Instrukcja obsługi

advertisement
CEDES
MiniMax-79
MiniMax-159
Instrukcja obsługi
Polski
®
C
US
EN 81-70
WAŻNA UWAGA
NALEŻY ŚCIŚLE SPEŁNIĆ WYMOGI NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. W PRZECIWNYM WYPADKU MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE REKLAMACJE LUB NAGŁE WEZWANIA. INSTRUKCJA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W MIEJSCU INSTALACJI.
Dokument nr 103 878 PL
© CEDES wersja 1.2 / 30/06/2006
MiniMax-79/159
Instrukcja obsługi
WAŻNA UWAGA
JEŚLI KURTYNA ŚWIETLNA MINIMAX JEST STOSOWANA JAKO ZAMIENNIK MECHANICZNYCH KRAWĘDZIOWYCH WYŁĄCZNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA, OBOWIĄZKIEM
INSTALATORA JEST DOKONANIE MONTAŻU W TAKI SPOSÓB, ABY SPEŁNIONE BYŁY
WSZELKIE KRAJOWE I LOKALNE NORMY ORAZ PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO PODCZERWONYCH I FOTOELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH DRZWI!
W KANADZIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZGODNOŚĆ Z KLAUZULAMI 2.13.5.1 I 2.13.5.2 CAN/CSA-B44-B89!
MINIMAX MOŻE BYĆ INSTALOWANA TYLKO PRZEZ UPRAWNIONE I W PEŁNI PRZESZKOLONE OSOBY!
NIE WOLNO STOSOWAĆ TEGO PRODUKTU ANI DO OCHRONY NIEBEZPIECZNYCH
MASZYN, ANI W ŚRODOWISKU WYBUCHOWYM ANI W OBSZARZE RADIOAKTYWNYM!
DO TAKICH APLIKACJI NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO PRZEZNACZONE DO TEGO ATESTOWANE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, W PRZECIWNYM WYPADKU MOŻE BYĆ
TO PRZYCZYNĄ ŚMIERCI LUB KALECTWA!
Ex
2
www.cedes.com
© CEDES
MiniMax-79/159
Instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Kurtyna świetlna podczerwieni MiniMax składa się
z listew nadajnika i odbiornika, każde z zintegrowanym sterownikiem. Te dwie aktywne części składowe
są elektrycznie podłączone bezpośrednio do jednostki napędu drzwi windy oraz mechanicznie zamocowane albo na skrzydłach drzwi kabinowych i/lub
na słupku oporowym. CEDES udostępnia różne typy
opcjonalnych zestawów montażowych. Te zestawy
są dostosowane do konkretnego napędu drzwi lub
typu kabiny.
Listwy nadajnika i odbiornika wytwarzają siatkę wiązek świetlnych w podczerwieni pokrywających drzwi
wejściowe na wysokość 1’800mm (6 stóp). Ilość wiązek pokrywających obszar wejściowy zależy od zastosowanego typu kurtyny. Liczba następująca po
nazwie „MiniMax” oznacza maksymalną liczbę aktywnych wiązek świetlnych. Im ta liczba jest większa,
tym więcej wiązek jest aktywnych, zatem tym mniejsze obiekty mogą być wykryte. Jednakże, cena kurtyny wzrasta wraz liczbą wiązek.
Nadajnik i odbiornik wymagają zasilania pomiędzy
10V i 30V DC. Odbiornik posiada przeciwsobne wyjście (PNP/NPN), które może współdziałać z obciążeniem połączonym z dodatnim lub z ujemnym biegunem zasilania. Sygnał wyjściowy odbiornika można odwrócić poprzez podłączenie białego przewodu
wejściowego do dodatniego lub ujemnego bieguna
zasilania. Nie ma konieczności dokonywania połączeń elektrycznych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, ponieważ kurtyna MiniMax wykorzystuje synchronizację optyczną.
Aby wydłużyć żywotność elementów elektronicznych, a w szczególności LEDów nadajnika, sterownik nieustannie kontroluje moc wiązek świetlnych
zgodnie z odległością pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. W momencie zamknięcia drzwi, moc emitowana wynosi niemal zero. Ta funkcja także zapobiega możliwości ominięcia optyki kurtyny w pobliżu
progu drzwi. Dzięki temu kurtyna MiniMax jest najpewniejszym urządzeniem dostępnym na rynku.
Jeśli nastąpi trwałe zablokowanie danego elementu
świetlnego, kurtyna MiniMax potraktuje go jako
uszkodzony lub nieczynny. Po 45 sekundach element ten jest zaślepiony i dezaktywowany. Ta funkcja pozwala na dalsze działanie urządzenia nawet
w przypadku częściowego uszkodzenia lub zablokowania z powodu wandalizmu. Zaślepione zostać
mogą maksymalnie dwa, niesąsiadujące elementy
świetlne na listwach nadajnika i odbiornika. Jak tylko
dany element zostanie odblokowany, natychmiast
zostanie ponownie uaktywniony.
co-przekaźnikowy. Te urządzenie zasilające przyjmuje każde stałe lub przemienne napięcie zasilania
pomiędzy 17 i 265V bez konieczności wykonywania
specjalnych podłączeń lub ustawień. Jeśli wykorzystane jest zasilanie stałe, nie jest istotna polaryzacja
napięcia zasilającego podanego na zaciski P i N.
Urządzenie te jest szczególnie przydatne podczas
prac modernizacyjnych, gdzie napięcie zasilające
jest nietypowe lub nieznane.
Szczególną własnością MiniMax jest funkcja obniżania mocy emitowanego światła podczerwonego
przez LEDy. Ta unikalna funkcja, która wydłuża żywotność LEDów niemal do wieczności, została opracowana i opatentowana przez CEDES w roku 1990.
Jednakże, funkcja ta działa prawidłowo tylko wtedy,
gdy sekwencja zamykania i otwierania drzwi jest
właściwa. Podczas fazy zamykania drzwi, obniżana
jest moc świecenia diod LED. Jak tylko drzwi się
zamkną, MiniMax wyłącza skośne wiązki świetlne.
Aktywne pozostają tylko wiązki poziome aż do chwili
ponownego rozwarcia na szerokość ponad 50cm.
Należy pamiętać o tej funkcji podczas testów laboratoryjnych, jeśli nie jest zachowana sekwencja cyklu
zamykania i otwierania.
Własności MiniMax
• Aktywne skośne wiązki świetlne aż do pełnego
zamknięcia drzwi dla najlepszej w swojej klasie
zdolności wykrywania
• Projektowana żywotność na ponad 20 lat dzięki:
- stykom ze złotą powłoką
- obniżeniu mocy emitowanego światła podczas
cyklu zamykania drzwi
- specjalnemu kablowi wytrzymującemu ponad
20 milionów rozwarć drzwi (jeśli prawidłowo
zamontowany)
• Wytrzymała i skrajnie zwarta konstrukcja
• Natychmiastowe działanie listew zawierających
zintegrowany sterownik
• Brak dodatkowego połączenia między nadajnikiem i odbiornikiem dzięki pracy w oparciu o synchronizację optyczną
• Odpowiednia dla drzwi z rozwarciem centralnym
lub bocznym
• Odpowiednia dla drzwi metalowych lub szklanych
• Odpowiednia dla instalacji dynamicznych lub statycznych
• Zaślepienie do dwóch nieczynnych elementów
świetlnych (niesąsiadujących) po 45 sekundach
(ta funkcja jest niedostępna w wersjach przeznaczonych do sprzedaży w USA i Kanadzie)
• Mechanicznie kompatybilna z cegard/MaxTM
Uwaga: ta funkcja jest niedostępna w USA oraz
Kanadzie.
Jeśli brak jest zasilania stałego od 10 do 30V, CEDES może dostarczyć nowoczesny moduł zasilają© CEDES
www.cedes.com
3
MiniMax-79/159
Instrukcja obsługi
Instalacja
Instalację należy wykonać w następującej kolejności:
1. Odłączyć główne zasilanie i wyraźnie oznakować nieczynną windę
Dla własnego bezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie przed rozpoczęciem prac przy windzie! Należy
wyraźnie oznakować, że winda jest nieczynna.
2. Zamontować nadajnik i odbiornik
Listwy nadajnika i odbiornika można zamontować
zarówno na obu skrzydłach drzwi, albo na jednym
skrzydle drzwi i słupku oporowym, jak i też na ramie
całej kabiny.
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż obiekty
mniejsze niż odległość pomiędzy elementami
świetlnymi kurtyny mogą nie zostać wykryte! W USA
i Kanadzie MiniMax typu 79 będzie tylko zastosowana, jeśli każda z listew nadajnika i odbiornika jest
odsunięta od krawędzi prowadzącej drzwi i/lub słupka oporowego na odległość równą co najmniej jedną
szóstą całkowitego rozwarcia drzwi.
Czarne, zaokrąglone powierzchnie profili są
ich przodami. Pary profili, zainstalowane na
przeciwległych stronach wejścia do kabiny, powinny
“patrzeć” na siebie tymi stronami.
Prosimy zwrócić uwagę na to, że odbiornik
(ten z niebieską złączką) może być wrażliwy
na obce światło. Żadne inne źródło światła, włączając nadajnik systemu innej bariery świetlnej, nie powinno być skierowane na listwę odbiornika. Wprawdzie MiniMax jest bardzo tolerancyjna na jasne światło słoneczne, niemniej lepiej jest zainstalować listwę
odbiornika w ten sposób, aby słońce nie świeciło
bezpośrednio na jej zaokrągloną przednią powierzchnię z soczewkami. Podobnie jest z widzeniem człowieka, patrząc pod słońce pogarsza się
zdolność widzenia szczegółów. Zatem, zawsze lepiej
jest mieć słońce za plecami!
Prosimy o zastosowanie się do następujących zaleceń dot. montażu:
Nie porysować zaokrąglonej przedniej powierzchni, ponieważ zawiera soczewki
kształtujące wiązki świetlne! W miejscu instalacji listwy przechowywać w ochronnym
kartonie/nasuniętej osłonce tak długo jak to
możliwe!
Zaokrąglone przednie powierzchnie nadajnika i odbiornika powinny być skierowane
na siebie „twarzą w twarz”!
Nadajnik
Odbiornik
(niebieska złączka)
Zalecana odległość pomiędzy progiem
drzwi a spodem kurtyny wynosi 6mm (¼").
Większa odległość pogarsza poziom bezpieczeństwa z powodu niechronionego obszaru ponad progiem!
6 (1/4″)
(biała złączka)
û
Aby uzyskać najlepsze działanie należy
ustawić osie optyczne nadajnika i odbiornika jak najbliżej siebie (± 5°)!
û
Nie wolno wyginać lub wykręcać listew! 1
Olej lub smary mogą uszkodzić kabel. Zatem, zawsze należy unikać zanieczyszczeń!
1
W zależności od temperatury otoczenia, listwy MiniMax mogą się samoistnie wyginać. Jest to normalne zjawisko wynikające z różnych
współczynników rozszerzania plastikowych i aluminiowych elementów listew. Zabrania się prostowania listew lub wykręcania ich z powrotem.
4
www.cedes.com
© CEDES
MiniMax-79/159
Instrukcja obsługi
E
L
E
R
R
û
û
E
J
Unikać możliwości bezpośredniej operacji
światła słonecznego na listwę odbiornika!
> 75’000 lx
R
Unikać zewnętrznego światła od innych
źródeł podczerwieni, takich jak fotokomórki
czy bariery świetlne!
E
Obce źródła światła
R
Obce źródła światła
W USA i Kanadzie MiniMax typu 79
może być tylko zastosowana, jeśli listwy nadajnika i odbiornika są odsunięte od krawędzi prowadzącej drzwi
i/lub słupka oporowego na odległość
równą co najmniej jedną szóstą całkowitego rozwarcia drzwi.
1/6 A
1/6 A
A
Zaciskowa opaska kablowa
Należy przykręcić zielono-żółty przewód do uziemiający do panelu drzwi
w celu zredukowania zakłóceń elektromagnetycznych. Oczywiście, sam
panel drzwi musi być uziemiony.
Słupek oporowy lub panel drzwi
Należy umocować złączkę kablową
do panelu drzwi lub profilu montażowego za pomocą zaciskowej opaski
kablowej.
Zielono - żółty przewód
Całkowita długość listew wynosi 2’100mm
(7 stóp). Jeśli listwy są za długie, można je
przyciąć zwykłą piłą do metalu. W tym celu
prosimy postępować wg następującej procedury, aby nie uszkodzić urządzenia:
•
ƒ
1. Przycięcie profilu (Rysunek A)
‚
j+k Zdjąć górną zatyczkę i aluminiową
pokrywkę
l
Odgiąć kabel z obszaru cięcia
m
Przyciąć piłą do metalu plastikowy
profil i aluminiową pokrywkę
Rysunek A
•
‚
2. Ponowne złożenie profilu (Rysunek B)
j
ƒ
k
Rysunek B
l
© CEDES
www.cedes.com
Odgiąć kabel do góry (w stronę soczewek)
Włożyć tył górnej zatyczki i upewnić
się, że jest skierowana w prawidłową
stronę
Zatrzasnąć aluminiową pokrywkę
5
MiniMax-79/159
Instrukcja obsługi
3. Kable poprowadzić właściwie, aby zapobiec
uszkodzeniu
Poprowadzić kable właściwie stosując odpowiednie
materiały montażowe, np. peszle, neoprenowe opaski zaciskowe, prowadnice kablowe (w zależności od
zastosowanego zestawu montażowego).
Jeśli kable nie są właściwie poprowadzone
i umocowane, ich żywotność może ulec
znacznemu skróceniu. Mogą także ulec uszkodzeniu
z powodu splątania i ocierania w szybie windy! Zawsze należy postępować ściśle wg instrukcji układania
kabli, która jest zawarta w instrukcji danego zestawu
montażowego.
4. Podłączyć przewody nadajnika i odbiornika
Upewnić się, że jest dostępne zasilanie dla MiniMax
pomiędzy 10V i 30V DC. Aby działanie było prawidłowe, zasilanie powinno dawać prąd o wartości co
najmniej 100mA.
MiniMax spełnia wszelkie normy na odporność na
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Niemniej, unikanie niepotrzebnego narażania kurtyny na wpływ
takich zakłóceń jest najwłaściwsze.
Zatem, nie należy prowadzić kabli łączeniowych MiniMax obok kabli wysokonapięciowych i/lub wysokoprądowych. Kable MiniMax powinny być też położone jak najdalej od silnika lub falownika napędu drzwi
(VVVF), aby uniknąć problemów z zakłóceniami EMI.
Nadajnik
brązowy: +10... 30V DC
niebieski: GND (0V)
Odbiornik
brązowy: +10... 30V DC
niebieski: GND (0V)
czarny:
Wyjście
biały:
Selektor wyjścia* (opis poniżej)
Bezpiecznik 0,5A zwłoczny
+10V... 30V DC
Nadajnik
Odbiornik
Obwód zasilania powinien posiadać zabezpieczenie nadprądowe w postaci bezpiecznika, maks. 500mA, o zwłocznej charakterystyce przerywania
GND
*Napięcie wyjściowe:
Selektor wyjścia (przewód biały)
podłączony do
+10V... 30V DC (przewód brązowy)
GND
+10V... +30V
*Napięcie wyjściowe:
Selektor wyjścia (przewód biały)
podłączony do
masy (GND – przewód niebieski)
+10V... 30V
GND
5. Podłączyć zasilanie i sprawdzić działanie
Po prawidłowym zamontowaniu MiniMax włączyć
zasilanie. Powinny się zapalić zielone LEDy na białej
złączce nadajnika i niebieskiej odbiornika, co oznacza obecność prawidłowego napięcia zasilania.
Świecenie bursztynowego LEDa sygnalizuje przerwanie jednej lub większej ilości wiązek świetlnych.
Jeśli listwy są prawidłowo osiowane, a w polu
ochronnym nie ma obiektów, bursztynowy LED jest
zgaszony.
6
www.cedes.com
© CEDES
MiniMax-79/159
Instrukcja obsługi
6. Usuwanie usterek
Konserwacja
Jeśli MiniMax nie działa zgodnie z oczekiwaniami,
należy postępować kolejno wg poniższej listy:
1. Sprawdzić napięcie zasilania zarówno nadajnika
jak i odbiornika. Czy świecą się zielone LEDy na
złączkach nadajnika i odbiornika? Czy napięcie
zasilające mieści się pomiędzy 10V i 30V DC?
Tętnienia napięcia stałego nie powinny przekraczać 10% wartości średniej.
2. Jeśli wyjście odbiornika (przewód czarny) jest
wysokie kiedy pole ochronne nie jest przerwane,
a powinno być niskie, należy połączyć przewód
biały w kablu odbiornika do masy (przewód niebieski, opis na Str. 6).
3. Jeśli wyjście odbiornika (przewód czarny) jest niskie kiedy pole ochronne nie jest przerwane,
a powinno być wysokie, należy połączyć przewód
biały w kablu odbiornika do plusa zasilania
(przewód brązowy, opis na Str. 6).
4. Jeśli sygnał wyjściowy jest niestabilny podczas
fazy zamykania drzwi, należy sprawdzić czy:
a. Silnik lub falownik napędu drzwi albo jakiekolwiek inne urządzenie nie emituje nadmiernych
zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). Jeśli
tak, to odsunąć kabel odbiornika możliwie najdalej od źródła zakłóceń. Dodatkowo, odfiltrować te zakłócenia stosując opcjonalny moduł
przekaźnikowy lub moduł zasilająco-przekaźnikowy CEDES.
b. Nie ma przeszkód pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Sprawdzić, czy rygiel drzwi lub jakakolwiek inna przeszkoda nie wchodzi
w wiązki świetlne.
c. Listwy są właściwie zainstalowane, tzn. czy
nie ulegają skręceniu lub drganiom, czyli czy
nie tracą się z pola widzenia.
d. Zaokrąglone przednie powierzchnie listew są
czyste, czy też może pokryte kurzem lub brudem. Wprawdzie MiniMax jest w wysokim
stopniu odporna na tak utrudnione warunki,
ale komfort pracy zawsze będzie lepszy, gdy
te powierzchnie są czyste.
5. Jeśli drzwi nie przestają się zamykać pomimo
1
przeszkody , możliwe są dwie przyczyny:
a. Niewłaściwe podłączenie selektora wyjścia
(szczegóły w kroku 2 i 3),
b. Błędne/wadliwe okablowanie systemu lub
awaria listwy odbiornika2.
1
Z powodu specyfiki konstrukcji systemów drzwi automatycznych (które jako całość nie są niezawodne), w niezwykle rzadkich sytuacjach
drzwi mogą się zamykać nawet pomimo przeszkody. Dlatego też musi
istnieć, co wynika z przepisów, inny środek bezpieczeństwa zapobiegający obrażeniom pasażerów wywołanych przez drzwi windowe. Te
niebezpieczne sytuacje powinny oraz mogą być wykryte przez sterownik windy, który w rezultacie powinien wyłączyć windę z użytkowania.
2
Te urządzenie (tak jak wszystkie inne systemy zabezpieczeń drzwi
dostępne na rynku) nie może – co wynika ze specyfiki konstrukcji –
gwarantować absolutnego bezpieczeństwa pasażerów windy przechodzących przez drzwi. Nie może ono być stosowane jako końcowe
urządzenie bezpieczeństwa mechanizmu drzwi. Ta ostateczna funkcja
bezpieczeństwa powinna być zrealizowana przez bezpieczny w razie
uszkodzenia ogranicznik siły i energii kinetycznej.
© CEDES
Wprawdzie kurtyna MiniMax nie wymaga okresowej
konserwacji, niemniej zdecydowanie zaleca się kontrolę działania podczas każdej okresowej kontroli
windy, lub też co 6 miesięcy. Ta okresowa kontrola
działania powinna obejmować następujące czynności:
- Test działania na otwarcie na całej powierzchni
pola ochronnego. Drzwi powinny się otworzyć jeśli obiekt jest umieszczony gdziekolwiek pomiędzy progiem aż do wysokości 1800mm ponad
nim.
- Usunięcie kurzu lub brudu miękką szmatką
z przedniej powierzchni. Szczególnie wtedy, gdy
listwy zostały zainstalowane przed oddaniem budynku do użytku (w trakcie prac budowlanych być
może, że nawet co tydzień). Szmatka powinna
być bądź sucha, bądź lekko wilgotna, ale nie mokra.
- Sprawdzenie, czy listwy zostały przymocowane
do skrzydeł drzwi i słupka oporowego w sposób
pewny.
- Sprawdzenie, czy kable są poprowadzone prawidłowo, zgodnie z opisem zawartym w instrukcji
odpowiedniego zestawu montażowego.
Ważne ostrzeżenia:
Do czyszczenia listew nie wolno stosować rozpuszczalników, środków czyszczących ani szorujących.
Może to być przyczyną uszkodzenia plastikowych
soczewek!
Wprawdzie profile są odporne na wodę i wpływy atmosferyczne, niemniej nigdy nie wolno używać dużych ilości wody do mycia profili!
Nigdy nie wolno stosować wody pod dużym ciśnieniem do czyszczenia profili!
Nie porysować powierzchni podczas czyszczenia
profili!
Nie zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może doprowadzić do utraty bezpieczeństwa!
Demontaż
Kurtyna świetlna może zostać zastąpiona tylko podobnym urządzeniem zabezpieczającym drzwi. Utylizację można przeprowadzić poprzez poddanie procesom odzysku surowców wtórnych zgodnie z aktualnym stanem rozwoju tych technologii i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych. Podczas produkcji oraz w samej kurtynie nie stosuje się
szkodliwych materiałów. Śladowe ilości takich niebezpiecznych materiałów mogą być użyte w podzespołach elektronicznych, ale nie w ilościach szkodliwych dla zdrowia.
www.cedes.com
7
MiniMax-79/159
Instrukcja obsługi
Dane techniczne
Napięcie zasilania
Prąd zasilania
Rodzaj wyjścia
Prąd przełączania na wyjściu
Polaryzacja wyjścia
Logika wyjścia
Czas reakcji
Zasięg działania
Wysokość ochronna
Pierwsza wiązka świetlna ponad dolnym końcem listwy
Waga
Światło słoneczne
Stopień ochrony
Zakres temperatur
Długość kabli
Trwałość kabli
Diagnostyka
10... 30V DC
Typowo 60mA (w miejscu instalacji ochrona bezpiecznikiem
zwłocznym 0,5A)
Półprzewodnikowe
Maks. 120mA
Przeciwsobne (PNP oraz NPN)
NO lub NC do wyboru
25... 120ms
0... 3m (0... 10 stóp)
1’800mm (6 stóp)
20mm (0,78")
0,3kg
> 75’000 lx
IP65/Nema 4
-20... +65°C (-5… 150°F)
5m, rozłączalne, znakowanie kolorem
20 milionów posuwów drzwi (jeśli prawidłowo zamontowane)
LEDy wbudowane w złączki
Specjalne konfiguracje na zamówienie
Deklaracja zgodności
CEDES AG deklaruje zgodność jak następuje:
Produkt
Wszystkie typy z zakresu produkcji MiniMax są dopuszczone do oznaczania znakiem CSA. Wskaźnik NRTL/C może być umieszczony obok znaku CSA.
Normy UE
EMV 89/336/EC, ze zmianami 92/31/EC
CSA
Certyfikat nr 187273-1485166 (LR109459)
Zastosowane normy
i kryteria
EN 81-70
EN 50081-1, -2 Kompatybilność elektromagnetyczna (emisyjność)
EN 50082-1, -2 Kompatybilność elektromagnetyczna (odporność)
EN 12015
Kompatybilność elektromagnetyczna - dźwigi, schody i chodniki
ruchome (emisyjność)
EN 12016
Kompatybilność elektromagnetyczna - dźwigi, schody i chodniki
ruchome (odporność)
CSA C22.2 No. 0 - M91
CSA C22.2 No.14 - 95
CSA C22.2 No. 94 - M91
CSA - B44.1-96/ASME - A17.5 -1996ed.
UL 508, 16th ed.
UL 50, 11th ed.
Stosowanie
Stosowanie tego produktu jest zabronione przed dokonaniem uprawnionego odbioru
instalacji dźwigowej zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
Jakość
Wszystkie produkty CEDES są projektowane oraz produkowane zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami w przemyśle, w systemie całościowego zarządzania jakością
ISO 9001:2000, certyfikowanym przez TÜV CERT.
Podpisał
Beat De Coi, Dyrektor Zarządzający
8
www.cedes.com
© CEDES
MiniMax-79/159
Instrukcja obsługi
Wymiary (wszystkie wymiary w mm)
Nadajnik
(biały)
0... 3000
2110,3 2)
1717
1717
1282
1282
847
847
427
427
7
7
*
2104 1)
*
Zmienna długość
profilu 3)
Maks. długość listwy = 2114mm
159
Wysokość ochronna = 1800mm
79
Min. długość listwy = 1860mm
Otwory
montażowe
MiniMax -
Odbiornik
(niebieski)
0
* = górna zatyczka
= Położenie dla mocowania bocznego
2)
= Położenie dla mocowania od przodu
3)
= Długość listwy można indywidualnie dopasować
pomiędzy długością min. i maks.
1)
10
16
,4
7,7
10
,1
12
Ø4,6
14
Ø4,8
Przekrój listwy optycznej
© CEDES
Wymiary górnej zatyczki
www.cedes.com
9
MiniMax-79/159
CEDES / Szwajcaria
—
( +41-81-307-2323
Instrukcja obsługi
—
Fax: +41-81-307-2325
—
[email protected]
—
www.cedes.com
Download