Zapytanie ofertowe – kursy języka niemieckiego w ramach projektu

advertisement
Wrocław 10.10.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, nr 0, poz. 907 z poźn. zm.) Dolnośląska Izba
Rzemieślnicza we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na:
przeprowadzenie kursów językowych – język niemiecki, dla uczestników stażu
zagranicznego w Niemczech – uczniów i absolwentów szkół zawodowych
realizowanych w ramach projektu
Nazwa projektu” Nauka Rzemiosła w Europie”
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie czterech kursów językowych we Wrocławiu. Termin kursów
zostanie wskazany przez Zamawiającego, przy czym pierwszy kurs rozpocznie się w
październiku 2016 r.
2. Kursy będą odbywać się w soboty w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we
Wrocławiu.
3. W ramach kursu języka niemieckiego - zaplanowanych jest 21 godzin lekcyjnych.
Kurs językowy zawiera 14 godzin z zakresu podstaw językowych i 7 godzin –
słownictwa branżowego.
4. Każdy kurs przeprowadzony zostanie podczas max. 4 zjazdów.
5. Kursy zakończą się testem sprawdzającym.
6. Uczestnicy otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w
kursach i opanowanie materiału.
7. Uczestnicy otrzymają niezbędne pomoce naukowe.
8. Wykonawca przygotowuje mini-słowniczek języka niemieckiego, zawierający zwroty
oraz specjalistyczne słownictwo branżowe (wyrazy i całe zdania zapisane również w
formie fonetycznej).
9. Zleceniodawca zapewnia odpowiednio wyposażoną salę do zajęć na terenie
Wrocławia.
10. Uczestnikami kursu będą uczniowie szkół zawodowych w wieku 16-20 lat.
11. Grupa będzie 20-24 -osobowa.
Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. biegła znajomość języka niemieckiego
2. przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy z młodzieżą
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%
Miejsce i termin złożenia oferty:
Formularz oferty wraz z dokumentami poświadczającymi wymagania (m.in. zaświadczenia,
referencje itp.) należy przekazać w formie papierowej lub przesłać drogą e-mail bądź faksem
do dnia 17.10.2016 r. do godziny 12.00 na adres:
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
Plac Solny 13, 50-061 Wrocław
e-mail: [email protected]
fax: 71-343 38 32
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Wilk tel. 71-344 86 91 w. 14 lub 29
Załącznik nr 1 :
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz cenowy
Nazwa wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
tel. ..................................................... fax. ....................................................................................
REGON .............................................. NIP .................................................................................
www .................................................... e-mail .............................................................................
Składam ofertę na wykonanie zamówienia:
Przeprowadzenie 4 kursów językowych – j. niemiecki (4 x 21 h) która wynosi:
…………………………………. zł
(słownie:………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...……..)
Ja niżej podpisany :
1.SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia:
2.OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z ofertą oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi
materiały oferty i akceptuje, nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
"Nauka Rzemiosła w Europie" ,
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu KA1 – Mobilność edukacyjna;
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus +
3.OFERUJĘ wykonanie zamówienia zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym
załącznik nr 1do zapytania ofertowego.
4.UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu
ofertowym
5.OŚWIADCZAM, zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
6.WYZNACZAM osobę upoważnioną z mojej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień
dotyczących złożonej oferty Pani/Pana…………………………………………………………
7. OFERTĘ niniejszą składam na……….. kolejno ponumerowanych stronach………………
8.OŚWIADCZAM, że podane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia wraz z dostawą zamówienia do siedziby Zamawiającego.
9.ZAŁĄCZNIKI: (sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego)
stanowią integralna cześć oferty.
10.WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty:
1/formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2/
3/
4/
5/
…............................ dnia …........................
………………………………………..
Podpisy (pieczątka)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards