Biologia - genetyka

advertisement
Biologia - genetyka
Poziom trudności: Średni
1. Kodon to:
A - trzy kolejne nukleotydy kodujące jeden aminokwas
B - jeden nukleotyd kodujący trzy aminokwasy
C - dwa (obojętnie gdzie położone) nukleotydy kodujące jeden aminokwas
2. Które z podanych nukleotydów NIE występuje w zasadzie azotowej DNA?
A - adenina
B - tymina
C - uracyl
3. Cząsteczka DNA składa się:
A - z jednej skręconej nici
B - z łańcuchów dwuniciowych
C - z jednej kolistej cząsteczki
4. Odcinek kodujący budowę jednego białka to:
A - gen
B - allel
C - genotyp
5. Mitoza to podział komórki:
A - odtwarzający w obu komórkach potomnych taki sam zasób materiału
genetycznego, jaki był w komórce macierzystej
B - w wyniku którego z jednej komórki diploidalnej powstają cztery haploidalne
6. Mejoza to podział komórki:
A - w wyniku którego z jednej komórki diploidalnej powstają cztery haploidalne
B - odtwarzający w obu komórkach potommnych taki sam zasób materiału
genetycznego, jaki był w komórce macierzystej
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
7. Chromosomy podczas mitozy ustawiają się w płaszczyźnie
A - równikowej
B - południkowej
8. Twórcą genetyki był:
A - Dekan
B - Mendel
C - Golgi
9. Osobnik, który ma dwa takie same allele danego genu to:
A - heterozygota
B - homozygota
10. Allele recesywne oznacza się:
A - dużą literą (np. Z)
B - małą literą (np. z)
11. Fenotyp to:
A - skład genów danego osobnika
B - zespół cech danego osobnika
12. Kobieta z grupą krwi A (IA IA) będzie miała dziecko z mężczyzną o grupie krwi AB.
Jaka grupę krwi będzie miało dziecko?
A-A
B - A lub AB
C - A lub B
13. Podczas mitozy elementy cytoszkieletu rozmieszczone są:
A - na biegunach komórki
B - w dowolnym miejscu na ścianie komórki
C - na środku komórki
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
14. Kwas RNA (rybonukleinowy) w odróżnieniu do DNA jest najczęściej:
A - jednoniciowe
B - dwuniciowe
C - koliste
15. W zasadzie azotowej adenina łączy się z:
A - guaniną
B - cytozyną
C - tyminą
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Biologia - genetyka
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. C
3. B
4. A
5. A
6. A
7. A
8. B
9. B
10. B
11. B
12. B
13. A
14. A
15. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download