Icchak Awraham 106
Benjamin Walter 185, 194–199
Ben-Szalom Jehuda 309
Benszalom Bencijon 99
Berdyczewski Micha Josef 311
Berger Icchak Arje 95–97, 100–105, 312
316
Berger Meir 30, 41, 44
Bergner Hinde 45, 50
Bergson Henri 195
Berkelhammer Wilhelm 77
Bernatowicz Małgorzata 253
Bernstein Ignacy 28
Bernstein Mordche W. 30
Bertman Stephen 254
Bhabha Homi K. 27
Biadula Źmitrok 51
Biale David 13
Bialik Chaim Nachman 79, 90, 97, 103, 309–
311, 313, 314
Białoszewski Miron 170
Biazzi Giovanni Antonio (Il Sodoma) 133
Biderman Dawid 273, 274, 280
Biedrzycki Krzysztof 171
Biegeleisen Henryk 39, 50, 52
Bielik-Robson Agata 195–198, 202, 203
Biełowa Olga 28, 46, 54
Bienenstock Maks (Maksymilian Bienenstock) 76
Bieńczyk Marek 158, 165, 185–194, 196, 197,
200, 201, 203
Bloois Joost de 132
Blumental Nachmen 40, 48, 52, 55
Bojarska Katarzyna 189, 190, 192, 237
Bolecki Włodzimierz 63
Bonusiak Włodzimierz 127
Borowski Jarosław 164, 168, 171, 175, 179,
180
Borowski Mateusz 156
Borzymińska Zofia 273
Boyarin Daniel 132, 134, 135, 142
Brach-Czaina Jolanta 169
Brady Erika 32
Brandstaetter Dora 77
Brandstaetter Mordechaj Dawid 62
Brandstaetter Roman 102, 103, 308
Brenner Josef Chaim 103, 311
Breysach Barbara 20, 214
Broderson Mojżesz 311
Bronsztejn Szyja 35, 36
Brubaker Roger 216, 217
Brzeska Iza 120
Brzezina Maria 18, 19, 159
Brzozowska Małgorzata 53
Buber Martin 77
Buchstab Tamar Awi Jonah 77
Bukowiec Paweł 64, 167
Burska Lidia 159, 234, 235
Burton Robert 31
Buryła Sławomir 75
Burzyńska Anna 185, 193
Bydłoń Antoni 14
Caine Hall T. 303
Cejtlin Aron 15, 97, 116
Chagall Marc 130, 131
Chajes Chaim 47
Charizman Mordechaj 87–89, 91
Chmielewska Katarzyna 191
Chmielewski Wojciech 193
Chmielnicki Bohdan 113, 230
Chodorow Nancy 159
Chofaj Jaakow 97
Chomski Dow 97
Chwalba Andrzej 292
Cieślikowa Agnieszka 61
Clifford James 11, 14, 17
Cohen Israel 94
Cohen Natan 95
Cohn Adolf Jakub 64, 66, 67, 70, 301
Corrsin Stephen D. 35
Crossick Geoffrey 76
Crowe David M. 295
Cuber Marta 146, 158, 186
Cummins Stephen Anthony 132
Cur Muki 196
Cypryański Piotr 253
Czapliński Przemysław 164, 187
Czarny Daniel 112
Czernichowski Saul 309, 311, 313, 314
Czesler Josef 97
Czeszko Bohdan 18
Czirikow Eugeniusz (Jewgienij Czirikow) 304
Czułkowa Ludmiła 46
Czyż Antoni 19
Dan Demeter 47
Danek Olga 233
Dąbrowski Mieczysław 171
Dean Jodi 259
Deluga Waldemar 45
Derrida Jacques 185, 187, 191–196
Deweniszski Ajzyk Meir (zob. A. Wajter)
107–115, 117, 118, 121
Dgani Rachel 96
Dioskurydes 31
Dłuski Wiktor 156
317
Domańska Ewa 156, 158, 187
Dorson Richard M. 25
Doubrovsky Serge 132
Drażyńska Marta 103, 307, 310
Dresdner Karol 12
Dresner Chaja 290
Drozdowski Rafał 257, 258, 261
Dubnow Szymon 27
Düringsfeld Ida von 28
Dydyński Krzysztof 284
Dykman Salomon 102, 310, 313, 314
Dynner Glenn 51
Dzierżyńska Aleksandra 201
Eck Natan 99
Edelman Marek 146
Ehrlich Abraham 37, 77
Eiger Akiwa 40
Einhorn Erin 296, 297
Eisenbach Artur 36
Eker Anda 75, 79, 81, 86, 91
Eliasberg Jehuda Becalel 50
Elimelech z Leżajska (właśc. Elimelech
Weissblum) 42, 274, 275
Eliszewa (właśc. Eliszewa Bychowska) 103,
311
Endelmanowa-Rosenblattowa Czesława 69,
73
Engelking Barbara 148, 159
Esterka 19
Even-Zohar Itamar 303, 304
Fabbro Franco 30
Fajgenbaum M.J. 47
Fajwuszinski A. 29, 46
Farber J. 38, 51
Farer Dowid 30
Feldhorn Juliusz 82
Feldman Maria 303
Feldman Wilhelm 18, 60, 65–68, 72, 73
Ferenc Tomasz 257
Feuermann Betty 78, 79
Fichman Jaakow 76, 84, 85, 90, 91, 95, 310
Fijałkowska-Janiak Irena 20
Filiciak Mirosław 253
Fink Ida 146
Finkelsztejn Leo 116
Finlan Stephen 132
Fogel Dawid 106
Fogelzon J. 114
Frajlich Anna 211
Franciszek Józef I Habsburg 223, 230
Frankel Alona 146
Freud Sigmund 158, 195
Frick David 16
Frug Szymon 60, 62, 305, 311
Fryszman Dawid 62, 90, 309, 311
Fuks Marian 34
Gabryś Monika 16, 116
Galchinsky Michael 62
Galen 31, 49
Gane Nicholas 254
Ganzfried Salomon 41
Garewicz Jan 234, 235
Gawalewicz Marian 63
Gawliński Stanisław 210, 224, 227
Gawrieli Nachum 88, 89, 91
Gawron Edyta 292
Gelber Mark H. 81
Geller Ewa 11, 12, 16, 18
Gilman Sander 135
Ginzburg Saul 41, 54
Girard Rene 263
Glasenapp von Gabriele 64, 303
Gluzman Michael 94
Głowacka Dorota 149, 151
Głowiński Michał 151, 171, 191
Głuchowski Piotr 127
Gnessin Uri Nissan 311
Gnutek Wawrzyniec 142
Goetel Ferdynand 224
Goeth Amon 290, 295, 296
Goffman Erving 201
Goldbaum Wilhelm 213, 214, 226
Goldberg Lea 93, 94
Goldberg-Mulkiewicz Olga 14–17, 26, 49
Goldszmidt Emanuel I. 107, 108, 112, 114,
115
Golka Marian 10
Goody Jack 39, 42
Gordon Izaak Lejb 311
Gordon Szojl (Saul) 110
Gordon-Mlotek Chane 109, 112, 113
Gorelik Szmarjahu 107
Gorki Maksim (właśc. Aleksiej Maksimowicz
Pieszkow) 136
Goszczyńska Mirosława 263
Gottlober Abraham Ber 77
Graff Agnieszka 151
318
Granach Aleksander 38
Grin Irek 86
Grinberg Uri-Cwi 104, 120
Gross Natan 141
Grosz Georg 129, 139
Grozwajer Marcin 230
Gruber Ruth Ellen 15, 233, 245
Grunwald Max 26, 30, 52
Gruszecki Artur 63
Grydzewski Mieczysław 208, 209
Grynberg Henryk 188
Grynberg Uri Cwi 311
Gutman Yisrael (Israel) 13, 95
Guttuso Renato 130
Gwóźdź Andrzej 254, 256, 259
H. Jehudi 275
Habielski Rafał 209
Halberstam Chaim 274, 278, 279
Halevy Jehuda 79
Halkowski Henryk 281, 293, 296
Halperin Jechiel 83–85, 89, 91
Halpern Joel 30, 40
Ha-Meiri Awigdor 106
Haney Lynne 76
Hański Bartłomiej 214, 215
Harkavy Alexander 50, 51
Harshav Benjamin 12, 13, 21
Hartglas Apolinary 89
Haupt Heinz-Gerhard 76
Haur Jakub Kazimierz 28, 31, 40
Healey Dan 136
Hechajmi (Uchmani) Azriel 97
Heidegger Martin 152, 195
Heine Heinrich 304
Henten Willem van 131
Hertz Aleksander 10, 16
Herzl Theodor 76, 79, 90
Herzog Elisabeth 9, 37
Heschel Joshua 9
Hetény Zsuzsa 60
Hever Hanan 96, 106
Hipokrates 31, 49
Hirsch Marianne 151–157, 189
Hirszberg J.W. 82
Hirszowicz Abraham Eliezer 43
Hitler Adolf 130, 228
Hoffman David S. 255, 268, 269
Hoffman Zygmunt 34
Holzer Jerzy 214, 222, 226
Hońdo Leszek 25
Horn Maurycy 34
Hołówka Jacek 244
Hovorka Oskar 53
Hudes Tadeusz 209
Huelle Paweł 163
Hufford David J. 32, 33
Igel Emil 12
Ihr Daniel 79, 81, 91
Immama [nierozszyfrowany pseudonim] 79,
91
Indelman Elchanan 94, 98
Isserles Mojżesz 44, 294
Itzkovitz Daniel 134
Izaak ben Eliezer 40
Jabłońska Renata 146
Jackson Peter 287
Jaffe Lejb (Leon Jaffe) 111, 113
Jagodzińska Agnieszka 9, 12, 27
Jakobsen Janet R. 135
Jakowska Krystyna 222
Jakubovitz Immanuel 49
Jan Paweł II 277
Janion Maria 118, 120–122, 150
Janiszewska Katarzyna 281
Januszewski Tadeusz 209
Japola Józef 43
Jarzębski Jerzy 171, 209
Jenkins Henry 253, 257, 263, 264, 268
Jesienin Siergiej 97
Józef II 35
Junis Zew 38, 47, 52
K.E.F. [nierozszyfrowany kryptonim] 68
K.W. [nierozszyfrowany kryptonim] 67
Kac Szimen 38
Kacenelson Icchak 96, 99, 103, 311
Kafka Franz 212, 213, 216, 226
Kahan Berl 38
Kahan Jakub 89
Kahan Jehuda Lejb 30, 43
Kaltenbergh Lew 18
Kamiński Janusz 294, 295
Kaplanski Judl 48
Kapralska Łucja 215, 228
Kariw Josef 42
Karlówna Sulamith 81, 82, 91
Karni Jehuda 106, 311
319
Kassow Samuel 110
Katka Reszke 233–235, 240, 242, 249
Katz Janina 146
Katz Mordechaj 278
Kaye Richard 133
Kazimierz III Wielki 19, 230
Kearney Richard 185
Keff Bożena 146
Kenally Thomas 289
Key Ellen 76
Kiersnowska Krystyna 275
Kilar Maria 278
Kisiel Marian 173
Kitowska-Łysiak Małgorzata 171
Klausner Józef 313
Klee Paul 197
Klejnocki Jarosław 164
Kletzel Cheskel Zwi 86–88, 91
Kłos Juliusz 110
Kłoskowska Antonina 10, 15
Kmak Rafał 278
Koczkodaj Izabela 62
Kokoschka Oskar 130
Kolbuszewski Jan 63
Kołodziejska Zuzanna 59, 63, 72, 73, 75, 86,
301
Kompert Leopold 64, 72, 304
Konopnicka Maria 63
Konwicki Tadeusz 18
Kopaliński Władysław 120
Kopciowski Adam 165, 179
Kopeć Zbigniew 176, 180
Korczak Janusz (właśc. Henryk Goldszmidt)
82, 84, 87, 90, 91
Körner Lewi 80, 81, 91
Kosshut Stanisława 83
Kossoy Edward 45
Kościuszko Tadeusz 113, 119–122
Kotik Jechezkel 38, 54
Kowalski Marcin 127
Koźmiński Leszek M. 209
Krall Hanna 146
Krasicki Ignacy 65
Kraushar Aleksander 63
Krawczyńska Dorota 16, 116
Kronfeld Adolf 53
Kronfeld Chana 93, 96
Królak Sławomir 254
Krug Gary 253
Krynicka Natalia 20
Kryszak Janusz 104
Krzysztofek Kazimierz 254
Kubiak Zygmunt 218
Kubis Andrzej 156
Kubisiowska Katarzyna 149, 157
Kuhmerker-Sirkes Cecylia (Cecylia
Kuhmerkerówna) 77
Kulbak Mosze 311
Kuryluk Ewa 146
Kuśniewicz Andrzej 213
Kwartin Zawel 41, 49
Kwieciński Bartosz 293
L.H.P [nierozszyfrowany kryptonim] 69
LaCapra Dominick 158, 237, 239
Lamdan Izaak 311
Landau Gisela 77
Landau-Czajka Anna 208–211, 214, 217, 219,
230
Lander Pinchas 96, 98, 100
Lapidus Steven 135, 138, 139
Lauterbach Artur 81, 91
Lebrun Yvan 30
Lechoń Jan 229
Leciński Maciej 188
Lefin Menachem Mendel 50, 51
Legeżyńska Anna 174
Legutko-Ołownia Agnieszka 289, 290
Lejwik Halper 311
Lesicz-Stanisławska Katarzyna 62
Lessing Gotthold Ephraim 304
Leszczawski-Schwerk Angelique 79
Leśniak Jerzy 280
Levinas Emmanuel 195
Lew Henryk 41, 47, 49
Lewinski Jom-Tow 52
Libera Zbigniew 33, 39, 46
Lichtenbaum Leon 65, 66
Lifschitz Menashe 280
Lifszyc Szabtaj 42
Ligocka Roma 146
Lilien-Czarnecka Maria 208
Lilientalowa Regina 33, 37, 39, 40, 42, 46, 53
Lindau Paul 72
Linecki Jicchok Joel 38
Lipiec Izaak 29, 39, 43
Lipszyc Adam 185, 193, 194, 197, 199
Lor Alfred 60, 305
Lorenzetti Ambrogio 137
Löw Chaim 12
Redaktor prowadząca
Anna Poinc-Chrabąszcz
Adiustacja językowo-stylistyczna
Wojciech Adamski
Korekta
Elżbieta Białoń
Skład i łamanie
Wojciech Wojewoda
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-81, 12-663-23-82, fax 12-663-23-83
Download