X + X = DYSKALKULIA

advertisement
X + ? =
DYSKALKULIA
W ostatnich latach w literaturze naukowej poświęcono wiele
uwagi specyficznym trudnościom w uczeniu się. Szeroko i
szczegółowo opisany został problem dysleksji rozwojowej czyli
specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, w przeciwieństwie do
trudności w uczeniu się matematyki, określanych w języku potocznym
przez praktyków dyskalkulią rozwojową1 .
Nie będę odosobniona w twierdzeniu, iż diagnostycy, terapeuci
oraz nauczyciele, stykający się z problemem dyskalkulii u dzieci,
odczuwają niedobór literatury, narzędzi badawczych oraz
sprawdzonych metod terapii.
Jako pedagog pracujący w poradni psychologiczno –
pedagogicznej czyniłam poszukiwania w tym temacie.
Wśród polskich publikacji znalazłam dwie książki, które szeroko
opisują problem specyficznych trudności w uczeniu się matematyki.
Jedna z pozycji pt. „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno –
wyrównawcze”1 autorstwa prof. dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
znana jest mi od kilku lat, i do niedawna była jedynym moim źródłem
informacji na temat trudności matematycznych u dzieci.
W bieżącym roku natknęłam się na równie wartościową pozycję
książkową poświęconą problemowi diagnozy i terapii zaburzeń
rozwoju umiejętności arytmetycznych dr Urszuli Oszwy2.
Zdobytą wiedzę uzyskaną z w/w lektur chciałam również pogłębić
poprzez udział w szkoleniach, wykładach lub konferencjach
poświęconych tej problematyce. Niestety nie znalazłam wielu ofert na
ten temat. Nawiązałam jednak drogą elektroniczną kontakt z
Instytutem Edukacji Matematycznej >>ARS MATHEMATICA<<
zajmującym się działalnością skoncentrowaną na rozwiązywaniu
problemów związanych z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się
i nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz
liceach tj. popularyzowaniem wiedzy o specyficznych trudnościach w
uczeniu się matematyki. W ostatnim czasie otrzymałam informację,
iż tenże instytut przy współpracy z pracownikami Akademii
Medycznej w Warszawie przygotowuje konferencję, której celem jest
wprowadzenie w zagadnienia dyskalkulii.
Udział w tej konferencji skłonił mnie do zweryfikowania
własnej wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się
matematyki i podzielenia się nią z innymi.
W niniejszej publikacji chciałabym poruszyć następujące
tematy:
1. Pojęcie dyskalkulii i jej klasyfikacja
2. Charakterystyka dziecka z dyskalkulią
3. Przejawy ryzyka dyskalkulii rozwojowej
4. Podobieństwa i odrębność dysleksji i dyskalkulii
5. Problem diagnozy, terapii i innych form pomocy dzieciom z
dyskalkulią.
Ad.1.
Pierwszą definicję i klasyfikację dyskalkulii rozwojowej w latach
siedemdziesiątych XX wieku sformułował Ladislav Košč.
Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem
zdolności matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych lub
wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są
bezpośrednim anatomiczno – fizjologicznym podłożem dojrzewania
zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem; jest zaburzeniem
występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji
umysłowych.3
Analizując powyższą definicję można stwierdzić, iż
rozpoznać ją można u osób:
- o rozwoju intelektualnym w granicach normy
- których aktualny poziom zdolności matematycznych jest istotnie
niższy od wymaganych dla jego wieku
- z dysfunkcjami okolic mózgu pochodzenia genetycznego lub
wrodzonego ( w odróżnieniu od akalkulii, czyli całkowitej utraty
zdolności matematycznych wskutek uszkodzeń mózgu,
spowodowanymi urazami czy udarami). 
Trudności w uczeniu się matematyki zostały zdefiniowane również w
międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń i chorób DSM-IV
(amerykańskiej) oraz ICD-10 (europejskiej).
Wyróżnia się 6 typów dyskalkulii tj. :
 werbalna przejawiająca się zaburzeniem umiejętności
słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich
jak oznaczanie ilości i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr i
liczebników, symboli działań i dokonań matematycznych
 praktognostyczna to zaburzenie matematycznych manipulacji
konkretnymi czy narysowanymi przedmiotami (liczenie,
porównywanie wielkości i liczebności)
 leksykalna to brak umiejętności czytania symboli
matematycznych (cyfr, liczb, znaków działań matematycznych,
zapisanych operacji matematycznych)
 graficzna jest to niezdolność zapisywania symboli
matematycznych, w poważniejszych przypadkach tego rodzaju,
pacjent nie jest w stanie napisać dyktowanych mu liczb, napisać
nazw liczb a nawet ich skopiować, w łagodniejszych
przypadkach dana osoba ma trudności z zapisaniem liczb
trzycyfrowych
 ideognostyczna jest to przede wszystkim niezdolność
rozumienia pojęć i zależności matematycznych oraz
wykonywania obliczeń w pamięci
 operacyjna to zaburzenia zdolności wykonywania operacji
matematycznych (zamienianie operacji, np. wykonywanie
dodawania zamiast mnożenia, odejmowania zamiast dzielenia
czy zastępowanie skomplikowanych czynności prostszymi.
Ad.2.
Poniższa tabela przedstawia charakterystyczne symptomy
dyskalkulii, które można rozpoznać u uczniów, a przejawiające się w
sześciu sferach ich aktywności.
Sfery aktywności
ucznia
Czytanie i rozumienie
Pisanie
Przejawy dyskalkulii
 trudności ze zrozumieniem języka
matematycznego, nawet przy dobrej
umiejętności czytania
 zapominanie, podczas czytania długiego
zadania, co było na początku – przed
skończeniem czytania
 mylenie podczas odczytywania podobnie
wyglądających liczb np. 6 i 9, 3 i 8
 „pomijanie” przestrzeni między liczbami,
np. 9 17 jest odczytane jako dziewięćset
siedemnaście
 trudności w rozpoznawaniu, a w
konsekwencji w używaniu symboli
związanych z obliczeniami, tj. znaków:
+, -, , :
 trudności
w
czytaniu
liczb
wielocyfrowych w szczególności liczb w
których występuje zero, np. 1006, 3068
 błędne odczytywanie liczb, np. 13 jest
czytane jako 31
 trudności w odczytywaniu wyników
pomiarów
 trudności w czytaniu map, wykresów i
tabel
 napisane symbole, często liczby są
odwrócone
 problemy z kopiowaniem liczb, obliczeń
lub figur geometrycznych z zestawu
obrazków
 problemy z przywoływaniem z pamięci
liczb
,obliczeń,
kształtów
geometrycznych
 trudności z zapamiętaniem w jaki sposób
liczby są zapisywane
 trudności
z
zapamiętaniem
jak

Rozumienie pojęć i
symboli











zapisywane są symbole matematyczne
takie jak „+” lub „-„
niemożność poprawnego zapisania liczby
zawierającej więcej niż jedną cyfrę
(pomijanie zera, przestawianie kolejności
cyfr w zapisywanej liczbie, dzielenie
liczby na części składowe, np. zapisanie
liczby 4537 jako 4000, 500, 30 , 7)
trudności z rozumieniem symboli
matematycznych, np. trudności z
zapamiętaniem jak powinien być
używany symbol minus
trudności z oceną wartości miejsca
dziesiętnego liczby
problem
z
rozumieniem
pojęć
związanych z wagą, przestrzenią,
kierunkiem i czasem
problemy z odczytywaniem danych
prezentowanych
w
układzie
współrzędnych
problemy w powiązaniu reprezentacji
graficznej z wartością liczbową
problemy
z
rozumieniem
i
odpowiadaniem ustnym lub pisemnym na
zagadnienia prezentowane słowami,
tekstem lub obrazem
problemy z rozumieniem pojęć: dużo,
więcej, najwięcej
problemy z rozumieniem pojęcia
„ilości”, gdzie liczby są używane w
połączeniu z jednostkami, np. 100
metrów
problemy z relacjami między
jednostkami miar, np. z zależnościami
między centymetrami, metrami i
kilometrami
trudności z powiązaniem terminów
matematycznych z ich skrótami, np.
centymetr – cm
mylenie, w trakcie rozwiązywania
zadania, jednostek danej miary, np.
metrów i centymetrów
Przyswajanie faktów
matematycznych i
sekwencjonowanie
Myślenie złożone
 zapominanie wzorów, np. do obliczeń
pól i obwodów figur
 trudności z rozpoznawaniem skrótów, np.
cm², cm³
 zapominanie co oznacza dany skrót w
podanym wzorze
 problemy z zastosowaniem matematyki
w zadaniach praktycznych
 trudności z uszeregowaniem liczb ze
względu na wartość (rosnąco lub
malejąco)
 problemy z sekwencjami liczb ( dziecko
nie potrafi umieścić w szeregu
liczbowym 8 i 27, liczy na palcach)
 złe zapamiętywanie prostych faktów
liczbowych, np. tabliczki mnożenia)
 problemy z pamięciowym liczeniem
(słaba pamięć krótkotrwała)
 problemy z liczeniem wstecz
 sztywność w myśleniu objawiająca się
niemożnością
wybrania
właściwej
strategii w rozwiązywaniu problemów i
w zamianie strategii na inną, jeśli
uprzednio wybrana jest nieskuteczna
 problemy z następstwem kolejnych
kroków w zadaniach matematycznych
 problemy z rozsądnym oszacowaniem,
np. przy ocenie wymiarów w celu
wykonania przybliżonych obliczeń i
osiągnięcia rozsądnych odpowiedzi
 trudności z utrzymaniem jednego ciągu
myśli
podczas
rozwiązywania
problemów matematycznych, włączając
w to pozostanie wiernym właściwej
strategii
 trudności z planowaniem , tj. problemy z
zaplanowaniem rozwiązania zadania
przed faktycznym przystąpieniem do
rozwiązania
 problemy z przechodzeniem z poziomu
konkretów na poziom abstrakcyjnego
myślenia
Postawa społeczna i
emocjonalna
 niepokój spowodowany wolniejszą pracą
i popełnianiem większej ilości błędów
niż inni
 lęk na samą myśl, że trzeba zająć się
matematyką
 brak zaufania do własnych kompetencji
matematycznych
 brak zaufania do poprawności swoich
obliczeń,
unikanie
obliczeń
przybliżonych i sprawdzania odpowiedzi
 częste rozwijanie strategii „wyuczonej
bezradności”
 częste oddawanie prac, które są
niestaranne, pomazane, niechlujne
 niechęć do pracy w grupach
 duża zmienność w wiedzy i w
osiągnięciach (dobre i złe dni)
 niska samoocena
Oprócz wymienionych wyżej problemów u osób z dyskalkulią mogą
pojawić się również:
 awersja do jakichkolwiek gier, które wiążą się z cyframi lub
przestrzennym kojarzeniem (np. domino, warcaby, szachy)
 pomyłki w używaniu pieniędzy
 częste złe wykręcanie numeru telefonu
 kłopoty w podróżowaniu spowodowane złym odczytywaniem numerów
autobusów, zapominaniem numerów dróg
 zakupywaniem materiałów, których ilość wcześniej trzeba było przeliczyć
 kłopoty z nauką wartości rytmicznych i nut
 trudności z zapamiętywaniem reguł gier sportowych, kroków tanecznych.
Ad.3.
W przeciwieństwie do dysleksji, nie jest jasno określone podłoże jak i przejawy
ryzyka dyskalkulii rozwojowej. Trudno jest określić w jakim wieku można
rozpoznać u dziecka symptomy specyficznych trudności matematycznych z
uwagi na to, że nie zostały jeszcze do końca zbadane procesy warunkujące
rozwój rozumowania matematycznego. Hipotetycznie przyjmuje się szereg
funkcji z różnych sfer rozwoju psychoruchowego jako istotne w kształtowaniu
się pojęcia liczby i dokonywaniu operacji arytmetycznych.
Wstępnej oceny stopnia ryzyka ewentualnych trudności matematycznych
można dokonać poprzez określenie poziomu rozwoju wczesnych umiejętności i
osiągnięć matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym oraz na początku
edukacji szkolnej.
Ryzyko dyskalkulii, analogicznie jak dysleksji, będzie bardziej
prawdopodobne u dzieci pochodzących z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i
porodu, które przeszły we wczesnym dzieciństwie urazy mózgu oraz
poważniejsze choroby dotyczące układu nerwowego, jak np. zapalenie opon
mózgowych.
Ad.4.
Badacze wskazują na odrębność trudności w czytaniu i trudności w
liczeniu, jednocześnie zwracając uwagę na wspólne deficyty niektórych funkcji,
warunkujących przebieg obu umiejętności. Jednym z nich są zaburzenia
pamięciowe, zarówno w zakresie pamięci operacyjnej, jak i długoterminowej.
Z badań wynika, iż nie należy traktować dyskalkulii jako matematycznej
wersji dysleksji, albowiem jedynie 40% dzieci z dysleksją przejawia poważne
trudności z matematyką, 11% bardzo dobrze radzi sobie z matematyką, a 29%
uzyskuje wyniki zbliżone do dzieci nie mających trudności w czytaniu i
liczeniu.
Dr U. Oszwa na podstawie analizy danych zamieszczanych w literaturze
poświęconej specyficznym trudnościom w uczeniu się opracowała warianty
specyficznych rozwojowych trudności w uczeniu się, co przedstawia poniższy
rysunek
Grupy dzieci
ze specyficznymi
trudnościami
w uczeniu się
Dzieci z dysleksją
Dzieci z dyskalkulią
Trudności w liczeniu
jako tzw. efekt
uboczny dysleksji
Ad.5.
Dzieci z dysleksją i
dyskalkulią
Trudności w liczeniu
jako rezultat
dyskalkulii
uwarunkowanej
neurobiologicznie
Mimo dużego postępu w rozwoju badań nad specyficznymi trudnościami
w uczeniu się matematyki, tak w Polsce jak i zagranicą, nadal istnieje potrzeba
opracowania precyzyjnych, trafnych i rzetelnych narzędzi do diagnozy
dyskalkulii w celu oddzielenia jej od innych trudności w uczeniu się
matematyki. Dr Urszula Oszwa w książce pt. „Zaburzenia rozwoju umiejętności
arytmetycznych”
dokonuje opisu i zestawienia różnych metod
eksperymentalnych jakie są stosowane do diagnozy specyficznych trudności w
uczeniu się matematyki.
W dziedzinie terapii trudności o charakterze dyskalkulicznym większość
autorów zaleca stosowanie ogólnych zasad terapii pedagogicznej tj.
- trójtorowego oddziaływania terapeutycznego (terapeuta, nauczyciel,
rodzic)
- indywidualizacji (dostosowania form, metod i treści do konkretnego
dziecka)
- polimodalnego oddziaływania (angażowanie zaburzonych i prawidłowych
funkcji i umiejętności)
- wczesnych oddziaływań terapeutycznych
- oddziaływań psychoterapeutycznych.
W oparciu o ogólne zasady terapii specyficznych trudności w uczeniu się
prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska sformułowała bardziej szczegółowe
założenia terapeutyczne w pracy z dziećmi z trudnościami w matematyce.
Wg niej podczas prowadzenia zajęć z dziećmi należy uwzględnić następujące
zasady:
- stawiania wymagań na miarę sfery najbliższego rozwoju
- kompleksowej opieki wychowawczej (poczucie bezpieczeństwa) i stałej
współpracy z rodzicami
- akceptacji dziecka i prawidłowej relacji emocjonalnej.
Zdaniem L. Košča celem terapii nie może być osiągnięcie przez dziecko
prawidłowego poziomu zdolności matematycznych, ale wdrażanie dziecka
do wymagań stawianych przez szkołę, zwiększanie jego możliwości i
pomniejszanie ograniczeń.
Niestety zarówno diagnoza jak i terapia dyskalkulii nie jest zadaniem łatwym
i oczywistym dla pedagogów i psychologów. Z uwagi na złożoność tego
problemu nadal prowadzone są badania zmierzające do poznania źródła
specyficznych trudności w uczeniu się matematyki oraz sformułowania
trafnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. Już od wielu lat w
Polsce diagnozuje się problemy o charakterze dyslektycznym, a uczniowie z
takimi trudnościami otaczani są kompleksową pomocą specjalistyczną, jak
również doczekali się specjalnych ustaw ministerialnych, dzięki którym
mogą liczyć na indywidualne potraktowanie w toku nauki oraz na
sprawdzianach i egzaminach końcowych. Jak na razie na uboczu pozostały
dzieci i młodzież przejawiające również specyficzne trudności w uczeniu się
matematyki. Co będzie z nimi? Czy nadal będą traktowani jako „niezdolni”?
Gruszczyk – Kolczyńska E. (1994), dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, WSiP, Warszawa
1
Oszwa U. (2005), Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2
3
Košč L., Ponczek R. (1998), Test Kalkulii III, Podręcznik. CMPPP MEN, Warszawa
Opracowała Beata Rybińska - pedagog
Download