siemens

advertisement
SIEMENS
SIMOVERT MASTER DRIVES
Instrukcja Obsługi
Vector Control (VC)
Sterowanie wektorowe
Jednostki do zabudowy
Wydanie AC
Nr zamówieniowy 6SE7087-6JK60
Spis treści
03.99
Instrukcja odpowiada wersji oprogramowania V 3.2.
SIEMENS zastrzega sobie prawo dokonania zmian funkcji, danych technicznych, standardów,
rysunkow i parametrów.
Reprodukcja, przekazywanie lub sprzedaż tego
dokumentu lub jego zawartości bez pisemnej zgody jest
zabronione. Łamiący ten zakaz będą odpowiedzialni za
ewentualne szkody. Wszelkie prawa, w tym patentowe i
dotyczące wzorów użytkowych są zastrzeżone.
Treść instrukcji była sprawdzana ze względu na
zgodność z opisywanym sprzętem i oprogramowaniem.
Jednakże mogą wystąpić niezgodności i firma nie
gwarantuje takiej zgodności. Zagadnienia omawiane w
instrukcji są analizowane ciągle i ewentualne poprawki
będą nanoszone w kolejnych wydaniach.
SIMOVERT  jest znakiem firmowym SIEMENSA
Siemens AG 1998 All rights reserved
03.99
Spis treści
SPIS TREŚCI
1
DEFINICJE I OSTRZEŻENIA.............................................................................................. 1-1
2
OPIS..................................................................................................................................... 2-1
3
PIERWSZE URUCHOMIENIE............................................................................................. 3-1
4
TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE, ROZPAKOWYWANIE............................................ 4-1
5
INSTALACJA....................................................................................................................... 5-1
5.1 Instalacja jednostek.............................................................................................................. 5-1
5.1.1 Instalacja jednostek typów E, F, G ...................................................................................... 5-2
5.1.2 Instalacja jednostek typu K .................................................................................................. 5-3
5.2
Instalacja kart opcjonalnych................................................................................................. 5-8
6
INSTALACJA ZGODNA Z NORMAMI KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNET. ....... 6-1
7
PRZYŁĄCZANIE ................................................................................................................. 7-1
7.1
Przyłączanie obwodów mocy .............................................................................................. 7-4
7.2
Stycznik główny i bocznikujący, dodatkowe źródło zasilania .............................................. 7-8
7.3
Listwa zaciskowa sterowania............................................................................................... 7-9
7.4
Bezpieczniki wentylatora ..................................................................................................... 7-14
8
PARAMETRYZACJA........................................................................................................... 8-1
8.1
Parametryzacja z PMU ........................................................................................................ 8-1
8.2
Parametryzacja przy pomocy panelu OP1S ........................................................................ 8-5
8.3
Parametryzacja przez załadowanie zestawu parametrów................................................... 8-8
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
1
Spis treści
03.99
9
KROKI PARAMETRYZACJI............................................................................................. 9-1
9.1
Powrót do nastaw fabrycznych parametrów...................................................................... 9-3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
Procedury szybkiej parametryzacji....................................................................................
Parametryzacja z nastawami użytkownika........................................................................
Parametryzacja przez załadowanie parametrów z pliku (P060=6)....................................
Parametryzacja modułowa (szybka parametryzacja P060=3)...........................................
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
Parametryzacja szczegółowa............................................................................................ 9-41
Definicja modułu mocy....................................................................................................... 9-41
Konfiguracja kart opcjonalnych.......................................................................................... 9-43
Nastawy napędu................................................................................................................ 9-46
9.4
9.4.1
9.4.2
Wskazówki dotyczące parametryzacji............................................................................... 9-54
Nastawy napędu uwzględniające warunki zewnętrzne..................................................... 9-56
Zmiany dotyczące rozdziału funkcji parametru (P052) napędu VC................................... 9-58
10
SŁOWO STEROWANIA I SŁOWO STANU...................................................................... 10-1
10.1
Opis poszczególnych bitów słowa sterowania................................................................... 10-1
10.2
Opis poszczególnych bitów słowa stanu........................................................................... 10-11
11
KONSERWACJA.............................................................................................................. 11-1
11.1
Wymiana wentylatora........................................................................................................ 11-2
11.2
Wymiana bezpieczników wentylatora (typ K) ................................................................... 11-3
11.3
Wymiana bezpieczników transformatora wentylatora -F3, -F4 (typ K) ............................. 11-4
11.4
Wymiana transformatora wentylatora ............................................................................... 11-4
11.5
Wymiana kondensatora wstępnego................................................................................... 11-5
11.6
Wymiana baterii kondensatorów ....................................................................................... 11-5
11.7
Wymiana SML i SMU ........................................................................................................ 11-6
11.8
Instalacja modułu magistrali (od typu G) .......................................................................... 11-6
11.9
Wymiana rezystora wyrównawczego ................................................................................ 11-7
11.10
Wymiana PCU (typy E do G) ............................................................................................ 11-7
11.11
Wymiana PCC (typy E do G) ............................................................................................ 11-7
11.12
Wymiana modułu prostownika .......................................................................................... 11-8
11.13
Wymiana IVI ..................................................................................................................... 11-8
2
9-7
9-7
9-8
9-11
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Spis treści
11.14
Wymiana VDU i rezystora VDU ........................................................................................ 11-9
11.15
Wymiana PSU .................................................................................................................. 11-10
11.16
Wymiana IGD ................................................................................................................... 11-10
11.17
Wymiana TDB (typ K) ....................................................................................................... 11-11
11.18
Wymiana modułu IGBT ..................................................................................................... 11-12
11.19
Wymiana modułów tyrystorów (V1 do V3, typ K) .............................................................. 11-13
11.20
Wymiana PMU................................................................................................................... 11-14
11.21
Wymiana rezystorów ładowania wstępnego ..................................................................... 11-15
11.22
Wymiana rezystora ograniczającego ................................................................................ 11-15
12
FORMOWANIE................................................................................................................. 12-1
13
DANE TECHNICZNE ....................................................................................................... 13-1
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.3.1
13.1.3.2
13.1.4
13.1.5
13.1.6
13.1.7
Informacje dotyczące jednostek chłodzonych wodą.......................................................... 13-12
Informacje dotyczące instalacji i skladników...................................................................... 13-13
Zastosowania..................................................................................................................... 13-15
Środek chłodzący.............................................................................................................. 13-17
Woda jako czynnik chłodzący ........................................................................................... 13-17
Dodatkowe środki zapobiegające zamarzaniu.................................................................. 13-18
Ochrona przeciw skraplaniu.............................................................................................. 13-20
Informacje dotyczące materiałów ..................................................................................... 13-22
Projekt szafy z systemem chłodzenia ............................................................................... 13-22
Dane charakterystyczne napędów chłodzonych wodą, typ budowy K ............................. 13-23
14
BŁĘDY I ALARMY............................................................................................................ 14-1
14.1
Komunikaty błędów............................................................................................................ 14-1
14.2
Alarmy................................................................................................................................ 14-17
14.3
Błędy poważne (FF) .......................................................................................................... 14-25
15
OCHRONA ŚRODOWISKA.............................................................................................. 15-1
16
CERTYFIKATY PRODUCENTA....................................................................................... 16-1
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
3
03.99
1
Definicje i ostrzeżenia
Definicje i ostrzeżenia
WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL
W rozumieniu niniejszej instrukcji obsługi lub ostrzeżeń
umieszczonych na wyrobie są to osoby, które znają sposób
instalacji, montażu, uruchamiania i eksploatacji napędu oraz
mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania następujących
czynności np. :
•
•
•
Wykształcenie lub przeszkolenie względnie upoważnienie do
załączania i wyłączania, uziemiania i oznaczania obwodów i
urządzeń elektrycznych zgodnie z zasadami techniki
bezpieczeństwa.
Wykształcenie lub przeszkolenie, zgodne z zasadami BHP, w
zakresie użytkowania i konserwacji odpowiednich środków
bezpieczeństwa.
Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W rozumieniu niniejszej instrukcji obsługi i ostrzeżeń
umieszczonych na wyrobach, „niebezpieczeństwo” oznacza, że
jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, nastąpi
śmierć, ciężkie obrażenia ciała lub znaczne szkody materialne.
OSTRZEŻENIE
W rozumieniu niniejszej instrukcji obsługi i ostrzeżeń
umieszczonych na wyrobach, „ostrzeżenie” oznacza, że jeśli nie
zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, może nastąpić
śmierć, ciężkie obrażenia ciała lub znaczne szkody materialne.
OSTROŻNIE
W rozumieniu niniejszej instrukcji obsługi i ostrzeżeń
umieszczonych na wyrobach, „ostrożnie” oznacza, że jeśli nie
zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, mogą nastąpić
lekkie obrażenia ciała lub szkody materialne.
WSKAZÓWKA
W rozumieniu niniejszej instrukcji, „wskazówka” stanowi ważną
informację o wyrobie lub ma na celu skierowanie specjalnej
uwagi na określony fragment instrukcji obsługi.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
1-1
Definicje i ostrzeżenia
03.99
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy określone części urządzeń znajdują się pod
niebezpiecznym napięciem elektrycznym.
Niezastosowanie się do ostrzeżeń może być przyczyną ciężkich
obrażeń ciała lub strat materialnych.
Urządzenie może obsługiwać wyłącznie personel odpowiednio
wykwalifikowany.
Osoby te należy dokładnie zapoznać ze wszystkimi ostrzeżeniami
i zasadami eksploatacji podanymi w niniejszej instrukcji.
Odpowiedni transport, prawidłowe przechowywanie, instalowanie,
montaż oraz staranna obsługa i konserwacja stanowią warunek
prawidłowej i pewnej pracy urządzenia.
WSKAZÓWKA
W instrukcji, dla zachowania przejrzystości, nie zamieszczono
wszystkich informacji szczegółowych dotyczących różnych typów
napędów.
Nie można było również uwzględnić każdej możliwej sytuacji
związanej z instalowaniem, użytkowaniem i konserwacją.
Gdyby Państwo życzyli sobie otrzymać dalsze informacje lub
napotkali trudności mało wyczerpująco opisane w instrukcji
obsługi,
można
skontaktować
się
z
miejscowym
przedstawicielstwem Siemensa celem otrzymania potrzebnych
wyjaśnień.
Ponadto zwracamy uwagę, że treść niniejszej instrukcji nie jest ani
częścią wcześniejszej lub istniejącej umowy, przyrzeczenia lub
stosunku prawnego, ani nie powinna ich zmienić. Wszelkie
zobowiązania Siemensa wynikają z odnośnej umowy sprzedaży,
która zawiera również pełne i jedynie obowiązujące uregulowania
gwarancyjne. Stwierdzenia zawarte w instrukcji nie rozszerzają
ani nie ograniczają postanowień gwarancyjnych związanych z
umową.
1-2
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Definicje i ostrzeżenia
OSTROŻNIE
W przemienniku częstotliwości znajdują się elementy zagrożone
ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli obchodzić się z nimi
niewłaściwie, można je łatwo uszkodzić. Gdy prace z nimi
związane, są jednak konieczne, prosimy wziąć pod uwagę
następujące wskazania:
♦ Podzespoły elektroniczne dotykać tylko w celu wykonania
prac,
♦ jeśli trzeba je jednak dokonać, bezpośrednio przed tym
rozładować własne ciało,
♦ podzespoły nie powinny się stykać z materiałami o dobrych
własnościach izolacyjnych, którymi są np. folie z tworzywa,
izolacyjne płyty stołów i części odzieży z włókien sztucznych,
♦ kłaść podzespoły wyłącznie na powierzchniach przewodzących,
♦ podczas lutowania podzespołów grot lutownicy powinien być
uziemiony,
♦ podzespoły i elementy przechowywać i przesyłać wyłącznie w
opakowaniach przewodzących, np. pojemnikach metalowych
lub z tworzywa metalizowanego,
♦ przed umieszczeniem w opakowaniu nieprzewodzącym,
podzespoły należy owinąć materiałem przewodzącym, np.
przewodzącą gumą piankową lub stosowaną w gospodarstwie
domowym folią aluminiową.
Na poniższym rysunku przedstawiono niezbędne środki ochrony
przed elektrycznością statyczną:
a = podłoga przewodząca
b = stół antystatyczny
c = obuwie antystatyczne
d = fartuch antystatyczny
e = bransoleta antystatyczna
f = zacisk uziemiający szafki
d
d
b
d
b
e
e
f
a
f
f
c
f
f
c
a
Siedzenie
Stanie
Stanie / siedzenie
Rys. 1-1 Środki ochrony przed elektrycznością statyczną
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
1-3
Definicje i ostrzeżenia
03.99
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy i obsługi przemienników
do napędów
(Zgodnie z przepisami dla niskiego napięcia 73/23/EEC)
1.Uwagi ogólne
Podczas działania, przemienniki do napędów , w
zależności od stopnia ochrony, mogą mięć części pod
napięciem, nie izolowane, ruchome lub wirujące a także
mogą mieć gorące powierzchnie.
W przypadku niedopuszczalnego usunięcia wymaganych
z
punktu
widzenia
bezpieczeństwa
obudów,
niewłaściwego użycia, złej instalacji lub złej obsługi
istnieje niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia ciała
obsługi lub uszkodzenie sprzętu.
Odnośnie dalszych informacji przejrzyj dokumentację.
Wszystkie czynności dotyczące transportu, instalacji i
uruchamiania jak również konserwacji mają być
wykonywane przez personel techniczny posiadający
odpowiednie przygotowanie (Patrz IEC 364 lub
CENELEC HD 384 albo DIN VDE 0100 i IEC 664 bądź
DIN/VDE 0110 i odpowiednie przepisy krajowe!).
W instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa „personel
techniczny posiadający odpowiednie przygotowanie”
oznacza każdego , kto jest zapoznany z instalacja,
montażem, uruchamianiem i działaniem urządzenia oraz
posiada kwalifikacje potrzebne do wypełnienia tych
czynności.
2. Przewidywane zastosowanie
Przemienniki do napędów są układami przewidzianymi do
włączenia do instalacji elektrycznych lub do instalacji w
określonej maszynie.
W przypadku instalacji w maszynie, uruchamianie
przemiennika ( tj. Rozpoczęcie normalnego działania) jest
zabronione dopóki maszyna nie spełnienia postanowień
przepisów 89/392/EEC (Machinery Safety Directive MSD). Należy wziąć pod uwagę EN 60204.
Uruchamianie (tj. rozpoczęcie normalnej eksploatacji) jest
dopuszczalne tylko wówczas, gdy ustalono zgodność z
instrukcją EMC (89/326/EEC).
Przemienniki do napędów powinny spełniać wymagania
przepisów dla niskiego napięcia 73/23/EEC. Są one
przedmiotem połączonych standardów szeregu prEN
50178/DIN VDE 0160 w związku z EN 60439-1/VDE
0660, część 500 i EN 601456/ VDE 0558.
Dane techniczne jak również informacje dotyczące
warunków zasilania powinny być wzięte z tabliczki
znamionowej i z dokumentacji i powinny być dokładnie
zachowane.
3.Transport i przechowywanie Instrukcje dotyczące
transportu, przechowywania i właściwego postępowania
zostały dołączone.
Warunki klimatyczne powinny być zgodne z prEN 50178.
4. Instalacja
Instalacja i chłodzenie urządzeń są określone w
stosownej dokumentacji.
1-4
Przemienniki do napędu powinny być
zabezpieczone przed nadmiernymi naprężeniami.
W szczególności żadna część nie może być
zginana albo przekładki izolacyjne odkształcone
podczas transportu lub instalacji. Nie należy
dotykać elementów elektronicznych i styków.
Przemienniki
zawierają
czułe
na
wyładowania
elektrostatyczne elementy, które są narażone na
uszkodzenie przy niewłaściwym użytkowaniu
Układy elektryczne nie mogą być uszkodzone
mechanicznie lub zniszczone (niebezpieczeństwo
zwarcia).
5. Połączenia elektryczne
Podczas pracy przemiennika powinny być spełnione
krajowe przepisy bezpieczeństwa pracy (np. VGB 4).
Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z
odnośnymi wymaganiami (np. przekroje przewodów,
zabezpieczenia, przewody ochronne). Dalsze informacje
- patrz dokumentacja.
Instrukcje instalacji odnośnie wymagań co do
kompatybilności
elektromagnetycznej,
takich
jak
ekranowanie, uziemianie, lokalizacja filtrów i okablowanie
są zawarte w dokumentacji przemiennika. Wymagania te
muszą być zawsze spełnione, także dla przemienników
oznaczonych jako CE. Za przestrzeganie granicznych
wartości wynikających z zasad kompatybilności
elektromagnetycznej jest odpowiedzialny wykonujący
instalację lub producent maszyny.
6. Działanie
Instalacje, które zawierają przemienniki powinny być
wyposażone w dodatkowe urządzenia kontrolne i
zabezpieczające w związku z odpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa np. Przepisy dotyczące urządzeń
technicznych, przepisy BHP itd. Dopuszcza się zmiany w
przemiennikach w sensie zmian oprogramowania.
Po odłączeniu przemiennika od zasilania działające
części urządzenia i zaciski mocy nie mogą być dotykane
bezpośrednio
ze
względu
na
występowanie
naładowanego kondensatora.
Z tego względu należy
uważać na odpowiednie znaki i oznaczenia na
przemienniku.
Podczas pracy przemiennika wszystkie pokrywy i drzwi
przemiennika powinny być zamknięte
7. Konserwacja i naprawy
Należy korzystać z instrukcji dostarczonej przez
producenta.
Przechowujcie instrukcje bezpieczeństwa pracy w
bezpiecznym miejscu!
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Zakres zastosowań
2 Opis
Zakres
zastosowań
Przemiennik częstości jest urządzeniem energoelektronicznym do
zasilania trójfazowego napędów z zakresu mocy wyjściowej od
30kW do 400kW.
Jednostka może być zasilana trójfazowo napięciem z zakresu
wartości wynikających z przyjętych standardów
(200...230/
380...480 / 500...600 / 660...690V) i częstotliwością 50/60Hz.
Trójfazowy prąd zasilający układ jest przetworzony w prostowniku i
po wygładzeniu (ładowanie wstępne) dostarczony do członu DC.
Falownik zasilony przez prąd wytworzony w członie DC, zawiera
układ modulacji szerokości impulsów (PWM) i umożliwia regulację
zmian częstotliwości wyjściowej pomiędzy 0Hz a maksymalną
wartością 600Hz.
Wewnętrzne napięcie stałe 24 V jest używane do zasilania
elektroniki napędu.
Jednostka jest sterowana przez wewnętrzną zamkniętą pętlę
elektroniki, a wszystkie dostępne funkcje są sterowane przez
oprogramowanie napędu. Sterowanie napędem może odbywać się
przez sterowniczy panel operatorski PMU, wbudowany w pulpit
napędu, przez OP1S przyjazny dla użytkownika sterowniczy panel
operatorski nakładany na pulpit, z listwy zaciskowej lub przez
interfejs szeregowy korzystający z magistrali komunikacyjnej układu.
W celu realizacji opcji sterowania i komunikacji, jednostka jest
dostarczana z pewną liczbą łącz i posiada sześć slotów służących
do zastosowania kart opcjonalnych.
W celu realizacji sprzężenia zwrotnego mogą zostać użyte zarówno
przetwornik impulsów jak i analogowa prądniczka tachometryczna.
Rys. 2-1 Zasada działania przemiennika częstotliwości
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
2-1
03.99
Pierwsze uruchomienie
3 Pierwsze uruchomienie
Rozpakuj i sprawdź
napę d
Zamontuj napę d i
zainstaluj karty
opcjonalne które
jeszcze nie został y
okreś lone
Jeś li koniecznym –
przeprowadź
formowanie
kondensatorów
Podł ącz przewód
ochronny, przewody
zasilania lub szyny
DC i jeś li jest
napię cie 24 V
Wł ącz napię cie linii
lub zewnę trzne
zasilanie 24V
Jeś li jest koniecznym
ustaw wartoś ci
fabryczne
Po wyjęciu i rozpakowaniu sprawdź czy napęd
jest nietknięty i czy nie jest uszkodzony.
Uruchamiane mogą być tylko napędy
nieuszkodzone. Proszę też sprawdzić stan
techniczny wszystkich kart opcjonalnych.
Zobacz rozdział
”Transport,
Rozpakowywanie
Przechowywanie"
Jeśli jest potrzebnym zainstaluj wszystkie nie
zainstalowane karty opcjonalne. Następnie
zainstaluj napęd, biorąc pod uwagę wymagania
punktów instalacji i instrukcje kompatybilności
elektromgnetycznej (EMC).
Zobacz rozdział
"Instalacja" i
"Instalacja zgodna
z normami EMC"
Jeżeli kondensatory w członie DC napędu nie
były ładowane dłużej niż jeden rok to należy od
nowa uformować baterie w członie DC.
Zobacz rozdział
"Formowanie"
Wykonaj podłączenia przewodu ochronnego,
przewodów zasilania lub szyny DC i
zewnętrznego napięcia 24 V, jeżeli jest obecne.
Podczas układania przewodów proszę
przestrzegać instrukcje EMC. Podczas
wykonywania tego kroku proszę jeszcze nie
łączyć przewodów sterowania, komunikacji,
enkodera i silnika (wyjątek : przewód do
połączenia OP1S, jeżeli zamierzamy wykonać
parametryzację przez OP1S).
Zobacz rozdział
"Podłączanie" i
"Instalacja zgodna
z normami EMC"
Po dokonaniu sprawdzenia poprawności
okablowania oraz trwałości połączeń można
włączyć zewnętrzne napięcie 24 V lub napięcie
zasilające. Jeżeli zasilimy elektronikę to napęd
się zainicjalizuje. To działanie może potrwać
kilka sekund. Nastepnie na PMU zostanie
wyświetlony stan napędu.
Jeżeli po inicjalizacji napędu na PMU nie
zostanie wyświetlony stan °005 lub jeśli napęd
był już wczesniej parametryzowany to powinno
się przywrócić nastawy fabryczne parametrów.
Przeprowadź
parametryzację
moduł ową lub zał aduj
zestaw parametrów
Siemens AG 6SE7087-6JK60
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
Zobacz rozdział
"Parametryzacja"
Zobacz rozdział
"Parametryzacja"
3-1
Pierwsze uruchomienie
Podł ącz przewody
sterowania, przewody
komunikacji, przewody
enkodera i przewody
silnika
03.99
Proszę podłączyć pozostałe przewody
sterowania, komunikacji, enkodera i silnika.
Proszę przestrzegać norm kompatybilności
elektromagnetycznej EMC.
Zobacz rozdział
"Podłączanie" i
"Instalacja
zgodna z
normami EMC
Po ponownym skontrolowaniu napędu i
okablowania włączyć napięcie przemienne
zasilania lub zasilanie magistrali DC, jeżeli
jeszcze tego nie uczyniono, i wykonać funkcje
testowe stosownie do parametryzacji.
Funkcja testowa
Musicie być Państwo pewni, że włączenie
zasilania napędu nie będzie stanowiło
żadnego niebezpieczeństwa dla osób i
wyposażenia. Zaleca się nie łączyć napędów
dopóki funkcje testów nie zostaną
przeprowadzone ze skutkiem pozytywnym.
Dalej Uruchamianie i Parametryzacja stosownie do wymagań użytkownika
3-2
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Transport, Rozpakowywanie, Magazynowanie
4 Transport, Rozpakowywanie, Magazynowanie
Napęd i jego części składowe są pakowane w fabryce
produkującej i odpowiadają dokładnie szczegółom zamówienia.
Etykieta zawartości opakowania jest umieszczona na zewnątrz
opakowania. Proszę przestrzegać instrukcje zawarte na
opakowaniu celem przewozu, magazynowania i profesjonalnego
zastosowania.
Transport
Magazynowanie
Należy unikać wibracji i wstrząsów podczas transportu. Jeżeli
napęd jest zniszczony to należy zawiadomić natychmiast firmę
wysyłkową.
Napędy i ich składniki muszą być pozostawione w czystych,
suchych pokojach. Dopuszczalne temperatury zawierają się
między -25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F). Wahania temperatury
nie mogą być większe niż 30 K na godzinę.
UWAGA
Jeżeli okres magazynowania przekroczył jedne rok to napęd musi
zostać na nowo uformowany. Zobacz rozdział "Formowanie".
Rozpakowywanie
Opakowanie zawiera karty i wypełniacz z tektury falistej. Może być
rozmieszczone stosownie do lokalnej praktyki dotyczącej części.
Napęd i jego składniki mogą być zainstalowane i przyłączone po
rozpakowaniu, sprawdzeniu i upewnieniu się że wszystko jest
kompletne i że nic nie jest uszkodzone.
Siemens AG 6SE7087-6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
4-1
03.99
Instalacja
5 Instalacja
5.1 Instalowanie napędów
Prześwity
Celem zapewnienia bezpiecznego działania przemiennika należy
zamontowanie wyposażenia wykonać przez wykwalifikowany
personel przy uwzględnieniu wszystkich ostrzeżeń
zamieszczonych w tej Instrukcji Obsługi.
Należy przestrzegać bezpieczeństwa przy ogólnej i domowej
instalacji oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
przy zasilaniu energią elektryczną ( np. VDE ) jak również
zawodowo przy posługiwaniu się narzędziami i użyciu osobistego
wyposażenia ochronnego.
Skutkiem nieprzestrzegania tej instrukcji mogą być śmierć, ciężkie
obrażenia ciała lub znaczące szkody materialne.
Podczas ustawiania napędu należy przestrzegać i obserwować
czy główne przewody zasilania sieci znajdują się przy górnej
sekcji napędu i czy przewody przyłączeniowe silnika znajdują się
przy dolnej sekcji napędu.
Napędy mogą być montowane obok siebie nawzajem.
Wymagania co do
punktu instalacji
Podczas montowania w szafach, należy zostawiać odpowiednie
prześwity u góry i na dole napędu dla chłodzenia.
Proszę zapoznać się z rysunkiem na następującej stronie celem
ustalenia minimalnych prześwitów.
Podczas montowania w szafach, chłodzenie szaf musi być
dostosowane rozmiarem stosownie do wydzielanej mocy. Proszę
pod tym względem zapoznać się z Danymi Technicznymi.
• Obce cząsteczki
Napęd musi być chroniony przed ingerencją obcych
cząsteczek inaczej jego funkcja i bezpieczeństwo pracy nie
mogą być zapewnione.
• Pył, gazy, pary
Pokoje muszą być suche wolne od pyłów. Otaczające i
chłodzące powietrze nie może zawierać jakichkolwiek gazów
przewodzących elektryczność, par i pyłów które mógłby
pogorszyć funkcjonalność. Jeżeli jest to konieczne, należy
zastosować filtry lub inne pomiary korygujące.
• Powietrze chłodzące
Klimat otoczenia napędu nie może przewyższać wartości DIN
IEC 721-3-3 klasa 3K3. Przy chłodzeniu powietrzem dla
temperatur powyżej 40°C (104°F) i instalacji na wysokości
powyżej 1000 m należy uwzględnić krzywe redukcyjne.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
5-1
Instalacja
03.99
5.1.1 Instalacja jednostek typów E, F, G
Rys. 5-1 Minimalne prześwity przy chodzeniu napędów (typy E, F, G)
Przy wykonywaniu montażu powinny zostać spełnione
następujące wymagania:
•
Wymiary montażowe stosowne do typu konstrukcji
•
Śruby M8 lub M10, w ilości zgodnej z montażem
Rys. 5-2 Wymiary montażowe typów E, F
5-2
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Instalacja
Rys. 5-3 Schemat montażowy jednostek typu G
5.1.2 Instalacja jednostek typu K
Rys. 5-3 Schemat montażowy jednostek typu K
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
5-3
Instalacja
Powietrze
chłodzące
5-4
03.99
Drzwi / pułap otwarcia
Podciśnienie tworzy się przy otwieraniu drzwi szafy w zależności
od dopływu powietrza. Jest to zależne od wolumetrycznego
dopływu i hydraulicznego przekroju otwarcia.
Przepływ powoduje wyrównanie się ciśnienia w pułapie lub u góry.
Jako wynik różnicy ciśnień pomiędzy nadciśnieniem u góry i
podciśnieniem na dole szafy, powstaje przepływ powietrza
wytworzony wewnątrz napędu, tak zwany obwód wyładowania
łukowego przy zwarciu. To może być bardzo silne lub słabsze w
zależności od wolumetrycznego dopływu i przekroju otwarcia
drzwi / pułapu.
W wyniku tego wewnątrz napędu przepływa powietrze, które jest
już wstępnie ogrzane i wchodzi w skład temperatury, powodując
podnoszenie się ciepła i nadmierny wzrost temperatury. W
dodatku, w najbardziej niekorzystnym punkcie pracy umieszczony
jest wentylator.
Jeżeli napęd pracuje i pojawi się zwarcie z wyładowaniem
łukowym, to może zakończyć się błędem w pracy napędu lub jego
zniszczeniem !
Należy osłabić wyładowanie łukowe przy zwarciu przez
wprowadzenie podziałów łuku na części.
W tym przypadku należy wziąć do rozważań przełącznik w szafie
znajdujący się blisko z falownika.
Rysunek 5 - 6 pokazuje konieczne, wynikające z pomiarów
wymiary stref podziałów. Podziały powinny być wykonywane do
obudowy szafy i powinny być wykonane zamierzenie w taki
sposób, który rozprowadzał przepływ powietrza dookoła szafy i
nie pozwalał na dostęp do środka.
Podziały są konieczne dla wszystkich typów przy ochronie wyżej
IP20.
Konieczne przekroje kanałów dla przepływającego powietrza są
przedstawione w tabeli. Wskazane przekrój dla przepływu są
Wykonane z kilku otworów. Aby sprowadzić straty ciśnienia do
minimum, powierzchnia przekroju musi być co najmniej 280 mm2
na otwór (np. 7 mm x 40 mm ).
Otwarcie i przekrój otworu zapewniają działanie nawet z wysokim
typem ochrony.
Są one wykonywane przy użyciu krat z drutu (rodzaj drutu DIN
4189 - St - vzk -1x0.28) od przodu otwarcia lub przy użyciu
następujących filtrów. Jeżeli używane są filtry, to powierzchnia
filtru i przekrój otwarcia muszą być odpowiednio dostosowane.
Jeżeli wykorzystano filtry, należy przestrzegać odpowiednich
odstępów wymiany !
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Filtry
Instalacja
Następujący filtr kratowe są zatwierdzone dla użytku :
FIBROIDELASTOV robiony przez DELBAG Luftfilter GMBH
Dane techniczne filtru zgodnie z DIN 24185 :
Przeznaczenie
FIBROID ELASTOV 10
Filtr klasa
Eu 2
Przepływ V
( m 3 /h ) x m 2 2500 - 10000
9 - 46
Początkowa różnica Pa
ciśnień ∆pA
Końcowa różnica
300
ciśnień ∆pE
Średni stopień
%
72
rozdzielenie
Zdolność
g/m 2
magazynowania pyłu
Odporność na ogień
F1/K1
( DIN 53438)
Maksymalny opór
°C
80
cieplny.
Opór w war. wilgoci %
100
Wymiary : 1000 x 1500 x 10 mm
Numer zamówieniowy . 16 065 81
Producent :
Delbag - Luftfilter Gmbh
Holzhauser Straße 159
13509 Berlin 27
Telefon : (030) 4381- 0
Faks : (030) 4381 – 222
Rys. 5 – 5 Karta danych filtru kratowego
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
5-5
Instalacja
Wentylatory,
przepływ
wolumetryczny,
Przekroje
poprzeczne
03.99
MLFB
Wentylator
Minimum wolumetrycznego
przepływu [m 3 /s ]
Min. przekrojów otworów w
drzwiach szaf [ m 2 ]
Typ ochrony IP00 do IP42
Min. przekrojów otworów u
góry pokrywy [m 2]
Typ ochrony < IP20
Min. przekrojów otworów
przy zamknięciu sekcji [m 2]
Typ ochrony IP22 do IP42
6SE70xx xEJ60
6SE70xx xFJ60
6SE70xx xGJ60
2 x RH28M
0.46
6SE7037 0EK60
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
2 x RH28M
0.6
Tabela 5 - 1 Wentylatory, przepływ wolumetryczny, sekcje przekrojów
poprzecznych
Rys. 5 - 6 Podział napędu na sekcje
5-6
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Chłodzenie wodą
Wbudowane
składniki w sekcji
górnej pokrywy
Dostarczenie
pomocniczego
napięcia 24 V DC
Instalacja
Napędy chłodzone wodą ( MLFB aneks : - 1AA0) są odpowiednie
dla zainstalowania zamkniętych szafach (IP54). Składniki nie są
montowane bezpośrednio na elementach wytwarzających ciepło,
zatem elektronika i kondensatory w członie DC są ochładzane
przez odbiór ciepła z elementów wytwarzających ciepło. Aby
umożliwić odbiór ciepła, należy zapewnić przepływ powietrza
wewnątrz napędu.
Dlatego, podczas instalowania napędu do zabudowy w szafie,
należy upewnić się, że powietrze wytwarzane przez wentylator
może przepływać wewnątrz napędu. Dokonane podziały w
napędzie chłodzonym powietrzem, w tym przypadku stanowią
bardzo ważny czynnik! Nie powinny być montowane.
W zastosowaniach dla typu ochrony > IP40, należy przestrzegać
odległości pomiędzy jednostką do zabudowy, a szafą co najmniej
90 mm.
Napęd nie wymaga zewnętrznego powietrza chłodzącego.
Dodatkowe straty nie mogą być rozpraszane !
Połączenia wodne posiadają 1 calowe gwinty wewnętrzne.
Połączenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej albo z
grubego aluminium. Połączenia powinny być płaskie, w miarę
możliwości. Jeżeli są używane kawałki łączące dołączone do
napędu, to powinni być zabezpieczone Loctite 542 lub taśmą
teflonową.
Podłączenia wody chłodzącej : dopływ (niebieski), powrót
(czerwony) muszą być wykonane zgodnie ze schematem
kolorystyki ! Kolor oznaczenia można znaleźć obok 1 calowych
połączeń wodnych poniżej obszarów cieplnych.
Jeżeli elementy są wbudowane w górnej sekcji szafy (człon DC,
napięcie 24 V DC), to powinny być umieszczane, jeżeli jest to
możliwe w środku, tak że powietrze opuszczające wentylator
może osiągać bez przeszkód górna pokrywę.
Zapewnienie zadowalającej pracy napędu (zakłócenia
elektromagnetyczne), może narzucić konieczność dostarczenia
każdemu napędowi jego własnego napięcia pomocniczego 24 V
DC za pośrednictwem transformatora izolującego.
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
5-7
Instalacja
03.99
5.2 Instalacja kart opcjonalnych
Karty sterowania mogą być wymieniane tylko przez
wykwalifikowany personel.
Wymiana kart pod napięciem jest zabroniona.
Maksymalnie do zainstalowania kart opcjonalnych może być
dostępnych sześć złączy (slotów) w sekcji elektroniki napędu.
Złącza są oznaczone literami od A do G. Złącze B nie jest
dostarczane w sekcji elektroniki. Jest ono używane w napędach
Kompaktowych PLUS.
W celu użycia złącz od D do G, należy dodatkowo posiadać
następujące elementy :
• Rozszerzenie magistrali LBA (Adapter magistrali), które jest
używane dla zainstalowania kart CU (sterowania) oraz dwóch
dodatkowych kart opcjonalnych,
• Adapter rozszerzający (ADB) na którym można zainstalować
do dwóch kart opcjonalnych.
Złącza są umieszczony na następujących pozycjach:
• Złącze A Karta sterowania CU Pozycja : u góry
• Złącze C Karta sterowania CU Pozycja : u dołu
• Złącze D Adapter rozszerzający Pozycja zamontowania 2 : góra
• Złącze E Adapter rozszerzający Pozycja zamontowania 2 : dół
• Złącze F Adapter rozszerzający Pozycja zamontowania 3 : góra
• Złącze G Adapter rozszerzający Pozycja zamontowania 3 : dół
Rys. 5-4 Pozycje złącz (slotów) dla jednostek kompaktowych i do zabudowy
Pozycja 2 może być używana dla kart technologicznych (T100,
T300, TSY). Pozycje 2 i 3 mogą być też używane dla kart
komunikacji SCB1 i SCB2.
5-8
Siemens AG 6SE7087-6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Instalacja
Ze względu na kondensatory umieszczone w członie napięcia
stałego, po wyłączeniu napędu istnieje możliwość pojawienia się
napięcia przez czas ok. 5 minut. Otwarcie napędu może nastąpić
co najmniej po upływie tego czasu opóźnienia.
Karty opcjonalne zawierają elementy, które mógłby zostać
uszkodzone przez rozładowanie elektrostatyczne. Te elementy
mogą zostać bardzo łatwo zniszczone jeśli nie zastosuje się
środków ostrożności. Należy zwrócić uwagę na sygnały
ostrzegawcze ESD jeśli posługujemy się tymi kartami.
Odłączenie napędu Odłączyć napęd od napięcia zasilającego (AC lub DC) i odczekać
od zasilania
czas opóźnienia. Odłączyć napięcie 24 V zasilania elektroniki.
Otworzyć panel przedni.
Przygotowanie
Wyjąć kartę sterowania CU lub kartę opcjonalną ze złączy
instalacji
zasilania elektroniki, a następnie :
• Odłączyć przyłączone przewody do karty CU lub karty
dodatkowej.
• Odkręcić dwie śruby mocujące uchwyty powyżej i poniżej
karty CU lub karty dodatkowej.
• Wyciągnąć kartę CU lub kartę dodatkową z uchwytów
zasilania elektroniki.
• Odłożyć kartę CU lub kartę opcjonalną na uziemionej
powierzchni.
Instalacja kart
Włożyć kartę opcjonalną od prawej strony w 64 końcówkowy
opcjonalnych
łącznik (pola łącznika) na karcie CU lub na karcie dodatkowej.
Rysunek przedstawia stan po zainstalowaniu.
Przy użyciu dwóch przymocowanych śrub karta opcjonalna jest
przymocowywana w punktach ustalonych przedniej sekcji.
UWAGA
Karta opcjonalna musi być ciasno zamocowana do przyłącza, a
zaciśnięcie śrub nie jest wcale takie łatwe !
Siemens AG 6SE7087-6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
5-9
Instalacja
Ponowna
instalacja napędu
NOTA
03.99
Zainstalować ponownie kartę CU lub adapter rozszerzający w
sekcji elektroniki w następujący sposób :
• Zamocować kartę CU na pozycji 1 i kartę dodatkową na
pozycji 2 lub 3.
Pozycja montażowa 3 nie może być używana dopóki są wolne
miejsca na pozycji montażowej 2. Karty powinny być najpierw
instalowane na pozycji montażowej 2 zanim zostanie użyta
pozycja 3.
• Śrubami mocującymi pewnie przykręcić kartę CU /kartę
opcjonalną w uchwytach.
Odtworzyć poprzednio rozłączone połączenia.
Sprawdzić wszystkie przewody łączące i ekranujące, czy są na
właściwej pozycji.
Znaczenie kodów opcji
Opcja
G11
G13
G14
G15
G16
G17
G21
G23
G24
G25
G26
G27
G41
G43
G44
G45
G46
G47
Znaczenie
CBP: PROFIBUS
Slot A
Slot C
Slot D
Slot E
Slot F
Slot G
CBC: CAN-BUS
Slot A
Slot C
Slot D
Slot E
Slot F
Slot G
SLB: SIMOLINK
Slot A
Slot C
Slot D
Slot E
Slot F
Slot G
Opcja
K11
Znaczenie
EB1: Expansion Board 1
Slot A
Slot C
Slot D
Slot E
Slot F
Slot G
EB2: Expansion Board 2
Slot A
Slot C
Slot D
Slot E
Slot F
Slot G
LBA
Local Bus Adapter
K01
K02
ADB Adapter
Poz. 2 (slot D, E)
Poz. 3 (slot F, G)
G61
G63
G64
G65
G66
G67
G71
G73
G74
G75
G76
G77
Tabela 5-1 Znaczenie opcji kodów
5-10
Siemens AG 6SE7087-6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Instalacja zgodna z normami Kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
6 Instalacja zgodna z normami Kompatybilności elektromagnetycznej
EMC
Następujący streszczenie zawiera informacje ogólne i wytyczne,
które ułatwią zastosowanie norm EMC i CE.
• Upewnienie się, że jest połączenie przewodzące pomiędzy
obudową przemiennika lub falownika a powierzchnią montażową.
Konstrukcje powierzchni montujących powinny być materiałami o
dobrych własnościach przewodzących (np. stal galwanizowana).
Jeżeli powierzchnia montująca jest izolowana (np. przez farbę), to
należy używać podkładek kontaktowych lub ząbkowanych.
• Wszystkie metalowe części szafy muszą być połączone dobrze
przewodzącą i możliwie jak największą powierzchnią. Jeżeli jest
konieczne należy używać podkładek kontaktowych lub
ząbkowanych.
• Połączyć drzwi szaf do obudowy przy użyciu jak najkrótszej taśmy.
• Do połączenia pomiędzy przemiennikiem / falownikiem i silnikiem
należy używać przewodów ekranowanych uziemionych na obu
końcach przyłączeń.
Jeżeli obudowa tabliczki zaciskowej silnika jest z tworzywa
sztucznego, to należy wyprowadzić dodatkowe złącze na
uziemienie.
• Przewód ochronny silnika musi być przyłączony do zacisku
ochronnego przemiennika i do panelu wejściowego silnika przez
jak największą powierzchnię.
• Przewód ochronny silnika nie może być przerwany przez dławiki
wyjściowe, bezpieczniki lub styczniki.
• Wszystkie przewody sygnalizacyjne muszą być ekranowane.
Należy rozdzielać przewody sygnalizacyjne stosownie do grup
urządzeń sygnalizacyjnych. Nie należy układać przewodów
nieekranowanych z sygnałami cyfrowymi obok przewodów z
sygnałami analogowymi. Jeżeli ty używasz wspólnych kabli
sygnałowych dla oba typów sygnałów, sygnały indywidualnie
muszą być ekranowane oddzielnie.
• Przewody zasilania muszą być ułożone oddzielnie z dala od
przewodów sygnałowych (co najmniej 20 cm z boku). Należy
wprowadzić rozdział na części pomiędzy przewodami zasilania a
przewodami sygnałowymi. Części podziału muszą być uziemione.
• Uziemić przewody dodatkowe i przewodniki na obu końcach co
zapewni dodatkowy skutek ekranowania.
• Ułożyć zamknięte przewody blisko siebie co będzie zmniejszać
wpływ sygnałów pasożytniczych.
• Wyeliminować niepotrzebne długości przewodów ponieważ może
to wytwarzać niepotrzebne pojemności i indukcyjności.
• Używać przewodów z ekranem splatanym. Przewody z ekranem
foliowym mają współczynnik ekranowania gorszy od pięciu .
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
6-1
03.99
Instalacja zgodna z normami Kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
•
Należy użyć filtrów tłumiących hałas w linii zasilającej. Włączyć
filtr tłumiący hałas pomiędzy przemiennik a ziemię przez
możliwie największą powierzchnię.
Najlepszym rozwiązaniem jest bezpośrednie zamontowanie
filtru tłumiącego hałas na tej samej dobrze przewodzącej,
powierzchni montażowej, co przemiennik lub falownik. Dławik
wejściowy należy wstawiać pomiędzy filtr tłumiący i napęd.
• Cewkę stycznika, która jest przyłączona do tego samego
napięcia zasilania co prostownik lub która są znajduje się w
pobliżu prostownika musi być podłączona do ogranicznika
przepięć (np. obwody RC, warystory).
Dalsze informacje można znaleźć w "Instrukcji poprawnej
instalacji napędu zgodnie z EMC"
(Numer zamówieniowy 6SE7087-6CX87-8CE0 ).
6-2
6SE7087 - 6JK60 Siemens AG
SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Przyłączanie
7 Przyłączanie
W przemienniku częstotliwości SIMOVERT Master Drives
występują podczas pracy wysokie napięcia.
Wszelkie prace związane z przyłączeniem należy wykonywać bez
napięcia!
Wszelkie prace dotyczące przemiennika powinny wykonywać
wyłącznie osoby wykwalifikowane.
Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może być przyczyną
śmierci, ciężkich obrażeń ciała lub znacznych strat materialnych.
Praca przy otwartej obudowie przemiennika musi być
prowadzona ze szczególną ostrożnością, ponieważ może
występować zewnętrzne napięcie zasilania. Na zaciskach
obwodów mocy i zaciskach sterowania może występować
napięcie również podczas postoju silnika.
Zastosowanie kondensatorów obwodu pośredniego jest
przyczyną, że w ciągu 5 minut po wyłączeniu przemiennika może
w nim występować niebezpieczne napięcie. Z tego względu
otwieranie przemiennika jest dozwolone dopiero po upływie
odpowiedniego czasu.
Użytkownik jest odpowiedzialny za montaż i przyłączenie silnika,
przemiennika i innych urządzeń zgodnie z zasadami techniki
uznanymi w kraju, w którym go zastosowano, oraz innych
przepisów obowiązujących na danym obszarze. Szczególnie
należy wziąć pod uwagę dobór przewodów i bezpieczników,
uziemienie, wyłączanie, odłączanie i zabezpieczenia nadprądowe.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-1
Przyłączanie
03.99
Rys. 7-1 Schemat przyłączeń jednostek typów E i F
UWAGA
7-2
Napięcie 230 V do zasilania wentylatora jest uzyskiwane z
transformatora włączonego w obwód przemiennika.
Zaczepy po pierwotnej stronie transformatora mogą być łączone
stosownie do napięcia zasilania.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Przyłączanie
Rys. 7-2 Schemat przyłączeń jednostek typu G
UWAGA
Napięcie 230 V do zasilania wentylatora jest uzyskiwane z
transformatora włączonego w obwód przemiennika.
Zaczepy po pierwotnej stronie transformatora mogą być łączone
stosownie do napięcia zasilania.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-3
Przyłączanie
03.99
7.1 Przyłączenie obwodów zasilania
Jeżeli przy podłączaniu zostaną pomieszane zaciski wejściowe z
wyjściowymi, napęd zostanie zniszczony!
Jeżeli zaciski członu pośredniego zostaną pomieszane lub zwarte,
przemiennik zostanie zniszczony!
Napęd nie może pracować z upływem uziemienia w obwodzie
wyłącznika (DIN VDE 0160).
Zaciski zasilania posiadają następujące oznaczenia :
Podłączenia zasilanie :
U1/L1
V1/L2
Podłączenia silnika :
U2/T1
V2/T2
Podłączenia przewodu ochronnego:
PE1
PE2
W1/L3
W2/T3
Napięcie zasilające 3 AC 200V do 230V
Nr zam.
Strona zasilania
Prąd znamionowy
wejściowy
6SE70...
[A]
Przekrój
VDE
AWG
2
(mm ) MCM
Dławik
sieciowy
Zalecany bezpiecznik
gR (SITOR)
gL lvhrc
[A]
[A]
USA
(A)
1x70
1x000 125 1022-0 160 3036 AJT,LPJ 600
150
1x4/0
3NA
Typ
4E..
(V)
3NE..
Strona silnika
Przekrój
VDE
MCM
2
(mm ) AWG
31-0CE60
110
31-3CE60
144
1x95
160 1224-0 160 3136 AJT,LPJ 600
170 U2451-2UA00
2x25
2x2
31-6CE60
178
1x120 1x300 200 1225-0 200 3140 AJT,LPJ 600
200 U2551-4UA00
2x35
2x0
32-0CE60
222
2x70
300 U2551-8UA00
2x50
2x00
2x000 250 1227-0 315 3252 AJT,LPJ 600
P4000-2US
1x35
1x0
Napięcie zasilające 3 AC 380V do 480V
Nr zam.
Strona zasilania
Prąd znamionowy
wejściowy
6SE70...
[A]
Przekrój
VDE
AWG
2
(mm ) MCM
31-0EE60
101
1x70
Dławik
sieciowy
Zalecany bezpiecznik
gR (SITOR)
gL lvhrc
[A]
[A]
USA
Przekrój
VDE
MCM
2
(A)
1x000 100 1021-0 125 3032 AJT,LPJ 600
125
P4000-2US
P4000-6US
3NA
Typ
4E..
(V)
3NE..
Strona silnika
(mm ) AWG
1x35
1x0
31-2EF60
136
2x35
2x0
160 1024-0 160 3036 AJT,LPJ 600
175
2x25
2x2
31-5EF60
160
2x50
2x00
160 1224-0 200 3140 AJT,LPJ 600
200 U2451-2UA00
2x25
2x2
31-8EF60
205
2x50
2x00
200 1225-0 250 3144 AJT,LPJ 600
250 U2551-4UA00
2x35
2x0
32-1EG60
231
2x50
2x00
250 1227-0 315 3252 AJT,LPJ 600
300 U2551-8UA00
2x50
2x00
32-6EG60
286
2x95
2x4/0
315 1230-0 315 3252 AJT,LPJ 600
350 U2751-0UB00
2x50
2x00
33-2EG60
346
2x120 2x300 350 1231-0 400 3260 AJT,LPJ 600
400 U2751-7UA00
2x95
2x4/0
33-7EG60
407
2x120 2x300 400 1332-0 500 3365 AJT,LPJ 600
500 U2751-8UA00
2x95
2x4/0
35-1EK60
561
2x300 2x800 560 1435-0 630 3372
U3051-5UA00 2x300 2x800
36-0EK60
649
4x300 4x800 630 1436-0 800 3375
U3051-6UA00 4x300 4x800
37-0EK60
759
4x300 4x800
U3651-8UA00 4x300 4x800
7-4
800 3475
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Przyłączanie
Napięcie zasilające 3 AC 500V do 600V
Nr zam.
Strona zasilania
Znamionowy
prąd wejściowy
6SE70...
[A]
Przekrój
VDE
AWG gR (SITOR)
2
(mm ) MCM
Dławik
sieciowy
Zalecany bezpiecznik
[A]
3NE
gL lvhrc
USA
[A]
3NA
Typ
4EP..
(V)
(A)
Strona silnika
Przekrój
VDE
MCM
2
(mm ) AWG
26-1FE60
67
1x35
1x0
63 1818-0 80
3824
1)
AJT,LPJ 600
80
P3900-1US
1x25
1x2
26-6FF60
73
1x50
1x00
80 1820-0 100
3830
1)
AJT,LPJ 600
90
P4000-7US
1x25
1x2
28-0FF60
87
1x50
1x00
100 1021-0 100
3830
1)
AJT,LPJ 600
100
P4000-1US
1x35
1x0
P4000-8US
31-1FF60
119
1x70
1x000 125 1022-0 160
3136
1)
AJT,LPJ 600
150
2x16
2x4
31-3FG60
141
1x95
1x4/0
160 1224-0 160
3136
1)
AJT,LPJ 600
170 U2451-1UA00
1x70
1x000
31-6FG60
172
1x120 1x300 200 1225-0 200
3140
1)
AJT,LPJ 600
200 U2551-2UA00
1x95
1x4/0
32-0FG60
211
2x70
2x000 250 1227-0 250
3244
1)
AJT,LPJ 600
250 U2551-6UA00
2x35
2x0
32-3FG60
248
2x95
2x4/0
250 1227-0 315
3252
1)
AJT,LPJ 600
300 U2751-2UA00
2x53
2x00
33-0FK60
327
2x300 2x800 350 1231-0 400
3260
1)
AJT,LPJ 600
400 U2751-3UA00 2x300 2x800
33-5FK60
400
2x300 2x800 400 1332-0 500
3265
1)
AJT,LPJ 600
500 U2751-4UA00 2x300 2x800
3272
1)
AJT,LPJ 600
600 U3051-2UA00 2x300 2x800
34-5FK60
497
2x300 2x800 500 1334-0 630
Napięcie zasilające 3 AC 660V do 690V
26-0HF60
66
1x35
1x0
63 1818-0 80
3824-6
P4000-3US
1x25
1x2
28-2HF60
90
1x50
1x0
100 1021-0 100
3830-6
U2451-3UA00
2x35
2x0
31-0HG60
107
1x50
1x0
125 1022-0 160
3136-6
U2551-7UA00
1x50
1x00
31-2HG60
130
1x70
1x000 160 1024-0 160
3136-6
U2551-3UA00
1x70
1x000
31-5HG60
160
1x95
1x4/0
160 1224-0 200
3140-6
U2551-0UB00
1x95
1x4/0
31-7HG60
188
1x120 1x300 200 1225-0 250
3244-6
U2751-5UA00
1x95
1x4/0
32-1HG60
229
2x70
2x000 250 1227-0 315
3252-6
U2751-6UA00
1x95
1x4/0
33-0HK60
327
2x300 2x800 250 1227-0 315
3252-6
U3051-3UA00 2x300 2x800
33-5HK60
400
2x300 2x800 250 1227-0 315
3252-6
U3051-4UA00 2x300 2x800
34-5HK60
497
2x300 2x800 500 1334-0 630
3NE
1436-0
U3651-5UA00 2x300 2x800
Tabela 7-1 Przekroje przewodów, bezpieczniki, dławiki sieciowe
1)
UWAGA
Zalecane bezpieczniki dotyczą tylko dla przemienników z
zasilaniem AC 3 - fazowym 500 V napięcia wejściowego. Dla
przemienników z wyższym napięciem wejściowym muszą zostać
użyte bezpieczniki powyżej 660 V. Numer zamówieniowy tych
bezpieczników można otrzymać przez dodanie do numeru zam.
odpowiadającego bezpiecznikom 500 V "-6 "
np. Dla 500V 3NA3830 dla 660 V 3NA3830-6
Przekroje przewodów są określone dla ułożonego poziomo
trójżyłowego miedzianego kabla przy 40°C (104°F) temperatury
otoczenia (odpowiednio do DIN VDE 0298 Część 4/ Grupa 5).
• AWG (American Wire Gauge): amerykańskie wymiary dla
przekrojów do 120 mm2.
• MCM (Mille Circular Mil): amerykańskie wymiary do przekrojów
od 120 mm2
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-5
Przyłączanie
03.99
Bezpieczniki o charakterystyce gL chronią tylko przewody, nie
chronią natomiast półprzewodników.
Jeżeli napędy są przyłączone do systemu zasilania bez stycznika
głównego, który przerywa zasilanie w razie powstania wypadku
lub błędu, napęd może ponieść dodatkowe uszkodzenia.
Maksymalne
przekroje
przewodów
Przyłączenie
przewodu
ochronnego
Przyłączenie
członu
pośredniego
napięcia stałego
DC
Typ Numer zamówieniowy Precyzyjne osadzenie
Trwałe osadzenie
mm2
AWG
E
6SE703_ -__E_0
2 x 70
2 x 00
M10
F
6SE703_ -__F_0
2 x 70
2 x 00
M10
G
6SE703_ -__G_0
2 x 150
2 x 300
M12
K
6SE703_ -__K_0
4 x 300
2 x 800
M12 / M16
Tabela 7-2 Maksymalne przekroje przewodów.
Przewód ochronny musi być podłączony po obu stronach : linii i
silnika. Rozmiarem powinien być dostosowany do przewodów
zasilania.
Opcjonalnie "jednostka hamująca" oraz "filtr du/dt " mogą być
dołączone do zacisków C/L+ i D/L członu pośredniego napięcia
stałego. Te wyprowadzenia nie są odpowiednie dla podłączenia
innych napędów falownikowych (np. napędy DC).
Te podłączenia nie są odpowiednie dla podłączenia do napędu
prostownika lub prostownika ze zwrotem energii. Z opcją M65, jest
możliwe wyprowadzenie zacisków członu DC od dołu napędu.
UWAGA typy E - G Napięcie 230 V do zasilania wentylatora jest uzyskiwane z
transformatora włączonego w obwód przemiennika.
Zaczepy po stronie pierwotnej transformatora powinny być
połączone stosownie do znamionowego napięcia zasilania.
UWAGA typ K
7-6
Napięcie 230 V do zasilania wentylatora jest uzyskiwane z
transformatora włączonego w obwód przemiennika.
Zaczepy po stronie pierwotnej transformatora, jeżeli jest to
konieczne, powinny być przekonfigurowane stosownie do
znamionowego napięcia zasilania. Jeżeli tego nie wykonano,
bezpieczniki F3, F4 lub F101, F102 mogą się przepalać.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Przyłączanie
Rys. 7-3 Transformator wentylatora (-T10), bezpieczniki transformatora
wentylatora (-F3, -F4)
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-7
Przyłączanie
03.99
7.2 Pomocnicze źródło zasilania stycznika głównego i bocznikującego
Typy E, F, G:
Złącze X9 –
zewnętrzne
zasilanie DC 24 V
sterowania
głównego
stycznika
Złącze 5 – końcówkowe zostało użyte dla podłączenia napięcia
24V celem zasilenia sterowania stycznika głównego lub
bocznikującego.
Dostarczanie tego napięcia jest wymagany w przypadku, gdy
przemiennik jest podłączony przez stycznik główny lub
bocznikujący.
Opis poszczególnych końcówek został przedstawiony poniżej.
Pozycja w listwie zaciskowej może być określona na podstawie
ogólnego schematu połączeń.
Końcówka
Określenie
Przeznaczenie
Zakres
5
4
Sterowanie stycznika
głównego
Ster. Stycz. głównego
3
2
1
Nie podłączony
0V
+24 V (in)
Sterowanie stycznika
głównego
Ster. stycz. głównego
AC 230 C,
1kVA
Nie używany
Potencjał odniesienia
0V
24 V nap. zasilania DC 24 V ≤ 3.5A
Przekroje przewodów łączących : 2.5 mm2 (AWG 12)
Tabela 7-3 Połączenia doprowadzeń zasilania zewnętrznego napięcia DC24 V
do sterowania stycznika głównego.
UWAGA
Cewka wzbudzenia stycznika głównego musi być tłumiona
ogranicznikiem przepięć, np. elementy RC.
Typ K : Złącze X9 –
zewnętrzne
zasilanie DC 24 V
sterowania
głównego
stycznika
Złącze 5 –końcówkowe zostało użyte dla podłączenia napięcia
24V celem zasilenia sterowania stycznika głównego lub
bocznikującego.
Połączenie jest łatwo dostępne, ponieważ znajduje się na szynie
poniżej kasety elektroniki napędu.
Dostarczanie tego napięcia jest wymagany w przypadku, gdy
przemiennik jest podłączony przez stycznik główny lub
bocznikujący.
Opis poszczególnych końcówek został przedstawiony poniżej.
Końcówka
Określenie
Opis
Zakres
+24 V (in)
24 V nap. zasilania
DC 24 V ≤ 4.3
1
2
3
4
5
0V
Nie podłączony
Ster. stycz. głównego
Ster. stycz. głównego
Pot. odniesienia
Nie podłączony
Ster. stycz. głównego
Ster. stycz. głównego
A
0V
AC 230V ,
1kVA
Przekroje przewodów łączących : 2.5 mm2 (AWG 12)
Tabela 7-4 Połączenia doprowadzeń zasilania zewnętrznego napięcia DC24 V
sterowania stycznika głównego (typ K).
UWAGA
7-8
Cewka wzbudzenia stycznika głównego musi być tłumiona
ogranicznikiem przepięć, np. elementy RC.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Przyłączanie
7.3 Przyłączenia zacisków sterowania
Przyłączenia
standardowe
W wersji podstawowej, napęd posiada następujące przyłącza
zacisków sterowania na karcie CUVC :
• Łącze szeregowe ( RS232 / RS485 ) dla PC albo OP1S
• Łącze szeregowe (magistrala USS, RS485)
• Złącza końcówek do podłączenia jednobiegunowego
przetwornika impulsów HTL oraz czujnika temperatury silnika
(PTC/ KTY84)
• Dwa złącza końcówek do podłączenia wejść oraz wyjść
cyfrowych i analogowych.
Rys. 7-4 Schemat pogladowy karty CUVC
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-9
Przyłączanie
03.99
Rys. 7-5 Widok ogólny standardowej listwy przyłączeniowej
7-10
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
X101 - Złącze
zacisków
sterowania
Przyłączanie
Z listwy zaciskowej złącza X101 są dostępne następujące
połączenia :
• 4 opcjonalnie zamiennie parametryzowane wejścia i wyjścia
cyfrowe,
• 3 wejścia cyfrowe,
• 24 V pomocniczego napięcia zasilającego (mak. 150 mA) dla
wejść i wyjść,
• 1 złącze szeregowe SCom2 (USS/ RS485)
Końcówka
Określenie
Przeznaczenie
Zakres
1
P24 AUX
Pomocnicze źródło zasilania
DC 24V / 150mA
2
M24 AUX
Potencjał odniesienia
0V
3
DIO1
Wejście / wyjście cyfrowe 1
24 V, 10mA / 20mA
4
DIO2
Wejście / wyjście cyfrowe 2
24 V, 10mA / 20mA
5
DIO3
Wejście / wyjście cyfrowe 3
24 V, 10mA / 20mA
6
DIO4
Wejście / wyjście cyfrowe 4
24 V, 10mA / 20mA
7
DI5
Wejście cyfrowe 5
24 V, 10mA
8
DI6
Wejście cyfrowe 6
24 V, 10mA
9
DI7
Wejście cyfrowe 7
24 V, 10mA
10
RS485 P
Połącz. Scom2 (USS/RS485)
RS485
11
RS485 N
Połącz. Scom2 (USS/ RS485)
RS485
12
M RS485
Potencjał odniesienia RS485
Przekroje przewodów łączących : 1.5 mm2 (AWG 16)
Końcówka wyprowadzenia 1 podczas instalacji znajduje się u góry.
Tabela 7-5 Złącze zacisków sterowania X101
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-11
Przyłączanie
X102 – Złącze
zacisków
sterowania
03.99
Z listwy zaciskowej złącza X102 są dostępne następujące
połączenia :
• 10 V pomocniczego napięcia zasilającego (maks. 5 mA) do
zasilania zewnętrznego potencjometru,
• 2 wejścia analogowe, mogą być używane jako wejścia
prądowe lub napięciowe,
• 2 wyjścia analogowe, być używane jako wyjścia prądowe lub
napięciowe.
Końcówka
Określenie
Przeznaczenie
Zakres
13
P 10 V
+10 V do zasilania
zewnętrznego potencjometru
+10 ± 1.3 %
Imax=5mA
14
N 10 V
- 10 V do zasilania
zewnętrznego potencjometru
-10 ± 1.3 %
Imax=5mA
15
AI 1 +
+ Wejścia analogowego 1
11 bit + znak
16
M AI 1
Masa wejścia analogowego 1
Napięcie :
17
AI 2 +
+ Wejścia analogowego 2
±10 V / Ri = 60kΩ
18
M AI 2
Masa wejścia analogowego 2
Prąd : Rin = 250kΩ
19
AO 1
Wyjście analogowe 1
10 bit + znak
20
M AO 1
Masa wyjścia analogowego 1
Napięcie :
21
AO 2
Wyjście analogowe 2
±10 V / Imax=5 mA
22
M AO 2
Masa wyjścia analogowego 2
Prąd : 0...20mA
R≥500 Ω
Przekroje przewodów łączących : 1.5 mm2 (AWG 16)
Końcówka wyprowadzenia 13 podczas instalacji znajduje się u góry.
Tabela 7-6 Złącze zacisków sterowania X102
X103 – Złącze do
podłączenia
przetwornika
impulsów
Złącze X102 zawiera opis końcówek do podłączenia przetwornika
impulsów.
Końcówka Określenie
Przeznaczenie
Zakres
23
-USS
Masa zasilania
24
Ścieżka A
Podłączenie ścieżki A
HTL jednobieg.
25
Ścieżka B
Podłączenie ścieżki B
HTL jednobieg.
26
Impuls
zerowy
Podłączenie impulsu zerowego
HTL jednobieg.
27
CTRL
Podłączenie impulsu kontrolnego
HTL jednobieg.
28
+USS
+ Zasilania przetwornika imp.
15 V Imax = 190 mA
29
- Temp
- Podłączenia czujnika
KTY84/PTC
KTY84 : 0...20 0C
30
+ Temp
+ Podłączenia czujnika
KTY84/PTC
PTC : Rzimno≤1.5 kΩ
Przekroje przewodów łączących : 1.5 mm2 (AWG 16)
Końcówka wyprowadzenia 23 podczas instalacji znajduje się u góry.
Tabela 7-7 Złącze zacisków sterowania X103
7-12
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
X300 – złącze
szeregowe
Przyłączanie
Panel operatorski OP1S lub komputer PC mogą być podłączone
przez 9 – końcówkowe gniazdo typu D.
Pin
Nazwa
Przeznaczenie
Zakres
1
Nie podłącz.
Nie podłączony
2
RS232 RxD
Odbiór danych przez RS232
RS232
3
RS485 P
Wysyłanie danych przez RS485
RS485
4
Inicjalizacja
Sygnał kontrolny do aktualizacji
oprogramowania
Sygnał cyfrowy, niski
aktywny
5
M 5V
Potencjał odniesienia dla P 5V
0V
6
P 5V
7
RS232 TxD
Nadawanie danych przez RS232
RS232
8
RS485 N
Wysyłanie danych przez RS485
RS485
9
Nie podłącz.
Nie podłączony
5V dodatkowego napięcia zasilającego + 5 V, Imax= 200 mA
Tabela 7-8 Złącze zacisków sterowania X300
Ustawienia
przełączników
(switch)
Przełącznik
S1
• otwarty
• zamknięty
S2
• otwarty
• zamknięty
S3 (1,2)
• otwarty
• zamknięty
S3 (3,4)
• otwarty
• zamknięty
S4 (1,2,3)
• zwarte 1, 3
• zwarte 2, 3
S4 (4,5,6)
•
•
zwarte 4, 6
zwarte 5, 6
Znaczenie
Łącze szeregowe Com1 (X300) : rezystor
dopasowujący
• Rezystor otwarty
• Rezystor zamknięty
Łącze szeregowe Com2 (X101 / 10, 11) :
rezystor dopasowujący
• Rezystor otwarty
• Rezystor zamknięty
Wejście analogowe 1: zmiana zadawania
wejścia prądowe / napięciowe
• Wejście napięciowe
• Wejście prądowe
Wejście analogowe 2: zmiana zadawania
wejścia prądowe/ napięciowe
• Wejście napięciowe
• Wejście prądowe
Wyjście analogowe 1: zmiana wyprowadzeń
wyjścia prądowego / napięciowego
• Wyjście napięciowe
• Wyjście prądowe
Wyjście analogowe 2: zmiana wyprowadzeń
wyjścia prądowego / napięciowego
• Wyjście napięciowe
• Wyjście prądowe
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-13
Przyłączanie
03.99
7.3 Bezpieczniki do zasilania wentylatorów
Linia zasilająca 3 AC 200 V do 230 V
Numer zam.
6SE70..
Bezpieczniki do wentylatorów
( F1 / F2 )
31-0CE60
FNQ – R – 2
31-3CE60
FNQ – R – 2
31-6CE60
FNQ – R – 2
32-0CE60
FNQ – R – 2
Producent : FNQ - R Bussman
Linia zasilająca 3 AC 380 V do 480 V
Numer zam.
6SE70..
Bezpieczniki do wentylatorów
(F3 / F4)
(F101 / F102)
ATDR 4
FNQ – R – 5
ATDR 4
FNQ – R – 5
37-0EK60
ATDR 8
FNM – 10
37-0EK60-1AA0
ATDR 4
FNQ – R5
31-0EE60
(F1 / F2)
FNQ –R-6/10
31-0EE60-1AA0
31-2EF60
FNQ – R – 2
31-2EF60-1AA0
31-5EF60
FNQ – R – 2
31-5EF60-1AA0
31-8EF60
FNQ – R – 2
31-8EF60-1AA0
32-1EG60
ATDR 2 1/2
32-1EG60-1AA0
32-6EG60
ATDR 2 1/2
32-6EG60-1AA0
33-2EG60
FNQ – R – 5
33-2EG60-1AA0
33-7EG60
FNQ – R – 5
33-7EG60-1AA0
35-1EK60
35-1EK60-1AA0
36-0EK60
36-0EK60-1AA0
Producent : FNQ – R, FNM Bussman
ATDR Gould Shawmut
7-14
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Przyłączanie
Linia zasilająca 3 AC 500 V do 600 V
Numer zam.
6SE70..
26-1FE60
Bezpieczniki do wentylatorów
(F1 / F2)
(F3 / F4)
(F101 / F102)
ATDR 3
FNQ – R – 5
ATDR 3
FNQ – R – 5
ATDR 3
FNQ – R – 5
FNQ –R-6/10
26-1FE60-1AA0
26-6FE60
FNQ –R-6/10
26-6FE60-1AA0
28-0FF60
FNQ –R-1 1/2
28-0FF60-1AA0
31-1FF60
FNQ –R-1 1/2
31-1FF60-1AA0
31-3FG60
ATDR 2 1/2
31-3FG60-1AA0
31-6FG60
ATDR 2 1/2
31-6FG60-1AA0
32-0FG60
ATDR 2 1/2
32-0FG60-1AA0
32-3FG60
ATDR 2 1/2
32-3FG60-1AA0
33-0FK60
33-0FK60-1AA0
33-5FK60
33-5FK60-1AA0
34-5FK60
34-5FK60-1AA0
Producent : FNQ – R Bussman
ATDR Gould Shawmut
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-15
Przyłączanie
03.99
Linia zasilająca 3 AC 660 V do 690 V
Numer zam.
6SE70..
26-0HF60
Bezpieczniki powietrzne
(F1 / F2)
(F3 / F4)
(F101 / F102)
FNQ –R-1 1/2
26-0HF60-1AA0
28-2HF60
FNQ –R-1 1/2
28-2HF60-1AA0
31-0HG60
FNQ – R – 5
aM14 6
FNQ – R – 5
aM14 6
FNQ – R – 5
aM14 6
FNQ – R – 5
aM14 6
FNQ – R – 5
aM14 6
31-0HG60-1AA0
31-2HG60
31-2HG60-1AA0
31-5HG60
31-5HG60-1AA0
31-7HG60
31-7HG60-1AA0
32-1HG60
32-1HG60-1AA0
33-0HK60
aM14 6
FNQ – R – 5
aM14 6
FNQ – R – 5
aM14 6
FNQ – R – 5
33-0HK60-1AA0
33-5HK60
33-5HK60-1AA0
34-5HK60
34-5HK60-1AA0
Producent : FNQ – R, FNM
UWAGA
7-16
Bussman
ATDR
Gould Shawmut
AM14
Ferraz
Napięcie 230V do zasilania wentylatora musi być podane zewnętrznie
AC 230V przez zaciski X18 1/5 na PSU.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Podłączenie
transformatora
wentylatora
Przyłączanie
Poniższa tabela pokazuje jak dostosować transformator zasilania
wentylatora do istniejącego napięcia zasilającego linii.
Znamionowe napięcie zasilające
3 AC 200 V (- 15%) 3 AC 380 V (- 15 %) 3 AC 500 V (- 15 %) 3 AC 660 V (- 15 %)
do 230 V (+15 %)
do 480 V (+ 10 %)
do 600 V (+ 10 %)
do 690 V (+ 15 %)
Napięcie
zasilania
3 AC 170 V
3 AC 200 V
3 AC 220 V
3 AC 230 V
3 AC 264 V
3 AC 325 V
3 AC 380 V
3 AC 400 V
3 AC 415 V
3 AC 425 V
3 AC 440 V
3 AC 460 V
3 AC 480 V
3 AC 500 V
3 AC 525 V
3 AC 575 V
3 AC 600 V
3 AC 660 V
3 AC 690 V
3 AC 700 V
Wykorzystanie transformatora
200 V
200 V
220 V
230 V
230 V
380 V
380 V
400 V
400 V
400 V
440 V
460 V
460 V
460 V
460 V
500 V
500 V
500 V
500 V
500 V
525 V
575 V
575 V
575 V
660 V
660 V
660 V
690 V
690 V
Tabela 7-9 Podłączenie transformatora do zasilania wentylatora
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
7-17
03.99
Parametryzacja
8 Parametryzacja
Funkcje zapisane w pamięci napędu mogą być dostosowane do
specjalnych zastosowań użytkownika przy pomocy zmian
parametrów. Każdy parametr jest identyfikowany przez podanie
jego nazwy i jego numeru. Dodatkowo wiele parametrów, oprócz
podania nazwy i numeru, posiada też indeks parametru. Te
wskazówki umożliwiają zapamiętanie kilku różnych wartości
parametrów pod jednym numerem parametru.
Numery parametrów składają się z litery i trzech cyfr. Wielkie litery
P, U, H i L przedstawiają parametry, które mogą być zmieniane, a
małe litery r, n, d i c przedstawiają parametry do podglądu
(wizualizacji), które nie mogą być zmieniane.
Przykłady
Napięcie w V członu DC
r006 = 541
Źródło Włącz/Wyłącz
(ON / OFF1)
P554.2 = 20
Nazwa parametru :
Numer parametru :
Indeks parametru :
Wartość parametru:
Nazwa parametru :
Numer parametru :
Indeks parametru :
Wartość parametru:
Człon pośredni DC
r006
Nie istnieje
541 V
Źródło Włącz/ Wyłącz
P554
2
20
Parametry mogą być zadawane na różne sposoby :
Z panelu PMU, który jest standardowo montowany na płycie
czołowej napędu,
Z panelu operatorskiego OP1S, wygodnego dla użytkownika,
Za pomocą komputera PC i programu do obsługi Simovis.
Parametry zapisane w pamięci napędu mogą być zmieniane tylko
pod pewnymi warunkami. Poniżej zostały przedstawione warunki
wstępne, które muszą zostać spełnione aby możliwa była zmiana
parametrów.
Parametr musi być parametrem, dla którego możliwa jest
zmiana. (Określony przez wielkie litery w numerze parametru).
Należy ustawić dostęp do parametrów. P053 = 6 dla
parametryzacji z PMU lub OP1S).
Napęd musi być w stanie, który pozwala na zmianę
parametrów. (Wykonać początkową parametryzację tylko przy
wyłączonym napędzie) .
Mechanizm zamka i klucza nie może włączony (Dezaktywacja
przez ponowne ustawienie nastaw fabrycznych parametrów).
8.1 Parametry zadawane z PMU
Parametryzacja z PMU napędu umożliwia operatorowi
przeprowadzenie parametryzacji, kontrolę i wizualizację
parametrów przemiennika i falownika oraz bezpośrednie
wpływanie na sam napęd. Panel PMU to integralna część
napędów standardowych. Posiada cztero-cyfrowy siedmiosegmentowy wyświetlacz i kilka przycisków.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
8-1
Parametryzacja
03.99
przycisk
„w górę”
wyświetlacz
7-segmentowy
przycisk zmiany
kierunku
Status napędu
Alarmy i błędy
przycisk zał.
Numery
parametrów
przycisk do przeł.
poziomu obsługi
przycisk wył.
przycisk
„w dół”
Rys. 8-1 Parametryzacja napędu z panelu PMU
Przycisk
Znaczenie
Przycisk załącz
•
Przycisk wyłącz
•
Przycisk zmiany
kierunku
•
Indeksy
parametrów
Wartości
parametrów
Funkcja
•
Załączanie przemiennika (załącza silnik).
Jeśli jest błąd: powrót do wyświetlania błędu.
Wyłączanie przemiennika WYŁ 1, WYŁ 2 lub WYŁ 3 (od
P554 do P560), zależnie od ustawienia parametrów.
Zmiana kierunku wirowania pola po odpowiednim
ustawieniu parametrów. Polecenie musi zostać załączone
przez odpowiednie ustawienie parametrów P571 i P572.
• Przełączanie kolejno pomiędzy numerem parametru,
Przycisk do
indeksem i wartością parametru (polecenie działa po
zmiany poziomu
zwolnieniu przycisku).
obsługi
• Jeżeli jest wyświetlany błąd : do zatwierdzenia błędu
Przycisk „w górę” Dla powiększania wyświetlanej wartości :
• Krótkie naciśnięcie = jednokrokowy przyrost
• Długie naciśnięcie = szybki przyrost
Przycisk „w dół” Dla zmniejszenia wyświetlanej wartości :
• Krótkie naciśnięcie = jednokrokowe zmniejszanie
• Długie naciśnięcie = szybkie zmniejszanie
• Jeżeli jest aktywny poziom numeru parametrów : skok tam i
Trzymanie
z powrotem między ostatnio wybranym numerem parametru i
przycisku P i
wielkością wyświetlaną (r000).
naciśnięcie „w
• Jeżeli wyświetlany jest błąd : dla przełączenia się do
górę”
poziomu numeru parametrów.
• Jeżeli aktywny jest poziom wartość parametrów : dla
przesuwania wyświetlanej wartości na wyświetlaczu o jedną
cyfrę w prawo jeżeli wartość parametru nie może być
wyświetlona na 4-cyfrowym wyświetlaczu (cyfra z lewej
strony miga jeżeli są jeszcze z lewej strony jakiekolwiek inne
niewidziane cyfry)
• Jeżeli jest aktywny poziom numeru parametrów : skok
Trzymanie
bezpośrednio do wielkości wyświetlanej (r000).
przycisku P i
• Jeżeli aktywny jest poziom wartość parametrów : dla
naciśnięcie „w
przesuwania wyświetlanej wartości na wyświetlaczu o jedną
dół”
cyfrę w lewo jeżeli wartość parametru nie może być
wyświetlona na 4-cyfrowym wyświetlaczu (cyfra z prawej
strony miga jeżeli są jeszcze z prawej strony jakiekolwiek
inne niewidziane cyfry)
Tabela 8-1 Działanie przycisków na panelu operatorskim PMU
8-2
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Parametryzacja
Przycisk poziomu
obsługi (P)
Ponieważ PMU ma tylko cztero-cyfrowy siedmio-segmentowy
wyświetlacz, 3 cyfry opisują zatem takie elementy parametrów jak:
• Numer parametru,
• Indeks parametru (jeżeli parametr ma indeks) i
• Wartość parametru.
Elementy te nie mogą być wyświetlane w tym samym czasie. Z
tego powodu, należy przełączać się pomiędzy indywidualnymi
opisami elementów przez użycie przycisku przełączania (P). Po
wybraniu odpowiedniego poziomu, zmiana może być wykonana
przez użycie przycisków „w górę” lub „w dół”.
Numer parametru
Przyciskiem przełączania
można zmieniać :
• od numeru parametru
do indeksu parametru,
• od indeksu parametru
do wartości parametru,
Indeks
Wartość
• od wartości parametru
parametru
parametru
do numeru parametru.
Jeżeli parametr nie posiada
indeksu, można
bezpośrednio przejść do
wartości parametru.
UWAGA
Jeżeli dokonana zostanie zmiana wartości parametru, efekt tej
zmiany jest natychmiastowy. To tylko w przypadku parametrów z
potwierdzeniem (zaznaczonych w wykazie parametrów przez
gwiazdkę ‘*’) zmiana staje się efektywna dopiero po zmianie
wartości parametru na numer parametru (wyjście do poziomu
numeru parametrów).
Zmiany parametrów dokonywane przy użyciu PMU, już od
pierwszego naciśnięcia przycisku P, są zawsze bezpiecznie
zapisywane w pamięci EEPROM (ochrona w przypadku przerwy w
dopływie zasilania).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
8-3
Parametryzacja
Przykład
03.99
Następujący przykład pokazuje poszczególne kroki operatora,
który przy użyciu PMU przeprowadza ponowne ustawienie nastaw
fabrycznych parametrów.
Ustawienie parametru P053 na wartość 0002, aby uzyskać dostęp do parametrów
Wybór parametru P060
Ustawienie P060 na wartość 0002 i wybór menu „Nastawy ustalone”
Wybór parametru P970
Ustawienie P970 na wartość 0000 i rozpoczęcie wprowadzania nastaw fabrycznych
8-4
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Parametryzacja
8.2 Parametry zadawane przez panel operatorski OP1S
Operatorski panel sterowniczy (OP1S) jest opcjonalnym
przyrządem wejściowo/wyjściowym, który może być używany do
parametryzacji i uruchamiania napędu. Tekst ukazujący się na
wyświetlaczu bardzo ułatwia parametryzację.
Panel OP1S posiada pamięć i trwale może zapamiętywać
kompletne zestawy parametrów. To dlatego może być używany
dla archiwizowania ustawień parametrów. Najpierw jednak
zestawy parametrów muszą zostać odczytane (upread) z napędu.
Zapamiętane zestawy parametrów mogą być też przeniesione
(download) do innego napędu.
Panel OP1S i napęd, z którym pracuje komunikują się z się ze
sobą nawzajem przez łącze szeregowe (RS485), przy użyciu
protokółu USS. Podczas komunikacji, panel OP1S przyjmuje
funkcję nadrzędną (master), podczas gdy połączony napęd
przyjmuje funkcję podrzędną (slave).
Panel OP1S może pracować przy prędkości transmisji 9.6 kBd
oraz 19.2 kBd, i jest zdolny do komunikowania się z 32
jednostkami podrzędnymi (slave)(adresuje od 0 do 31–razem 32).
To dlatego może być używane w połączeniu point-to-point (np.
podczas początkowej parametryzacji ) lub zgodnie z konfiguracją
magistrali.
Wyświetlany tekst może byś przedstawiany w jednym z pięciu
różnych języków (niemiecki, angielski, hiszpański, francuski,
włoski). Wybór języka wymaga wybrania odnośnego parametru.
Numery
zamówieniowe
Elementy składowe
OP1S
Kabel łączący 3 m
Kabel łączący 5 m
Adapter do zainstalowania w drzwiach
szafy razem z kablem 5m
UWAGA
Nastawy parametrów napędów połączonych z panelem OP1S są
podawane zgodnie z dokumentacją napędu (Kompendium).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Numer zamówieniowy
6SE7090-0XX84-2FK0
6SX7010-0AB03
6SX7010-0AB05
6SX7010-0AA00
8-5
Parametryzacja
03.99
Wyświetlacz LCD
4 linie x 16 znaków
Złącze 9-cio
końcówkowe
typu D z tyłu
panelu
Dioda czerwona
Dioda zielona
Przycisk włącz
Przycisk wyłącz
Przycisk wolny
bieg
Przycisk do
zmiany kierunku
Przycisk w „górę”
Przycisk w „dół”
Przycisk zmiany
poziomu zadawania
0 do 9 : numery
przycisków
Przycisk reset
Zmiana znaku
Rys. 8-2 Wygląd operatorskiego panelu rozszerzającego OP1S
Rys. 8-3 Operatorski panel rozszerzający OP1S podłączony do napędu
8-6
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Parametryzacja
UWAGA
Przycisk
W stanie po dostarczeniu lub po wykonaniu ponownego
ustawienia parametrów do nastaw fabrycznych, połączenie pointto-point może być przeprowadzone przez OP1S bez
wcześniejszych przygotowań i parametryzacji.
Znaczenie
Funkcja
Przycisk załącz • Załączanie przemiennika (załącza silnik). Funkcja musi zostać
załączona przez parametryzację.
Przycisk wyłącz • Wyłączanie przemiennika WYŁ 1, WYŁ 2 lub WYŁ 3, zależnie
Przycisk trucht
Przycisk zmiany
kierunku
Przycisk do
zmiany
poziomu obsługi
Przycisk
kasujący (reset)
Przycisk „w
górę”
Przycisk „w dół”
Przycisk zmiany
znaku
do
Numery
przycisków
od ustawienia parametrów. Funkcja musi zostać załączona
przez parametryzację.
• Dla truchtu z wartością nastawioną truchtu 1 (efektywny tylko
wtedy, gdy napęd jest w stanie "gotów do pracy"). Funkcja musi
zostać załączona przez parametryzację.
• Zmiana kierunku wirowania pola po odpowiednim ustawieniu
parametrów.
Funkcja
musi
zostać
załączona
przez
parametryzację.
• Poprzez wybór menu, umożliwia sekwencyjne przełączanie
kolejno pomiędzy numerem parametru, indeksem i wartością
parametru. Aktualny poziom jest wyświetlany w miejscu kursora
na wyświetlaczu LCD (polecenie jest podawane do skutku po
puszczeniu przycisku).
• Dla podawania wartości liczbowych.
• Wyjście z menu poziomów
• Jeżeli jest wyświetlany błąd, to dla potwierdzenia błędu.
Funkcja musi zostać załączona przez parametryzację.
Dla powiększania wyświetlanej wartości :
• Krótkie naciśnięcie = jednokrokowy przyrost
• Długie naciśnięcie = szybki przyrost
• Jeżeli jest aktywny potencjometr silnika, dla zwiększania
wartości zadanej. Funkcja musi zostać załączona przez
parametryzację.
Dla zmniejszenia wyświetlanej wartości :
• Krótkie naciśnięcie = jednokrokowe zmniejszenie
• Długie naciśnięcie = szybkie zmniejszenie
• Jeżeli jest aktywny potencjometr silnika, dla zmniejszania
wartości zadanej. Funkcja musi zostać załączona przez
parametryzację.
• Zmiana znaku pozwala na wprowadzanie ujemnych
(przeciwnych) wartości.
• Zadawanie numeryczne.
Tabela 8-2 Działanie przycisków na panelu OP1S
UWAGA
Zmiany wartości parametrów, staną się efektywne dopiero po
zatwierdzeniu przyciskiem przełączania (P).
Parametry zmieniane przy użyciu OP1S, od momentu wciśnięcia
przycisku P, są zawsze bezpiecznie zapisywane w pamięci
EEPROM (ochrona w przypadku przerwy w dopływie zasilania).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
8-7
Parametryzacja
03.99
Niektóre parametry mogą też być wyświetlane bez numeru
parametru, np. Podczas szybkiej parametryzacji lub jeżeli zostały
wybrane "Nastawy zadane". W tym przypadku, parametryzacja
jest wykonywana z różnych pod - menu.
Przykład postępowania, celem przywrócenia nastaw
fabrycznych.
Wybór nastaw zadanych
Wybór nastaw fabrycznych
Rozpoczęcie ustawiania wartości fabrycznych parametrów
UWAGA
Nie jest możliwym rozpoczęcie ustawiania wartości fabrycznych
parametrów w stanie “PRACA” napędu.
8.3 Parametryzacja przez załadowanie parametrów (download)
Operatorski pulpit sterowniczy OP1S jest zdolny do odczytania
Załadowanie
parametrów (upread) zapisanych w pamięci napędu oraz do ich
parametrów
(download) z OP1S zapamiętania. Te zestawy parametrów mogą być następnie
przenoszone do innych napędów przez załadowanie. Załadowanie
z OP1S jest preferowaną metodą parametryzacji prze obsługę w
przypadku wymiany napędów.
Podczas załadowywania z OP1S , przyjmuje się, że napędy są w
stanie jak po dostarczeniu. Parametry definicji sekcji mocy nie są
bowiem przenoszone (odniesienie do rozdziału "Szczegółowa
parametryzacja, definicja sekcji mocy").
8-8
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Parametryzacja
Przy wykorzystaniu funkcji "OP : załadowanie", parametry
zapamiętane w OP1S mogą być przesyłane do połączonego
napędu odbiorczego (slave). W menu podstawowym, funkcję
"OP:załadowanie" wybiera się przyciskami „góra” lub „dół” i
aktywuje ją za pomocą przycisku " P ".
Przykład : Wybór i aktywacja funkcji "Załadowanie" parametrów (download)
Należy wybrać jeden z zestawów parametrów zapamiętanych w
OP1S, wykorzystując przyciski „góra” lub „dół” (wyświetlany w
drugiej linii). Wybrany identyfikator ID musi zostać potwierdzony
przyciskiem "P". ID napędu odbiorczego (slave) może teraz być
wyświetlony przy pomocy przycisków „góra” lub „dół” (zobacz
rozdział "ID nap. odb."). Naciśnięcie przycisku "P" uruchamia
procedurę "Załadowania". Podczas wykonywania ładowania,
panel OP1S wyświetla aktualnie zapisywane parametry.
Przykład : Wybór ID i rozpoczęcie procedury "załadowania" parametrów
Naciśnięcie przycisku "reset", w każdej chwili może zatrzymać
procedurę załadowania parametrów. Jeżeli załadowanie zostało w
pełni wykonane, pojawia się wiadomość "Download ok" i ekran
powraca do menu podstawowego.
Jeżeli wybrano dane do załadowania, i jeżeli identyfikacja
zapisanych zestawów danych nie zgadza się z identyfikacją
podłączonego napędu, przez ok. 2 sek. pojawia się komunikat o
błędzie. Operator zostaje zapytany o przerwanie załadowania.
Tak : procedura załadowania zostaje przerwana.
Nie : procedura załadowania jest kontynuowana.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
8-9
03.99
Proces parametryzacji napędu
9 PROCES PARAMETRYZACJI NAPĘDU
Rozdział pod tytułem „Proces parametryzacji napędu” opisuje
sposób nastawy parametrow celem uruchomienia SIMOVERT
MSTERDRIVES.
Dodatkowo przed rozpoczęciem procesu parametryzacji
użytkownik powinien zapoznać się z rozdziałem 3 (Pierwsze
uruchomienie) oraz rozdziałem 8 (Parametryzacja) w instrukcji
obsługi.
Poszczególne kroki parametryzacji zostały podzielone
pomiędzy różne kategorie:
♦ Kasowanie parametrów i powrót do nastaw fabrycznych (9.1)
♦ Procedura szybkiej parametryzacji (9.2)
♦ Parametryzacja szczegółowa (9.3)
Wykasowanie
parametrów i
powrót do nastaw
fabrycznych
Nastawa fabryczna jest określana wstępnie w stanie
inicjalizacji wszystkich parametrów napędu. Napędy są
dostarczane z takim ustawieniem. Szczegółowy opis jest
podany w punkcie 9.1.
Procedury szybkiej Procedury szybkiej parametryzacji mogą być zawsze
parametryzacji
stosowane gdy są znane dokładne warunki zastosowania
jednostek i nie są wymagane żadne obszerne testy z
dodatkową korekcją parametrów.
Wymienione poniżej procedury szybkiej parametryzacji
zostały opisane w punkcie 9.2:
1 . Parametryzacja z nastawami użytkownika
(Ustalone nastawy lub nastawy fabryczne, P060 = 2)
2 . Parametryzacja z zestawem parametrów zapisanych w
pliku ( załadowanie parametrów, P060 = 6 )
3 . Parametryzacja z wykorzystaniem modułów parametrów
(szybka parametryzacja, P060 = 3)
Zależnie od specyfiki warunków zewnętrznych każdorazowo
może zostać wykonywana parametryzacja szczegółowa lub
parametryzacja szybka z jednym z wyszczególnionych
powyżej punktów .
Aktywując nastawę ( P060 = 2 ), parametry napędu mogą
ponownie otrzymać wartości pierwotne.
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-1
Proces parametryzacji napędu
Parametryzacja
szczegółowa
03.99
Parametryzacja szczegółowa powinna być zastosowana w
przypadkach, gdy nie są znane wcześniej dokładnie warunki
zastosowania jednostek a miejscu pracy napędu muszą
zostać wykonane szczegółowe nastawy parametrów np.
podczas wstępnego uruchamiania.
Opis parametryzacji szczegółowej zawarty w punkcie 9.3 jest
podzielony na następujące główne punkty:
1 . Określenie modułu mocy ( P060 = 8 )
2 . Określenie kart sterujących ( P060 = 4 )
3 . Ustawianie napędu ( P060 = 5 )
4 . Dostosowanie poszczególnych funkcji.
Rys. 9-1 Parametryzacja szczegółowa i parametryzacja szybka
9-2
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
9 . 1 Kasowanie parametrów i powrót do nastaw fabrycznych
Nastawy fabryczne wszystkich parametrów są definiowane w
stanie początkowym napędu. Jednostki są dostarczane z tym
nastawami. Można przywracać ten początkowy stan w każdej
chwili przez ponowny powrót parametrów do nastaw
fabrycznych, a napęd jest dostarczany właśnie z możliwością
odrzucenia wszystkich zmian parametrów. Podczas kasowania
parametrów i powrotu do nastaw fabrycznych nie zmienione
pozostają parametry określające sekcję mocy, definiujące opcje
technologiczne, a także licznik godzin pracy i pamięć błędów.
Numer parametru
P070
P072
P073
P366
Nazwa parametru
Numer zamówieniowy 6SE70..
Prąd znamionowy przemiennika
Moc znamionowa przemiennika
Wybór sposobu kasowania parametrów
Tabela 9-1 Parametry, które nie zostają zmienione po powrocie do nastaw
fabrycznych
UWAGA
Parametry, które przy nastawach fabrycznych są zależne od
parametrów przemiennika lub silnika mają umieszczone w
diagramach blokowych dodatkowe oznaczenie ‘(~)’.
Przyznanie dostępu do zmian parametrów
6 : Dopuszcza zmianę parametrów z PMU oraz przez
interfejs szeregowy SCom1 ( OP1S i komputer PC )
Menu wyboru " Nastaw ustalonych"
Sposób
kasowania
fabrycznych
parametrów
do
nastaw
0: standardowy z PMU, wartość zadana z MOP (BICO1)
1: standardowy z OP1S, wartości zadane z nastaw wartości
ustalonych (BICO1)
2: jednostki szafowe z OP1S, wartości zadane z nastaw
wartości ustalonych (BICO1)
3: jednostki szafowe z PMU, wartość zadana z MOP ( BICO1)
4: jednostki szafowe z OP1S i NAMUR (SCI), wartość zadana
z MOP (potencjometr silnika) BICO1
Notatka: ten parametr został poprawnie ustawiony przed
dostawą napędu i powinien zostać zmieniony tylko w
wyjątkowych przypadkach.
Dla p. 0 i 3: W zestawie danych BICO 2 aktywacja/
deaktywacja może zostać przeprowadzona przez listwę
zaciskowa a wartość zadana uwarunkowana od nastaw
ustalonych (405)
Napęd kasuje
parametry, zostawia
grupę „Nastaw
ustalonych”
Ustawienie kasowania parametrów
0 : reset parametrów
1 : brak zmiany parametrów
Rys. 9-2 Procedura powrotu do nastaw fabrycznych
Siemens AG 6SE7087-6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-3
Proces parametryzacji napędu
03.99
Nastawy fabryczne zależne od parametru P366
Para- Opisu parametru
metry na panelu OP1S
zależne od
P366
Src =źródło
Nastawy
fabryczne z
PMU
Nastawy
fabryczne z
OP1S
Jednostki
szafowe z
OP1S lub
listwy
zaciskowej
Jednostki
szafowe z
PMU lub
listwy
zaciskowej
Jednostki
szafowe z
zacisków
(SCI)
NAMUR
P366 = 0
P366 = 1
P366 = 2
P366 = 3
P366 = 4
BICO1
(i001)
BICO2
(i002)
BICO1
(i001)
BICO2
(i002)
BICO1
(i001)
BICO2
(i002)
BICO1
(i001)
BICO2
(i002)
BICO1
(i001)
BICO2
(i002)
P443
Src Głównej wart zad
KK058
KK040
KK040
KK040
KK040
KK040
KK058
KK040
KK058
K4102
P554
Src ON/OFF1
B0005
B0022
B2100
B0022
B2100
B0022
B0005
B0022
B2100
B4100
P555
Src OFF2
B0001
B0020
B0001
B0020
B0001
B0001
B0001
B0001
B0001
B0001
P556
Src OFF2
B0001
B0001
B0001
B0001
B0001
B0001
B0001
B0001
B0001
B4108
P565
Src1 Reset błędu
B2107
B2107
B2107
B2107
B2107
B2107
B2107
B2107
B2107
B2107
P566
Src2 Reset błędu
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B4107
B4107
P567
Src3 Reset błędu
B0000
B0018
B0000
B0018
B0000
B0010
B0000
B0010
B0000
B0000
P568
Src Trucht Bit0
B0000
B0000
B2108
B0000
B2108
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
P571
Src Obroty w prawo
B0001
B0001
B2111
B0001
B2111
B0001
B0001
B0001
B2111
B4129
P572
Src Obroty w lewo
B0001
B0001
B2112
B0001
B2112
B0001
B0001
B0001
B2112
B4109
P573
Src MOP Góra
B0008
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0008
B0000
B2113
B4105
P574
Src MOP Dół
B0009
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0009
B0000
B2114
B4106
P575
Src Brak błędu zewn1
B0001
B0001
B0001
B0001
B0018
B0018
B0018
B0018
B0018
B0018
P588
Src Brak ostrzeż zewn1
B0001
B0001
B0001
B0001
B0020
B0020
B0020
B0020
B0020
B0020
P590
Src Danych BICO
B0014
B0014
B0014
B0014
B0012
B0012
B0012
B0012
B4102
B4102
P651
Src Wyj cyfrowe 1
B0107
B0107
B0107
B0107
B0000
B0000
B0000
B0000
B0107
B0107
P652
Src Wyj cyfrowe 2
B0104
B0104
B0104
B0104
B0000
B0000
B0000
B0000
B0104
B0104
P653
Src Wyj cyfrowe 3
B0000
B0000
B0000
B0000
B0107
B0107
B0107
B0107
B0000
B0000
P693.1
SCI wyj analogowe 1
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
KK020
KK020
P693.2
SCI wyj analogowe 2
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0022
K0022
P693.3
SCI wyj analogowe 3
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0000
K0024
K0024
P698.1
Src SCI wyj cyfrowe 1
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0100
B0100
P698.2
Src SCI wyj cyfrowe 2
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0120
B0120
P698.3
Src SCI wyj cyfrowe 3
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0108
B0108
P698.4
Src SCI wyj cyfrowe 4
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0000
B0107
B0107
P704.3
SCom TlgOFF
0ms
0ms
0ms
0ms
0ms
0ms
0ms
0ms
100ms
100ms
P796
Wartość porównania
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2.0
2.0
P797
Histereza porównania
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.0
1.0
P049.4
Wybór wyśw. na OP1S
r229
r229
P405
P405
P405
P405
r229
r229
r229
r229
Tabela 9-2 Nastawy fabryczne zależne od parametru P366
Pozostałe nastawy fabryczne nie są zależne od P366 i mogą
być brane z wykazu listy parametrów lub z diagramów
blokowych ( w Kompendium ) .
Nastawy fabryczne dla Indeksu 1 (i001) poszczególnych
parametrów są zamieszczone na liście parametrów.
9-4
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Znaczenia binektorów i konektorów dla nastaw fabrycznych :
Wejście
B0000
B0001
B0005
B0008
B0009
B0010
B0012
B0014
B0016
B0018
B0020
B0022
B0100
B0104
B0107
B0108
B0120
B2100
...
B2115
B4100
...
B4115
r229
Opis
Binektor 0
Binektor 1
PANEL PMU WŁĄCZ/WYŁĄCZ
POTENCJOMETR SILNIKA GÓRA
POTENCJOMETR SILNIKA DÓŁ
Wejście cyfrowe 1
Wejście cyfrowe 2
Wejście cyfrowe 3
Wejście cyfrowe 4
Wejście cyfrowe 5
Wejście cyfrowe 6
Wejście cyfrowe 7
GOTÓW DO ZAŁĄCZENIA
PRACA
BRAK BŁĘDU
BRAK WYŁĄCZENIA OFF2
PORÓWNANIE NAPIĘCIA
SCom1 SŁOWO1 Bit0
SCom1 SŁOWO1 Bit15
SCI 1 Sl1 WEJŚCIE CYFROWE
Diagram funkcyjny
( w Kompendium )
-15.4-15.4-50.7-50.7-50.7-90.4-90.4-90.4-90.4-90.4-90.4-90.4-200.5-200.5-200.6-200.5-200.5-100.8-100.8-Z10.7- / -Z30.4-
K0022
K0024
KK0040
KK0058
-Z30.8- 360.4- / -361.4- / 362.4- / - 363.4 - / 364.4 USTALONA WARTOŚĆ ZADANA 5
-290.3PRĘDKOŚĆ (wygładzona)
-350.8- / -351.8 - / 352.8PRĄD WYJSCIOWY (wygładzony)
- 285.8 - / -286.8MOMENT (wygładzony)
-285.8USTALONA WARTOŚĆ ZADANA PRĄDU
-290.6POTENCJOMETR SILNIKA (wyjście)
-300.8-
Bxxxx =
Binector =
Kxxxx =
Connector =
Łącznik
P405
KK0020
SCI1 Sl 1 WEJŚCIE CYFROWE
n/f(ustawianie, wygładzanie)
swobodnie dający się przenieść sygnał cyfrowy
(wartości 0 i 1)
swobodnie dający się przenieść sygnał 16-bitowy
(4000h=100 %)
KKxxxx = Podwójny łącznik = swobodnie dający się przenieść sygnał 32-bitowy
(4000 0000h = 100 %)
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-5
Proces parametryzacji napędu
03.99
Nastawy fabryczne pozwalające na użycie binektorów do sterowania
wejść cyfrowych :
Wykorzystanie binektorów B0010 do B0017 do sterowania wejściami
cyfrowymi (wejścia cyfrowe 1 do 4) pozbawia możliwości użycia tych
binektorów do sterowania odpowiadającymi wyjściami cyfrowymi!
P366
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
Dane BICO
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
B0010
P567
B0012
B0014
P590
P590
P590
P590
P590
P567
P590
P590
P590
B0016
P580
P580
P580
B0018
P567
P567
P575
P575
P575
P575
P575
P575
B0020
P555
P555
P588
P588
P588
P588
P588
P588
B0022
P554
P554
P554
P580
P580
P554
Główne parametry nastaw fabrycznych :
Parametr
Opis
(Kompendium)
wejściowy
9-6
Diagram funkcyjny
P554
Źródło Włącz/Wyłącz
- 180 -
P555
Źródło OFF2 (elektryczne)
- 180 -
P567
Źródło kasowania błędu
- 180 -
P575
Źródło braku zewn. błędu 1
- 180 -
P580
Źródło nastaw zadanych Bit0
- 190 -
P588
Źródło braku zewn. ostrzeż. 1
- 190 -
P590
Źródło danych BICO
- 190 -
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
9.2 Procedury szybkiej parametryzacji
Przedstawione poniżej procedury szybkiej parametryzacji
używane są zawsze w przypadkach, gdzie dokładnie znamy
warunki zastosowania napędów i nie ma potrzeby
przeprowadzenia obszernych prób w celu odpowiedniej
korekcji parametrów. Typowe przykłady zastosowań szybkiej
parametryzacji to instalowanie napędów w standardowych
maszynach lub gdy zachodzi potrzeba wymiany napędu.
9.2.1 Parametryzacja z nastawami użytkownika
Podczas parametryzacji, wybierając ustalone nastawy
użytkownika, parametry napędu są opisywane wartościami
trwale zapisanymi do pamięci oprogramowania. W tym
sposobie, jest możliwe wykonanie kompletnej parametryzacji
napędu w jednym kroku procedury tylko przez wprowadzenie
zmian kilku parametrów.
Specyficzne nastawy użytkownika nie zostały zawarte w
standardowym oprogramowaniu sprzętowym ; muszą zostać
przekompilowane zgodnie ze specyfikacją dla potrzeb klienta.
Wskazówka
Jeśli są państwo zainteresowani wykonaniem ustalonych
nastaw dostosowanych do własnych wymagań, prosimy o
kontakt z najbliższym biurem Simensa.
Menu wybór „Nastaw ustalonych”
Sposób kasowania parametrów do nastaw fabrycznych
0...4: Nastawy fabryczne
5: Nastawy użytkownika 1 (aktualne z P366=0)
6: Nastawy użytkownika 2 (aktualne z P366=0)
.
.
10: Podnosi się zależnie od wyposażenia
Napęd wykonuje
reset parametrów i
zostawia menu
"Nastaw ustalonych"
Ustawienie kasowania parametrów
0 : reset parametrów
1 : brak zmiany parametrów
Rys. 9-3 Procedura blokowa parametryzacji z nastawami użytkownika
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-7
Proces parametryzacji napędu
03.99
9.2.2 Parametryzacja przez załadowanie parametrów z pliku (ładowanie P060=6)
Załadowanie
parametrów
(download)
Podczas parametryzacji z załadowaniem parametrów,
wartości tych parametrów zapamiętane wcześniej w pamięci
napędu nadrzędnego (Master), zostają przetransmitowane
do napędu konfigurowanego przez interfejs szeregowy.
Poniższe urządzenia mogą pracować jako jednostki
nadrzędne (Master) :
1. OP1S operatorski panel sterowniczy
2 . Komputer PC z oprogramowaniem Simovis
3 . Elementy automatyki ( np. Simatic )
Do transmisji parametrów mogą zostać użyte interfejsy
szeregowe SCom1 lub SCom2 z protokołem USS dla
napędów podstawowych oraz interfejsy szeregowe magistrali
komunikacyjnych (np. karta CBP dla PROFIBUS DP).
Po załadowaniu parametrów, wszystkie parametry do
których mamy dostęp mogą zostać ustawione na nowe
wartości .
Rys. 9-4 Transfer parametrów z różnych źródeł
9-8
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Załadowanie
parametrów
z OP1S
Proces parametryzacji napędu
Operatorski panel sterowniczy OP1S jest zdolny do
odczytania parametrów z napędu i do ich zapisania w swojej
pamięci. Te zestawy parametrów mogą być następnie
przenoszone do innych napędów przez załadowanie.
Ładowanie parametrów z OP1S jest preferowaną metodą
parametryzacji przez obsługę serwisową podczas wymiany
napędów.
Podczas ładowania z OP1S, przyjmuje się że napędy są w
takim stanie jak po dostarczeniu. Bowiem parametry
definiujące sekcję mocy nie są transferowane. (odnosi się to
do sekcji "Parametryzacja szczegółowa, definicja sekcji
mocy")
Numer parametru
P060
P070
P072
P073
Nazwa parametru
Wybór menu
Nr zamówieniowy 6SE70..
Prąd znamionowy przemiennika
Moc znamionowa przemiennika
Tabela 9-3 Parametry, które nie zostają zamienione podczas załadowania
parametrów
Operatorski panel sterowniczy OP1S także zapamiętuje i
transferuje parametry za pomocą konfigurowanego interfejsu
USS (P700 do P704). Zależenie od parametryzacji napędu,
podczas której maiło miejsce pierwotne odczytanie zestawów
parametrów, komunikacja między OP1S i napędem, po
wykonaniu załadowania może zostać przerwana w wyniku
zmian parametrów konfigurujących interfejs. Wznowienie
komunikacji wymaga przerwania połączenie pomiędzy OP1S i
napędem (odłączyć OP1S albo przewód łączący). OP1S jest
wtedy na nowo inicjalizowany i po krótkim czasie dostosowuje
się do wykonanych zmian podczas parametryzacji przez
zapamiętany algorytm poszukiwania.
Załadowanie
parametrów przez
oprogramowanie
komunikacyjne
SIMOVIS
Używając programu Simovis PC, można odczytywać
ustawienia parametrów napędu, zapamiętywać ich na dysku
twardym komputera albo na dyskietce i przenosić ich z
powrotem do napędu przez załadowanie parametrów
(download). Jest tutaj dodatkowa możliwość edycji
parametrów w stanie rozłączenia (off-line) i tworzenia plików
parametrów specjalnie do swoich zastosowań. Te pliki nie
muszą zawierać kompletnego zakresu parametrów. Mogą być
natomiast ograniczone do parametrów, które dotyczą
poszczególnych zastosowań.
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-9
Proces parametryzacji napędu
UWAGA
03.99
Przeprowadzenie parametryzacji napędu przez załadowanie
parametrów (download) może być wykonane jeżeli napęd,
przed transferem danych jest w stanie "Gotów do
załadowania" (Download). Przejście do tego stanu jest
dokonywane przez wybór w menu parametru P060 stanu
"Załadowanie"(download).
Parametr P060 zostaje automatycznie ustawiony na wartość 6
gdy funkcja załadowania była zaktywowała z OP1S lub z
programu Simovis.
Jeżeli jednostka sterująca napędu została wymieniona, sekcja
definicji mocy musi zostać sprawdzona i skorygowana zanim
wykonywany zostanie transfer pliku parametrów.
Jeżeli jest przenoszona tylko część wykazu parametrów przez
załadowanie, to parametry z poniższej tabeli muszą również
zostać przetransferowane, bowiem to automatyczne
ustawienie podczas konfiguracji napędu służy jako informacja
wejściowa innym parametrom. Podczas załadowania
”download” to automatyczne dostosowanie nie jest to
wykonywane.
Numer
parametru
Nazwa parametru
P109
Liczba par biegunów
P352
Częstotliwość odniesienia = P353 x P109 / 60
P353
Częstotliwość odniesienia = P352 x 60 / P109
Tabela 9-4 Parametry, który zawsze muszą być załadowana podczas
„Załadowania”
Ustawienie parametru P115=1 w stanie załadowania
wykonanie
automatycznej
”download”
powoduje
parametryzacji ( stosownie do wartości parametru P114).
Podczas
automatycznej
parametryzacji
odbywa
się
optymalizacja regulatora stosownie do danych silnika.
Jeżeli następujące parametry zostały zmienione podczas
załadowania ”download” to nie są one obliczane powtórnie
podczas automatycznej parametryzacji:
P116, P128, P215, P216, P217, P223, P235, P236, P240,
P259, P278, P279, P287, P295, P303, P313, P396, P471,
P525, P602, P603.
9-10
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
9.2.3 Parametryzacja modułowa (szybka parametryzacja, P060 = 3 )
Pierwotnie zdefiniowane funkcje wyznaczające moduły
parametrów są zapamiętane w napędzie. Te moduły
parametrów mogą być połączone z sobą nawzajem, zatem jest
możliwe dostosowywanie napędu do konkretnych aplikacji
przez wykonanie odpowiednich kroków parametryzacji. Nie jest
wymagana tutaj szczegółowa wiedza do kompletnego
ustawienia parametrów napędu.
Moduły parametrów są dostępne w następujących grupach
funkcji:
1. Silniki ( wejście danych znamionowych z automatyczną
parametryzacją w otwartej pętli sterownia oraz w układzie
zamkniętym)
2. Otwarta i zamknięta pętla układu sterownia
3. Wartość zadana i źródła rozkazów sterowania
Celem efektywnego przeprowadzenia parametryzacji należy
dokonać wyboru modułu parametrów dla każdej grupy funkcji a
następnie rozpocząć szybką parametryzację. Zgodnie z
wyborem
niezbędne
parametry
napędu
zaczynają
funkcjonować. Parametry silnika i stosowne ustawienia
kontrolera
zostają
automatycznie
obliczone
podczas
automatycznej parametryzacji ( P115 = 1 ).
UWAGA
Parametryzacja z modułami parametrów zostaje wykonana
tylko w ustawieniach danych BICO 1, funkcji i zestawie danych
silnika 1.
Szybka
parametryzacja
odnosi
skutek
w
stanie
"załadowania"(download) przemiennika.
Odkąd szybka parametryzacja zawiera nastawy fabryczne to
wszystkie poprzednie parametry zostają stracone.
Szybka parametryzacja zawiera skrócone ustawienia napędu
(np. przetwornik impulsów zawsze ma przypisaną liczbę
pulsów równą 1024). Kompletny sposób postępowania jest
podany w dziale "Nastawy napędu" (Drive setting).
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-11
Proces parametryzacji napędu
Moduły bloków
funkcyjnych
03.99
Moduły bloków funkcyjnych są pokazywane według
określonego schematu blokowego dla modułów parametrów
zapamiętanych w oprogramowaniu napędu (software). Na
pierwszych stronach przedstawione są :
• Wartości zadane i źródła sterowania (karty od s0 do s81)
• Wyjścia analogowe i wyświetlanie parametrów (karty od r0
do r5)
• Rodzaje sterowania z otwartą i zamkniętą pętlą sprzężenia.
Możliwym jest zatem łączenie bloków funkcyjnych dokładnie
odpowiednio do wybieranych kombinacji wartości zadanych
źródła sterowania oraz otwartej / zamkniętej pętli sterowania.
Będzie to dawało również przegląd funkcjonalności
parametryzowanych napędów oraz pozwoli na wyprowadzenie
listwy zaciskowej.
Przejście do parametrów funkcyjnych oraz do parametrów
wyświetlanych
jest
automatycznie
zaadoptowane
w
ustawieniach użytkownika (P060= 0), które w tym stanie mogą
być wyświetlane i zmieniane.
Numery parametrów menu ustawień użytkownika są podawane
w parametrze P360.
W diagramach bloków funkcyjnych są odniesienia dotyczące
poszczególnych bloków funkcyjnych ( Karta [ xxx ] ) i
diagramów szczegółowych ( w Kompendium ).
Menu wyboru " Szybkiej parametryzacji "
Napięcie wejściowe napędu w V
Napędy AC : wartość skuteczna napięcia zasilającego
Napędy DC: wartość napięcia w członie pośrednim
Podanie napięcia wejściowego jest bardzo ważne, np. dla
sterowania ograniczeniem napięcia (kontrola Udmax, P515= 1)
Podanie typu silnika
2 : Silniki asynchroniczne ROTEC 1PH7 (=1PA6)/1PL6/1PH4
10 : Silniki asynch / synch IEC ( Norma międzynarodowa )
11 : Silniki asynch / synch. NEMA ( Norma amerykańska )
Podanie numeru kodowego dla przyłączonego silnika typu
ROTEC 1PH7 (=1PA6)/1PL6/1PH4 (szczegóły dostępne w
„Szybkiej parametryzacji”)
Aytomatyczne wyznaczenie parametru zostaje wykonane jeśli
ustawimy P095=2 i P097 >0)
9-12
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Wybór rodzaju sterowania ( Kata r0 do r5)
0 : U/f sterowanie w pętli otwartej + regulator prędkości n z
przetwornikiem impulsów ( P130 = 11 )
1 : U/f sterowanie w pętli otwartej
2 : U/f sterowanie w pętli otwartej, przemysł tekstylny
3 : Sterowanie wektorowe bez prędkościomierza (regulacja
częstotliwości f )
4 : Sterowanie wektorowe z prędkościomierzem ( regulacja
prędkości obrotowej n) z przetwornikiem impulsów (P130= 11)
5 : Sterowanie momentem (regulacja momentu M) przy użyciu
przetwornika impulsów (P130 = 11)
Dla sterowania U/f (0...2), rodzaj charakterystyki został
zdefiniowany w parametrze P330 (Dla P330=1: paraboliczna).
Przetwornik impulsów ma zdefiniowaną standardową liczbę
impulsów w P151=1024 na jeden obrót.
Wprowadzenie poniższych danych wejściowych silnika jest
konieczne jeżeli silnik posiada dane różniące się od danych
przemiennika, jeżeli został wybrany jeden z typów sterowania
wektorowego ( P100 = 3 , 4 , 5 ) lub zostało użyte
prędkościowe sprzężenie zwrotne ( P100 = 0 ). W przypadku
mocy silnika powyżej ok. 200 kW, powinien zostać użyty jeden
z rodzajów sterowania wektorowego.
Napięcie znamionowe silnika [V]
Wartość z tabliczki znamionowej
Prąd znamionowy silnika [A]
Wartość z tabliczki znamionowej
(Napędy grupowe: suma wszystkich prądów)
Silnik IEC: cosϕ
Silnik NEMA: moc znamionowa [KM]
(napędy grupowe: suma wszystkich mocy)
Silnik NEMA: podanie sprawność silnika w %
Częstotliwość znamionowa silnika [Hz]
Prędkość obrotowa znamionowa silnika [obr/min]
Liczba par biegunów (jest ustawiana automatycznie)
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-13
Proces parametryzacji napędu
03.99
UWAGA!
NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIA MOGĄ BYĆ
NIEBEZPIECZNE
Tylko dla regulacji wektorowej :
Rzeczywiste warunki graniczne procesu sterowania
napędów
0 : standardowe ( domyślnie )
1 : skręcanie, przekładnie mechaniczne
2 : duże przyśpieszenia
3 : zmienne obciążenia
4 : łagodna charakterystyka rozruchowa
5 : skuteczność optymalizacji
6 : ciężkie, długie rozruchy
7 : szybka odpowiedź momentu w zakresie osłabiania pola
Ochrona cieplna silnika stosownie do regulacji UL?
Temperatura silnika zostaje obliczona przy pomocy prądu
silnika. (Wstępnie ochrona przeciążeniowa silnika jest
aktywowana zgodnie z regulacją UL !)
Wybór sposobu chłodzenia silnika
0 : chłodzenie własne
1 : chłodzenie obce (automatycznie ustawiane wstępnie dla
P095=2, P097>0)
Cieplna stała czasowa silnika w s
Wartości stałej czasowej może być wzięta z tabeli
zamieszczonej na następnej stronie (automatycznie ustawiana
wstępnie dla P095=2,P097>0). Procentowa wartość limitu
obciążenia silnika (P384.2) jest wstępnie ustawiona na 100 %.
Źródło sterowania i wartości zadanych (karty s0..s4, s7)
0 : PMU + Potencjometr silnika (MOP)
1 : Wejścia analogowe i cyfrowe listwy zaciskowej
2 : Nastawy ustalone i wejścia cyfrowe listwy zaciskowej
3 : MOP i wejścia cyfrowe listwy zaciskowej
4 : USS1 ( np . z SIMATIC )
5 : SIMOLINK ( SLB )
6 : PROFIBUS ( CBP )
7 : OP1S i nastawy ustalone przez SCom1 (X300 : PMU)
Adres magistrali USS
Adres modułu SIMOLINK
Adres PROFIBUS
Rozpoczęcie szybkiej parametryzacji
0 : bez zmiany parametrów
1 : parametr są zmieniane zgodnie z wybieranym kombinacją
modułu parametrów
( automatycznie ustawienia fabryczne stosownie do P366 = 0)
(następuje podczas automatycznej parametryzacji dla P115=1)
Powrót do menu użytkownika
Koniec szybkiej parametryzacji
9-14
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Wybór źródła sterowania (P368) może być ograniczony przez
rodzaj nastaw fabrycznych (P366).
Nastawy fabryczne P366
Źródło
nastaw
zadanych
P368
0 = PMU
0...8 = wszystkie możliwe
źródła
1 = OP1S
7 = OP1S
2 = Jednostki szafowe OP1S 7 = OP1S
3 = Jednostki szafowe PMU
0 = PMU
4 = OP1S i SCI
8 = OP1S
P383
Termiczna stała czasowa silnika
Opis ustawień
Aktywacja obliczenia i2t jest wykonywana przez ustawienie
parametru na wartość >= 100 sekund.
Przykład : dla silnika 1LA5063, 2 biegunowa konstrukcja,
należy ustawić wartość równą 480 sekund.
Cieplne stałe czasowe dla standardowych silników SIMENSA,
podane w sekundach, zostały zawarte w poniższej tabeli:
Silniki
1LA-/1LL
Typ
1LA5063
1LA5070
1LA5073
1LA5080
1LA5083
1LA5090
1LA5096
1LA5106
1LA5107
1LA5113
1LA5130
1LA5131
1LA5133
1LA5134
1LA5163
1LA5164
1LA5166
1LA5183
1LA5186
1LA5206
1LA5207
1LA6220
1LA6223
24681012bieguny bieguny biegunów biegunów biegunów biegunów
480
480
480
480
600
300
360
480
840
660
660
900
900
900
1500
1800
1800
2100
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
780
600
600
600
600
540
660
720
720
660
600
600
600
1140
1140
1800
1800
2100
2400
2400
720
720
720
720
720
720
720
780
780
840
960
1200
1200
2400
2700
2700
3000
720
840
960
960
720
600
600
720
840
2700
3000
3300
3300
-
-
9-15
Proces parametryzacji napędu
Typ
1LA6253
1LA6280
1LA6283
1LA6310
1LA6313
1LA6316
1LA6317
1LA6318
1LA831.
1LA835.
1LA840.
1LA845.
1LL831.
1LL835.
1LL840.
1LL845.
1LA135.
1LA140.
1LA145.
1LA150.
1LA156.
1LL135.
1LL140.
1LL145.
1LL150.
1LL156.
Silniki 1LA7
Silniki 1PH6
03.99
2bieguny
4bieguny
2400
2400
2400
2700
2700
2880
2880
2100
2400
2700
3300
1500
1800
2100
2400
1800
2100
2400
3000
3600
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3000
3300
3300
3480
3480
2400
2700
3000
3300
1500
1800
2100
2100
2100
2400
2700
3000
3300
1200
1500
1800
1800
2100
681012biegunów biegunów biegunów biegunów
3000
3300
3300
3600
3600
3780
3780
3780
2700
3000
3300
3600
1800
2100
2100
2400
2400
2700
3000
3300
3600
1500
1800
1800
2100
2100
3600
3900
3900
4500
4500
4680
4680
4680
2700
3000
3300
3600
1800
2100
2100
2400
2700
3000
3300
3600
1800
1800
2100
2100
3000
3300
3600
4200
2100
2400
2400
2700
3300
3900
4200
2100
2400
2400
3000
3300
3600
4200
2100
2400
2400
2700
3300
3900
4200
2100
2400
2400
Dane dla silników 1LA5 odpowiadają silnikom 1LA7 z tym sam
opisem
Typ
T1 w s
1PH610 1PH613 1PH616 1PH618 1PH620 1PH622
1500
1800
2100
2400
2400
2400
Wyjątki : 1PH610 przy n = 1150 obr/min : T1 = 1200 s
Silniki
1PA6(=1PH7)
9-16
Wysokość
wału
T1 w s
100
132
160
180
225
1500
1800
2100
2400
2400
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Silniki 1PL6
Wysokość wału
T1 w s
Silniki 1PH4
Wysokość wału
100
132
160
T1 w s
1500
1800
2100
Zmienne odniesienia mają za zadanie pomóc w przedstawieniu
wartości zadanych i ujednolicić faktyczne wartości sygnałów.
Mają też zastosowanie do wprowadzania nastaw ustalonych
jako wartości "procentowych". Wartość 100 % odpowiada
danym procesu o wartości 4000h lub 4000 0000 h w przypadku
podwójnych wartości.
Wszystkie nastawione i aktualne wartość nastaw sygnałów (np.
nastawiona i aktualna prędkość) odnosi się odpowiednio do
fizycznych zmiennych odniesienia. Z tego względu, są
dostępne następujące parametry :
P350
Prąd odniesienie
wA
P351
Napięcie odniesienia
wV
P352
Częstotliwość odniesienia
w Hz
P353
Prędkość odniesienia
w obr / min
P354
Moment odniesienia
w Nm
W trybie szybkiej parametryzacji i w trybie automatycznego
wyznaczania parametrów (P115 = 1 (2, 3)), te zmienne
odniesienia są ustawiane stosownie do danych silnika. W
przypadku automatycznego wyznaczenia parametrów potrzeba
taka zachodzi to tylko wtedy jeżeli zostanie zaaktywowany stan
przemiennika "Nastawianie napędu".
Wielkości
odniesienia
Wartości
odniesienia dla
częstotliwości i
prędkości
obrotowej
180
1800
225
1800
Prędkość obrotowa odniesienia i częstotliwość odniesienia są
zawsze połączone poprzez liczbę par biegunów.
P353 = P352* 60 / P109
Jeżeli jeden z tych dwu parametrów jest zmieniany, drugi jest
obliczany przy użyciu powyższego równania.
Odkąd obliczenie nie jest wykonywane w stanie ładowania
parametrów (zobacz sekcja 6.2.2), te dwie wielkości zawsze
muszą być podane w poprawnym wzajemnym stosunku.
Jeżeli nastawione i aktualne wartości sygnałów sterujących są
związane wymaganą wartością prędkości odniesienia w
obr/min, P353 musi być odpowiednio ustawiony (P352 jest
obliczany automatycznie). Jeżeli częstotliwość obrotowa w Hz
jest używana jako odniesienie (obliczana przy użyciu liczby par
biegunów P109), P352 należy ustawić ręcznie.
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-17
Proces parametryzacji napędu
Wartość momentu
odniesienia
Wartość mocy
odniesienia
Wartość prądu
odniesienia
UWAGA
03.99
Od chwili, kiedy sygnały momentu i parametrów są w
systemach kontroli zawsze określane i wyświetlane jako
wielkości procentowe, stosunek odniesienia momentu (P354)
do znamionowego momentu silnika (P113) jest bardzo ważny
dla dokładności sterowania. Jeśli obie wartości są takie same,
wyświetlana wartość 100% odpowiada dokładnie znamionowej
wartości momentu silnika, niezależnie od wartości aktualnych
podanych w P354 i P113.
W celu przejrzystości dobrze jest podawać znamionową
wartość momentu napędu w P113 (np. dane z katalogu).
P * 60
P113 = WN
2 ⋅ π ⋅ nN
Moc odniesienia (w W) jest obliczana według odniesienia
momentu i odniesienia prędkości :
P354 ⋅ P353 ⋅ 2 ⋅ π
PWodn =
60
Wartości mocy w systemach kontroli są zawsze określane jako
procent wyszczególnionej mocy odniesienia. Stosunek
PWodniesienia/PNsilnika może być używany dla zamiany na moc
znamionową silnika.
P113 ⋅ 2 ⋅ π ⋅ P108
PNsi ln ika =
60
Jeżeli wartość odniesienia momentu P354 została zwiększona,
odniesienie prądu P350 musi zostać również powiększone
przez ten sam współczynnik ze względu na wzrost prądu przy
wzroście momentu.
Ustawienia i wizualizacja parametrów w napędach
inżynierskich (np. Imax w A) nie mogą się różnić więcej niż
dwie wartości odniesienia.
Jeżeli wielkość odniesienia została zmieniona, fizyczna
wartość wszystkich parametrów jest procentową wartością tych
zmian ; wszystkie parametry kanału wartości zadanych, jak
również maksymalnej mocy systemu sterowania (P258, P259) i
ustalonego prądu dla częstotliwości sterowania (P278, P279).
Jeżeli wartości odniesienia i wartości znamion silnika są
identyczne (np. w wyniku szybkiej parametryzacji),
wyprowadzenie sygnałów (np. przez konektory) jest możliwe
dla dwu wartości znamionowych silnika. Jeżeli to nie wystarcza
należy zmienić stan napędu menu "Ustawianie napędu"
(P060=5) aby zmienić liczbę wielkości odniesienia.
9-18
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Przykład
Proces parametryzacji napędu
P107 = 52.00 Hz
P108 = 1500.0 obr/min
P109 = 2
Wyznaczenie wstępne :
Częstotliwość znamionowa silnika
Prędkość znamionowa silnika
Liczba par biegunów silnika
P352 = 52.00 Hz
Częstotliwość odniesienia
P353 = 1560 rpm
Prędkość odniesienia
Dla maksymalnej prędkości, wynoszącej cztery prędkości
znamionowe silnika, należy ustawić prędkość odniesienia co
najmniej na 3000 obr/min. Ta częstotliwość odniesienia jest
ustawiana automatycznie (P352 = P353 / 60 x P109 ).
P352 = 100.00 Hz
P353 = 3000 obr/min
Wartość zadana prędkości 1500 obr/min odpowiada
nastawionej wartości częstotliwości 50.00Hz lub 50.0%
wartość automatyzacji.
Zakres reprezentacji kończy się przy 6000 obr/min
(2x3000obr/min).
To nie dotyczy wewnętrznej reprezentacji zakresu systemu
sterowania. Odkąd wewnętrzne sygnały sterowania odnoszą
się do znamionowych wielkości silnika, tam zawsze wystarcza
rezerwowa zdolność sterowania.
Prędkość odniesienia powinna normalnie być ustawiona na
wymaganą prędkość maksymalną.
Częstotliwości odniesienia w P352=P107, P352=2xP107,
P352 =4xP107 są wartościami względnymi dla czasu obliczeń.
Jako maksymalną wartość momentu dobrze jest wybrać
trzykrotną wartość momentu znamionowego silnika (P113),
aby ustawić moment odniesienia o wartości pomiędzy dwa a
cztery wartości parametru P113 (zakres zawiera się w
granicach od czterech do ośmiu razy).
Automatyczna
identyfikacja
silnika
Dla ścisłego określenia parametrów silnika, jest możliwe
przeprowadzenie automatycznej identyfikacji silnika i
optymalizacji regulatora prędkości.
W tym celu, należy postępować zgodnie z menu "Nastawy
napędu". Jeżeli wybrano jeden z typów
sterowania
wektorowego (P100=3, 4, 5), przemiennika bez sinusoidalnego
filtru wyjściowego i zastosowano silnik indukcyjny bez
enkodera lub z enkoderem (przetwornikiem impulsówpoprawna liczba pulsów w P151), procedura identyfikacji
silnika może zostać skrócona. W tym przypadku należy wybrać
"Pełną identyfikację silnika " (P115 = 3) i załączyć przemiennik
jeżeli na wyświetlaczu pokaże się alarm A078 lub A080.
Podczas identyfikacji silnika wytwarzane są impulsy w
falowniku i napęd obraca się!
Z przyczyn bezpieczeństwa, pierwsza identyfikacja powinna
zostać wykonana bez obciążenia.
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-19
Proces parametryzacji napędu
9-20
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Proces parametryzacji napędu
9-21
Proces parametryzacji napędu
9-22
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Proces parametryzacji napędu
9-23
Proces parametryzacji napędu
9-24
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Proces parametryzacji napędu
9-25
Proces parametryzacji napędu
9-26
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Proces parametryzacji napędu
9-27
Proces parametryzacji napędu
9-28
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Proces parametryzacji napędu
9-29
Proces parametryzacji napędu
9-30
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Proces parametryzacji napędu
9-31
Proces parametryzacji napędu
9-32
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Proces parametryzacji napędu
9-33
Proces parametryzacji napędu
9-34
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Proces parametryzacji napędu
9-35
Proces parametryzacji napędu
9-36
03.99
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Wyznaczenie parametrów zależnych od źródła wartości zadanej (P368) oraz
rodzaju sterowania (P100) :
Opis parametru
Źródła
P368=0
PMU+
MOP
P554.1 ON/OFF1
B0005
P555.1 OFF2
1
P561.1 InvRelease
1
P565.1 FaultReset 1 B2107
P567.1 FaultReset 3
0
P568.1 JogBit0
0
P571.1 FWDSpeed
1
P572.1 REVSpeed
1
P573.1 MOPUp
B0008
P574.1 MOPDown
B0009
P580.1 FixSetpBit0
0
P581.1 FixSetpBit1
0
P590 BICO D Set B0014*
P651.1 DigOut1
B0107*
P652.1 DigOut2
B0104*
P653.1 DigOut3
0*
P654.1 DigOut4
0
Konektory
KK0058
parametrów
P368 = Źródło wartości zadanej
P368=1 P368=2 P368=3 P368=4 P368=7
Zaciski Zadane MOP + USS OP1S +
nast. +
+ Wej. Zaciski Zaciski
Zadane
Analog
nast.
B0022 B0022 B0022 B2100 B2100
B0020 B0020 B0020 B2101
1
B0016
1
1
1
1
B2107 B2107 B2107 B2107 B2107
B0018 B0018 B0018
0
0
0
0
0
0
B2108
1
1
1
B2111 B2111
1
1
1
B2112 B2112
0
0
B0014
0
0
0
0
B0016
0
0
0
B0014
0
0
0
0
B0016
0
0
0
0
0
0
0
B0014*
B0107 B0107 B0107 B0107 B0107*
B0104 B0104 B0104 B0104 B0104*
B0115
0
0
0
0*
0
0
0
0
0
K0011 KK0040 KK0058 K2002 KK0040
P368=8
OP1S +
MOP
B2100
1
1
B2107
0
B2108
1
B2112
B2113
B2114
0
0
B0014**
B0107*
B0104*
0*
0
KK0058
*Dla nastaw fabrycznych P366 = 2, 3 :
• P590 = B0012
• P651 = B0000
• P652 = B0000
• P653 = B0107
**Dla nastaw fabrycznych P366 = 4 :
• P590 = B4102
Bxxxx = Binector (Sygnał cyfrowy; wartości 0 i 1)
Kxxxx = Konektor (16 – bitowy sygnał; 4000h = 100 %)
KKxxxx = Podwójny konektor (32 – bitowy sygnał; 4000 0000h
= 100 %)
charakterystyka U/f + sterowanie n/f : wartość zadana
nastawiana przez konektor (Setp-Kp) = P443
kontrola T + sterowanie n/f : wartość zadana nastawiana przez
konektor (Setp-Kp) = P486
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-37
Proces parametryzacji napędu
03.99
P100 = rodzaj sterowania
Opis parametru
P100=0 P100=1
P100=2
f-Reg.
n-Reg.
P100=5
U/f + n
U/f
P038.1 TorqConn.r39.1
-
-
-
-
-
Sw-KP
P038.2 TorqConn.r39.2
-
-
-
-
-
K0165
Wyświetlany
tekstylne (P587=0) (P587=0) T-Reg.
P040.1 SpdConn.r41.1
Setp CP Setp CP Setp CP Setp CP Setp CP KK0150
P040.2 SpdConn.r41.2
KK0148 KK0148 KK0148 KK0148 KK0148 KK0148
P040.3 FreqConn.r41.3
-
-
-
KK0091 KK0091 KK0091
P042.1 FreqConn.r43.1 Setp CP Setp CP Setp CP Setp CP Setp CP KK0150
P042.2 FreqConn.r43.2
KK0148 KK0148 KK0148 KK0148 KK0148 KK0148
P042.3 FreqConn.r43.3
KK0199 KK0199 KK0199 KK0091 KK0091 KK0091
9-38
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Silniki asynchroniczne 1PH7(=PA6) / 1PL6 / 1PH4
Numer
Prędkość Częstot Prąd Napięcie Moment
P097 zamówieniowy obr/min liwość
silnika (MFLB)
nn
fn [Hz] In [A] Un [V] Mn [Nm]
1
1PH7101-2HF
1750
60.0
9.7
398
23.5
2
1PH7103-2HD
1150
40.6
9.6
391
35.7
3
1PH7103-2HF
1750
60.95 12.8
398
34
4
1PH7103-2HG
2300
78.8
16.3
388
31
5
1PH7105-2HF
1750
60.0
17.1
398
43.7
6
1PH7107-2HD
1150
40.3
17.0
360
59.8
7
1PH7107-2HF
1750
60.3
21.7
381
54.6
8
1PH7131-2HF
1750
59.65 23.7
398
71
9
1PH7133-2HD
1150
39.7
27.5
381
112
10
1PH7133-2HF
1750
59.65 33.1
398
95.5
11
1PH7133-2HG
2300
78.0
42.3
398
93
12
1PH7135-2HF
1750
59.45 40.0
398
117
13
1PH7137-2HD
1150
39.6
40.6
367
162
14
1PH7137-2HF
1750
59.5
53.0
357
136
15
1PH7137-2HG
2300
77.8
53.9
398
120
16
1PH7163-2HB
400
14.3
28.2
274
227
17
1PH7163-2HD
1150
39.15 52.1
364
208
18
1PH7163-2HF
1750
59.2
69.0
364
185
19
1PH7163-2HG
2300
77.3
78.5
398
158
20
1PH7167-2HB
400
14.3
35.6
294
310
21
1PH7167-2HD
1150
39.1
66.4
357
257
22
1PH7167-2HF
1750
59.15 75.2
398
224
23
1PH7184-2HB
400
14.2
49.5
271
390
24
1PH7184-2HD
1150
39.1
87.5
383
366
25
1PH7184-2HF
1750
59.0 121.0
388
327
26
1PH7184-2HL
2900
97.4 158.0
395
265
27
1PH7186-2HB
400
14.0
66.0
268
506
28
1PH7186-2HD
1150
39.0 115.0
390
482
29
1PH7186-2HF
1750
59.0 168.0
385
465
30
1PH7186-2HL
2900
97.3 206.0
385
333
31
1PH7224-2HB
400
14.0
88.0
268
725
32
1PH7224-2HD
1150
38.9 160.0
385
670
33
1PH7224-2HF
1750
58.9 203.0
395
600
34
1PH7224-2HL
2900
97.3 274.0
395
490
35
1PH7226-2HB
400
14.0 113.0
264
935
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
cosϕ
Iµ
[%]
0.748
0.809
0.835
0.791
0.773
0.807
0.802
0.883
0.853
0.854
0.858
0.862
0.855
0.848
0.866
0.877
0.841
0.855
0.781
0.881
0.831
0.860
0.840
0.820
0.780
0.800
0.810
0.800
0.800
0.780
0.870
0.810
0.840
0.840
0.860
58.3
51.8
41.3
50.4
54.1
51.4
48.8
34.2
46.2
41.1
40.4
40.3
45.8
43.0
39.3
40.4
48.7
41.2
55.3
39.0
50.9
40.3
52.5
48.0
52.9
48.7
58.3
50.4
50.0
52.0
41.5
49.4
43.4
42.0
43.4
9-39
Proces parametryzacji napędu
03.99
Numer
Prędkość Częstot Prąd Napięcie Moment
P097 zamówieniowy obr/min liwość
silnika (MFLB)
nn
fn [Hz] In [A] Un [V] Mn [Nm]
36
1PH7226-2HD
1150
38.9 197.0
390
870
37
1PH7226-2HF
1750
58.9 253.0
395
737
38
1PH7226-2HL
2900
97.2 347.0
390
610
39
1PH7228-2HB
400
13.9 134.0
272
1145
40
1PH7228-2HD
1150
38.9 237.0
390
1070
41
1PH7228-2HF
1750
58.8 341.0
395
975
42
1PH7228-2HL
2900
97.2 401.0
395
710
43
1PL6184-4HB
400
14.4
69.0
300
585
44
1PL6184-4HD
1150
39.4 121.0
400
540
45
1PL6184-4HF
1750
59.3 166.0
400
486
46
1PL6184-4HL
2900
97.6 209.0
400
372
47
1PL6186-4HB
400
14.3
90.0
290
752
48
1PL6186-4HD
1150
39.4 158.0
400
706
49
1PL6186-4HF
1750
59.3 231.0
400
682
50
1PL6186-4HL
2900
97.5 284.0
390
494
51
1PL6224-4HB
400
14.2 117.0
300
1074
52
1PL6224-4HD
1150
39.1 218.0
400
997
53
1PL6224-4HF
1750
59.2 292.0
400
900
54
1PL6224-4HL
2900
97.5 365.0
400
675
55
1PL6226-4HB
400
14.0 145.0
305
1361
56
1PL6226-4HD
1150
39.2 275.0
400
1287
57
1PL6226-4HF
1750
59.1 355.0
400
1091
58
1PL6226-4HL
2900
97.4 485.0
395
889
59
1PL6228-4HB
400
14.0 181.0
305
1719
60
1PL6228-4HD
1150
39.2 334.0
400
1578
61
1PL6228-4HF
1750
59.0 473.0
400
1448
62
1PL6228-4HL
2900
97.3 534.0
400
988
63
1PH4103-4HF
1750
61.2
20.5
400
48
64
1PH4105-4HF
1750
61.3
28.0
400
70
65
1PH4107-4HF
1750
61.0
36.0
400
89
66
1PH4133-4HF
1750
60.2
36.0
400
96
67
1PH4135-4HF
1750
59.8
52.0
400
139
68
1PH4137-4HF
1750
59.9
63.0
400
172
69
1PH4163-4HF
1750
59.3
88.0
400
235
70
1PH4167-4HF
1750
59.4 107.0
400
295
71
1PH4168-4HF
1750
59.4 117.0
400
333
cosϕ
Iµ
[%]
0.840
0.820
0.830
0.850
0.850
0.810
0.820
0.860
0.860
0.840
0.850
0.850
0.860
0.840
0.840
0.870
0.850
0.870
0.870
0.850
0.870
0.870
0.870
0.860
0.880
0.860
0.870
0.75
0.78
0.78
0.82
0.79
0.81
0.78
0.80
0.82
44.4
47.4
44.4
45.2
41.4
49.6
46.4
47.8
46.3
41.0
37.8
52.2
39.3
39.8
38.7
38.5
39.5
30.8
32.3
46.2
33.5
34.4
32.4
42.5
30.5
36.8
35.0
56.1
48.2
50.0
33.3
42.3
36.5
47.7
41.1
36.8
Tabela 9-5 Wykaz silników 1PH7 ( =1PA6 ) / 1PL6 / 1PH4
9-40
Siemens AG 6SE7087- 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
9.3 Parametryzacja szczegółowa
Parametryzacja szczegółowa powinna być zawsze używana w
przypadkach, gdzie dokładnie nie są znane warunki
zastosowania napędu i zachodzi potrzeba lokalnego
wykonania szczegółowego dostosowania parametrów.
Typowym przykładem zastosowania jest inicjalizacja podczas
uruchomienia wstępnego.
9.3.1 Definicja sekcji mocy
Definicja sekcji mocy została przeprowadzona przed
dostarczeniem. To dlatego potrzeba zdefiniowania sekcji mocy
zachodzi tylko wtedy, gdy karta CUVC została wymieniona. W
normalnych okolicznościach to ustawienie nie jest wymagane.
Podczas ustawiania sekcji mocy, sterowanie elektroniki zostaje
powiadomione z jaką sekcją mocy pracuje. Wykonanie tego
ustawienia jest konieczne dla wszystkich typów napędów
kompaktowych, do zabudowy i szafowych.
Jeśli karty CUVC zostały zamienione pomiędzy różnymi
napędami bez przedefiniowania sekcji mocy, to po podłączeniu
do napięcia i zasileniu napęd może zostać zniszczony.
Napęd musi zostać przełączony w stan "Definicji sekcji mocy"
celem zdefiniowania sekcji mocy. Wykonuje się to przez wybór
menu "Definicja sekcji mocy". Proces definiowania w tym menu
polega na podaniu numeru kodu.
Wybór menu "Definicja sekcji mocy"
Podanie numeru kodu dotyczącego napędu
Numer kodu jest umieszczany w numerze zamówienia (MFLB).
Numer zamówienia może być odczytany z tabliczki
znamionowej napędu.
Wykaz napędów został zamieszczony następujących stronach.
Powrót do menu parametrów
Rys. 9-5 Droga postępowania w przypadku definicji sekcji mocy
UWAGA
Po powrocie do menu parametrów powinny zostać sprawdzone
dane wejściowe : napięcie zasilające przemiennik P071 oraz
prąd przemiennika P072. Te parametry muszą zgadzać się z
danymi podanymi na tabliczce znamionowej napędu.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-41
Proces parametryzacji napędu
03.99
PWE : Wartość parametru P070
In [A] : Wartość znamionowa prądu wyjściowego w A (P072)
3 AC 200V to 230V
Numer zamówieniowy
6SE7031-0CE60
6SE7031-3CE60
6SE7031-6CE60
6SE7032-0CE60
In[A]
100.0
131.0
162.0
202.0
3AC 380V to 480V
Numer zamówieniowy
In[A]
6SE7031-0EE60
6SE7031-2EF60
6SE7031-5EF60
6SE7031-8EF60
6SE7032-1EG60
6SE7032-6EG60
6SE7033-2EG60
6SE7033-7EG60
6SE7035-1EK60
6SE7036-0EK60
6SE7037-0EK60
92
124
146
186
210
260
315
370
510
590
690
Numer zamówieniowy
In[A]
6SE7026-1FE60
6SE7026-6FE60
6SE7028-0FF60
6SE7031-1FF60
6SE7031-3FG60
6SE7031-6FG60
6SE7032-0FG60
6SE7032-3FG60
6SE7033-0FK60
6SE7033-5FK60
6SE7034-5FK60
61.0
66.0
79.0
108.0
128.0
156.0
192.0
225.0
297.0
354.0
452.0
3AC 500V to 600V
9-42
PWE
13
29
41
87
PWE
PWE
Chłodz.pow. Chłodz.wodą
74
82
90
98
102
108
112
116
147
233
151
237
164
168
PWE
PWE
Chłodz.pow. Chłodz.wodą
60
62
68
78
84
94
100
104
136
222
141
227
143
229
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
3AC 660V to 690V
Proces parametryzacji napędu
Numer zamówieniowy
In[A]
6SE7026-0HF60
6SE7028-2HF60
6SE7031-0HG60
6SE7031-2HF60
6SE7031-5HG60
6SE7031-7HG60
6SE7032-1HG60
6SE7033-0HK60
6SE7033-5HK60
6SE7034-5HK60
55.0
82.0
97.0
118.0
145.0
171.0
208.0
297.0
354.0
452.0
PWE
PWE
Chłodz.pow. Chłodz.wodą
58
72
76
80
88
96
106
137
223
142
228
146
232
9.3.2 Konfiguracja kart opcjonalnych
Podczas konfiguracji kart opcjonalnych sterowanie elektroniki
jest powiadamiane w jaki sposób będą konfigurowane
zainstalowane karty opcjonalne. Wykonanie tego jest zawsze
konieczne jeżeli zostały użyte karty opcjonalne CBx lub SLB.
W tym celu napęd musi zostać przełączony do stanu
"Konfiguracja kart opcjonalnych". Jest to wykonywane przez
wybór menu "Konfiguracja kart opcjonalnych". W tym menu
umieszczone są wymagane parametry, dostosowujące karty
opcjonalne do specyficznych zastosowań (np. adres magistrali,
prędkość transmisji, itd).
Po wyjściu z menu ustawione parametry zostają
przetransferowane i następuje inicjalizacja kart opcjonalnych.
Wybór menu "Konfiguracja kart opcjonalnych"
Karty do komunikacji szeregowej
Protokół SCB
0 : SCI
1 : USS 4 przewody
2 : USS 2 przewody
3 : Jeden do jednego (Peer-to-Peer)
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-43
Proces parametryzacji napędu
03.99
Karty komunikacyjne (np. PROFIBUS-DP)
Podanie parametrów od 1 do 11 karty CB koniecznych do
funkcjonowania zainstalowanych kart CBx
Potrzebne parametry karty CB i ich znaczenie mogą być
wyprowadzone przy pomocy bloków funkcyjnych
poszczególnych kart komunikacyjnych.
Adres magistrali SIMILONK
Wprowadzenie adresów modułów SLB
0 : napęd jako nadajnik sygnałów
większe od 0 : napęd jako odbiornik sygnałów
Wprowadzenie czasu błędu telegramu SLB w ms
0 : brak monitorowania
większe od 0 : czas monitorowania w ms
Podanie mocy sygnału SLB (linia światłowodowa giętka)
1 : słaby do 15 m długości światłowodu
2 : średni do 25 m długości światłowodu
3 : silny do 40 m długości światłowodu
Uwaga : jeżeli został użyty światłowód z włókna szklanego, to
długość linii należy pomnożyć przez współczynnik 7.5.
Wprowadzenie liczby modułów (razem z nadajnikiem) w
pętli SIMOLINK
Wprowadzenie liczby kanałów przypadającej na jeden
moduł
Wprowadzenie cyklu czasu SIMOLINK w ms
Wprowadzenie adresów odczytu SLB
Karty komunikacyjne (np. PROFIBUS-DP)
Wprowadzenie adresu magistrali CB
Powrót do menu parametrów
9-44
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Kody karty
opcjonalnych
Proces parametryzacji napędu
Parametr ”do odczytu” r826.x jest używany do wyświetlania
kodów kart. Umożliwiają one załączenie i określenie
instalowanych kart opcjonalnych.
Parametr
Indeks
Pozycja
r826
1
Karta podstawowa
r826
2
Złącze Slot A
r826
3
Złącze Slot B
r826
4
Złącze Slot C
r826
5
Złącze Slot D
r826
6
Złącze Slot E
r826
7
Złącze Slot F
r826
8
Złącze Slot G
Jeżeli zostały użyte karty technologiczne T100, T300, TSY
(zamontowane na pozycji 2) lub karty SCB1 albo SCB2
(zamontowane na pozycji 2 lub 3) to w znalezieniu kodów kart
mogą być pomocne następujące wskazówki :
Parametr
r826
r826
Kody ogólne kart
Kody specjalne
kart
Wartość parametru
90 do 109
110 do 119
120 do 129
130 do 139
140 do 149
150 do 169
Karta
CUVC
CUMC
TSY
SCB1
SCB2
T100
T300
T400
CBX
EB1
EB2
SLB
Indeks
5
7
Pozycja
Pozycja zamontowania 2
Pozycja zamontowania 2
Znaczenie
Karta główna lub sterowanie napędu
Karty czujników ( SBx )
Karty komunikacji szeregowej ( Scx )
Karty technologiczne
Karty komunikacji ( Cbx )
Karty specjalne ( Ebx, SLB )
Znaczenie
Control Unit Vector Control
Control Unit Motion Control
Tacho and synchronization board
Serial Communication Board 1
(światłowód)
Serial Communication Board 2
T100 Technology board
T300 Technology board
T400 Technology board
CBX Communication Board
EB1 Expansion Board 1
EB2 Expansion Board 2
SLB SIMOLINK bus interface
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Wartość
parametru
92
93
110
121
122
131
131
134
14x
151
152
161
9-45
Proces parametryzacji napędu
03.99
9.3.3 Nastawy napędu
Funkcja nastaw napędu rozszerza ułatwienia podczas
uruchamia przy procedurze szybkiej parametryzacji.
W stanie ustawiania napędu sterowanie elektroniki zostaje
powiadomione o podawanym napięciu zasilającym z jakim
napęd pracuje, o podłączonym silniku i o przetworniku
impulsów silnika. Dodatkowo zostaje wybrany rodzaj
sterowania silnika (U/f otwarta pętla sterowania lub sterowanie
wektorowe) oraz częstotliwość impulsów. Jeżeli są wymagane
parametry konieczne do opisania modelu silnika to mogą one
być obliczone automatycznie. Ponadto podczas ustawień
napędu zostaje przeprowadzona normalizacja wartości dla
sygnałów prądu, napięcia, częstotliwości, prędkości i momentu.
Podczas uruchomienia wstępnego silnika indukcyjnego należy
najpierw podać pełny zestaw parametrów producenta:
• Robiąc to, należy zwrócić uwagę na wyprowadzenia
końców uzwojeń silnika - gwiazda czy trójkąt.
• Zawsze należy używać danych z tabliczki znamionowej.
• Należy podawać częstotliwość podstawową dla 1-ej
harmonicznej wartości skutecznej napięcia zasilającego, a
nie sumaryczną wartość (zawierającą dodatkowe
harmoniczne).
• Zawsze należy podawać poprawną wartość prądu silnika
P102 (tabliczka znamionowa). Jeżeli są dwa różne prądy
na tabliczce znamionowej dla silników specjalnych
stosowanych do wentylatorów, należy używać wartości M~n
dla stałego momentu ( nie dla M~n2 ). Wyższe wartości
momentu mogą być ustawiane z aktywnym ograniczeniem
prądu i momentu.
• Dokładność prądu znamionowego silnika ma bezpośredni
wpływa na dokładność momentu, ponieważ normalizacja
momentu znamionowego jest wykonywana względem
prądu. Jeżeli podawany prąd jest powiększany o 4 %, to też
w przybliżeniu o 4 % wzrośnie moment (odnosi się to do
znamionowego momentu silnika).
• Dla napędów grupowych, należy podać całkowity prąd
znamionowy wszystkich napędów P102 = x*Iprąd znamionowy
• Jeżeli jest znany prąd magnesujący to należy podać go w
parametrze P103 (w % Iprądu znamionowego). Wykonanie tego
wpłynie na dokładność wyników "automatycznej
parametryzacji" (P115 = 1).
9-46
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
• Wartość prądu magnesującego P103 nie jest zazwyczaj
dokładnie znana ( nie mylić z prądem wynikającym z pracy bez
obciążenia podczas zasilenia napędu napięciem P101 i
częstotliwością P107) i jeżeli tak jest to można ustawić 0.0%.
Przy pomocy współczynnika mocy (cosϕ) P104 przybliżona
wartość zostanie obliczona i wystawiona w parametrze r119.
Doświadczenia pokazują, że rezerwy w przybliżonych
wartościach zasilających mają większe znaczenie dla
przypadku silników z dużymi mocami znamionowymi (ponad
800 kW), a te same rezerwy wartości są niskie dla przypadku
silników z małymi mocami znamionowymi (poniżej 22 kW).
Wartość prądu magnesującego jest definiowana jako jeden ze
składników odpowiadający za tworzenie pola magnetycznego w
stanie pracy maszyny (U=P101, f=P107, n = P108, i = P102).
• Znamionowa częstotliwość P107 i znamionowa prędkość
obrotowa P108 pozwalają na automatyczne obliczenie liczby
pary biegunów P109. Jeśli podłączony silnik jest przeznaczony
do pracy generatorowej i dane generatora są podane na
tabliczce znamionowej (prędkość nadsynchroniczna), to należy
ręcznie skorygować liczbę par biegunów (zwiększyć o 1 jeśli
silnik jest 4 biegunowy), pozwoli to na prawidłowe obliczenie
poślizgu znamionowego (r110).
• Dla silników indukcyjnych w P108 należy podać faktyczną
prędkość znamionową silnika, nie jest to prędkość
synchroniczna przy biegu jałowym, tj. Częstotliwość poślizgu
przy znamionowym obciążeniu zostanie wyznaczona na
podstawie parametrów P107... P109.
• Znamionowy poślizg (1 - P108/60 x P109/P107) powinien być
zwykle większy niż 0.35% x P107.
Te niskie wartości dotyczą przypadku silników z bardzo dużą
mocą znamionową (powyżej 1000 kW).
Silniki o średnich mocach znamionowych (45...800 kW) mają
wartości poślizgu około 2.0...0.6%.
Silniki o małych mocach znamionowych (poniżej 22 kW) mogą
mieć wartości poślizgu powyżej 10 %.
• Dokonanie bardziej precyzyjnej oceny poślizgu jest możliwe
przez pomiary w stanie postoju (P115 = 2) i uwzględnienie w
obliczeniach temperatury rezystancji wirnika P127.
W stanie zimnym silnika (około 20 °C) wartość ta zwykle wynosi
około 70% (± 10%) a w stanie nagrzanym silnika (temperatura
pracy) około 100% (± 10%). Jeżeli powstaną duże różnice to
należy przyjąć że podane znamionowe wartości częstotliwości
P107 lub prędkości obrotowej P108 nie odpowiadają
rzeczywistym wartościom.
Jeżeli znamionowa częstotliwość silnika (prace konserwacyjne)
jest poniżej 8 Hz to należy wprowadzić P107=8Hz w nastawach
napędu. Napięcie znamionowe silnika P101 musi być obliczone
w stosunku 8 Hz / fNsilnika a prędkość obrotowa P108 powinna
być uzyskana przy tym samym poślizgu:
P108=((8Hz-107stary)x60/P109)+P108stary.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-47
Proces parametryzacji napędu
03.99
Wybór menu „Nastawy napędu”
Filtr wyjściowy
0 = brak filtru wyjściowego
1 = filtr wyjściowy sinusoidalny
2 = filtr wyjściowy du/dt
Wejściowe napięcie zasilające napędu w V
Napędy AC : wartość skuteczna napięcia
Napędy DC : wartość napięcia w członie DC
Podanie typu silnika
2 : Silniki asynchroniczne ROTEC 1PH7 (=1PA6)/1PL6/1PH4
10 : Silniki asynch / synch IEC (Norma międzynarodowa)
11 : Silniki asynch / synch. NEMA (Norma amerykańska)
12 : Silnik synch. z oddzielnym wzbudzeniem
13 : Silnik synch. ze stałym wzbudzeniem
(12 i 13 – specjalne zastosowania, nie dla charakterystyk U/f)
Podanie numeru kodowego dla przyłączonego silnika typu
ROTEC 1PH7 (=1PA6)/1PL6/1PH4
(szczegóły dostępne w „Szybkiej parametryzacji”)
Automatyczne wyznaczenie parametru zostaje wykonane jeśli
ustawimy P095=2 i P097 >0)
Wybór otwartej / zamkniętej pętli sterowania
0 : Sterowanie U/f + regulator prędkości
1 : Sterowanie U/f
2 : Sterowanie U/f, dla przemysłu tekstylnego
3 : Regulacja prędkości bez tachometru (regulacja częstot. f)
4 : Regulacja prędkości z tachometrem (regulacja prędkości n)
5 : Regulacja momentu (sterowanie momentem M)
W przypadku silnika o mocy powyżej ok. 200 kW, należy użyć
jednego z rodzajów sterowania wektorowego (P100>2)
Napięcie znamionowe silnika [V]
Wartość z tabliczki znamionowej
Prąd znamionowy silnika [A]
Wartość z tabliczki znamionowej
(napędy grupowe: suma wszystkich prądów)
Podanie prądu magnesującego w % prądu znamionowego
silnika
Jeżeli wartość ta nie jest znana należy ustawić P103 = 0, aby
została wyznaczona automatycznie podczas „Nastaw napędu”
(parametr r119 ).
9-48
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Silnik IEC: cosϕ z tabliczki znamionowej
Silnik NEMA: moc znamionowa [KM]
(napędy grupowe: suma wszystkich mocy znamionowych)
Silnik NEMA: podanie sprawności silnika w %
Wartość z tabliczki znamionowej
Częstotliwość znamionowa silnika [Hz]
Wartość z tabliczki znamionowej
Znamionowa prędkość obrotowa silnika [obr/min]
Wartość z tabliczki znamionowej
Liczba par biegunów (ustawiana automatycznie)
Znamionowy moment silnika w Nm
Z tabliczki znamionowej lub z katalogu silnika (używane tylko
dla normalizacji procesu danych i wyświetlania parametrów)
UWAGA!
NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIA MOGĄ BYĆ
NIEBEZPIECZNE
Warunki procesu sterowania w obwodzie zamkniętym
0: napęd do standardowych zastosowań (np. Pompy)
1: napęd do silnych skręceń, przekładnie mechaniczne, duże
momenty bezwładności (np. przemysł papierniczy)
2: napęd do bardzo dynamicznych przyśpieszeń (bez
obciążenia bezwładności) (eg. ucinarki)
3: napęd dla silnych naprężeń (np. napędy toczne)
4: napęd z wygładzoną charakterystyką uruchomieniową przy
niskich obrotach.
5: napęd z małymi wymaganiami co do odpowiedzi, które
mogą zostać skuteczniej zoptymalizowane przy pracy z
częściowym obciążeniem.
6: napęd z dużym momentem początkowym.
7: dynamiczna odpowiedź momentu w zakresie osłabiania pola
Opis w następnym rozdziale
Obliczenie modelu silnika "Automatyczna parametryzacja"
Wartości odniesienia P350 do P354 zostają ustawione na
wartości znamionowe silnika.
Zostają obliczone parametry silnika i ustawienia regulatora.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-49
Proces parametryzacji napędu
03.99
Wybór enkodera silnika
10 : Bez enkodera silnika
11 : Przetwornik impulsów (domyślnie dla P095=2, P097>0)
12 : Przetwornik impulsów ze ścieżką kontrolną
13 : Wejście analogowe 1
14 : Wejście analogowe 2
15 : Przetwornik impulsów ze ścieżką zerową
16 : Przetwornik impulsów ze zerową i kontrolną ścieżką
Podanie liczby pulsów / obrotów przetwornika (enkodera)
Charakterystyka
0 : charakterystyka liniowa ( napędy ze stałym momentem )
1 : charakterystyka paraboliczna ( wentylatory / pompy )
Dozwolony brzeg modulacji systemów ( FLM )
0 : Wszystkie systemy
1 : Brzeg modulacji systemów od 60 Hz
2 : Brzeg modulacji systemów od 100 Hz
3 : Brak brzegu modulacji systemów
4 : Nadmodulacja wektorem przestrzennym modulacji
Częstotliwość impulsowania w kHz
Częstotliwość impulsowania dla asynchronicznej wektorowej
przestrzennej modulacji.
Uwaga :
- Dostępny zakres zależy od przemiennika / falownika
- Wzrost częstotliwości impulsowania prowadzi do redukcji
maksimum prądu wyjściowego (zobacz "Dane techniczne",
krzywe redukcyjne)
Wartość odniesienia dla wszystkich wielkości prądów w A
(Normalizacja wielkości dla ograniczeń prądowych jak również
wartości zadanych i aktualnych) (przykład w rozdziale 9.2.3)
Wartość odniesienia dla wszystkich wielkości napięć w V
(Normalizacja wielkości dla ograniczeń napięciowych jak
również wartości zadanych i aktualnych)
Odniesienie dla wszystkich wielkości częstotliwości w Hz
(Normalizacja wielkości dla ograniczeń częstotliwości jak
również wartości zadanych i aktualnych) (rozdział 9.2.3)
Notatka : parametr P353 jest ustawiany automatycznie.
Odniesienie dla wszystkich wielkości prędkości w obr/min
(Normalizacja wielkości dla ograniczeń prędkości jak również
wartości zadanych i aktualnych) (przykład w rozdziale 9.2.3)
Notatka : parametr P352 jest ustawiany automatycznie.
9-50
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Odniesienie dla wszystkich wielkości momentu w Nm
(Normalizacja wielkości dla ograniczeń momentu jak również
wartości zadanych i aktualnych momentu)(rozdział 9.2.3)
Czas próbkowania T0 w ms
Czas T0 jest potrzebny dla określania częstości obliczeń
wszystkich funkcji.
Czasy próbkowania T1...T19 są wielokrotnością czasu T0
Uwaga : Bardzo krótki czas próbkowania T0 może prowadzić
do przeciążenia obliczeń jeżeli kilka bloków funkcji zostało
uruchomionych w tym samym czasie!
Czy jest ochrona termiczna silnika z regulacją UL?
Temperatura silnika zostaje obliczona przy pomocy prądu
silnika. (Domyślnie ochrona przeciążeniowa silnika jest
aktywowana zgodnie z regulacją UL !)
Temperatura silnika generująca alarm A023
"Przekroczenie temperatury silnika" (czujnik KTY84)
(w celu użycia czujnika PTC : P380 = 1 °C)
Temperatura silnika generująca błąd F020 "Przekroczenie
temperatury silnika" (czujnik KTY84)
(w celu użycia czujnika PTC : P380 = 1 °C)
Wybór sposobu chłodzenia silnika
0 : chłodzenie własne
1 : chłodzenie obce (domyślnie ustawiane dla P095=2,P097>0)
Cieplna stała czasowa silnika w s
(<100 s:kontrola dezaktywowana)(domyślnie P095=2, P097>0)
Limit obciążenia silnika 1... 300 %
Maksymalna częstotliwość lub prędkość w dodatnim
kierunku wirowania w %
Wartość ta odnosi się do P352 (częstotliwość odniesienia) i
P353 (prędkość obrotowa odniesienia)
Maksymalna częstotliwość lub prędkość w ujemnym
kierunku wirowania w %
Wartość ta odnosi się do P352 (częstotliwość odniesienia) i
P353 (prędkość obrotowa odniesienia)
Powrót do menu parametrów
Uwaga
Po wyjściu z menu " Nastawy napędu", podane wartości
parametrów zostają skontrolowane pod względem
wiarogodności. Parametry o wątpliwych wartościach powodują
wywołanie błędu, a wartości parametrów ustawione przez
pomyłkę znajdą się w parametrze r949 (wartość błędu).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-51
Proces parametryzacji napędu
03.99
Maksymalny prąd wyjściowy w A
Czas przyśpieszania od stanu postoju do częstotliwości
odniesienia (P352)
Jednostka dla czasu przyśpieszenia napędu P462
0= Sekundy
1= Minuty
2= Godziny
Czas zatrzymania od częstotliwości odniesienia (P352) do
stanu postoju
Jednostka dla czasu przyśpieszenia napędu P462
0= Sekundy
1= Minuty
2= Godziny
Filtr sinusoidalny lub silnik synchroniczny
Obliczenie modelu silnika "Identyfikacja silnika w stanie
postoju"
Uwaga
Prąd płynie przez silnik i wirnik obraca się ! Po naciśnięciu
przycisku "P", pojawi się wiadomość alarm "A087".
Przemiennik musi zostać załączony w czasie 20 sekund!
Czy jest obecny prędkościomierz analogowy ?
Dostosowanie prędkościomierza
• Prędkościomierz podłączony do ATI : zobacz w instrukcji
obsługi dla ATI
• Prędkościomierz podłączony do listwy zaciskowej : zobacz
bloki funkcyjne dla wejść analogowych
9-52
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Czy wybrano wektorową regulację M, f, n ? (P100 =3, 4, 5)
Obliczenie modelu silnika "Pomiary bez obciążenia"
Uwaga: Prąd płynie przez silnik i wirnik obraca się! Po
naciśnięciu przycisku "P", pojawi się wiadomość alarm "A087".
Przemiennik musi zostać załączony w czasie 20 sekund!
Odczekać aż przemiennik będzie ponownie "Gotów do
załączenia" (°009 )
W przypadku błędu "Fxxx", należy zapoznać się z rozdziałem
"Błędy i alarmy"
Określenie dynamiki dla obwodu regulacji prędkości w %
Ważne dla późniejszej optymalizacja regulatora.
Obliczenie modelu silnika "Optymalizacja regulatora"
Uwaga: Prąd płynie przez silnik i wirnik obraca się! Po
naciśnięciu przycisku "P", pojawi się wiadomość alarm "A087".
Przemiennik musi zostać załączony w czasie 20 sekund!
Odczekać aż przemiennik zostanie wyłączony (Status
"Gotów do załączenia" (°009 ))
W przypadku błędu "Fxxx", należy zapoznać się z rozdziałem
"Błędy i alarmy"
KONIEC PARAMETRYZACJI
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-53
Proces parametryzacji napędu
03.99
9 . 4 Notatki dotyczące procesu parametryzacji
Wykaz parametrów w kompendium zawiera opis parametrów
ustawianych i tych do odczytu, dla wszystkich dostępnych
typów silników (silniki indukcyjne i silniki synchroniczne), jak
również wszystkiej możliwe typy sterowania w otwartej pętli
sterowania i w obwodzie zamkniętym (np. charakterystyki U/f,
regulacja prędkości).
Konstelacja, w której zawarty jest opis wpływu danego
parametru lub znaczenie jego wyświetlanej wartości na
wszystkie inne parametry jest opisany w "Warunkach
wstępnych" opisu parametrów.
Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, wszystkie wartości
procentowe odnoszą się do wielkości odniesienia w od P350
do P354.
Jeżeli zostały zmienione wielkości odniesienia, zmianie ulegną
znaczenia parametrów z normalizacją procentową (np. P352 =
maksymalna częstotliwość).
Bloki funkcyjne i instrukcje uruchomieniowe dla silników
synchronicznych z oddzielnym wzbudzeniem ( z klatką
tłumiącą i wzbudzeniem ze zwojem zwartym) są dostępne jako
oddzielne instrukcje.
Następujące parametry mają zastosowanie dla silników
synchronicznych : P75 do P88; P155 do r168, P187, P258,
P274, P297, P298, P301, r302, P306 do P312.
Następujące parametry zostaną obliczone lub ustawione na
wartości ustalone podczas automatycznej parametryzacji
(P115=1) :
P116
P117
P120
P121
P122
P127
P128
P161
P215
P216
P217
P223
P235
9-54
P236
P240
P258
P259
P273
P274
P278
P279
P283
P284
P287
P291
P293
P295
P303
P306
P313
P315
P316
P319
P322
P325
P326
P334
P335
P336
P337
P339
P344
P347
P348
P388
P392
P396
P471
P525
P536
P602
P603
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
♦ P350 do P354 są ustawiane jako wielkości prądu
odniesienia silnika w stanie "Nastawy napędu" (P060= 5)
lub "Szybka parametryzacja (P060= 3).
♦ Automatyczna parametryzacja jest też wykonywana przy
pomiarach w stanie postoju P115= 2, 3.
♦ Podczas pomiarów w stanie postoju P115= 2, 3,
następujące parametry zostaną obliczone :
• P103, P120, P121, P122, P127, P347, P349.
Wyniki ustawień kontrolera są dostępne w : P283, P284,
P315, P316.
♦ Podczas pomiarów w stanie pracy P115 = 3, 4, parametry
P103 i P120 zostaną dostosowane.
♦ Podczas optymalizacji regulatora n/f P115 = 5, zostaną
określone parametry P116, P223, P235, P236, P240, P471.
Jeżeli jeden z poniższych parametrów został zmieniony w
stanie przemiennika "Nastawy napędu" (P060= 5), to w
zasadzie, należy przeprowadzić automatyczną parametryzację
(P115= 1) lub identyfikację silnika (P115= 2, 3):
P068 = Filtr wyjściowy
P095 = Typ silnika
P097 = Numer silnika
P100 = Typ sterowania
P101...P109 = Dane z tabliczki znamionowej silnika
P339 = Rodzaj systemu modulacji
P340 = Częstotliwość impulsowania
P357 = Czas próbkowania
W wyjątkowych przypadkach nie jest to konieczne :
♦ Jeżeli P068 został zmieniony pomiędzy 0 i 2 (filtr du/dt).
♦ Jeżeli P340 ma nową wartość, będącą wielokrotnością
poprzedniej, np. z 2.5 kHz do 5.0 kHz...7.5 kHz. Itd.
♦ Jeżeli P339 nie jest ustawiony na nadmodulację wektora
przestrzennego modulacji.
Jeżeli P339 = 4 głębokość modulacji P342 musi być
dodatkowo ustawiona na około 90 %.
♦ Jeżeli została dokonana zmiana pomiędzy sterowaniem
prędkością a sterowaniem moment (P100 = 4, 5).
♦ Jeżeli zmiana została wykonana pomiędzy sterowaniem
prędkością, a sterowaniem częstotliwością następujące
parametry zostaną dostosowane:
Regulacja f
Regulacja n
(P100=3)
(P100=4)
P315=EMF Reg.Kp
2 x Kp
Kp
P223=Wygładz. n/f (akt)
≥0 ms
≥4 ms
P216 = Wygładz.n/f(wst)
≥4.8 ms
≥0.0 ms
P222 = Źródło n/f (akt)
KK0000
KK0000 (KK0091)
Dynamiczna odpowiedź regulatora prędkości może zostać
zmniejszona w przypadku enkodera z regulacją prędkości w
dół (regulacja częstotliwości) (zmniejszenie wzmocnienia
(P235); zwiększenie Tn (P240)).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-55
Proces parametryzacji napędu
03.99
9.4.1 Nastawy napędu stosowne do warunków granicznych procesu
W parametrze P114 może zostać wprowadzona
charakterystyka odpowiadająca warunkom rzeczywistym, aby
poprawić jakość procesu uruchomienia. W późniejszej
automatycznej parametryzacji (P115=1) lub identyfikacji silnika
(P115=2, 3) i optymalizacji regulatora (P115=3, 5),
dostosowanie parametrów jest wykonywane w zamkniętym
obwodzie sterowania, który jak pokazują doświadczenia, jest
korzystniejszy dla wybranego przypadku.
Dostosowanie nastaw parametrów może być wzorowane na
podstawie następującej tabeli. Pokazuje ona jasno które
parametry mają decydujący wpływ na sterowanie w obwodzie
zamkniętym. Same wartości powinny być rozumiane jako
wstępne wartości jakościowe, które mogą być dostosowywane
do dalszych wymagań procesu nastaw.
Jeżeli w danym przypadku trudno wyraźnie określić rodzaj
powiązania warunków granicznych procesu ( np. wygładzona
charakterystyka uruchomieniowa przy niskich obrotach z
równocześnie szybkim przyśpieszaniem), ustawienia
parametrów mogą być połączone (ręcznie). W każdym razie,
zawsze sensownym jest wykonanie uruchomienia ze
standardowymi ustawieniami, aby następnie zmieniać
wskazywane parametry jeden po drugim.
Ustawienia parametru P114= 2...4 są możliwe tylko wtedy,
jeżeli napęd pracuje w warunkach bezprzekładniowych
P114 = 0 : Napęd standardowy (np. pompy, wentylatory)
1 : Skręcanie, przekładnie mechaniczne i duże
momenty bezwładności (np. maszyny papiernicze)
2 : Napędy przyśpieszające z stałą bezwładnością
(np. ucinarki)
3 : Wysokie wymagania co do stałości obciążenia (
dla przypadku sterowania f możliwe tylko od ok.
20%fsil,n)
4 : Wygładzona charakterystyka przy niskich obrotach
(w przypadku sterowania n; z wysokiej jakości
przetwornikiem impulsów)
5 : Skuteczność optymalizacji przy częściowym
obciążeniu przez redukcję strumienia (niska
dynamika obciążonych napędów)
6 : Wysoki moment rozruchowy (bardzo ciężkie
rozruchy)
7 : Dynamiczna odpowiedź momentu w zakresie
osłabiania pola(np. podstawowe testy próbne silnika )
9-56
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
Poniżej zostały wskazane tylko odchylenia od standardowych ustawień (P114 = 0) :
P114=0 P114=1 P114=2 P114=3 P114=4 P114=5 P114=6 P114=7
P216=Smooth n/f(FWD)
0ms(reg-n)
4ms (reg-f)
4.8ms
(reg.-n)
P217=Slip Fail Corr’n.
0=off
P223=Smooth n/f(act)
4ms(reg-n)
0ms(reg.-f)
P235=n/f-Reg Gain 1
3.0 lub 5.0
12.0(reg-n)
P236=n/f-Reg Gain 2
3.0 lub 5.0
12.0(reg-n)
P273=Smooth Isq(set)
6*P357(T0)
P240=n/f-Reg Tn
P279=Torque(dynamic)
2=on
(reg.-n)
2=on
100ms
3*P357
400ms
40ms
(reg.-n)
0.0%
P287=Smooth Ud(act)
9
P291=Fsetp Flux(set)
100%
80%(reg-f)
0
0
0
110%
P295=Efficiency Optim.
100%=wył.
99.9%
50%
P303=Smooth Flux(set)
10-20ms
60ms
100(reg.-n)
P315=EMF Reg Gain
Gain(n)
500(reg.-f)
1.5*Gain(n) 1.5*Gain(n)
(reg-f)
(reg-f)
P339=ModSystRelease
0=wszyst.
Systemy
3=tylko
RZM
3=tylko
RZM
P344=ModDepthHeadr
0.0%
3.0%
3.0%
P536=n/fRegDyn(set)
50%
20%
3=tylko
RZM
3=tylko
RZM
100(reg-n) 200(reg.-n) 200(reg-n)
50%(reg-f) 100(reg.-f) 50%(reg-f)
3=tylko
RZM
30.0%
25%
100(reg.-n)
50%(reg-f)
100%
(reg.-n)
RZM = wektor przestrzenny modulacji
Wzmocnienie Kp regulatora prędkości (P235, P236) zależy od
bezwładności napędu i jeżeli jest to konieczne musi zostać
dostosowywane.
Symetryczne optimum : P235 = 2 x P116 / P240
Kp = 2 x Turuchamiania / Tn
Czas uruchamiania jest to czas potrzebny na przyspieszenie
napędu do znamionowej prędkości przy określonym momencie
znamionowym. Jest to określone podczas automatycznej
optymalizacji regulatora prędkości.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-57
Proces parametryzacji napędu
03.99
9.4.2 Zmiany dotyczące funkcji wyboru parametru (P052) VC (poprzednia wersja)
Funkcja wyboru parametru P052 w poprzedniej wersji napędu
MASTERDRIVES VC, była używana do wyboru różnych
specjalnych funkcji i sposobów uruchamia. Aby ten ważny
parametr był bardziej zrozumiały dla użytkownika, grupy
funkcji "Funkcje specjalne" i "Uruchomienie wstępne" w
napędzie CUVC zostały zapamiętane w dwu różnych
parametrach takich jak :
P060 Menu wyboru
(Funkcje specjalne)
P052 Funkcja wyboru
P115 Obliczenie
parametrów silnika
Rys.9-6 Rozdział parametru P052 (poprzednio) na P060 i P115
W dodatku, wprowadzono nowe funkcje specjalne " Parametry
użytkownika" a funkcja specjalna "Nastawy napędu" (P052=5)
została podzielona wtórnie pomiędzy funkcje "Szybka
parametryzacja" i "Nastawy napędu". Nowa funkcja specjalna
"Szybka parametryzacja" zawiera parametryzację dla
standardowych zastosowań a nowa specjalna funkcja
"Nastawy napędu" zawiera parametryzację dla zastosowań
specjalistycznych.
Specjalna funkcja "Download/Upread" (Załadowanie /
Odczytanie) (P052 = 3) została rozdzielona pomiędzy funkcje
"Download" i "Upread".
P060
(CUVC)
Wybór menu
P052
(VC)
Wybór funkcji
0=
Parametry użytkownika
--
Lista parametrów P060
1=
Menu parametrów
0=
Powrót
2=
Nastawy ustalone 1)
1=
Kasowanie Param.
3=
Szybka parametryzacja
5=
Nastawy napędu
4=
Konfiguracja kart dod.
4=
Konfig. sprzętowa
5=
Nastawy napędu
5=
Nastawy napędu
6=
Download (ładowanie)
3=
Download
7=
Upread (przeczytanie)
3=
Download
8=
Definicja sekcji mocy
2=
Podanie MLFB
1)
Wybór w menu nastaw fabrycznych (P366 typ nastaw fabrycznych,
aktywacja przez P970)
9-58
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Proces parametryzacji napędu
P115 Obliczenia modelu silnika
P052(VC) Wybór funkcji
1=
Automatyczna parametryzacja
6=
Auto Param.
2=
Ident. silnika w stanie postoju
7=
Mot ID Stop
3=
Pełna identyfikacja silnika
8=
Mot ID All
4=
Pomiary bez obciążenia
9=
No Load Meas
5=
Optymalizacja regulatora n/f
10=
Reg Optim.
6=
Test własny napędu
11=
Auto Test
7=
Test tachometru
12=
Tach Test
Nowe specjalna funkcja P060=0 (Parametry użytkownika)
umożliwia użytkownikowi wprowadzanie wykazu ważnych
parametrów specjalnie dla jego własnych zastosowań.
Po wyborze P060 = 0 (Parametry użytkownika), dla parametrów
P053, P060 i P358 tylko te parametry są widoczne których
numery zostały podane w indeksach 4 do 100 parametru P360.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
9-59
03.99
Słowo sterowania i słowo stanu
10. Słowo sterowania i słowo stanu
10.1 Opis bitów słowa sterowania
W parametrze r001 można odczytać stany pracy napędu: np.
GOTÓW DO ZAŁĄCZENIA : r001 = 009
Funkcje poszczególnych sekwencji zostały opisane w danej
sekwencji, w której są faktycznie realizowane.
Bloki funkcyjne diagramów 180 i 190 odnoszą się do bloków
funkcyjnych w Kompendium.
Bit 0 : rozkaz ON/OFF 1 (↑ "ON") / (L"OFF1") Włącz / Wyłącz 1
Warunek
Skutek
Warunek
Skutek
Polecenie jest wykonywane przy przejściu sygnału z L do H
(L→H) w stanie GOTÓW DO ZAŁĄCZENIA (009).
♦ ŁADOWANIE WSTĘPNE (010)
Zostają załączone stycznik główny lub stycznik
bocznikujący, jeśli je zastosowano.
Następuje ładowanie wstępne.
♦ GOTÓW (011)
Jeśli napęd został wyłączony za pomocą „WYŁ 2(OFF2)”,
przejście do następnego stanu nastąpi dopiero po upływie
czasu odwzbudzenia (P603) licząc od chwili ostatniego
wyłączenia.
♦ PRÓBA ZWARCIA DOZIEMNEGO (012), jest wykonywana
jeżeli taka opcja została wybrana (P375).
♦ LOTNY START (013), następuje lotny start, jeżeli stan ten
został odblokowany (słowo sterowania bit 23 przez P583).
♦ PRACA (014).
Niski sygnał L i P100=3, 4 (zamknięta pętla sterownia n/f )
♦ WYŁ 1 (OFF1) (015), jeżeli falownik jest w stanie
odblokowania.
• Dla P100= 3, 4 i pracy nadążnej następuje zatrzymanie
napędu.
• Dla P100 = 3 , 4 i pracy nadrzędnej wartość zadana na
wejściu generatora funkcji jest zablokowana (wartość
zadana = 0), zatem napęd zwalnia do częstotliwości
wyłączania (P800) zgodnie z ustawionym czasem
zwalniania (P464).
Po czasie opóźnienia (P801), impulsy falownika zostają
zablokowane a stycznik główny (opcja / stycznik bocznikujący),
jeśli go zastosowano zostaje otwarty.
Jeżeli w czasie zwalniania napędu cofnięto rozkaz WYŁ 1 /
OFF1 (np . jako wynik rozkazu ZAŁ / ON), napęd przestaje
zwalniać i przechodzi ponownie do stanu PRACA (014).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
10-1
Słowo sterowania i słowo stanu
Warunek
Skutek
03.99
♦ Dla ŁADOWANIA WSTĘPNEGO (010), GOTÓW DO
PRACY (011), LOTNY START (013) lub IDENTYFIKACJA
SILNIKA W STANIE POSTOJU (018), impulsy falownika są
zablokowane, a stycznik główny (opcja/ stycznik
bocznikujący), jeżeli go zastosowano zostaje otwarty.
♦ BLOKADA ZAŁĄCZENIA (008) ; słowo stanu 1, bit 6
♦ GOTÓW DO ZAŁĄCZENIA (009), jeżeli nie zostały
załączone polecenia "WYŁ 2 / OFF2" lub "WYŁ3 / OFF3".
Sygnał niski L i P100= 5 (zamknięta pętla regulacji momentu)
♦ Wykonywany jest rozkaz WYŁ 2 / OFF2 (elektryczne).
Bit 1 : rozkaz OFF2 ( L "OFF2") elektryczne
Warunek
Skutek
Uwaga
Sygnał niski L
♦ Impulsy falownika zostają zablokowane, a stycznik główny
(opcja/ stycznik bocznikujący), jeżeli zastosowano, zostają
otwarte.
♦ BLOKADA ZAŁĄCZENIA (008), do czasu odwołania
rozkazu.
Polecenie WYŁ 2 / OFF2 jest skuteczne równocześnie z trzech
źródeł (P555, P556 i P557)!
Bit 2: Polecenie WYŁ 3 / OFF3 (L „WYŁ 3”) (szybkie zatrzymanie)
Warunek
Skutek
10-2
Sygnał niski L (stan niski).
♦ Polecenie może działać dwojako :
• Odblokowano hamowanie prądem stałym (P395=1).
Przejście do stanu HAMOWANIE DC (017)
Napęd zwalnia zgodnie z ustawionym parametrem
zwalniania dla WYŁ 3 (P466), aż osiągnie częstotliwość
załączenia hamowania (P398). W ciągu czasu
odwzbudzania (P603) impulsy falownika są zablokowane.
Dalej następuje hamowanie prądem stałym, z ustawionymi
parametrami : prądem - P396 i czasem hamowania P397. Następnie impulsy falownika zostają zablokowane,
a stycznik główny / bocznikujący (jeśli zastosowano)
zostaje wyłączony.
• Jeśli nie odblokowano hamowania prądem stałym
(P395=0):
Wartość zadana na wejściu generatora funkcji zostaje
zablokowana (wartość zadana = 0), zatem napęd zwalnia
zgodnie z ustawionym przebiegiem dla WYŁ 3 (P466), aż
do osiągnięcia częstotliwości wyłączania (P800). Po
osiągnięciu tej częstotliwości i upływie czasu opóźnienia
(P801) impulsy falownika zostają zablokowane, a stycznik
główny /bocznikujący (jeżeli zastosowano) zostaje
wyłączony.
Jeśli w czasie zwalniania usunięto polecenie WYŁ 3, to
pomimo tego napęd kontynuuje zwalnianie.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
NOTATKA
Słowo sterowania i słowo stanu
♦ Dla stanów : ŁADOWANIE WSTĘPNE (010), GOTÓW DO
PRACY (011), LOTNY START (013) lub IDENTYFIKACJA
SILNIKA W STANIE POSTOJU (018), impulsy falownika są
zablokowane, a stycznik główny lub stycznik bocznikujący
(jeśli go zastosowano) są wyłączone (otwarte).
♦ Jeżeli napęd pracuje jako nadążny (slave) i wydano
polecenie WYŁ 3, to nastąpi przełączenie na pracę w
charakterze napędu nadrzędnego (master).
♦ Stan BLOKADA ZAŁĄCZENIA (008), dopóki polecenie nie
zostanie cofnięte.
Polecenie WYŁ 3 jest skuteczne równocześnie z trzech źródeł
(P558, P559 i P560)!
Priorytet poleceń WYŁ : WYŁ 2 > WYŁ 3 > WYŁ 1
Bit 3 : Polecenie – odblokowanie falownika - ( H „odblokowanie falownika” ) /
blokada falownika (L „blokada falownika”)
Warunek
Skutek
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H, stan GOTÓW DO PRACY (011) i upłynął
czas odwzbudzania (P603) od ostatniego wyłączenia
♦ Stanu PRACA : (014)
Następuje odblokowanie impulsów falownika a sterowanie
wartości zadanej jest realizowane przez generator funkcji.
Sygnał niski L
♦ Dla stanów : PRACA (014), LOTNY START (013),
KINETYCZNE BUFOROWANIE z odblokowaniem
impulsów, OPTYMALIZACJA OBWODU REGULATORA
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ (019) lub
SYNCHRONIZACJA (020) :
♦ Następuje przejście do stanu GOTÓW DO PRACY (011) i
zablokowanie impulsów falownika.
♦ Jeśli jest aktywny stan WYŁ 1 (015), impulsy falownika są
zablokowane, a stycznik główny /bocznikujący (jeśli go
zastosowano) zostaje wyłączony (otwarty). Napęd
przechodzi do stanu BLOKADA ZAŁĄCZENIA (008).
♦ Jeśli jest aktywny stan WYŁ 3 (szybkie zatrzymanie) (016),
polecenie blokowania falownika jest ignorowane, i dalej
kontynuowane jest szybkie zatrzymanie. Po zatrzymaniu
(P800, P801) impulsy falownika zostają zablokowane.
Bit 4: Polecenie – Blokada Generatora Funkcji RFG INHIBIT (L „blokada gen.
funkcji”)
Warunek
Sygnał niski L, wykonywany tylko w stanie PRACA (014).
Skutek
Wyjście generatora funkcji otrzymuje wartość zadaną = 0.
Bit 5: Polecenie – Zatrzymanie Generatora Funkcji RFG HOLD (L „zatrzymanie
gen. funkcji”)
Warunek
Sygnał niski L, wykonywany tylko w stanie PRACA (014).
Skutek
Następuje zamrożenie aktualnej wartości zadanej na wyjściu
generatora.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
10-3
Słowo sterowania i słowo stanu
03.99
Bit 6 : Polecenie – Odblokowanie wartości zadanej (H „odblokowanie wartości
zadanej”)
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H, minął czas odwzbudzania (P602)
♦ Po upływie czasu odwzbudzania (602), zostaje
odblokowana wartość zadana na wejściu generatora
funkcji.
Bit 7: Polecenie - Potwierdzenia (↑ „Potwierdzenie”)
Warunek
Skutek
Uwaga
Polecenie jest wykonywane przy przejściu sygnału z L do H
(L→ H) tylko w stanie BŁĄD FAULT (007).
♦ Następuje skasowanie wszystkich aktualnych komunikatów
o błędach po ich uprzednim przesłaniu do pamięci
diagnostycznej.
♦ Jeśli nie ma więcej błędów, następuje przejście do stanu
BLOKADA ZAŁĄCZENIA (008).
♦ Jeśli są błędy, napęd pozostaje w stanie BŁĄD (007).
Polecenie potwierdzenia jest skuteczne równocześnie z trzech
źródeł (P565, P566 i P567) i zawsze z PMU !
Bit 8: Polecenie – Załączenie impulsowania 1(↑„zał. impuls. 1”)/(L „wył. imp.1”)
Warunek
Skutek
Warunek
Skutek
Polecenie jest wykonywane przy przejściu sygnału z L do H
(L→ H) tylko w stanie GOTÓW DO ZAŁĄCZENIA (009)
♦ Polecenia ZAŁ jest automatycznie wykonywane (patrz opis
słowa sterowania – bit 0), a odblokowanie częstotliwości
impulsowania 1 (P448) następuje w kanale wartości
zadanej.
Polecenie ZAŁ / WYŁ 1 (bit 0) przy włączonym
impulsowaniu jest ignorowane.
System musi odczekać czas odwzbudzania (P603).
Sygnał niski
♦ Następuje automatyczne wykonanie polecenia WYŁ 1
(patrz opis słowa sterowania bit 0).
Bit 9: Polecenie – Załączenie impulsowania 2 (↑„zał. impuls. 2”)/(L„wył. imp. 2”)
Warunek
Skutek
Warunek
Skutek
10-4
Polecenie jest wykonywane przy przejściu sygnału z L do H
(L→ H) tylko w stanie GOTÓW DO ZAŁĄCZENIA (009)
♦ Następuje automatyczne wykonanie polecenia ZAŁ (patrz
opis słowa sterowania - bit 0) i odblokowanie częstotliwości
impulsowania 2 (P449) w kanale wartości zadanej.
Polecenie ZAŁ/WYŁ 1 (bit 0) przy włączonym
impulsowaniu jest ignorowane.
System musi odczekać czas odwzbudzania (P603).
Sygnał niski L
Następuje automatyczne wykonanie polecenia WYŁ 1 (patrz
opis słowa sterowania bit 0).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Słowo sterowania i słowo stanu
Bit 10: Polecenie - Praca ze sterownikiem PLC (H „praca ze sterownikiem PLC”)
Warunek
Skutek
Uwaga
Sygnał wysoki H ; dane procesu PZD (słowo sterowania,
wartości zadane), wysyłane przez łącze SST1 w CU, łącze
CB/TB (opcja) i łącze SST/SCB (opcja), są odbierane tylko
wtedy, gdy polecenie zostanie przyjęte.
♦ Jeśli działa kilka łączy, odbierane są dane tylko tych, które
wysyłają sygnał H.
♦ Gdy jest sygnał L, ostatnie wartości są przechowywane w
odpowiedniej pamięci dwuwejściowej RAM łącza.
Gdy jeden interfejs wysyła sygnał H, w parametrze wizualizacji
r550 „Słowo sterowania 1” pojawia się sygnał H.
Bit 11: Polecenie – Pole wirujące w prawo (H „pole wirujące w prawo”)
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H
Po przyjęciu polecenia wpływa na wartość zadaną zależnie od
stanu bitu 12 „Pole wirujące w lewo”.
Bit 12: Polecenie – Pole wirujące w lewo (H „pole wirujące w lewo”)
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H
Po przyjęciu polecenia wpływa na wartość zadaną zależnie od
stanu bitu 11 „Pole wirujące w prawo”.
Polecenia pola wirującego w lewo i pola wirującego w prawo
nie mają wpływu na dodatkową wartość zadaną 2, ktora jest
dodawana za generatorem funkcji (RFG)!
Bit 13 : Polecenie – Potencjometr silnika w górę (H „potencjometr - w górę”)
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H
♦ Potencjometr silnika w kanale wartości zadanej jest
sterowany zależnie od stanu bitu 14 „Potencjometr - w dół”
Bit 14: polecenie – Potencjometr silnika w dół (H „potencjometr - w dół”)
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H
Potencjometr silnika w kanale wartości zadanej jest sterowany
zależnie od stanu bitu 13 „Potencjometr - w górę”
Bit 15: Polecenie – Błąd zewnętrzny 1 (L „błąd zewnętrzny 1”)
Warunek
Skutek
Sygnał niski L
♦ Po przyjęciu polecenia, następuje przejście do stanu
BŁĄD(007) i generowany jest komunikat (błąd F035).
Impulsy falownika są zablokowane, stycznik główny/
bocznikujący (jeśli go zastosowano) zostaję wyłączony.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
10-5
Słowo sterowania i słowo stanu
03.99
Bit 16: Polecenie – Funkcja zestawu danych FDS bit 0
Skutek
♦ Polecenie to wraz z bitem 17 „FDS BIT 1” umożliwia
przełączanie czterech zestawów danych kanału wartości
zadanej.
Bit 17: Polecenie – Funkcja zestawu danych FDS bit 1
Skutek
♦ Polecenie to wraz z bitem 16 „FDS BIT 0” umożliwia
przełączanie czterech zestawów danych kanału wartości
zadanej.
Bit 18: Polecenie - Zestaw danych silnika - MDS bit 0
Warunek
Skutek
Wykonywane w stanach: GOTÓW DO ZAŁĄCZENIA (009),
ŁADOWANIE WSTĘPNE(010), GOTÓW DO PRACY(011)
♦ Polecenie to wraz z bitem 19 „MDS BIT 1” umożliwia
przełączanie czterech zestawów danych silnika.
Bit 19: Polecenie - Zestaw danych silnika - MDS bit 1
Warunek
Skutek
Wykonywane w stanach: GOTÓW DO ZAŁĄCZENIA (009),
ŁADOWANIE WSTĘPNE (010), GOTÓW DO PRACY (011)
Polecenie to wraz z bitem 18 „MDS BIT 0” umożliwia
przełączanie czterech zestawów danych silnika.
Bit 20: Polecenie - Stała wartość zadana – FSW bit 0 (LSB)
Skutek
Polecenie to wraz z bitem 21 „FSW BIT 1” umożliwia
przełączanie czterech stałych wartości zadanych jako
wejściowych wartości dla nastaw procentowych, wielkości
odniesienia dla częstotliwości odniesienia P352 lub prędkości
odniesienia P353.
Bit 21: Polecenie – Stała wartość zadana - FSW, bit 0 (MSB)
Skutek
Polecenie to wraz z bitem 20 „FSW BIT 0” umożliwia
przełączanie czterech stałych wartości zadanych jako
wejściowych wartości dla nastaw procentowych, wielkości
odniesienia dla częstotliwości odniesienia P352 lub prędkości
odniesienia P353.
Bit 22: Polecenie – Odblokowanie synchronizacji (H „odblokowanie synchr.”)
Warunek
Skutek
10-6
♦ Synchronizacja napędu (P534 = 1 ):
Sygnał wysoki H, TSY jeżeli dostępne (opcja) i P100 = 2
(charakterystyka U/f dla przemysłu włókienniczego).
♦ Synchronizacja linii (P534 = 2 ):
Sygnał wysoki H, TSY (opcja) i P100 = 1,2 lub 3
♦ Polecenie odblokowuje funkcję synchronizacji.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Słowo sterowania i słowo stanu
Bit 23 : Polecenie – Odblokowanie lotnego startu (H „0dblok. lotnego startu”)
Warunek
Sygnał wysoki H
Skutek
Polecenie odblokowuje funkcję lotnego startu.
Bit 24: Polecenie – Odblokowanie regulatora technologicznego ( H "regulator
technologiczny" )
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H
♦ Polecenie umożliwia realizację funkcji opadania, jeżeli P100
(otwarta pętla / sterowanie w obwodzie zamkniętym) jest
ustawione na 3 ( zamknięta pętla regulacji f) lub 4
(zamknięta pętla regulacji n), parametr P246 <> 0 i impulsy
falownika są odblokowane.
Wyjście regulatora prędkości /częstotliwości, stanowi
ujemny sygnał sprzężenia zwrotnego do wartości zadanej
dla prędkości / częstotliwości i może być ustawione przez
parametry P245 i P246.
Bit 25 : Polecenie – Odblokowanie regulatora (H „odblokowanie regulatora)
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H i odblokowanie impulsów falownika
♦ Następuje odblokowanie wyjścia regulatora prędkości n dla
odpowiedniego rodzaju sterowania (P100 = 0,4,5).
Bit 26: Polecenie - błąd zewnętrzny 2 (L „Błąd zewn. 2”)
Warunek
Skutek
Sygnał niski L ; działa dopiero po zakończeniu ładowania
wstępnego ze stanu GOTÓW DO PRACY (011), po
dodatkowym opóźnieniu 200ms.
♦ Przejście do stanu BŁĄD (007) i wygenerowanie informacji
(błąd F036). Impulsy falownika są zablokowane, stycznik
główny (jeśli go zastosowano) wyłączony.
Bit 27 : Polecenie – Napęd podporządkowany (slave) / wiodący (master)
(H „napęd podporządkowany” (slave) / L „Napęd wiodący”(master))
Warunek
Skutek
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H, polecenie przełącza funkcję napęd
podporządkowany / napęd wiodący, jeśli P100 (rodzaj
sterowania pętla otwarta / zamknięta” =3, 4 (regulacja f/ n) i
odblokowano impulsy falownika.
♦ Napęd podporządkowany : regulacja w zamkniętej pętli z
regulacją momentu (Sterowanie momentem w zamkniętej
pętli regulacji). Przy regulacji częstotliwości nie jest możliwe
dokładne określenie regulacji momentu aż z ok. 10%
wyprzedzeniem wartości prędkości znamionowej silnika
Sygnał niski L, P100 (rodzaj sterowania pętla otwarta /
zamknięta” =3, 4 (regulacja f/ n) i odblokowano impulsy
falownika.
♦ Napęd wiodący : regulacja w zamkniętej pętli sterowania
jako regulacja z prędkości lub regulacja częstotliwości
(regulacja f/ n)
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
10-7
Słowo sterowania i słowo stanu
03.99
Bit 28 : Polecenie - Alarm zewnętrzny 1 (L „alarm zewnętrzny 1”)
Warunek
Skutek
Sygnał niski L
♦ Utrzymuje się stan pracy. Wyprowadzony zostaje
komunikat alarmowy (A015).
Bit 29 : Polecenie - Alarm zewnętrzny 2 (L „alarm zewnętrzny 2”)
Warunek
Skutek
Sygnał niski L
♦ Utrzymuje się stan pracy. Wyprowadzony zostaje
komunikat alarmowy (A015).
Bit 30 : Polecenie - Wybór nastaw danych BICO
(H „nastawy danych 2 ” / L „nastawy danych 1”)
Warunek
Skutek
Warunek
Skutek
Sygnał wysoki H
♦ Dla wszystkich binektorów i konektorów i sygnałów aktywne
są nastawy danych parametrów „nastawy danych 2”
Sygnał niski L
♦ Dla wszystkich binektorów i konektorów i sygnałów aktywne
są nastawy danych parametrów „nastawy danych 1”
Bit 31 : Polecenie - Sygnał zwrotny stycznika głównego (H „sygnał zwrotny”)
Warunek
Skutek
10-8
Sygnał wysoki H, stosownie do instalacji i parametryzacji
głównego stycznika (opcji). Czas sygnału zwrotnego może być
umieszczony w P600 .
♦ Sygnalizacja zwrotna „Stycznik główny wzbudzony”
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Słowo sterowania i słowo stanu
10-9
Słowo sterowania i słowo stanu
10-10
03.99
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Słowo sterowania i słowo stanu
10.2 Znaczenie komunikatów słowa stanu
Bit 0 : Komunikat „Gotów do załączenia” (H)
Sygnał wysoki H
Skutek
Stan BLOKADA ZAŁĄCZENIA (008) lub GOTÓW DO
ZAŁĄCZENIA (009).
♦ Zasilanie, czynne są sterowanie i regulacja.
♦ Impulsy falownika zablokowane.
♦ Jeśli zastosowano zasilanie zewnętrzne i stycznik
główny(opcja) / bocznikujący, w tym stanie pracy falownika
można zapewnić stan beznapięciowy obwodu pośredniego.
Bit 1 : Komunikat „Gotów do pracy” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Stan GOTÓW DO PRACY (011) lub ŁADOWANIE WSTĘPNE
(010).
♦ Zasilanie, czynne są sterowanie i regulacja.
♦ Napęd załączony.
♦ Wykonane ładowanie wstępne.
♦ Napięcie w obwodzie pośrednim prądu stałego ma pełną
wartość lub do niej dąży.
♦ Impulsy falownika są jeszcze zablokowane.
Bit 2 : Komunikat „Praca” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Stan PRACA (014), LOTNY START (013), WYŁ 1 (015) lub
WYŁ 3 (016).
♦ Napęd działa.
♦ Impulsy falownika są odblokowane.
♦ Na zaciskach wyjściowych jest napięcie.
Bit 3 : Komunikat „Błąd” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Stan BŁĘDU (007).
♦ Wystąpił dowolny błąd.
Bit 4 : Komunikat „WYŁ 2” (L)
Sygnał niski L
Znaczenie
Dostępne polecenie WYŁ 2
♦ Został wydany rozkaz WYŁ 2 ( słowo sterowania bit 1).
Bit 5 : Komunikat „WYŁ 3” (L)
Sygnał niski L
Znaczenie
Wskazuje na obecność polecenia WYŁ 3 i / lub stan pracy
WYŁ 3 (016).
♦ Został wydany rozkaz WYŁ 3 ( słowo sterowania bit 2).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
10-11
Słowo sterowania i słowo stanu
03.99
Bit 6 : komunikat „Blokada załączenia” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Stan BLOKADA ZAŁĄCZENIA (008).
♦ Zasilanie, czynne są sterowanie i regulacja.
♦ Jeśli zastosowano zasilanie zewnętrzne i stycznik
główny(opcja)/ bocznikujący, w tych warunkach pracy
falownika można zapewnić stan beznapięciowy obwodu
pośredniego.
♦ Komunikat utrzymuje się, dopóki jest obecne polecenie
WYŁ 2 za pośrednictwem słowa sterowania bit 1 lub
polecenie WYŁ 3 za pośrednictwem słowa sterowania bit 2
po zmniejszeniu wartości zadanej lub polecenie ZAŁ za
pośrednictwem słowa sterowania bit 0 (reakcja na zbocze).
Bit 7 : Komunikat „Alarm” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Alarm (Axxx).
♦ Wystąpił dowolny alarm
♦ Sygnał trwa dopóki nie zostanie usunięta przyczyna jego
pojawienia się.
Bit 8 : Komunikat „Różnica między wartością rzeczywistą a zadaną” (L)
Sygnał niski L
Znaczenie
Alarm (A034) wskazuje na różnicę między wartością
rzeczywistą a zadaną (uchyb).
♦ Sygnał ten występuje, gdy wartość bezwzględna różnicy
między wartością rzeczywistą a zadaną częstotliwości jest
większa lub równa odchyłce parametryzowanej P794
(odchyłka regulacji częstotliwości) dłużej niż w czasie
odchyłki regulacji (P792).
♦ Ponowne ustawienie bitu na sygnał H nastąpi wtedy, gdy
wartość bezwzględna różnicy będzie mniejsza od odchyłki
(P792).
Bit 9 : Komunikat „Żądanie sterowania PZD” (H)
Sygnał wysoki H
Występuje zawsze sygnał H.
Bit 10 : Komunikat „Częstotliwość porównawcza osiągnięta” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
10-12
Osiągnięto parametryzowaną częstotliwość odniesienia.
♦ Wartość bezwzględna wartości rzeczywistej częstotliwości
jest większa lub równa parametryzowanej częstotliwości
porównawczej (P796).
♦ Sygnał L bitu zostaje ustawiony ponownie, gdy powyższa
wartość bezwzględna będzie niższa od częstotliwości
porównawczej (796) minus parametryzowana histereza
(P797 w % częstotliwości porównawczej P796).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Słowo sterowania i słowo stanu
Bit 11 : Komunikat „Błąd - obniżone napięcie” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Wskazuje na obecność błędu (F008) „obniżone napięcie w
obwodzie pośrednim”.
♦ Napięcie obwodu pośredniego przekroczyło dopuszczalną
dolną wartość graniczną
Rozdział „Komunikaty błędów i alarmów”.
Bit 12 : Komunikat „Stycznik główny włączony” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Stycznik główny (napędy AC) / stycznik ładowania wstępnego
(napędy DC) (opcja) zostaje wysterowany.
♦ Za pomocą sygnału H można włączyć stycznik główny/
stycznik ładowania wstępnego (opcja) po wykonaniu
odpowiednich połączeń i ustawieniu parametrów.
Bit 13 : Komunikat „Generator funkcji aktywny” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Aktywny generator funkcji
♦ Wartość sygnału wyjściowego generatora (r480 / KK0073)
nie jest równa wartości wejściowej (r460 / KK0072). Jeśli
wartość zadaną wprowadza się w sposób analogowy
(wartość zadaną główną i/lub dodatkową), zostaje
uwzględniona także histereza ustawiona jako parametr
(P476 w % częstotliwości znamionowej urządzenia P352).
♦ Jeśli wybrano funkcję „Synchronizacja” , to wówczas pojawi
się alarm A069. Trwa tak długo, jak długo jest aktywny
generator funkcji w kanale wartości zadanej
synchronizowanego przemiennika. Synchronizacja nie
zacznie się dopóki jest aktywny generator funkcji.
Bit 14 : Komunikat „Pole wirujące w prawo” (H) /„Pole wirujące w lewo” (L)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Sygnał niski L
Znaczenie
Pole wirujące w prawo
Wartość zadana częstotliwości w zamkniętej pętli sterowania
(wartość zadana n / f, r482 / KK0075) jest większa lub równa 0
Pole wirujące w lewo
Wartość zadana częstotliwości w zamkniętej pętli sterowania
(wartość zadana n / f, r482 / KK0075) jest mniejsza od 0
Bit 15 : Komunikat „Buforowanie kinetyczne aktywne” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Funkcja Kinetycznego Buforowania (KIP) lub Funkcja
Elastycznej Odpowiedzi (FLN) jest aktywna.
♦ KIP : Krótkotrwały zanik napięcia sieci jest pokonywany
dzięki wykorzystaniu energii kinetycznej napędzanych
maszyn.
♦ FLN : Przemiennik może pracować do minimalnej wartości
napięcia obwodu pośredniego 50% wartości znamionowej.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
10-13
Słowo sterowania i słowo stanu
03.99
Bit 16 : Komunikat „Lotny start aktywny” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie:
Aktywna jest funkcja lotnego startu lub trwa wzbudzanie
maszyny w nastawionym czasie (P602).
♦ Przemiennik został dołączony do wirującego silnika
♦ Funkcja lotnego startu zapobiega wystąpieniu dużego
prądu.
♦ Trwa wzbudzanie maszyny (w czasie wzbudzenia).
Bit 17 : Komunikat „Synchronizacja osiągnięta”
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Warunek wstępny
Synchronizacja została osiągnięta.
♦ Synchronizacja została osiągnięta.
Dostępne TSY(opcja) a P100 (Rodzaj sterowania /regulacji)=2
(charakterystyka U/f do zastosowań w przemyśle
włókienniczym) lub P100=1,2,3 w synchronizacji linii (P534=2).
Bit 18 : Komunikat „Przekroczenie prędkości obrotowej” (L)
Sygnał niski L
Znaczenie
Wskazuje alarm „Przekroczenie prędkości obrotowej” (A033).
Sygnał ten występuje, gdy wartość bezwzględna wartości
rzeczywistej częstotliwości:
♦ przekracza wartość bezwzględną parametryzowanej
częstotliwości maksymalnej dla wirowania pola w prawo
(P452), do której dodano wartość bezwzględną
parametryzowanej histerezy (P804 w % P452) lub
♦ jest mniejsza od maksymalnej częstotliwości dla wirowania
pola w lewo (P453), do której dodano wartość bezwzględną
parametryzowanej histerezy (P804 w % P453).
♦ Ponowne ustawienie bitu na sygnał H nastąpi wtedy, gdy
wartość bezwzględna wartości rzeczywistej częstotliwości
będzie równa lub mniejsza od wartości bezwzględnej
odpowiedniej częstotliwości maksymalnej.
Bit 19 : Komunikat „Błąd zewnętrzny 1” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
„Błąd zewnętrzny 1”.
♦ „Błąd zewnętrzny 1” występuje w bicie 15 słowa sterowania.
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Bit 20 : Komunikat „Błąd zewnętrzny 2” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
„Błąd zewnętrzny 2”.
♦ „Błąd zewnętrzny 2” występuje w bicie 26 słowa sterowania.
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
10-14
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Słowo sterowania i słowo stanu
Bit 21 : Komunikat „Alarm zewnętrzny” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
„Alarm zewnętrzny”
♦ „Alarm zewnętrzny 1” występuje w bicie 28 słowa
sterowania a „Alarm zewnętrzny 2” występuje w bicie 29
słowa sterowania.
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Bit 22: komunikat „Alarm i2t przemiennika” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
„Alarm i2t przemiennika” (A025).
♦ Jeżeli chwilowe stan przeciążenia napędu będzie się nadal
utrzymywał, to nastąpi przeciążenie termiczne napędu.
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Bit 23 : Komunikat „Błąd - przekroczenie temperatury napędu” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Błąd (F023) „Przekroczenie granicznej temperatury napędu”.
♦ Nastąpiło przekroczenie temperatury granicznej falownika.
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Bit 24 : Komunikat „Alarm - przekroczenie temperatury napędu” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Alarm (A022) „Temperatura napędu za wysoka”.
♦ Został przekroczony próg temperatury falownika , przy
którym następuje pojawienie się alarmu „Temperatura
napędu za wysoka” (A022).
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Bit 25 : Komunikat „Alarm - przekroczenie temperatury silnika” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Alarm „Przekroczenie temperatury silnika”
♦ Występuje alarm „i2t silnika” (A029) lub komunikat o
przekroczeniu temperatury z czujnika KTY ( P380>1 ) lub
termistora PTC ( P380=1 ).
♦ Spełnione są warunki wystąpienia alarmu poprzez
obliczenie obciążenia silnika (r008/K0244) albo przez
pomiar czujnikiem KTY84 (r009/K0245).
♦ Po przeliczeniu powiązanych z alarmem parametrów:
P380 (alarm temperatura silnika), P382 (chłodzenie silnika),
P383 (temperatura silnika T1), P384 (granica obciążenia
silnika).
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
10-15
Słowo sterowania i słowo stanu
03.99
Bit 26 : Komunikat „Błąd - przekroczenie temperatury silnika” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
„Błąd - przekroczenie temperatury silnika”
♦ Występuje alarm „i2t silnika” (F021) lub komunikat o
przekroczeniu temperatury z KTY (P381>1) lub termistora
PTC (P381=1).
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Bit 27 : Zarezerwowany
Bit 28 : Komunikat „Błąd – utyk / blokada silnika” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Warunek wstępny
Błąd „Blokada lub utyk silnika” (F015).
♦ Napęd jest zablokowany albo utknął.
♦ Rozpoznanie blokady przy sterowaniu P100 = 3, 4 f/n :
wartość rzeczywista / nastawiona odchylenia została
określona (bit 8), osiągnięta została granica momentu
(B0234), prędkość obrotowa < 2 % i minął czas nastawiony
w P805,
♦ W przypadku sterowania momentem M (P100 = 5) lub dla
pracy nadążnej (P587 – slave), blokada nie jest
rozpoznawana.
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Bit 29 : Komunikat „Stycznik bocznikujący włączony” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Stycznik bocznikujący (stycznik ładowania wstępnego) został
włączony po zakończeniu procesu ładowania wstępnego
(zastosowanie tylko w napędach z zainstalowanym stycznikiem
bocznikującym).
♦ Przy odpowiednim połączeniu i parametryzacji może być
wysterowany stycznik bocznikujący.
Bit 30: komunikat „Alarm -błąd synchronizacji” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
Warunek wstępny
Alarm „Błąd synchronizacji” (A070)
♦ Po osiągnięciu synchronizmu uchyb fazowy jest większy niż
parametryzowany zakres tolerancji (P531).
Zastosowano TSY (opcja); P100 „Rodzaj sterowania/ regulacji”
ustawiono na 2 „Charakterystyka U/f dla przemysłu
włókienniczego” lub P100=1, 2 3 dla linii zsynchronizowanej
(534=2).
Jeśli komunikat o błędzie wyprowadzono na listwę zaciskową (PEU, CUVC,
TSY, SCI1/2, EB1, EB2), pojawia się na niej sygnał L tego komunikatu.
Bit 31 : Komunikat „Ładowanie wstępne czynne” (H)
Sygnał wysoki H
Znaczenie
10-16
Stan ŁADOWANIE WSTĘPNE (010).
Po poleceniu ZAŁ następuje ładowanie wstępne .
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Słowo sterowania i słowo stanu
10-17
Słowo sterowania i słowo stanu
10-18
03.99
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Konserwacja
11 Konserwacja
Napędy SIMOVERT MASTERDRIVES pracują przy wysokich
napięciach. Podczas wykonywania różnych prac należy stosować
się do wszystkich międzynarodowych norm elektrycznych (VBG 4
w Niemczech).
Prace konserwacyjne oraz obsługa mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowany personel.
Jako części zamienne wolno używać tylko te, które zaleca
wytwórca.
Należy dokładnie stosować się do przepisów o utrzymaniu
właściwych odstępów konserwacyjnych i instrukcji dotyczących
naprawy i wymiany urządzeń. Istnieje ryzyko utrzymywania się
napięcia w napędzie do 5 minut po wyłączeniu przemiennika, ze
względu na obecność kondensatorów w członie pośrednim. Zatem
wszelkie prace dokonywane wewnątrz napędu i w członie
pośrednim napięcia stałego DC mogą zostać przeprowadzone co
najmniej po upływie tego czasu opóźnienia.
Zaciski wyprowadzeń zasilania i zaciski sterowania mogą być
jeszcze pod zmiennym napięciem nawet wtedy, gdy silnik jest
nieruchomy.
Jeżeli jest absolutnie koniecznym, aby prostownik był zasilony
podczas naprawy, to należy :
• Nigdy nie dotykać jakichkolwiek części, które mogą być pod
napięciem.
• Używać tylko stosownego wyposażenia pomiarowego i
testującego oraz odzieży ochronnej.
• Zawsze stać na nieuziemionej, izolowanej podkładce, zgodnej z
ESD.
Jeżeli powyższe ostrzeżenia nie będą przestrzegane, to może się
zakończyć śmiercią, trwałym kalectwem lub znaczną szkodą
materialną.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
11-1
Konserwacja
03.99
11.1 Wymiana wentylatora
Napędów typów
E–G
Wymiana
Wentylator ma określony czas pracy L10 ≥35 000 godzin przy
temperaturze otoczenia Tu = 40°C. Powinien zostać wymieniony w
dogodnym czasie, kiedy jest zapewniony dostęp do napędu.
Zamontowany wentylator składa się z :
Obudowy,
Wiatraka.
Wentylator jest zainstalowany pomiędzy baterią kondensatorów a
przyłączem silnika.
Wyciągnąć łącznik X20.
Wyciągnąć przewód.
Odkręcić dwie śruby M4x49 Torx.
Wyciągnąć wentylator.
Zainstalować wentylator w kolejności odwrotnej.
Przed uruchomieniem sprawdzić, czy wentylator może się
swobodnie obracać oraz sprawdzić poprawność kierunku
przepływu powietrza.
Powietrze musi być wydmuchiwane w górę napędu.
Rys. 11-1 Montaż wentylatora
Napęd typu K
Wymiana
UWAGA
11-2
Zamontowany wentylator składa się z :
Obudowy,
Wiatraka.
Wentylator jest zainstalowany w górnej sekcji napędu.
Wyciągnąć łącznik X20.
Odkręcić dwie śruby M8 od zamocowanego wentylatora.
Wyciągnąć wentylator do przodu (jeżeli jest to konieczne,
nachylić go nieznacznie w dół ku przodowi) i bezpiecznie
odłożyć.
Zamontowany wentylator waży do 38 kg, zależnie od jego
konstrukcji.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Konserwacja
Rozłączyć przymocowane przewody i przyłącza wentylatora.
Wyciągnąć wentylator z tabliczki mocującej.
Zainstalować nowy wentylator w kolejności odwrotnej.
Przed uruchomieniem sprawdzić, czy wentylator może się
swobodnie obracać oraz sprawdzić poprawność kierunku
przepływu powietrza.
Powietrze musi być wydmuchiwane w górę napędu.
Kierunek rotacji przeciwny do kierunku wskazówek zegara jest
wtedy, gdy patrzymy z góry.
Rys. 11-2 Montowany wentylator -E1, bezpieczniki strony pierwotnej
transformatora, kondensator -C110
11.2 Wymiana bezpieczników wentylatora (typ K)
Bezpieczniki znajdują się w oprawie bezpiecznikowej, która jest
zamontowana na szynie u dołu napędu. Należy otworzyć oprawę
bezpiecznikową, aby wymienić bezpiecznik.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
11-3
Konserwacja
03.99
11.3 Wymiana bezpieczników transformatora wentylatora –F3, -F4 (typ K)
Typ konstrukcji K : bezpieczniki -F3, -F4
Bezpieczniki znajdują się w oprawie bezpiecznikowej,
umieszczonej poniżej wentylatora. Należy otworzyć oprawę
bezpiecznikową, aby wymienić bezpiecznik.
Rys. 11 –3 Transformator wentylatora (-T10), bezpieczniki transformatora
zasilającego wentylator (-F3, -F4)
11.4 Wymiana transformatora wentylatora
Typy budowy E - G Transformator wentylatora jest przykręcony z tyłu za przyłączami
silnika.
Typ budowy K
Zaznaczyć przewody łączące na transformatorze i rozłączyć je.
Odkręcić śruby połączeń od dołu tabliczki transformatora i wyjąć
transformator.
Typ K : Zabezpieczyć transformator przed upadkiem !
Zainstalować nowy transformator w kolejności odwrotnej.
11-4
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Konserwacja
11.5 Wymiana kondensatora rozruchowego
Kondensator rozruchowy jest umieszczony
obok przyłączy wentylatora (pisze E-G),
wewnątrz wentylatora (typ K , -C110).
Rozłączyć podłączenia kondensatora rozruchowego.
Odkręcić kondensator rozruchowy.
Zainstalować nowy kondensator w kolejności odwrotnej
(4.5Nm).
11.6 Wymiana baterii kondensatorów
Typ budowy E i F
Typ budowy G
Typ budowy K
W napędach są montowane z kondensatorami w członie
pośrednim, podpórkami dla kondensatorów oraz modułami
magistrali DC.
Rozłączyć podłączenia elektryczne do modułu magistrali
falownika.
Uwolnić łącza mechaniczne.
Wyciągnąć baterię kondensatorów od przedniej strony napędu.
Usunąć połączenia opornika wyrównawczego (przewód M6).
Odłączyć mechaniczne przymocowania.
Wyciągnąć baterię kondensatorów od przedniej strony napędu
przy kącie pochylenia przemiennika 45 °.
Bateria kondensatorów składa się z trzech modułów. Każdy moduł
ma podstawkę na kondensator i moduł do połączenia z szyną DC.
Odłączyć przyłącza.
Odłączyć mechaniczne przymocowania (cztery śruby : dwie po
lewej stronie i dwie po prawej stronie). Wyciągnąć baterię
kondensatorów od przedniej strony napędu.
Bateria kondensatorów może ważyć do 15 kg, zależnie od mocy
przemiennika!
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
11-5
Konserwacja
03.99
11.7 Wymiana SML i SMU
SML: Snubber Module Lower
SMU: Snubber Module Upper
Wyjąć baterię kondensatorów
Odkręcić śruby mocujące (4x M8, 8-10 Nm albo 4x M6, 2.5–
5Nm, 1 x M4, maksimum 1.8 Nm).
Wyjąć moduły.
Zainstalować nowe moduły w odwrotnej kolejności.
11. 8 Usunięcie i ponowne zainstalowanie modułu magistrali (typ G)
Usuwanie
Wyjąć baterię kondensatorów.
Odkręcić śruby modułu busbars.
M8 podłączenia zasilania
M6 odstęp
M4 obwód.
Wyjąć izolację SMU/SML.
Wyciągnąć moduł kraty magistrali.
Odstęp pomiędzy plusem i minusem modułu magistrali musi być
co najmniej 4 mm. Aby zainstalować ten moduł, należy użyć
szablon, np. 4 mm kawałek plastiku.
Włożyć moduł i izolację SMU/SML na ustalonym miejscu (M6).
Włożyć szablon zamiast modułu magistrali DC do modułu. kraty
magistrali.
Zlokalizować SMU i SML i zacisnąć połączenia modułowe (M8, 810 Nm, M6, 2.5-5 Nm).
Przykręcić nakrętki w małych odstępach (6 Nm).
Podłączyć obwód rezystora (M4, 1.8 Nm).
Zacisnąć podłączenia zasilania (M8, 13 Nm).
Usunąć szablon z modułu magistrali.
Rys. 11-4 Instalacja modułu kratowego
11-6
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Konserwacja
11.9 Wymiana rezystora wyrównawczego
Opornik wyrównawczy jest umieszczony z tyłu poziomu instalacji
w pobliży źródła ciepła pomiędzy modułami falownika, tj. za
baterią kondensatorów i modułem magistrali.
Wyciągnąć baterię kondensatorów.
Wyjąć moduł magistrali i moduł IGD.
Odkręcić śruby mocujące i wyjąć rezystor wyrównawczy.
Zainstalować nowe urządzenie w kolejności odwrotnej.
Rezystor wyrównawczy został zaciśnięty siłą 1.8 Nm.
Tabliczki podstawowej jest równo i cienko posmarowana
substancją termo-przewodzącą i dlatego należy właściwie
wyznaczyć miejsce zamocowania.
11.10 Wymiana PCU (typy E do G)
Typ budowy E i F
Typ budowy G
PCU : Jednostka Ładowania Wstępnego
Wyciągnąć łącznik X39 .
Usunąć śruby przy podłączeniach U1/L1, V1/L2, W1/L3, C, D i
PE1.
Odblokować magistralę i wyjąć PCU.
Zainstalować nowe PCU w kolejności odwrotnej.
Wyjąć jednostkę PCC.
Wyciągnąć łącznik X39.
Usunąć śruby przy podłączeniach U1/L1, V1/L2, W1/L3, C, D i
PE1.
Odblokować magistralę i wyjąć PCU.
Zainstalować nowe PCU w kolejności odwrotnej.
11.11 Wymiana PCC (Typ E do G)
PCC : Obwód kontroli ładowania wstepnego
Wyjąć PCC (typ E i F).
Wyciągnąć łącznik X11, X12, X13 i X246 na PCC.
Rozłączyć przewód NUD.
Odkręcić śruby mocujące jednostki PCC.
Odblokować magistralę i wyjąć PCC.
Zainstalować nowe PCC w kolejności odwrotnej.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
11-7
Konserwacja
03.99
11.12 Wymiana modułu prostownika
Usuwanie
Typ budowy E i F
Typ budowy G
Istalacja
Usunąć PCC i PCU.
Rozmontować wejścia modułu magistrali i modułu magistrali
prostownika.
Odkręcić śruby wadliwego modułu i usunąć go.
Usunąć PCC razem z podstawą tabliczki.
Usunąć, PSU, PCU i kasetę elektroniki.
Rozmontować wejścia modułu magistrali i modułu magistrali
prostownika.
Zainstalować nowe PCU w kolejności odwrotnej.
Warstwa powierzchni kontaktowej jest równo i cienko
posmarowana substancją termo-przewodzącą.
Dokręcić śruby mocujące moduł prostownika (4 Nm).
Ponownie zainstalować pozostałe składniki w kolejności
odwrotnej.
11.13 Wymiana IVI
Typ budowy E - G
11-8
IVI : Interfejs wartości falownika (karta interfejsu dla sekcji mocy)
Karta IVI jest przykręcona z tyłu kasety elektroniki.
Rozłączyć połączenia X205, X206, X208, X31 i X33 od karty
IVI.
Wyjąć baterię kondensatorów (typ E i F).
Rozłączyć światłowód (typ G ze znamionowym napięciem
wejściowym 3 faz. AC 660 – 690 V albo DC 890 - 930 V).
Usunąć PSU razem z jego izolacją (typ G).
Wyjąć wszystkie moduły z kasety elektroniki i położyć je na
odpowiedniej powierzchni, która nie jest naładowana
statycznie.
Odkręcić dwie śruby mocujące kasetę elektroniki.
Wyciągnąć kasetę elektroniki z jej łączy i wysunąć do przodu.
Pociągnąć poza ABO kartę adaptera.
Odkręcić kartę IVI i wyjąć ją.
Zainstalować nową kartę IVI w kolejności odwrotnej.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Typ budowy K
Konserwacja
Odkręcić dwie śruby kasety elektroniki napędu i wyciągnąć ich
do końca.
Rozłączyć przewód uziemienia kasety elektroniki napędu.
Wyjąć wszystkie moduły z kasety elektroniki i położyć je na
odpowiedniej powierzchni, która nie jest naładowana
statycznie.¨ Odśrubowuje dwie ustalające śruby elektroniki
pudełka .
Wyciągnąć kasetę elektroniki z jej łączy i wysunąć do przodu.
Pociągnąć poza ABO kartę adaptera.
Rozłączyć światłowód.
Odkręcić kartę IVI i wyjąć ją.
Zainstalować nową kartę IVI w kolejności odwrotnej.
11.14 Wymienianie VDU i rezystora VDU
VDU
Rezystor VDU
VDU : Dzielnik napięciowy napędu
VDU i rezystor VDU znajdują się tylko w przemiennikach z
wyższymi napięciami zasilającymi. Konsola VDU jest integralną
częścią kasety elektroniki napędu.
Odłączyć wtyczki połączeń.
Odkręcić śruby mocujące
Wyjąć VDU .
Zainstalować nowy VDU w kolejności odwrotnej.
Odkręcić zaciski przewodów.
Odłączyć wtyczki połączeń.
Wyjąć rezystor VDU.
Zainstalować nowy rezystor VDU w kolejności odwrotnej.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
11-9
Konserwacja
03.99
11.15 Wymiana PSU
Typ budowy E - G
Typ budowy K
PSU : Jednostka zasilania
Wyciągnąć łączniki X18, X258 i X70.
Odkręcić śrubę mocującą podłączenia uziemienia od strony
bocznego panelu.
Wyciągnąć PSU z zatrzasków uchwytów i wyjąć go bokiem do
przodu pod wejściem magistrali.
Zainstalować nową PSU w odwrotnej kolejności.
Wyjąć VDU i rezystor VDU (jeżeli są obecne).
Wyjąć płytę VDU.
Odłączyć wtyczki przyłączy na PSU.
Odkręcić śruby (sześć śrub M4) na PSU.
Wyjąć PSU.
Zainstalować nową PSU w odwrotnej kolejności.
11.16 Wymiana IGD
Typ budowy E i F
Typ budowy G
UWAGA
11-10
IGD : IGBT Gate Drive
Karta IGD jest zamontowana bezpośrednio na modułach
IGBT.
Wyjąć baterię kondensatorów.
Wyciągnąć kasetę elektroniki z kartą IVI dla typu E.
Zaznaczyć połączenia instalacji wyjściowej U2/T1, V2/T2 i
W2/T3 i rozłącza ją.
Po odkręceniu dwunastu śrub M6, wyjąć moduł magistrali
falownika.
Rozłączyć łącznik X295.
Odkręcić śruby mocujące i wyciągnąć kartę IGD.
Karta IGD jest zamontowana bezpośrednio na modułach
IGBT.
Wyjąć baterię kondensatorów.
Wyjąć moduły SML i SMU.
Wyjąć moduł magistrali.
Odłączyć światłowód lub łącznik X295 .
Rozłączyć łączniki X290 i X291.
Odkręcić śruby mocujące i wyciągnąć kartę IGD.
Odstępy pomiędzy plusem kraty magistrali i minusem muszą
wynosić co najmniej 4 mm. Aby zainstalować moduł magistrali,
należy użyć szablonu, np. kawałka plastiku o grubości 4 mm.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Typ budowy K
Konserwacja
Karta IGD jest umieszczona za modułem magistrali.
Wyjąć baterię kondensatorów.
Wyjąć moduły SML i SMU.
Wyjąć moduł magistrali.
Rozłączyć światłowód u góry karty IGD.
Wyciągnąć przewód zasilacza P15.
Odkręcić śruby mocujące i wyciągnąć kartę IGD.
Zainstalować nowe IGD w odwrotnej kolejności.
Po wykonaniu wymiany należy się upewnić, czy światłowód został
wciśnięty do końca.
11.17 Wymiana TDB (typ K)
TDB : Płyta z tyrystorami napędu
TDB jest umieszczona na przedzie modułów tyrystorów.
Umieszczony są one w sekcji prostownika pomiędzy
zamontowanym wentylatorem i falownikiem.
Zdjąć osłonę (odkręcić śruby, wtedy przede wszystkim zdjąć z
haków po prawej i lewej stronie)
Rozłączyć łączniki X246, X11, X12 i X13.
Odłączyć połączenia PUD i NUD rezystorów ładowania
wstępnego R1 i R2 (M4).
Odłączyć przyłącza do faz U, V, W.
Odłączyć przyłącza NUD1, NUD2, NUD3.
Wyjąć kartę TDB.
Zainstalować nową TDB w odwrotnej kolejności.
Zapoznać się z rozdziałem " Wymiana modułów tyrystorów".
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
11-11
Konserwacja
03.99
11.18 Wymiana modułu IGBT
Wymiana jest przeprowadzana tak jak przypadku karty IGD, z
dodatkowymi czynnościami :
Odkręcić śruby mocujące modułu IGBT i wyjąć go.
Zainstalować nowy moduł IGBT, zwracając uwagę na :
• Zewnętrzną powierzchnię styku, cienko i równo
posmarowaną substancją termo-przewodzącą.
• Dokręcenie śruby modułu IGBT (5 Nm), z przestrzeganiem
sekwencji dokręcania.
W każdej fazie muszą zostać zainstalowane moduły z tym
samym opisem typu np. FZxxxxRYYKF4 ( typ K ).
Rys 11-5 Wymiana modułu IGBT
11-12
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Konserwacja
11.19 Wymiana modułów tyrystorów (V1 do V3, typ K)
•
•
•
Wymiana jak w przypadku TDB, z dodatkowymi czynnościami :
Rozłączyć przewody zasilające zacisków C+ D
Rozłączyć połączenia C i D pomiędzy prostownikiem i
falownikiem.
• Rozłączyć połączenia modułów U, V, W.
• Rozłączyć połączenia pomiędzy modułami i zaciskiem C (+).
• Odkręcić zacisk C (+).
• Rozłączyć połączenia pomiędzy modułami i zaciskiem D (-).
• Odkręcić zacisk D (-).
• Odkręcić śruby mocujące moduł (M6).
• Wyjąć moduł (waga około 500 g).
• Oczyścić powierzchnię styku.
• Powierzchnia zewnętrzna nowych modułów jest cienko i równo
pokryta substancją termo-przewodzącą.
• Dokręcić śruby mocujące : 6 Nm ± 15 %.
• Dalej instalacja powinna być wykonywana w kolejności
odwrotnej.
• Podłączenia elektryczne (C i D) : 12Nm (+ 5 %, - 10 %).
Rys. 11-6 Karta TDB, rezystory ładowania wstępnego i moduły tyrystorów
V1, V2, V3
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
11-13
Konserwacja
03.99
11.20 Wymiana PMU
•
•
•
•
•
Odłączyć przewód uziemienia z panelu bocznego.
Ostrożnie nacisnąć na łapy zatrzasków przy nasadzie
mocującej, wyjąć PMU z kasety elektroniki.
Rozłączyć łącznik X108 na karcie CUx.
Uważnie podnieść przednie PMU i wyciągnąć go z nasady
przy użyciu śrubokrętu.
Zainstalować nowe PMU w odwrotnej kolejności.
Rys. 11-7 Pulpit PMU z nasadką mocującą na kasecie elektroniki
11-14
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Konserwacja
11.21 Wymiana rezystorów ładowania wstępnego (R1 - R4, typ K)
Elementy te są umieszczone w sekcji prostownika, po prawej
stronie obok karty TDB.
Zdjąć osłonę (odkręcić śruby, przede wszystkim zdjąć z haków
na zatrzaskach po prawej i lewej stronie)
Rozłączyć połączenia PUD i NUD rezystorów ładowania
wstępnego R1-R4 (M4).
Odłączyć rezystory ładowania wstępnego i wyjąć je.
Zainstalować nowe rezystory ładowania wstępnego
(20Nm±10%).
Nie wolno przechylać rezystorów ładowania wstępnego !
Wykonać zamocowania i podłączenia w kolejności odwrotnej.
Zapoznać się z rozdziałem " Wymiana modułów tyrystorów".
11.22 Wymiana rezystora ograniczającego obwodu
Typ budowy : K
Wyjąć baterię kondensatorów.
Wyjąć moduły SML i SMU.
Wyjąć moduł kraty magistrali.
Odkręcić śruby mocujące (2 x M5, moment : mak. 1.8 Nm) i
wyjąć rezystor.
Nowy rezystor musi być cienko i równo posmarowany
substancją termoprzewodzącą.
Maksymalny moment wykonania połączeń elektrycznych : 1.8
Nm.
Połączyć nowy obwód w kolejności odwrotnej.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
11-15
03.99
Ochrona środowiska
15 Ochrona środowiska
Aspekty ochrony
środowiska przez
postęp techniczny
Ilość części składowych jest znacznie zredukowana dzięki
zastosowaniu elementów o dużym stopniu integracji i dzięki
modularnej budowie układu. Dzięki temu zmniejsza się
zużytkowanie energii podczas produkcji.
Szczególną uwagę zwrócono na zmniejszenie objętości, wagi i
liczby typów elementów metalowych i z tworzyw sztucznych.
Zastosowane
elementy z
tworzyw
PC: Osłona
ABS: Płyta nośna PMU, LOGO, Obudowa wentylatora
PP: Zawiasy, płyta izolacyjna, uchwyty, podstawa magistrali
PA6: Folie izolujące, listwy przyłączeniowe, listwy zaciskowe,
ABS - tworzywa ABS,
kopolimery akrylonitrylu, pokrywa
LDPE: Kondensator
butadienu i styrenu.
LDPE - polietylen lowdensity polyethylene)
PC – poliwęglan
PP – polipropylen
Osłony przeciwpożarowe zawierające chlorowce i tworzywa
zawierające silikony zostały w znacznym stopniu zastąpione przez
materiały nieszkodliwe.
Przy wyborze opakowań ochrona środowiska jest głównym
kryterium.
Aspekty ochrony
środowiska przy
wykonaniu
Transport urządzeń odbywa się w opakowaniach do ponownego
wykorzystania. Materiał opakowań jest sam do powtórnego
użytku, jest zrobiony głównie z kartonu.
Materiały pokrywające powierzchnie zewnętrzne podlegają
utylizacji z wyjątkiem powierzchni cynkowanych.
Na płytki drukowane użyto elementy SMD i ASIC.
Aspekty ochrony
środowiska przez
rozmieszczenie
Układ może być podzielony da elementy mechaniczne dzięki
łatwo usuwanym połączeniom śrubowym i zatrzaskowym
Płytki drukowane mogą podlegać obróbce termicznej. Udział
elementów zawierających materiały szkodliwe jest niewielki
Elementy z tworzyw są oznaczone według DIN 54840 i
zaopatrzone w symbol recyklingu.
Napęd może być wywieziony przez poświadczoną firmę
wywozową. Adresy takich firm są dostępne u miejscowych
partnerów Simensa.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
15-1
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
12 Komunikaty błędów i alarmów
12.1 Komunikaty błędów
Uwagi ogólne o błędach
O każdym błędzie można uzyskać następującą informację:
Parametr
r947 Numer parametru
r949 Wartość parametru
r951 Lista informacji tekstowych
P952 Liczba błędów
r748 Chwila wystąpienia błędu
Błąd, który nie został skasowany przed wyłączeniem zasilania
elektroniki, pojawi się ponownie przy włączeniu zasilania
elektroniki. Napęd nie da się włączyć bez skasowania tego
komunikatu. (Wyjątek: Nastawiono ponowne samoczynne
załączenie, patrz pod P373).
Komunikaty o błędach
Nr
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
F001 Sygnał zwrotny stycznika głównego
P591 Źródło sygnału zwrotnego stycznika
Sygnalizacja zwrotna stycznika głównego, głównego
jeśli ją zaprojektowano, nie załączona w Wartość parametru musi być zgodna ze
ciągu czasu ustawionego w P600 po sposobem przyłączenia sygnalizacji zwrotnej.
poleceniu załączenia.
Sprawdzić pętlę sygnalizacji stycznika głównego
W przypadku silników synchronicznych z
lub sygnalizacji zwrotnej prądu wzbudzenia
obcym wzbudzeniem ( P095 = 12 ), nie ma
napędu dla silników synchronicznych).
kontroli sygnalizacji zwrotnej prądu
wzbudzenia napędu.
Sprawdzenie napięcia sieciowego.
F002 Ładowanie wstępne
Podczas
ładowania
nie
osiągnięto Porównanie z P071 Napięcie zasilania
minimalnego napięcia obwodu pośredniego przemiennika (porównanie P071 z napięciem
80% (P071 Nap. Zasil. przemiennika x zasilania członu prądu stałego dla jednostek DC).
Sprawdzenie zespołu prostownika lub zespołu
1,34).
Przekroczony maksymalny czas ładowania zwrotu energii napędów DC. Zespól prostownika
wstępnego 3 s.
/ zwrotu energii napędu musi być włączony zanim
zostanie włączony falownik.
Sprawdzenie napięcia sieciowego. Lub wejścia
F006 Przekroczenie napięcia w obw. Pośr.
Nastąpiło wyłączenie w wyniku zbyt dużego członu DC.
napięcia w obwodzie pośrednim.
P071 Nap.zasil. przemiennika.
Praca prądnicowa przemiennika bez możliwości
Zakres nap. Zakres napięcia Próg
zwrotu energii.
Sieciowego
w członie DC
wyłączenia Jeżeli przemiennik zasilany napięciem z zakresu
200 V... 230 V 270 V... 310 V ok. 410 V górnej granicy tolerancji pracuje przy pełnym
380 V... 480 V 510 V... 650 V ok. 820 V obciążeniu, to błąd F006 może też być wynikiem
500 V... 600 V 675 V... 810 V ok. 1020 V błędu faz zasilania.
660 V... 690 V 890 V... 930 V ok. 1220 V Można:
− Przedłużyć P464 Czas zwalniania,
Dla przemienników połączonych
− Aktywować P515 regulację napięcia szyny
równolegle(BFL)
DC (uprzednio sprawdzić P071 )
r949 = 1 : przekroczenie napięcia w członie − Zmniejszyć P526 Szybk. Szukania lotnego
Dc jednostki nadrzędnej
startu.
r949 = 2 : przekroczenie napięcia w członie − Zmniejszyć P259 maks zwrotu energii (tylko
Dc jednostki podrzędnej.
dla P100 = 3, 4 albo 5)
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
14-1
Komunikaty błędów i alarmów
03.99
Komunikaty o błędach
Nr
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
F008 Obniżone
napięcie
w
obwodzie Sprawdzenie
pośrednim
• Napięcia
sieciowego,
P071
Napięcia
Napięcie obwodu pośredniego niższe od
zasilania przemiennika,
dolnej granicy 76% (P071 Nap. zasil. • Prostownika wejściowego,
przemiennika x 1,34), a jeśli jest aktywne • Obwodu pośredniego DC.
buforowanie kinetyczne, od 61%.
Obniżone napięcie w obwodzie pośrednim
podczas „normalnej” pracy (np. nie ma
SYMULACJI).
Obniżone napięcie w obwodzie pośrednim,
gdy buforowanie kinetyczne jest aktywne, a
prędkość obrotowa mniejsza od 10%
prędkości znamionowej silnika.
To był ‘krótkotrwały błąd zasilania’, który nie
został dostrzeżony aż do ponownego
uruchomienia systemu (automatyczny
restart).
Sprawdzić napięcie zasilające
F010 Wzrost napięcia w obwodzie pośrednim
Nadmierny wzrost napięcia w obwodzie
Sprawdzić napięcie opornik hamujący
pośrednim powodujący wyłączenie :
Praca prądnicowa przemiennika bez możliwości
Zakres nap.
Zakres napięcia
Próg zwrotu energii.
sieciowego
w członie DC
wyłącz Jednostka hamująca musi być ustawiona na
enia
niższą wartość graniczną odpowiedzi (673V)
380 V - 480 V
510 V – 650 V
740 V
Uwaga : tylko przy U800 = 1 i f (pulsów ) > f
(pogorszenia parametrów)
Progowa wartość niższa od F006 !
F011 Przetężenie
Nastąpiło wyłączenie w wyniku przetężenia.
Przekroczony próg wyłączania.
Faza w której nastąpiło przetężenie jest
wskazywana w kodowanym sposobie
błędów wartości ( zobacz P949 ).
Faza U --> Bit 0 = 1 --> wartość błędu = 1
Faza V --> Bit 1 = 1 --> wartość błędu = 2
Faza W --> Bit 2 = 1 --> wartość błędu = 4
Jeśli przetężenie zdarza się równocześnie w
kilku fazach, o błędzie stanowi suma
wartości błędów w poszczególnych fazach.
F012 I za mały
Podczas wzbudzenia silnika indukcyjnego
prąd nie zwiększył się powyżej 12.5%
wartości ustawionej prądu magnesującego
dla pracy bez obciążenia.
F014 I za mały
Podczas wzbudzenia silnika indukcyjnego
składnik prądu jest mniejszy od 25%
wartości prądu dla pracy bez obciążenia.
Uwaga : tylko dla U800 = 1 niezależnie od
rodzaju sterownia ( różnica w stosunku do
F012 )
14-2
Sprawdzić:
• Czy nie ma zwarcia (ew. Doziemnego) na
wyjściu przemiennika,
• Czy maszyna robocza nie jest przeciążona,
• Czy silnik i przemiennik są dopasowane,
• Czy wymagania dynamiczne nie są zbyt duże.
Tylko przy regulacji n/f/m (P100=3, 4 lub 5)
Jeśli silnik nie jest przyłączony, przejść na pracę
symulowaną
i
sprawdzić
P372
Praca
symulowana,
Sprawdzić pomiar prądu, obwody mocy.
Sprawdzić zaciski wyjściowe.
Sprawdzić przewody zasilające silnik.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty o błędach
Nr Błąd / opis błędu
F015 Utyk silnika
Nastąpił utyk lub blokada silnika. Powód:
Zbyt duży moment statyczny.
− Zbyt szybki rozruch lub hamowanie, zbyt
szybkie lub zbyt duże zmiany obciążenia
− Błędna parametryzacja przetwornika impul.
P151 lub skalowanie prądnicy
tachometrycznej P138.
- Złe wyprowadzenie sygnału prędkości (nie
podłączona tarcza prędkościomierza).
Błąd powstaje dopiero po czasie
nastawionym w P805. Binector B0156
występuje w bicie 28 słowa stanu 2 i param.
r553. Rozpoznanie, czy silnik został
zablokowany czy utknął zależy od P792 (
uchyb) i P794. Przy regulacji n/f warunkiem
powstania błędu jest osiągniecie granicy
momentu napędowego (B0234). Przy
regulacji prędkości (P100 = 4) i napędu
nadrzędnego (zobacz P587), błąd ten może
wskazywać na przerwę w przewodzie
enkodera. Ten przypadek ma takie samo
znaczenie jak w przypadku blokady napędu.
Przy sterowaniu U/f musi być włączony
regulator I(max) (P331). Urządzenie
kontrolne nie działa dla napędów tekstylnych
U/f (P163=2).
Nastąpił utyk lub blokada silnika. Powód:
W przypadku silników synchronicznych
(P095=12, 13) : przez osiągnięcie
maksymalnej częstotliwości. W przypadku
silników synchronicznych z zewnętrznym
wzbudzeniem (P095 = 12) : jako wynik
braku lub zbyt wysokiego prądu wzbudzenia
(za mały lub za duży strumień mag.). Błąd
jest generowany natychmiast po osiągnięciu
maksymalnej częstotliwości silnika
synchronicznego (włączając rezerwę
sterowania) ( B0254 ). Jeżeli odchylenia
strumienia w wirniku są zbyt duże przede
wszystkim ustawia się prąd przemiennika na
zero, prąd wzbudzenia jest zmniejszony.
Następnie po czasie oczekiwania pojawia
się wiadomość o błędzie, a generowany błąd
jest na poziomie podwójnej wartości stałej
czasowej tłumienia (2*r124.1 ). Podczas
tego czasu oczekiwania bit B0156 jest już w
słowie stanu (r553.28).
F018 F ustaw. Lotnego startu
Nie można zrealizować znalezionej
częstotliwości ustawiani. Przyczyny:
− wartość zadana dodat. 2 jest zbyt duża.
− Zablokowana została aktualna wartość
prędkości w czasie postoju silnika
(zakłócenie sygnału) i dla ujemnego
kierunku wirowania.
F019 Silnik nie znaleziony
Nie znaleziono silnika (podczas lotnego
startu bez tachometru).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Komunikaty błędów i alarmów
Środki zaradcze
- Zmniejszyć obciążenie.
- Zwolnić hamulec.
- Podwyższyć ograniczenie prądowe.
- Zwiększyć czas blokowania P905.
- Podnieść próg zadziałania uchybu P792.
Tylko przy regulacji f/n/M (P100=3, 4, 5)
- Podwyższyć ograniczenie momentu lub wartość
zadaną.
Tylko przy regulacji n/M lub sterowaniu U/f z
regulatorem n (P100=0, 4, 5)
- Sprawdzić przewody tachometru
- Sprawdzić liczbę impulsów przetwornika.
- Sprawdzić strojenie prądnicy tachometrycznej.
- Sprawdzić połączenie prędkościomierza
zarówno po stronie silnika jak i po stronie
przemiennika.
- Zmniejszyć wygładzanie wysterowania
wstępnego prędkości P216 ( tylko przy
regulacji n/M) tylko dla sterowania
częstotliwościowego (P100=3)
- spowolnić rozruch (por. P467- współczynnik
ochronny rozruchu). Podwyższyć prąd w
dolnym zakresie częstotliwości (P278, P279,
P280).
- Włączyć wysterowanie wstępne regulatora
prędkości (P471>0). Poprawić dynamikę
regulatora SEM (P315) o max. współczynnik 2.
- Podwyższyć częstotliwość przełączenia modelu
SEM (P313). Zamienić na regulacje n z
przetwornikiem impulsowym.
- Wartość zadaną i chwilową prędkości i
chwilową prowadzić tak, aby uchyb był zawsze
mniejszy niż nastawiony w P792.
Tylko dla silników synchronicznych: (P095=12).
- Sprawdzić ograniczenie prądowe
wzbudzenia napędu.
- Sprawdzić nastawioną i aktualną wartość
prądu wzbudzenia ( włączając instalację).
- Sprawdzić ograniczenie napięciowe
wzbudzenia napędu podczas dynamicznych
zmian prądu.
- Sprawdzić system pod względem rezonansu
drgań.
−
−
Sprawdzić wartość zadaną dodatkową 2.
Sprawdzić czy jest ujemny kierunek
wirowania przy maksymalnej prędkości.
Załączenie po wybiegu.
Ewentualnie zwiększyć P525 Prąd szukania
lotnego startu.
14-3
Komunikaty błędów i alarmów
03.99
Komunikaty o błędach
Nr
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
Sprawdzenie silnika (obciążenie, wentylacja itd.).
F020 Temperatura silnika
Przekroczona wartość graniczna
Temperaturę rzeczywistą silnika można odczytać
temperatury silnika.
w r009 Temperatura silnika.
R949= 1 przekroczona temperatura
Sprawdzić P381 Błąd temp. silnika
graniczna silnika.
Sprawdzić wejścia KTY84 na wtyku -X103 :
R949= 2 zwarcie w doprowadzeniu czujnika 29,30, czy nie ma zwarcia lub przerwy w linii.
temperatury lub uszkodzony czujnik
R949= 4 przerwa w doprowadzeniu czujnika
temperatury lub uszkodzony czujnik
R949= 5 przerwa w doprowadzeniu oraz
wartość graniczna została przekroczona
Sprawdzenie: P383 T1 temp. Silnika.
F021 I2t silnika
Przekroczona ustawiona wartość graniczna
I2t silnika.
F023 Temperatura falownika
Zmierzyć temp. powietrza na wlocie lub temp.
Przekroczona
wartość
graniczna otoczenia. Jeśli ϑ > 40°C, uwzględnić krzywe
temperatury falownika.
redukcyjne.
Sprawdzić:
r949=1 Przekroczona temperatura
graniczna falownika,
− czy wentylator -E1 jest przyłączony i czy
r949 =2 Czujnik 1: przerwa w przewodach
obraca się we właściwym kierunku.
albo uszkodzony czujnik
− czy otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie
r949 =18 Czujnik 2: przerwa w przewodach
są zabrudzone.
albo uszkodzony czujnik
− czy czujnik temperatury na -X30 działa
r949 =34 Czujnik 3: przerwa w przewodach
prawidłowo.
albo uszkodzony czujnik
r949 =50 Czujnik 4: przerwa w przewodach
albo uszkodzony czujnik
F025 UCE fazy L1
Sprawdzenie:
W fazie L1 następuje wyłączenie UCE
−fazy L1 na zwarcie w obwodzie (ew.
doziemne)(-X2:U2 – wraz z silnikiem)
−CU, czy styki są w porządku
−przełącznika "Wyłączenie Bezpieczeństwa"
(X9/5-6) czy jest otwarty (tylko dla napędów z
numerem zamówieniowym...-11,...-21 ,...31,...-61).
F026 UCE fazy L2
Sprawdzenie:
W fazie L2 następuje wyłączenie UCE
−fazy L2 na zwarcie (ew. doziemne) (-X2:V2 –
wraz z silnikiem)
−CU, czy styki są w porządku
−przełącznika "Wyłączenie Bezpieczeństwa"
(X9/5-6) czy jest otwarty (tylko dla napędów z
numerem zamówieniowym...-11,...-21 ,...31,...-61).
F027 UCE fazy L3
Sprawdzenie:
W fazie L3 następuje wyłączenie UCE
−fazy L3 na zwarcie (ew. doziemne) (-X2 : W2 wraz z silnikiem)
−przełącznika "Wyłączenie Bezpieczeństwa"
(X9/5-6) czy jest otwarty (tylko dla napędów z
numerem zamówieniowym...-11,...-21 ,...31,...-61).
F028 Faza napięcia sieciowego
Sprawdzenie napięcia sieciowego.
Częstotliwość i amplituda pulsacji obwodu
pośredniego wskazują na brak jednej fazy.
14-4
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Nr
F029
P035
F036
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o błędach
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
Zbieranie danych
Uszkodzenie zbierania danych pomiarowych.
Błąd zbierania danych pomiarowych;
−(r949=1) nie można skompensować Uszkodzenie obwodów
mocy (zawór nie
przesunięcia w fazie L1
blokuje).
−(r949=2) nie można skompensować
przesunięcia .w fazie L3
Uszkodzenie CU.
−(r949=3) nie można skompensować
przesunięcia w fazach L1,L3
−(r949=65) nie można automatycznie
stroić wejść analogowych
Błąd zewn. 1
Sprawdzenie:
Aktywne
parametryzowane
wejście −Czy jest błąd zewnętrzny,
zewnętrzne błędu 1.
−Czy przewód do odpowiedniego wejścia.
binarnego jest przerwany.
−P575 Źr. Błędu zewn. 1
Błąd zewn. 2
Aktywne
parametryzowane
zewnętrzne błędu 2.
Sprawdzenie:
wejście −Czy jest błąd zewnętrzny,
−Czy przewód do odpowiedniego
binarnego jest przerwany.
−P578 Źr. Błędu zewn. 2
wejścia.
F037
Wejście analogowe
Błąd dotyczący wejścia analogowego
może mieć miejsce przy przerwie
przewodów w trybie 4...20mA. Numer
wejścia analogowego jest wprowadzony
jako błąd wartość w parametrze (r949).
Sprawdzenie połączenia :
−z wejścia analog. 1 - -X102:15 ,16
−z wejścia analog. 2 - -X102:17, 18
Sprawdzenie parametrów :
−P632 Konfig. we. anal. CU
−P634 Wygładz. we. anal. CU
−P631 Przesun. we. anal. CU
F038
Wyłączone
napięcie
podczas
zapamiętywania parametrów
Podczas zadawania parametru wystąpił
zanik napięcia.
AS wewnętrzne
Nieprawidłowy stan pracy
Błąd EEPROM
Błąd podczas zapamiętywania wartości w
EEPROM
Czas obliczeń
Występują problemy z czasem obliczeń.
Ponownie wprowadzić wartość parametru.
Numer parametru można zobaczyć w parametrze
r949.
F040
F041
F042
F044
Błąd menadżera BICO
Błąd zdarzała się podczas delikatnej
instalacji odrutowania binektorów i
konektorów.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Wymienić kartę CU (-A10)
Wymienić kartę CU (-A10)
Zmniejszyć czas obliczeń :
−Zwiększyć P357 Czas próbkowania,
−Obliczenia bloków użytkownika wykonywać przy
mniejszym czasie próbkowania P357.
Obserwować r829 Wolny czas obliczeń
Parametr r949 :
>1000 : błąd podczas instalacji podłączenia
konektorów
>2000 : błąd podczas instalacji podłączenia
binektorów
- Włączyć i wyłączyć napięcie zasilające.
- Ustawić nastawy fabryczne i przeprowadzić
ponownie parametryzację.
- Wymienić kartę CU.
14-5
Komunikaty błędów i alarmów
Nr
F045
F046
F047
F048
F049
F050
F051
Komunikaty o błędach
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
Błąd sprzętowy karty opcjonalnej
Wymienić CU.
Błąd sprzętowy związany z dostępem do Sprawdzić połączenie kart opcjonalnych z płytą
karty opcjonalnej
Błąd transferu parametrów
Wyłączyć przemiennik i załączyć ponownie.
Wymienić kartę CU (-A10).
Błąd powstał podczas przenoszenia
parametrów do procesora napędu.
Czas obliczeń wewnętrznych
Wymienić kartę CU (-A10).
Czas obliczeń wewnątrz komputera
napędu jest niewystarczający.
Dla silników synchronicznych (P095=12) :
częstotliwość impulsów jest zbyt duża
(P340>2kHz).
Częstotliwość impulsów wewnętrznych Zmienić P340 Częstotliwość impulsowania.
Częstotliwość impulsowania ustawiona w
P340 jest niedopuszczalna.
Wersja oprogramowania
• Wymienić EPROM języka
Pamięci
EPROM
na
CU
mają • Wymienić EPROM - MWH
niejednakowe wersje oprogramowania.
Porównuje się EPROM języka z oprogr.
CU oraz oprogr. MWH z oprogr. CUVC.
Inicjalizacja TSY
Sprawdzić:
Błąd inicjalizacji karty TSY
• Czy karta TSY jest prawidłowo umieszczona.
Prądnica tachometryczna
Sprawdzenie parametrów:
Błąd pomiaru analogową lub cyfrową • P130 Źr. wartości zad. pr. obrotowej
prądniczką tachometryczną.
• P151 Liczba impulsów
F052
Wejście kontrolne n
Aktywne wejście błędu na karcie TSY.
F053
dn/dt prądniczki tachometrycznej
Przekroczona
została
dopuszczalna
wartość zmian sygnału prądniczki P215dn
(rzecz.,dop.) – podwójnie
14-6
03.99
• P138 Nastaw. prądn. analogowej
• P109 Liczba par biegunów silnika
Iloczyn P109 i P138 musi być mniejszy niż 19200.
Sprawdzić lub wymienić prądniczkę. Sprawdzić
połączenia z prądniczką.
Wymienić CU.
Skasować „Prądn. ze ścieżką kontrolną” P130 Źr.
wartości rzecz. prędk. obrot.
Wymienić TSY.
Kontrola połączeń prądniczki z kartą TSY. Są różne
możliwości, zależnie od typu prądniczki.
Sprawdzić, czy nie ma przerwy w przewodach
prądniczki.
Sprawdzić uziemienie ekranu prądniczki.
Ekran musi być podłączony po obu końcach
silnika i przemiennika.
Przewód prądniczki nie może być przerwany.
Przewód prądniczki nie może być położony
razem z przewodami mocy.
Powinny być używane tylko zalecane typy
przetworników.
W przypadku błędu sygnału, może zostać użyta
karta DT1. Jeżeli konieczne należy zmienić P215
Z P806 (obserwować opis parametru) podczas
pracy możliwym jest przełączenie na pracę bez
enkodera.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Nr
F054
F056
F057
F058
F059
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o błędach
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
Wartość błędu r949
Błąd inicjalizacji czujnika
Błąd powstał podczas inicjalizacji karty
1 : karty opcjonalne kod niepoprawny
enkodera.
2 : Tsy nie zgodny
3 : Sbp nie zgodny
7 : karty opcjonalne podwójnie
20 : Tsy pokład podwójnie
60 : wewnętrzny błąd
Błąd komunikacji Simolink
−Sprawdzić światłowód.
Błąd komunikacji w pętli Simolink.
−Sprawdzić czy pętla SLB jest bez napięcia.
−Sprawdzić czy pętla SLB nie jest uszkodzona.
−Sprawdzić P741 ( SLB Tlg OFF )
Sprawdzić hamulec.
Hamulec się nie otwiera
Hamulec się nie otworzył, prąd wyjściowy
przemiennika przekroczył prąd graniczny
Sprawdzić I(mak) hamulca (U840). Ustawiona
parametryzacji (U840) przez czas dłuższy wartość graniczna musi być co najmniej 10%
niż jedna sekunda (z wirnikiem
większa od maksymalnego możliwej zmiany
zablokowanym)
(przyspieszenia wzrostu) prądu.
Uwaga : tylko z U800 = 1
Błąd parametru. Zadanie parametru
Błąd występuje podczas przetwarzania
zadanego parametru.
Błąd parametru podczas realizacji
nastaw fabrycznych / inicjalizacji.
Błąd powstał przy inicjalizacji fazy podczas
obliczeń parametru.
0F060 Nie ma MLFB
Ustawiony, jeśli MLFB = 0 po wyjściu z
INICJALIZACJI (0,0 kW)
MLFB = numer zamówieniowy
F061
Nieprawidłowa parametryzacja
Parametr wprowadzony podczas
nastawiania napędu (np. P107 częst. zn.
siln., P108 zn. prędk. obr. sil., P340 (częst.
imp.) znajduje się w niedozwolonym
zakresie (zależnym od rodzaju regulacji).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Brak środków zaradczych
Numer niezgodnych parametrów podana jest w
parametrze r949. Należy poprawić ten parametr
(wszystkie wskazówki) oraz wyłączyć i włączyć
napięcie. Kilka parametrów może się powtarzać.
Po potwierdzeniu w INICJALIZACJI wprowadzić
odpowiedni MLFB w parametrze P070 MLFB
(6SE70...). (Możliwe tylko wtedy, gdy oba
parametry dostępu mają odpowiedni poziom
dostępu).
Potwierdzić błąd i zmienić odpowiednią wartość
parametru. Niewłaściwy parametr zostaje podany
w r949 jako wartość błędu.
14-7
Komunikaty błędów i alarmów
Nr
F062
F065
14-8
03.99
Komunikaty o błędach
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
Połączenia multi-równoległe obwodu
R949 = 10 :
Został
rozpoznany błąd w związku z Karta łączności nie odpowiada. Zapis słowa
połączeniem multi-równoległym obwodu sterowania, BUSY nie jest czynny jeżeli jest
lub karty ImP1.
bezczynny CSOUT. Karta łączności
prawdopodobnie nie została zainstalowana.
R949 = 11, 12 :
Upłynął czas BUSY podczas inicjalizacji. Stan
BUSY nie zmienił się na w stan czynny w ciągu 1
sekundy.
R949 = 15 :
Upłynął czas BUSY podczas komunikacji. Stan
BUSY nie zmienił się na w stan czynny w ciągu 1
sekundy.
R949 = 18 :
Upłynął czas odczytu błędu informacji z ImPIs. W
ciagu jednej sekundy po aktywacji Błąd nie może
pojawić się żadna przyczyna błędu zasilania z
IMP1.
R949 = 20+i :
Hw konflikt. Tak jest ustawione jeżeli bit
HWCONF jest ustawiony w słowie stanu dla
pracy nadążnej i. (Błąd w konfiguracji multirównoległego obwodu).
r949 = 30+i :
Różna wersja HW dla ImPI. Odnośnie pracy
nadążnej numer zawierana się w i.
R949 = 40 :
Nastawiona liczba napędów nadążnych nie
zgadza się z liczbą rzeczywistą napędów
nadążnych.
R949 = 50+i
Niezgodność w liczbie napędów nadążnych.
Liczba napędów nadążnych podawana przez
ImPI nie zgadza się z liczbą słowa stanu lub z
wartością nastawioną w MFLB.
Środki zaradcze :
−ImPI lub kartę komunikacyjną sprawdzić
względnie wymienić.
−Sprawdzić budowę i połączenia równoległe.
−Sprawdzić parametryzację.
−Wymienić kartę CU.
− Wymienić ImPI.
Telegram Scom1
Wartość błędu r949 :
(protokół USS)
1 = interfejs 1 ( Scom1 )
Nie został otrzymany żaden telegram przy 2 = interfejs 2 ( SCom2 )
interfejsie Scom (Scom/USS protokół) w −Sprawdzenie połączenia karty CU, -X100:1 do 5
granicach błędu czasu telegramu.
oraz sprawdzenie połączenia karty PMU, -X300.
−Sprawdzenie " SCom/SCB TLG OFF " P704.01
(SCom1) i P704.02 (Scom2)
−Wymienić kartę CU (-A10).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o błędach
Nr
F070
Błąd / opis błędu
SCB Init.Inicj. SCB
Błąd inicjalizacji karty SCB
F072
Błąd inicjalizacji karty EB
Błąd powstał podczas inicjalizacji karty EB
F073
F074
F075
F076
F077
F078
F079
F080
Środki zaradcze
Wartość błędu r949 :
1: Nieprawidłowy kod karty
2: Niekompatybilna karta SCB
5: Błąd konfiguracji danych
6: Timeout podczas inicjalizacji
7: Podwójna karta SCB
10: Błąd kanału konfiguracji
Wartość błędu r949 :
2: Pierwsza karta EB1 jest niekompatybilna
3: Druga karta EB1 jest niekompatybilna
4: Pierwsza karta EB2 jest niekompatybilna
5: Druga karta EB2 jest niekompatybilna
21: Trzy karty EB1
22: Trzy karty EB2
110: Błąd w pierwszej karcie EB1
120: Błąd w drugiej karcie EB1
210: Błąd w pierwszej karcie EB2
220: Błąd w drugiej karcie EB2
Wejście analogowe 1 SL1
Sprawdzić połączenia źródła sygnału z kartą
Poniżej 4 mA na wej. Analog. 1, slave 1
1
(slave 1) -X428:4, 5
Wejście analogowe 2 SL1
Sprawdzić połączenia źródła sygnału z kartą
Poniżej 4 mA na wej. Analog. 2, slave 1
1
(slave 2) -X428:7, 8
Wejście analogowe 3 SL1
Sprawdzić połączenia źródła sygnału z kartą
Poniżej 4 mA na wej. Analog. 3, slave 1
1
(slave 3) -X428:10,11
Wejście analogowe 1 SL2
Sprawdzić połączenia źródła sygnału z kartą
Poniżej 4 mA na wej. analog. 1, slave 2
1
(slave 1) -X428:4, 5
Wejście analogowe 2 SL2
Sprawdzić połączenia źródła sygnału z kartą
Poniżej 4 mA na wej. Analog. 2, slave 2
1
(slave 2) -X428:7, 8
Wejście analogowe 3 SL2
Sprawdzić połączenia źródła sygnału z kartą
Poniżej 4 mA na wej. Analog. 3, slave 2
1
(slave 3) -X428:10,11
Błąd telegramu SCB
−Sprawdzić połączenia kart SCB 1(2)
Nie został otrzymany telegram przez SCB −Sprawdzić P704.03 "Scom/SCB Tlg OFF"
(USS, Peer-to-Peer, SCI) po upływie czasu −Wymienić kartę SCB 1(2)
telegramu.
−Wymienić kartę CU (-A10)
Błąd inicjalizacji TB/CB
Wartość błędu r949 :
Błąd inicjalizacji karty na złączu DPR
1: Nieprawidłowy kod karty
2: Karta TB/CB nie kompatybilna
3: Karta CB nie kompatybilna
5: Błąd danych inicjalizacji
6: Przekroczony czas inicjalizacji
7: Podwójne karty TB/CB
10: Błąd kanału konfiguracji
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
Sprawdzenie karty T300/CB czy styki są w
porządku i czy gniazdo jest zgodne z
przypisanym, sprawdzenie zasilania PSU,
sprawdzenie kart CU/CB/T i sprawdzenie
parametrów inicjalizacji CB :
P918 adresy magistrali CB
P711.01 do P721.01 parametry CB 1 do 11
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
14-9
Komunikaty błędów i alarmów
Nr
F081
F082
F085
F087
F090
F091
F095
14-10
03.99
Komunikaty o błędach
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
Wartość błędu r949 :
Przeciwny kierunek nadawania
Przeciwny kierunek pulsowania karty
0 : Przeciwny kierunek pulsowania TB/CB
opcjonalnej już nie jest przetwarzany.
1 : Przeciwny kierunek pulsowania SCB
2 : Dodatkowy przeciwny kierunek pulsowania
CB
- Zatwierdzenie błędu (automatyczne
kasowanie)
- Jeżeli ponownie zdarzy się błąd, należy
wymienić kartę ( zobacz wartość błędu)
- Wymiana ADB
- Sprawdzenie połączenia pomiędzy
połączeniami i kartami opcjonalnymi (LBA), i
dokonanie wymiany jeżeli jest konieczna.
Błąd telegramu TB/CB
Wartość błędu r949 :
1 = CB/TB
Brak otrzymanych danych procesu przez
TB albo CB w dopuszczalnym czasie błędu 2 = Dodatkowe CB
- Sprawdzić połączenia kart TB/CB.
telegramu.
- Sprawdzić P722 (CB/TB TlgOFF)
Wartość błędu r949 :
Dodatkowy błąd inicjalizacji CB
Błąd powstał podczas inicjalizacji karty CB. 1 : Niepoprawny kod karty
2 : Niekompatybilne karty TB/CB
3 : Niekompatybilna karta CB
5 : Błąd w konfiguracji danych
6 : Przekroczony czas inicjalizacji
7 : Podwójne karty TB/CB
10 : Kanał błędu
Sprawdzić poprawność połączenia karty T300 /
CB oraz sprawdzić parametry inicjalizacji karty
CB :
P918.02 adres magistrali CB,
P711.02 do P721.02 CB parametry 1 do 11
- Wymiana Cu
Błąd inicjalizacja SIMOLINK
Błąd powstaje podczas inicjalizacji karty
- Wymiana SLB
SLB.
Identyfikacja parametrów silnika
Wyłączyć i ponownie załączyć. Jeśli błąd pojawia
Jeśli podczas pomiaru w stanie jałowym się ponownie, wymienić kartę CU.
lub pomiaru w stanie wirowania (Id.sil)
zmienić parametr, pojawia się błąd.
Czas identyfikacji silnika
Usunąć przyczynę i rozpocząć pomiar (włączyć
Pomiar w stanie wirowania trwa dłużej, niż przemiennik ponownie). Jeśli błąd się powtarza,
przewiduje stan pomiaru. Przyczyny mogą wymienić kartę CU.
być następujące:
• zbyt duży moment obciążenia
• niestały moment obciążenia
• generator funkcji zablokowany
n(zad) ident. sil.
Musi istnieć zakres częstotliwości o szerokości
Na podstawie danych:
10%,
powyżej
1,1-krotnej
częstotliwości
• Dop. kierunek wir.pola,
przełączania i poniżej 0,9-krotnej częstotliwości
początkowej osłabiania pola. Środki zaradcze
• Częstotl. maksymalna,
mogą być następujące:
• Prędkość obr. minim.,
• Częstotl.
przełączania
pomiędzy • Dopuścić oba kierunki wirowania pola.
• Zwiększyć częstotliwość maksymalną.
modelami U oraz I,
• Zmniejszyć prędkość obr. Minimalną.
• Początkowa częstotl. osłabiania pola,
• Zmniejszyć
częstotliwość
przełączania
• Omijane pasmo częstotliwości
Nie można określić dopuszczalnego pomiędzy modelami U oraz I.
zakresu częstotliwości dla pomiaru w • Zmniejszyć lub usunąć pasmo pomijane
stanie wirowania.
częstotliwości.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Nr
F096
F097
F098
F100
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o błędach
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
Przerwana identyfikacja silnika
Z wartości błędu w r949 wynika rodzaj ingerencji:
Pomiar w stanie wirowania został 4 Blokada wartości zadanej
przerwany w wyniku niedopuszczalnej 5 Przełączenie kanału wartości zadanej
ingerencji z zewnątrz.
8 Nieoczekiwana zmiana stanu przemiennika
12 Przełączenie zestawu danych silnika (jeśli
wybrano pełną identyfikację silnika)
13 Przełączenie na napęd podporządkowany
14 Przełączenie zestawu danych silnika na
zestaw danych z charakterystyką U/f
15 Ustawiona blokada regulatora
16 Zablokowany generator funkcji
17 Wybrano „próbę tachometru” przy regulacji f.
18 Zatrzymany generator funkcji. Usunąć
przyczynę.
22 Falownik zablokowany: sprawdzić
impulsowanie (P561)
Wartość mierzona ident. sil.
W razie potrzeby zwiększyć wartości graniczne
Wartości znamionowego czasu rozruchu momentu do 100%.
mierzone podczas optymalizacji regulatora
znacznie różnią się między sobą.
Przyczyna: bardzo niestały moment
obciążenia.
Błąd tachometru podczas ident. sil.
Z wartości błędu w r949 wynika rodzaj ingerencji:
Podczas pomiaru w stanie wirowania 4 Nie ma sygnału prędkości obrotowej
rozpoznano
błąd
sygnału
wartości 5 Znak sygnału jest nieprawidłowy
rzeczyw. prędkości obr.
6 Nie ma sygnału ścieżki
Rodzaj błędu wynika z wartości błędu.
7 Nieprawidłowe wzmocnienie
Komunikat o błędzie może być fałszywy, 8 Nieprawidłowa liczba impulsów
jeśli prędkość obr. napędu jest wymuszona Sprawdzenie przewodów pomiarowych.
z zewnątrz (np. całkowite zablokowanie Sprawdzenie parametrów
napędu powoduje powstanie komunikatu P130 Źr. wartości rzecz. prędk. obr.
„nie ma sygnału”).
P151 Liczba impulsów enkodera
Próba zwarcia doziemnego
Przyczynę błędu można odczytać z r376 „Wynik
W próbie zwarcia doziemnego zmierzony próby zwarcia doziemnego”.
prąd nie równa się 0 lub działa Sprawdzenie wyjścia przemiennika na zwarcie
monitorowanie UCE lub przetężenia, lub zwarcie doziemne (-X2:U2,V2,W2 – wraz z
pomimo że nie nastąpiło włączenie silnikiem).
żądanego zaworu.
Sprawdzenie karty CU, czy styki są w porządku .
Wielkość 1 i 2:
−Sprawdzenie
modułu tranzystorowego na
karcie PEU -A23 na zwarcie.
Wielkość 3 i 4:
Sprawdzenie modułu tranzystorowego -A100, A200, -A300 na zwarcie.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
14-11
Komunikaty błędów i alarmów
03.99
Komunikaty o błędach
Nr
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
F101 UCE uziem.
Zawory w obwodach mocy sprawdzić na
Podczas próby zwarcia doziemnego, zwarcie, a w urządzeniach sterowanych
zadziałanie monitorowania UCE w fazie, w światłowodami
sprawdzić
połączenia
której nie nastąpiło włączenie zaworu.
sterowania
oraz
czy
prawidłowo
przyporządkowano sygnały zwrotne UCE.
W r376 można odczytać, które monitorowanie
UCE zadziałało.
F102 Faza uziem.
Odczytać wartość błędu z r949. Cyfra w
Podczas próby zwarcia doziemnego płynie miejscu x podaje, przy włączeniu którego
prąd w fazie, w której żaden zawór nie był zaworu wystąpił błąd
wyzwolony lub zadziałanie monitorowania w
x = 1 = V+ x = 2 = V- x = 3 = U+
fazie, w której zawór był wyzwolony.
x = 4 = U- x = 5 = W+ x = 6 = WCyfra w miejscu x podaje fazę, w której I ≠ 0, a
zatem zawór przewodzi i jest uszkodzony.
x = 1 = faza 1 (U)
x = 3 = faza 3 (W)
x = 4 = faza 1 lub 3 (U lub W)
Sprawdzić czy są uszkodzone zawory w
module faz.
F103 Zwarcie doziemne
Odczytać wartość błędu z r949. Cyfra w
W próbie zwarcia doziemnego płynie prąd z miejscu x podaje, przy włączeniu którego
fazy, w której zawór był wyzwolony.
zaworu wystąpił błąd
Zadziałanie komparatora przetężenia lub
x = 1 = V+ x = 2 = V- x = 3 = U+
zadziałanie monitorowania UCE w fazie, w
x = 4 = U- x = 5 = W+ x = 6 = Wktórej zawór jest wyzwolony
Silnik i przewody sprawdzić na zwarcie
doziemne. Jeśli nie ma zwarcia, sprawdzić czy
zawory w obwodach mocy nie są uszkodzone
(przewodzą)
Cyfra w miejscu x podaje fazę, w której I ≠ 0, a
zatem zawór przewodzi i jest uszkodzony.
1 = przepływ prądu w fazie 1 (U)
2 = UCE w fazie 2 (V)
3 = przepływ prądu w fazie 3 (W)
4 = tylko przetężenie
Prędkość obrotowa wału silnika w próbie
zwarcia doziemnego powinna być mniejsza niż
10% wartości znamionowej.
W fazie V jest zwarcie doziemne lub
uszkodzony zawór (przewodzi) albo przełącznik
"Wyłączenia bezpieczeństwa" (X9/5-6) jest
otwarty (tylko dla napędów z Nr -11, -21, -31).
14-12
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o błędach
Nr
Błąd / opis błędu
F107 Mld I=0
Podczas pomiaru impulsem
wystąpił błąd.
Środki zaradcze
Odczytać wartość błędu z r949. Cyfra w
testującym miejscu x podaje kierunek napięcia, przy którym
wystąpił błąd.
xx= 01: Obie wartości zadane prądu 0
xx= 02: Przerwa w fazie U
przemiennik – silnik
xx= 03: Przerwa w fazie V
przemiennik – silnik
xx= 04: Przerwa w fazie W
przemiennik – silnik
xx= 05: Wartość zadana prądu I1 jest
równa 0
xx= 06: Wartość zadana prądu I3 jest
równa 0
x x= 07 Łącznik U+ nie włącza się
x x= 08 Łącznik U- nie włącza się
x x= 09 Łącznik V+ nie włącza się
x x= 10 Łącznik V- nie włącza się
x x= 11 Łącznik W+ nie włącza się
x x= 12 Łącznik W- nie włącza się
x x= 13 Znak I1 błędny
x x= 14 Znak I3 błędny
x x= 15 Znak I1 i I3 błędny
x x= 16 I1 zamienione z I3
x x= 17 I1 zamienione z I3 i oba prądy
maja złe znaki
Cyfra w miejscu x podaje miejsce, w którym wystąpił
błąd
x = 1 = pojedynczy przemiennik
x = 2 = falownik 1
x = 3 = falownik 2
x = 4 = falownik 1 i 2
Sprawdzić, czy nie ma przerwy we wszystkich trzech
uzwojeniach i przewodach silnika. Sprawdzić
przekładnik prądowy oraz połączenia między nim a
zespołem elektroniki. Sprawdzić, czy prawidłowo
wprowadzono dane z tabliczki znamionowej do
zestawu danych silnika obowiązującego podczas
pomiaru.
Odczytać wartość błędu z r949. Cyfra w miejscu x
F108 Niesym.ident.sil.
podaje:
napięcie poprzeczne za duże
Wyniki pomiaru prądem stałym w poszczex = 1 = faza R; x = 2 = faza S;
gólnych fazach różnią się znacznie między
x = 3 = faza T
sobą. Wartość błędu podaje, których to
wielkości dotyczy i w której fazie odchyłka
jest największa.
odchyłka rezystancji stojana
(1,2,3 jak wyżej)
odchyłka rezystancji wirnika
(1,2,3 jak wyżej)
odchyłka kompensacji czasu zwłoki
(1,2,3 jak wyżej)
odchyłka napięcia zaworu
(1,2,3 jak wyżej)
Silnik, obwody mocy lub pomiar wartości rzeczywistej
wykazują dużą asymetrię.
F109 R(L) ident. sil.
• Nieprawidłowe
wprowadzenie
znam.
Zbyt duża różnica rezystancji wirnika
prędkości obrotowej lub częstotliwości.
zmierzo-nej prądem stałym i wartości
obliczonej z poślizgu znamionowego z • Niewłaściwa liczba par biegunów.
wykorzystaniem
parametryzowania
automatycznego.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
14-13
Komunikaty błędów i alarmów
03.99
Komunikaty o błędach
Nr
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
F110 di/dt ident.sil.
• Może być zwarcie między dwoma wyjściami
Prąd
podczas
pomiaru
impulsami
przemiennika.
testującymi rośnie znacznie szybciej, niż • Dane z tabliczki silnika nie zostały wprowadzone
oczekiwano.
W
wyniku
następuje
prawidłowo.
przetężenie przy pierwszym impulsie, w • Rozproszenie silnika zbyt małe.
pierwszej połowie minimalnego czasu
załączania.
F111 Błąd e_Fkt
Błąd
podczas
obliczania
funkcji
wyrównywania
F112 Niesymetria I_sigma
Wyniki pomiarów rozproszenia różnią się
znacznie między sobą.
F114 WYŁ ident.sil.
Ponownie włączyć identyfikację silnika w stanie
Przemiennik przerwał automatycznie pomiar postoju wybierając 2 w P115 „Wybór funkcji”. W
w wyniku przekroczenia limitu czasu do ciągu 20 s po pojawieniu się alarmu A078 = „Pomiar
załączenia lub w wyniku polecenia WYŁ w stanie postoju” musi nastąpić polecenie ZAŁ.
podczas pomiaru; wybór w P115 „Wybór Wycofać polecenie WYŁ i rozpocząć pomiar
funkcji” skasowany.
ponownie.
F115 Wewn. KF
Wyłączyć przemiennik i zespół elektroniki oraz
Błąd powstaje podczas obliczeń w
załączyć ponownie.
kontekście „Pomiar w stanie postoju”
F116 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F117 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F118 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F119 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F120 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F121 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F122 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F123 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F124 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F125 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F126 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F127 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F128 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F129 Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
14-14
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o błędach
Nr
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
F130
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F131
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F132
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F133
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F134
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F135
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F136
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F137
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F138
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F139
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F140
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F141
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F142
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F143
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F144
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F145
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F146
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F147
Błąd karty technologicznej
Zobacz dokumentację karty technologicznej TB.
F148
Błąd 1 bloków funkcyjnych
Zbadanie powodu błędu przy pomocy diagramu
funkcyjnego 710.
Sygnał aktywny jest obecny na binektorze
U061 (1).
F149
Błąd 2 bloków funkcyjnych
Sygnał aktywny jest obecny na binektorze
U062 (1).
F150
Błąd 3 bloków funkcyjnych
Sygnał aktywny jest obecny na binektorze
U063.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
Zbadanie powodu błędu przy pomocy diagramu
funkcyjnego 710.
Zbadanie powodu błędu przy pomocy diagramu
funkcyjnego 710.
14-15
Komunikaty błędów i alarmów
03.99
Komunikaty o błędach
Nr
F151
Błąd / opis błędu
Błąd 4 bloków funkcyjnych
Sygnał aktywny jest obecny na binektorze
U064.
F243
F244
Błąd wewnętrznego połączenia
Błąd w wewnętrznym połączeniu. Jeden z
dwóch połączonych napędów nie
odpowiada.
Błąd w wewnętrznym połączeniu
parametrów.
Środki zaradcze
Zbadanie powodu błędu przy pomocy diagramu
funkcyjnego 710.
Wymienić kartę CU (-A10).
Należy porównać wersje oprogramowania
(EEPROM języka z oprogr. CU oraz oprogr.
MWH z oprogr. CU)pod względem przenoszenia
parametrów.
Wymienić kartę CU (-A10).
F255
Błąd w EEPROM
Wyłączyć przemiennik i elektronikę i załączyć
ponownie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, zmienić
CU.
Tabela 14-1 Numery błędów, powody ich powstawania i środki zaradcze
14-16
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
14.2 Alarmy
Alarm jest wprowadzany okresowo we wskazanie stanu w
PMU w postaci litery A=alarm i liczby trzycyfrowej. Alarmu nie
można kasować. Alarm gaśnie samoczynnie, jeśli ustanie
przyczyna. Może wystąpić kilka alarmów, które są wtedy
wprowadzane kolejno.
Jeśli przemiennik pracuje z pulpitem sterowniczym 0P1S,
alarm zostaje wprowadzony w dolnym wierszu wskazania
stanu. Dodatkowo miga dioda czerwona (patrz instrukcja
obsługi 0P1S).
Komunikaty o alarmach
Nr
Alarm / opis alarmu
A001 Czas obliczeń
Zbyt duży czas obliczeń karty CU
Środki zaradcze
−Obserwować r829 wolny czas obliczeń.
−Zwiększyć P357 czas próbkowania lub
−Zmniejszyć P340 częstotl. impulsowania
A002 Simolink rozpoczął alarm
Pętla Simolink nie działa.
−Sprawdzenie ciągłości pętli światłowodowej.
− Sprawdzenie czy jest napięcie w sieci SLB.
−Sprawdzenie czy pętla SLB nie jest wadliwa.
A014 Aktywny alarm symulacji
Napięcie obwodu pośredniego jest różne od
0 w wybranym trybie symulacji (P372 = 1).
−Ustawienie P372 na 0.
−Zmniejszenie napięcia w członie DC (odłączyć
przemiennik od zasilania)
A015 Alarm zewn. 1
Parametryzowane,
zewnętrzne
alarmu 1 jest aktywne
wejście
−Alarm zewnętrzny ! Sprawdzić, czy przewód
do odpowiedniego wejścia binarnego nie jest
przerwany.
−Sprawdzić parametr P588 Źr.alarmu zewn.1
A016 Alarm zewn. 2
Parametryzowane,
zewnętrzne
alarmu 2 jest aktywne
wejście
−Alarm zewnętrzny ! Sprawdzić, czy przewód
do odpowiedniego wejścia binarnego nie jest
przerwany.
Sprawdzić parametr P588 Źr.alarmu zewn.2
Zamknąć łącznik (X9: 5-6) blokujący falownika.
A017 Aktywny alarm Bezpieczne wyłączenie
Został otwarty przełącznik blokujący impulsy
falownika (złącze X9: 5-6) (tylko dla
napędów z num. zam. ..-11,..-21 ,..-31,..-61)
A020 Przetężenie
Stan przetężenia
Sprawdzić, czy maszyna robocza nie jest
przeciążona
−Czy silnik i przemiennik są dopasowane ?
−Czy wymagania dynamiczne nie są za
wysokie ?
A021 Zbyt duże napięcie
Za duże napięcie w obwodzie pośrednim
Sprawdzenie napięcia sieciowego.
Praca prądnicowa przemiennika bez możliwości
zwrotu energii.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
14-17
Komunikaty błędów i alarmów
03.99
Komunikaty o alarmach
Nr
Alarm / opis alarmu
Środki zaradcze
A022 Temp. falownika
Zmierzyć temp. powietrza na wlocie lub temp.
Przekroczony próg wyzwalania alarmu
otoczenia. Jeśli ϑ > 40°C, uwzględnić krzywe
redukcyjne.
Sprawdzić:
−Czy wentylator -E1 jest przyłączony i czy
obraca się we właściwym kierunku.
−Czy otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie
są zabrudzone.
−Czy czujnik temperatury na -X30 jest w
porządku.
−Parametr r833 wskazuje maksymalną
temperaturę przemiennika we wszystkich
mierzonych punktach.
A023 Temp. silnika
Sprawdzenie silnika (obciążenie, wentylacja
Przekroczony
parametryzowany
próg itd.) .Odczytać temp. rzeczywistą w r009 Temp.
wyzwalania alarmu
Silnika
Sprawdzenie wejścia KTY84 na złączu -X103
:29, 30 czy nie ma zwarcia
Zablokować silnik.
A024 Silnik obraca się
Silnik obracał się podczas identyfikacji
danych.
A025 I2t falownika
Sprawdzenie :
Jeśli chwilowy stan obciążenia utrzymuje −Czy znamionowy prąd wyjściowy P72
się,
następuje
przeciążenie
cieplne −Czy prąd szczytowy (klasa pracy II)(P128) nie
falownika.
są (były) za duże.
−Numer zamówieniowy MLFB P70
Obserwować r010 „Obciążenie falownika”
A029 I2t silnika
Przekroczenie cyklu pracy silnika!
Przekroczona parametryzowana wartość Sprawdzić parametry:
graniczna I2t silnika
P382 Chłodzenie silnika
P383 T1 temp. Silnika
P384 Granice obciążenia silnika
A033 Przekroczenie prędk. obr.
Przekroczona
Bit 3 w r553 Słowo stanu 2 kanału wartości P804 Hist.przekrocz.prędk.obr. plus
zadanej. Wartość rzeczywista prędkości P452 Częst.maks.(w prawo)/prędk.obr.maks
obrotowej przekroczyła wartość maksymalną (w prawo) lub
plus nastawiona histereza.
P453 Częst.maks. (w lewo)/prędk.obr.maks.
(w lewo).
Zwiększyć parametr częstotliwości maks. lub
zmniejszyć obciążenie pracy prądnicowej.
A034 Odch. Regulacji
Sprawdzenie:
Bit 8 w r552 Słowo stanu 1 kanału wartości −czy wymagany moment nie jest za duży,
zadanej. Wartość bezwzględna różnicy −czy dobrany silnik nie jest za mały.
pomiędzy wartością zadaną a rzeczywistą Zwiększyć wartości:
częstotliwości jest większa niż wartość P792 Odch. reg. częstotl. / odch.reg.pr.obr.
parametryzowana
i
upłynął
czas lub P794 Odch.reg.czasu
monitorowania regulacji.
A035 Przerwa w linii
Sprawdzić, czy przewód (przewody) do
Nie odblokowano pola wirującego w prawo odpowiedniego wejścia (wejść) binarnego
i/lub w lewo lub nastąpiła przerwa w linii nie jest (są) przerwany(e) lub czy P572 Źr.pola
(oba bity słowa sterowania równe zeru)
wir. w prawo / P571 Źr. pola wir. w lewo jest
odblokowane.
Sprawdzenie stanu hamulca (zobacz Blok
A036 Kontrola hamulca – ciągle zamknięty
Kontrola hamulca wskazuje na stan „ciągle
funkcyjny 470 )
zamknięty”.
Sprawdzenie stanu hamulca (zobacz Blok
A037 Kontrola hamulca – ciągle otwarty
Kontrola hamulca wskazuje na stan „ciągle
funkcyjny 470 )
otwarty”.
14-18
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o alarmach
Nr
Alarm / opis alarmu
Środki zaradcze
A041 Nap. reg. Udmax zablokowane
Sprawdzenie:
Napięcie sieciowe za duże lub nap. zasil. − napięcia sieciowego
przemiennika (P071) jest źle ustawione.
Regulator Udmax zablokowany pomimo − P071 Nap. zasil. przemiennika
odblokowania parametrów (P515), ponieważ
w przeciwnym razie silnik natychmiast
przyspieszyłby
podczas
pracy
do
częstotliwości maksym.
A042 Utyk/blok. silnika
Sprawdzić:
− Czy nastąpiła blokada napędu
Nastąpił utyk lub blokada silnika.
− Czy przewód enkoder łańcuch kotwiczny jest
Alarm nie wpływa na P805 "PullOut /
przerwany regulacji prędkości i czy tarcza jest
BlckTime", ale na P794 " Czas odchylenia"
podłączona.
− Czy nastąpił utyk
Dla silników synchronicznych (P095=12) : zasilanie
prądu wzbudzenia
A043 Skok n rzeczyw.
Jeśli skonfigurowano prądniczkę P208 Źr.wart.
Przekroczona dopuszczalna wartość zmian rzeczyw.pr.obr., sprawdzić:
sygnału prądn. Tachom. (P215)
• Czy nie ma przerwy w przewodach prądniczki
• Uziemienie ekranu prądniczki
Dodatkowo dla silników synchronicznych
Ekran przewodów musi być połączony po obu
(P095=12) :
stronach, zarówno przetwornika imp. jak i silnika.
silnik obraca się z prędkością większą niż
W przewodach przetwornika impulsowego nie
2% prędkości znamionowej podczas pracy
może być przerwy oraz przewody te nie mogą być
falownika. Stan falownika "Gotowy do
układane razem z przewodami mocy.
działania" nie zmienił się.
Powinny być używane tylko zalecane
przetworniki.
Jeżeli są błędy z zakłóceniami sygnału to należy
użyć karty DTI. Jeżeli jest wymagane, zmienić
P215.
Dodatkowo dla silników synchronicznych
(P095=12) : brak zezwolenia na impulsowanie
falownika dopóki silnik jest w stanie postoju.
A044 I zbyt niski
Tylko dla silników synchronicznych (P095=12 )
Sprawdzenie :
Tylko dla silników synchronicznych
− Czy aktualne ograniczenie regulacji prądu
(P095=12) stanie pracy :
wzbudzenia nie jest za małe,
Odchyłka różnicy wygładzania z P159
−
Czy parametry dynamiczne forsowania prądu
pomiędzy wartością nastawioną prądu
wzbudzenia ni są za niskie,
wzbudzenia i rzeczywistą wartością (r160 − Czy działa funkcja forsowania prądu wzbudzenia,
r156 ) jest większa od zera o więcej niż 25% − Czy rzeczywista wartość prądu wzbudzenia w
znamionowego prądu magnesującego.
przewodach P155 jest poprawna,
− Czy zadana wartość prądu wzbudzenia w
przewodach r160 jest poprawna,
− Czy nie ma przerwy w przewodach pomiędzy
MasterDrives i źródłem wzbudzenia,
− Czy ograniczenie napięcia nie jest za niskie dla
dynamiki regulacji prądu wzbudzenia,
− Czy wyjście analogowe dla r160 nie ma
wzmacniaczy izolowanych (pomimo długości
przewodu powyżej >4 m)
A045 Włączone hamowanie prądem stałym DC
Funkcja hamowania DC została
uruchomiona i częstotliwość silnika jest
ciągle powyżej częstotliwości, przy której
rozpoczyna się hamowanie DC (P398).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
- Zwiększenie częstotliwości przy której
rozpocznie się hamowanie DC.
14-19
Komunikaty błędów i alarmów
03.99
Komunikaty o alarmach
Nr
Alarm / opis alarmu
A049 Nie ma slave
Środki zaradcze
P690 Konfig. we. anal. SSCI
Są we/wy szereg. (SCB1 z SCI 1/2) i nie −sprawdzić slave
przyłączono slave (podrzędny) lub jest przerwa w −sprawdzić przewody
światłowodzie albo slave nie mają napięcia
A050 Błąd slave
Są we/wy szeregowe i nie ma slave (numer
lub typ slave) wymaganych wg
parametryzowania: fizycznie nieobecne
wejścia lub wyjścia analogowe albo wejścia
lub wyjścia cyfrowe zostały
sparametryzowane.
A051 Szybk. Trans. peer
Dla połączenia peer-to-peer wybrano zbyt
dużą lub niejednakową szybkość transmisji.
A052 Dług. PZD (PcD) peer
Dla połączenia peer-to-peer nastawiono za
dużą długość PZD(PcD) ( >5 )
A053 f dług. Peer
W połączeniu peer-to-peer długość PcD
(PZD) nadajnika i odbiornika nie jest zgodna
A057 Parametr karty technologicznej TB
Sprawdzić parametr P693 (wyj. analogowe), P698
(wyj. Cyfrowe) . Sprawdzić połączenia konektorów –
łączników K4101...K4103, K4201...K4203 (wejścia
analogowe) i binektorów (sygnały cyfrowe)
B4100...B4115, B4120...B4135, B4200...B4215,
B4220...B4235 (wejścia cyfrowe).
Dopasować szybk. trans. połączonych kart SCB
P701 Szybk. Trans. SCom/SCB
Zmniejszyć liczbę słów
P703 Licz. PcD (PZD) SCom/SCB
Dopasować długość słowa nadajnika
odbiornika.
P703 Licz. PcD(PZD) SCom/SCB
Zmienić konfigurację TB (oprogramowanie).
i
Zdarza się, przy zainstalowanej i
oprogramowanej karcie TB, że zadanie
parametru z PMU, SCom1 lub Scom2 nie daje
odpowiedzi od karty TB przez czas dłuży od 6
sekund.
A061 Alarm 1 Bloków funkcyjnych
Sygnał aktywny wyprowadzony jest na
binektor U065 (1).
A062 Alarm 2 Bloków funkcyjnych
Sygnał aktywny wyprowadzony jest na
binektor U066 (1).
A063 Alarm 3 Bloków funkcyjnych
Sygnał aktywny wyprowadzony jest na
binektor U067 (1).
A064 Alarm 4 Bloków funkcyjnych
Sygnał aktywny wyprowadzony jest na
binektor U068 (1).
A065 WEA aktywne
Opcja automatycznego re-startu (WEA)
(P373) załącza napęd ponownie.
Czas opóźnienia załącz. (P374) (jeśli
ustawiono) upływa, jeśli nie wybrano lotnego
startu. Podczas ładow. wstęp. obwodu pośr.
nie ma kontroli czasu, tj. jeśli zesp.
Elektroniki jest zasilany z zewnątrz, również
następuje ponowne załączenie.
A066 fsyn > fmax
Zmierzona częstotl. docelowa przetwornika
zewn. (lub sieci) jest większa niż
parametryzowana częstotl. maksymalna
przetwornika syn-chronizacji.
A067 fsyn < fmin
Zmierzona częstotl. docelowa przetwornika
zewn. (lub sieci) jest mniejsza niż częstotl.
minimalna niezbędna do synchronizacji.
A068 fsyn < > fzad
Częstotliwość
zadana
przetwornika
synchronizacji różni się zbyt dużo od
zmierzonej częstotl. docelowej przemiennika
zewnętrznego (lub sieci).
0dchyłkę dopuszczalną można nastawić w
P529.
14-20
Sprawdzenie powodu alarmu (zobacz Diagram
funkcyjny 710 )
Sprawdzenie powodu alarmu (zobacz Diagram
funkcyjny 710 )
Sprawdzenie powodu alarmu (zobacz Diagram
funkcyjny 710 )
Sprawdzenie powodu alarmu (zobacz Diagram
funkcyjny 710 )
OSTRZEŻENIE !
Automatyczne Ponowne Załączenie może
powodować zagrożenie dla osób. Sprawdzić,
czy funkcja automatycznego re-startu WEA jest
rzeczywiście konieczna. Ewent.
Sprawdzić czy P452 Częstotl.maks.
(w prawo)/P453 częstotl. maks. (w lewo)
jest nastawiona prawidłowo i czy wybrano
właściwy zestaw danych silnika P578 Źr. MDS bit 0.
Sprawdzić:
−r533 Częstotl. docel. synchr.
−Przewód synchronizacji
Wartość zadaną całkowitą (główną i
dodatkową)
nastawić
na
częstotliwość
docelową wskazaną w parametrze wizualizacji
r533.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o alarmach
Nr
Alarm / opis alarmu
A069 Gen. funkcji aktywny
Synchronizacja nie zostaje rozpoczęta, dopóki
gen. funkcji w kanale wartości zadanej
przetwornika synchr. jest aktywny. Alarm
następuje, jeśli wybrano synchronizację.
Środki zaradcze
Odczekać do zakończenia przyspieszania.
Sprawdzić, czy prawidłowo nastawiono :
P462 czas przyspieszania
P463 jednostkę czasu przyspieszenia
A070 Błąd synchr.
Alarm można skasować po przeprowadzeniu
Alarm następuje, jeśli po wykonaniu synchronizacji.
synchronizacji różnica faz wychodzi poza
okno synchronizacji (P531).
A071 Nie ma TSY
Umieścić kartę TSY na płycie i ustawić
Próba rozpoczęcia synchronizacji bez karty parametr
synchronizacji lub bez ustawienia jej parametrów.
A075 Odchyłki upływu i rezystancji wirnika
Mierzone wartości upływu lub rezystancji
wirnika różnią się znacznie (Ls i Rr).
A076 Ogran. t kompens.
Określony czas kompensacji ograniczono do
zakresu 0,5 ... 1,5 µs.
A077 Ogran. r-g
Zmierzoną rezystancję ograniczono do
wartości maksym. 49%.
A078 Pomiar w st. jałowym
Zwykle oporność upływu P122 jest średnią wartością
wynikająca ze zmierzonych wartości w r546.1...12 , i
rezystancji wirnika r126 dla wartości w r542.1...3.
Jeśli indywidualnie zmierzone wartości znacznie
różnią się od średnich wartości, automatycznie nie są
brane do pod uwagę dla obliczeń (dla RI ) lub
wartość automatycznych parametryzacji ind.
Rozproszenia (dla Ls). Jeżeli jest koniecznym,
należy sprawdzić wiarogodność wyników w
przypadku napędów z wysokimi wymaganiami co do
dokładności momentu lub prędkości.
Za dużą różnica między mocą przemiennika a
mocą silnika. Sprawdzić wprowadzenie danych
silnika od P0950 do P109.
Za dużą różnica między mocą przemiennika a
mocą silnika. Sprawdzić wprowadzenie danych
silnika od P0950 do P109.
Jeśli pomiar może być wykonany bez
Po załączeniu przemiennika następuje pomiar w zagrożenia: załączyć przemiennik.
stanie jałowym. Podczas tego pomiaru wirnik
może się kilkakrotnie obrócić w określonym
kierunku.
A079 Zatrzym. Falow. podczas ident.sil.
Odblokować
falownik
P561
Źr.odblok.fal.,
A080 Ident. sil.: pom. z wir.
Jeśli pomiar z wirowaniem można wykonać bez
Pomiar w stanie wirowania został przerwany lub ewentualnie rozpocząć ponownie pomiar przez
nie można go rozpocząć, ponieważ jest polecenie ponowne załączenie przemiennika.
zatrzymania falownika.
Pomiar
w
stanie
wirowania
powoduje zagrożenia :
automatyczne przyspieszenie napędu z chwilą załączyć przemiennik.
załączenia przemiennika. Napęd można wtedy
sterować z zewnątrz w bardzo ograniczonym
stopniu.
A081 Alarm CB
Konieczna nowa konfiguracja.
Następujący opis odnosi się do pierwszej CBP.
Dla następnych CBP albo TB należy zapoznać
się z instrukcją dla karty CB.
ID bajtu kombinacji, które są wysyłane od
nadrzędnego DP w konfiguracji telegramu jest
niezgodna z dopuszczalnymi ID kombinacjami
bajtu. ( Zobacz też Kompendium, Rozdział 8,
Tabela 8.2-12).
Skutek : Brak połączenia nadrzędnego (master) z
PROFIBUS.
A082 Alarm CB
Konieczna nowa konfiguracja.
Następujący opis odnosi się do pierwszej CBP.
Dla następnych CBP albo TB należy zapoznać
się z instrukcją dla karty CB.
Nie może zostać zidentyfikowany żaden
znaczący typ PPO przez konfigurację telegramu
nadrzędnego DP (master).
Skutek : Brak połączenia nadrzędnego (master) z
PROFIBUS.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
14-21
Komunikaty błędów i alarmów
Nr
A083 Alarm CB
03.99
Komunikaty o alarmach
Alarm / opis alarmu
Środki zaradcze
Następujący opis odnosi się do pierwszej CBP. Dla
następnych CBP albo TB należy zapoznać się z
instrukcją dla karty CB.
Brak danych przekazywanych sieciowo lub błędne
dane są przesyłane przez DP master (np. kompletne
słowo sterowania STW1=0).
Skutek : brak przekazywania danych procesu do
podwójnego portu pamięci RAM. Jeżeli P722 (P695)
jest różny do zera, będzie to powodować generację
wiadomość o błędzie F082.
A084 Alarm CB
Następujący opis odnosi się do pierwszej CBP. Dla
następnych CBP albo TB należy zapoznać się z
instrukcją dla karty CB.
Wymiana telegramu pomiędzy DP master i CBP
została przerywana (np. przerwa w przewodzie,
przewód magistrali został wyrwany lub DP został
wyłączony). Skutek : Jeżeli P722 (P695) jest różny
do zera, będzie to powodować generację wiadomość
o błędzie F082.
A085 Alarm CB
Następujący opis odnosi się do pierwszej CBP. Dla
następnych CBP albo TB należy zapoznać się z
instrukcją dla karty CB.
To nie jest alarm generowany przez CBP.
A086 Alarm CB
Następujący opis odnosi się do pierwszej CBP. Dla
następnych CBP albo TB należy zapoznać się z
instrukcją dla karty CB.
Niepowodzenie przy przechodzeniu w przeciwnym
kierunku nadawania do podstawowego napędu.
Komunikacja pomiędzy CBP i kartą podstawową
została zakłócona.
A087 Alarm CB
Następujący opis odnosi się do pierwszej CBP. Dla
następnych CBP albo TB należy zapoznać się z
instrukcją dla karty CB.
Błąd menadżera oprogramowania DPS.
A088 Alarm CB
Instrukcja użytkownika karty CBP.
A089 Alarm CB
Alarm 2-giej karty CB odpowiedni do A81 1-ej karty
CB. Instrukcja użytkownika karty CBP.
A090 Alarm CB
Alarm 2-giej karty CB odpowiedni do A82 1-ej karty
CB. Instrukcja użytkownika karty CBP.
A091 Alarm CB
Alarm 2-giej karty CB odpowiedni do A83 1-ej karty
CB. Instrukcja użytkownika karty CBP.
A092 Alarm CB
Alarm 2-giej karty CB odpowiedni do A84 1-ej karty
CB. Instrukcja użytkownika karty CBP.
A093 Alarm CB
Alarm 2-giej karty CB odpowiedni do A85 1-ej karty
CB. Instrukcja użytkownika karty CBP.
A094 Alarm CB
Alarm 2-giej karty CB odpowiedni do A86 1-ej karty
CB. Instrukcja użytkownika karty CBP.
A095 Alarm CB
Alarm 2-giej karty CB odpowiedni do A87 1-ej karty
CB. Instrukcja użytkownika karty CBP.
14-22
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
Komunikaty o alarmach
Nr
Alarm / opis alarmu
A096 Alarm CB
Środki zaradcze
Alarm 2-giej karty CB odpowiedni do A88 1-ej
karty CB. Instrukcja użytkownika karty CBP.
A097 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A098 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A099 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A100 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A101 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A102 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A103 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A104 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A105 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A106 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A107 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A108 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A109 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A110 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A111 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A112 Alarm 1 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A113 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A114 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A115 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A116 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A117 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
14-23
Komunikaty błędów i alarmów
03.99
Komunikaty o alarmach
Nr
Alarm / opis alarmu
Środki zaradcze
A118 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A119 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A120 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A121 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A122 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A123 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A124 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A125 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A126 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A127 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
A127 Alarm 2 dla karty TB
Zobacz instrukcja użytkownika karty TB.
Tabela 14-2 Numery alarmów, powody ich powstawania i środki zaradcze
14-24
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Komunikaty błędów i alarmów
14.3 Błędy poważne (FF)
Błędy poważne sprzętu i oprogramowania uniemożliwiają
normalną pracę przemiennika częstotliwości. Pojawiają się
tylko na PMU, w postaci „FF<Nr>”. Naciśnięcie dowolnego
przycisku
PMU
powoduje
ponowne
uruchomienie
oprogramowania.
Komunikaty o błędach
Nr
Błąd / opis błędu
Środki zaradcze
FF01 Time slot overflow - Przepełnienie sektora • Zwiększyć czas próbkowania (P357) lub
czasowego
zmniejszyć częstotliwość impulsowania (P340)
W sektorach czasowych o wysokim • Wymienić CU
priorytecie
rozpoznano
nieusuwalne
przepełnienie.
FF03 Acces fault optional board
• Wymienić CU,
Błąd NMI
• Wymienić LBA,
Wystąpiło kilka kolejnych NMI w wyniku • Wymienić kartę opcjonalną.
dostępu do zewnętrznych kart opcjonalnych
(kontrola zajętości) (CB, TB, SCB, TSY...)
FF06 Stack-0verflow
• Dla VC: Zwiększyć czas próbkowania
Przepełnienie stosu
(P357) ,
• Dla
MC
zmniejszyć
częstotliwość
impulsowania (P340),
• Wymienić CU.
FF13 Zła wersja oprogramowania
• Wymienić CU
Nastąpił konflikt wersji oprogramowania • Wymienić oprogramowanie sprzętowe.
sprzętowego .
Tabela 14-3 Błędy poważne (FF)
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
14-25
03.99
12
Formowanie
Formowanie
Jeśli przemiennika nie użytkowano ponad rok, to ponownie należy
uformować kondensatory obwodu pośredniego. Jeżeli tego nie
wykonano, napęd może zostać uszkodzony po podaniu napięcia.
Jeśli przemiennik uruchamiano w ciągu pierwszego roku po
wyprodukowaniu, formowanie kondensatorów nie jest potrzebne.
Datę produkcji napędu można odczytać na podstawie numeru
fabrycznego na tabliczce znamionowej (Przykład : A-J60147512345)
Odczytywanie
numeru
fabrycznego
Miejsce
1i2
3
4
5 ... 14
Przykład
AJ
K
L
M
1... 9
O
N
D
Znaczenie
Zakład produkcyjny
1997
1998
1999
2000
Styczeń ... wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Nie dotyczy formowania
Dane powyższej tabeli można zastosować do podanego przykładu :
produkcja miała miejsce w czerwcu 1997.
Podczas formowania, człon napięcia stałego napędu jest podłączony
przez prostownik zawierający kondensator gładzący i opornik.
W wyniku tego, kondensatory członu pośredniego otrzymują ustaloną
wartość napięcia i ograniczony prąd, zatem przywracane są warunki
wewnętrzne konieczne dla poprawnego funkcjonowania członu DC.
Rys. 12 – 1 Obwód formowania
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
12-1
Formowanie
03.99
Typu E do G :
Propozycje
parametrów
elementów układu
formowania
Un
A
R
C
3AC 200 V do 230 V
SKD 50 / 12
220 Ω / 100 W
20 nF / 1600 V
3AC 380 V do 480 V
SKD 62 / 16
330 Ω / 100 W
22 nF / 1600 V
3AC 500 V do 600 V
3 x SKKD 81 / 22
470 Ω / 200 W
22 nF / 1600 V
3AC 660 V do 690 V
3 x SKKD 81 / 22
470 Ω / 100 W
22 nF / 1600 V
A
R
C
3AC 380 V do 480 V
SKD 62 / 16
100 Ω / 500 W
22 nF / 1600 V
3AC 500 V do 600 V
3 x SKKD 81 / 22
150 Ω / 500 W
22 nF / 1600 V
3AC 660 V do 690 V
3 x SKKD 81 / 22
150 Ω / 500 W
22 nF / 1600 V
Typ K:
Un
Instrukcja
postępowania
Przed przystąpieniem do formowania napędu, należy
rozłączyć wszystkie główne podłączenia przewodów zasilania.
Napięcie zasilające przemiennik musi zostać wyłączone.
Podłączyć wymagane elementy zgodnie z powyższym
przykładem obwodu formowania.
Zasilić obwód formowania. Czas trwania formowania zależy od
czasu trwania wyłączenia przemiennika.
6
Czas formowania
w godzinach
5
4
3
2
Stan beznapięciowy
w latach
1
1
2
3
4
5
Rys. 12 - 2 Zależność czasu formowania od czasu trwania wyłączenia
przemiennika
12-2
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Certyfikaty
16 Certyfikaty
Instalacje, Aparaty i Napęd
Legalizacja
Erlangen, 01.05.1998
Zaświadcza się, że
Wyrób
Przemiennik częstotliwości
• Typ
SIMOVERT
MASTERDRIVES
6SE70...
• Numer zamówieniowy
Został wykonany zgodnie z normą DIN VDE 0558 Część 2 i EN 60204 Rozdz. 6.2
(DIN VDE 0113 Rozdz.6.2)
Wyrób spełnia wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem według DIN VDE
0106 Część 100, jeżeli przestrzega się następujących zasad BHP:
• Prace serwisowe podczas pracy są dozwolone tylko w kasecie elektroniki,
• Wymiana elementów w przemienniku jest dopuszczalna tylko po wyłączeniu
napięcia,
• Podczas pracy obudowy musza być zamknięte.
Wyrób odpowiada obowiązującym w Niemczech wymaganiom VGB 4 §2 (2).
Przy pracy wyrobu należy stosować miejscowe przepisy ( np. EN 50110-1, EN
50110-1).
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
16-1
Certyfikaty
03.99
Instalacje, Aparaty i Napęd
Świadectwo prób
Erlangen, 01.05.1998
Wyrób
Przemiennik częstotliwości
• Typ
SIMOVERT
MASTERDRIVES
• Numer zamówieniowy
6SE70... 1)
475 100.9000.00 QP Budowa A – D
476 200.9000.00 QP Budowa E – G
476 200.9000.00 QP Budowa J – L
• EN 50178, Część 9.4.5.2 i UL508/ CSA
I. Próba izolacji
22.2-14.M91, Rozdz. 6.8
II. Próba działania • Inicjalizacja i uruchomienie
• Zasilanie
stosownie do
• Listwa zaciskowa użytkownika i interfejsy
EN 50178
• Obwody mocy
• Układy kontroli i zabezpieczeń
• Test ciągły > % godzin w Temperaturze
III. Próba
otoczenia 55°C
obciążenia
Punkt II
IV. Próba
Próba wyrobu według instrukcji
Zakres prób
działania
stosownie do
EN 50178
Próba wyrobu wypadła pomyślnie we wszystkich punktach
Wyniki próby zostały wpisane do bazy danych urządzenia.
1) Pełny opis typu, numer fabryczny i dane techniczne -podano na tabliczce znamionowej.
16-2
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
03.99
Certyfikaty
Zaświadczenie zakładu pracy *
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
4SE.476 000 0001.00 WB EMV
Producent:
Adres
Oznaczenie wyrobu:
Siemens Aktiengesellschaft
Bereich Antriebs- Schalt- und Installationstechnik
Geschäftsgebiet Antreibstechnik
Geschäftszweig Drehzahlveränderbare Antreibe
Postfach 3269
D-91050 Erlangen
SIMOVERT
Typ 6SE70 Einbaugeräte AC-AC und DC-AC
Wymieniony wyrób spełnia przy użyciu zgodnym z przepisami wymagania
przepisów 89/336/EEC dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej
Poświadczamy zgodność wymienionego wyrobu z normami
EN 61800-3 10-1996
EN 61000-4-2 (dawniej IEC 801-2)
EN 61000-4-4 (dawniej IEC 801-4)
EN 61000-4-5 (dawniej IEC 801-5)
IEC 1000-4-3 (dawniej IEC 801-3)
EN 55011 (DIN VDE 0875 Part 11)
Wskazówka:
Należy przestrzegać wymagań dotyczących instalacji właściwej dla zachowania
kompatybilności elektromagnetycznej i użytkowania zgodnego z przepisami jak
również warunków przyłączania dotyczących danego przypadku i dalszych
dotyczących kompatybilności wskazówek zawartych w dokumentacji wyrobu.
Erlangen, 01.05.1998
Oświadczenie nie jest potwierdzeniem właściwości obiektu.
A&S DS 4102x
CopyrIght () SIEMENS AG 1997 All rights reserved
Siemens AG 6SE7087 - 6JK60
SIMOVERT MASTER DRIVES Instrukcja obsługi
*) według EN 10204 (DIN 50049)
Page 1 of 1
16-3
Download