SPOWKP Projekty Działanie Pogram Instytucja wdrażająca

advertisement
PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: [email protected]; www.paiz.gov.pl
System zachęt inwestycyjnych w Polsce –
wykorzystanie europejskich funduszy
strukturalnych
Jadwiga Szymańska
14.10.2004
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwa w Polsce 2002
• Mikro-przedsiębiorstwa stanowią 95% ogółu przedsiębiorstw
(zatrudnienie do 9 osób)
• Duże przedsiębiorstwa stanowią 0,16% ogółu przedsiębiorstw
(zatrudnienie ponad 250 osób)
• Firmy zagraniczne (14 488 w 2002 r.) stanowią 0,83 % ogółu
przedsiębiorstw
• Średnia wielkość polskiego przedsiębiorstwa
3,3 osoby
• Wskaźnik rentowności brutto MSP
0%
Polish Information and Foreign Investment Agency
Środki strukturalne dla Polski w latach 2004-2006
Środki strukturalne dla Polski
w latach 2004-2006
Mln.
Euro
%
Łączna suma środków
14891,5
100
W tym Środki wspólnotowe
11368,6
76,3
Polish Information and Foreign Investment Agency
Fundusze strukturalne 2004-2006 w nowych państwach
członkowskich
Fundusze Strukturalne
mln Euro
UE (15 państw członkowskich)
183564
Nowe Państwa członkowskie UE
14118
Fundusz
Węgry
Słowacja
Słowenia
Polska
Malta
Łotwa
Litwa
Estonia
Cypr
Czechy
7635
8050
7050
6050
5050
4050
3050
1853
1491
2050
1050
575 59
823
1050
237
53 342
50
Polish Information and Foreign Investment Agency
Finansowanie programów operacyjnych w Polsce w latach 2004-2006
Fundusze Strukturalne (Mld Euro)
Współfinansowanie (Mld Euro)
• Programy operacyjne 7,32
• Współfinansowanie PO
2,76
•Inicjatywy wspólnoty
0,315
• Współfinansowanie IW
0,66
Fundusz Spójności
3,73
Współfinansowanie
0,11
Razem Polska
3,53
Razem UE
11,37
Polish Information and Foreign Investment Agency
Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2004 - 2006
Przedsiębiorstwo
11 Działań
Otoczenie przedsiębiorstwa
4 Działania
SPOWKP 4 działania
SPOWKP 1 działanie
ZPORR 1 działanie
ZPORR 3 działania
SPORZL 6 działań
Polish Information and Foreign Investment Agency
Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2004 – 2006
Przedsiębiorstwo
11 Działań
SPOWKP
Działanie 1.4 Wzmacnianie współpracy miedzy sferą
badawczo-rozwojową a gospodarką
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej
i technologicznej przedsiębiorstw
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności MSP poprzez
inwestycje
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie
dostosowywania przedsiębiorstw do
wymogów ochrony środowiska
ZPORR
Działanie 3.4 Mikro-przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa
4 Działania
SPOWKP
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
firm
ZPORR
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu
transportowego
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 3.1 Obszary wiejskie
SPORZL
Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży
Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego
bezrobocia
Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez
wsparcie grup szczególnego ryzyka
Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Polish Information and Foreign Investment Agency
Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2004 - 2006
Przedsiębiorstwo
Inwestycje
Inwestycje w ochronę środowiska
Otoczenie przedsiębiorstwa
Infrastruktura transportowa
Infrastruktura ochrony
środowiska
Internacjonalizacja
przedsiębiorstw
Infrastruktura -kompleksowe
uzbrojenie terenu
Zatrudnienie
Infrastruktura: parków
Szkolenie pracowników
przemysłowych, parków naukowotechnologicznych, inkubatorów
technologicznych
Działalność B+R
Polish Information and Foreign Investment Agency
Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2004 – 2006
Przedsiębiorstwo
11 Działań
Inwestycje:
SPOWKP Działanie 2.2.1
SPOWKP Działanie 2.3 (MSP)
ZPORR Działanie 3.4
Otoczenie przedsiębiorstwa
4 Działania
mln Euro
270
360
75
(Mikroprzedsiębiorstwa)
207
Internacjonalizacja przedsiębiorstw:
SPOWKP Działanie 2.2.2
ZPORR Działanie 1.1
1025
Infrastruktura ochrony środowiska:
401
Infrastruktura – kompleksowe uzbrojenie terenu:
SPOWKP Działanie 3.1
470
100
Zatrudnienie:
SPOWKP Działanie 2.2.1
SPORZL Działanie 1.2.
SPORZL Działanie 1.3
SPORZL Działanie 1.4
SPORZL Działanie 1.5
SPORZL Działanie 1.6
mln Euro
ZPORR Działanie 1.2
Inwestycje w ochronę środowiska:
SPOWKP Działanie 2.4
Infrastruktura transportowa:
274
263
106
100
81
Infrastruktura: parków technologicznych, parków
naukowo-technologicznych, inkubatorów
technologicznych :
SPOWKP Działanie 1.3
RAZEM
126
2022
Szkolenie pracowników:
SPORZL Działanie 2.3
253
Przedsiębiorstwo + Otoczenie = 4249
Działalność B+R:
SPOWKP Działanie 1.4
RAZEM
138
2227
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwa
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- działalność B+R
Działanie
Pogram
SPOWKP
1.4 Wzmacnianie współpracy miedzy sferą
badawczo-rozwojową
a gospodarką
Poddziałanie
Projekty
• Badania stosowane i prace rozwojowe:
badania przemysłowe i przed-konkurencyjne
prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy
przedsiębiorstw i/lub we współpracy z
instytucjami naukowo - badawczymi
1.4.1. Projekty obejmujące badania
stosowane i prace rozwojowe: badania
przemysłowe i przed-konkurencyjne
prowadzone przez przedsiębiorstwa
lub grupy przedsiębiorstw i/lub we
współpracy z instytucjami naukowo badawczymi
Instytucja wdrażająca:
Beneficjent końcowy:
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw
Całkowita wartość wsparcia:
138 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia :
75% badania przemysłowe, 35% badania przed-konkurencyjne
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo - inwestycje
Działanie
Program
SPOWKP
2.2 Wsparcie konkurencyjności
produktowej i technologicznej
przedsiębiorstw
Poddziałanie
Projekty
•
•
Utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstw
Nowe inwestycje prowadzące do zasadniczych
zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego
(strefa produkcyjna, usługowa)
• Tworzenie nowych miejsc pracy
2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw
dokonujących nowych inwestycji
Instytucja wdrażająca:
MGiP, Departament Instrumentów Finansowych
Beneficjent końcowy:
Przedsiębiorstwa
Całkowita wartość wsparcia:
270 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia:
50% dla dużych przedsiębiorstw, 65% dla MSP zgodnie z mapą pomocy
regionalnej
Zatrudnienie 4000 Euro na jedno miejsce
Polish Information and Foreign Investment Agency
Inwestycje
Warunki przedsiębiorstw
SPOWKP, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i
technologicznej przedsiębiorstw
•
•
•
•
•
•
•
działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona co
najmniej
5 lat od dnia zakończenia inwestycji
wartość inwestycji jest nie mniejsza niż 10 mln EURO
wartość inwestycji jest nie mniejsza niż 500 tys. EURO, a inwestycja
dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i
wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez okres
minimum 5 lat
w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych
miejsc pracy na co najmniej 5 lat
nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną
nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska
nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub
parku technologicznego
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- internacjonalizacja przedsiębiorstw
Pogram
SPOWKP
Działanie
2.2 Wsparcie konkurencyjności
produktowej i technologicznej
przedsiębiorstw
Projekty
• Udział przedsiębiorstw w targach, wystawach
międzynarodowych, misjach gospodarczych
związanych z targami i wystawami
Podziałanie
2.2.2. Wsparcie w zakresie
internacjonalizacji
przedsiębiorstw
Instytucja wdrażająca:
MGiP, Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
Beneficjent końcowy:
Przedsiębiorstwa
Całkowita wartość wsparcia:
100 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia 50% (zasada de minimis), nie więcej niż 20 000 PLN w przypadku targów i wystaw,
nie więcej niż 7 500 PLN w przypadku misji
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- inwestycje MSP
Działanie
Pogram
SPOWKP
2.3 Wzrost konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez
inwestycje
Projekty
• Działania modernizacyjne MSP
• Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć instytucyjnych
• Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw
własności przemysłowej
• Wdrażanie i komercjalizacja technologii produktów
innowacyjnych
• Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki
elektronicznej
• Zastosowanie technologii informatycznych i
komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania
• Dostosowanie technologii i produktów do wymagań
dyrektyw unijnych
Instytucja wdrażająca:
PARP
Beneficjent końcowy:
MSP, z wyłączeniem mikro-przedsiębiorstw działających krócej
niż 3 lata, MSP oparte na zaawansowanych technologiach.
Całkowita wartość wsparcia:
360 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia:
50%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, nie mniej niż 10 000 PLN,
nie więcej niż 1 250 tys. PLN
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- inwestycje w ochronę środowiska
Działanie
Pogram
SPOWKP
2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć
w zakresie dostosowywania
przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska.
Podziałania 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4.
Projekty
•Inwestycje:
-gospodarka wodno-ściekowa
-ochrona powietrza
-gospodarka odpadami
-uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
•Inwestycje polegające na zmianie technologii
•Inwestycje końca rury
Instytucja wdrażająca:
Beneficjent końcowy:
NFOŚiGW
Przedsiębiorstwa
Całkowita wartość wsparcia:
207 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia: zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Środki prywatne
preferencyjne pożyczki ze środków NFOŚiGW
Pomoc publiczna
regionalna, i horyzontalna, nie więcej niż 5 000 000 Euro
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo - inwestycje
Działanie
Program
ZPORR
3.4 Mikro-przedsiębiorstwa
Projekty
Dotacje inwestycyjne dla mikro-przedsiębiorstw:
–tworzenie , rozbudowa, nabycie przedsiębiorstwa
–rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej
–zmiana produkcji, procesu produkcji (usług)
–unowocześnienie wyposażenia
–modernizacja środków produkcji
Instytucja wdrążająca:
Beneficjent Końcowy :
Urząd Marszałkowski
Mikro-przedsiębiorstwa
Całkowita wartość wsparcia:
75 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia: do 50 000 Euro.
30% Warszawa, Poznań
40% Wrocław, Kraków, Trójmiasto
50% Pozostałe regiony
+ 15% MSP
Wymagane środki prywatne: w przypadku projektów o wartości przekraczającej 10 000 Euro (równowartość w PLN)
przedsiębiorca jest zobowiązany do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej
kwoty
Polish Information and Foreign Investment Agency
Inwestycje
Warunki dla mikro-przedsiębiorstw
ZPORR, Działanie 3.4 Mikro-przedsiębiorstwa
Mikro-przedsiębiorstwa:
1.
Rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 3 lata przed założeniem wniosku
2.
Zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników
3.
Obrót netto
4.
Wartość aktywów na koniec jednego z 3-ch lat nie przekroczyła w zł 2 mln Euro
≤
2 mln.
Nie korzysta z pomocy przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb
Państwa, JST posiadają:
•
25% i więcej wkładów
•
Prawa do 25% i więcej udziału w zysku
•
25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- zatrudnienie młodzieży
Działanie
Pogram
SPORZL
Projekty
1.2. Perspektywy dla
młodzieży
Schemat a-Wspieranie
młodzieży na rynku
pracy
• Subsydiowane zatrudnienia młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem subsydiowania zatrudnienia w sektorze MSP i
sektorze trzecim
Instytucja wdrażająca:
16 Wojewódzkich Urzędów Pracy
Beneficjent końcowy:
WUP (projekty są opracowywane w WUP na podstawie
złożonych przez PUP)
Całkowita wartość wsparcia:
274 mln EURO
wniosków
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- zatrudnienie bezrobotnych
Działanie
Pogram
SPORZL
1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia
Projekty
• Subsydiowane zatrudnienia:
- osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez 12
miesięcy (z wyłączeniem absolwentów)
- osób powyżej 25 roku życia długotrwale bezrobotnych (1224) miesiące
Instytucja wdrażająca:
16 Wojewódzkich Urzędów Pracy
Beneficjent końcowy:
WUP (projekty są opracowywane w WUP na podstawie
złożonych przez PUP)
Całkowita wartość wsparcia:
263 mln EURO
wniosków
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Działanie
Projekty
1.4. Integracja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
• Subsydiowane zatrudnienia na otwartym rynku pracy –
rekompensowanie pracodawcom zwiększonych kosztów
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Pogram
SPORZL
Instytucja wdrażająca:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych
(PEFRON)
Beneficjent końcowy:
Pracodawca
Całkowita wartość wsparcia:
106 mln EURO
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działanie
Pogram
SPORZL 1.5. Promocja aktywnej polityki
społecznej poprzez wsparcie
grup szczególnego ryzyka
Projekty
• Subsydiowane zatrudnienia osób bezrobotnych
powyżej 24 miesięcy
Instytucja wdrażająca:
Departament Wdrażania EFS w MGiP
Beneficjent końcowy:
JST, organizacje, instytucje szkoleniowe, jednostki naukowe
Całkowita wartość wsparcia:
100 mln EURO
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- zatrudnienie kobiet
Działanie
Pogram
SPORZL
1.6. Integracja i reintegracja
zawodowa kobiet
Projekty
• Dotacje na tworzenie miejsc pracy
Instytucja wdrażająca:
Departament Wdrażania EFS w MGiP
Beneficjent końcowy:
Pracodawcy, inne instytucje
Całkowita wartość wsparcia:
81 mln EURO
Polish Information and Foreign Investment Agency
Przedsiębiorstwo- szkolenie
Pogram
Działanie
SPORZL
2.3 Rozwój kadr
nowoczesnej
gospodarki
Projekty
• Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników
przedsiębiorstw
(podwyższanie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności)
• Praktyczne szkolenia i staże pracowników przedsiębiorstw odbywane w
jednostkach naukowych
• Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników
przedsiębiorstw
(usprawnienie zarządzania, zwłaszcza zasobami ludzkimi, identyfikacja
potrzeb związanych z kwalifikacjami pracowników, poprawa organizacji
pracy, zarządzania BHP, uelastycznienie form świadczenia pracy)
• Podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim
poziomie przygotowania do pracy
Instytucja wdrażająca:
PARP
Beneficjent końcowy:
Organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki
zawodowe
253 mln EURO
35%+10% MSP
szkolenia specjalistyczne
60%+20% MSP
szkolenia ogólne
Całkowita wartość wsparcia:
Maksymalny poziom wsparcia:
Polish Information and Foreign Investment Agency
Otoczenie
przedsiębiorstwa
Polish Information and Foreign Investment Agency
Otoczenia przedsiębiorstwa - parki przemysłowe
Działanie
Program
SPOWKP
1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla
rozwoju firm
Projekt
• Projekty inwestycyjne związane z
powstawaniem i rozwojem parków
przemysłowych, parków naukowotechnicznych, inkubatorów
technologicznych
• Usługi doradcze dla instytucji
zarządzających parkami oraz
inkubatorami
Instytucja wdrążająca:
ARP S.A
Beneficjent końcowy:
Podmioty zarządzające parkami np.: agencje rozwoju regionalnego,
fundacje, stowarzyszenia itp.
Całkowita wartość wsparcia:
126 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia
100%
Polish Information and Foreign Investment Agency
Otoczenie przedsiębiorstwa- infrastruktura
Program
Działanie
Projekty
ZPORR
1.1 Modernizacja i rozbudowa
regionalnego układu transportowego
Budowa, przebudowa, remonty,
modernizacje: dróg węzłów, skrzyżowań,
mostów wiaduktów, estakad, tuneli,
obwodnic, chodników, przejść dla pieszych.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego:
sygnalizacja świetlna , ogrodzenia bariery
Poddziałanie
1.1.1 Infrastruktura drogowa
1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego
Instytucja wdrążająca:
Beneficjent końcowy:
Urząd Marszałkowski,
Jednostki samorządu terytorialnego JST, związki porozumień,
i stowarzyszenia JST, Gminy , miasta na prawach powiatu, podmioty
wykonujące usługi publiczne na rzecz JST, podmioty wykonujące usługi
(lokalny transport publiczny) na podstawie umowy zawartej z JST
Całkowita wartość wsparcia:
1 025 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia
75%
Polish Information and Foreign Investment Agency
Otoczenie przedsiębiorstwa-infrastruktura
Działanie
Program
ZPORR
Projekty
1.2 Infrastruktura
ochrony środowiska
Budowa i modernizacja:
- sieci wodociągowych
- sieci kanalizacyjnych
- stacji uzdatniania wody
- oczyszczalnie ścieków
- zbiorników umożliwiających pozyskiwanie wody pitnej
Gospodarka odpadami, poprawa jakości powietrza, aapobieganie
powodziom, wsparcie zarządzania ochroną środowiska,
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
Instytucja wdrażająca:
Beneficjent końcowy:
Urząd Marszałkowski,
Jednostki samorządu terytorialnego JTS, związki porozumień i
stowarzyszenia JST, Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie
JST, jednostki administracji rządowej w województwach
Całkowita wartość wsparcia:
401 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia
75%, 50% w przypadku projektów generujących zysk netto
Polish Information and Foreign Investment Agency
Otoczenie przedsiębiorstwa- infrastruktura- uzbrojenie terenu
Działanie
Program
ZPORR
3.1 Obszary wiejskie
Projekty
Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje: kanalizacja,
wodociągi, instalacje elektryczne, gazowe, drogi wewnętrzne
itp.
Instytucja wdrążająca:
Beneficjent końcowy:
Urząd Marszałkowski,
JST- obszary wiejskie, małe miasta do 20tys
mieszkańców
Całkowita wartość wsparcia:
470 mln EURO
Maksymalny poziom wsparcia :
75% , 50% tylko w przypadku kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy
instytucja generuje znaczący dochód
Polish Information and Foreign Investment Agency
PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: [email protected]; www.paiz.gov.pl
Dziękuję za uwagę
Polish Information and Foreign Investment Agency
Download