Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum do programu

advertisement
Wymagania z przedmiotu „Historia”
w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie I
Temat lekcji
Co to jest
historia?
Wymagania podstawowe
Uczeń:
Max
dostateczny
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
Min
dobry
- poprawnie posługuje się terminami: historia,
źródło historyczne, archeologia, epoki
historyczne, chronologia, nasza era, przed naszą
erą, wiek, prahistoria
- dokonuje prostej klasyfikacji źródeł
historycznych
- podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych
- wymienia nazwy epok historycznych w
kolejności chronologicznej: starożytność,
średniowiecze, nowożytność, współczesność
- określa wiek danego wydarzenia i umiejscawia
je w odpowiedniej epoce historycznej
- poprawnie posługuje się terminami: ewolucja,
australopitek, homo habilis, homo erectus, homo
neandertalensis, homo sapiens, paleolit,
koczowniczy tryb życia
- wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka
- wskazuje na mapie kolebkę ludzkości
- opisuje warunki życia ludzi
w czasach prahistorycznych
- podaje nazwy najważniejszych wynalazków
człowieka z czasów prahistorycznych
- wymienia sposoby krzesania ognia stosowane
przez człowieka pierwotnego
- wyjaśnia, na czym polega praca historyka i
archeologa
- omawia rolę źródeł historycznych
w procesie poznawania dziejów
- wymienia stosowane w przeszłości sposoby
mierzenia czasu
- rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i
posługiwania się nim
- określa ramy chronologiczne epok historycznych
Tajemnice
sprzed
wieków – Jak
zbadano
pochodzenie
człowieka?
- przedstawia dokonania Karola Darwina
- poprawnie posługuje się terminami:
ewolucjonizm, antropologia
- wymienia teorie dotyczące powstania człowieka
- opisuje, czym zajmuje się antropolog - omawia
sposoby ustalania wieku znalezisk
Czas
wielkich
przemian
- poprawnie posługuje się terminami: neolit,
rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada,
megalit, dolmen, epoka brązu, epoka żelaza
- określa ramy chronologiczne rewolucji
neolitycznej
- opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją
neolityczną
- przedstawia zmiany, które zaszły
w życiu człowieka w okresie neolitu
- podaje nazwy metali wykorzystywanych przez
praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób
- omawia sposób wytopu brązu i żelaza
- wymienia rodzaje narzędzi i ozdób
wytwarzanych w epoce brązu
- określa ramy chronologiczne kolejnych etapów
ewolucji człowieka
- podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych
gatunków człowiekowatych
i ich umiejętności
- wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji
gatunku ludzkiego
- omawia znaczenie tworzenia
i praktycznego zastosowania narzędzi oraz
opanowania umiejętności krzesania ognia dla
rozwoju człowieka
- wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od
przyrody
- wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł
sztuki praludzi
- omawia teorię ewolucji Karola Darwina
- wyjaśnia różnice między teorią kreacjonizmu a
ewolucjonizmu
- przedstawia znaczenie badań naukowych oraz
wykorzystania różnych technologii dla poznania
historii człowieka
- prezentuje argumenty zwolenników
i przeciwników ewolucjonizmu
- przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb
życia człowieka pierwotnego
- uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla
zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie
neolitu
- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu
- nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości
najstarszej znanej osady ludzkiej
- charakteryzuje wygląd osad neolitycznych
- wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej
znanej budowli megalitycznej
- opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych
- wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka
dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali
W kraju
Sumerów
- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji
sumeryjskiej
- poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja,
Żyzny Półksiężyc, Mezopotamia, system
- charakteryzuje oddziaływanie warunków
naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii
- wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych
państw miało ich położenie geograficzne oraz
Prahistoria
człowieka
1
Babilonia i
Asyria
W Egipcie
faraonów
Piramidy,
mumie i
hieroglify
Tajemnice
sprzed
wieków
– Jak dawniej
badano
zabytki
starożytnego
Egiptu?
irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo, królkapłan, zikkurat
- lokalizuje na mapie Mezopotamię
- omawia położenie geograficzne
i warunki naturalne panujące w Mezopotamii
- określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii
- opisuje wygląd miast sumeryjskich
- wymienia osiągnięcia Sumerów
- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat
p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e.,
VI w. p.n.e.
- poprawnie posługuje się terminami: Babilon,
Kodeks Hammurabiego, politeizm, Aszur,
Niniwa, wiszące ogrody, rydwan
- prezentuje najważniejsze fakty
z historii Asyrii i Babilonii
- przedstawia dokonania postaci: Hammurabiego,
Nabuchodonozora II, Sargona II Wielkiego,
Asurbanipala
- lokalizuje na mapie państwo babilońskie i
asyryjskie
- omawia najważniejsze zasady prawne zapisane
w Kodeksie Hammurabiego
- wymienia rodzaje wojsk wschodzących w skład
armii asyryjskiej
- zna wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat
p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e.
- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji
egipskiej
- poprawnie posługuje się terminami: Egipt
Górny, Egipt Dolny, faraon
- przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa
II
- lokalizuje na mapie Egipt
- omawia położenie geograficzne i warunki
naturalne panujące w Egipcie
- charakteryzuje strukturę społeczeństwa
egipskiego
- określa zakres władzy faraona
- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2500 r.
p.n.e., 1313 r. p.n.e.
- poprawnie posługuje się terminami: politeizm,
mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, sfinks,
hieroglify, Dolina Królów
- wymienia imiona najważniejszych bogów
egipskich
- podaje nazwy najsłynniejszych piramid
egipskich
- przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji
egipskiej
- zna wydarzenia związane z datami: 1798 r., 1922
r.
- przedstawia dokonania postaci: Howarda
Cartera, lorda Carnarvona, Tutenchamona
2
warunki naturalne
- przedstawia związek między budową i
utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem
pierwszych państw
- omawia organizację państwa Sumerów
- omawia organizację państwa babilońskiego
- wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla
sprawnego funkcjonowania państwa
- interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”
- ocenia starożytny system prawny
- opisuje wygląd Babilonu za panowania
Nabuchodonozora II
- omawia system religijny starożytnej Babilonii
- przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej
- wymienia czynniki, które umożliwiły
Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki
podbojów
- wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład
armii asyryjskiej
- opisuje organizację armii asyryjskiej
- wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej
- uzasadnia słuszność określenia „Egipt – darem
Nilu”
- omawia organizację państwa egipskiego
- tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne
warstwy społeczeństwa egipskiego
- opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II
- prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e.
- wymienia cechy charakterystyczne wyglądu
wybranych bogów egipskich
- omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan
- podaje przyczyny mumifikacji zwłok
- opisuje etapy procesu mumifikacji
- tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie
piramidy
- określa system wartości starożytnych Egipcjan
- ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój
cywilizacji
- wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów
- określa okoliczności, w których doszło do
rozpoczęcia badań archeologicznych w Egipcie
- omawia okoliczności odkrycia grobowca
Tutenchamona
- opisuje wygląd grobowca Tutenchamona
- wyjaśnia różnice między dawną a współczesną
archeologią
- opowiada, czego dotyczy tzw. klątwa
Tutenchamona
- ocenia postawę pierwszych badaczy dziejów Egiptu
Starożytny
Izrael
Indie i Chiny
Od rysunków
naskalnych
do alfabetu
Tajemnice
sprzed
wieków
– Jak
odczytano
pismo
Egipcjan?
Świat
Hellenów
- określa ramy chronologiczne istnienia państwa
żydowskiego
- poprawnie posługuje się terminami:
Hebrajczycy, Kanaan, Palestyna, Jahwe, Juda,
Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz,
monoteizm, judaizm, dekalog, menora, Biblia,
Tora, Arka Przymierza
- przedstawia dokonania postaci: Abrahama,
Mojżesza, Dawida, Salomona, Cyrusa II
Wielkiego
- lokalizuje na mapie Izrael
- omawia położenie geograficzne
i warunki naturalne Palestyny
- określa różnice między religią Żydów a
wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych
- określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin
- poprawnie posługuje się terminami: Harappa,
Mohendżo Daro, cytadela, Ariowie, kasta, system
kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki
Mur Chiński, terakotowa armia, humanitaryzm
- przedstawia dokonania postaci: Buddy,
Konfucjusza
- lokalizuje na mapie Indie i Chiny
- omawia położenie geograficzne
oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i
chińskiej
- wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i
chińskiej
- podaje daty powstania poszczególnych rodzajów
pisma
- poprawnie posługuje się terminami: piktogram,
pismo klinowe, hieroglif, pismo demotyczne,
papirus, alfabet, Fenicjanie
- wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały
się ludy starożytne
- podaje nazwy materiałów piśmienniczych
stosowanych w starożytności
- określa rolę pisma w starożytności
- opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez
Fenicjan
- zna wydarzenia związane z datami: 1799 r., 1824
r.
- przedstawia dokonania Jeana Françisa
Champolliona
- poprawnie posługuje się terminami: hieroglif,
pismo demotyczne, alfabet grecki, Kamień z
Rosetty, kartusz
- opisuje okoliczności odczytania egipskich
hieroglifów
- lokalizuje na mapie Grecję
- omawia położenie geograficzne
i warunki naturalne Grecji
- określa ramy chronologiczne istnienia kultury
minojskiej
i mykeńskiej
- poprawnie posługuje się terminami: Hellada,
Hellenowie, kultura minojska, kultura mykeńska,
polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia
- opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji
- wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej
3
- wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z
Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg
- opisuje okoliczności powstania państwa Izrael
- omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci
Salomona
- przedstawia okoliczności upadku państwa
żydowskiego
- określa rolę proroków i Mesjasza w życiu
Hebrajczyków
- charakteryzuje system wierzeń Izraelitów
- opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej
- ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego
- omawia pierwsze cywilizacje powstałe w dolinie
Indusu
- przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa
indyjskiego za rządów Ariów
- określa system wartości wyznawców buddyzmu i
hinduizmu
- prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w
przeszłości i współcześnie
- opisuje organizację państwa chińskiego
- wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru
Chińskiego
- charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez
Konfucjusza
- tłumaczy, dlaczego konfucjanizm stał się religią
państwową
- wymienia przyczyny powstania pisma
- przedstawia historię pisma
- omawia znaczenie powstania pisma dla rozwoju
cywilizacji ludzkiej
- opisuje sposób produkcji papirusu
- tłumaczy, na czym polega wyższość pisma
alfabetycznego nad pismem obrazkowym
- wyjaśnia znaczenie pisma dla cywilizacji
współczesnej
- podaje okoliczności odnalezienia Kamienia z
Rosetty
- opisuje, w jaki sposób odszyfrowano hieroglify
egipskie
- wyjaśnia zasady posługiwania się hieroglifami
- wymienia cechy charakteryzujące rzetelnego
badacza
- wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i
zajęcia Greków, a także na organizację
państwowości greckiej
- charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską
- opisuje wygląd greckiej polis
- omawia sposób powstawania państw greckich
- tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora
- wymienia przyczyny i skutki kolonizacji greckiej
- przedstawia przebieg kolonizacji greckiej
- wymienia czynniki jednoczące Greków
Demokratyczne Ateny
- zna wydarzenia związane z datą 508 r. p.n.e.
- przedstawia dokonania Peryklesa
- poprawnie posługuje się terminami: Ateny,
Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe
(eklezja), demagog, strateg, ostracyzm, Akropol,
agora, stoa
- lokalizuje na mapie Ateny
- charakteryzuje społeczeństwo Aten
- wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis
- opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków
W
starożytnej
Sparcie
- przedstawia dokonania Likurga
- poprawnie posługuje się terminami: Sparta,
Lakonia, heloci, periojkowie, geruzja (rada
starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe
- lokalizuje na mapie Spartę
- charakteryzuje społeczeństwo spartańskie
- opisuje życie i zajęcia Spartan
- omawia ustrój Sparty i zadania organów władzy
w polis
- przedstawia okoliczności upadku państwa
spartańskiego
- wyjaśnia znaczenie powiedzeń:
„z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”
- tłumaczy, na czym polegało wychowanie
spartańskie
- wyjaśnia, kto i dlaczego podlegał wychowaniu
spartańskiemu
- omawia współczesne znaczenie słowa spartański
- zna wydarzenia związane z datami: VI w. p.n.e.,
490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.
- przedstawia dokonania postaci: Dariusza,
Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa
- poprawnie posługuje się terminami: hoplita,
hoplon, falanga, Persja, Nieśmiertelni, Maraton,
Termopile, Salamina, Plateje, triera
- lokalizuje na mapie Persję i Grecję
- wymienia przyczyny wojen grecko-perskich
- wskazuje na mapie trasy wypraw Persów
przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych
bitew
- opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków
- podaje podstawowe informacje dotyczące
państwa perskiego
- poprawnie posługuje się terminami: tytani,
Olimp, wyrocznia, Pytia, Akropol, mit, heros
- lokalizuje na mapie Olimp i Delfy
- podaje imiona głównych bogów
i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym
patronowali
- wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw
- wymienia imiona najsłynniejszych herosów
greckich i ich czyny
- wyjaśnia rolę mitów w życiu Greków
- charakteryzuje system wierzeń starożytnych
Greków
- omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego
Wojny
perskie
Wierzenia
starożytnych
Greków
4
- prezentuje proces kształtowania się demokracji
ateńskiej
- wskazuje podobieństwa i różnice między
demokrację ateńską
a współczesną
- ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w
rozwoju demokracji ateńskiej
- wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej
odgrywał ostracyzm
- opisuje wygląd starożytnych Aten
- określa, które warstwy społeczne w ateńskiej polis
posiadały prawa polityczne, a które były ich
pozbawione
- omawia cechy charakterystyczne demokracji
ateńskiej
- określa rolę i zadania królów spartańskich
- dokonuje oceny ustroju Sparty
- tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie
spartańskim zajmowały kobiety
- przedstawia związek między małą liczbą Spartan a
ich sposobem wychowania i życia
- ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan
- opisuje ustrój spartański i zasady jego
funkcjonowania
- wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten
- wymienia etapy wychowania spartańskiego
- omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity
- opisuje wygląd triery
- przedstawia przebieg konfliktu
grecko-perskiego
- omawia dokonania greckich dowódców
- wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego
- ocenia postawę wojowników spartańskich
walczących pod Termopilami
- tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o
ostatecznym sukcesie Greków
- wyjaśnia symboliczne znaczenie słów:
„Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu
leżymy, wierni jej prawom”
- określa okoliczności wybuchu wojen greckoperskich
- określa rolę wyroczni w życiu Greków
- opisuje wygląd ateńskiego Akropolu
- wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu
- tłumaczy, na czym polega postawa prometejska
- odszukuje w mitach wartości uniwersalne
- opisuje, w jaki sposób starożytni Grecy wyobrażali
sobie bogów
- wyjaśnia wpływ mitologii greckiej na cywilizację
współczesną
Greków
Igrzyska
olimpijskie
Kultura
starożytnej
Grecji
Filozofowie i
wynalazcy
Tajemnice
sprzed
wieków
– Czy
„ogniste
zwierciadła”
Archimedesa
istniały
naprawdę?
Podboje
Aleksandra
Macedońskie
-go
- zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e.,
393 r. n.e., 1896 r.
- poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon,
agon, hipodrom, igrzyska, olimpiada, Olimpia,
pięciobój olimpijski
- lokalizuje na mapie Olimpię
- wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków
- wymienia dyscypliny sportowe znane
starożytnym Grekom
- opisuje przebieg starożytnych igrzysk
olimpijskich
- zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r.
p.n.e., ok. 534 r. p.n.e.
- przedstawia dokonania postaci: Sofoklesa,
Arystofanesa, Homera, Fidiasza i Myrona
- poprawnie posługuje się terminami: Wielkie
Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia,
skene, proskenion, orchestra, theatron, „Iliada”,
„Odyseja”, meandry, malarstwo czarnofigurowe i
czerwonofigurowe, porządek dorycki, joński,
koryncki
- opisuje przebieg Wielkich Dionizji
- przedstawia okoliczności narodzin teatru
greckiego
- omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków
- prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury
greckiej
- podaje nazwy stylów malarskich stosowanych
przez starożytnych Greków
- wymienia nazwy greckich porządków
architektonicznych
- zna wydarzenia związane z datami: VII–VI w.
p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w.
n.e.
- przedstawia dokonania postaci: Sokratesa,
Platona, Arystotelesa, Heraklita z Efezu,
Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Pitagorasa,
Euklidesa, Herodota, Tukidydesa, Klaudiusza
Ptolemeusza, Archimedesa
- poprawnie posługuje się terminami: filozofia,
logika, Akademia Platońska, Liceum, klepsydra
- wymienia zagadnienia będące przedmiotem
zainteresowania filozofów
- opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej
- przedstawia dokonania Archimedesa
- poprawnie posługuje się terminami: „ogniste
zwierciadła”, eureka (heureka)
- wymienia wynalazki Archimedesa
i omawia ich zastosowanie
- zna wydarzenia związane z datami: 338 r. p.n.e.,
334 r. p.n.e., 333 r. p.n.e., 331 r. p.n.e., 323 r.
p.n.e.
- przedstawia dokonania postaci: Filipa II,
Aleksandra Wielkiego, Dariusza III
- poprawnie posługuje się terminami: Związek
Morski, wojna peloponeska, Cheronea, Issos,
Gaugamela, kultura hellenistyczna, węzeł
5
- charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców
igrzysk przez Greków
- omawia ideę starożytnych
i współczesnych igrzysk olimpijskich
- przedstawia podobieństwa i różnice między
starożytnymi a współczesnymi igrzyskami
olimpijskimi
- wyjaśnia zasady obowiązujące
w teatrze greckim
- przedstawia różnice między grecką tragedią a
komedią
- opisuje wygląd teatru greckiego
- przytacza najważniejsze informacje dotyczące
treści „Iliady” i „Odysei”
- wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i
malarstwa greckiego
- określa różnice pomiędzy porządkami
architektonicznymi występującymi
w starożytnej Grecji
- opisuje okoliczności narodzin filozofii
- przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów
greckich
- wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych
Greków
- ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w
rozwój różnych dziedzin nauki
- wyjaśnia domniemaną zasadę działania „ognistych
zwierciadeł”
- przedstawia okoliczności śmierci Archimedesa
- tłumaczy konieczność wykorzystania różnych
metod badawczych dla potwierdzenia autentyczności
zjawisk
i wydarzeń historycznych
- opisuje, w jaki sposób naukowcy próbują dociec
prawdy na temat wynalazków Archimedesa
- przedstawia dokonania Filipa II i Aleksandra
Macedońskiego
- wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod
Cheroneą
- opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko
Persom
- omawia organizację imperium macedońskiego
- prezentuje okoliczności zakończenia wyprawy
Tajemnice
sprzed
wieków
– Jak
wyglądała
latarnia
morska na
Faros?
Początki
Rzymu
Tajemnice
sprzed
wieków
– Jak
poznano
pochodzenie
Etrusków?
Republika
rzymska
Podboje
Rzymu
gordyjski
- omawia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej
- lokalizuje na mapie Macedonię
- wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra
Wielkiego, miejsca najważniejszych bitew i zajęte
terytoria
- wyjaśnia sytuację w Grecji
po zakończeniu wojen z Persją
- podaje przyczyny podboju Persji przez
Aleksandra Wielkiego
- omawia skutki powstania imperium Aleksandra
Macedońskiego
- przedstawia dokonania postaci: Sostratosa,
Ptolemeusza I, Ptolemeusza II
- lokalizuje na mapie wyspę Faros i port w
Aleksandrii
- wymienia nazwy siedmiu cudów świata
starożytnego
Aleksandra Wielkiego
- wymienia okoliczności powstania państw
hellenistycznych
- podaje cechy charakterystyczne kultury
hellenistycznej
- ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania
dziejów
- zna wydarzenia związane z datami: 753 r. p.n.e.,
509 r. p.n.e., 389 r. p.n.e.
- prezentuje postacie legendarnych założycieli
Rzymu: Romulusa i Remusa
- poprawnie posługuje się terminami: Etruskowie,
Italikowie, Latynowie, Lacjum, wilczyca
kapitolińska, patrycjusz, plebejusz, Galowie
- lokalizuje na mapie Italię i Rzym
- omawia położenie geograficzne i warunki
naturalne panujące w Italii
- określa ramy chronologiczne istnienia monarchii
w Rzymie
- wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite
przez Rzymian
- wymienia nazwy warstw społecznych w
starożytnym Rzymie
- wyjaśnia znaczenie wyrażenia „pyrrusowe
zwycięstwo”
- przedstawia dokonania postaci: Herodota,
Dionizjusza z Halikarnasu
- lokalizuje na mapie siedziby Etrusków w Italii
- wskazuje na mapie prawdopodobne miejsca
pochodzenia Etrusków
- wymienia osiągnięcia cywilizacji etruskiej
- porównuje wpływ warunków naturalnych na
rozwój cywilizacji rzymskiej i greckiej
- opowiada legendę o założeniu Rzymu
- wymienia imiona królów panujących w Rzymie
- charakteryzuje panowanie kolejnych władców
rzymskich
- omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie
- określa rolę i zadania poszczególnych warstw
społecznych starożytnego Rzymu
- przedstawia etapy podboju Italii przez Rzymian
- podaje nazwy ludów italskich podbitych przez
wojska rzymskie
- poprawnie posługuje się terminami: republika,
zgromadzenie ludowe, senat, kolegialność, konsul,
dyktator, pretor, cenzor, edyl, kwestor, liktor,
trybun ludowy, veto
- wymienia nazwy najważniejszych instytucji
władzy w starożytnym Rzymie
- omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu
i poszczególnych urzędników rzymskich
- przedstawia dokonania Cyncynata
- zna wydarzenia związane z datami: 264–241 r.
p.n.e., 218–201 r. p.n.e., 216 r. p.n.e., 202 r. p.n.e.,
149–146 r. p.n.e., 52 r. p.n.e.
- przedstawia dokonania postaci: Hannibala,
Scypiona, Juliusza Cezara, Wercyngetoryksa
- poprawnie posługuje się terminami: legion,
oddział inżynieryjny, wojny punickie, Kartagina,
Kanny, Zama, Alezja, Imperium Rzymskie
- przedstawia zasady funkcjonowania republiki
rzymskiej
- wskazuje podobieństwa i różnice między
demokracją ateńską a republiką rzymską
- określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i
sposób jego rozwiązania
- podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy
obywatel Rzymu
6
- omawia okoliczności budowy latarni morskiej na
Faros
- opisuje prawdopodobny wygląd latarni
- wyjaśnia znaczenie prowadzenia badań
archeologicznych dla lepszego poznania historii i
dokonań człowieka
- omawia organizację państwa etruskiego
- opisuje tryb życia i zajęcia Etrusków
- dostrzega rolę współczesnych technologii w
procesie poznawania dziejów
- opisuje przebieg wojen punickich
- prezentuje dokonania Hannibala
- omawia zasady organizacji armii rzymskiej
- opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego
legionisty
- charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez
Rzymian
- przedstawia podboje Rzymian na przełomie II i I w.
Upadek
republiki
rzymskiej
Cesarstwo
rzymskie
Życie w
Wiecznym
Mieście
- wymienia typy oddziałów wchodzących w skład
armii rzymskiej
- określa przyczyny i skutki wojen punickich
- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez
Rzymian podczas wojen punickich oraz w II i I w.
p.n.e.
- zna wydarzenia związane z datami: 71 r. p.n.e.,
60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e., 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e.
- przedstawia dokonania postaci: Spartakusa,
Gajusza Juliusza Cezara, Pompejusza Krassusa,
Marka Antoniusza, Oktawiana, Kleopatry
- poprawnie posługuje się terminami: prowincja,
namiestnik, łuk triumfalny, triumf, gladiator,
sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum
- lokalizuje na mapie miejsca bitew
z okresu wojen domowych
- wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z
posiadania prowincji
- omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie
- wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy
- przedstawia przyczyny i skutki wybuchu
powstania gladiatorów
- podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki
rzymskiej
- omawia skutki podbojów rzymskich dla
mieszkańców Italii
- przedstawia dokonania postaci: Oktawiana
Augusta, Trajana
- poprawnie posługuje się terminami: pax
romana, pryncypat, cesarz, cesarstwo,
romanizacja, bursztynowy szlak, barbarzyńcy,
limes, Wał Hadriana, Dakowie
- określa znaczenie dróg dla funkcjonowania
Imperium Rzymskiego
- wymienia nazwy towarów sprowadzanych do
Rzymu
- wskazuje na mapie prowincje podbite przez
Rzymian w okresie cesarstwa
- lokalizuje na mapie bursztynowy szlak
- wyjaśnia zasady pryncypatu
- przedstawia organizację państwa rzymskiego za
czasów cesarstwa
- charakteryzuje politykę cesarstwa
w okresie pax romana
- omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi
sąsiadami
- poprawnie posługuje się terminami: Forum
Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, atrium,
perystyl, Ołtarz Pokoju, westalki
- omawia funkcje Forum Romanum i łaźni
rzymskich
- wymienia rozrywki starożytnych Rzymian
- podaje imiona najważniejszych bogów
rzymskich
- określa podobieństwa między religią rzymską a
grecką
- opisuje wygląd starożytnego Rzymu
- przedstawia system wierzeń rzymskich
p.n.e.
- przedstawia dzieje podboju Galii
- wyjaśnia, jakie były przyczyny sukcesów podbojów
prowadzonych przez Rzymian
- charakteryzuje sposób organizacji prowincji
rzymskich
- opisuje przebieg uroczystości triumfu
- wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów
- omawia przyczyny wojen domowych w Rzymie
- prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie
- wymienia dokonania Juliusza Cezara
- przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry
- omawia sytuację w państwie rzymskim po
zakończeniu wojen domowych
- uzasadnia słuszność twierdzenia,
że cesarstwo było „komedią republiki”
- określa zakres władzy cesarza
- omawia sposób funkcjonowania gospodarki
- opowiada, w jaki sposób budowano drogi w
państwie rzymskim
- wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu”
- określa warunki życia w mieście
- porównuje Forum Romanum z ateńską agorą
- wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i
ubogich Rzymian
- opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina
- omawia zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone
za panowania Oktawiana Augusta
- opisuje wygląd rzymskiej świątyni
- wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów
przejętego od ludności z terenów podbitych
- zna wydarzenia związane z datami: 79 r. n.e., 1748
r., 1861 r.
- przedstawia dokonania Giuseppe Fiorellego
- lokalizuje na mapie Pompeje
Tajemnice
sprzed
wieków
– Jak odkryto
7
Pompeje?
Osiągnięcia
Rzymian
- zna wydarzenia związane z datami: 449 r. p.n.e.,
125 r. n.e., 70–82 r. n.e.
- przedstawia dokonania postaci: Galena,
Wespazjana, Tytusa, Justyniana, Wergiliusza,
Horacego, Owidiusza, Liwiusza, Tacyta,
Swetoniusza, Mecenasa
- poprawnie posługuje się terminami: mozaika,
Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks
Justyniana, mecenas
- wymienia osiągnięcia kultury
i architektury rzymskiej
- wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i
akwedukty
- podaje nazwy rzymskich zbiorów praw
- omawia najważniejsze zasady prawne
obowiązujące w starożytnym Rzymie
- wymienia przedstawicieli rzymskiej literatury i
historii
- tłumaczy, na czym polegał wpływ kultury
greckiej na rzymską
Pierwsi
chrześcijanie
- zna wydarzenia związane z datami: 7–4 r. p.n.e.,
303–304 r., 313 r., 392 r.
- przedstawia dokonania postaci: Jezusa z Galilei,
Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z
Tarsu, Trajana, Konstantyna Wielkiego,
Teodozjusza Wielkiego
- poprawnie posługuje się terminami: Mesjasz,
apostołowie, chrześcijaństwo, chrystogram, Pismo
Święte, Ewangelia, teologia, katolicy, sobór,
papież, heretyk, zabobon
- charakteryzuje działalność Jezusa
- wymienia imiona autorów Ewangelii
- omawia najważniejsze zasady wiary
chrześcijańskiej
- określa symbole chrześcijaństwa
- lokalizuje na mapie zasięg chrześcijaństwa do V
w. n.e.
- podaje nazwy ksiąg wchodzących
w skład Nowego Testamentu
- przedstawia okoliczności, w których
chrześcijaństwo stało się religią panującą w
Rzymie
- zna wydarzenia związane z datami: 395 r., 451
r., 476 r.
- przedstawia dokonania postaci: Dioklecjana,
Konstantyna Wielkiego, Teodozjusza Wielkiego,
Attyli, Odoakra, Romulusa Augustulusa
- poprawnie posługuje się terminami: wielka
wędrówka ludów, barbarzyńcy, Wandal, Hun
- wskazuje na mapie linię podziału cesarstwa
rzymskiego na część wschodnią i zachodnią
- wymienia nazwy plemion barbarzyńskich
atakujących cesarstwo
- lokalizuje na mapie tereny cesarstwa objęte
wędrówką ludów
- określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny
Koniec
świata
starożytnego
8
- określa okoliczności zniszczenia miasta
- opisuje wygląd rzymskiego domu na podstawie
wykopalisk w Pompejach
- omawia wygląd Pompejów
- wyjaśnia, na czym polega praca archeologa
- wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej
na rzymską
- opisuje wygląd i funkcje Koloseum
- przedstawia sposób budowy akweduktów
- omawia osiągnięcia rzymskie
w dziedzinie prawa
- wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy
współcześnie funkcjonujących systemów prawnych
- wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej
literatury i historii
- ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej
wpływ na współczesną cywilizację
- określa sytuację narodu żydowskiego pod
panowaniem Rzymian
- omawia działalność apostołów
- wyjaśnia przyczyny popularności chrześcijaństwa
w starożytnym Rzymie
- opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w
pierwszych wiekach jego istnienia
- podaje przyczyny prześladowań chrześcijan
- wskazuje przyczyny i konsekwencje sporów
wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego
- wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej
- omawia sytuację w państwie rzymskim w III i IV
w.
- wskazuje przejawy kryzysu
w państwie rzymskim
- charakteryzuje próby reform podejmowane przez
cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i
Teodozjusza
- określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów
- opisuje tryb życia Hunów
- wyjaśnia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się
do zniszczenia Rzymu
- omawia symboliczne znaczenie daty 476 r.
upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
Bizancjum
Początki
islamu
Państwo
Franków
- zna wydarzenia związane z datami: 330 r., 395
r., 527 r.
- przedstawia dokonania Justyniana I Wielkiego
- poprawnie posługuje się terminami: Bizancjum,
Hagia Sophia, ogień grecki, ikona, katolicyzm,
prawosławie, bazylika
- lokalizuje na mapie Konstantynopol
i cesarstwo bizantyjskie
- wymienia nazwy terytoriów podbitych przez
Justyniana
- wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym
- prezentuje osiągnięcia Bizancjum
w dziedzinie kultury i nauki
- poprawnie stosuje nazwy katolicyzm
i prawosławie dla poszczególnych odłamów
Kościoła chrześcijańskiego
- określa wpływ warunków geograficznych na
znaczenie Konstantynopola
- zna wydarzenia związane z datami: 622 r., 630
r., 632 r., 711 r.
- przedstawia dokonania Mahometa
- poprawnie posługuje się terminami: islam,
Allach, muzułmanie, hidżra, Koran, szariat,
dżihad, meczet, świątynia Kaaba, minaret, kalif,
arabeska
- lokalizuje na mapie Półwysep Arabski oraz
miasta: Mekkę i Medynę
- omawia położenie geograficzne i warunki
naturalne panujące na Półwyspie Arabskim
- opisuje warunki życia i zajęcia Arabów
- wymienia filary wiary arabskiej
- wskazuje na mapie kierunki i zasięg podbojów
Arabów
- prezentuje osiągnięcia arabskie
w dziedzinie kultury i nauki
- zna wydarzenia związane z datami: 496 r., 732
r., 800 r., 814 r.
- przedstawia dokonania postaci: Chlodwiga,
Karola Młota, Pepina Krótkiego, Karola
Wielkiego i Einharda
- poprawnie posługuje się terminami: arianizm,
majordom, marchia, margrabia, hrabia, hrabstwo,
siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła, renesans
karoliński, retoryka, dialektyka, kaligrafia,
manuskrypt, miniatura
- lokalizuje na mapie pierwotne siedziby Franków
- opisuje życie codzienne i zajęcia Franków
- określa zasięg terytorialny państwa Franków
- wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu przez
Chlodwiga
- wskazuje na mapie terytoria podbite przez
Karola Wielkiego
- przedstawia rozwój kultury i nauki
za panowania Karola Wielkiego
- określa znaczenie koronacji cesarskiej Karola
- prezentuje dokonania Karola Wielkiego
9
- opisuje okoliczności powstania Konstantynopola
- charakteryzuje sytuację w Bizancjum po upadku
Rzymu
- wymienia reformy wprowadzone przez Justyniana I
Wielkiego
- omawia ustrój Bizancjum
- opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia
- określa czynniki decydujące o sile militarnej
Bizancjum
- przedstawia sytuację Kościoła chrześcijańskiego po
upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
- wskazuje różnice między Kościołem wschodnim a
zachodnim
- przedstawia okoliczności, w których doszło do
powstania islamu
- charakteryzuje związki między islamem,
chrześcijaństwem i judaizmem
- dostrzega znaczenie idei świętej wojny dla
rozprzestrzeniania się religii arabskiej
- opisuje wygląd meczetu
- omawia organizację państwa arabskiego
- charakteryzuje stosunek Arabów
do podbitych narodów
- określa rolę Arabów w rozpowszechnianiu
osiągnięć ludów podbitych oraz rozwoju spuścizny
starożytnych cywilizacji
- przedstawia sytuację polityczną
w Europie zachodniej po upadku cesarstwa
zachodniorzymskiego
- omawia organizację państwa Franków
- wyjaśnia znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie
pod Poitiers
- opisuje sposób przejęcia władzy
w państwie Franków przez dynastię Karolingów
- uzasadnia słuszność określenia renesans karoliński
dla zmian
w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w.
- omawia związek między rozwojem kultury i nauki
a utrzymaniem silnego państwa
- ocenia wpływ Karola Wielkiego na proces
kształtowania się średniowiecznej Europy
Rzesza
Ottonów
Najazdy
Normanów
- zna wydarzenia związane z datami: 843 r., 962 r.
- przedstawia dokonania postaci: Ludwika
Pobożnego, Ludwika Niemieckiego, Karola
Łysego, Lotariusza (Lotara), Ottona I, Ottona III,
Henryka II
- poprawnie posługuje się terminami: traktat w
Verdun, Rzesza Niemiecka, uniwersalizm
- wymienia postanowienia traktatu
w Verdun
- lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku
podziału monarchii Karola Wielkiego
- wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza
Niemiecka
- omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I
- tłumaczy, na czym polega idea uniwersalizmu
- zna wydarzenia związane z datą 1066 r.
- przedstawia dokonania postaci: Leifa Erikssona,
Roberta Giuscarda
i Wilhelma Zdobywcy
- poprawnie posługuje się terminami:
Normanowie (wikingowie), runy, drakkary,
snekkary, kościół klepkowy
- lokalizuje na mapie siedziby Normanów
- omawia warunki naturalne
i położenie geograficzne Półwyspu
Skandynawskiego
- opisuje warunki życia i zajęcia ludności
normańskiej
- podaje przyczyny wypraw organizowanych
przez Normanów
- wskazuje na mapie kierunki ekspansji wikingów
- wymienia państwa powstałe na terenie
Skandynawii
- omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie
sztuki i rzemiosła
Tajemnice
sprzed
wieków
– Sekrety
tkaniny z
Bayeux
Słowianie i
Węgrzy
- zna wydarzenia związane z datami: IV–V w.,
VII w., IX w., 863 r., 955 r., 988 r., 1001 r.
- przedstawia dokonania postaci: Samona,
Rościsława, Cyryla, Metodego, Świętopełka,
Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego
- poprawnie posługuje się terminami: Słowianie,
głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole
- dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią,
wschodnią, południową)
- wskazuje na mapie położenie pierwszych państw
10
- przedstawia okoliczności, w których doszło do
podziału państwa Karola Wielkiego
- ocenia znaczenie traktatu w Verdun
dla dalszych losów politycznych Europy
- charakteryzuje sytuację polityczną państwa
niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów
- omawia dokonania Ottona I i Ottona III
- ocenia rolę Ottona I i Ottona III
w kształtowaniu się średniowiecznej Europy
- opisuje politykę następców Ottona III
- przedstawia system wierzeń Normanów
- wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie
podbojów normańskich
- opisuje wygląd łodzi wikingów
i uzbrojenia wojowników normańskich
- prezentuje okoliczności, w których doszło do
powstania państw skandynawskich
- dostrzega związek między przyjęciem
chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw
rabunkowych Normanów
- opisuje okoliczności, w których Normanowie
pojawili się w Ameryce
- zna wydarzenia związane z datami 1066 r., 1070 r.
- przedstawia dokonania postaci: Wilhelma
Zdobywcy, Edwarda Wyznawcy, Harolda, Matyldy,
biskupa Oda
- poprawnie posługuje się terminem tkanina z
Bayeux
- opisuje, co zostało przedstawione
na tkaninie z Bayeux
- wyjaśnia, w jaki sposób określa się wiek i
pochodzenie źródeł historycznych
- tłumaczy, na czym polega trudność
w ustaleniu autorów dzieł średniowiecznych
- opisuje przebieg podboju Anglii
przez Wilhelma Zdobywcę
- opowiada o dziejach tkaniny z Bayeux
- dostrzega znaczenie źródeł historycznych w
procesie poznawania dziejów
- omawia organizację plemion słowiańskich
- wymienia okoliczności powstania pierwszych
państw słowiańskich
i państwa węgierskiego
- opisuje działalność misyjną Cyryla
i Metodego
- przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i
Stefana Wielkiego
- charakteryzuje powstanie państwa ruskiego
Między
papiestwem a
cesarstwem
Pradzieje
ziem
polskich
słowiańskich i Węgier
- omawia warunki życia i zajęcia Słowian
- wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i
rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja
władców
o przyjęciu chrztu
- zna wydarzenia związane z datami: X w., 1054
r., 1075 r., 1077 r., 1122 r.
- przedstawia dokonania postaci: Sylwestra II,
Grzegorza VII i Henryka IV
- poprawnie posługuje się terminami: Cluny,
prawo kanoniczne, schizma wschodnia,
ekskomunika, prawosławie, dyktat papieski,
inwestytura, Canossa, konkordat wormacki, synod
- wymienia przejawy kryzysu
w Kościele w X w.
- lokalizuje na mapie Cluny
- wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła
katolickiego
i prawosławnego
- określa przyczyny i konsekwencje schizmy
wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców
- określa ramy chronologiczne istnienia kultur
archeologicznych na ziemiach polskich
- zna wydarzenia związane z datami: 120 tys. Lat
p.n.e., VII w. p.n.e., VI w. p.n.e.
- poprawnie posługuje się terminami: kurhan,
kamienne kręgi, kultura archeologiczna, kultura
oryniacka, kultura pucharów lejkowatych, kultura
ceramiki sznurowej, kultura unietycka, kultura
łużycka, kultura przeworska, dymarka
- omawia warunki naturalne panujące na ziemiach
polskich
- lokalizuje na mapie Biskupin
- wymienia nazwy kultur archeologicznych
obecnych na ziemiach polskich
- wskazuje na mapie siedziby plemion
słowiańskich
Tajemnice
sprzed
wieków
– Kiedy
powstała
osada w
Biskupinie?
- zna wydarzenia związane z datami: VIII w.
p.n.e., 1933 r.
- przedstawi dokonania postaci: Walentego
Szwajcera, Józefa Kostrzewskiego
- poprawnie posługuje się terminami
dendrochronologia
Początki
państwa
polskiego
- zna wydarzenia związane z datami: IX w., 966 r.,
972 r., 991 r.
- przedstawia dokonania postaci: Mieszka I,
Dobrawy, Ibrahima ibn Jakuba, Jordana
- poprawnie posługuje się terminami: „Geograf
Bawarski”, drużyna książęca, woj, szyszak,
kolczuga, danina, Dagome iudex, kmieć, ludność
11
- charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim
w X w.
- omawia dokonania papieża Sylwestra II
- przedstawia okoliczności, w których doszło do
schizmy wschodniej
- wyjaśnia, na czym polegał spór
o inwestyturę
- opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został
rozwiązany
- tłumaczy znaczenie powiedzenia: „pójść do
Cannosy”
- podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie
papieskim Grzegorza VII
- określa ramy chronologiczne istnienia kultur
archeologicznych na ziemiach polskich
- poprawnie posługuje się terminami: kurhan,
kamienne kręgi, kultura archeologiczna, dymarka
- przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne
na ziemiach polskich
- wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu
historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich
- opisuje wygląd osady w Biskupinie
- omawia warunki naturalne panujące na ziemiach
polskich
- wymienia nazwy kultur archeologicznych obecnych
na ziemiach polskich
- lokalizuje na mapie Biskupin
- wskazuje na mapie siedziby plemion słowiańskich
- charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców
ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji
śródziemnomorskich
- omawia system wierzeń słowiańskich
- wymienia nazwy plemion słowiańskich
zamieszkujących ziemie polskie
- zna wydarzenia związane z datami: VIII w. p.n.e.,
1933 r.
- przedstawia dokonania postaci: Walentego
Szwajcera, Józefa Kostrzewskiego
- poprawnie posługuje się terminem
dendrochronologia
- przedstawia okoliczności odkrycia osady w
Biskupinie
- określa, jakie informacje może zdobyć historyk
dzięki zastosowaniu metody dendrochronologicznej
- wskazuje problemy wynikające
z zastosowania metody dendrochronologii
- omawia organizację plemion słowiańskich na
ziemiach polskich
- przedstawia okoliczności powstania państwa
polskiego
- wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu
chrztu
- opisuje wygląd i uzbrojenie woja
Państwo
Bolesława
Chrobrego
Kryzys i
odbudowa
państwa
Piastów
Panowanie
Bolesława
Krzywousteg
o
służebna
- wymienia nazwy plemion słowiańskich
zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na
mapie ich siedziby
- lokalizuje na mapie główne grody w państwie
Mieszka I
- opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez
Mieszka I
- wymienia korzyści wynikające
z przyjęcia chrztu
- określa, jakie informacje znalazły się w
dokumencie Dagome iudex
- prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka
I
- charakteryzuje strukturę społeczną
w państwie Mieszka I
- zna wydarzenia związane z datami: 997 r., 1000
r., 1002–1018 r., 1025 r.
- przedstawia dokonania postaci: Bolesława
Chrobrego, Ody, biskupa Wojciecha, Ottona III,
Radzima Gaudentego, Galla Anonima, Thietmara,
Henryka II, Świętopełka
- poprawnie posługuje się terminami: kasztelan,
relikwie, czynszownik, metropolia, kanonizacja,
włócznia św. Maurycego, gród, Grody
Czerwieńskie
- opisuje przebieg misji św. Wojciecha
- wymienia przyczyny i skutki zjazdu
gnieźnieńskiego
- wskazuje na mapie terytoria podbite przez
Bolesława Chrobrego
- omawia postanowienia pokoju
w Budziszynie
- wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława
Chrobrego
- zna wydarzenia związane z datami: 1025 r., 1034
r., 1039 r., 1076 r., 1079 r.
- przedstawia dokonania postaci: Mieszka II,
Bezpryma, Konrada II, Jarosława Mądrego,
Kazimierza Odnowiciela, Miecława, Brzetysława,
Bolesława Śmiałego, biskupa Stanisława ze
Szczepanowa
- poprawnie posługuje się terminami: trybut, denar
- wymienia przyczyny kryzysu i upadku państwa
polskiego w XI w.
- opisuje przebieg konfliktu Bolesława Śmiałego z
biskupem Stanisławem
- wyjaśnia przyczyny i skutki sporu między
królem a biskupem
- zna wydarzenia związane z datami: 1102 r., 1108
r., 1109 r., 1116 r., 1124 r., 1138 r.
- przedstawia dokonania postaci: Władysława
Hermana, Bolesława Krzywoustego, Zbigniewa,
Sieciecha, Henryka V, Władysława Wygnańca,
Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego,
Henryka Sandomierskiego, Kazimierza
Sprawiedliwego
- poprawnie posługuje się terminami: wojewoda,
statut, seniorat, senior, dzielnica senioralna
- wyjaśnia przyczyny sporu między Bolesławem
Krzywoustym a Zbigniewem
- wskazuje na mapie terytoria podbite przez
12
z drużyny książęcej
- tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk
czeskich
- określa przyczyny powstania dokumentu Dagome
iudex
- przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez
Bolesława Chrobrego
- omawia dokonania Bolesława Chrobrego
- charakteryzuje organizację państwa polskiego za
panowania Bolesława
- opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie
płaskorzeźb na drzwiach katedry gnieźnieńskiej
- wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla
rozwoju organizacji kościelnej i państwowej
- porównuje relacje źródłowe na temat zjazdu
władców w 1000 r.
- opisuje wygląd Gniezna w czasach Bolesława
Chrobrego
- ocenia skutki polityki zagranicznej Bolesława dla
państwa polskiego
- opisuje sytuację w państwie polskim po śmierci
Bolesława Chrobrego
- omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i
Bolesława Śmiałego
- porównuje relacje źródłowe na temat sporu między
królem Bolesławem a biskupem Stanisławem
- wyjaśnia, dlaczego w sporze o inwestyturę
Bolesław Śmiały opowiedział się po stronie papieża
- dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej
prowadzonej przez Bolesława Śmiałego
- ocenia obiektywizm źródeł historycznych
dotyczących wydarzeń
z 1079 r.
- charakteryzuje sytuację polityczną państwa
polskiego za panowania Władysława Hermana
- przedstawia okoliczności najazdu niemieckiego na
Polskę
- opisuje podbój i chrystianizację Pomorza
- wyjaśnia znaczenie przyłączenia Pomorza do Polski
- wymienia przyczyny powstania statutu Bolesława
Krzywoustego
- ocenia konsekwencje decyzji Bolesława o podziale
państwa polskiego
Tajemnice
sprzed
wieków –
Kto spisywał
dzieje
Polski?
Bolesława Krzywoustego
- lokalizuje na mapie grody oblegane przez
Niemców
- wymienia postanowienia statutu Bolesława
Krzywoustego
- wskazuje na mapie dzielnicę senioralną i ziemie
przyznane poszczególnym synom i wdowie
po Bolesławie Krzywoustym
- omawia dokonania Bolesława Krzywoustego
- podaje przyczyny powstania statutu Bolesława
Krzywoustego
- przedstawi dokonania postaci: Galla Anonima,
Thietmara, Wincentego Kadłubka, Kosmasa,
Nestora
- wymienia nazwy źródeł historycznych
dotyczących dziejów państwa polskiego za
panowania pierwszych Piastów
13
- przedstawia dokonania postaci: Galla Anonima,
Thietmara, Wincentego Kadłubka, Kosmasa, Nestora
- określa ramy chronologiczne wydarzeń opisanych
w kronikach Galla Anonima
i Wincentego Kadłubka
- wymienia przyczyny powstania dzieł kronikarzy
- przedstawia teorie dotyczące pochodzenia Galla
Anonima
- wyjaśni, kim był Bolesław Zapomniany
- tłumaczy konieczność weryfikacji prawdziwości
źródeł historycznych
- wymienia nazwy źródeł historycznych dotyczących
dziejów państwa polskiego za panowania pierwszych
Piastów
Download