scripturae lumen

advertisement
SCRIPTURAE LUMEN
BIBLIA I JEJ ODDZIAŁYWANIE
Wierzę w jednego Boga
Wydawnictwo BIBLOS
Tarnów 2013
Spis treści
Od Redakcji .....................................................................................
5
Wprowadzenie ................................................................................
9
SCRIPTURAE
KS. DARIUSZ DZIADOSZ
Iść za głosem Boga.
Motyw wiary w wiodących tekstach cyklu
o Abrahamie (Rdz 11,27 – 25,18) .............................................
To Go behind the Voice of God.
The Theme of Faith in the Leading Texts
of the Abraham Cycle .............................................................
39
KS. JANUSZ LEMAŃSKI
Jakub na drodze do wiary (Rdz 25,19 – 35,29) ..............................
Jacob on the Way to Believe ...........................................................
41
58
KS. RAJMUND PIETKIEWICZ
Wiara w jednego Boga w Księdze Powtórzonego Prawa ................
The Belief in One God in the Book of Deuteronomy ......................
59
72
KS. MARIUSZ ROSIK
Utrwalanie wiary w jednego Boga
na terenach starożytnego Izraela i Judy.
Wokół historii i teologii ............................................................
Consolidation the Faith in One God in Ancient Israel and Judah.
Historical and Theological Perspective ...................................
21
75
87
624
Spis treści
KS. ZDZISŁAW PAWŁOWSKI
Naaman i Elizeusz. Narracyjny przekaz
wiary według 2 Krl 5,1-19 ....................................................... 89
Naaman and Elisha.
Faith in Narrative Mode in 2 Kings 5:1-19 ............................. 104
KS. TADEUSZ BRZEGOWY
Wiara proroka Izajasza .................................................................. 105
Faith According to the Prophet Isaiah ........................................... 130
KS. DARIUSZ IWAŃSKI
Czy wierzącemu wypada lamentować? .......................................... 131
If the Believer is a Man Lamenting ............................................... 146
KS. ANTONI TRONINA
Wiara jako zawierzenie: he’ĕmîn w Księdze Hioba ....................... 147
Faith as Faithfulness: he’ĕmîn in the Book of Job ........................ 161
KS. STANISŁAW HAŁAS SCJ
Zawierzyć Bogu! Biblijna specyfika wiary
na tle współczesnego intelektualizmu ..................................... 163
Trust to God! Biblical Specificity of Faith in the Context
of the Contemporary Intellectualism ...................................... 175
KS. ARTUR MALINA
Wiara w Ewangelii Marka ............................................................. 177
Faith in the Gospel of Mark ........................................................... 195
KS. FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC
Rola wiary człowieka w zbawczym dziele Boga
w świetle Ewangelii św. Łukasza ............................................ 197
The Role of a Man Faith in the Saving Work of God in the Light
of St. Luke Gospel .................................................................... 209
O. ADAM RYSZARD SIKORA OFM
Na drodze wiary z umiłowanym uczniem ...................................... 211
On the Way of Faith with the Disciple whom Jesus Loved ........... 226
KS. ANDRZEJ JACEK NAJDA
Wiara w Dziejach Apostolskich ...................................................... 229
Faith in the Acts of the Apostles .................................................... 245
Spis treści
625
KS. ROMAN BOGACZ
Wiara w Liście do Hebrajczyków ................................................... 247
Faith in the Letter to the Hebrews ................................................ 257
KS. JÓZEF KOZYRA
Wyznawane prawdy wiary w Liście św. Jakuba ............................ 259
The Faith Presented in the Letter of St. James ............................ 273
KS. KRZYSZTOF BARDSKI
Tajemnica wiary w symboliczno-alegorycznej
interpretacji obrazów biblijnych .............................................. 275
The Mystery Faith in Symbolical-Allegorical Interpretations
of Biblical Images .................................................................... 284
LUMEN
KS. ZYGMUNT HAJDUK SDS
Dlaczego wierzyć? ........................................................................... 285
Why Believe? .................................................................................. 291
KS. MAREK STAROWIEYSKI
Od wyznań apostołów
do Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego ..................... 293
From the Apostles’ Creed
to the Nicene-Constantinopolitan Creed ................................. 307
KS. PRZEMYSŁAW M. SZEWCZYK
Wiara ortodoksyjna i herezja
w starożytności chrześcijańskiej .............................................. 309
The Ortodox Faith and Heresy in the Christian Antiquity ........... 319
KS. MARIUSZ SZRAM
Wiara prosta czy wiara szukająca zrozumienia?
Dylematy pierwszych chrześcijan ........................................... 321
The Simple Faith or the Faith Searching for Understanding?
The Dilemmas of Early Christians .......................................... 334
626
Spis treści
KS. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
Imiona Boże w Biblii jako świadectwo wiary
w jedynego Boga ...................................................................... 335
God’s Names in the Bible as a Testimony of Faith
in the Oneness of God .............................................................. 351
KS. MARCIN WYSOCKI
Wiara męczenników – świadectwo opisów męczeństwa ................ 353
Faith of the Martyrs – the Testimony of the Acts of Martyrs ....... 369
KS. JAROSŁAW BABIŃSKI
Wiara i niewiara wobec rozwoju nauk przyrodniczych.
Ujęcie ks. Franciszka Sawickiego ............................................ 371
Faith and Disbelief to the Development of Natural Sciences.
Shot. Franciszek Sawicki ........................................................ 385
KS. BOGUMIŁ GACKA MIC
Wiara jako relacja osobowa ............................................................ 387
Faith as Personal Relation ............................................................. 410
KS. KRZYSZTOF JEŻYNA
Czy warto wierzyć w jednego Boga? ............................................... 411
It is Worth to Believe in One God .................................................. 423
KS. TADEUSZ ZADYKOWICZ
Nowe oblicza niewiary .................................................................... 425
The New Face of Unbelief .............................................................. 438
KS. WALERIAN SŁOMKA
Teolog i teologia nie mogą poznać Boga
prawdziwego i żywego bez wiary ............................................. 439
Il teologo e la teologia non possano conoscere ed entrare
nella comunione con Dio vero e vivo senza l’esperienza
della fede .................................................................................. 448
KS. CZESŁAW KRAKOWIAK
Wiara i liturgia ............................................................................... 451
Religion and Liturgy ....................................................................... 462
Spis treści
627
KS. JANUSZ MARIAŃSKI
Wiara i wierzenia Polaków
w niestabilnym społeczeństwie – analiza socjologiczna .......... 463
Faith and Belief in an Unstable Society –
Sociological Analysis ................................................................ 484
KS. JÓZEF STALA
Nauczyciel religii i katecheta –
nadawca w katechetycznym przekazie wiary ......................... 485
Teacher of Religious Education and Catechist –
Sender in the Catechetical Transmission of Faith ................. 495
KS. MAREK JODKOWSKI
Przekaz wiary w twórczości
Petera Desideriusa Lenza OSB ............................................... 497
The Message of Faith in the Art
of Peter Desiderius Lenz OSB ................................................. 510
ACTUALIA
KS. TOMASZ ROZKRUT
Apostazja a nowa ewangelizacja
(aspekt kanoniczno-duszpasterski) ......................................... 513
Apostasy and New Evangelisation
(Canonical and Pastoral Aspect) ............................................. 526
KS. PIOTR KIENIEWICZ MIC
In vitro nie jest opcją ...................................................................... 527
In Vitro is not Optional .................................................................. 539
DR MONIKA POPEK
Wierzę w Boga – jedynego Pana życia…
Prawo do godnej śmierci w kontekście eutanazji .................... 541
I Believe in God is the only Lord of Life… The Right to a Decent
Death in the Context of Euthanasia ....................................... 553
PRZEKŁADY
Paralipomena Jeremiasza Proroka (The Rest of the Words
of Baruch [Paralipomena Jeremiae])
(KS. ANTONI TRONINA) ............................................................. 555
628
Spis treści
RECENZJE I OMÓWIENIA
„Nowy Komentarz Biblijny”, red. A. Paciorek, A. Tronina,
R. Bartnicki, J. Warzecha, T. Brzegowy, Częstochowa:
Edycja św. Pawła 2005-.
(KS. ANTONI PACIOREK) ............................................................ 577
Ks. Tomasz Jelonek, Biblia jako fenomen kulturowy,
Kraków: Petrus 2012, ss. 481.
(KS. GRZEGORZ M. BARAN) ....................................................... 584
Adam R. Sikora OFM, „Zobaczył i uwierzył” (J 20,8).
Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy
teologicznej („Studia i Materiały” 150), Poznań:
Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza 2012, ss. 191.
(KS. ANTONI TRONINA) ............................................................. 589
Ks. Jan Kochel, Zbigniew Marek SJ, Pedagogika biblijna
w katechezie, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012, ss. 356.
(KS. ANTONI TRONINA) ............................................................. 592
Kard. Joseph Ratzinger, Sakrament i misterium.
Teologia liturgii (Źródło i Szczyt), Kraków: Dominikański
Ośrodek Liturgiczny i Wydawnictwo AA 2011, ss. 224.
(KS. KAZIMIERZ DUDZIK) .......................................................... 594
Michał Wojciechowski, Apokalipsa Świętego Jana. Objawienie,
a nie tajemnica. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz
(NKB NT XX), Częstochowa: Edycja św. Pawła 2012, ss. 497.
(KS. WOJCIECH KARDYŚ) .......................................................... 598
Ks. Antoni Tronina, Księga Hioba. Wstęp – przekład –
komentarz (NKB ST XV), Częstochowa: Edycja
św. Pawła 2013, ss. 704.
(KS. ANTONI PACIOREK) ........................................................... 601
Ks. Antoni Paciorek, Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie
i objaśnienie, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2013, ss. 480.
(KS. ROMAN BARTNICKI) .......................................................... 602
Spis treści
629
Ks. Piotr Roszak, Wiarygodność i tożsamość. „Teologia wiary”
św. Tomasza z Akwinu i współczesność (Myśl Teologiczna 73),
Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, ss. 253.
(KS. TOMASZ HUZAREK) ............................................................ 605
Ks. Wojciech Zyzak, Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera,
obecnego papieża Benedykta XVI,
Kraków: Wydawnictwo ITKM 2005, ss. 69.
(KS. TOMASZ RĄPAŁA) ............................................................... 609
Ks. Antoni Paciorek, Kim On jest? Pytania o Jezusa z Nazaretu,
Częstochowa: Edycja św. Pawła 2013, ss. 342.
(O. ADAM RYSZARD SIKORA OFM) ............................................ 612
Noty o autorach .............................................................................. 615
Download