Bardzo serdecznie pozdrawiamy Was, Drodzy członkowie Wsp

advertisement
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Droga Siostro, Drogi Bracie!
Bardzo serdecznie pozdrawiamy Was, Drodzy członkowie Wspólnoty Parafialnej pw. Jana
Chrzciciela. Tym bardziej serdecznie, bo juŜ za kilkanaście dni spotkamy się z Wami, by wspólnie
przeŜyć Rekolekcje Wielkopostne.
Z radością przyjęliśmy zaproszenie ks. Proboszcza Mariana, by wraz z Wami przeŜyć czas
rekolekcji. Zatytułowaliśmy je KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM. Pragniemy wraz z Wami pochylić
się nad tajemnicą WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA.
Dlaczego taki temat? Chcemy wraz z Wami przypomnieć i umocnić w sobie przekonanie, Ŝe
jako chrześcijanie jesteśmy wspólnotą! Jesteśmy Rodziną! Jesteśmy Braćmi i Siostrami samego
Jezusa Chrystusa! To nie są slogany, to prawda i ją właśnie chcemy przypomnieć. Kościół jest naszym
domem a tylu ludzi pośród nas jest smutnych, zrozpaczonych, pozbawionych nadziei. Bóg kocha
kaŜdego człowieka. Kocha takŜe Ciebie, dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do
nawrócenia, do wiary, do radości bycia we wspólnocie.
Pozwolimy sobie prosić o trzy rzeczy.
Po pierwsze bardzo prosimy o modlitwę w intencji tych rekolekcji. Szczególnie prosimy
o światło Ducha Świętego dla tych wszystkich, którzy oddalili się od Boga, takŜe dla tych, którzy
czują się przez Niego opuszczeni bądź skrzywdzeni. Prosimy, pomódlcie się takŜe i za nas, byśmy
wiernie głosili słowo BoŜe.
Po drugie, prosimy, przekaŜcie zaproszenie do udziału w rekolekcjach wśród sąsiadów i znajomych. Te rekolekcje mogą być okazją do spotkania się wielu z Bogiem po „latach”.
Po trzecie prosimy, byście uczestnicząc w tych rekolekcjach obudzili w sobie nadzieję, Ŝe Bóg
pomoŜe Wam stać się lepszymi. Dajcie Mu szansę, przecieŜ On nie chce waszej krzywdy.
Pozdrawiamy Was serdecznie i gorąco zapraszamy do wspólnego szukania BOśEJ MIŁOŚCI,
która jest tak blisko nas.
Z modlitwą
o. Tomasz Abramowicz i o. Piotr Jałako, pijarzy z Krakowa
Download