Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona

advertisement
ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Optymalna Ochrona
indywidualne
ubezpieczenie na życie
indeks …/…/…/…
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona
I. TWOJE UBEZPIECZENIE
W jaki sposób zawierana jest umowa ubezpieczenia?
§4
Umowa ubezpieczenia
§1
1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na warunkach określonych
w OWU.
2. Wniosek ubezpieczeniowy, OWU, polisa, aneks do polisy, inne załączniki do polisy oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony,
stanowią integralną część umowy ubezpieczenia i określają warunki
umowy ubezpieczenia.
Co AXA ubezpiecza i za co odpowiada?
§2
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia – w zależności od wybranego pakietu ubezpieczeniowego – może obejmować następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
1) śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
2) śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż
w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku;
3) śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w następstwie wypadku
komunikacyjnego zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż
w okresie 6 miesięcy od dnia wypadku komunikacyjnego;
4) uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powstały w następstwie
nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie udzielania
ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że uszczerbek wystąpił nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego
wypadku;
5) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w okresie udzielania ochrony
ubezpieczeniowej, w celu leczenia choroby lub obrażeń ciała powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego
w okresie udzielania ochrony, oraz pobyt Ubezpieczonego na
OIOM/OIT w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
6) poważne zachorowania Ubezpieczonego, o których mowa w § 35
pkt 14), których pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie
udzielania ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem iż ochroną
ubezpieczeniową nie są objęte poważne zachorowania, o których
mowa w § 24 ust. 6;
7) śmierć współmałżonka, która nastąpiła w okresie udzielania
ochrony ubezpieczeniowej;
8) śmierć współmałżonka, która nastąpiła w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż
w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku;
9) śmierć dziecka, która nastąpiła w okresie udzielania ochrony
ubezpieczeniowej;
10) urodzenie się dziecka, które nastąpiło w okresie udzielania
ochrony ubezpieczeniowej;
11) śmierć rodzica lub teścia, która nastąpiła w okresie udzielania
ochrony ubezpieczeniowej.
§3
1. Właściciel polisy może dokonać wyboru pakietu ubezpieczeniowego
spośród pakietów ubezpieczeniowych oferowanych przez AXA.
2. Wybrany przez Właściciela polisy pakiet ubezpieczeniowy wskazany
jest w polisie.
1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana przez Właściciela polisy na
podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku ubezpieczeniowego, stanowiącego ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia jest zawierana po przyjęciu wniosku ubezpieczeniowego przez AXA.
2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia AXA może żądać, aby Ubezpieczony:
– poddał się badaniu medycznemu, z wyłączeniem badań genetycznych, lub
– przedstawił dokumentację medyczną stwierdzającą stan jego
zdrowia.
O powyższym wymogu AXA zawiadomi Właściciela polisy w terminie
30 dni od dnia przedstawienia przez niego oświadczenia o stanie
zdrowia Ubezpieczonego.
3. Badanie medyczne przeprowadzone jest przez wskazanego przez
AXA lekarza lub zakład opieki zdrowotnej. Koszt badań medycznych
ponosi AXA.
4. Badanie medyczne jest wykonywane wyłącznie w celu oceny ryzyka
ubezpieczeniowego.
5. Po dokonaniu analizy ryzyka ubezpieczeniowego, przeprowadzonej
na podstawie danych zawartych we wniosku ubezpieczeniowym, dokumentacji medycznej, badań medycznych oraz innych elementów
ryzyka, AXA może:
1) podjąć decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia na warunkach
zawartych we wniosku ubezpieczeniowym i OWU, albo
2) podjąć decyzję o odmowie zawarcia umowy ubezpieczenia, albo
3) zaproponować Właścicielowi polisy zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach odmiennych od zawartych we wniosku ubezpieczeniowym i OWU.
6. W przypadku odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia AXA zwraca
Właścicielowi polisy, w terminie 14 dni od dnia odmowy zawarcia
umowy ubezpieczenia, wpłaconą składkę, o ile została opłacona.
7. Jeżeli wniosek ubezpieczeniowy został wypełniony nieprawidłowo lub
jest niekompletny, Właściciel polisy lub Ubezpieczony są zobowiązani do uzupełnienia wyżej wymienionego dokumentu bądź jego ponownego sporządzenia, w terminie określonym przez AXA.
8. AXA ma prawo nie zaakceptować wniosku bez podania przyczyny.
9. W przypadku podjęcia przez AXA decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia, AXA wystawia polisę i doręcza ją Właścicielowi polisy.
Na jaki czas zawierana jest umowa ubezpieczenia i w jaki sposób
ulega przedłużeniu?
§5
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, licząc od daty
początku ochrony.
2. Właściciel polisy lub AXA mają prawo na 1 miesiąc przed rocznicą
polisy złożyć oświadczenie w sprawie nieprzedłużania umowy ubezpieczenia na kolejny okres. W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia
ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu roku polisy.
3. Jeżeli żadna ze Stron nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust.
2, umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na kolejny rok, na tych
samych warunkach, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4–7.
4. AXA może zaproponować Właścicielowi polisy warunki przedłużenia
tej umowy co najmniej miesiąc przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia.
5. Właściciel polisy ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania takiej
propozycji złożyć AXA oświadczenie, że nie wyraża na nią zgody. W takim przypadku umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z upływem
okresu, na jaki została zawarta.
1
6. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania takiej propozycji Właściciel
polisy nie złoży AXA żadnego oświadczenia, Strony umowy ubezpieczenia uznają, że umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na kolejny okres, na zaproponowanych przez AXA warunkach.
7. Z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia, umowa ubezpieczenia nie będzie przedłużana na
kolejne okresy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje pakiet ubezpieczeniowy Senior, wówczas umowa ubezpieczenia nie będzie przedłużana na kolejne okresy z upływem ostatniego dnia roku
polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69. rok życia.
W jakim czasie trwa odpowiedzialność AXA?
§6
Początek ochrony ubezpieczeniowej
1. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej
rozpoczyna się w dacie rozpoczęcia ochrony, nie wcześniej jednak niż
w dniu opłacenia składki w wymaganej wysokości.
Wygaśnięcie ochrony
2. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej
na podstawie umowy ubezpieczenia wygasa z dniem:
1) rozwiązania umowy ubezpieczenia;
2) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Właściciela polisy.
3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wygasa z dniem wypłaty świadczenia z tego tytułu, którego
kwota wraz z sumą świadczeń wypłaconych z tytułu uszczerbku na
zdrowiu Ubezpieczonego łącznie odpowiada 100% uszczerbku na
zdrowiu.
4. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci współmałżonka wygasa
z dniem śmierci współmałżonka.
5. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego wygasa z dniem wystąpienia poważnego zachorowania
Ubezpieczonego, z tytułu którego Ubezpieczonemu należne jest
świadczenie.
Jakie są zasady płatności składki?
2. Składka płatna jest na rachunek bankowy AXA, w wysokości i terminach określonych w polisie.
3. Składkę uznaje się za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego AXA (wskazanego w polisie jako właściwy do jej opłacania) kwotą
należnej składki.
4. W razie zaległości w opłacaniu składki AXA zalicza otrzymaną wpłatę
z tytułu składki w pierwszej kolejności na poczet składki najwcześniej
wymagalnej.
Jaka jest możliwość odroczenia terminu płatności składki?
5. Z wyłączeniem pierwszej wymagalnej składki, Właścicielowi polisy
przysługuje prawo do okresu prolongaty płatności składki, trwającego
2 miesiące polisy.
6. Okres prolongaty płatności składki liczony jest od dnia wymagalności
składki najwcześniej wymagalnej.
7. Prolongata nie zwalnia Właściciela polisy z obowiązku opłacenia wymagalnej składki i nie skutkuje zmianą terminu jej wymagalności.
Warunki zmiany częstotliwości opłacania składki
8. W każdą rocznicę polisy Właściciel polisy może dokonać zmiany częstotliwości opłacania składki.
9. W celu dokonania zmiany częstotliwości opłacania składki Właściciel
polisy powinien doręczyć AXA wniosek nie później niż w terminie 30
dni przed rocznicą polisy.
10. Warunkiem wyrażenia przez AXA zgody na zmianę częstotliwości
opłacania składki jest opłacenie przez Właściciela polisy wszystkich
składek wymagalnych do dnia doręczenia wniosku AXA.
11. AXA przesyła Właścicielowi polisy decyzję o wyrażeniu zgody lub o odmowie wyrażenia zgody na zmianę częstotliwości opłacania składki
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku AXA.
III. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego
II. SKŁADKA I SUMY UBEZPIECZENIA
W jaki sposób ustalana jest wysokość składki?
§7
1. Wysokość składki jest ustalana w zależności od wybranego przez
Właściciela polisy pakietu ubezpieczeniowego i wieku Ubezpieczonego.
2. Wysokość składki określona jest w polisie.
Gdzie określone są sumy ubezpieczenia?
§ 10
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej AXA wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe
w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
§ 11
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku oraz z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
§8
1. Wysokości sum ubezpieczenia określone są w polisie.
2. Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie prolongaty stanowi kwota określona w polisie, pomniejszona o składkę należną i wymagalną z tytułu umowy ubezpieczenia za okres od
pierwszego dnia okresu prolongaty do dnia końca miesiąca polisy,
w którym nastąpiła śmierć Ubezpieczonego.
W jaki sposób opłacana jest składka?
§9
Jaka jest częstotliwość opłacania składki?
1. Właściciel polisy może opłacać składkę z częstotliwością roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną.
2
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie
wypadku komunikacyjnego
§ 12
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego AXA wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie
wypadku komunikacyjnego oraz z tytułu: śmierci Ubezpieczonego, śmierci
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o ile zdarzenia
te objęte są zakresem ochrony ubezpieczeniowej.
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
§ 13
1. W przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe iloczynowi ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.
2. Procent uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, zgodnie z tabelą uszczerbków, mającą
zastosowanie do indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna
Ochrona, obowiązującą w AXA, na podstawie dokumentacji medycznej, a w przypadkach wątpliwych – na podstawie badań medycznych
zleconych przez AXA i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego
przez AXA. Koszt zleconych badań medycznych ponosi AXA.
3. W przypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu w obrębie
narządu, którego czynności były upośledzone przed nieszczęśliwym
wypadkiem, ustalony procent trwałego uszczerbku pomniejszany jest
o procent uszczerbku wynikający z wcześniejszego upośledzenia
czynności tego narządu.
4. Suma wypłaconych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie jednego nieszczęśliwego wypadku nie
może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na
zdrowiu Ubezpieczonego.
5. Kolejne świadczenie wypłacone z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego nie może być wyższe niż część sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, wynikająca z różnicy
pomiędzy 100% uszczerbku na zdrowiu a sumą procentów uszczerbku odpowiadających świadczeniom wypłaconym dotychczas z tego
tytułu.
Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
pieczeniowego lub świadczeń ubezpieczeniowych za 90 dni pobytu
w szpitalu.
7. Świadczenie wypłacane jest po zakończeniu pobytu Ubezpieczonego
w szpitalu, z tym że na pisemny wniosek Ubezpieczonego, złożony
AXA w okresie jego pobytu w szpitalu, może nastąpić częściowa wypłata świadczenia po każdym 1-miesięcznym okresie pobytu w szpitalu.
8. Należne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu i pobytu Ubezpieczonego na OIOM/OIT ustalane jest na podstawie dokumentacji medycznej, a w przypadkach wątpliwych – na podstawie
badań medycznych zleconych przez AXA i przeprowadzonych przez
lekarza wskazanego przez AXA. Koszt zleconych badań medycznych
ponosi AXA.
Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
§ 15
1. W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego, którego pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie udzielania
ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia z tytułu poważnego
zachorowania Ubezpieczonego.
2. AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie pod warunkiem, że Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od
dnia:
1) rozpoznania choroby, o której mowa w § 35 pkt 14) lit. a)–j);
2) zabiegu, o którym mowa w § 35 pkt 14) lit. k)–l).
3. Rodzaj oraz data wystąpienia poważnego zachorowania ustalane są
na podstawie dokumentacji medycznej, a w przypadkach wątpliwych
– na podstawie badań medycznych zleconych przez AXA i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez AXA. Koszt zleconych
badań medycznych ponosi AXA.
§ 14
1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się
i trwa w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w celu leczenia choroby, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe:
1) 0,6% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – za każdy dzień pobytu w szpitalu, do 14. dnia włącznie,
oraz
2) 0,5% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – za 15. i każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu.
2. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się
i trwa w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w celu leczenia
obrażeń ciała powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe równe:
1) 1% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – za każdy dzień pobytu w szpitalu, do 14. dnia włącznie, oraz
2) 0,5% sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – za 15. i każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu.
3. W przypadku zbiegu wyżej wymienionych przyczyn pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, Ubezpieczonemu przysługuje wyłącznie jedno,
najwyższe świadczenie ubezpieczeniowe.
4. Oprócz świadczenia określonego w ust. 1 i 2, w przypadku pobytu
Ubezpieczonego na OIOM/OIT, AXA wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM/OIT w wysokości określonej w tabeli świadczeń, dla wybranego przez Właściciela polisy
pakietu ubezpieczeniowego.
5. AXA wypłaci świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego na OIOM/
OIT, pod warunkiem że pobyt Ubezpieczonego na OIOM/OIT pozostaje w bezpośrednim związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu, za
który AXA ponosi odpowiedzialność.
6. W każdym roku polisy odpowiedzialność AXA z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wygasa z dniem wypłaty świadczenia ubez-
Świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka
§ 16
W przypadku śmierci współmałżonka w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe
w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci współmałżonka.
Świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
§ 17
W przypadku śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia
z tytułu śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
oraz z tytułu śmierci współmałżonka.
Świadczenie z tytułu śmierci dziecka
§ 18
W przypadku śmierci dziecka w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci dziecka.
Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka
§ 19
1. W przypadku urodzenia się, w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, dziecka, będącego dzieckiem wymagającym leczenia, AXA
wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości
3
sumy ubezpieczenia z tytułu urodzenia się dziecka wymagającego
leczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. W przypadku gdy przy urodzeniu dziecko otrzymało 1–4 punktów
w skali Apgar, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 150% sumy ubezpieczenia z tytułu urodzenia się dziecka wymagającego leczenia.
3. Niezależnie od świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, w przypadku urodzenia się dziecka Ubezpieczonego po upływie 10 miesięcy,
liczonych od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci
Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy
ubezpieczenia z tytułu urodzenia się dziecka.
Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub teścia
§ 20
1. W przypadku śmierci rodzica lub teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że śmierć nastąpiła nie później niż w okresie
6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci rodzica lub teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
2. Niezależnie od świadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
śmierci rodzica lub teścia po upływie 6 miesięcy, liczonych od daty
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia
z tytułu śmierci rodzica lub teścia.
3. Z tytułu śmierci rodzica lub teścia, w okresie obowiązywania umowy
ubezpieczenia AXA wypłaci nie więcej niż:
1) 2 świadczenia w związku ze śmiercią rodzica;
2) 2 świadczenia w związku ze śmiercią rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
3) 2 świadczenia w związku ze śmiercią teścia;
4) 2 świadczenia w związku ze śmiercią teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Podstawa ustalania wysokości świadczeń w przypadku zdarzeń
ubezpieczeniowych powstałych w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
§ 21
W przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA wypłaci należne świadczenie ubezpieczeniowe
równe sumie ubezpieczenia z dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku
lub obliczone na podstawie wysokości tej sumy z dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
Wskazanie Uposażonych i określenie ich udziału w świadczeniu
ubezpieczeniowym
§ 22
1. We wniosku ubezpieczeniowym Ubezpieczony może wskazać jedną
lub więcej osób jako Uposażonych.
2. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony może
dokonać zmiany Uposażonych.
3. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby jako Uposażonego,
Ubezpieczony może określić procentowy udział każdej z tych osób
w świadczeniu ubezpieczeniowym.
4. W przypadku nieokreślenia procentowego udziału Uposażonych
w świadczeniu ubezpieczeniowym lub określenia udziałów, których
suma nie stanowi 100%, przyjmuje się, że udziały Uposażonych są
równe.
4
Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego
5. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z chwilą śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
6. Jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo jeżeli
umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, jego prawo przypada pozostałym Uposażonym proporcjonalnie do przypadających im
procentowych udziałów w świadczeniu ubezpieczeniowym.
7. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych lub
wszyscy umyślnie przyczynili się do jego śmierci, świadczenie ubezpieczeniowe przypada spadkobiercom Ubezpieczonego.
8. Za osobę, która zmarła przed śmiercią Ubezpieczonego, uważa się
również osobę, która zmarła jednocześnie z Ubezpieczonym.
Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego
§ 23
1. Uprawniony do otrzymania danego świadczenia ubezpieczeniowego
obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia AXA o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
2. AXA, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Uprawnionego,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia
ubezpieczeniowego oraz jego wysokości.
3. AXA zobowiązana jest wypłacić świadczenie ubezpieczeniowe w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu
zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia zakresu odpowiedzialności AXA okazało się
niemożliwe w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
świadczenie ubezpieczeniowe powinno być wypłacone w terminie 14
dni od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednak bezsporną część
świadczenia ubezpieczeniowego AXA powinna spełnić w powyższym
21-dniowym terminie.
4. Jeżeli w terminach określonych w ustępach powyższych AXA nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego, zobowiązane jest do zawiadomienia na piśmie zgłaszającego roszczenie, informując go o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń.
5. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego jest dokonywana przez AXA
w formie bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej do
jego otrzymania.
6. W przypadku śmierci Ubezpieczonego po nabyciu przez niego prawa
do wypłaty świadczenia AXA wypłaci to świadczenie jego spadkobiercom.
7. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje
w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, AXA poinformuje o tym pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie, wskazując na
okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub
częściową odmowę wypłaty świadczenia.
IV. ZA CO AXA NIE ODPOWIADA
Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera ograniczenia, dlatego w tej części
dokumentu są one dokładnie przybliżone. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi postanowieniami, które wyjaśniają, w jakich sytuacjach świadczenie
nie zostanie przyznane.
Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?
§ 24
1. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej
na wypadek śmierci jest wyłączona, jeżeli śmierć Ubezpieczonego
nastąpiła na skutek:
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona
1) działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroru lub zamieszkach, chyba że jego udział wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub
obrony koniecznej;
2) samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od
daty zawarcia umowy ubezpieczenia;
3) samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności.
2. Świadczenie z tytułu:
1) śmierci współmałżonka;
2) śmierci rodzica;
3) śmierci teścia;
4) śmierci dziecka;
nie zostanie wypłacone, jeżeli powyższe zdarzenia ubezpieczeniowe
nastąpiły na skutek działań lub czynności, o których mowa w ust. 1,
dokonanych przez osoby wymienione w niniejszym ustępie.
3. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu pobytu Ubezpieczonego
w szpitalu nie zostanie wypłacone, jeżeli cel pobytu w szpitalu związany był z:
1) leczeniem lub poddaniem się Ubezpieczonego zabiegowi pozostającemu w związku z ciążą, porodem lub połogiem, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie ma zastosowania w stosunku do pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z porodem, jeżeli okres
pobytu w szpitalu od dnia porodu do dnia wypisu ze szpitala trwa
nieprzerwanie co najmniej 10 dni i ma na celu leczenie choroby
Ubezpieczonego, będącej skutkiem powikłań poporodowych;
2) poddaniem się przez Ubezpieczonego operacji plastycznej lub
kosmetycznej, chyba że była ona niezbędna w celu usunięcia
skutków nieszczęśliwego wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony
w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
3) wykonaniem Ubezpieczonemu rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań rentgenowskich oraz innych badań,
o ile przyczyną ich przeprowadzenia nie jest choroba lub obrażenia ciała Ubezpieczonego;
4) wykonaniem Ubezpieczonemu zabiegów rehabilitacyjnych, w tym
również rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej;
5) leczeniem dysfunkcji psychicznych lub umysłowych, w tym nerwic;
6) leczeniem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV Ubezpieczonego;
7) leczeniem wad wrodzonych Ubezpieczonego;
8) leczeniem skutków samookaleczenia Ubezpieczonego;
9) leczeniem skutków spożycia alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych (leczenie uzależnień).
Kiedy ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona i czego
nie obejmuje?
4. W okresie 3 miesięcy, liczonych od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, AXA udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu pobytu w szpitalu ograniczonej wyłącznie do pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała powstałych
bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego
w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
5. W przypadku gdy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia
choroby rozpoczął się przed dniem rozpoczęcia lub w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakresie,
świadczenie z tytułu tego pobytu w szpitalu nie przysługuje.
6. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu poważnego zachorowania
Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli:
1) poważne zachorowanie lub jego objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono przed upływem 3 miesięcy, liczonych od daty
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;
2) poważnym zachorowaniem jest choroba Parkinsona występująca
w postaci parkinsonizmu wtórnego (objawowego).
7. Świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka nie zostanie wypłacone,
jeżeli śmierć współmałżonka nastąpiła w okresie pierwszych 3 miesięcy, liczonych od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
8. Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka nie zostanie wypłacone
w przypadku, gdy urodzenie się dziecka nastąpiło w okresie pierwszych 10 miesięcy, a w przypadku urodzenia się dziecka wymagającego leczenia – gdy urodzenie nastąpiło w okresie pierwszych 5
miesięcy, liczonych od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
9. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu:
1) śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
2) śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego;
3) uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
4) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu;
5) poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
6) śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
7) śmierci dziecka;
8) śmierci rodzica lub teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
nie zostanie wypłacone, jeżeli odpowiednio nieszczęśliwy wypadek,
choroba, obrażenia ciała będące przyczyną pobytu w szpitalu lub poważne zachorowanie, są następstwem:
a) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi lub
prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm³,
b) niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych,
c) usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego
czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa,
d) udziału Ubezpieczonego w sportach wysokiego ryzyka,
e) pełnienia przez Ubezpieczonego zawodowej służby wojskowej,
f) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub dokumentu uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu, lub pojazd ten nie posiadał
odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego,
g) transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych,
h) dysfunkcji psychicznych lub umysłowych, w tym nerwic,
i) utraty przytomności poprzedzającej fizyczne obrażenia ciała,
w tym napadów padaczkowych.
W przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia jest życie współmałżonka, teścia, rodzica lub dziecka, postanowienia ust. 9 stosuje się
odpowiednio do tych osób.
10. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu urodzenia się dziecka wymagającego leczenia nie zostanie wypłacone, jeżeli urodzenie się dziecka wymagającego leczenia nastąpiło:
1) w związku z chorobą AIDS lub zarażeniem się dziecka wirusem
HIV w okresie płodowym;
2) wskutek przyjmowania przez matkę dziecka w okresie ciąży alkoholu, narkotyków lub leków nieprzepisanych przez lekarza albo
użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim;
3) w związku z nieuzasadnionym nieskorzystaniem z porady lekarskiej lub nieprzestrzeganiem przez matkę dziecka w okresie
ciąży zaleceń lekarzy oraz podejmowaniem przez matkę dziecka
działań powodujących wady płodu;
4) w wyniku choroby lub urazu dziecka, zaistniałych podczas porodu
lub po urodzeniu się dziecka.
5
Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji
§ 25
1. W przypadku ujawnienia, że przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia Właściciel polisy lub Ubezpieczony podał nieprawdziwe wiadomości, a zwłaszcza zatajona została choroba Ubezpieczonego lub
współmałżonka, AXA – w okresie pierwszych trzech lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia – może odmówić wypłaty świadczenia.
Wspomniane konsekwencje nie będą miały zastosowania, jeżeli nieprawdziwe wiadomości nie miały wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.
2. Jeżeli do podania nieprawdziwych wiadomości lub zatajenia informacji doszło na skutek umyślnej winy Właściciela polisy lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane
umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem tych nieprawdziwych lub zatajonych okoliczności.
V. OBOWIĄZKI
VI. REZYGNACJA, WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
UBEZPIECZENIA
Kiedy można zrezygnować z polisy?
§ 28
1. Właściciel polisy może odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez
złożenie AXA w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, w terminie:
1) 45 dni;
2) 15 dni – jeżeli Właściciel polisy jest przedsiębiorcą,
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Właściciela polisy z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim AXA udzielała
ochrony ubezpieczeniowej.
Kiedy można wypowiedzieć umowę?
§ 29
Jakie są obowiązki Właściciela polisy?
§ 26
1. Właściciel polisy ma obowiązek opłacać składkę w wysokości i terminach określonych w polisie.
2. Właściciel polisy jest zobowiązany do powiadomienia AXA o każdej
zmianie swojego adresu korespondencyjnego.
3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz
osoby trzeciej, Właściciel polisy jest zobowiązany do przekazania
Ubezpieczonemu:
1) przed wyrażeniem przez Właściciela polisy zgody na zmianę warunków umowy lub zmianę prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia – informacji w tym zakresie wraz z określeniem wpływu
tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia,
2) niezwłocznie po przekazaniu Właścicielowi polisy przez AXA – informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej
umowy ubezpieczenia,
4. W przypadku nieprzekazania przez Właściciela polisy informacji Ubezpieczonemu, zgodnie z postanowieniami ust. 3, Właściciel polisy ponosi wobec Ubezpieczonego odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
Jakie są obowiązki AXA?
§ 27
1. AXA jest zobowiązana do potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy i doręczenie jej Właścicielowi polisy.
2. AXA jest zobowiązana do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego
zgodnie z zasadami określonymi w OWU.
3. AXA jest zobowiązana do przekazania Właścicielowi polisy, przed
wyrażeniem przez niego zgody na zmianę warunków umowy ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia
– informacji w tym zakresie wraz z określeniem wpływu tych zmian
na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
1. Właściciel polisy ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
w każdym czasie jej obowiązywania, poprzez złożenie AXA oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w formie pisemnej – pod
rygorem nieważności.
2. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje w ostatnim dniu okresu, za który
została opłacona składka, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym najbliższą rocznicę polisy.
Kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu?
§ 30
1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
1) wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Właściciela
polisy z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
2) z upływem okresu na jaki została zawarta – jeżeli Strony nie przedłużyły okresu jej obowiązywania;
3) z upływem okresu na jaki została zawarta – jeżeli Strony nie
uzgodnią warunków zmiany umowy ubezpieczenia do rocznicy
polisy;
4) po upływie okresu prolongaty – jeżeli wymagalna składka za okres,
w którym AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej, nie została zapłacona w tym terminie mimo uprzedniego wezwania przez AXA do
jej zapłaty w terminie nie krótszym niż 7 dni;
5) z dniem śmierci Ubezpieczonego.
2. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta, wpłacona składka za okres udzielanej
przez AXA ochrony ubezpieczeniowej nie podlega zwrotowi.
3. Jeżeli umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu przed upływem
okresu, za który została opłacona składka, AXA dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony.
VII. SKARGI I ZAŻALENIA
Skargi i zażalenia
§ 31
1. Osoba zainteresowana może wnosić skargi i zażalenia do Zarządu
AXA.
2. Skargi i zażalenia powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA
lub przesyłane na adres AXA. Powinny one określać dane umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz
przedmiot skargi lub zażalenia.
6
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona
3. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia AXA. W przypadku gdy rozpatrzenie skargi lub zażalenia nie jest możliwe w tym terminie, AXA
poinformuje o tym osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, oraz
rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie skargi
lub zażalenia stało się możliwe.
4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, niezwłocznie po rozpatrzeniu,
w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z tą osobą.
5. Niezależnie od trybu określonego w niniejszym paragrafie organem
uprawnionym do rozpatrywania skarg i zażaleń na działalność AXA
jest Rzecznik Ubezpieczonych, Komisja Nadzoru Finansowego, jak
również miejski i powiatowy Rzecznik Konsumentów.
6. AXA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Kwoty otrzymane przez osoby fizyczne z tytułu ubezpieczeń na życie
są wolne od podatku, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania
składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
3. Kwoty otrzymane przez osoby prawne z tytułu ubezpieczeń na życie
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
IX. DEFINICJE
Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć, stosowanych w niniejszym dokumencie oraz w innych dokumentach stanowiących integralną
część umowy ubezpieczenia.
Sąd właściwy do rozstrzygania sporów
§ 32
Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby AXA, Właściciela
polisy, Ubezpieczonego lub Uprawnionego.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ INFORMACJA
O PRZEPISACH PODATKOWYCH
Postanowienia końcowe
§ 33
1. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do dokonania zmiany umowy ubezpieczenia jest wymagana zgoda Ubezpieczonego, złożenie przez Właściciela polisy oświadczenia dotyczącego zmiany umowy ubezpieczenia jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę umowy ubezpieczenia
w imieniu Ubezpieczonego, który upoważnił Właściciela polisy do jej
wyrażenia. Dodatkowo w takim przypadku, wraz z oświadczeniem
dotyczącym zmiany umowy ubezpieczenia, Właściciel polisy jest zobowiązany doręczyć AXA oświadczenie Ubezpieczonego o wyrażeniu
zgody na zmianę umowy ubezpieczenia, jeżeli nie upoważnił Właściciela polisy do dokonania tej czynności lub odwołał takie upoważnienie.
2. AXA odmówi realizacji dyspozycji, jeżeli wniosek lub dokument dyspozycji zostały wypełnione nieprawidłowo lub są niekompletne.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 paragrafu, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być dokonywane na
piśmie. Oświadczenia i zawiadomienia składane AXA powinny być
przesyłane na adres siedziby AXA bądź składane osobiście w jej siedzibie.
4. O ile OWU nie wymagają zachowania formy pisemnej, Strony mogą
ustalić, że oświadczenia i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia będą składane z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość.
5. W sprawach nieuregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy o działalności
ubezpieczeniowej.
Informacja o przepisach podatkowych
§ 34
1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kwot otrzymanych
przez osoby fizyczne z tytułu ubezpieczeń na życie określa ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Co oznaczają poszczególne pojęcia?
§ 35
1) AXA – AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie;
2) choroba – stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Ubezpieczonego na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach,
układach lub całym ustroju Ubezpieczonego;
3) data rozpoczęcia ochrony – określony w polisie dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność AXA
z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
4) dziecko – dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko przez niego
przysposobione, które w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
nie ukończyło 25. roku życia;
5) miesiąc polisy – miesiąc rozpoczynający się w dacie rozpoczęcia
ochrony, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca, a jeżeli nie ma takiego dnia w danym miesiącu – w ostatnim
dniu tego miesiąca;
6) nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane
wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, które spowodowało u Ubezpieczonego fizyczne
obrażenia ciała; zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet
występujących nagle, nie uważa się za nieszczęśliwy wypadek; za
nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu niniejszych OWU nie uznaje się
także następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia lub
pochylenia Ubezpieczonego;
7) obrażenia ciała – uszkodzenie narządów lub układów narządów
Ubezpieczonego, powstałe bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
8) Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK), Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) – wydzielony, specjalistyczny pododdział szpitalny funkcjonujący w obrębie oddziału,
kliniki kardiologicznej lub oddziału internistycznego o profilu kardiologicznym, przeznaczony do leczenia chorych wymagających stałego
nadzoru i ciągłego monitorowania czynności życiowych wyłącznie
z nagłych wskazań kardiologicznych; w rozumieniu niniejszych OWU
za OIOK uznaje się również samodzielną jednostkę organizacyjną
(oddział), jeżeli funkcjonuje w obrębie monoprofilowanych kardiologicznych jednostek opieki zdrowotnej o najwyższym stopniu referencyjności (instytuty); pobyt w OIOK/OINK powinien być udokumentowany w karcie wypisu ze szpitala lub poświadczony przez właściwego
kierownika kliniki lub oddziału szpitalnego; w rozumieniu niniejszych
OWU za OIOK/OINK nie uważa się: sali „R”, oddziału rehabilitacji
kardiologicznej oraz sal nadzoru pooperacyjnego, znajdujących się
w obrębie oddziałów klinik kardiochirurgicznych;
9) Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/Oddział Intensywnej Terapii (OIOM/OIT) – wydzielony, specjalistyczny oddział szpitalny prze-
7
10)
11)
12)
13)
14)
8
znaczony dla chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
wymagających intensywnego leczenia, opieki i stałego nadzoru; w rozumieniu niniejszych OWU za OIOM/OIT uznaje się również Oddział
Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK) oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK);
OWU – niniejsze Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na
życie Optymalna Ochrona;
pakiet ubezpieczeniowy – określony przez AXA zbiór zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową, zawierający
określone wariantowo koszty ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy
ubezpieczenia wypłacane lub stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu zajścia
zdarzeń ubezpieczeniowych;
pobyt w szpitalu – pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej:
a) 5 dni – dotyczy pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, wyłącznie
w celu leczenia doznanych obrażeń ciała lub choroby,
b) 10 dni od dnia porodu – dotyczy pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z porodem i ma na celu wyłącznie leczenie choroby Ubezpieczonego, będącej skutkiem powikłań poporodowych;
w rozumieniu niniejszych OWU okres pobytu w szpitalu rozpoczyna
się w dniu przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, a kończy się w dniu
wypisania Ubezpieczonego ze szpitala; pobyt w szpitalu powinien
zostać potwierdzony kartą informacyjną leczenia szpitalnego;
polisa – dokument wystawiany przez AXA, potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia;
poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób Ubezpieczonego:
a) zawał serca – rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia
sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego; rozpoznanie musi być
oparte na stwierdzeniu typowego wzrostu lub spadku stężenia
biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CKMB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu górnej granicy referencyjnej, z współistniejącym co
najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników
niedokrwienia mięśnia sercowego:
– typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,
– jeden z następujących objawów EKG, wskazujących na świeże
niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie
lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa;
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów
wieńcowych,
b) udar mózgu – martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem
dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem
do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:
– wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,
– obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres min. 60 dni od
chwili rozpoznania udaru mózgu,
– obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu
w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu
magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone);
z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:
– epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA),
– zawały mózgu lub krwawienia środczaszkowe spowodowane
zewnętrznym urazem,
– wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych;
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym
zmianom objawów klinicznych,
nowotwór złośliwy – nowotwór (guz) złośliwy charakteryzujący się
niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek
nowotworowych, powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych
tkanek; rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również przypadki białaczki, chłoniaka złośliwego (w tym chłoniaka skory), chorobę
Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego i mięsaka;
z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:
– rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), dysplazja oraz wszelkie
zmiany przedrakowe,
– rak gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania mniejszym
niż T2N0M0,
– wszelkie nowotwory skóry z wyjątkiem czerniaka złośliwego
przekraczającego warstwę naskórka,
– rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczołu tarczowego,
– wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją HIV,
niewydolność nerek – schyłkowe stadium choroby nerek (niewydolność nerek), wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem
czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do
przewlekłej dializoterapii,
guzy mózgu – wszystkie guzy mózgu, które nie są klasyfikowane
jako złośliwe; potwierdzone przez specjalistę neurologa lub neurochirurga, wymagające usunięcia lub, w przypadku zaniechania
operacji, powodujące trwały ubytek neurologiczny,
wykluczeniu podlegają: krwiaki, ziarniaki, cysty, guzy szyszynki
lub przysadki mózgowej oraz malformacje naczyń mózgowych,
utrata wzroku wskutek choroby – całkowita, nieodwracalna utrata widzenia w obu oczach spowodowana chorobą; rozpoznanie
musi być potwierdzone przez lekarza okulistę z ośrodka prowadzącego leczenie; ubezpieczenie nie obejmuje przypadków utraty
wzroku możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycznym,
oparzenia – głębokie termiczne lub chemiczne uszkodzenie powłok skórnych, uznane za oparzenia III stopnia, obejmujące nie
mniej niż 20% całkowitej powierzchni ciała;
przy ocenie powierzchni oparzenia stosuje się „regułę dziewiątek” lub tabelę Lunda i Browdera,
utrata mowy – całkowita, nieodwracalna utrata funkcji mowy na
skutek:
– uszkodzenia krtani lub strun głosowych w przebiegu choroby
przewlekłej,
– uszkodzenia ośrodka mowy w OUN,
– resekcji narządu mowy (krtani), trwająca nieprzerwanie co
najmniej 8 miesięcy i potwierdzona orzeczeniem lekarza specjalisty foniatry lub laryngologa;
wyłączeniu podlegają wszystkie przypadki utraty mowy na tle
schorzeń psychicznych;
choroba Alzheimera (demencja przedstarcza) przed 65. rokiem
życia – jednoznaczne rozpoznanie choroby Alzheimera (demencja
przedstarcza) przed 65. rokiem życia, które musi zostać potwierdzone przez specjalistę i udokumentowane typowymi wynikami
badań dodatkowych, w tym neuroradiologicznych (np. tomografia
komputerowa, rezonans magnetyczny, pozytronowa tomografia
emisyjna mózgu); choroba musi skutkować trwałą niezdolnością
do wykonywania czynności życia codziennego lub też musi skutkować koniecznością stałej opieki osób trzecich w związku z chorobą;
wszystkie powyższe warunki muszą być potwierdzone w stosownej dokumentacji medycznej przez okres co najmniej 3 ostatnich
miesięcy poprzedzających zgłoszenie roszczenia;
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona
15)
16)
17)
18)
19)
20)
j) choroba Parkinsona przed 65. rokiem życia – jednoznaczne rozpoznanie idiopatycznej lub pierwotnej choroby Parkinsona przed
65. rokiem życia musi zostać potwierdzone przez specjalistę;
choroba musi skutkować trwałą niezdolnością do wykonywania
czynności życia codziennego lub musi skutkować koniecznością
stałego przebywania chorego w łóżku i niezdolnością do podniesienia się bez pomocy zewnętrznej;
wszystkie powyższe warunki muszą być potwierdzone w stosownej dokumentacji medycznej przez okres co najmniej 3 ostatnich
miesięcy poprzedzających zgłoszenie roszczenia;
wykluczeniu podlegają wszystkie pozostałe, poza wymienionymi,
postacie parkinsonizmu;
k) przeszczep dużych narządów – przeszczepienie osobie ubezpieczonej, jako biorcy, jednego z niżej wymienionych kompletnych
narządów lub zakwalifikowanie Ubezpieczonego na oficjalną listę
biorców oczekujących na przeszczep jednego z niżej wymienionych narządów: serca, płuca, wątroby, nerki lub trzustki; ubezpieczeniem nie są objęte przeszczepy narządów innych niż wymienione powyżej, części narządów, tkanek lub komórek;
l) leczenie operacyjne naczyń wieńcowych – przeprowadzenie
operacji chirurgicznej przy otwartej klatce piersiowej, mającej na
celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej
tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego;
zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek innych zabiegów na tętnicach wieńcowych wykonywanych
od strony światła tętnicy wieńcowej i wykorzystujących techniki
cewnikowania naczyń wieńcowych lub techniki laserowe;
prolongata – 2 miesiące polisy od dnia wymagalności nieopłaconej
składki najwcześniej wymagalnej, w czasie których AXA ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej mimo
zaległości w zapłacie składki przez Właściciela polisy;
rocznica polisy – dzień w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy ubezpieczenia, odpowiadający dacie rozpoczęcia ochrony,
a jeżeli nie ma takiego dnia w danym roku – ostatni dzień miesiąca
kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia ochrony;
rodzic – matka lub ojciec Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego; za rodzica uznaje się również:
a) osobę będącą w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego żoną
ojca Ubezpieczonego lub wdową po ojcu Ubezpieczonego, o ile
nie wstąpiła ponownie w związek małżeński,
b) osobę będącą w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego mężem matki Ubezpieczonego lub wdowcem po matce Ubezpieczonego, o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński;
rok polisy – 12-miesięczny okres rozpoczynający się od daty rozpoczęcia ochrony oraz każdy kolejny 12-miesięczny okres rozpoczynający się od daty rocznicy polisy;
sporty wysokiego ryzyka – sporty lub aktywności fizyczne, których
uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze
względu na wystąpienie choćby jednego z następujących czynników
ryzyka: jazda konna, użycie broni białej lub palnej, użycie pojazdów
silnikowych, walka wręcz, schodzenie pod wodę na głębokość większą niż 10 m, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami;
za sporty wysokiego ryzyka uważa się również sporty ekstremalne, przez które rozumie się sporty lub aktywności fizyczne, których
uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub
działania w warunkach zagrożenia życia, w szczególności sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na
nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazda
po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach górskich, a także
wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow.
4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe;
Strony – AXA i Właściciel polisy;
21) suma ubezpieczenia – kwota określona w polisie będąca podstawą
do ustalenia wysokości świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia;
22) szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakład opieki lecznictwa zamkniętego, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę
pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych; za szpital nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum,
ośrodka, oddziału i pododdziału szpitalnego leczenia nerwic, ośrodka
leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych, ośrodka
sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka uzdrowiskowego,
a także szpitala, oddziału i ośrodka rehabilitacji;
23) świadczenie ubezpieczeniowe – kwota należna osobom uprawnionym w przypadku zajścia w okresie odpowiedzialności AXA zdarzenia
ubezpieczeniowego;
24) teść – matka lub ojciec współmałżonka; za teścia uznaje się również
osobę będącą w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego:
a) żoną ojca współmałżonka lub wdową po ojcu współmałżonka,
o ile po śmierci ojca współmałżonka nie wstąpiła ponownie
w związek małżeński,
b) mężem matki współmałżonka lub wdowcem po matce współmałżonka, o ile po śmierci matki współmałżonka nie wstąpił ponownie w związek małżeński;
W sytuacji gdy współmałżonek zmarł przed śmiercią swojego rodzica w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzic ten
pozostanie teściem Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczony po śmierci
współmałżonka nie zawarł ponownie związku małżeńskiego;
25) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której Właściciel polisy zawarł umowę ubezpieczenia, która w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 55. roku życia,
a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej pakiet
ubezpieczeniowy Senior – nie ukończyła 65. roku życia;
26) umowa ubezpieczenia – umowa zawarta na podstawie niniejszych
OWU;
27) Uposażony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego
na wypadek śmierci Ubezpieczonego;
28) Uprawniony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszych OWU;
29) urodzenie dziecka wymagającego leczenia – urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonego, potwierdzone wystawionym przez urząd
stanu cywilnego aktem urodzenia, w którym Ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic dziecka, które przy urodzeniu spełniało co najmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:
a) przy urodzeniu otrzymało 1–4 punktów w skali Apgar,
b) przy urodzeniu otrzymało 5–8 punktów w skali Apgar,
c) urodziło się z wadą wrodzoną,
d) urodziło się jako wcześniak.
przy ustalaniu punktacji w skali Apgar bierze się pod uwagę ostatnią
dokonaną ocenę;
30) urodzenie się dziecka Ubezpieczonego – urodzenie się żywego
dziecka Ubezpieczonego potwierdzone aktem urodzenia, wystawionym przez urząd stanu cywilnego, w którym Ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic tego dziecka;
31) uszczerbek – trwałe naruszenie sprawności organizmu Ubezpieczonego, powodujące upośledzenie czynności organizmu;
32) wada wrodzona – nabyta w życiu płodowym, pojedyncza lub mnoga
nieprawidłowość rozwojowa dotycząca narządu lub części ciała, doprowadzająca do zmian morfologicznych danego narządu, narządów
lub części ciała i upośledzająca czynność ustroju lub skracająca
życie; ochroną ubezpieczeniową objęte są wymienione w katalogu
9
33)
34)
35)
36)
37)
10
wad wrodzonych wady rozwojowe istniejące w chwili urodzenia żywego noworodka oraz takie, które ujawniły się do końca 1. roku życia
dziecka;
wcześniak – żywy noworodek, który urodził się porodem siłami natury
lub operacyjnym przed 36. tygodniem ciąży, z wagą poniżej 2500 g;
poród przedwczesny oraz wiek korygowany płodu muszą być potwierdzone w dokumentacji medycznej;
wiek – liczba ukończonych pełnych lat życia, liczona w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia; w każdą rocznicę
polisy wartość ta zwiększana jest o 1 (jeden);
Właściciel polisy – osoba fizyczna, która w dniu podpisania wniosku
ubezpieczeniowego ukończyła 18. rok życia, posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składki;
wniosek ubezpieczeniowy – wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, składany przez Właściciela polisy na formularzu dostarczonym
przez AXA;
współmałżonek – osoba, która w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub odpowiednio w dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku
pozostawała z Ubezpieczonym w związku małżeńskim w rozumieniu
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
38) wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym,
powietrznym lub wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako:
a) pasażer lub kierujący pojazdem silnikowym, motorowerem lub
pojazdem szynowym w rozumieniu prawa o ruchu drogowym,
b) pasażer lub kierujący statkiem morskim, promem morskim lub
pasażerskim statkiem powietrznym,
c) pieszy lub rowerzysta będący uczestnikiem ruchu w rozumieniu
prawa o ruchu drogowym.
Postanowienia końcowe
§ 36
1. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna
Ochrona zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA nr … z dnia …
2. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna
Ochrona wchodzą w życie z dniem … i mają zastosowanie do umów
zawartych od dnia …
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Jarosław Bartkiewicz
Arczewski
JJanusz A
ki
Więcej informacji uzyskasz od naszego przedstawiciela
AXA to jedna z największych grup finansowych
na świecie. Wieloletnie doświadczenie i stała obecność
na międzynarodowych rynkach sprawiły, że zaufało nam
już 95 milionów klientów w 61 krajach.
AXA w Polsce to różnorodność ubezpieczeń ochronnych,
zdrowotnych i turystycznych oraz otwarty fundusz emerytalny.
To także nowoczesne rozwiązania inwestycyjne dopasowane
do zróżnicowanych potrzeb klientów.
ubezpieczenia
inwestycje
emerytury
801 200 200
axa.pl
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 50, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 360 540 000 zł – wpłacony w całości
7871011
Naszym klientom oferujemy rzetelną analizę potrzeb
oraz wysoki standard obsługi.
Download