pobierz - pzme.zarz.agh.edu.pl

advertisement
STATYSTYKA OPISOWA - ZAJĘCIA PROJEKTOWE 4
Zad.1
Wielkość połowów (w tonach) w pewnym gospodarstwie rybnym w poszczególnych kwartałach lat
1987-1990 przedstawiono w poniższej tabeli. Opierając się na tych danych oszacuj metodą
najmniejszych kwadratów parametry addytywnego liniowego modelu rozwoju wielkości połowów.
Oblicz estymator wariancji składnika losowego modelu oraz średnie błędy szacunku parametrów
modelu (względne i bezwzględne). Obliczając współczynnik determinacji, zbadaj stopień
dopasowania modelu do danych. Na podstawie otrzymanego modelu wyznacz prognozę wielkości
połowów w pierwszym półroczu 1992 roku.
Lata
kwartały
1987
1
2
3
4
1988
1
2
3
4
1989
1
2
3
4
1990
1
2
3
4
produkcja
8
11
16
10
10
12
18
13
12
15
19
12
13
14
22
15
Download