SITRANS P przetworniki ciśnienia

advertisement
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
nZastosowanie
Przetworniki SITRANS P300 są inteligentnymi cyfrowymi przetwornikami przeznaczonymi do pomiaru ciśnienia względnego
i absolutnego cieczy, par i gazów oraz poziomu hydrostatycznego. Dostępne są zarówno konwencjonalne przyłącza gwintowe
(manometryczne), jak i bogaty wybór przyłączy higienicznych
(spożywczych oraz farmaceutycznych).
Bogata funkcjonalność i łatwość obsługi przetworników
SITRANS P300 umożliwia ich precyzyjne dopasowanie do konkretnych aplikacji. Konfiguracja może być wykonywana lokalnie przy
pomocy 3 przycisków umieszczonych w obudowie przetworników lub zdalnie z wykorzystaniem komunikacji przez protokół
HART lub PROFIBUS PA. Ciśnienie procesowe może być wyrażone
jako sygnał prądowy 4...20 mA lub cyfrowy PROFIBUS PA.
Przetworniki mogą być wykonane w wersji przeciwwybuchowej
(iskrobezpiecznej z certyfikatem ATEX) do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Z1 lub Z0. Posiadają również certyfikat zgodności z normami europejskimi (znak CE).
Przetworniki SITRANS P300 mogą pracować w ekstremalnie trudnych warunkach mechanicznych i chemicznych. Mogą być wyposażone w oddzielacze membranowe w bardzo wielu dostępnych
wykonaniach, co jest niezbędne do pomiaru np. cieczy o dużej
lepkości. Odporność elektromagnetyczna w zakresie od 10 kHz
do 1GHz umożliwia ich zastosowanie w obszarach narażonych na
oddziaływanie silnego pola elektromagnetycznego.
Przetworniki SITRANS P300 w wykonaniu iskrobezpiecznym,
pozwalające na pracę w strefie Z0, mogą być zasilane z zasilaczy
klasyfikowanych jako „ia” lub „ib”.
nZalety
• bardzo wysoka dokładność pomiarowa i długoletnia żywotność
• wysoka stabilność długookresowa
• doskonała wiarygodność pomiarów nawet w ekstremalnie
trudnych warunkach
• pomiary gazów, par i cieczy
• możliwość pracy w środowisku korozyjnym (obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej)
• rozbudowane funkcje diagnostyczne i symulacyjne
• części zwilżane wykonane z materiałów o wysokiej odporności
procesowej (stal nierdzewna, hastelloy, opcjonalnie: złoto,
monel, tantal)
• zakres pomiarowy od 8 mbar do 400 bar
• możliwość konfiguracji przetwornika lokalnie poprzez przyciski
lub zdalnie poprzez protokół HART lub PROFIBUS PA.
nTypowe aplikacje
Przetworniki ciśnienia są dostępne w wykonaniu do pomiaru ciśnienia względnego oraz ciśnienia absolutnego. Na wyjściu przetwornika uzyskujemy niezależny od obciążenia sygnał prądowy
4...20 mA lub sygnał cyfrowy PROFIBUS PA. Sygnał wyjściowy jest
zawsze proporcjonalny liniowo do mierzonego ciśnienia.
Przetwornik SITRANS P300 mierzy agresywne oraz nieagresywne
pary, gazy i ciecze, również w strefie zagrożonej wybuchem.
Przetworniki występują w wersji przeznaczonej do pomiaru
• ciśnienia względnego
• ciśnienia absolutnego
Przy odpowiednim ustawieniu parametrów przetwornika może
on być również wykorzystany do pomiarów:
• poziomu
• objętości
• masy
Wykonanie iskrobezpieczne przetwornika jest przeznaczone do
instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem (strefa 1). Przetwornik posiada stosowne wymagane przepisami certyfikaty
zgodności z normami europejskimi (znak CE) oraz dyrektywą
ATEX
Ciśnienie względne
To wykonanie jest przeznaczone do pomiaru agresywnych, nieagresywnych i wybuchowych gazów, par i cieczy.
Najmniejszy zakres pomiarowy to 10 mbar wzgl., największy
to 400 bar wzgl.
Poziom
Z właściwymi ustawieniami parametrów przetwornik ciśnienia
względnego może być użyty do pomiaru poziomu agresywnych i nieagresywnych cieczy (również w atmosferze zagrożonej wybuchem).
W przypadku pomiaru poziomu w zbiorniku otwartym lub bezciśnieniowym należy użyć jednego przetwornika. Do pomiaru w zbiorniku
zamkniętym ciśnieniowym potrzebne będą dwa przetworniki oraz
sterownik.
Dla cieczy lepkich należy stosować przetwornik z oddzielaczem
membranowym.
Ciśnienie absolutne
Przetwornik w tym wykonaniu jest przeznaczony do pomiaru agresywnych, nieagresywnych i wybuchowych gazów, par i cieczy.
Najmniejszy zakres pomiarowy to 8 mbar abs., największy to 30 bar.
1
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
nBudowa
SITRANS P300
nZasada działania
Urządzenie składa się z:
• Elektroniki
• Obudowy
• Celi pomiarowej
Zasada działania elektronicznego układu pomiarowego
przetworników P300 HART
8
9
0.0.0.0.0
00
M
10
2
3
4
5
IA, UH
μC
7
interfejs HART
EEPROM
6
Elektronika
Sensor
1 Dławik kablowy
2 Tabliczka znamionowa
3 Odkręcana pokrywa
4 Wyświetlacz LCD
5 Przyłącze procesowe
Rys. 1 Widok ogólny przetwornika ciśnienia SITRANS P300
Niezależnie od wersji wykonania każdy przetwornik
SITRANS P300 posiada następujące elementy:
- tabliczkę znamionową (2) umieszczoną na bocznej ściance
obudowy, z wytłoczonym numerem zamówieniowym, określającym wersję wykonania przetwornika i jego maksymalny zakres
pomiarowy
- obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, zamkniętą od góry
okrągłą pokrywą (3), która może posiadać szybkę, umożliwiającą
bezpośredni odczyt wartości mierzonych na wyświetlaczu cyfrowym LCD (4)
- dławik kablowy (1) umieszczony z boku obudowy
- komorę pomiarową umieszczoną w dolnej części obudowy oraz
przyłącze procesowe (5)
- pod pokrywą (3) w górnej części obudowy znajdują się trzy
przyciski umożliwiające lokalną konfigurację przetwornika.
Zależnie od wersji przyłącze procesowe może różnić się od pokazanego na rysunku
6
EEPROM
1
Celka
pe pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IA
UH
Pe
Sensor celki pomiarowej
Wzmacniacz
Przetwornik analogowo-cyfrowy
Mikrokontroler
Przetwornik cyfrowo-analogowy
Pamięć nieulotna celki pomiarowej i elektroniki
Interfejs HART
Trzy klawisze (obsługa lokalna)
Wyświetlacz cyfrowy
Dioda oraz zaciski dla miliamperomierza
Prąd wyjściowy
Zasilanie
Ciśnienie procesowe
Rys. 2 Schemat funkcjonalny układu elektrycznego przetworników P300
Napięcie wyjściowe mostka piezorezystancyjnego czujnika
pomiarowego (1, Rys. 2 ,,P300 HART”), powstające pod wpływem
działającego nań ciśnienia, jest wzmacniane przez wzmacniacz
(2), a następnie przetwarzane na wartość cyfrową przez przetwornik analogowo-cyfrowy (3). Sygnał cyfrowy jest podawany
do mikroprocesora (4), gdzie następuje jego linearyzacja
i korekta temperaturowa. Tak skorygowany sygnał przekształcany
jest na sygnał analogowy 4 – 20 mA przez przetwornik cyfrowoanalogowy (5). Dioda (10) zabezpiecza przed odwrotną polaryzacją wyjścia prądowego.
Dane kalibracyjne czujnika pomiarowego, modułu elektronicznego oraz konfiguracyjne parametry procesowe zapisywane są
w dwóch nieulotnych pamięciach (6). Jedna z tych pamięci znajduje się w komorze pomiarowej przy czujniku pomiarowym, zaś
druga w module elektronicznym. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie, niezależne od siebie, wymiany czujnika lub modułu
elektroniki.
Przyciski (8) umożliwiają lokalną konfigurację przetwornika,
sprawdzenie wprowadzonych nastaw oraz odczyt rejestru błędów
na cyfrowym wyświetlaczu LCD (9). HART-modem (7) pozwala na
dokonanie zdalnej konfiguracji przetwornika z wykorzystaniem
protokołu komunikacji HART.
2
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
0.0.0.0.0
00
3
4
5
μC
EEPROM
PA
interfejs
7
2
6
7
Zasilacz
Coupler
11
12
EEPROM
Sensor celki pomiarowej
Wzmacniacz
Przetwornik analogowo-cyfrowy
Mikrokontroler
Izolacja galwaniczna
Pamięć nieulotna celki
pomiarowej i elektroniki
Interfejs PROFIBUS-PA
4
5
FF
interfejs
μC
EEPROM
7
6
Elektronika
BusMaster
1
Zasilanie
10
Zasilacz
Coupler
6
Sensor
Celka
pe
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
3
Zasilanie
10
6
Sensor
0.0.0.0.0
00
M
Elektronika
1
9
8
EEPROM
M
PROFIBUS DP
2
9
PROFIBUS-PA
8
Zasada działania elektronicznego układu pomiarowego
przetworników P300 FF
Foundation Fieldbus
Zasada działania elektronicznego układu pomiarowego
przetworników P300 PROFIBUS PA
pe Celka
pomiarowa
8
9
10
11
12
Trzy klawisze
(obsługa lokalna)
Wyświetlacz cyfrowy
Zasilanie
DP/PA coupler lub link
Master sieci
pe
Ciśnienie procesowe
1
2
3
4
5
6
7
Sensor celki pomiarowej
Wzmacniacz
Przetwornik analogowo-cyfrowy
Mikrokontroler
Izolacja galwaniczna
Pamięć nieulotna celki
pomiarowej i elektroniki
Interfejs FF
8
9
10
Trzy przyciski
(obsługa lokalna)
Wyświetlacz cyfrowy
Zasilanie
pe
Ciśnienie procesowe
Rys. 3 Schemat funkcjonalny układu elektronicznego.
Rys. 4 Schemat funkcjonalny układu elektronicznego.
Napięcie wyjściowe mostka piezorezystancyjnego czujnika
pomiarowego (1), powstające pod wpływem działającego nań
ciśnienia, jest wzmacniane przez wzmacniacz (2), a następnie
przetwarzane na wartość cyfrową przez przetwornik analogowocyfrowy (3). Sygnał cyfrowy jest podawany do mikroprocesora
(4), gdzie następuje jego linearyzacja i korekta temperaturowa.
Tak skorygowany sygnał przekazywany jest do izolowanego
galwanicznie (5) interfejsu komunikacyjnego PROFIBUS PA (7).
Napięcie wyjściowe mostka piezorezystancyjnego czujnika
pomiarowego (1, Rys. 4 „Schemat funkcjonalny układu elektronicznego przetworników P300 FF”), powstające pod wpływem
działającego nań ciśnienia, jest wzmacniane przez wzmacniacz
(2),
a następnie przetwarzane na wartość cyfrową przez przetwornik
analogowo-cyfrowy (3). Sygnał cyfrowy jest podawany do mikroprocesora (4), gdzie następuje jego linearyzacja i korekta temperaturowa. Tak skorygowany sygnał przekazywany jest do izolowanego galwanicznie (5) interfejsu komunikacyjnego Foundation
Fieldbus (7).
Dane kalibracyjne czujnika pomiarowego i modułu elektronicznego oraz konfiguracyjne parametry procesowe zapisywane są
w dwóch nieulotnych pamięciach (6). Jedna z tych pamięci znajduje się przy czujniku pomiarowym, zaś druga w module elektronicznym. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie, niezależne
od siebie, wymiany czujnika lub modułu elektroniki.
Przyciski (8) umożliwiają lokalną konfigurację przetwornika,
sprawdzenie wprowadzonych nastaw oraz odczyt rejestru błędów
na cyfrowym wyświetlaczu LCD (9).
Dane pomiarowe oraz dane opisujące stan pracy i diagnostykę
przetwornika przesyłane są cyklicznie poprzez sieć PROFIBUS PA.
Dane konfiguracyjne oraz komunikaty o błędach przesyłane są
acyklicznie. Do odczytu przesyłanych danych niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie, np. SIMATIC PDM.
Dane kalibracyjne czujnika pomiarowego i modułu elektronicznego
oraz konfiguracyjne parametry procesowe zapisywane są
w dwóch nieulotnych pamięciach (6). Jedna z tych pamięci znajduje się przy czujniku pomiarowym, zaś druga w module elektronicznym. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie, niezależne od
siebie, wymiany czujnika lub modułu elektroniki.
Trzy przyciski (8) umożliwiają lokalną konfigurację przetwornika,
sprawdzenie wprowadzonych nastaw oraz odczyt rejestru błędów
na cyfrowym wyświetlaczu LCD (9).
Dane pomiarowe oraz dane opisujące stan pracy i diagnostykę
przetwornika przesyłane są cyklicznie poprzez sieć Foundation
Fieldbus. Dane konfiguracyjne oraz komunikaty o błędach przesyłane są acyklicznie. Do odczytu przesyłanych danych niezbędne jest
specjalistyczne oprogramowanie, np. Configurator firmy National
Instruments.
Zasada działania czujników pomiarowych przetworników P300
Dostępne przyłącza procesowe:
• G1/2
• 1/2-14 NPT
• membrana separująca:
- kołnierz zgodnie z normą EN
- kołnierz zgodnie z normą ASME
3
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
- NuG i przyłącza farmaceutyczne
1
1
5
6
2
5
2
4
4
3
pe
1
2
3
4
5
6
pe
Ciśnienie atmosferyczne
Celka pomiarowa
Przyłącze procesowe
Membrana
Ciecz wypełniająca
Czujnik ciśnienia względnego
Ciśnienie procesowe jako
zmienna mierzona
Rys. 5 Komora pomiarowa przetwornika do pomiaru ciśnienia względnego
1
2
3
4
5
pe
Ciśnienie atmosferyczne
Celka pomiarowa
Membrana
Ciecz wypełniająca
3
Czujnik ciśnienia względnego
Ciśnienie procesowe jako zmienna
pe
mierzona
Rys. 7 Komora pomiarowa przetwornika do pomiaru ciśnienia względnego
z membraną separującą
Ciśnienie pe, oddziałujące poprzez przyłącze procesowe (3) na
komorę pomiarową (2), jest przenoszone z membrany pomiarowej
(4) poprzez ciecz wypełniającą (5) do membrany krzemowej
z umieszczonym w niej mostkiem piezorezystancyjnym (6). Odkształcenie membrany krzemowej powoduje zmianę rezystancji elementów mostka, który na wyjściu podaje napięcie proporcjonalne do
zadanego ciśnienia wejściowego pe.
Ciśnienie pe, oddziałujące poprzez przyłącze procesowe (2) na
komorę pomiarową (1), jest przenoszone z membrany pomiarowej
(3) poprzez ciecz wypełniającą (4) do membrany krzemowej
z umieszczonym w niej mostkiem piezorezystancyjnym (5). Odkształcenie membrany krzemowej powoduje zmianę rezystancji elementów mostka, który na wyjściu podaje napięcie proporcjonalne do
zadanego ciśnienia wejściowego pe.
Przetwornik z zakresem ≤ 63 bar mierzy ciśnienie w stosunku
do ciśnienia atmosferycznego, a z zakresem ≥ 160 bar w stosunku
do próżni.
Przetwornik z zakresem ≤ 63 bar mierzy ciśnienie w stosunku
do ciśnienia atmosferycznego, a z zakresem ≥ 160 bar w stosunku
do próżni.
4
1
5
4
1
3
3
2
pe
1
2
3
4
5
pe
Celka pomiarowa
Przyłącze procesowe
Membrana
Ciecz wypełniająca
Czujnik ciśnienia absolutnego
Ciśnienie procesowe
jako zmienna mierzona
Rys. 6 Komora pomiarowa przetwornika do pomiaru ciśnienia absolutnego
Ciśnienie absolutne pe, oddziałujące poprzez przyłącze procesowe
(2), na komorę pomiarową (1), jest przenoszone z membrany pomiarowej (3) poprzez ciecz wypełniającą (4) do membrany krzemowej
z umieszczonym w niej mostkiem piezorezystancyjnym (5). Odkształcenie membrany krzemowej powoduje zmianę rezystancji elementów mostka, który na wyjściu podaje napięcie proporcjonalne do
zadanego wejściowego ciśnienia absolutnego pe.
4
1
2
3
4
pe
Celka pomiarowa
Membrana
Ciecz wypełniająca
Czujnik ciśnienia absolutnego
Ciśnienie procesowe
jako zmienna mierzona
2
pe
Rys. 8 Komora pomiarowa przetwornika do pomiaru ciśnienia absolutnego
z membraną separującą
Ciśnienie absolutne pe, oddziałujące poprzez przyłącze procesowe na komorę pomiarową (1), jest przenoszone z membrany
pomiarowej (2) poprzez ciecz wypełniającą (3) do membrany krzemowej z umieszczonym w niej mostkiem piezorezystancyjnym (4).
Odkształcenie membrany krzemowej powoduje zmianę rezystancji elementów mostka, który na wyjściu podaje napięcie proporcjonalne do zadanego wejściowego ciśnienia absolutnego pe.
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Parametryzacja przetworników P300
Lista parametrów ustawialnych, P300 HART
W zależności od wybranej wersji parametryzacja przetworników
SITRANS P300 może być dokonywana na wiele sposobów.
Parametr
Przyciski
lokalne
(P300
HART)
Komunikacja
przez protokół
HART
Początek zakresu (ustawiany z podaniem ciśnienia referencyjnego)
x
x
Koniec zakresu (ustawiany z podaniem ciśnienia referencyjnego)
x
x
Tłumienie
x
x
Początek zakresu (ustawiany bez
podania ciśnienia referencyjnego)
x
x
Koniec zakresu (ustawiany bez
podania ciśnienia referencyjnego)
x
x
Zero
x
x
Sygnał wyjściowy prądowy
x
x
Prąd wyjściowy w przypadku
wystąpienia błędu
x
x
Blokada przycisków i zmian parametrów
x
x1)
Jednostka fizyczna
x
x
Parametryzacja przy pomocy przycisków lokalnych
Przy pomocy przycisków umieszczonych w obudowie możliwe
jest lokalne ustawienie większości parametrów przetwornika
bez korzystania z (żadnego) dodatkowego narzędzia konfiguracyjnego
Parametryzacja poprzez protokół HART
Parametryzacja przetworników P300 HART jest dokonywana
poprzez komunikację wg protokołu HART, przy wykorzystaniu
komunikatora HART lub komputera klasy PC.
+
230 ... 1100 Ω
SITRANS P
przetwornik
Zasilanie
komunikator
HART
Rys. 9 Komunikacja HART przy wykorzystaniu komunikatora HART.
Wprowadzenie charakterystyki
x
Przy parametryzacji z wykorzystaniem komunikatora HART
komunikator włączany jest bezpośrednio w pętlę pomiarową.
Programowanie wyświetlacza LCD
x
Funkcje diagnostyczne
x
+
230 ... 500 Ω
SITRANS P
przetwornik
HART
modem
Zasilanie
PC lub
laptop
USB/RS 232
Rys. 10 Komunikacja HART przy wykorzystaniu komputera PC.
Przy parametryzacji z komputera PC połączenie z przetwornikiem
dokonywane jest za pośrednictwem modemu HART.
Sygnał komunikacyjny, zgodny z HART wersja 5.x lub 6.x, jest
nakładany na wyjściowy sygnał stałoprądowy w postaci modulacji częstotliwościowej (Frequency Shift Keying, FSK).
1)
Możliwe skasowanie ustawionej blokady zmian
Funkcje diagnostyczne przetwornika P300 HART
•
•
•
•
•
•
•
Ustawienie zera
Licznik (rejestr) zdarzeń
Rejestracja wartości granicznych
Alarm nasycenia prądowego
Wskaźnik „slave” maksymalnych wartości zmierzonych
Funkcje symulacyjne
Serwisowy licznik czasu pracy przetwornika
Jednostki fizyczne dostępne na wyświetlaczu przetwornika
P300 HART
Wielkość mierzona
Jednostka fizyczna
Ciśnienie (ustawienie może też być Pa, MPa, kPa, bar, mbar, torr, atm,
wykonane w fabryce)
psi, g/cm2, kg/cm2, inH2O, inH2O
(4 °C), mmH2O,
ftH2O (20 °C), inHg, mmHg
Poziom
m, cm, mm, ft, in
Objętość
m3, dm3, hl, yd3, ft3, in3,
US gallon, lmp. gallon, bushel,
barrel, barrel liquid
Masa
g, kg, t, lb, Ston, Lton, oz
Temperatura
K, °C, °F, °R
Inne
%, mA
5
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Parametryzacja poprzez protokół PROFIBUS PA
Komunikacja cyfrowa poprzez protokół PROFIBUS PA, profil 3.0,
oznacza bezpośrednie włączenie przetwornika P300 PA do cyfrowego systemu sterowania, np. SIMATIC PSC 7, przy czym komunikacja cyfrowa jest możliwa także w strefach zagrożonych wybuchem.
Do parametryzacji przetwornika poprzez PROFIBUS PA niezbędne
jest specjalne oprogramowanie, np. SIMATIC PDM (Process Device
Manager).
W pełni cyfrowa komunikacja poprzez protokół FOUNDATION
Fieldbus jest prosta w obsłudze. Poprzez protokół FOUNDATION
Fieldbus przetwornik P300 FF jest połączony z systemem kontrolującym proces. Komunikacja jest możliwa nawet w strefie zagrożenia wybuchem. Aby ustawić parametry z użyciem protokołu
FOUNDATION Fieldbus, wymagane jest użycie odpowiedniego
oprogramowania, np. National Instruments Configurator.
Parametry możliwe do ustawienia dla P300 PA oraz FF
Parametr
Przyciski
lokalne
(P300)
Komunikacja przez
PROFIBUS PA oraz FF
Tłumienie
x
x
Zero
x
x
Blokada przycisków i zmian
parametrów
x
x
Źródło wielkości mierzonej
x
x
Jednostka fizyczna
x
x
Położenie znaku dziesiętnego
x
x
Adres sieciowy urządzenia
x
x
Zmiana charakterystyki
x
x
Wprowadzenie charakterystyki
x
Programowanie wyświetlacza
LCD
x
Funkcje diagnostyczne
x
Funkcje diagnostyczne przetwornika P300 PA i FF
•
•
•
•
•
•
Licznik (rejestr) zdarzeń
Wskaźnik „slave” maksymalnych wartości zmierzonych
Serwisowy licznik czasu
Funkcje symulacyjne
Ustawienie zera
Rejestracja wartości granicznych
Jednostki fizyczne dostępne na wyświetlaczu przetwornika
P300 PA i FF
Wielkość mierzona
Jednostka fizyczna
Ciśnienie
(ustawienie może też być
wykonane w fabryce)
MPa, kPa, Pa, bar, mbar, torr, atm, psi,
g/cm2, kg/cm2, mmH2O, mmH2O (4 °C),
inH2O, inH20 (4 °C), ftH2O (20 °C), mmHg,
inHg
Poziom
m, cm, mm, ft, in, yd
Objętość
m3, dm3, hl, yd3, ft3, in3, US gallon,
lmp. gallon, bushel, barrel, barrel liquid
Przepływ objętościowy
m3/s, m3/min, m3/h, m3/d, l/s, l/min, l/h, l/ d,
Ml/d, ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/d,
US gallon/s, US gallon/min, US gallon/h, US
gallon/d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d
Przepływ masowy
g/s, g/min, g/h, g/d, kg/s, kg/min, kg/h, kg/d,
t/s, t/min, t/h, /t/d, lb/s, lb/min, lb/h, lb/d,
STon/s, STon/min, STon/h, STon/d, LTon/s,
LTon/min, LTon/h, LTon/d
Masa
t, kg, g, lb, oz, LTon, STon
Temperatura
K, °C, °F, °R
Inne
%
Wersja higieniczna.
6
W przypadku SITRANS P300 (7MF812.-…) z membraną separującą, wybór przyłączy pokrywa się z wymogami higienicznymi
EHEDG lub 3A. Więcej szczegółów w dalszej części specyfikacji.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to aby użyte materiały
uszczelnienia były zgodnie z wymaganiami 3A. Analogicznie,
wypełnienie płynem musi być zgodne z zaleceniami FDA.
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
nSpecyfikacja techniczna
F
SITRANS P300, wersja do pomiaru ciśnienia względnego i absolutnego
HART
PROFIBUS PA oraz FOUNDATION Fieldbus
Sygnał wejściowy
Przetwornik ciśnienia względnego
Wielkość mierzona
Ciśnienie względne
Rozpiętość zakresu (możliwość ustawienia)
lub zakres nominalny
Rozpiętość zakresu
Maksymalne ciśnienie
przeciążeniowe
Zakres nominalny
Maksymalne ciśnienie
przeciążeniowe
0.01 ... 1 bar wzgl.
(0.15 ... 14.5 psi g)
6 bar wzgl.
(87 psi g)
1 bar wzgl.
(14.5 psi g)
6 bar wzgl.
(87 psi g)
0.04 ... 4 bar wzgl. bar
wzgl.
(0.58 ... 58 psi g)
10 bar wzgl.
(145 psi g)
4 bar wzgl.
(58 psi g)
10 bar wzgl.
(145 psi g)
0.16 ... 16 bar wzgl.
(2.3 ... 232 psi g)
32 bar wzgl.
(464 psi g)
16 bar wzgl.
(232 psi g)
32 bar wzgl.
(464 psi g)
0.6 ... 63 bar wzgl.
(9.1 ... 914 psi g)
100 bar wzgl.
(1450 psi g)
63 bar wzgl.
(914 psi g)
100 bar wzgl.
(1450 psi g)
1.6 ... 160 bar wzgl.
(23.2 ... 2321 psi g)
250 bar wzgl.
(3626 psi g)
160 bar wzgl.
(2321 psi g)
250 bar wzgl.
(3626 psi g)
4.0 ... 400 bar wzgl.
(58 ... 5802 psi g)
600 bar wzgl.
(8700 psi g)
400 bar wzgl.
(5802 psi g)
600 bar wzgl.
(8700 psi g)
W zależności od rodzaju przyłącza, możliwe
są niewielkie różnice w zakresach.
W zależności od rodzaju przyłącza, możliwe
są niewielkie różnice w zakresach.
Minimalny zakres pomiarowy
• Komora pomiarowa z olejem silikonowym
30 mbar a (0.44 psi a)
Maksymalny zakres pomiarowy
• Komora pomiarowa z olejem silikonowym
100% maksymalnej rozpiętości zakresu
(maks. 160 bar wzgl. (2320 psi g) przy pomiarze tlenu i wypełnieniu cieczą obojętną)
Przetwornik ciśnienia absolutnego
Wielkość mierzona
Ciśnienie absolutne
Rozpiętość zakresu (możliwość ustawienia)
lub zakres nominalny
Rozpiętość zakresu
Maksymalne ciśnienie
przeciążeniowe
Zakres nominalny
Maksymalne ciśnienie
przeciążeniowe
8 ... 250 mbar a
(0.12 ... 3.6 psi a)
6 bar a
(87 psi a)
250 mbar a
(3.6 psi a)
6 bar a
(87 psi a)
0.043 ... 1.30 bar a
(0.62 ... 19 psi a)
10 bar a
(145 psi a)
1.30 bar a
(19 psi a)
10 bar a
(145 psi a)
0.16 ... 5 bar a
(2.3 ... 73 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
5 bar a
(73 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
1 ... 30 bar a
(14.5 ... 435 psi a)
100 bar a
(1450 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
100 bar a
(1450 psi a)
Minimalny zakres pomiarowy
• Komora pomiarowa z olejem silikonowym
0 mbar a (0 psi a)
Maksymalny zakres pomiarowy
• Komora pomiarowa z olejem silikonowym
100 % maksymalnego zakresu
100 % maksymalnego zakresu
Przetwornik ciśnienia względnego
z membraną czołową
Wielkość mierzona
Ciśnienie względne, membrana czołowa
Rozpiętość zakresu (możliwość ustawienia)
lub zakres nominalny
Rozpiętość zakresu
Maksymalne ciśnienie
przeciążeniowe
Zakres nominalny
Maksymalne ciśnienie
przeciążeniowe
0.01 ... 1 bar wzgl.
(0.15 ... 14.5 psi g)
6 bar wzgl.
(87 psi g)
1 bar wzgl.
(14.5 psi g)
6 bar wzgl.
(87 psi g)
0.04 ... 4 bar wzgl.
(0.58 ... 58 psi g)
10 bar wzgl.
(145 psi g)
4 bar wzgl.
(58 psi g)
10 bar wzgl.
(145 psi g)
0.16 ... 16 bar wzgl.
(2.32 ... 232 psi g)
32 bar wzgl.
(464 psi g)
16 bar wzgl.
(232 psi g)
32 bar wzgl.
(464 psi g)
0.6 ... 63 bar wzgl.
(9.14 ... 914 psi g)
100 bar wzgl.
(1450 psi g)
63 bar wzgl.
(914 psi g)
100 bar wzgl.
(1450 psi g)
Minimalny zakres pomiarowy
• Komora pomiarowa z olejem silikonowym
-100 mbar wzgl. (-1.45 psi g)
Maksymalny zakres pomiarowy
• Komora pomiarowa z olejem silikonowym
100 % maksymalnego zakresu
100 % maksymalnego zakresu
7
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
SITRANS P300, wersja do pomiaru ciśnienia względnego i absolutnego
HART
PROFIBUS PA oraz FOUNDATION Fieldbus
Przetwornik ciśnienia absolutnego
z membraną czołową
Wielkość mierzona
Ciśnienie absolutne, czujnik z membraną separującą
Rozpiętość zakresu (możliwość ustawienia)
lub zakres nominalny
Rozpiętość zakresu
Maksymalne ciśnienie
przeciążeniowe
Zakres nominalny
43 ... 1300 mbar a
(0.62 ... 18.9 psi a)
10 bar a
(145 psi a)
1300 mbar a (18.9 psi a) 10 bar a
(145 psi a)
0.16 ... 5 bar a
(2.32 ... 72.5 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
5 bar a
(72,5 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
1 ... 30 bar a
(14.5 ... 435 psi a)
100 bar a
(1450 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
100 bar a
(1450 psi a)
W zależności od rodzaju przyłącza,
możliwe są niewielkie różnice w zakresach.
Maksymalne ciśnienie
przeciążeniowe
W zależności od rodzaju przyłącza,
możliwe są niewielkie różnice w zakresach.
Minimalny zakres pomiarowy
• Komora pomiarowa z olejem silikonowym
0 bar a (0 psi a)
Maksymalny zakres pomiarowy
• Komora pomiarowa z olejem silikonowym
100 % maksymalnego zakresu
100 % maksymalnego zakresu
Wyjście
Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA
Digital PROFIBUS PA signal
Magistrala
-
IEC 61158-2
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Zabezpieczone przed zwarciem i odwrotną polaryzacją. Każda para chroniona do maks napięcia
zasilającego
Tłumienie elektryczne T63
(szerokość kroku 0,1 s)
Ustawione na 0,1 s (można ustawić na 0 … 100 s)
Dokładność pomiaru
Wg EN 60770-1
Warunki odniesienia
sygnał narastający, wartość początkowa 0 bar, membrana ze stali k.o., wypełnienie
olejem silikonowym, temperatura pokojowa 25 °C, ustawiony pełen zakres pomiarowy
Błąd pomiarowy
(obejmujący histerezę i powtarzalność)
Ciśnienie względne
Ciśn. abs
Abs z
membr
Charakterystyka liniowa
• r ≤ 10
≤ (0,0029 × r + 0,071) % ≤ 0,1 %
≤ 0,2 %
• 10 < r ≤ 30
≤ (0,0045 × r + 0,071) % ≤ 0,2 %
≤ 0,4 %
• 30 < r ≤ 100
≤ (0,005 × r + 0,05) %
-
Czas przetwarzania bez tłumienia
Około 0.2 s
Dryft długookresowy
(przy zmianie temperatury ±30 °C (±54 °F)
≤ (0,25 × r) %/5 lat
-
≤ (0,1 × r) %/ lat
Ciśnienie względne
Ciśn. abs
Abs z
membr.
≤ 0,075 %
≤ 0,1 %
≤ 0,2 %
≤ 0,25 %/5 lat
≤ 0,1 %/lat
Wpływ temperatury otoczenia
• Dla temperatury -10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,08 × r + 0,1) %
≤ (0,2 × r
+0,3) %
• Dla temperatury - 40 ... -10 °C i +60 ... +85 °C ≤ (0,1 × r + 0,15) % / 10 K
(-40 ... 14 °F i 140 ... 185 °F)
≤ (0,2 × r + ≤ 0,25 %/10 K
0,3) %/10 K
Wpływ temperatury medium
(tylko dla wersji z separatorem)
• Różnica temperatur pomiędzy medium
a temperaturą otoczenia
8
3 mbar/10 K (0,04 psi/10 K)
≤ 0,3 %
≤ 0,5 %
≤ 0,5 %/
10 K
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
SITRANS P300, wersja do pomiaru ciśnienia względnego i absolutnego
HART
PROFIBUS PA oraz FOUNDATION Fieldbus
Warunki nominalne
Warunki pracy
Temperatura procesowa
Dla stref zagrożonych wybuchem należy obserwować klasę temperaturową
• Komora pomiarowa wypełniona silikonem
-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
• Komora pomiarowa wypełniona olejem
NEOBEE
-10 ... +85 °C (14 ... +185 °F)
• Komora pomiarowa wypełniona cieczą
obojętną
-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)
• Warunki otoczenia
-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)
• Temperatura otoczenia
-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)
(z Neobee: -20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)
Klasa klimatyczna
Kondensacja
Dopuszczalna wilgotność względna 0...100 %
Stopień ochrony obudowy (wg EN 60529)
IP65, IP68, NEMA X, obudowa do mycia, odporny na ług i pary do 150 ºC
Kompatybilność elektromagnetyczna
• Emitowane zakłócenia
Wg EN 61326 i NAMUR NE 21
Temperatura medium
Warunki procesowe
• Komora pomiarowa z olejem
-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
• Komora pomiarowa wypełniona olejem
silikonowym i membrana czołowa
-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
• Komora pomiarowa wypełniona olejem Neo- -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
bee i membrana czołowa
• Komora pomiarowa wypełniona olejem
silikonowym i separator temperaturowy
(tylko dla wersji z membraną czołową)
-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
• Komora pomiarowa wypełniona cieczą
obojętną
-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
• Komora pomiarowa wypełniona olejem
wysokotemperaturowym
-10 ... +250 °C (14 ... +482 °F)
Konstrukcja (standard)
Waga (bez opcji dodatkowych)
≈ 800 g (≈ 1,8 lb)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna mat. nr 1.4301/304
Materiał części zwilżanych
• Przyłącze manometryczne
Stal nierdzewna 1.4404/316L lub Hastelloy C276, 2.4819
• Kołnierz owalny
Stal nierdzewna 1.4404/316L
• Membrana separująca
Stal nierdzewna 1.4404/316L lub Hastelloy C276, 2.4819
• Olej silikonowy lub ciecz obojętna (do pomiarów tlenu, ciśnienie maks. 160 bar (2320 psi))
• Ciecz wypełniająca komorę pomiarową
Przyłącza procesowe
- G ½ B wg DIN EN 837-1, gwint wewnętrzny ½-14 NPT, lub kołnierze owalne (PN 160 (MWP 2320 psi
g)) wg DIN 19213 ze śrubami montażowymi M10 lub 7/16-20 UNF wg EN 61518
Konstrukcja (wersja z membraną)
Waga (bez opcji dodatkowych)
≈ 1…13 kg (≈ 2,2…29 lb)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna mat. nr 1.4301/304
Materiał części zwilżanych
• Przyłącze manometryczne
Stal nierdzewna 1.4404/316L
• Membrana separująca
Stal nierdzewna 1.4404/316L
• Olej silikonowy lub ciecz obojętna (do pomiarów tlenu,
ciśnienie maks. 160 bar (2320 psi)), także olej Neobee
• Kołnierze zgodne z EN lub ASME (PN 160 (MWP 2320))
• Przyłącza spożywcze
• Ciecz wypełniająca komorę pomiarową
Przyłącza procesowe
Gładkość powierzchni zwilżanej przez media
Ra ≤ 0,8 µm (3,15*10-8 cala)/ spawy Ra ≤ 1,6 µm (6,4*10-8 cala)
przyłącza procesowe zgodne z 3A, Ra ≤ 0,8µm (3,15*10-8 cala) spawy Ra ≤ 0,8µm (3,15*10-8cala)
9
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
SITRANS P300, wersja do pomiaru ciśnienia względnego i absolutnego
HART
PROFIBUS PA oraz FOUNDATION Fieldbus
Napięcie na zaciskach przetwornika
10,5 .. 42 VDC
10,5 .. 30 VDC w obwodach iskrobezpiecznych
Zasilany z sieci
Dodatkowe zasilanie 24 V
-
Nie
• Poza strefą EX
-
9 ... 32 V
• W strefie iskrobezpiecznej
-
9 ... 24 V
-
12,5 mA
Napięcie zasilania U
Napięcie w sieci
Pobór prądu
• W stanie ustalonym (maks.)
• Prąd rozruchowy ≤ prąd w stanie ustalonym -
Tak
• Prąd maks. w przypadku wystąpienia awarii
15,5 mA
-
Możliwe rozłączanie w przypadku awarii (FDE) -
Tak
Certyfikaty i dopuszczenia
Klasyfikacja wg Dyrektywy DRGL (97/23/EC)
dla gazów z grupy 1, dla cieczy z grupy 1; spełnia wymogi Art. 3 paragraf 3
(dobrej praktyki inżynierskiej)
Woda, ścieki
Wkrótce dostępne
Ochrona przeciwwybuchowa
Wykonanie iskrobezpieczne „i”
PTB 05 ATEX 2048
• Oznakowanie
Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T4, T5, T6
• Dopuszczalna temperatura otoczenia
- Klasa temperaturowa T4
-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Klasa temperaturowa T5
-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
- Klasa temperaturowa T6
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
• Podłączenie
Certyfikowanego obwodu iskrobezpiecznego
o wartościach maksymalnych:
Ui = 30 V, Ii = 100 mA,
Pi = 750 mW, Ri = 300 W
Jednostki zasilającej FISCO:
Ui=17,5 V, Ii=380 mA,
Pi=5,32 W
Bariery liniowej:
Ui=24 V, Ii=250 mA,
Pi=1,2 W
Wypadkowa pojemność wewnętrzna
Ci = 6 nF
Ci = 1,1 nF
Wypadkowa indukcyjność wewnętrzna
Li = 0,4 mH
Li ≤ 7 mH
Ochrona przeciwwybuchowa zgodna z FM dla
USA i kanady (cFMUS)
• Oznakowanie (DIP) lub (IS); (NI)
Certyfikat zgodności 3025099C
CL I, DIV 1, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4 ... T6;
CL I, DIV 2, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
• Oznakowanie (DIP) lub (IS)
Certyfikat zgodności 3025099C
CL I, DIV 1, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC 4 ... T6;
CL I, DIV 2, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
Ochrona przed wybuchem pyłów strefa Z20,
Z21, Z22
PTB 05 ATEX 2048
• Oznakowanie
Ex II 1D Ex ia D 20 T 120 °C
Ex II 2D Ex ib D 21 T 120 °C
Ex II 3D Ex ib D 21 T 120 °C
• Dopuszczalna temperatura otoczenia
- Klasa temperaturowa T4
-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) (z szybką ze szkła mineralnego dla -20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)
- Klasa temperaturowa T5
-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) (z szybką ze szkła mineralnego dla -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
- Klasa temperaturowa T6
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) (z szybką ze szkła mineralnego dla -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
• Podłączenie
Certyfikowanego obwodu iskrobezpiecznego
o wartościach maksymalnych:
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 750 mW
Certyfikowanego obwodu iskrobezpiecznego
o wartościach maksymalnych:
Ui = 24 V, Ii = 380 mA, Pi = 5,32 mW
• Wypadkowa pojemność wewnętrzna
Ci = 6 nF
Ci = 5 nF
• Wypadkowa indukcyjność wewnętrzna
Li = 0,4 mH
Li = 10 mH
10
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
SITRANS P300, wersja do pomiaru ciśnienia względnego i absolutnego
HART
Ochrona typu Ex Na/nL/ic (strefa 2)
PTB 05 ATEX 2048
• Oznakowanie
II 2/3 G Ex ic IIB/IIC T4/T5/T6
II 2/3 G Ex nA T4/T5/T6
II 2/3 G Ex nL IIB/IIC T4/T5/T6
PROFIBUS PA oraz FOUNDATION Fieldbus
• Dopuszczalna temperatura otoczenia
- Klasa temperaturowa T4
-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) (z oknem tylko -20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)
- Klasa temperaturowa T5
-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) (z oknem tylko -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
- Klasa temperaturowa T6
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) (z oknem tylko -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
• Ex nA włączany do
Certyfikowanego obwodu zasilanego napięciem
Um = 45 V
Certyfikowanego obwodu zasilanego napięciem
Um = 32 V
• Ex ic/nL włączany do
Certyfikowanego obwodu iskrobezpiecznego
o wartościach maksymalnych
Ui = 45 V
Certyfikowanego obwodu iskrobezpiecznego
o wartościach maksymalnych:
Ui = 32 V
• Wypadkowa pojemność wewnętrzna
Ci = 6 nF
Ci = 5 nF
• Wypadkowa indukcyjność wewnętrzna
Li = 0,4 mH
Li = 20 mH
11
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Komunikacja HART
Komunikacja HART
230 ... 1100 W
Protokół
HART wersja 5.x
Oprogramowanie
SIMATIC PDM
Komunikacja PROFIBUS PA
Równoczesna komunikacja
z jednostkami klasy 2 (maks. ilość)
4
Ustawienie adresu
Poprzez narzędzia konfiguracyjne
lub lokalnie (standardowo ustawiony adres 126)
Dane cykliczne
• Bajt wyjściowy
5 (jedna wartość mierzona) lub 10
(dwie wartości mierzone)
• Bajt wejściowy
0, 1 lub 2 (zliczanie w trybie pracy
i kasowanie zliczania)
• Przetwarzanie wewnętrzne
Profil urządzenia
Bloki funkcyjne
PROFIBUS PA dla Process control
devices v.3.0, klasa B
2
• Wejście analogowe
Komunikacja FOUNDATION
Fieldbus
Bloki funkcyjne
Bloki funkcyjne wejścia analogowego, 1 blok funkcji PID
• Wejście analogowe
- Adaptacja do warunków procesu
Tak, liniowo rosnąca lub opadająca
- Tłumienie T63, dostrajane.
0 ... 100 s
- Funkcja symulacji
Wejście / wyjście
(może być zablokowana)
- Tryb awarii
Możliwość parametryzacji
(ostatnia dobra wartość, wartość
bezpieczna, wartość błędna)
- Sygnalizacja wartości granicznych
Tak, ostrzeżenie przekroczenia
wartości górnej lub dolnej i alarm
- Charakterystyka pierwiastkowa Tak
• Blok PID
Standardowy blok funkcyjny FF
• Blok fizyczny
1 blok źródłowy
Bloki pomiarowe
1 blok pomiarowy ciśnienia
z kalibracją, 1 blok LCD
• Blok pomiarowy ciśnienia
- Adaptacja do warunków procesu
Tak, charakterystyka liniowa narastająca lub malejąca
- Możliwość kalibracji przez poda- Tak
nie dwóch ciśnień
- Tłumienie T63, dostrajalne
0 ... 100 s
- Funkcja symulacji
Wejście / wyjście
- Monitoring wartości granicznych
- Tryb awarii
Możliwość parametryzacji
(ostatnia dobra wartość, wartość
bezpieczna, wartość błędna)
- Sygnalizacja wartości granicznych
Tak, ostrzeżenie przekroczenia
wartości górnej lub dolnej i alarm
• Licznik
Może być zerowany lub wstępnie
ustawiony, zlicza w dwóch kierunkach, posiada funkcje symulacyjne
- Tryb awarii
Możliwość parametryzacji
(sumowanie do ostatniej dobrej
wartości, sumowanie podtrzymane, sumowanie wartości błędnych)
- Sygnalizacja wartości granicznych
Tak, ostrzeżenie przekroczenia
wartości górnej lub dolnej i alarm
• Blok fizyczny
1
Bloki pomiarowe
2
• Blok pomiarowy ciśnienia
- Możliwość kalibracji przez poda- Tak
nie dwóch ciśnień
- Monitoring wartości granicznych
Tak
- Opis charakterystyki
Maksymalnie 30 punktów
- Funkcja symulacji mierzonej
Możliwość parametryzacji
wartości ciśnienia i temperatury (wartość stała lub ustawiana
czujnika
funkcja rosnąca)
12
Tak
Wartość stała lub ustawiana funkcja
- Funkcja symulacji mierzonej
wartości ciśnienia, temperatury rosnąca
czujnika i temperatury elektroniki
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Kod zamówieniowy:
Kod zamówieniowy:
SITRANS P300 przetwornik ciśnienia względnego
lub absolutnego, obudowa z pojedynczą komorą
pomiarową, tabliczka znamionowa
w j. angielskim.
SITRANS P300 przetwornik ciśnienia względnego
lub absolutnego, obudowa z pojedynczą komorą
pomiarową, tabliczka znamionowa
w j. angielskim.
4 ... 20 mA/HART
7MF 8 0 2 3 -
4 ... 20 mA/HART
7MF 8 0 2 3 -
PROFIBUS PA
7MF 8 0 2 4 -
PROFIBUS PA
7MF 8 0 2 4 -
FOUNDATION Fieldbus (FF)
7MF 8 0 2 5 -
FOUNDATION Fieldbus (FF)
77777 - 7777
Ciecz wypełniająca
Olej silikonowy
Ciecz obojętna
Zakres pomiarowy
0.01 ... 1 bar wzgl.
0.04 ... 4 bar wzgl.
0.16 ...16 bar wzgl.
0.63 ... 63 bar wzgl.
1.6 ... 160 bar wzgl.
4 ... 400 bar wzgl.
2.5 ... 250 mbar a
13 ... 1300 mbar a
0.05 ... 5 bar a
0.3 ... 30 bar a
Komora pomiarowa
Standardowa
Wykonanie odtłuszczone
klasa 2 wg DIN 25410
(0.15 ... 14.5 psi g)
(0.58 ... 58 psi g)
(2.32 ... 232 psi g)
(9.14 ... 914 psi g)
(23.2 ... 2320 psi g)
(58 ... 5802 psi g)
(0.036 ... 3.63 psi a)
(0.19 ... 18.9 psi a)
(0.7 ... 72.5 psi a)
(4.35 ... 435 psi a)
Display
• Brak LCD, klawiatura pod pokrywą5)
• LCD, ukryty pod pokrywą
• LCD, z pokrywą z szybką
• LCD i klawiatura, pokrywa z szybką, uszczelka
z macrolonu, opcje Y21 lub Y22
• LCD, z pokrywą z szybką, (ustawienia HART: mA,
PROFIBUS, FF: jednostki ciśnienia)
1
3
F)
F)
F)
F)
B
C
D
E
F
G
Q
S
T
U
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Hastelloy
Wersja z oddzielaczem membranowym 1) 2)
Przyłącze procesowe
• Gwint zewnętrzny G½B wg EN 837-1
• Gwint wewnętrzny ½-14 NPT
• Kołnierz owalny ze stali nierdzewnej,
zakres maks. 160 bar wzgl. (2320 psi g)
- Śruby mocujące 7/16-20 UNF wg EN 61518
- Śruby mocujące M10 wg DIN 19213
- Śruby mocujące M12 wg DIN 19213
• Gwint zewnętrzny M20 x 1,5
• Gwint zewnętrzny ½ -14 NPT
Materiał części niezwilżanych
• Stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie
Wersja
• Standardowa wersja
Ochrona przeciw-wybuchowa
• brak
• Z certyfikatem ATEX:
- Wykonanie iskrobezpieczne (EEx ia)
• wykonanie dla strefy Z2-/21/22 33)
• wykonanie Ex nA/nL (strefa 2) 4)
• wykonanie FM iskrobezpieczne (cFMus)
Przyłącze elektryczne / wejście kablowe
• Z dławikiem kablowym M20x1,5 (Polamid) 5)
• Z dławikiem kablowym M20x1,5 (metal)
• Z dławikiem kablowym M20x1,5 (stal nierdzewna)
• Z przyłączem M12 (metal, bez przyłączy kablowych)
• Z przyłączem M12 (stal nierdzewna, bez przyłączy
kablowych)
• Z otworem pod dławiki kablowy M20x1,5
(metal) 6)
• Z otworem pod dławik kablowy ½-14 NPT
(stal nierdzewna) 6)
F)
F)
1
2
4
5
6
7
• LCD, z pokrywą z szybką, ustawienie wg
specyfikacji Klienta (dodatkowo wymagana opcja
Y21 lub Y22)
Moduły zasilające - patrz „SITRANS I moduły zasilające i separatory”.
Fabryczny montaż zaworów odcinających i zbloczy patrz katalog zaworów
i zbloczy zaworowych.
W dostawie przetwornika zawarte:
• Krótka instrukcja obsługi
• CD-ROM z kompletem dokumentacji
Materiał części zwilżanych
Membrana
Przyłącze procesowe
Stal nierdzewna
Hastelloy
Hastelloy
7MF 8 0 2 5 77777 - 7777
1)
A
B
C
2)
Y
3)
4)
0
1
5)
6)
Gdy wymagany jest certyfikat kalibracji M, należy zamówić separator
z właściwym certyfikatem
Gdy wymagany jest certyfikat 3.1 dla przetwornika z bezpośrednio zamontowanym separatorem, certyfikat musi zostać zamówiony także dla separatora
membranowego
Niemożliwe z przyłączem elektrycznym opcja Ab, C, F oraz G
Może zostać zamówiony tylko z przyłączem elektrycznym opcja B, C, F oraz G
Tylko razem z elektroniką typu HART
Bez dławika kablowego
F) Podlega przepisom eksportowym AL.: 9I999, ECCN: N
2
3
4
5
6
4
1
A
B
C
E
M
A
B
C
F
G
H
J
13
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Kod zamówieniowy:
Kod zamówieniowy:
SITRANS P300 przetwornik ciśnienia względnego
lub absolutnego z membraną czołową, obudowa
z pojedyńczą komorą pomiarową,
tabliczka znamionowa w j. angielskim.
SITRANS P300 przetwornik ciśnienia względnego
lub absolutnego z membraną czołową, obudowa
z pojedyńczą komorą pomiarową,
tabliczka znamionowa w j. angielskim.
4 ... 20 mA/HART
F) 7MF 8 1 2 3 -
4 ... 20 mA/HART
F) 7MF 8 1 2 3 -
PROFIBUS PA
F) 7MF 8 1 2 4 -
PROFIBUS PA
F) 7MF 8 1 2 4 -
FOUNDATION Fieldbus (FF)
F) 7MF 8 1 2 5 -
FOUNDATION Fieldbus (FF)
F) 7MF 8 1 2 5 -
77777 - 7777
Ciecz wypełniająca
Olej silikonowy
Ciecz obojętna
Komora pomiarowa
Standardowa
Wykonanie odtłuszczone
klasa 2 (DIN 25410)
1
3
Płyn wypełniający kompatybilny z FDA
• Olej Neobee
Standardowa
Zakres pomiarowy
0.01 ... 1 bar wzgl.
0.04 ... 4 bar wzgl.
0.16 ...16 bar wzgl.
0.63 ... 63 bar wzgl.
1.6 ... 160 bar wzgl.
4 ... 400 bar wzgl.
2.5 ... 250 mbar a
13 ... 1300 mbar a
0.05 ... 5 bar a
0.3 ... 30 bar a
4
(0.15 ... 14.5 psi g)
(0.58 ... 58 psi g)
(2.32 ... 232 psi g)
(9.14 ... 914 psi g)
(23.2 ... 2320 psi g)
(58 ... 5802 psi g)
(0.036 ... 3.63 psi a)
(0.19 ... 18.9 psi a)
(0.7 ... 72.5 psi a)
(4.35 ... 435 psi a)
F)
F)
F)
F)
B
C
D
E
F
G
Q
S
T
U
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Przyłącze procesowe
• Wersja kołnierzowa z kodem M..,N...,R…,Q...
Materiał części niezwilżanych
• Stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie
Wersja
• Standardowa wersja
Ochrona przeciw-wybuchowa
• Brak
• Z certyfikatem ATEX:
- wykonanie iskrobezpieczne (EEx ia)
• Wykonanie dla strefy Z2-/21/22 2)
• Wykonanie Ex nA/nL (strefa 2)3)
• Wykonanie FM iskrobezpieczne (cFMus)
Przyłącze elektryczne / wejście kablowe
• Z dławikiem kablowym M20x1,5 (Polamid) 4)
• Z dławikiem kablowym M20x1,5 (metal)
• Z dławikiem kablowym M20x1,5 (stal nierdzewna)
• Z przyłączem M12 (metal, bez przyłączy kablowych)
• Z przyłączem M12 (stal nierdzewna, bez przyłączy
kablowych)
• Z otworem pod dławik kablowy M20x1,5 (metal) 5)
• Z otworem pod dławik kablowy ½-14 NPT
(stal nierdzewna) 5)
14
1
2
4
5
6
7
Moduły zasilające - patrz „SITRANS I moduły zasilające i separatory”
W dostawie przetwornika zawarte:
• krótka instrukcja obsługi
• CD-ROM z kompletem dokumentacji
1)
2)
3)
Materiał części niezwilżanych
Membrana
Przyłącze procesowe
Stal nierdzewna
Hastelloy 1)
77777 - 7777
Display
• Brak LCD, klawiatura pod pokrywą
• LCD, ukryty pod pokrywą
• LCD, z pokrywą z szybką
• LCD i klawiatura, pokrywa z szybką,
uszczelka z macrolonu, opcje Y21 lub Y22
• LCD, z pokrywą z szybką, (ustawienia HART: mA,
PROFIBUS, FF: jednostki ciśnienia))
• Z pokrywą z szybką, ustawienie wg specyfikacji
Klienta (dodatkowo wymagana opcja Y21 lub Y22)
4)
5)
A
B
Gdy wymagany jest certyfikat 3.1 dla przetwornika z bezpośrednio
zamontowaną membraną separującą, należy go zamówić z membraną separującą
Niemożliwe z przyłączem elektrycznym opcja AB, C F oraz G
Może zostać zamówiony tylko z przyłączem elektrycznym opcja B, C, F oraz G
Tylko razem z elektroniką typu HART
Bez dławika kablowego
F) Podlega przepisom eksportowym AL.: 9I999, ECCN: N
7
4
1
A
B
C
E
M
A
B
C
F
G
H
J
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Kod zamówieniowy
Kod zamówieniowy
Opcje dodatkowe
Dodaj "Z" do numeru zamówieniowego
i wybierz kod
Uchwyt montażowy
ze stali nierdzewnej
Przyłącze kablowe
• metalowe
• stalowe
FF
Opcje dodatkowe
Dodaj "Z" do numeru zamówieniowego
i wybierz kod






Przyłącze typu Vivarent
(certyfikat 3A i EHEDG)
• typ D = 68 do obudowy Varivent
DN 40 … 125 i 1½” … 6”, PN 40
HART PA
A02

A50
A51
Opis na tabliczce znamionowej
(zamiast w języku angielskim):
• w języku niemieckim
• w języku francuskim
• w języku hiszpańskim
• w języku włoskim
B10
B12
B13
B14












Opis na tabliczce znamionowej w języku
angielskim
- Jednostki ciśnienia: inH2O lub psi
B21



Certyfikat kalibracji wytwórcy
wg DIN 55350, część 18 oraz ISO 8402
C11



Certyfikat materiałowy
wg EN 10204-3.1
C12



Certyfikat zgodności
wg EN 10204-2.2
C14



Stopień ochrony obudowy IP68
D12



Tylko dla SITRANS P300 z membraną
separującą
Przyłącze EN 1092-1
• DN 25, PN 401)
• DN 25, PN 1001)
• DN 40, PN 40
• DN 40, PN 100
• DN 50, PN 16
• DN 50, PN 40
• DN 80, PN 16
• DN 80, PN 40
M11
M21
M13
M23
M04
M14
M06
M16
























Przyłącze ANSI B16.5
• 1", klasa 1501)
• 1½", klasa 150
• 2", klasa 150
• 3", klasa 150
• 4", klasa 150
• 1", klasa 3001)
• 1½", klasa 300
• 2", klasa 300d
• 3", klasa 300
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48



























Przyłącze gwintowe wg DIN 3852-2,
Forma A, gwint wg ISO 228
• G ¾“-A, membrana czołowa 2)
• G 1“-A, membrana czołowa 2)
• G 2“-A, membrana czołowa 2)
R01
R02
R04









Przyłącze zbiornikowe3)
Uszczelka jest zawarta w dostawie
• TG 52/50, PN 40
• TG 52/150, PN 40
R10
R11






Przyłącze sanitarne DIN 11851
Certyfikat 3A4)
• DN 50, PN 25
• DN 80, PN 25
N04
N06






Przyłącze typu Tri-Clamp DIN 32676/ISO
2852
Certyfikat 3A4)
• DN 50/2“, PN 16
• DN 65/3“, PN 10
N14
N15






HART PA
FF
N28



P00



Temperatura użytkowa do 250 °C
P10
Olej wysokotemperaturowy, tylko w połączeniu z opcją cela pomiarowa wypełniona olejem
silikonowym



Przyłącze higieniczne Bio- Connect (Neumo)
(certyfikat 3A i EHEDG)1)
• DN 50, PN 16
Q53
• DN 65, PN 16
Q54






Przyłącze higieniczne DRD
• 65 mm, PN 40
M32



Przyłącze typu sms z nakrętką
• 2“
• 2½“
• 3“
M67
M68
M69









Przyłącze gwintowe typu sms
• 2“
• 2½“
• 3“
M73
M74
M75









Przyłącze z nakrętką typu IDF wg ISO 2853
• 2“
• 2½“
• 3“
M82
M83
M84









Przyłącze gwintowe typu IDF wg ISO 2853
• 2“
• 2½“
• 3“
M92
M93
M94









Przyłącze higieniczne Bio- Connect (Neumo)
Gwintowane (certyfikat 3A i EHEDG)1)
• DN 50, PN 16
• DN 65, PN 16
• DN 80, PN 16
• DN 100, PN 16
• DN 2“, PN 16
• DN 2½“, PN 16
• DN 3“, PN 16
• DN 4“, PN 16
Q05
Q06
Q07
Q08
Q13
Q14
Q15
Q16
























Przyłącze higieniczne Bio- Connect (Neumo)
Kołnierzowe (certyfikat 3A i EHEDG)1)
• DN 50, PN 16
• DN 65, PN 16
• DN 80, PN 16
• DN 100, PN 16
• DN 2“, PN 16
• DN 2½“, PN 16
• DN 3“, PN 16
• DN 4“, PN 16
Q23
Q24
Q25
Q26
Q31
Q32
Q33
Q34
























Przyłącze higieniczne Bio- Connect (Neumo)
Clamp (certyfikat 3A i EHEDG)1)
• DN 50, PN 16
• DN 65, PN 10
• DN 80, PN 10
• DN 100, PN 10
• DN 2½“, PN 16
• DN 3“, PN 10
• DN 4“, PN 10
Q39
Q40
Q41
Q42
Q48
Q49
Q50





















Temperatura użytkowa do 200 °C5)
Dla wersji z membraną separującą
15
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Kod zamówieniowy
Kod zamówieniowy
Opcje dodatkowe
Dodaj "Z" do numeru zamówieniowego
i wybierz kod
Przyłącze higieniczne Bio- Connect (Neumo)
Przyłącze kołnierzowe typu S
(certyfikat 3A i EHEDG)
• DN 50, PN 16
• DN 65, PN 10
• DN 80, PN 10
• DN 100, PN 10
• DN 2“, PN 16
• DN 2½“, PN 10
• DN 3“, PN 10
• DN 4“, PN 10
Przyłącze gwintowe aseptyczne
wg DIN 11864-1
Forma A
certyfikat wg 3A i EHEDG
• DN 50, PN 25
• DN 65, PN 25
• DN 80, PN 25
• DN 100, PN 25
Kołnierz aseptyczny z rowkiem
wg DIN 11864-2
Forma A
certyfikat wg 3A i EHEDG
• DN 50, PN 16
• DN 65, PN 16
• DN 80, PN 16
• DN 100, PN 16
Kołnierz aseptyczny z wpustem
wg DIN 11864-2
Forma A
certyfikat wg 3A i EHEDG
• DN 50, PN 16
• DN 65, PN 16
• DN 80, PN 16
• DN 100, PN 16
Przyłącze aseptyczne typu clamp z wpustem
wg DIN 11864-3 Forma A
certyfikat wg 3A i EHEDG
• DN 50, PN 25
• DN 65, PN 25
• DN 80, PN 16
• DN 100, PN 16
HART PA
Q63
Q64
Q65
Q66
Q72
Q73
Q74
Q75
N33
N34
N35
N36
N43
N44
N45
N46
















































Opcja dodatkowa
Dodaj "Z" do numeru zamówieniowego
i wybierz kod
Ustawiony zakres pomiarowy
Prosimy podać Y01: … do … mbar, bar, kPa,
MPa, psi
HART PA

Numer i opis punktu pomiarowego
Y15
Prosimy podać Y15: ……….. (maks. 16 znaków)



Komunikat punktu pomiarowego
Y16
Prosimy podać Y16: ……….. (maks. 27 znaków)



Adres do komunikacji przez HART (TAG)
Y17
Prosimy podać Y17: ……….. (maks. 8 znaków)

Ustawienie jednostek procesowych
ciśnienia





Y21
Prosimy podać Y21: mbar, bar, kPa, MPa, psi, …
Uwaga: ustawione mogą być następujące jednostki ciśnienia:
Pa, MPa, kPa, bar, mbar, torr, atm, psi, g/cm2,
kg/m2, inH2O*), mmH2O*), ftH2O*), inHg,
mmHg, %, mA (ustawienie standardowe)
*) temperatura odniesienia 20 °C
Ustawienie innych jednostek
Y22 +
procesowych 8)
Y01
Prosimy podać Y22: … do … l/min, m3/h, m,
USgpm, i in.
(konieczne jest podanie zakresu w jednostkach
ciśnienia - opcja Y01)
Ustawienie adresu sieciowego
Prosimy podać Y25: ……..
Y25
 - opcja dostępna
N43 +
P11
N44 +
P11
N45 +
P11
N46 +
P11












N53
N54
N55
N56












Specjalna uszczelka Viton zawarta w dostawie.
2)
Minimalny zakres pomiarowy -100 mbar wzgl.
3)
Przeciw-przyłącze wspawania może być zamówione osobno
4)
Certyfikowane wg 3A
Maksymalna dopuszczalna temperatura medium zależy od cieczy
wypełniającej
5) Certyfikat 3A ważny jest tylko, gdy zastosowano jednocześnie
uszczelnienie zgodne z 3A
6) Wartość ustawowa fabrycznie może być zmienna tylko za pomocą
SIMATIC PDM
FF
Y01

Fabrycznie ustawiane są jedynie opcje Y01, Y21, Y22, Y25 i D05
1)
16
FF
Przykładowe zamówienia
Kod:
7MF8023-1DB24-1AB7-Z
Linia B:
A02 + Y01 + Y21
Linia C :
Y01: 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi)
Linia C:
Y21: bar (psi)
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
nRysunki wymiarowe
około 78 (3.07)
około. 28 (1.1)
H2 =około 80 (3.15)
H1 = około 120 (4.72)
ø 91 (3.58)
około 66 (2.6)
SITRANS P300, wersja z kołnierzem owalnym, rysunek wymiarowy, wymiary w mm (calach)
Ø
około 118 (4.65)
około 41 (1.61)
°
82
90 (3.54)
około 125 (4.92)
około 69 (2.72)
około
28
(1.1)
około 66 (2.6)
około 105 (4.13)
Ø 50...60 (1.97...2.36)
72 (2.83)
około 131 (5.16)
90 (3.54)
SITRANS P300, z przyłączem manometrycznym M20 x 1,5, z zamontowanym
uchwytem montażowym, wymiary w mm (calach)
17
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Ø 91 (3.58)
26,5 (1.0
4)
H1 = około 120 (4.72)
69 (2.72)
26 (1.02)
66 (2.6)
Rysunki wymiarowe pokazują STIRANS P300 z przykładowymi
przyłączami. Na rysunku wysokość urządzenia składa się
z wymiarów H1 i H2.
H1 – wysokość od pokrywy przetwornika do spawu membrany
H2 – wysokość przyłącza czujnika do spawu membrany
Tylko wysokość H2 jest wskazywana jako wysokość kołnierza.
18
50 (1.97)
H2 = około 49 (1.93)
Separator temperaturowy
°
82
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Kołnierze wg EN oraz ASME
Przyłącze sanitarne DRD
Kołnierze wg EN 1092-1
D
PN
ØD
H2
25
25
40
40
50
50
80
80
40
100
40
100
16
40
16
40
115 mm (4.5“)
140 mm (5.5“)
150 mm (5.9“)
170 mm (6.7“)
165 mm (6.5“)
165 mm (6.5“)
200 mm (7.9“)
200 mm (7.9“)
Około
52 mm (2“)
H2
DN
DN
klasa
ØD
1“
1“
1½“
1½“
2“
2“
3“
3“
4“
4“
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
110 mm (4.3“) Około
125 mm (4.9“) 52 mm (2“)
130 mm (5.1“)
155 mm (6.1“)
150 mm (5.9“)
165 mm (6.5“)
190 mm (7.5“)
210 mm (8.1“)
230 mm (9.1“)
255 mm (10.0“)
H2
D
ØD
H2
50
40
105 mm (4.1“)
Około
52 mm (2“)
Przyłącza typu NuG i farmaceutyczne
D
Przyłącze zgodne z DIN
DIN 11851
DN
PN
ØD
H2
50
25
92 mm (3.6“)
80
25
127 mm (5.0“)
Około
52 mm (2“)
DN
PN
ØD
H2
50
16
82 mm (3.2“)
65
16
105 mm (4.1“)
Około
52 mm (2“)
80
16
115 mm (4.5“)
100
16
145 mm (5.7“)
2“
16
82 mm (3.2“)
2½“
16
105 mm (4.1“)
3“
16
105 mm (4.1“)
4“
16
145 mm (5.7“)
Sanitarne przyłącze gwintowane dla przyłączy kołnierzowych typu
NEUMO Bio-Connect
H2
H2
ASME B16.5
H2
PN
Sanitarne przyłącze gwintowane dla przyłączy gwintowanych typu
NEUMO Bio-Connect
Przyłącze ASME
D
DN
D
H2
H2
EN 1092-1
DN
PN
ØD
H2
50
16
110 mm (4.3“)
65
16
140 mm (5.5“)
Około
52 mm (2“)
80
16
150 mm (5.9“)
100
16
175 mm (6.9“)
2“
16
100 mm (3.9“)
2½“
16
110 mm (4.3“)
3“
16
140 mm (5.5“)
4“
16
175 mm (6.9“)
D
H2
Przyłącze typu Tri-Clamp DIN 32676
DN
PN
ØD
H2
50
16
64 mm (2.5“)
65
16
91 mm (3.6“)
Około
52 mm (2“)
H2
Sanitarne przyłącze gwintowane dla przyłączy Tri-Clamp typu
NEUMO Bio-Connect
D
D
Inne przyłącza
Przyłącze Varivent
PN
ØD
H2
40 ... 125
40
84 mm
(3.3“)
Około
52 mm (2“)
H2
DN
H2
D
H2
DN
PN
ØD
H2
50
16
90 mm (3.5“)
65
16
120 mm (4.7“)
Około
52 mm (2“)
PN
ØD
50
16
65
10
77,4 mm (3.0“) Około
52 mm (2“)
90,9 mm (3.6“)
80
10
106 mm (4.2“)
100
10
119 mm (4.7“)
2“
16
64 mm (2.5“)
2½“
16
77,4 mm (3.0“)
3“
10
90,9 mm (3.6“)
4“
10
119 mm (4.7“)
H2
Sanitarne przyłącze gwintowane dla przyłączy kołnierzowych typu S
NEUMO Bio-Connect
D
Przyłącza typu Bio-Control
DN
DN
PN
ØD
H2
50
16
125 mm (4.9“)
65
10
145 mm (5.7“)
Około
52 mm (2“)
80
10
155 mm (6.1“)
100
10
180 mm (7.1“)
2“
16
125 mm (4.9“)
2½“
10
135 mm (5.3“)
3“
10
145 mm (5.7“)
4“
10
180 mm (7.1“)
D
19
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P300
SITRANS P300
Przyłącze gwintowe G¾“, G1“ i G2“ wg DIN 3852
ØD
H2
DN
PN
ØD
H2
¾“
63
37 mm (1.5“)
Około
45 mm
(1.8“)
50
25
78 x 1/6“
65
25
95 x 1/6“
Około
52 mm
(2.1“)
80
25
110 x ¼“
100
25
130 x ¼“
2“
63
63
48 mm (1.9“)
78 mm (3.1“)
Około
47 mm
(1.9“)
Kołnierz aseptyczny z rowkiem wg DIN 11864-2 Forma A
Przyłącze zbiornikowe TG52/50 i TG52/150
PN
ØD
H2
25
40
63 mm (2.5“)
Około
63 mm
(2.5“)
H2
DN
25
40
63 mm (2.5“)
D
D
Około
52 mm (2“)
H2
1“
H2
PN
H2
D
Przyłącze gwintowe aseptyczne wg DIN 11864-1 Forma A
DN
Około
170 mm
(6.7“)
D
DN
PN
ØD
H2
50
16
94
65
16
113
Około
52 mm
(2.1“)
80
16
133
100
16
159
Kołnierz aseptyczny z wpustem wg DIN 11864-2 Forma A
H2
DN
PN
ØD
H2
2“
25
84 mm (3.3“)
2½“
25
100 mm (3.9“)
Około
52 mm
(2.1“)
3“
25
114 mm (4.5“)
H2
Przyłącze typu SMS z nakrętką
D
DN
PN
ØD
H2
50
16
94
65
16
113
Około
52 mm
(2.1“)
80
16
133
100
16
159
D
Przyłącze aseptyczne typu clamp z wpustem wg DIN 11864-3
Forma A
DN
PN
ØD
H2
DN
PN
ØD
H2
2“
25
70 x 1/6 mm
50
25
77,5
2½“
25
85 x 1/6 mm
Około
52 mm
(2.1“)
65
25
91
Około
52 mm
(2.1“)
3“
25
98 x 1/6 mm
80
16
106
100
16
130
H2
H2
Przyłącze gwintowe typu SMS
D
D
H2
Przyłącze typu IDF z nakrętką
DN
PN
ØD
H2
2“
25
77 mm (3“)
2½“
25
91 mm (3.6“)
Około
52 mm
(2.1“)
3“
25
106 mm (4.2“)
DN
PN
ØD
2“
25
64 mm (2.5“)
2½“
25
3“
25
D
H2
Przyłącze gwintowe typu IDF
D
20
H2
Około
52 mm
77,5 mm (3.1“) (2.1“)
91 mm (3.6“)
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P Compact
SITRANS P Compact
nZastosowanie
nTypowe aplikacje
Przetwornik ciśnienia model Compact znajduje zastosowanie
w pomiarach ciśnień w:
- przemyśle biotechnologicznym
- przemyśle farmaceutycznym
- przemyśle spożywczym.
nBudowa
Przetwornik posiada celkę pomiarową w postaci mostka piezorezystancyjnego zalanego olejem przenoszącym naprężenia membrany, z kompensacją temperatury, oraz membranę i obudowę
wykonaną ze stali nierdzewnej. Sygnał pomiarowy (napięcie) jest
przetwarzany na sygnał prądowy (4 .. 20 mA), liniowo proporcjonalny do przyłożonego ciśnienia. Specjalnie zaprojektowane połączenie układu pomiarowego z przyłączem procesowym minimalizuje wpływ temperatury procesu na pomiar.
Układ pomiarowy jest zabezpieczony przed wpływem wilgoci,
atmosfery korozyjnej i wibracji.
SITRANS P model Compact jest 2-przewodowym przetwornikiem,
zasilanym z pętli prądowej, przeznaczonym do pomiaru ciśnienia
względnego i absolutnego cieczy i gazów, wykonanym zgodnie ze
standardami higienicznymi.
Zastosowane materiały zapewniają zgodność z normami higienicznymi. Gwarantowana jest gładkość powierzchni zwilżanych
Ra=0,4um, oraz Ra<0,8um dla powierzchni spawanych.
Przetwornik posiada przyłącza procesowe gwarantujące aseptyczność montażu.
Całkowicie spawana obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
zapewnia ochronę IP67.
Przy zastosowaniu odpowiednich separatorów termicznych
przetwornik może pracować w temperaturze do 200°C.
W przetworniku ciśnienia względnego ciśnienie atmosferyczne
jest doprowadzane do wnętrza przetwornika poprzez dławik
kablowy (wersja z plastikową wtyczką), poprzez filtr (obudowa
obiektowa IP 65) lub poprzez przewód wentylacyjny (obudowa
IP 67).
W przetworniku ciśnienia absolutnego ciśnienie atmosferyczne
nie jest doprowadzane do wnętrza przetwornika.
Właściwy stopień ochrony obudowy jest gwarantowany wtedy,
gdy przetwornik jest zainstalowany poprawnie i zastosowane są
przewody o odpowiednim przekroju, zaś dławiki kablowe prawidłowo zaciśnięte.
Przetwornik jest wykonany zgodnie z normami EC (9/336/EC)
oraz dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
Odporność przetwornika na zakłócenia zapewnia stosowanie
zaleceń podanych w dokumentacji technicznej, dotyczących ekranowania, uziemiania i sposobu prowadzenia przewodów elektrycznych.
Opcjonalnie przetwornik może być wykonany w wersji do pracy
w strefie zagrożonej wybuchem (certyfikat ATEX).
nZalety
• Zakres pomiarowy od 160 mbar do 40 bar
• Błąd pomiaru < 0,2%, z uwzględnieniem histerezy
• Piezorezystancyjny system pomiarowy do pracy w próżni
i odporny na przeciążenia z kompensacją temperaturową
• Konstrukcja zgodna z wymogami EHEDG, FDA i GMP
• Zastosowane materiały i gładkość powierzchni według standardów higienicznych
• Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie
spawane
• Obudowa ze stali nierdzewnej IP65 lub IP67
• Temperatura pracy do 200°C
• Ochrona przeciwwybuchowa (ATEX)
• Umożliwia łatwe i bezpieczne mycie (CIP)
21
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P Compact
SITRANS P Compact
nZasada działania
Warunki nominalne
Ciśnienie procesowe oddziaływuje na mostek piezorezystancyjny
poprzez membranę separującą oraz ciecz wypełniającą. Przetwornik ciśnienia przetwarza wartość ciśnienia na sygnał prądowy niezależny od obciążenia. Układ kompensujący sprawia, że sygnał
wyjściowy jest niezależny od temperatury otoczenia. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu przyłączu membranowemu wpływ
temperatury procesowej na sygnał wyjściowy jest znacznie zredukowany w porównaniu do standardowych wersji z przyłączem
gwintowanym. Przetworniki ciśnienia mogą być zasilane napięciem z zakresu 10 do 30 V DC. Dostępne są sygnały wyjściowe
typowe dla zastosowanej technologii pomiaru.
Warunki pracy
• Pozycja montażowa
• Temperatura magazynowania
-10 ... +70 °C (14 ... 158 °F)
• Temperatura otoczenia
-10 ... +90 °C (14 ... 194 °F)
• Warunki procesowe
Maks 200 °C (392 °F), zależnie
od wersji
• Stopień ochrony obudowy
(wg EN 60529)
IP65, opcja IP67
• Kompatybilność
elektromagnetyczna
Specyfikacja techniczna
Przetworniki ciśnienia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
- Emitowane zakłócenia
Wg EN 50081 Cz. 1, wydanie 1993
przestrzenie komercyjne lub przemysłowe
- Odporność na zakłócenia
EN 50082 Cz. 2,wydanie marzec
1995 (przestrzenie przemysłowe)
Zasada działania
Podstawa pomiaru
Dowolna, standardowo w pionie
Warunki otoczenia
Mostek piezorezystancyjny
Sygnał wejściowy
Wielkość mierzona
Ciśnienie względne lub absolutne
Konstrukcja
Zakres pomiarowy
0 ... 160 mbar (0 ... 2.32 psi)
...
0 ... 40 bar (0 ... 580 psi)
Waga (bez membrany separującej)
• Obudowa obiektowa
≈ 460 g (≈ 1.01 lb)
Wyjście
• Obudowa z wtyczką
≈ 200 g (≈ 0.44 lb)
Sygnał wyjściowy
Obudowa
• System dwuprzewodowy
4 ... 20 mA
• System trójprzewodowy
0 ... 20 mA
Dokładność pomiaru
wg EN 60770-1
Błąd nieliniowości i histereza
(dla punktu odniesienia)
≤ 0.2 % pełnego zakresu
Dokładność dostrojenia
≤ ±0.2 % pełnego zakresu
Czas odpowiedzi
< 20 ms
• Konstrukcja
• Obudowa obiektowa IP65 lub
IP67,
z dławnikiem kablowym
z wtyczką wg DIN 43650, IP65
• z przyłączem kablowym, IP67
• z wtyczką M12, IP65
• Materiał
Stal nierdzewna Nr 1.4404/1.4305
Materiał nakrętki
Poliamid (ze złączem elektrycznym
kablowym lub wtyczką)
Wpływ temperatury otoczenia
Elektronika zalanie silikonem
Doprowadzenie powietrza atmosferycznego dla zakresu < 16bar
poprzez przyłącza elektryczne
(dławik lub kabel)
Na obudowę
• Zero
< 0.2 %/10 K pełnego zakresu
• Pełen zakres pomiarowy
< 0.2 %/10 K pełnego zakresu
Na przyłącze procesowe
(membranę separującą)
Zerowy błąd
(zależnie od konstrukcji)
• Membrana kołnierzowa
Przyłącze procesowe
• Wersje
Patrz dane zamówieniowe
• Materiał złącza
Stal nierdzewna, mat.
No. 1.4404/316L
- DN 25 / 1"
4.8 mbar/10 K (0.070 psi/10 K)
- DN 32 / 1¼”
2.3 mbar/10 K (0.033 psi/10 K)
Zasilanie
- DN 40 / 1½”
1.6 mbar/10 K (0.023 psi/10 K)
Napięcie na zaciskach przetwornika
10 ... 30 V DC
- DN 50 / 2"
0.6 mbar/10 K (0.009 psi/10 K)
Napięcie znamionowe
24 V DC
• Membrana typu clamp
Certyfikat i dopuszczenia
- DN 25 / 1"
9.5 mbar/10 K (0.138 psi/10 K)
- DN 32 / 1¼”
4.1 mbar/10 K (0.060 psi/10 K)
- DN 40 / 1½”
3.9 mbar/10 K (0.057 psi/10 K)
- DN 50 / 2"
3.9 mbar/10 K (0.057 psi/10 K)
Zerowy błąd wyspecyfikowany dla przyłącza procesowego dotyczy wykonania standardowego. Dokładna kalkulacja dla specyficznego systemu
może być wykonana na życzenie. Systemy z membraną czołową o zredukowanym błędzie są dostępne na zapytanie.
22
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą
PED
(DRGL 97/23/EC)
Dla gazów i cieczy grupy I i spełnia
wymogi rozdziału 3, paragraf
1(załącznik 1) i przypisany do
kategorii III, ocena zgodności
z modułem H wykonana przez
TÜV Nord
Ochrona przeciwwybuchowa
• Iskrobezpieczeństwo "i"
- Oznaczenie
TÜV 03 ATEX 2099 X
Ex II 2G EEx ib IIC T6
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P Compact
SITRANS P Compact
Kod zamówieniowy
Kod zamówieniowy
Przetwornik SITRANS P Compact
membraną czołową
7 MF 8 0 1 0 -
Przetwornik SITRANS P Compact
z membraną czołową
7 MF 8 0 1 0 -
System 2-przewodowy, temp.<140 °C,
membrana czołowa
1 7777 - 7777 777
System 2-przewodowy
Warunki procesowe do140 °C (284 °F)
Dokładność: 0,2 % pełnego zakresu
Wyjście 4 ... 20 mA
1 7777 - 7777 777
Przyłącza szybkorozłączalne
mleczarskie wg DIN11851 z nakrętką
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
• DN 65
mleczarskie wg DIN11851, gwint zewn.
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
• DN 65
Clamp wg DIN 32 676
• DN 25
• DN 40
• DN 50
Clamp wg ISO 2852
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cale
• 2½ cala
IDF, gwint zewnętrzny
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cale
IIDF, z nakrętką
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cale
SMS, z nakrętką
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cale
SMS, gwint zewnętrzny
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cale
DRD, kołnierz
• DN 50, PN 40
przyłącze typu Varivent (Tuchenhagen)
• D = 50, dla Varivent
DN 25 i 1 cal
• D = 68, dla Varivent
DN 40 ... DN 125 i 1½ ... 6 cali
Przyłącze specjalne
Membrana separująca
z przyłączem aseptycznym
aseptyczne gwintowane wg DIN 11 864-1
typ A, z nakrętką
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cala
• 2½ cala
aseptyczne gwintowane wg DIN 11 864-1
typ A, gwint zewn.
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cala
• 2½ cala
aseptyczne gwintowane NEUMO,
z nakrętką
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
aseptyczne gwintowane NEUMO,
gwint zewnętrzny
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
aseptyczne NEUMO, Clamp, typ R
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
aseptyczne NEUMO, Clamp, typ V
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
• G ½ cala (zakres minimalny 1,6 bar)
• G ¾ cala (zakres minimalny 1 bara)
• G 1 cal (zakres minimalny 0,4 bara)
• G 1½ cala (zakres minimalny 0,25 bara)
• G 2 cale (zakres minimalny 0,16 bara)
Przyłącze specjalne
AD
AE
AF
AG
AH
BD
BE
BF
BG
BH
CD
CF
CG
DM
DN
DP
DQ
EM
EN
EP
FM
FN
FP
GM
GN
GP
HM
HN
HP
JH
KF
KL
ZA
J 1Y
Ciecz wypełniająca
Olej roślinny
1
Biały olej medyczny
2
Olej spożywczy
3
Olej specjalny
9
L 1Y
Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA
1
specjalny
9
PM
PN
PP
PQ
QM
QN
QP
QQ
RD
RE
RF
RG
SD
SE
SF
SG
TD
TE
TF
TG
UD
UE
UF
UG
XA
XB
XC
XD
XE
ZA
J 1Y
Ciecz wypełniająca
olej roślinny
1
biały olej medyczny
2
olej spożywczy
3
olej specjalny
9
L 1Y
Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA
1
specjalny
9
M1 Y
M1 Y
23
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P Compact
SITRANS P Compact
Kod zamówieniowy
Kod zamówieniowy
Przetwornik SITRANS P Compact
z membraną czołową
7 MF 8 0 1 0 -
Przetwornik SITRANS P Compact
z membraną czołową
7 MF 8 0 1 0 -
System 2-przewodowy
Warunki procesowe do140 °C (284 °F)
Dokładność: 0,2 % pełnego zakresu
Wyjście 4 ... 20 mA
1 7777 - 7777 777
System 2-przewodowy
Warunki procesowe do 140 °C (284 °F)
Dokładność: 0,2 % pełnego zakresu
Wyjście 4 ... 20 mA
1 7777 - 7777 777
(materiał: stal nierdzewna
1.4404 / 316L)
z wtyczką, poliamid,
wg DIN 43650, IP65
1
z wtyczką M12, poliamid, IP65
2
z wtyczką M12, stal nierdzewna, IP65
3
obiektowa, z wkręcanym dławikiem
kablowym, stal nierdzewna, IP65
4
obiektowa, z wkręcanym dławikiem
kablowym, stal nierdzewna, IP67
5
Zakres pomiarowy
0 ... 160 mbar wzgl.
(0 ... 2.32 psi g)
0 ... 250 mbar wzgl.
(0 ... 3.63 psi g)
0 ... 400 mbar wzgl.
(0 ... 5.8 psi g)
0 ... 600 mbar wzgl.
(0 ... 8.7 psi g)
Przeciążenie
2 bar wzgl.
(29 psi g)
2 bar wzgl.
(29 psi g)
6 bar wzgl.
(87 psi g)
6 bar wzgl.
(87 psi g)
Zakres pomiarowy Przeciążenie
cd.
BB
BC
BD
BE
0 ... 1 bar wzgl.
(0 ... 14.5 psi g)
0 ... 1.6 bar wzgl.
(0 ... 23.2 psi g)
0 ... 2.5 bar wzgl.
(0 ... 36.3 psi g)
0 ... 4 bar wzgl.
(0 ... 58 psi g)
0 ... 6 bar wzgl.
(0 ... 87 psi g)
10 bar wzgl.
(145 psi g)
10 bar wzgl.
(145 psi g)
16 bar wzgl.
(232 psi g)
16 bar wzgl.
(232 psi g)
30 bar wzgl.
(435 psi g)
CA
0 ... 10 bar wzgl.
(0 ... 145 psi g)
0 ... 16 bar wzgl.
(0 ... 232 psi g)
0 ... 25 bar wzgl.
(0 ... 363 psi g)
0 ... 40 bar wzgl.
(0 ... 580 psi g)
30 bar wzgl.
(435 psi g)
50 bar wzgl.
(725 psi g)
50 bar wzgl.
(725 psi g)
70 bar wzgl.
(1015 psi g)
DA
-160 ... 0 mbar wzgl. 2 bar wzgl.
(-2.32 ... 0 psi g)
(29 psi g)
-250 ... 0 bar wzgl. 2 bar wzgl.
(-3.73 ... 0 psi g)
(29 psi g)
-400 ... 0 bar wzgl. 6 bar wzgl.
(-5.8 ... 0 psi g)
(87 psi g)
-600 ... 0 bar wzgl. 6 bar wzgl.
(-8.7 ... 0 psi g)
(87 psi g)
-1 ... 0 bar wzgl.
10 bar wzgl.
(-14.5 ... 0 psi g)
(145 psi g)
-1 ... 0.6 bar wzgl. 10 bar wzgl.
(-14.5 ... 8.7 psi g) (145 psi g)
-1 ... 1.5 bar wzgl. 16 bar wzgl.
(-14.5 ... 21.8 psi g) (232 psi g)
-1 ... 3 bar wzgl.
16 bar wzgl.
(-14.5 ... 43.5 psi g) (232 psi g)
-1 ... 5 bar wzgl.
30 bar wzgl.
(-14.5 ... 72.5 psi g) (435 psi g)
EB
24
GA
-1 ... 9 bar wzgl.
30 bar wzgl.
(-14.5 ... 130.5 psi g) (435 psi g)
-1 ... 15 bar wzgl.
50 bar wzgl.
(-14.5 ... 217.6 psi g) (725 psi g)
CB
CC
CD
CE
DB
DC
DD
EC
ED
EE
FA
FB
FC
FD
FE
GB
0 ... 1 bar a
(0 ... 14.5 psi a)
0 ... 1.6 bar a
(0 ... 23.2 psi a)
0 ... 2.5 bar a
(0 ... 36.3 psi a)
0 ... 4 bar a
(0 ... 58 psi a)
0 ... 6 bar a
(0 ... 87 psi a)
10 bar a
(145 psi a)
10 bar a
(145 psi a)
16 bar a
(232 psi a)
16 bar a
(232 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
F)
HA
F)
HB
F)
HC
F)
HD
F)
HE
0 ... 10 bar a
(0 ... 145 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
F)
JA
F)
ZA
specjalny
Ochrona przeciwwybuchowa
brak
ATEX 100a, II 2 G, EEx ib IIC T6
1
2
Opcje dodatkowe
Do kodu zamówieniowego przetwornika
należy dodać “-Z” oraz kod wybranej opcji
Wersja higieniczna
Chropowatość powierzchni przyłączy procesowych: Ra<0,8μm; spawy: Ra<1,5μm
P01
Separator termiczny
Maksymalna temperatura pracy 200 °C
(392 °F)
K01
Przyłącza do rurociągu
Wg DIN 11 850
Wg ISO DIN 2463
Wg BS 4825 Część 1
Certyfikaty
Certyfikat kalibracji wytwórcy wg
IEC 60770-2
P1Y
R01
R02
R03
C11
Certyfikat materiałowy wg EN 10204-3.1
Ciecz wypełniająca wg zaleceń FDA,
potwierdzone certyfikatem
EN 10 204-2.2
C12
Chropowatość powierzchni przyłączy
procesowych potwierdzona certyfikatem
EN 10 204-3.1B
C18
Certyfikat EHEDG dla aseptycznych
przyłączy procesowych wg DIN 11 864
C19
C17
F) Podlega przepisom eksportowym AL: 9I999, ECCN: N.
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P Compact
SITRANS P Compact
Kod zamówieniowy
Kod zamówieniowy
Przetwornik SITRANS P Compact
z wstawką w rurociąg lub gwintem
manometrycznym
7 MF 8 0 1 0 -
Przetwornik SITRANS P Compact
z membraną separującą i przyłączem
typu clamp
7 MF 8 0 1 0 -
System 2-przewodowy, temp.<140 °C,
2 7777 - 7777 777
System 2-przewodowy
Warunki procesowe do 140 °C (284 °F)
Dokładność: 0,2 % pełnego zakresu
Wyjście 4 ... 20 mA
2 7777 - 7777 777
Przyłącza szybkorozłączalne
z wstawkami w rurociąg
Mleczarskie wg DIN11851, gwint zewn.
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
• DN 65
Clamp wg DIN 32 676
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
• DN 65
Clamp wg ISO 2852
• 1 cala
• ½ cala
• 2 cale
• 2½ cala
Przyłącze specjalne
Przyłącza gwintowane zewnętrzne
wg DIN 3852 Forma A
AD
AE
AF
AG
AH
CD
CE
CF
CG
CH
DM
DN
DP
DQ
ZA
Ciecz wypełniająca
Olej roślinny
1
Biały olej medyczny
2
Olej spożywczy
3
Olej specjalny
9
Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA
specjalny
J 1Y
L 1Y
1
9
M1 Y
Przyłącza szybkorozłączalne aseptyczne
aseptyczne gwintowane wg DIN 11 864-1
typ A, gwint zewn.
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cale
aseptyczne gwintowane NEUMO,
gwint zewnętrzny
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
• DN 65
aseptyczne NEUMO, Clamp, typ R
• DN 25
• DN 32
• DN 40
• DN 50
gwintowane SÜDMO, gwint zewn. W501
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cale
aseptyczne gwintowane SÜDMO, Clamp
W601
• 1 cal
• 1½ cala
• 2 cale
specjalny
QM
QN
QP
SD
SE
SF
SG
SH
TD
TE
TF
TG
VM
VN
VP
WM
WN
WP
ZA
Ciecz wypełniająca
Olej roślinny
1
Biały olej medyczny
2
Olej spożywczy
3
Olej specjalny
9
J 1Y
L 1Y
Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA
1
Przyłącze specjalne
9
M1 Y
25
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P Compact
SITRANS P Compact
Kod zamówieniowy
Kod zamówieniowy
SITRANS P Compact z membraną
separującą i przyłączem typu clamp
7 MF 8 0 1 0 -
SITRANS P Compact z membraną
separującą i przyłączem typu clamp
7 MF 8 0 1 0 -
System 2-przewodowy
Warunki procesowe
do 140 °C (284 °F)
Dokładność: 0,2% pełnego zakresu
Wyjście 4 ... 20 mA
2 7777 - 7777 777
System 2-przewodowy
Warunki procesowe
do 140 °C (284 °F)
Dokładność: 0,2% pełnego zakresu
Wyjście 4 ... 20 mA
2 7777 - 7777 777
Obudowa / przyłącze elektryczne
(materiał: stal nierdzewna
1.4404 / 316L)
z wtyczką, poliamid, wg DIN 43650, IP65
z wtyczką M12, poliamid, IP65
Zakres pomiarowy Przeciążenie
(c.d.)
2
z wtyczką M12, stal nierdzewna, IP65
3
obiektowa, z wkręcanym dławikiem
kablowym, stal nierdzewna, IP65
4
obiektowa, z wkręcanym dławikiem
kablowym, stal nierdzewna, IP67
5
Zakres pomiarowy
0 ... 160 mbar wzgl.
(0 ... 2.32 psi g)
0 ... 250 mbar wzgl.
(0 ... 3.63 psi g)
0 ... 400 mbar wzgl.
(0 ... 5.8 psi g)
0 ... 600 mbar wzgl.
(0 ... 8.7 psi g)
Przeciążenie
2 bar wzgl.
(29 psi g)
2 bar wzgl.
(29 psi g)
6 bar wzgl.
(87 psi g)
6 bar wzgl.
(87 psi g)
BB
BC
BD
BE
0 ... 1 bar wzgl.
(0 ... 14.5 psi g)
0 ... 1.6 bar wzgl.
(0 ... 23.2 psi g)
0 ... 2.5 bar wzgl.
(0 ... 36.3 psi g)
0 ... 4 bar wzgl.
(0 ... 58 psi g)
0 ... 6 bar wzgl.
(0 ... 87 psi g)
10 bar wzgl.
(145 psi g)
10 bar wzgl.
(145 psi g)
16 bar wzgl.
(232 psi g)
16 bar wzgl.
(232 psi g)
30 bar wzgl.
(435 psi g)
CA
0 ... 10 bar wzgl.
(0 ... 145 psi g)
0 ... 16 bar wzgl.
(0 ... 232 psi g)
0 ... 25 bar wzgl.
(0 ... 363 psi g)
0 ... 40 bar wzgl.
(0 ... 580 psi g)
30 bar wzgl.
(435 psi g)
50 bar wzgl.
(725 psi g)
50 bar wzgl.
(725 psi g)
70 bar wzgl.
(1015 psi g)
DA
-160 ... 0 mbar wzgl. 2 bar wzgl.
(-2.32 ... 0 psi g)
(29 psi g)
-250 ... 0 bar wzgl. 2 bar wzgl.
(-3.73 ... 0 psi g)
(29 psi g)
-400 ... 0 bar wzgl. 6 bar wzgl.
(-5.8 ... 0 psi g)
(87 psi g)
-600 ... 0 bar wzgl. 6 bar wzgl.
(-8.7 ... 0 psi g)
(87 psi g)
-1 ... 0 bar wzgl.
10 bar wzgl.
(-14.5 ... 0 psi g)
(145 psi g)
-1 ... 0.6 bar wzgl. 10 bar wzgl.
(-14.5 ... 8.7 psi g) (145 psi g)
-1 ... 1.5 bar wzgl. 16 bar wzgl.
(-14.5 ... 21.8 psi g) (232 psi g)
-1 ... 3 bar wzgl.
16 bar wzgl.
(-14.5 ... 43.5 psi g) (232 psi g)
-1 ... 5 bar wzgl.
30 bar wzgl.
(-14.5 ... 72.5 psi g) (435 psi g)
EB
26
GA
-1 ... 9 bar wzgl.
30 bar wzgl.
(-14.5 ... 130.5 psi g) (435 psi g)
-1 ... 15 bar wzgl.
50 bar wzgl.
(-14.5 ... 217.6 psi g) (725 psi g)
1
CB
CC
CD
CE
DB
DC
DD
EC
GB
0 ... 1 bar a
(0 ... 14.5 psi a)
0 ... 1.6 bar a
(0 ... 23.2 psi a)
0 ... 2.5 bar a
(0 ... 36.3 psi a)
0 ... 4 bar a
(0 ... 58 psi a)
0 ... 6 bar a
(0 ... 87 psi a)
10 bar a
(145 psi a)
10 bar a
(145 psi a)
16 bar a
(232 psi a)
16 bar a
(232 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
F)
HA
F)
HB
F)
HC
F)
HD
F)
HE
0 ... 10 bar a
(0 ... 145 psi a)
30 bar a
(435 psi a)
F)
JA
F)
ZA
zakres specjalny
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
ATEX: II 2 G, EEx ib IIC T6
1
2
Opcje dodatkowe
Do kodu zamówieniowego przetwornika
należy dodać “-Z” oraz kod wybranej opcji
Wersja higieniczna
Chropowatość powierzchni przyłączy procesowych: Ra<0,8μm; spawy: Ra<1,5μm
P01
Separator termiczny
Maksymalna temperatura pracy 200 °C
(392 °F)
K01
Przyłącza do rurociągu
Wg DIN 11 850
Wg ISO DIN 2463
Wg BS 4825 Część 1
Certyfikaty
Certyfikat kalibracji wytwórcy
wg IEC 60770-2
R01
R02
R03
C11
Certyfikat materiałowy wg EN 10204-3.1
Ciecz wypełniająca wg zaleceń FDA,
potwierdzone certyfikatem EN 10 204-2.2
C12
Chropowatość powierzchni przyłączy
procesowych potwierdzona certyfikatem
EN 10 204-3.1B
C18
FA
FB
Certyfikat EHEDG dla aseptycznych przyłączy procesowych wg DIN 11 864
C19
ED
EE
FC
FD
FE
P1Y
C17
F) Podlega przepisom eksportowym AL: 9I999, ECCN: N.
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P Compact
SITRANS P Compact
nRysunki wymiarowe
Obudowa
Wtyczka okrągła
z przyłączem skręcanym
M12
dla kabla o śred.
4 ... 10 (0.18 ... 0.39)
94 (3.7)
74,5 (2.93)
107,5 (4.23)
30 (1.18)
9 (0.35)
22,5
(0.9)
74,5 (2.93)
» 132 (5.2)
74,5 (2.93)
124,5 (4.9)
74,5 (2.93)
39 (1.53)
38,5 (1.52)
ø 50
dla kabla o śred.
(diam. 1.97) 4.5 ... 10 (0.18 ... 0.39)
» 50 (1.97)
Przyłącze kablowe
Stopień ochrony IP67
(odprowadzenie powietrza)
Wtyczka kątowa
wg DIN 43 650
Stopień ochrony IP65
»8 (0.3)
Obiektowa
Stal nierdzewna
Stopień ochrony IP65
IP67 opcjonalnie
separator temp. dla
temperatur do
200 °C (392 °F)
Przyłącze procesowe
Standard
Przyłącze
mleczarskie
nakrętka wg
DIN 11 851
DN 25 ... 65
Połączenie typu
clamp wg
DIN 32 676
ISO 2852
DN 25 ... 65
1” ... 2½”
Nakrętka mleczarska
z wstawką w rurociąg
wg DIN 11 851
DN 25 ... 65
Clamp z wstawką
w rurociąg
wg DIN 32 676
DN 25 ... 100
wg ISO 2853
1” ... 2½”
Połączenie typu clamp
Neumo, Südmo, Guth
wg DN 25 ... 50
1” ... 2”
Nakrętka aseptyczna
z gładkim gwintem
z wstawką w rurociąg
DIN 11 864-1
Neumo, Südmo, Guth
DN 25 ... 65
1” ... 2”
Clamp z wstawką
w rurociąg
Neumo, Südmo, Guth
DN 25 ... 65
1” ... 2”
Aseptyczne
Nakrętka aseptyczna
z gładkim gwintem Neumo
wg DIN 11 864-1
DN 25 ... 65
1” ... 2”
SITRANS P, wymiary w mm (calach)
nSchematy połączeń elektrycznych
Obudowa polowa
Połączenie kablowe
Wtyczka kątowa
0V
System
dwuprzewodowy
0V
24 V
brązowy
żółty
zielony
24 V
Wtyczka okrągła
4 czarny
1 brązowy
2 biały
SITRANS P Compact, schematy połączeń elektrycznych
27
SITRANS PSITRANS
przetworniki
ciśnieniapomiarowe ciśnienia
P przetworniki
SITRANS P200
Zastosowanie
SITRANS P200
Budowa
Konstrukcja przetwornika bez ochrony przeciwwybuchowej
Przetwornik posiada celkę pomiarową w postaci mostka
piezorezystancyjnego zabudowaną w obudowie ze stali nierdzewnej.
Może być stosowany z przyłączem elektrycznym zgodnym
z EN 175301-803-A (IP65), wtyczką okrągłą M12 (IP67), przyłączem
kablowym (IP67) lub szbko-złączem kablowym skręconym (IP67).
Sygnał wyjściowy to 4 od 20 mA lub 0 do 10 V.
Konstrukcja przetwornika z ochroną przeciwwybuchową
Przetwornik posiada celkę pomiarowa w postaci mostka
piezorezystancyjnego zabudowaną w obudowie ze stali nierdzewnej.
Może być stosowany z przyłączem elektrycznym zgodnym
z EN 175301-803-A(IP65) lub wtyczką okrągłą M12 (IP 67)
Sygnał wyjściowy to 4 do 20 mA.
Zasada działania
Przetwornik pomiarowy ciśnienia względnego i absolutnego oraz
poziomu cieczy, par i gazów
• Cela pomiarowa ceramiczna
• Zakres pomiarowy 1 do 60 bar(15 do 1000 psi
• Do większości aplikacji
Przetwornik ciśnienia mierzy ciśnienie względne lub absolutne
oraz poziom cieczy i gazów.
Zasada działania
U
const.
Zalety
•
•
•
•
•
•
Wysoka dokładność pomiarowa
Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewne
Odporność na media korozyjne
Pomiar ciśnienia gazów cieczy i par
Wysoka odporność na przeciążenia
Kompaktowa budowa
p
U
I
I0, UB
SITRANS P 200, schemat funkcjonalny
Typowe aplikacje
Przetwornik ciśnienia model SITRANS P200 znajduje zastosowanie
w pomiarach ciśnień i poziomów w:
• przemyśle chemicznym
• przemyśle energetycznym
• przemyśle maszynowym
• przemyśle stoczniowym
• gospodarce wodnej
28
Cela pomiarowa ceramiczna posiada cienkowarstwowy mostek
rezystancyjny. Działające zewnątrz ciśnienie jest przenoszone przez
membranę ceramiczna do celi pomiarowej. Napięcie wyjściowe celki
pomiarowej jest przekształcane przez wzmacniacz na sygnał prądowy
4 do 20 mA lub napięciowy 0 do 10V.
Prąd lub napięcie wyjściowe przetwornika są liniowo proporcjonalne
do ciśnienia p.
Siemens FI 01 · 2012
2/5
2
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P200
SITRANS P200
Specyfikacja techniczna
Aplikacje
Pomiar ciśnienia względnego
i absolutnego
Ciecze, gazy i pary
Zasada działania
Podstawa pomiaru
Piezorezystancyjna celka pomiarowa
(membrana ceramiczna)
Wartość mierzona
Ciśnienie względne i absolutne
Budowa
Ciężar
Ok. 0,090 kg (0.198 lb)
Przyłącza procesowe
Patrz rysunki wymiarowe
Przyłącza elektryczne
• Przyłącze wg
EN 175301-803-A Forma A
z dławikiem M16x1.5 lub ½-14
NPT Iub Pg 11
• Przyłącze M12
• 2 lub 3- przewodowy (0.5 mm 2)
kabel
• Szybkozłącze kablowe skręcane
Sygnał wejściowy
Zakres pomiaru
• Ciśnienie względne
- jednostki metryczne
- jednostki amerykańskie
1… 60 bar g
15 … 1000 psi g
• Ciśnienie absolutne
- jednostki metryczne
- jednostki amerykańskie
0.6 … 16 bar a
10 … 300 psi a
Części zwilżane
• Cela pomiarowa
• Przyłącze procesowe
• Uszczelka
Wyjście
Sygnał prądowy
4 ... 20 mA
• Obciążenie
(UB - 10 V) / 0,02 A
• Zasilanie UB
DC 7 ... 33 V (10 ... 30 V dla Ex)
Sygnał napięciowy
0 ... 10 V DC
• Obciążenie
≥ 10 kΩ
• Zasilanie UB
Al2 03 - 96%
Stal nierdzewna, 1.4404
(SST 316 L)
• FPM (Standard)
• Neoprene
• Perbunan
• EPDM
Pozostałe części
• Obudowa
Stal nierdzewna 1.4404
(SST 316 L)
12 ... 33 V DC
• Materiał wtyczki
Plastik
• Pobór mocy
< 7 mA dla 10 k Ω
• Kable
PVC
Krzywa charakterystyki
Liniowo narastająca
Certyfikaty i zatwierdzenia
Dokładność pomiaru
Błąd przy pomiarze w 25 °C
(77 °F), z uwzględnieniem
błędu podstawowego, histerezy
i powtarzalności
Czas odpowiedzi T99
• Typowo: 0,25 % wartości pełnego
zakresu
• Maksymalnie: 0,5 % wartości
pełnego zakresu
<0,1 s
Dryft długookresowy
• Najmniejszy zakres pomiarowy
0,25 % wartości pełnego zakresu/rok
Wpływ temperatury otoczenia
• Najmniejszy zakres pomiarowy
• 0,25 % /10 K pełnego zakresu
• Wpływ zasilania
0,005 %/V
Klasyfikacja zgodnie z dyr.
ciśnieniową
(PED 97/23/EC)
Dla gazów i cieczy z grupy płynów 1;
zgodnie z wymaganiami artykułu 3,
paragrafu 3 (dobra praktyka
inżynierska)
Lloyds Register of Shipping (LR)
Zgodne
Germanischer Lloyds Register of
Shipping (GL)
Zgodne
American Bureau of Shipping (ABS) Zgodne
Bureau Veritas (BV)
Zgodne
Det Norske Veritas (DNV)
Zgodne
Drinking water approval (ACS)
Zgodne
GOST
Zgodne
Warunki nominalne
Ochrona przeciwwybuchowa
Temperatura procesowa
z uszczelką wykonaną z:
Iskrobezpieczeństwo typu "i"
(tylko z wyjściem prądowym)
Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T125 °C
Da/Db
• FPM (Standard)
-15 ... +125 °C (+5 ... +257 °F)
• Neoprene
-35 ... +100 °C (-31 ... +212 °F)
Świadectwo badania EC
SEV 10 ATEX 0146
• Perbunan
-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
• EPDM
-40 ... +145 °C (-40 ... +293 °F),
zdatne dla wody pitnej
U i ≤30 V DC; I i ≤ 100 mA;
P i ≤0,75 W
Temperatura magazynowania
-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)
Połączenie z certyfikowanym
iskrobezpiecznym obwodem
z maksymalnymi wartościami:
Wypadkowa wewnętrzna
indukcyjnośći i pojemność dla
wersji z wtyczkami
wg EN 175301-803-A i M12
-50 ... +100 °C (-58 ... +212 °F)
Stopień ochrony
(wg EN 60529)
• IP 65 z przyłączem wg
EN 175301-803-A
• IP 67 z przyłączem M12
• IP 67 z kablem
• IP 67 z szybko-złączem
kablowym skręcanym
Kompatybilność
elektromagnetyczna
• wg EN 61326-1/-2/-3
• wg NAMUR NE21, tylko dla wersji
ATEX z maksymalnym
odchyleniem pomiarowym ≤1 %
L i= 0 nH; C i = 0 nF
29
SITRANS PSITRANS
przetworniki
ciśnieniapomiarowe ciśnienia
P przetworniki
SITRANS P200
SITRANS P200
Dane do doboru
Nr zam.
SITRANS P 200 do pomiaru ciśnienia względnego i ciśnienia absolutnego do większości aplikacji
Błąd pomiaru typowy 0.25 %
Materiał części zwilżanych: ceramika i stal kwasoodporna + materiał uszczelniający
Materiał pozostałych części: stal kwasoodporna
Zakres pomiaru
Przeciążenie
Minimum.
Kod zamówieniowy
D) 7MF 1 5 6 5 -
-
Ciśnienie niszczące
Maksimum
Dla ciśnienia względnego
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
(0 ... 14.5 psi)
(0 ... 23.2 psi)
(0 ... 36.3 psi)
(0 ... 58.0 psi)
(0 ... 87.0 psi)
-0.4 bar
-0.4 bar
-0.8 bar
-0.8 bar
-1 bar
(-5.8 psi)
(-5.8 psi)
(-11.6 psi)
(-11.6 psi)
(-14.5 psi)
2.5 bar
4 bar
6.25 bar
10 bar
15 bar
(36.26 psi)
(58.02 psi)
(90.65 psi)
(145 psi)
(217 psi)
> 2,5 bar
> 4 bar
> 6,25 bar
> 10 bar
> 15 bar
(> 36.3 psi)
(> 58.0 psi)
(> 90.7 psi)
(> 145 psi)
(> 217 psi)
}
}
}
}
}
3 BA
3 BB
3 BD
3 BE
3 BG
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
(0 ... 145 psi)
(0 ... 232 psi)
(0 ... 363 psi)
(0 ... 580 psi)
(0 ... 870 psi)
-1 bar
-1 bar
-1 bar
-1 bar
-1 bar
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
25 bar
40 bar
62.5 bar
100 bar
150 bar
(362 psi)
(580 psi)
(906 psi)
(1450 psi)
(2175 psi)
> 25 bar
> 40 bar
> 62,5 bar
> 100 bar
> 150 bar
(> 362 psi)
(> 580 psi)
(> 906 psi)
(> 1450 psi)
(> 2175 psi)
}
}
}
}
}
3 CA
3 CB
3 CD
3 CE
3 CG
Dla innych wersji dodać kod zamówieniowy i wypełnić tekst: zakres pomiaru... od...do...mbar (psi g)
9 AA
H1Y
Dla ciśnienia absolutnego
0 ... 600 bar a
0 ... 1 bar a
0 ... 1.6 bar a
0 ... 2.5 bar a
(0 ... 8.7 psi a)
(0 ... 14.5 psi a)
(0 ... 23.2 psi a)
(0 ... 36.3 psi a)
0 bar a
0 bar a
0 bar a
0 bar a
(0 psi a)
(0 psi a)
(0 psi a)
(0 psi a)
3 bar a
2.5 bar a
4 bar a
6.25 bar a
(43.51 psi a)
(36.26 psi a)
(58.02 psi a)
(90.65 psi a)
> 2,5 bar a
> 2,5 bar a
> 4 bar a
> 6,25 bar a
(> 36.3 psi a)
(> 36.3 psi a) }
(> 58.0 psi a) }
(> 90.7 psi a) }
5 AG
5 BA
5 BB
5 BD
0 ... 4 bar a
0 ... 6 bar a
0 ... 10 bar a
0 ... 16 bar a
(0 ... 58.0 psi a)
(0 ... 87.0 psi a)
(0 ... 145 psi)
(0 ... 232 psi)
0 bar a
0 bar a
0 bar a
0 bar a
(0 psi a)
(0 psi a)
(0 psi a)
(0 psi a)
10 bar a
15 bar a
25 bar a
40 bar a
(145 psi a)
(217 psi a)
(362 psi a)
(580 psi a)
> 10 bar a
> 15 bar a
> 25 bar a
> 40 bar a
(> 145 psi a)
(> 217 psi a)
(> 362 psia)
(> 580 psi a)
}
}
}
}
5 BE
5 BG
5 CA
5 CB
Dla innych wersji dodać kod zamówieniowy i wypełnić tekst: zakres pomiaru ... od...do ... mbar (psi)
9 AA
H1Y
Zakres pomiaru dla ciśnienia względnego (tylko na rynek amerykański)
(0 ... 15 psi)
(3 ... 15 psi)
(0 ... 20 psi)
(0 ... 30 psi)
(-5.8 psi)
(-5.8 psi)
(-5.8 psi)
(-5.8 psi)
(35 psi)
(35 psi)
(50 psi)
(80 psi)
(> 35 psi)
(> 35 psi)
(> 50 psi)
(> 80 psi)
4 BB
4 BC
4 BD
4 BE
(0 ... 60 psi)
(0 ... 100 psi)
(0 ... 150 psi)
(0 ... 200 psi)
(-11.5 psi)
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
(140 psi)
(200 psi)
(350 psi)
(550 psi)
(> 140 psi)
(> 200 psi)
(> 350 psi)
(> 550 psi)
4 BF
4 BG
4 CA
4 CB
(0 ... 300 psi)
(0 ... 500 psi)
(0 ... 750 psi)
(0 ... 1000 psi)
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
(-14.5 psi)
(800 psi)
(1400 psi)
(2000 psi)
(2000 psi)
(> 800 psi)
(> 1400 psi)
(> 2000 psi)
(> 2000 psi)
4 CD
4 CE
4 CF
4 CG
Dla innych wersji dodać kod zamówieniowy i wypełnić tekst: zakres pomiaru ... od...do ... mbar (psi g)
9 AA
H1Y
Zakres pomiaru dla ciśnienia względnego (tylko na rynek amerykański)
(0 ... 10 psia)
(0 ... 15 psia)
(0 ... 20 psia)
(0 ... 30 psia)
(0 ... 60 psia)
(0 psia)
(0 psia)
(0 psia)
(0 psia)
(0 psia)
(35 psia)
(35 psia)
(50 psia)
(80 psia)
(140 psia)
(> 35 psia)
(> 35 psia)
(> 50 psia)
(> 80 psia)
(> 140 psia)
6 AG
6 BA
6 BB
6 BD
6 BE
(0 ... 100 psia)
(0 ... 150 psia)
(0 ... 200 psia)
(0 ... 300 psia)
(0 psia)
(0 psia)
(0 psia)
(0 psia)
(200 psia)
(350 psia)
(550 psia)
(800 psia)
(> 200 psia)
(> 350 psia)
(> 550 psia)
(> 800 psia)
6 BG
6 CA
6 CB
6 CC
Dla innych wersji dodać kod zamówieniowy i wypełnić tekst: zakres pomiaru ... od...do ... mbar (psi a)
}Towar magazynowy
30
9 AA
H1Y
SITRANS
SITRANSPPprzetworniki
przetwornikiciśnienia
ciśnienia
SITRANS P200
SITRANS P210
Dane do doboru
Nr zam.
Przetwornik SITRANS P200 do pomiaru ciśnienia względnego i ciśnienia absolutnego, do większości aplikacji D) 7MF 1 5 6 5 Błąd pomiaru typowy 0,25%
Materiał części zwilżanych: ceramika i stal kwasoodporna + materiał uszczelniający
Materiał pozostałych części: stal kwasoodporna
Kod zamówieniowy
-
Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA; wersja dwuprzewodowa, zasilanie 7 ... 33 V DC (10 ... 30 V DC dla wersji ATEX)
0 ... 10 V; wersja trzyprzewodowa; zasilanie 12 ... 33 V DC
}
}
0
10
}
}
0
1
}
1
2
0 3
0 4
5
6
9
Ochrona przeciwwybuchowa (tylko 4...20 mA)
Brak
Z ochroną przeciwwybuchową EEx ia IIC T4
Przyłącze elektryczne
Przyłącze wg DIN EN 175301-803-A, dławik M16 (z przejściówką)
Okrągłe złącze M12 wg DIN EN 60139-9 (nie dla zakresów ≤ 16 bar)
Połączenie za pomocą wbudowanego kabla, 2 m (nie dla wersji iskrobezpiecznej)
Szybkozłącze kablowe skręcane PG9 (nie dla wersji iskrobespiecznej)
Połączenie wg DIN EN 175301-803-A, dławik 1/2"-14 NPT (z przejściówką)
Połączenie wg DIN EN 175301-803-A, dławik PG11 (z przejściówką)
Wersja specjalna
N1Y
Przyłącze procesowe
G½" męski wg EN 837-1 (½%" BSP męski) (standard dla metrycznych zakresów mbar, bar)
G½" gwint męski i G1/8" gwint żeński
G¼“ męski wg EN 837-1 (¼“ BSP męski)
7/16"-20 UNF męski
}
A
B
C
D
¼"-18 NPT męski (standard dla zakresów w H O i psi)
2
¼"-18 NPT żeński
½"-14 NPT męski
½"-14 NPT żeński
7/16"-20 UNF żeński
M20x1.5 męski
E
F
G
H
J
P
Wersja specjalna
Z
P 1Y
Materiał uszczelniający czujnik i obudowę
Viton (FPM, standard)
Neoprene (CR)
Perbunan (NBR)
EPDM
Wersja specjalna
Wersja
Wersja standardowa
}
}
A
B
C
D
Z
Q1Y
1
Dalsze kodowanie
Dodaj ,,-Z" do numeru zamówieniowego i dodaj kod.
C11
Certyfikat producenta M wg DIN 55340, Part 18 i ISO 8402 (certyfikat kalibracji)
Aplikacja tlenowa, czyszczenia bez smarów i olejów (tylko w połączeniu z materiałem uszczelniającym czujnik i obudowę Viton)
} Towar magazynowy
31
SITRANS
przetwornikiciśnienia
ciśnienia
SITRANS P przetworniki
SITRANS P200
SITRANS P200
Rysunki wymiarowe
25
(1.0)
25
(1.0)
20
(0.8)
20
(0.8)
51 (2.0)
G1/2"
1/2-14 NPT
M20 x 1.5
maks 30 Nm
24 (0.94)
SITRANS P200, przyłącza elektryczne. Wymiary w mm.
20
(0.8)
16
(0.6)
Dławik kablowy
z kablem
G1/8"
M16x1.5
lub
1/2-14 NPT
16
(0.6)
25.5 (1.0)
M12x1/Fixcon
30.2 (1.19)
10.7 (0.42)
36 (1.42)
G1/4"
7/16"-20 UNF
1/4-18 NPT
25
(1.0)
maks 20 Nm
7/16"-20 UNF
23
(0.9)
30
(1.2)
maks 20 Nm
1/2"-14 NPT
1/2"-18 NPT
maks 20 Nm
SITRANS P200, przyłącza procesowe. Wymiary w mm (cal).
32
G1/2"
SITRANSPPprzetworniki
przetworniki ciśnienia
ciśnienia
SITRANS
SITRANS P200
SITRANS P200
Schematy połączeń
1+
1
2
IO
+
2-
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza wg EN 175301
1+
1
IO
3
+
RL
3-
UB
IO
gn
UB
RL
1
2-
+
RL
UB
2
RL
1+
4 3
1
UO
+
RL
4+
UB
UB
3-
Połączenie: 1 (+U B),
3 (-),
4 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i przyłącza M12x1
Połączenie: br (brązowy),
gn (zielony)
+
IO
3+
Połączenie: 1 (+U B),
2 (-),
3 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i przyłącza wg EN 175301
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
br
IO Prąd wyjściowy
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia prądowego i kabla
1+
1
2
+
UO
2-
Połączenie: 1 (+),
3 (-)
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza M12x1
br
3
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
1+
UO
gn
+
RL
ws
Połączenie: br (+U B, brązowy),
gn (+UO, zielony),
ws (-, biały)
UB
UO Napięcie wyjściowe
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i kabla
1
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i szybkozłącza skręcanego
1+
3+
2
3
+
UO
RL
UB
2-
Połączenie: 1 (+U B),
3 (-),
2 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciażąnie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i szybkozłącza skręcanego
Wersja z ochroną przeciwwybuchową: 4 ... 20 mA
Przyłącze uziemiające jest połączone galwanicznie z obudową przetwornika
1
2
1+
2-
+
IO
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza wg EN 175301 (Ex)
1+
4 3
1
34
IO
+
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
3 (-),
4( )
IO Prąd wyjściowy
RL Obciażenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza M12x1 (Ex)
33
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P210
SITRANS P210
Zastosowanie
Wykonanie z ochroną przeciwwybuchową
Przetwornik posiada celkę pomiarową w postaci mostka
piezorezystancyjnego oraz membranę umieszczoną
w obudowie ze stali kwasoodpornej. Przyłącze elektryczne
poprzez konektor wg EN 175301-803-A (IP65) lub wtyczkę
M12 (IP67).
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA
Zasada działania
Przetwornik ciśnienia umożliwia pomiar ciśnienia względnego cieczy
i gazów, jak również pomiar poziomu cieczy.
U
const.
Przetwornik SITRANS P210 do pomiaru ciśnienia
względnego cieczy, gazów i pary:
• Cela pomiarowa wykonana ze stali kwasoodpornej
• Zakres pomiarowy od 100 do 600 mbar (1.45 do 8.7 psi)
ciśnienia względnego
• Do aplikacji niskociśnieniowych
p
U
I
I0, UB
Zalety
Przetwornik ciśnienia SITRANS P210 (7MF1566...), schemat funkcjonalny
•
•
•
•
•
•
Cela pomiarowa wykonana ze stali kwasoodpornej posiada
cienkowarstwowy mostek rezystancyjny. Działające od zewnątrz
ciśnienie p jest przenoszone przez membranę ze stali kwasoodpornej
do celi pomiarowej.
Napięcie wyjściowe celki pomiarowej jest przekształcane przez
.wzmacniacz na sygnał prądowy 4 do 20 mA lub napięciowy 0 do10 V.
Wysoka dokładność pomiarowa
Wytrzymała obudowa ze stali kwasoodpornej
Wysoka odporność na przeciążenia
Odpowiedni do mediów agresywnych i nieagresywnych
Kompaktowa budowa
Do mierzenia ciśnienia płynów, gazów i pary
Typowe aplikacje
Przetwornik ciśnienia SITRANS P210 jest stosowany
w następujących branżach:
• mechaniczna
• przemysł stoczniowy
• energetyka
• przemysł chemiczny
• gospodarka wodno-ściekowa
Budowa
Wykonanie standardowe bez ochrony przeciwwybuchowej
Przetwornik posiada celkę pomiarową w postaci mostka
piezorezystancyjnego oraz membranę umieszczoną
w obudowie ze stali kwasoodpornej. Przyłącze elektryczne
poprzez konektor wg EN 175301 -803-A (IP65), wtyczkę okrągłą
M12 (IP67), kabel (IP67) lub szybkozłącze kablowe skręcone (IP67).
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA lub 0 do 10 V.
34
Prąd lub napięcie wyjściowe przetwornika są liniowo proporcjonalne
do ciśnienia p.
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P210
SITRANS P210
Specyfikacja techniczna
Aplikacje
Pomiar ciśnienia względnego
Ciecze, gazy i pary
Zasada działania
Podstawa pomiaru
Piezorezystancyjna celka pomiarowa
(membrana ze stali kwasoodponej)
Wartość mierzona
Ciśnienie względne
Budowa
Ciężar
Ok. 0,090 kg (0,198 lb)
Przyłącza procesowe
Patrz rysunki wymiarowe
Przyłącza elektryczne
• Przyłącze wg
EN 175301-803-A Forma A
z dławikiem M16x1,5 lub ½-14
NPT Iub Pg 11
• przyłącze M12
• 2 lub 3-przewodowy (0,5 mm 2)
kabel
• szybkozłącze kablowe skręcane
Sygnał wejściowy
Zakres pomiaru
• Ciśnienie względne
- jednostki metryczne
- jednostki amerykańskie
100… 60 mbar g
1,5 … 8,7 psi g
• Absolute pressure
- Metric
- US measuring range
0.6 … 16 bar a (10 … 232 psia)
10 … 300 psia
Części zwilżane
• Cela pomiarowa
• Przyłącze procesowe
• Uszczelka
Wyjście
Sygnał prądowy
4 ... 20 mA
• Obciążenie
(U B - 10 V) / 0,02 A
• Zasilanie UB
DC 7 ... 33 V (10 ... 30 V dla Ex)
Sygnał napięciowy
0 ... 10 V DC
• Obciążenie
≥ 10 kΩ
• Zasilanie UB
Stal nierdzewna, 1,4435
Stal nierdzewna, 1,4404
(SST 316 L)
• FPM (Standard)
• Neoprene
• Perbunan
• EPDM
Pozostałe części
• Obudowa
Stal nierdzewna 1,4404
(SST 316 L)
12 ... 33 V DC
• Materiał wtyczki
Plastik
• Pobór mocy
< 7 mA dla 10 k Ω
• Kable
PVC
Krzywa charakterystyki
Liniowo narastająca
Certyfikaty i zatwierdzenia
Dokładność pomiaru
Błąd przy pomiarze w 25 °C
(77 °F), z uwzględnieniem
błędu podstawowego, histerezy
i powtarzalności
Czas odpowiedzi T99
• Typowo: 0,25 % wartości pełnego
zakresu
• Maksymalnie: 0,5 % wartości
pełnego zakresu
<0,1 s
Dryft długookresowy
• Najmniejszy zakres pomiarowy
0,25 % wartości pełnego zakresu/rok
Wpływ temperatury otoczenia
• Najmniejszy zakres pomiarowy
• 0,25 % /10 K pełnego zakresu
0 , 5 % / 10 K pełnego zakresu dla
zakresu pomiarowego 100...400 mbar
• Wpływ zasilania
0,005 %/V
Klasyfikacja zgodnie z dyr.
ciśnieniową
(PED 97/23/EC)
Dla gazów i cieczy z grupy płynów 1;
zgodnie z wymaganiami artykułu 3,
paragrafu 3 (dobra
praktyka inżynierska)
Lloyds Register of Shipping (LR)
Zgodne
Germanischer Lloyds Register of
Shipping (GL)
Zgodne
American Bureau of Shipping (ABS) Zgodne
Bureau Veritas (BV)
Zgodne
Det Norske Veritas (DNV)
Zgodne
Drinking water approval (ACS)
Zgodne
GOST
Zgodne
Warunki nominalne
Ochrona przeciwwybuchowa
Temperatura procesowa
z uszczelką wykonaną z:
Iskrobezpieczeństwo typu "i"
(tylko z wyjściem prądowym)
Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T125 °C
Da/Db
• FPM (Standard)
-15 ... +125 °C (+5 ... +257 °F)
• Neoprene
-35 ... +100 °C (-31 ... +212 °F)
Świadectwo badania EC
SEV 10 ATEX 0146
• Perbunan
-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
• EPDM
-40 ... +145 °C (-40 ... +293 °F),
zdatne dla wody pitnej
U i ≤30 V DC; Ii ≤ 100 mA;
P i ≤0,75 W
Temperatura otoczenia
-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)
Temperatura magazynowania
-50 ... +100 °C (-58 ... +212 °F)
Stopień ochrony
(wg EN 60529)
• IP 65 z przyłączem wg
EN 175301-803-A
• IP 67 z przyłączem M12
• IP 67 z kablem
• IP 67 z szybkozłączem
kablowym skręcanym
Połączenie z certyfikowanym
iskrobezpiecznym obwodem
z maksymalnymi wartościami:
Wypadkowa wewnętrzna
indukcyjności i pojemności dla
wersji z wtyczkami
wg EN 175301-803-AiM12
Kompatybilność
elektromagnetyczna
• wg EN 61326-1/-2/-3
• wg NAMUR NE21, tylko dla wersji
ATEX z maksymalnym
odchyleniem pomiarowym ≤1 %
L i= 0 nH; C i = 0 nF
35
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P210
SITRANS P210
Dane do doboru
Nr zam
Zakres pomiaru
Przeciążenie
Minimum
Kod zamówieniowy
D) 7MF 1 5 6 6 -
Przetwornik SITRANS P210 do pomiaru ciśnienia względnego, do aplikacji niskociśnieniowych
Błąd pomiaru typowy 0,25%
Materiał części zwilżanych: ceramika i stal kwasoodporna + materiał uszczelniający
Materiał pozostałych części: stal kwasoodporna
-
2
Ciśnienie niszczące
Maximum
Dla ciśnienia względnego
0 ... 100 mbar g
0 ... 160 mbar g
0 ... 250 mbar g
0 ... 400 mbar g
0 ... 600 mbar g
(0.58 psi)
(2.32 psi )
(3.63 psi)
(5.8 psi)
(8.7 psi)
-40 mbar
-40 mbar
-80 mbar
-80 mbar
-100 mbar
(-0.58 psi)
(-0.58 psi)
(-1.16 psi)
(-1.16 psi)
(-1.45 psi)
250 mbar
400 mbar
625 mbar
1000 mbar
1500 mbar
(3.63 psi)
(5.8 psi)
(9.06 psi)
(14.5 psi)
(21.76 psi)
0.5 bar
0.5 bar
1 bar
1 bar
2.5 bar
(7.25 psi)
(7.25 psi)
(14.5 psi)
(14.5 psi)
(36.26 psi)
}
}
}
}
}
3 AA
3 AB
3 AC
3 AD
3 AG
9 AA
Dla innych wersji dodaj kod i wyspecyfikuj tekstem
Zakres pomiarowy: ... do ... barg
H1Y
Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA; wersja dwuprzewodowa, zasilanie 7 ... 33 V DC (10 ... 30 V DC dla wersji ATEX)
0 ... 10 V; wersja trzyprzewodowa; zasilanie 12 ... 33 V DC
}
}
0
10
}
}
0
1
}
1
2
0 3
0 4
5
6
9
Ochrona przeciwwybuchowa (tylko 4...20 mA)
Brak
Z ochroną przeciwwybuchową EEx ia IIC T4
Przyłącze elektryczne
Przyłącze wg DIN EN 175301-803-A, dławik M16 (z przejściówką)
Okrągłe złącze M12 wg DIN EN 60139-9 (nie dla zakresów ≤ 16 bar)
Połączenie za pomocą wbudowanego kabla, 2 m (nie dla wersji iskrobezpiecznej)
Szybkozłącze kablowe skręcane PG9 (nie dla wersji iskrobezpiecznej)
Połączenie wg DIN EN 175301-803-A, dławik 1/2"-14 NPT (z przejściówką)
Połączenie wg DIN EN 175301-803-A, dławik PG11 (z przejściówką)
Wersja specjalna
N1Y
Przyłącze procesowe
G½" męskli wg EN 837-1 (½%" BSP męski) (standard dla metrycznych zakresów mbar, bar
G½" gwint męski i G1/8" gwint żeński
G¼“ męski wg EN 837-1 (¼“ BSP męski)
7/16"-20 UNF męski
}
A
B
C
D
¼"-18 NPT NPT męski (standard dla zakresów w H2O i psi)
¼"-18 NPT żeński
½"-14 NPT męski
½"-14 NPT żeński
7/16"-20 UNF żeński
M20x1.5 męski
E
F
G
H
J
P
Wersja specjalna
Z
P 1Y
Materiał uszczelniajacy czujnik i obudowę
Viton (FPM, standard)
Neoprene (CR)
Perbunan (NBR)
EPDM
Wersja specjalna
Wersja
Wersja standardowa
}
A
B
C
D
Z
}
1
Dalsze kodowanie
Dodaj ,,-Z" do numeru zamówieniowego i dodaj kod.
Certyfikat producenta M wg DIN 55340, Part 18 i ISO 8402 (certyfikat kalibracji)
} Towar magazynowy
D) Podlega przepisom eksportowym AL: N, ECCN: EAR99H.
36
Q1Y
C11
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P210
SITRANS P210
Rysunki wymiarowe
G1/2"
25
(1.0)
25
(1.0)
20
(0.8)
20
(0.8)
51 (2.0)
G1/8"
M16x1.5
lub
1/2-14 NPT
1/2-14 NPT
M20 x 1.5
G1/2"
maks 30 Nm
20
(0.8)
16
(0.6)
G1/4"
7/16"-20 UNF
1/4-18 NPT
maks 20 Nm
25
(1.0)
7/16"-20 UNF
maks 20 Nm
23
(0.9)
SITRANS P210, przyłącza elektryczne. Wymiary w mm.
16
(0.6)
24 (0.94)
30
(1.2)
Dławik kablowy
z kablem
30.2 (1.19)
10.7 (0.42)
M12x1/Fixcon
25.5 (1.0)
2
36 (1.42)
1/2"-14 NPT
1/2"-18 NPT
maks 20 Nm
SITRANS P210, przyłącza procesowe. Wymiary w mm (cal).
37
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P210
SITRANS P210
Schematy połączeń
1+
1
2
IO
+
2-
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza wg EN 175301
1+
1
IO
3
+
RL
3-
br
IO
gn
UB
RL
1
IO
2-
+
RL
UB
2
RL
1+
4 3
1
UO
+
RL
4+
UB
UB
3-
Połączenie: 1 (+U B),
3 (-),
4 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i przyłącza M12x1
Połączenie: br (brązowy),
gn (zielony)
+
br
IO Prąd wyjściowy
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia prądowego i kabla
1+
3+
Połączenie: 1 (+U B),
2 (-),
3 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i przyłącza wg EN 175301
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza M12x1
+
UO
2-
Połączenie: 1 (+),
3 (-)
UB
1+
1
3
2
UO
gn
+
RL
ws
Połączenie: br (+U B, brązowy),
gn (+UO, zielony),
ws (-, biały)
UB
UO Napięcie wyjściowe
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i kabla
1
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i szybkozłącza skręcanego
1+
3+
2
3
+
UO
RL
UB
2-
Połączenie: 1 (+U B),
3 (-),
2 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i szybkozłącza skręcanego
Wersja z ochroną przeciwwybuchową: 4 ... 20 mA
Przyłącze uziemiające jest połączone galwanicznie z obudową przetwornika
1
2
1+
2-
+
IO
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
IO Prąd wyjściowy
RL Obciażenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza wg EN 175301 (Ex)
38
1+
4 3
1
34
IO
+
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
3 (-),
4( )
IO Prąd wyjściowy
RL Obciażenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza M12x1 (Ex)
38
SITRANS
SITRANSP Pprzetworniki
przetwornikiciśnienia
ciśnienia
SITRANS P220
SITRANS P220
Zastosowanie
Wykonanie z ochroną przeciwwybuchową
Przetwornik posiada celkę pomiarową w postaci mostka
piezorezystancyjnego oraz membranę umieszczoną
w obudowie ze stali kwasoodpornej. Przyłącze elektryczne
poprzez konektor wg EN 175301-803-A (IP65) lub wtyczkę
M12 (IP67).
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA lub 0 do 10V.
Zasada działania
Przetwornik ciśnienia umożliwia pomiar ciśnienia względnego cieczy
i gazów, jak również pomiar poziomu cieczy.
U
const.
Przetwornik pomiarowy SITRANS P220 do pomiaru ciśnienia
względnego cieczy, gazów i pary:
• Celę pomiarową wykonaną ze stali kwasoodpornej
• Zakres pomiarowy od 2,5 do 600 bar (36,3 do 8702 psi)
ciśnienia względnego
• Do aplikacji wysokociśnieniowych oraz do pomiarów
w niskich temperaturach
Zalety
•
•
•
•
•
•
•
Wysoka dokładność pomiarowa
Wytrzymała obudowa ze stali kwasoodporne
Wysoka odporność na przeciążenia
Odpowiedni do mediów agresywnych i nieagresywnych
Kompaktowa budowa
Do mierzenia ciśnienia płynów, gazów i pary
Bez uszczelki
p
U
I
I0, UB
Przetwornik ciśnienia SITRANS P220 (7MF1567...), schemat funkcjonalny
Cela pomiarowa wykonana ze stali kwasoodpornej posiada
cienkowarstwowy mostek rezystancyjny. Działające od zewnątrz
ciśnienie p jest przenoszone przez membranę ze stali kwasoodpornej
do celi pomiarowej.
Napięcie wyjściowe celki pomiarowej jest przekształcane przez
.wzmacniacz na sygnał prądowy 4 do 20 mA lub napięciowy 0 do10 V.
Prąd lub napięcie wyjściowe przetwornika są liniowo proporcjonalne
do ciśnienia p.
Typowe aplikacje
Przetwornik ciśnienia SITRANS P220 jest stosowany
w następujących branżach:
• mechaniczna
• przemysł stoczniowy
• energetyka
• przemysł chemiczny
• gospodarka wodno-ściekowa
Budowa
Wykonanie standardowe bez ochrony przeciwwybuchowej
Przetwornik posiada celkę pomiarową w postaci mostka
piezorezystancyjnego oraz membranę umieszczoną
w obudowie ze stali kwasoodpornej. Przyłącze elektryczne
poprzez konektor wg EN 175301 -803-A (IP65), wtyczkę
M12 (IP67), kabel (IP67) lub szybkozłącze kablowe skręcane (IP67).
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA lub 0 do 10 V.
39
SITRANS P przetworniki
przetwornikiciśnienia
ciśnienia
SITRANS P220
SITRANS P220
Specyfikacja techniczna
Aplikacje
Pomiar ciśnienia względnego
Ciecze, gazy i pary
Zasada działania
Podstawa pomiaru
Piezorezystancyjna celka pomiarowa
(membrana ze stali kwasoodponej)
Wartość mierzona
Ciśnienie względne
Ciężar
Ok. 0,090 kg (0,198 lb)
Przyłącza procesowe
Patrz rysunki wymiarowe
Przyłącza elektryczne
• Przyłącze wg
EN 175301-803-A Form A
z dławikiem M16x1,5 or ½-14 NPT
Iub Pg 11
• Przyłącze M12
• 2 lub 3- przewodowy (0,5 mm 2)
kabel
• Szybkozłącze kablowe skręcane
Sygnał wejściowy
Zakres pomiaru
• Ciśnienie względne
- jednostki metryczne
- jednostki amerykańskie
2,5… 60 mbar g (36...8700 psi g)
30 … 8700 psi g
Wyjście
Części zwilżane
• Cela pomiarowa
• Przyłącze procesowe
Stal nierdzewna, 1,4016
Stal nierdzewna, 1,4404
(SST 316 L)
Sygnał prądowy
4 ... 20 mA
• Obciążenie
(UB - 10 V) / 0,02 A
• Zasilanie UB
DC 7 ... 33 V (10 ... 30 V dla Ex)
Sygnał napięciowy
• Obciążenie
• Zasilanie UB
12 ... 33 V DC
Certyfikaty i zatwierdzenia
• Pobór mocy
< 7 mA dla 10 k Ω
Krzywa charakterystyki
Liniowo narastająca
Klasyfikacja zgodnie z dyr.
ciśnieniową
(PED 97/23/EC)
Dla gazów i cieczy z grupy płynów 1;
zgodnie z wymaganiami artykułu 3,
paragrafu 3 dobra
(praktyka inżynierska)
Lloyds Register of Shipping (LR)
Zgodne
Germanischer Lloyds Register of
Shipping (GL)
Zgodne
Stal nierdzewna 1,4404
(SST 316 L)
0 ... 10 V DC
• Materiał wtyczki
Plastik
≥ 10 kΩ
• Kable
PVC
Dokładność pomiaru
Błąd przy pomiarze w 25 °C
(77 °F), z uwzględnieniem
błędu podstawowego, histerezy
i powtarzalności
Czas odpowiedzi T99
• Typowo: 0,25 % wartości pełnego
zakresu
• Maksymalnie: 0,5 % wartości
pełnego zakresu
<0,1 s
Dryft długookresowy
• Najmniejszy zakres pomiarowy
Pozostałe części
• Obudowa
0,25 % wartości pełnego zakresu/rok
Wpływ temperatury otoczenia
American Bureau of Shipping (ABS) Zgodne
Bureau Veritas (BV)
Zgodne
Det Norske Veritas (DNV)
Zgodne
Drinking water approval (ACS)
Zgodne
Zgodne
• Najmniejszy zakres pomiarowy
• 0,25 % /10 K pełnego zakresu
GOST
• Wpływ zasilania
0,005 %/V
Ochrona przeciwwybuchowa
Warunki nominalne
-30 ... +120 °C (-22 ... +248 °F)
Iskrobezpieczeństwo typu "i"
(tylko z wyjściem prądowym)
Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T125 °C
Da/Db
• FPM (Standard)
Świadectwo badania EC
SEV 10 ATEX 0146
• Neoprene
Połączenie z certyfikowanym
iskrobezpiecznym obwodem
z maksymalnymi wartościami:
Wypadkowa wewnętrzna
indukcyjności i pojemności dla
wersji z wtyczkami
wg EN 175301-803-A i M12
U i ≤30 V DC; Ii ≤100 mA;
P i ≤0.75 W
Temperatura procesowa
z uszczelką wykonaną z:
• Perbunan
• EPDM
Temperatura otoczenia
-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)
Temperatura magazynowania
-50 ... +100 °C (-58 ... +212 °F)
Stopień ochrony
(wg EN 60529)
• IP 65 z przyłączem wg
EN 175301-803-A
• IP 67 z przyłączem M12
• IP 67 z kablem
• IP 67 z szybkozłączem
kablowym skrętnym
Kompatybilność
elektromagnetyczna
• wg EN 61326-1/-2/-3
• wg NAMUR NE21, tylko dla
ATEX z maksymalnym
odchyleniem pomiarowym ≤1 %
40
L i= 0 nH; C i = 0 nF
SITRANSPPprzetworniki
przetwornikiciśnienia
ciśnienia
SITRANS
SITRANS P220
SITRANS P210
Dane do doboru
Nr zam
Zakres pomiaru
Przeciążenie
Minimum
0 ... 2,5 mbar g
0 ... 4 mbar g
0 ... 6 mbar g
0 ... 10 mbar g
0 ... 16 mbar g
0 ... 25 mbar g
0 ... 40 mbar g
0 ... 60 mbar g
0 ... 100 mbar g
0 ... 160 mbar g
0 ... 250 mbar g
0 ... 400 mbar g
0 ... 600 mbar g
(36,3 psi)
(58 psi)
(87 psi)
(145 psi)
(232 psi)
(363 psi)
(580 psi)
(870 psi)
(1450 psi)
(2320 psi)
(3625 psi)
(5801 psi)
(8702 psi)
-0,8 mbar
-0,8 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
-1 mbar
Kod zamówieniowy
D) 7MF 1 5 6 6 -
Przetwornik SITRANS P210 do pomiaru ciśnienia względnego, do aplikacji wysokociśnieniowych
oraz niskotemperaturowych, z membraną spawaną. Błąd pomiaru typowy 0,25%
Materiał części zwilżanychi ceramika i stal kwasoodporna + materiał uszczelniający
Materiał pozostałych części: stal kwasoodporna
-
Ciśnienie niszczące
Maksimum
(-11,6 psi)
(-11,6 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
(-14,5 psi)
6,25 mbar
10 mbar
15 mbar
25 mbar
40 mbar
62,5 mbar
100 mbar
150 mbar
250 mbar
400 mbar
625 mbar
1000 mbar
1500 mbar
(90,7 psi)
(145 psi)
(217 psi)
(362 psi)
(580 psi)
(906 psi)
(1450 psi)
(2175 psi)
(3625 psi)
(5801 psi)
(9064 psi)
(14505 psi)
(21755 psi)
25 bar
40 bar
60 bar
60 bar
96 bar
150 bar
240 bar
360 bar
600 bar
960 bar
1500 bar
2400 bar
2500 bar
(363 psi)
(572 psi)
(870 psi)
(870 psi)
(1392 psi)
(2176 psi)
(3481 psi)
(5221 psi)
(8702 psi)
(13924 psi)
(21756 psi)
(34809 psi)
(36260 psi)
}
}
}
}
}
}
}
3BD
3BE
3BG
3CA
3 CD
3CE
3 CG
3 DA
3 DB
3 DD
3 DG
E
3 DG
3 AA
H1Y
Dla innych wersji dodaj kod i wyspecyfikuj tekstem
Zakres pomiarowy: ... do ... bar g
Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA; wersja dwuprzewodowa, zasilanie 7 ... 33 V DC (10 ... 30 V DC DC dla wersji ATEX)
0 ... 10 V; wersja trzyprzewodowa; zasilanie 12 ... 33 V DC
}
}
0
10
}
}
0
1
}
1
2
0 3
0 4
5
6
9
Ochrona przeciwwybuchowa (tylko 4...20 mA)
Brak
Z ochroną przeciwwybuchową EEx ia IIC T4
Przyłącze elektryczne
Przyłącze wg DIN EN 175301-803-A, dławik M16 (z przejściówką)
Okrągłe złącze M12 wg DIN EN 60139-9 (nie dla zakresów ≤ 16 bar)
Połączenie za pomocą wbudowanego kabla, 2 m (nie dla wersji iskrobezpiecznej)
Szybkozłącze kablowe skręcane PG9 (nie dla wersji iskrobespiecznej)
Połączenie wg DIN EN 175301-803-A, dławik 1/2"-14 NPT (z przejściówką)
Połączenie wg DIN EN 175301-803-A, dławik PG11 (z przejściówką)
Wersja specjalna
N 1Y
Przyłącze procesowe
G½" męski wg EN 837-1 (½%" BSP męski) (standard dla metrycznych zakresów mbar, bar)
G½" gwint męski i G1/8" gwint żeński
G¼“ męski wg EN 837-1 (¼“ BSP męski)
7/16"-20 UNF męski
}
A
B
C
D
¼"-18 NPT NPT męski (standard dla zakresów w H2O i psi)
¼"-18 NPT żeński
½"-14 NPT męski
½"-14 NPT żeński
7/16"-20 UNF żeński
M20 x1,5 męski
E
F
G
H
J
P
Wersja specjalna
Z
Wersja
Wersja standardowa
}
P 1Y
1
Dalsze kodowanie
Dodaj ,,-Z" do numeru zamówieniowego i dodaj kod.
Certyfikat producenta M wg DIN 55340, Part 18 i ISO 8402 (certyfikat kalibracji)
Aplikacja tlenowa, czyszczenie bez smarów i olejów
C11
E 10
D) Podlega przepisom eksportowym AL: N, ECCN: EAR99H.
} Towar magazynowy
41
SITRANS P przetworniki
przetwornikipomiarowe
ciśnienia ciśnienia
SITRANS P220
SITRANS P220
Rysunki wymiarowe
25
(1.0)
25
(1.0)
20
(0.8)
20
(0.8)
51 (2.0)
G1/2"
1/2-14 NPT
M20 x 1.5
maks 30 Nm
24 (0.94)
SITRANS P220, przyłącza elektryczne. Wymiary w mm.
20
(0.8)
16
(0.6)
Dławik kablowy
z kablem
G1/8"
M16x1.5
lub
1/2-14 NPT
16
(0.6)
25.5 (1.0)
M12x1/Fixcon
30.2 (1.19)
10.7 (0.42)
36 (1.42)
G1/4"
7/16"-20 UNF
1/4-18 NPT
25
(1.0)
maks 20 Nm
7/16"-20 UNF
23
(0.9)
30
(1.2)
maks 20 Nm
1/2"-14 NPT
1/2"-18 NPT
maks 20 Nm
SITRANS P220, przyłącza procesowe. Wymiary w mm (cal).
42
G1/2"
P przetworniki
SITRANS P SITRANS
przetworniki
ciśnienia ciśnienia
SITRANS P220
SITRANS P220
Schematy połączeń
1+
1
2
IO
+
2-
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza wg EN 175301
1+
1
IO
3
+
RL
3-
UB
IO
gn
UB
RL
1
2-
+
RL
UB
2
RL
1+
4 3
1
UO
+
RL
4+
UB
UB
3-
Połączenie: 1 (+U B),
3 (-),
4 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i przyłącza M12x1
Połączenie: br (brązowy),
gn (zielony)
+
IO
3+
Połączenie: 1 (+U B),
2 (-),
3 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i przyłącza wg EN 175301
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
br
IO Prąd wyjściowy
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia prądowego i kabla
1+
1
2
+
UO
2-
Połączenie: 1 (+),
3 (-)
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza M12x1
br
3
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
1+
UO
gn
+
RL
ws
Połączenie: br (+U B, brązowy),
gn (+UO, zielony),
ws (-, biały)
UB
UO Napięcie wyjściowe
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i kabla
1
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i szybkozłącza skręcanego
1+
3+
2
3
+
UO
RL
UB
2-
Połączenie: 1 (+U B),
3 (-),
2 (+UO)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia napięciowego i szybkozłącza skręcanego
Wersja z ochroną przeciwwybuchową: 4 ... 20 mA
Przyłącze uziemiające jest połączone galwanicznie z obudową przetwornika
1
2
1+
2-
+
IO
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
IO Prąd wyjściowy
RL Obciażenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza wg EN 175301 (Ex)
1+
4 3
1
34
IO
+
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
3 (-),
4( )
IO Prąd wyjściowy
RL Obciażenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego i przyłącza M12x1 (Ex)
43
SITRANS
SITRANS PPprzetworniki
przetwornikiciśnienia
ciśnienia
SITRANS P250
SITRANS P250
nZastosowanie
Zasada działania
p1
p2
U
const.
U
I
I0, UB
Przetwornik SITRANS P250 schemat funkcjonalny
Celka pomiarowa z membraną ceramiczną posiada piezorezystory
połączone w mostek Wheatstone,a. Na membranę z dwóch stron
oddziaływuje ciśnienie procesowe medium P1 oraz P2. Napięcie
wyjściowe celki pomiarowej jest przekształcone przez wzmacniacz na sygnał prądowy 4 do 20 mA lub napięciowy 0 do 10V.
Prąd lub napięcie wyjściowe przetwornika są liniowo proporcjonalne do ciśnienia różnicowego
Przetwornik SITRANS P250 mierzy różnicę ciśnienia cieczy i gazów
nZalety
•
•
•
•
•
•
Wysoka dokładność pomiarowa
Wytrzymała obudowa ze stali kwasoodpornej
Odpowiedni dla mediów agresywnych
Do pomiaru ciśnienia różnicowego cieczy i gazów
Kompensacja temperaturowa celki pomiarowej
Kompaktowa obudowa
nTypowe aplikacje
Przetwornik SITRANS P250 do pomiaru różnicy ciśnień znajduje
zastosowanie w następujących branżach:
• Chemiczna
• Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja
• Spożywcza
• Mechaniczna
• Przemysł stoczniowy
• Gospodarka wodno-ściekowa
nBudowa
Główne elementy
• Obudowa ze stali nierdzewnej z piezorezystancyjną ceramiczną
celkę pomiarową (kompensowana temperaturowo) oraz moduł
elektroniki
• Przyłącze procesowe wykonane ze stali nierdzewnej w różnych
wersjach
• Przyłącze elektryczne poprzez konektor wg EN 175301-803-A,
wtyczka okrągła M12 lub kabel
nZasada działania
Przetwornik mierzy ciśnienie różnicowe cieczy i gazów
nZasada działania
SITRANS P250 Specyfikacja techniczna
Aplikacje
Przetwornik ciśnienia
Ciecze i neutralne gazy
Zasada działania
Podstawa pomiaru
Piezorezystancyjna celka
pomiarowa
(membrana ceramiczna)
Sygnał wejściowy
Wartość mierzona
Różnica ciśnień
Zakres pomiarowy
0 ... 0,1 do 0 ... 25 bar
(0 ... 1,45do 0 ... 363 psi)
Ciśnienie statyczne
≤ 25 bar dla ciśnienia różnicowego
Ciśnienie niszczące
1,5 x ciśnienie statyczne
< 6 bar (87 psi)
≤ 50 dla ciśnienia różnicowego >
10 bar (145 psi)
Wyjście
Sygnał wyjściowy
• Sygnał prądowy
4 ... 20 mA
• Sygnał napięciowy
0 ... 5 V i 0 ... 10 V DC
Obciążenie
3-przewodowy
> 10 kΩ
2-przewodowy
≤ (UH - 11 V) / 0,02 A
Dokładność pomiaru
Błąd dynamiczny przy pomiarze
w 25 oC (77oF) z uwzględnieniem
błędu podstawowego histerezy
i powtarzalności
≤ 1 % wartość pełnego zakresu
Dryft długozakresowy zgodnie
z IEC 60770
≤ 0,5 % wartość pełnego
zakresu/rok
Wpływ temperatury otoczenia
• Początek zakresu
≤ 0,6 %/10 K pełnego zakresu
(≤ 1.2 %/10 K dla celki 0 ... 0,1 bar
(1.45 psi))
• Pełen zakres pomiarowy
≤ 0,22 %/10 K pełnego zakresu
(≤ 0,37 %/10 K dla celki
0 ... 0,1 bar (1,45 psi))
44
Odp. na zmiany dynamiczne
Odpowiedni dla pomiarów dynamicznych i statycznych
Czas odpowiedzi T99
< 5 ms
Zmienność obciążenia
< 50 Hz
SITRANSPPprzetworniki
przetworniki ciśnienia
ciśnienia
SITRANS
SITRANS P250
SITRANS P250
Warunki nominalne
Zakres pomiaru
Warunki pracy
• Temperatura medium
-15 ... +85 °C (5 ... 185 °F)
• Temperatura otoczenia
-15 ... +85 °C (5 ... 185 °F)
• Temperatura magazynowania
-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Stopień ochrony obudowy wg
EN 60529
IP65
Pozycja montażowa
Dowolna
Sposoby montażu
Uchwyt montażowy zawarty
w dostawie
Budowa
Ciężar
około 430 g (około 0.95 lb)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna 1.4305/AISI 303
Przyłącze elektryczne
• Wtyczka wg EN 175301-803-A
• Wtyczka okrągła wg EN 60130-9
• Kabel 1,5 m
Przyłącze procesowe
• Zacisk pod wąż Ø 4 mm/6 mm
• Złączki rurek impulsowych
Ø 6 mm/8 mm
• Gwint zew. 7/16-20 UNF, G1/8”
• Gwint wew. 1/8-27 NPT
• Gwint wew. G1/8” (standard)
Materiał części zwilżanych
Stal nierdzewna 1.4305/AISI 303,
CuZn niklowane
• Przyłącze procesowe
około 430 g (około 0.95 lb)
• Membrana
Ceramiczna Al2O3 (96 %)
• Materiał uszczelnienia
FPM (standard),
EPDM, NBR, MVQ, CR
Zasilanie
Napięcie na zaciskach przetwornika
• 2- przewodowy, 4 ... 20 mA
11 ... 33 V DC
• 3-przewodowy, 0 ... 5 V DC
11 ... 33 V DC/
24 V AC ±15 %
• 3-przewodowy, 0 ... 10 V DC
18 ... 33 V DC/
24 V AC ±15 %
< 20 mA
• 3-przewodowy
< 5 mA
Zabezpieczenia przed odwrotną
polaryzacją
Zabezpieczony przed zwarciem
i odwrotną polaryzacją (do wartości zmiennego napięcia zasilającego)
Certyfikaty i dopuszczenia
Dopuszczenia
Maks
Dokładdopuszność
czalne
przeciążenie
[bar]
[psi]
0 ... 0.1
0 ... 1.45
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
0.6 bar
(8.7 psi)
≤ 1,0 %
0 ... 0.2
0 ... 2.9
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
0.6 bar
(8.7 psi)
≤ 0,8 %
0 ... 0.25
0 ... 3.63
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
0.6 bar
(8.7 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 0.3
0 ... 4.35
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
0.6 bar
(8.7 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 0.4
0 ... 5.8
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
1.2 bar
(17.4 psi)
≤ 0,8 %
0 ... 0.5
0 ... 7.25
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
1.2 bar
(17.4 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 0.6
0 ... 8.7
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
1.2 bar
(17.4 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 1.0
0 ... 14.5
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
2 bar
(29 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 1.6
0 ... 23.2
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
3.2 bar
(46.4 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 2.5
0 ... 36.3
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
5 bar
(72.5 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 4
0 ... 58
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
8 bar
(116 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 6
0 ... 87
25 bar
(363 psi)
37,5 bar
(544 psi)
12 bar
(174 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 10
0 ... 145
50 bar
(725 psi)
75 bar
20 bar
(1088 psi) (290 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 16
0 ... 232
50 bar
(725 psi)
75 bar
32 bar
(1088 psi) (464 psi)
≤ 0,5 %
0 ... 25
0 ... 363
50 bar
(725 psi)
75 bar
50 bar
(1088 psi) (725 psi)
≤ 0,5 %
nSchematy połączeń
Prąd przy ciśnieniu nominalnym
• 2-przewodowy
Maks
Ciśnienie
dopuszniszczące
czalne
ciśnienie
statyczne
1+
1
2
IO
+
2-
RL
UB
Połączenie: 1 (+),
2 (-)
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego 4 do 20 mA i przyłącze
wg EN 175301-803-A
Zgodność z normami CE
3
1
1+
2
IO
+
RL
3-
Połączenie: 1 (+),
3 (-)
UB
IO Prąd wyjściowy
RL Obciążenie
UB Zasilanie
Połączenie dla wyjścia prądowego 4do 20 mA i wtyczki okrągłej
1+
2-
IO
+
RL
Połączenie: 1 (+, brązowy),
2 (-, zielony)
UB
IO Prąd wyjściowy
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia prądowego 4 do 20 mA i kabla
45
SITRANS
SITRANS PPprzetworniki
przetwornikiciśnienia
ciśnienia
SITRANS P250
SITRANS P250
3
1+
1
2+ U
2
+
RL
O
UB
3-
Wtyczka okrągła
EN 60130-9
Połączenie: 1 (+UB),
2 (-),
3 (+U0)
UO Napięcie wyjściowe
RL Obciążenie
UB Zasilanie
2
UB
RL
2
Połączenie: 1 (+UB, brązowy)
2 (+U0, zielony),
3 (-, biały)
UO Napięcie wyjściowe
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia napięciowego 0 do 5 V DC (0 do 10 V DC) i wtyczki
okrągłej
1+
UO
3+
+
RL
UB
2-
Połączenie: 1 (+UB),
2 (-),
3 (+U0)
Uo Napięcie wyjściowe
UB Zasilanie
RL Obciążenie
Połączenie dla wyjścia napięciowego 0 do 5 V DC (0 do 10 V DC) i kabla
SITRANS P250 przetwornik z wtyczką okrągłą wg EN 60130-9,
wymiary w mm (cal)
nRysunki wymiarowe
Kabel
Ø 25
(0.98)
Wylot gniazda
EN 175301-803-A
15 ± 0,5 21 ± 0,8
SITRANS P250 przetworniki z kablem, wymiary w mm (cal)
P1
M4
44 (1.7)
20 (0.79)
X
SITRANS P250 przetworniki z gniazdem wg EN 175301-803-A,
wymiary w mm (cal)
46
~95 (3.7)
(zamontowana)
~ 136 (5.4)
P2
5 (0.2)
102 (4.02)
Stal nierdzewna
~138 (5.4)
1
+
~158 (6.2)
3
3 UO
~108 (4.3)
1
(zamontowana)
Połączenie dla wyjścia napięciowego 0 do 5 V DC (0 do 10 V DC) i przyłącza
wg EN 175301-803-A
SITRANSPPprzetworniki
przetworniki ciśnienia
ciśnienia
SITRANS
SITRANS P250
SITRANS P250
Przyłącza procesowe
Ø
Szerokość
w miejscu
przekroju
[mm] [cal]
a
a = 10
20
0.79
61
2.40
0.24
a = 10
25
0.99
66
2.60
6
0.24
a = 10
b = 12
24
0.95
65
2.56
8
0.32
a = 12
b = 14
25
0.99
66
2.60
6
0.24
a = 10
b = 12
24
0.95
65
2.56
8
0.32
a = 12
b = 14
26
1
67
2.64
Gwint zewnętrzny
7/16-20 UNF (CuZn niklowany)
-
-
a = 14
18
0.71
59
2.32
Gwint wewnętrzny G1/8
(Stal nierdzewna 1.4305/AISI 303)
-
-
a = 14
12
0.47
53
2
Gwint zewnętrzny G1/8
(CuZn niklowany)
-
-
a = 10
b = 12
20
0.79
61
2.40
Przyłącza pod rurkę impulsową
(Stal nierdzewna 1.4305/AISI 303)
1/8-27 NPT
L
a
b
L
1/8-27 NPT
7/16-20 UNF
[mm] [cal]
0.16
1/8-27 NPT
b
a
[mm] [cal]
6
Przyłącza pod rurkę impulsową (CuZn niklowany)
L
X
4
1/8-27 NPT
Przyłącza do węża (CuZn niklowany)
L
L
a
L
1/8-27 NPT
G1/8
a
1/8-27 NPT
L
a
b
47
SITRANS
SITRANS PPprzetworniki
przetwornikiciśnienia
ciśnienia
SITRANS P250
SITRANS P250
nDane do doboru
7MF 1 6 4 1 - 7 7 7 7 0 - 7 7 7 0 7 7 7
Przetwornik SITRANS P 250 do pomiaru ciśnienia różnicowego
Dokładność ≤ 1 %, części zwilżane ceramika/stal nierdzewna1.4301,
zakres dostawy przetwornik, uchwyt montażowy i instrukcja obsługi
Zakres pomiaru
0 ... 0.1 bar
0 ... 0.2 bar
0 ... 0.25 bar
0 ... 0.3 bar
0 ... 0.4 bar
0 ... 0.5 bar
0 ... 0.6 bar
0 ... 1.0 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4.0 bar
0 ... 6.0 bar
0 ... 10.0 bar
0 ... 16.0 bar
0 ... 25.0 bar
(0 ... 1.45 psi)
(0 ... 2.90 psi)
(0 ... 3.63 psi)
(0 ... 5.35 ps)
(0 ... 5.80 psi)
(0 ... 7.25 psi)
(0 ... 8.70 psi)
(0 ... 14.5 psi)
(0 ... 23.2 psi)
(0 ... 36.3 psi)
(0 ... 58.0psi)
(0 ... 87.0 psi)
(0 ... 145 psi)
(0 ... 232 psi)
(0 ... 363 psi)
Wyjście
4 ... 20 mA
0 ... 5 V DC
0 ... 10 V DC
Przyłącza elektryczne
Wtyczka wg EN 175 301-803-A (właściwa przejściówka zawarta w dostawie)
Wtyczka okrągła wg EN 60139-9
Kabel 1,5 m z odławnikiem kablowym
Przyłącza procesowe
Bez złączek, gwint wewnętrzny1/8-27 NPT
Złącze do węża
• Niklowany dla węży Ø 4 mm
• Niklowany dla węży Ø 6 mm
• PVDF, dla węży Ø 6 mm
Złącza dla rurek impulsowych
• CuZn niklowany dla rurek Ø 6 mm
• Stal nierdzewna 1.4304, dla rurek Ø 6 mm
• CuZn niklowany, dla rurek Ø 8 mm
• Stal nierdzewna 1.4304, dla rurek Ø 8 mm
Gwint wewnętrzny, 7/16-20 UNF (CuZn niklowany)
Złączka
• Wewnętrzna, G1/8 (Stal nierdzewna), dla rurek Ø 6mm
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
3AA
3AC
3AD
3AE
3AF
3 AG
3 AH
3BA
3BB
3BD
3BE
3 BG
3CA
3CB
3CD
}
0
1
2
}
1
2
3
}
A
B
C
D
E
F
G
H
L
M
N
• Zewnętrzna, G1/8 (Stal nierdzewna), z zaciskiem dla rurek Ø 6mm
Materiał uszczelniający czujnik
i obudowę
Guma (Viton/FPM)
(EPDM)
(NBR)
(MVQ)
Neopren (CR)
}
A
B
C
D
E
Dalsze kodowanie
Dodaj "-Z" do numeru zamówieniowego i dodaj kod
Certyfikat kalibracji fabrycznej wg IEC 60770-2
} Towar magazynowy
48
C11
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P MPS
SITRANS P MPS
nZastosowanie
nZasada działania
Przetwornik SITRANS P model MPS przeznaczony jest do pomiaru
poziomu cieczy w studniach, zbiornikach i kanałach.
Celka pomiarowa
U
const.
Membrana
U
p
I
EM
+2 (brązowy)
I,U
-1 (niebieski) 0 B
Przewód
odpowietrzający
SITRANS P model MPS jest 2-przewodowym przetwornikiem
ciśnienia względnego w wersji zanurzeniowej, zasilanym z pętli
prądowej, przeznaczonym do pomiaru poziomu cieczy metodą
hydrostatyczną.
Przetwornik kalibrowany jest dla kilku różnych zakresów pomiarowych; dostępna jest wersja z ochroną przeciwybuchową.
Dla ułatwienia montażu przetwornik standardowo wyposażony
jest w uchwyt montażowy oraz puszkę przyłączeniową.
nZalety
•
•
•
•
Kompaktowa budowa
Łatwy montaż
Wysoka dokładność pomiarowa
Stopień ochrony obudowy IP68
nTypowe aplikacje
Ekran
Przetwornik SITRANS P model, MPS, zasada działania i schemat połączeń
Membrana zanurzonego w cieczy przetwornika odbiera ciśnienie
hydrostatyczne, które jest proporcjonalne do głębokości jego
zanurzenia. To ciśnienie jest porównywane z ciśnieniem atmosferycznym podawanym do czujnika poprzez przewód powietrzny.
Nacisk na membranę przenoszony jest na mostek piezorezystancyjny celki pomiarowej, a powstające wtedy napięcie jest przetwarzane w przetworniku na wyjściowy sygnał prądowy
4 .. 20 mA, liniowo proporcjonalny do poziomu cieczy.
Przewód przetwornika SITRANS P model MPS musi być zawsze
łączony poprzez dołączoną puszkę przyłączeniową, która
powinna być zamontowana w pobliżu miejsca pomiaru. Jeżeli
medium jest cokolwiek innego niż woda , należy sprawdzić odporność materiałów przetwornika.
nPołączenie
Przetwornik ciśnienia model MPS znajduje zastosowanie jako
przetwornik poziomu w:
• przemyśle przetwórczym ropy i gazu,
• przemyśle stoczniowym,
• gospodarce wodnej
Odpowietrzenie
nBudowa
Przetwornik posiada celkę pomiarową w postaci mostka piezorezystancyjnego, z kompensacją temperatury, z płaską membraną
czołową ze stali nierdzewnej. Elektroniczny system przetwornika
umieszczony jest wraz z czujnikiem w obudowie ze stali nierdzewnej, która zawieszona jest na linie nośnej, wzdłuż której poprowadzony jest przewód doprowadzający powietrze do czujnika.
Czujnik, elektronika oraz kable zamknięte są hermetycznie w obudowie, zaś membrana czujnika chroniona jest przed uszkodzeniem mechanicznym od zewnątrz specjalną osłonką.
Przetwornik pomiarowy jest kompensowany temperaturowo.
Do systemu
przetwarzającego dane
pomiarowe
Do
przetwornika
7MF1570
Puszka przyłączeniowa 7MF1570-8AA
49
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P MPS
SITRANS P MPS
Dryft długookresowy
Zero i zakres
• 1 ... 6 mH2O (3 ... 18 ftH2O)
0,25 % pełnego zakresu / rok
• ≥ 6 mH2O (≥ 18 ftH2O)
0,2 % pełnego zakresu / rok
Warunki nominalne
Warunki pracy
• Temperatura medium
-10 ... +80 °C (+14 ... +176 °F)
• Temperatura przechowywania
-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
Stopień ochrony wg DIN EN 60529
IP68
Budowa:
Ciężar
• Przetwornik
≈ 0,4 kg (≈ 0,88 lb)
• Przewód
0,08 kg/m (≈ 0,054 lb/ft)
Przyłącze elektryczne
Przewód 2-żyłowy w ekranie oraz
przewód powietrzny i linka nośna
(maks 300N)
Materiał:
• Membrana
Stal nierdzewna, 316L/316 Ti
• Obudowa
Stal nierdzewna, 316L/316 Ti
• Uszczelka
Viton
• Przewód połączeniowy
Izolacja PE/FFR (bez halogenu) lub
Izolacja FEP
Zasilanie:
Napięcie zasilania
10 ... 36 V DC
Certyfikaty i dopuszczenia:
Specyfikacja poglądowa punktu pomiarowego
nSpecyfikacja techniczna
- 2004X, oznaczenie
TÜV 03 ATEX 2004X
Ex II 1 G EEx ia IIC T4
Puszka przyłączeniowa:
Zasada działania:
Piezorezystencyjna
Sygnał wejściowy
Wielkość mierzona
Poziom hydrostatyczny
Zakres pomiarowy
Maks. ciśnienie pracy
• 0 .. 2 m H2O)
• 1,4 bar (14 m H2O)
• 0 ... 4 mH2O (0 ... 12 ftH2O)
• 1,4 bar (14 m H2O)
• 0 ... 5 m H2O (0 ... 15 ftH2O)
• 1,4 bar (14 m H2O)
• 0 ... 6 m H2O (0 ... 18 ftH2O)
• 3,0 bar (30 m H2O)
• 0 ... 10 m H2O (0 ... 30 ftH2O)
• 3,0 bar (30 m H2O)
• 0 ... 20 mm H2O (0 ... 60 ftH2O)
• 6,0 bar (60 m H2O)
Wyjście:
Sygnał prądowy
4 ... 20 mA
Dokładność pomiaru
wg EN 60770-1
Błąd pomiarowy (przy temp. 25 °C)
obejmujący nieliniowość, histerezę
i powtarzalność
0,3 % pełnego zakresu
Wpływ temperatury otoczenia
Zero i zakres
• 1 ... 6 m H2O (3 ... 18 ftH2O)
0,45 %/10 K pełnego zakresu
• ≥ 6 mH2O (≤ 18 ftH2O)
0,3 %/10 K pełnego zakresu
50
Ochrona przeciwwybuchowa
• Wykonanie iskrobezpieczne
Przetwornik SITRANS P model, MPS (z czujnikiem zanurzeniowym)
Podstawa pomiaru
Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg Dyrektywy PED (97/23/EC)
Zastosowanie
Do podłączenia przetwornika
pomiarowego
Budowa
Ciężar
0,16 kg (0,35 lb)
Materiał
Stal galwanizowana, poliamid
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P MPS
SITRANS P MPS
Kod zamówieniowy:
C) 7MF 1 5 7 0 - 7 7 A 0 7 7 7 7
nRysunki wymiarowe
System 2-przewodowy
Osłonka
}
Zakres pomiarowy długość kabla L
0 ... 2 mH2O
10 m
0 ... 4 mH2O
10 m
0 ... 5 mH2O
25 m
(tylko dla kabla PE)
0 ... 6 mH2O
25 m
0 ... 10 mH2O
25 m
0 ... 20 mH2O
25 m
1
5
}
}
}
C
D
B
}
}
}
E
F
G
0 ... 6 ftH2O
32 ft
K
0 ... 12 ftH2O
0 ... 18 ftH2O
0 ... 30 ftH2O
0 ... 60 ftH2O
32 ft
82 ft
82 ft
82 ft
L
M
N
P
- (niebieski)
L
+Ekran
Kabel Ø8.3mm (0.33). (czarny lub niebieski, PE/HFFR)
Żyły elastyczne 0.5 mm2 (0.00078 inch2) przekroju
Rurka odpowietrzająca Ø1 (0.04) wewnętrzna średnica
Osłonka czujnika z otworami 4 x Ø3mm . (4 x 0.12 śred.) (czarny, PA)
SITRANS P model MPS, wymiary w mm (cal)
50 (1.97)
57 (2.25)
22
(0.87)
M20x1,5
Z
J 1Y
Otwór
montażowy
Ochrona przeciwwybuchowa
}
}
1
}
D)
6
2
Zawór
odpowietrzający
79 (3.1)
• Brak
• Wykonanie iskrobezpieczne Ex II 1 G
EEx ia IIC T4
• Z certyfikatem WRAS oraz ACS
Rurka
odpowietrzająca
Przewód
nośny (biały)
158 (6.2)
inne zakresy i długości przewodu podać
w formie opisowej 1)
+ (brązowy)
30
(1.2)
Materiał kabla
PE
FEP
Kabel
Ø 27
(1.1
śred.)
Uwaga: puszka przyłączeniowa i uchwyt
montażowy w dostawie
94 (3.7)
Przetwornik SITRANS P model MPS
Certyfikat kalibracji fabrycznej zgodnie
z IEC 60770-2, proszę dodać „-Z C11”
na końcu numeru zamówieniowego
C11
Certyfikat kalibracji fabrycznej zgodnie
z IEC 60770-2 dostarczony później, proszę podać numer seryjny przetwornika
7MF1564-8CC11
30
(1.2)
Opcje dodatkowe
M20x1,5
Akcesoria (jako części zamienne):
65 (2.56)
22
(0.87)
Puszka przyłączeniowa, wymiary w mm (cal)
Puszka przyłączeniowa
dla podłączenia przewodu przetwornika
7MF1570-8AA
Uchwyt montażowy
do montażu przetwornika
7MF1570-8AB
} Towar magazynowy
C) Zastosowanie mają przepisy eksportowe AL: N, ECCN: EAR99.
D) Zastosowanie mają przepisy eksportowe AL: N, ECCN: EAR99H.
Uchwyt montażowy, wymiary w mm (cal)
51
SITRANS
P przetworniki ciśnienia
SITRANS P przetworniki
ciśnienia
SITRANS P MPS
SITRANS P MPS
nInformacje dodatkowe
Określanie zakresu pomiarowego dla mediów o gęstości
3
≠1000 kg/m (medium ≠ woda)
H
ρ
Obliczenie zakresu pomiarowego:
p=ρxgxH
gdzie:
ρ = gęstość medium
g = przyspieszenie ziemskie
H = maks poziom
Przykład:
Medium: Diesel, p = 850 kg/m3
Przyspieszenie ziemskie: 9.81 m/s2
Początek zakresu: 0 m
maks poziom: 6,2 m
Obliczenie:
p = 850 kg/m3 x 9.81 m/s2 x 6.2 m
p = 51698.7 N/m2
p = 517 mbar
Kod zamówieniowy przetwornika
7MF1570-5ZA02-Z
J1Y: 0 ... 517 mbar; dostępna długość np. 8 m
52
Download