Konstruowanie narz*dzi diagnostycznych potrzebnych w

advertisement
„Konstruowanie narzędzi
diagnostycznych potrzebnych
w pracy pedagoga i psychologa
szkolnego”
Monika Sas-Tomczyk
Klasyfikacja technik otrzymywania
materiałów wg. J. Lutyńskiego
Techniki
obserwacyjne
(obserwacja
właściwa)
Techniki
niestandaryzowane
Techniki
standaryzowane
Techniki oparte na wzajemnym
komunikowaniu się
bezpośrednim
pośrednim
Techniki
obserwacji
niekontrolowanej
Technika wywiadu
swobodnego
(wolnego)
Techniki
otrzymywania
wypowiedzi
pisemnych
niestandaryzowanych
Techniki
obserwacji
kontrolowanej
Techniki wywiadu
kwestionariuszowego
Techniki ankiety,
autorejestracji
Techniki obserwacji niekontrolowanej
Obserwacja – proces polegający na dokonywaniu
spostrzeżeń w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie
badacza.
Cel:
1. Ustalenie związków między zachowaniami a
sytuacją.
2. Ustalenie warunków wywołujących te same
zachowania.
3. Ocena sytuacji i motywacje określają dane
zachowania.
Techniki obserwacji kontrolowanej
Obserwacja kontrolowana służy do badania prostych
sytuacji, słabo rozciągniętych w czasie.
Przygotowanie obserwacji:
1. Określenie celu i przedmiotu obserwacji.
2. Wybór sytuacji, w której będzie dokonywana
obserwacja, ustalenie miejsca i czasu.
3. Przygotowanie wytycznych do obserwacji – karty
obserwacji.
4. Przemyślenie sposobu zachowania się obserwatora.
5. Przygotowanie techniczne.
Techniki obserwacji kontrolowanej
Karta obserwacji:
1.
2.
wyróżnienie jednostek obserwacji – uczestnicy i ich cechy,
poszczególne sposoby zachowania w obserwowanej sytuacji:
Postawa:

komponent poznawczy:



komponent emocjonalny:





3.
4.
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
poziom prezentowanych umiejętności,
reakcja na napotykane trudności,
reakcja na brak zaspokojenia potrzeby,
reakcje w kontaktach z rówieśnikami i osobą dorosłą,
reakcja na komunikaty porządkujące zachowanie.
komponent behawioralny:





umiejętność strukturalizacji działania własnego,
koncentracja uwagi,
zachowania podejmowane w momencie braku zewnętrznej struktury,
postawa ciała,
przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w klasie.
zachowanie obserwatora i zajmowane przez niego miejsce,
sposób doboru osób do badania.
Narzędzie rozpoznawania w szkole podstawowej Eby.
Nauczycielski formularz rekomendacji
• opiera się na definicji zdolności Renzulliego,
zakładający, że talent szkolny to synteza
ponadprzeciętnych zdolności, zaangażowania
zadaniowego i twórczości,
• wypełnia nauczyciel na podstawie obserwacji
uczniów w sytuacji rozwiązywania zadań szkolnych,
• zaznacza się stopień zgodności z danym
zachowaniem na 4-stopniowej skali:
▫
▫
▫
▫
1 – poniżej średniej,
2 – na poziomie średnim,
3 – powyżej średniej,
4 – w stopniu wybitnym.
Interakcyjny model wybitnego rozwoju
Renzulli
ponadprzeciętne
zdolności
zaangażowanie
zadaniowe
twórczość
Lista wskaźników zachowań dziecka
D. Lewis
• lista czterdziestu wskaźników zachowań dziecka,
które umożliwiają ocenę jego zdolności
intelektualnych, twórczych (artystyczne i muzyczne)
i społecznych (przywództwo),
• pozwala na podstawie obserwacji na wstępne
rozpoznawanie zdolności czy dziecko rozpoczęło
realizację potencjału twórczego,
• > 2 roku życia,
• odpowiedzi tak/nie,
• „zachowania znamionujące uzdolnienie” –określenie
stosowane na określenie obserwowalnych
wskaźników zdolności.
Skale nominacyjne dla nauczycieli
M. Winzer
• Skala nominacyjna służąca do oceny osiągnięć
szkolnych w poszczególnych sferach:
▫
▫
▫
▫
▫
kompetencje językowe;
umiejętności szkolne;
zaangażowanie w zadanie;
twórczość;
przystosowanie społeczne i emocjonalne.
• 3 wersje: dla rówieśników, nauczycieli i
rodziców.
Skala ocen zachowania się dzieci
Kenny, Izard
• ocena dzieci z klas 0-II (4,9 -7,11),
• obszary diagnostyczne:
▫ zdolności poznawczo-językowe,
▫ zaburzenia uwagi i zachowania się,
▫ braki umiejętności
• ocena na skali:
▫ 0 – nie,
▫ 1 – trudno jednoznacznie określić,
▫ 2 - tak
Technika wywiadu swobodnego
(wolnego)
1.
2.
3.
Wywiad mało ukierunkowany:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
niewielka liczba pytań,
pytania w formie otwartej,
nie ma wcześniej przygotowanej listy pytań,
gdy nie mamy informacji w danym temacie.
Wywiad ukierunkowany:
duża liczba pytań,
pytania otwarte, szczegółowe,
nie ma przygotowanej listy pytań, tylko wzory,
gdy posiadamy wiedzę w danym temacie.
Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych
informacji:
przeciętna liczba pytań,
pytania otwarte,
konkretna lista pytań identyczna dla każdego respondenta.
Techniki otrzymywania wypowiedzi
pisemnych niestandaryzowanych
Jest to technika badawcza , która w sposób zobiektywizowany
i systematyczny ustala i opisuje cechy językowe tekstów po to,
aby na tej podstawie wnioskować o niejęzykowych
własnościach ludzi i agregatów społecznych. „Tekst” może być
mówiony i pisany, może być to także plakat lub film.
Analiza treści może dotyczyć m.in.:
• nadawcy tekstu (np. jego intencji, cech systemu wartości)
• założonych przez nadawcę cech odbiorcy/ców (np: poziomu
wiedzy, zainteresowań, uznawanych wartości)
• przypuszczalnych reakcji odbiorcy na komunikat,
• cech systemu społeczno-kulturowego w którym ten tekst
powstał lub do którego jest adresowany (cnoty i wartości
społeczeństwa, polityczna orientacja wydawcy itp).
Techniki wywiadu
kwestionariuszowego
Konstrukcja kwestionariusza:
1.
2.
3.
Informacja o instytucji firmującej badania.
Zwięzła informacja o celu badania.
Dodatkowe wyjaśnienia:
• uzasadnienie wyboru danego respondenta (... biorąc pod uwagę fakt, że
jesteś uczniem naszej szkoły liczę na wykazanie zainteresowania
rozmową...)
• zapewnienie o anonimowości,
• podziękowanie respondentowi za trud związany z rozmową.
Różnice między wywiadem a ankietą:
• zakres problematyki: wywiad jest dogłębny a ankieta pobieżna,
• stopień standaryzacji pytań – w ankiecie jest więcej pytań
zamkniętych,
• dystans społeczny między badanym a badaczem (ankieta- pośredni,
wywiad –bezpośredni).
Rodzaje pytań w wywiadzie
kwestionariuszowym oraz ankiecie
• otwarte – całkowita swoboda odpowiedzi,
• zamknięte – zestaw gotowych odpowiedzi, z których respondent
wybiera właściwą:
▫
▫
▫
alternatywne – odpowiedź: „tak”, „nie”, „nie wiem”,
dysjunktywne – wybór jednej z kilku możliwych odpowiedzi,
koniunktywne – wybór więcej niż jednej z podanych odpowiedzi,
• pytania oparte o skalę (np. bardzo często, często, rzadko, bardzo
rzadko, nigdy),
• półotwarte – poza sugerowanymi odpowiedziami uwzględnia się
„inne”, tj. własne,
Rodzaje pytań w wywiadzie
kwestionariuszowym oraz ankiecie
• pytania filtrujące - stawiamy je wtedy, gdy chcemy spośród respondentów dokonać
eliminacji osób, które nie mają nic do powiedzenia na dany temat, np. zanim
zapytamy o opinie o reklamie telewizyjnej musimy zapytać o to czy respondent ją
widział
• pytanie sugerujące - sposób formułowania tych pytań wpływa na udzielaną
odpowiedź, dlatego powinny być stosowane tylko wtedy, gdy chodzi o
przezwyciężenie zahamowań odpowiadającego, np. „ Czy nie sądzi Pan/i, że
porządna porcja batów jeszcze nikomu nie zaszkodziła? "
• pytania wprowadzające - „Czy pana/i zdaniem- ogólnie rzecz biorąc - sprawy w
naszej szkole idą w dobrym, czy złym kierunku? "
• pytania projekcyjne - polegają na pozyskaniu odpowiedzi respondenta na podstawie
niejasnego przekazu (tak aby sam dokonał jego interpretacji); np. test skojarzeń
słownych, test niedokończonych zdań, niedokończonych opowiadań, testy
rysunkowe ,
• pytania kontrolne - stosuje się je chcąc sprawdzić czy na określone pytanie
respondent odpowiedział zgodnie z prawdą, stąd pytanie to dotyczy tego samego
problemu, ale jest zadane w innej formie. W kwestionariuszu powinno znajdować się
odpowiednio „daleko" od pytania właściwego.
Techniki standaryzowane oparte na
komunikowaniu pośrednim
Ankieta – sposób zbierania informacji za pomocą
zestawu pytań dotyczących bezpośrednio lub
pośrednio ściśle określonych problemów
badawczych, stosuje się grupowo lub indywidualnie.
Ankieta:
• ankieta audytoryjna:
▫ ankieta audytoryjna,
▫ ankieta socjometryczna,
• ankieta ogólnodostępna.
Ankieta audytoryjna:
• prowadzona jest w grupie, która istnieje niezależnie
od prowadzonego badania,
• ankieta dostosowana do czasu,
• jeżeli prowadzona jest w kilku grupach to powinna
odbywać się w tym samym czasie,
• przedstawiciel danej instytucji powinien wyjść,
• instrukcja – drukowana lub w formie ustnej,
• im bardziej drażliwe pytania tym większe odległości
między respondentami,
• zwrot do urny,
• osoby nieobecne – wywiad kwestionariuszowy,
Ankieta audytoryjna:
Ankieta audytoryjna - sprawozdanie:
▫
▫
▫
▫
miejsce przeprowadzenia badania,
czynniki, które mogły wpłynąć na wynik,
atmosfera w trakcie badania,
treść zadawanych pytań przez osoby badane.
Ankieta
Treść i forma pytań:
 dotyczą danego problemu badawczego,
 jednoznaczne,
 proste,
 niesugestywne,
 wyrażone w grzecznościowej formie.
Konstrukcja narzędzia – układ pytań:
• od prostych do skomplikowanych,
• od ogólnych do szczegółowych,
• od niekrępujących do osobistych.
Ankieta audytoryjna – „Zgadnij kto”
lider dominacji
•Wymyśla najciekawsze zabawy i umie nimi kierować.
•Chce aby go inne dzieci słuchały, naśladowały.
lider sympatii
•Jest koleżeński, chętnie pomaga innym, pożycza różne rzeczy.
•Jest wesoły, uśmiechnięty, chętnie bawi się z innymi.
kozioł ofiarny
•Źle zachowuje się na lekcji i na przerwie, jest ciągle upominany przez nauczycieli.
•Często bije inne dzieci, szuka zaczepki, dokucza.
błazen grupowy
•Często się wygłupia.
•Lubi psocić, robić kawały i rozśmieszać innych
ousider
•Niechętnie bierze udział w zabawach, nie dzieli się pomysłami, nie zgłasza się na lekcji.
•Zawsze chodzi sam i unika innych dzieci.
dobry uczeń
•Jest pracowity, obowiązkowy, dobrze wypełnia polecenia.
•Zbiega o względy nauczycieli.
Ankieta audytoryjna - role grupowe
• lider dominacji – w nowej, mało ustrukturalizowanej sytuacji próbuje przejąć
przywództwo zadaniowe, nadaje ramy formalne interakcjom, stara się wyznaczyć cele
lub reguły (osoby te źle czują się w niejasnych relacjach z innymi, zależy im na
produktywności własnej) pozostali członkowie grupy mogą podtrzymywać rolę lidera
zadaniowego);
• lider sympatii – dostarcza oparcia, zrozumienia, ciepła, wczuwa się w nastroje
większości, ma tendencje opiekuńcze;
• błazen grupowy – osoba, której zachowanie sprzyja rozładowaniu napięcia przez
humor (sama źle toleruje napięcie);
• kozioł ofiarny – kanalizuje napięcie grupowe, źle toleruje lęk, grupa rozładowuje
agresję na tej osobie (przejawia brak wrażliwości na nastrój grupy, bądź źle odbiera
sygnały dystansowania się i złości);
• outsider – osoby, które budzą niepokój grupy – pozostaje na uboczu; początkowo
grupa poświęca mu czas, jeśli to nie skutkuje jest izolowany, odrzucany przez grupę;
• dobry uczeń – pragnie podporządkować zaleceniom i oczekiwaniom, stara się być
uległy, by zasłużyć na akceptację, uniknąć odtrącenia (rola destruktywna, gdy za
długo trwa);
Ankieta audytoryjna – Plebiscyt życzliwości
i niechęci wg. M. Łobockiego
Określ swój stosunek do kolegów i koleżanek w
klasie stawiając odpowiedni symbol przy każdej
osobie:
▫
▫
▫
▫
▫
bardzo lubię
lubię
nie mam zdania
nie lubię
bardzo nie lubię
++
+
0
--
Diagnoza stylów uczenia się
Styl uczenia się to (mniej lub bardziej spójny) sposób, w jaki jednostka
postrzega, przyswaja, organizuje i przywołuje informacje.
Modalność = preferencja wykorzystania zmysłów w procesie uczenia
się
Istnieją trzy główne style uczenia się:
• wzrokowy – wzrokowcy uczą się patrząc,
• słuchowy – słuchowcy uczą się, słuchając, słysząc samych siebie w
rozmowie i dyskutując z innymi,
• kinestetyczny (ruchowy) – kinestetycy uczą się, poruszając
dużymi mięśniami w przestrzeni, angażując się w naukę poprzez
odgrywanie ról, eksperymenty, uczestnicząc w różnych
czynnościach.
Diagnoza stylów uczenia się
• 15 stwierdzeń dotyczących koncentracji uwagi,
sposobów działania, sposobów wyrażania uczuć,
• uczeń dokonuje samooceny, wybiera jedną - dwie
odpowiedzi.
Cel:
• poszerzanie możliwości uczenia się – dobieranie
metod nauczania, które aktywizują równomiernie
poszczególne modalności zmysłowe,
• dostrzeganie możliwości kolizji sensorycznych,
Techniki standaryzowane oparte na
komunikowaniu pośrednim
Ankieta audytoryjna socjometryczna:
• musi być imienna,
• 100% frekwencja,
• neutralność osoby prowadzącej,
• organizacja przestrzeni,
• zwrot do urny,
• stosujemy tam, gdzie chcemy stwierdzić fakt, a nie opinie o
fakcie,
• diagnoza struktury grupy oraz relacji między członkami grupy
• pozwala na:
▫ określenie sympatii i antypatii w grupie,
▫ identyfikacje osób potrzebujących pomocy,
▫ informacje jak dokonywać podziału na grupy zadaniowe
Ankieta audytoryjna socjometryczna
Ankieta audytoryjna socjometryczna – cel:
▫ zbadać jak jest,
▫ interweniować,
▫ zobaczyć, co się zmieniło,
▫ terapeutyczna?
Ankieta audytoryjna socjometryczna
Podział:
I. atrakcyjność członków zespołu:
Organizujemy zieloną szkołę w Załęczu Wielkim. Pokoje są
trzy osobowe. Podaj z kim (tylko dwie osoby) chciałbyś być w
pokoju?
1)
2)
...................................................
...................................................
Z kim nie chciałbyś być w pokoju?
1)
2)
...................................................
...................................................
Ankieta audytoryjna socjometryczna
II. prestiż:
Za tydzień nasza klasa weźmie udział w konkursie na najlepiej
zorganizowaną zabawę. Aby dobrze wypaść w konkursie
podzielimy się na trójki, które obmyślą i przygotują swoje
propozycje. Wybierz tych, z którymi chcesz pracować w
grupie:
1)
2)
3)
..................................................
..................................................
..................................................
Wybierz tych, z którymi nie chcesz pracować w grupie:
1)
2)
3)
..................................................
..................................................
..................................................
Ankieta audytoryjna socjometryczna
Przedstawia wewnętrzną strukturę klasy szkolnej
(podział na grupy nieformalne, pozycję społeczną
poszczególnych uczniów w klasie)
▫ rysujemy kilka kół koncentrycznych ( w zależności od
ilości wyborów),
▫ linią pionową przecinamy koła na połowy (jedna
przeznaczona będzie dla dziewcząt druga dla
chłopców),
▫ nanosimy symbole uczniów w odpowiedniej połowie
socjogramu i we właściwym kole (najwięcej wyborów
w kole wewnętrznym); zaczynamy od osób z
odwzajemnionymi wyborami,
▫ naniesione wybory łączymy strzałkami.
Ankieta audytoryjna socjometryczna
KATEGORIE
SOCJOMETRYCZNE
UCZNIÓW
DZIECI
NIEAKCEPTOWANE
DZIECI AKCEPTOWANE
DZIECI AKCEPTOWANE
DZIECI PRZECIĘTNIE
AKCEPTOWANE
DZIECI O STATUSIE
NIEZRÓWNOWAŻONYM
DZIECI IZOLOWANE
DZIECI ODRZUCONE
Ankieta audytoryjna socjometryczna
Raczej lubiane, choć nie
zajmują ważnego miejsca
w strukturze grupy.
Przebywanie w grupie
nie dostarcza im zbyt
wielu bodźców
pozytywnych, ale też nie
jest źródłem silnych
bodźców negatywnych.
DZIECI O STATUSIE
NIEZRÓWNOWAŻONYM
W stosunku do innych
występują silne postawy
pozytywne. Mają
największe możliwości
zaspokajania potrzeb
psychicznych w klasie
oraz największe szanse
prawidłowego rozwoju.
Zespół klasowy jest dla
nich terenem sukcesu,
zapewnia poczucie
bezpieczeństwa. W
badaniach
socjometrycznych
uzyskują dużo wyborów
pozytywnych, tzw.
Gwiazdy socjometryczne
DZIECI PRZECIĘTNIE
AKCEPTOWANE
DZIECI AKCEPTOWANE
Dzieci akceptowane
Część uczniów ma do
nich stosunek pozytywny
a inna część negatywny;
są jakby akceptowane i
odrzucane jednocześnie.
Sytuacja ich nie jest
korzystna z punktu
widzenia prawidłowego
rozwoju społecznego. W
badaniach
socjometrycznych
uzyskują dużo wyborów
pozytywnych dużo
negatywnych.
Ankieta audytoryjna socjometryczna
Funkcjonują na
marginesie życia klasy.
Inni uczniowie nie okazują
im zainteresowania, nie
mają więc możliwości
zebrania doświadczeń
społecznych. W badaniach
socjometrycznych nie
uzyskują wyborów
pozytywnych ani
negatywnych, bądź
otrzymują ich bardzo
niewiele.
Dzieci odrzucone
Dzieci izolowane
Dzieci nieakceptowane
Uczniowie nielubiani. Nie
mają wpływu na życie
klasy, nie mają możliwości
zaspokajania potrzeb.
Przebywanie w grupie jest
dla nich źródłem
negatywnych przeżyć,
frustrujących doświadczeń
społecznych. W badaniach
socjometrycznych
uzyskują dużą liczbę
wyborów negatywnych
przy jednoczesnym braku
lub niewielkiej liczbie
wyborów pozytywnych.
Ankieta audytoryjna socjometryczna
Ankieta audytoryjna socjometryczna
Typowe konfiguracje socjometryczne
Typowe konfiguracje socjometryczne
Ankieta audytoryjna socjometryczna
Złożone wskaźniki socjometryczne:
• Wskaźnik pozytywnej pozycji socjometrycznej osoby “i” informuje o stopniu popularności jednostki w grupie),
• Wskaźnik negatywnej pozycji socjometrycznej osoby “i” informuje o stopniu niechęci grupy wobec jednostki,
• Wskaźnik pozytywnej ekspansywności osoby “i” - informuje o
rozmiarach dążenia jednostki do kontaktów z innymi członkami grupy,
• Wskaźnik spójności (spoistości) grupy - informuje o częstości
odwzajemnionych wyborów w grupie,
• Wskaźnik zwartości grupy - informuje o proporcji wyborów
odwzajemnionych do nieodwzajemnionych; im większa wartość wskaźnika,
tym bardziej zwarta jest grupa,
• Wskaźnik integracji grupy - informuje o liczebności osób
pozostających poza obszarem zainteresowania grupy; im mniejsza wartość
wskaźnika, tym mniej zintegrowana jest grupa,
• Wskaźnik ekspansywności grupy - informuje o tym, jak duże jest
wzajemne zainteresowanie osób tworzących grupę.
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards