Dolne źródła ciepła – Powietrze zewnętrzne jako

advertisement
TRANSFORMATORY CIEPŁA
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNEGO
I NIEOGRANICZONEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
Autorzy:
dr inż. Stefan Reszewski
mgr inż. Joanna Katra
Mariusz Kowalik
mgr inż. Paweł Ryfa
inż. Agata Stobienia
Kalisz, 19 września 2014r.
Wymagania prawne dotyczące wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
Prawo UE
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE
Prawo RP
-Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969, zmienione
rozporządzeniem Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 182) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i
przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
-Obecnie trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki projektem ustawy o
odnawialnych źródłach energii.
Zasada działania sprężarkowej pompy ciepła
Sprężarkowe pompy ciepła stosowane w technice grzewczej działają analogicznie do urządzeń powszechnie
znanych urządzeń chłodniczych takich jak chłodziarka domowa, klimatyzator itd. Różnica polega na
ukierunkowaniu efektu pracy instalacji chłodniczej. Podczas gdy w przypadku każdej instalacji chłodniczej
efekt pracy urządzenia jest skierowany na obniżenie temperatury w interesującym użytkownika otoczeniu
(np. komora chłodziarki) czyli na usunięciu ciepła z tej komory, to w przypadku pompy ciepła praca instalacja
skierowana jest na uzyskanie efektu podniesienia temperatury w interesującym użytkownika otoczeniu.
Schemat ideowy chłodziarki
Schemat ideowy pompy ciepła
Źródła ciepła w obiegu pompy ciepła
W obiegu pompy ciepła wyróżnia się dwa źródła ciepła:
Źródło dolne – źródło, z którego pobierana jest energia w postaci ciepła,
Źródło górne – źródło, do którego transportowana jest energia w postaci ciepła.
Aby realizować obieg pompy ciepła, konieczne jest zapewnienie dolnego źródła ciepła, które powinno
posiadać cechy charakteryzujące je w sposób jakościowy i ilościowy.
Podstawowe cechy opisujące źródło ciepła pod względem jakościowym:
a) dostępność źródła,
b) koherentność źródła ciepła – dopasowanie zapotrzebowania na
konsumpcję ciepła do możliwości eksploatacji dolnego źródła.
c) niska korozyjność źródła.
Podstawowe cechy opisujące ilościowo źródło ciepła to:
a) temperatura dolnego źródła ciepła i jej zmiany w czasie,
b) pojemność cieplna,
c) gęstość ośrodka, który jest źródłem ciepła
Ze względów ekonomicznych i eksploatacyjnych dolne źródło ciepła powinno
znajdować się możliwie blisko pompy ciepła. Poza tym eksploatowanie
dolnego źródła ciepła nie powinno zakłócać pracy innych źródeł
zainstalowanych w sąsiedztwie. Możliwości realizacji dolnego źródła jest
wiele, jednak rzadko zdarza się, aby dolne źródła ciepła spełniały kryteria Schemat ideowy pompy ciepła
pozwalające na ich efektywną eksploatację.
Podstawowe parametry charakteryzujące obieg – Współczynnik efektywności
obiegu pompy ciepła
W
sprężarkowej
pompie
ciepła
z
napędem
elektrycznym można pobrać z
otoczenia ok. 60 do 70% mocy
cieplnej oddanej w skraplaczu.
Stosunek
mocy
cieplnej
oddanej
do
urządzenia
ogrzewczego, do pobranej
mocy
elektrycznej
zdefiniowany
jest
jako
współczynnik
efektywności
cieplnej pompy ciepła εpc. Jest
on definiowany w następujący
sposób:
qk
e pc  COP 
lc
gdzie:
qk – właściwe obciążenie cieplne skraplacza,
lc –teoretyczna jednostkowa praca obiegu
Należy go rozumieć jako iloraz energii uzyskanej w postaci ciepła oddanego przez skraplacz do energii
dostarczonej do sprężarki.
Opisany wzorem epc współczynnik spełnia rolę kryterium porównawczego dla projektantów i użytkowników
pomp ciepła. Często jest określany w literaturze jako COP.
Klasyfikacja pomp ciepła wg EN 14 511
Pompa ciepła klasy
powietrze/woda
Pompa
ciepła
woda/woda
klasy
Pompa
ciepła
klasy
solanka/woda
z
wymiennikiem gruntowym
poziomym
Pompa
ciepła
klasy
solanka/woda
z
wymiennikiem gruntowym
pionowym
Oznaczenia pomp ciepła
Wymagania dla pomp ciepła wg EN 14 511
Wymagania
dotyczące
wartości
współczynnika
efektywności
dla
poszczególnych klas pomp ciepła
Standardowe warunki porównawcze dla których określa
się współczynnik efektywności dla pomp ciepła klasy
powietrze/woda
Wymagania dla pomp ciepła wg EN 14 511
Wymagania dotyczące wartości współczynnika
efektywności dla poszczególnych klas pomp
ciepła
Standardowe warunki porównawcze, dla których
określa się współczynnik efektywności dla pomp
ciepła klas:
-woda/woda,
- solanka/woda
Wymagania stawiane pompom ciepła wg
normy EN 14 511
Pompa ciepła ma do spełnienia określone warunki zanim będzie dopuszczona do stosowania. Szczegółowe
warunki testów, które należy przeprowadzić na badanej pompie ciepła oraz wszelki istotne zalecenia są
zawarte w normie EN 14511 [12]. Najważniejsze testy, jakie musi przejść każda pompa ciepła do celów
grzewczych jak i chłodniczych to:
- producent musi jasno określić dolną i górną granicę użytkowania (graniczne temperatury zewnętrzne i
wewnętrzne), w których urządzenie będzie działać przynajmniej 20 minut bez zatrzymania przez urządzenia
zabezpieczające. Test jest zaliczony, jeżeli odchylenia między wartościami ustawionymi, a uzyskanymi będą
zawierać się w wyznaczonym w normie zakresie,
- przy górnej granicznej temperaturze zewnętrznej urządzenie ma zostać poddane działaniu przez 1h, ma
następnie zostać wyłączone na 3 minuty, po czym ma być ponownie włączone na 1h, testowana jest tutaj
trwałość urządzenia oraz automatyka poprzez szereg zawartych w normie warunków,
- test zamarzania występuje w dwóch odmianach, dla jednostek chłodzonych powietrzem jak i wodą, polega
na włączeniu urządzenia do pracy na 6h przy określonych w normie warunkach. Test jest zaliczony w różny
sposób w zależności od typu chłodzenia:
a) powietrzem – brak skapującego ani nagromadzonego lodu na parowaczu oraz brak skapującej wody,
b) wodą – strumień przepływającego powietrza przez jednostkę nie zmniejszył się więcej niż o 5%; różnica
temperatury wody nie spadła powyżej 30%; temperatura nasycenia odpowiadająca ciśnieniu mierzonemu na
ssaniu sprężarki nie zmniejszyła się więcej niż o 2 K.
Wymagania stawiane pompom ciepła wg
normy EN 14 511
W przypadku, gdy działanie pompy ciepła poza wyznaczonymi przez producenta granicami powoduje
uszkodzenie jednostki, należy je wyposażyć w przyrządy zabezpieczające, które zapewnią brak uszkodzeń w
przypadku przekroczenia wspomnianych ograniczeń i umożliwią ponowną pracę po powrocie do właściwego
zakresu temperatur określonego przez producenta.
Należy następnie przeprowadzić próbę przyrządów zabezpieczających w danej pompie ciepła poprzez
zasymulowanie kolejnych następujących po sobie awarii. Przed każdą symulowaną awarią jednostka ma
pracować w określonych w normie warunkach. Każda awaria ma być utrzymana przez przynajmniej 1h.
- wyłączenie przepływu nośnika ciepła na wymienniku zewnętrznym,
- wyłączenie przepływu nośnika ciepła na wymienniku wewnętrznym,
- wyłączenie przepływu nośnika ciepła na wymienniku odzysku ciepła (jeżeli występuje).
W tym przypadku sprawdzane są uszkodzenia, jakie wystąpiły w trakcie testu oraz czy zadziałały przyrządy
zabezpieczające. Pompa ciepła powinna nie odnieść uszkodzeń oraz być zdolna do dalszej pracy po
przywróceniu przepływów.
Istotne jest sprawdzenie wpływu pełnej awarii zasilania. W tym celu, przy normalnej pracy pompy ciepła
określonej w normie, zasilanie zostanie wyłączone na okres około 5 sekund. Poprawnie wykonana jednostka
zrestartuje się najdalej do 20 minut po momencie, w którym jednostka kontrola rozpoczęła procedurę
uruchamiania sprężarki. Podobnie jak w teście poprzednim sprawdzane są uszkodzenia, które wystąpiły w
trakcie testu oraz czy zadziałały przyrządy zabezpieczające.
W dalszej kolejności należy również przetestować zgodnie z normą odpływ kondensatu, odszranianie oraz
dostęp do komponentów odpowiedzialnych za przepływ powietrza (wentylatory, filtry itd.), a także wpływ
czyszczenia na nie poprzez metody zalecane przez producenta.
Ograniczenia eksploatacyjne i prawne pozyskiwania ciepła z
powietrza atmosferycznego
Główne
ograniczenia
eksploatacyjne
powietrza atmosferycznego jako dolnego
źródła ciepła:
- niekoherentność źródła ciepła,
- niska
temperatura
powietrza
atmosferycznego w okresie grzewczym,
- niska wartość ciepła właściwego,
- mała gęstość powietrza wpływająca na
rozproszenie tego źródła ciepła,
- ograniczona możliwość pozyskania ciepła w
wymiennikach lamelowych przeponowych,
- konieczność angażowania energii do
napędu wentylatorów i do procesu
odszraniania.
Główne ograniczenia prawne w pozyskiwaniu ciepła z powietrza atmosferycznego wynikają z emisji hałasu.
-„Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
-DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2002/49/WE
Dolne źródła ciepła – Powietrze zewnętrzne jako dolne źródło
ciepła.
Problem eksploatacyjny – konieczne jest rozwiązanie procesu
odszraniania parownika ze względu na fakt, że realizowana jest
przemiana procesu chłodzenia powietrza z wyszranianiem wilgoci.
Powstająca szadź blokuje przepływ powietrza przetłaczanego przez
wentylator parownika.
Nakładu energetycznego na proces odszraniania nie uwzględnia
współczynnik efektywności obliczony na podstawie analizy wykresu
lgp-h.
Aby uzyskać realną wartość współczynnika efektywności należy
uwzględnić zarówno napęd wentylatora jak i energię konieczną do
odszraniania parownika.
e pcrealn y 
Qk
Pelspr  Pelwent  Pelsodszr
Ograniczenia eksploatacyjne i prawne pozyskania ciepła z wód
podziemnych i gruntowych
Główne ograniczenia eksploatacyjne wód gruntowych i
podziemnych jako dolnego źródła ciepła dotyczą:
- dostępności źródła,
- ograniczonej możliwości pozyskania ciepła w wymiennikach
przeponowych na drodze konwekcji wymuszonej,
- konieczność angażowania energii zewnętrznej do napędu
pomp wymuszających przepływ,
- ograniczone możliwości techniczne wprowadzenia wody,
od której zostało odebrane ciepło, do warstwy wodonośnej.
Główne ograniczenia prawne związane z eksploatacją wody
jako dolnego źródła ciepła:
-korzystanie z wody podziemnej, jeżeli urządzenia do poboru
wody umożliwiają pobór w ilości większej niż 5 m3 na dobę,
-wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków,
jeżeli ich ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.
-„Prawo wodne” Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
-„Prawo ochrony środowiska” Dz.U.08.25.150 z późniejszymi
zmianami
e pcrealn y
Qk

Pelspr  Pelpompy
W miarę możliwości do parownika pompy ciepła nie powinny napływać żadne
elementy stałe (jak piasek). Budując studnię należy przestrzegać normy DIN 18302
dotyczącej czystości wody.
Dolne źródła ciepła – Wody powierzchniowe
Schemat kolektora wodnego wykorzystującego wodę
powierzchniową z wykorzystaniem rur kolektora na
dnie zbiornika.
Co z ekosystemem?????
Powyżej przedstawiono rozwiązanie umożliwiające korzystanie z dolnego źródła jakim jest woda
powierzchniowa przy wykorzystaniu systemu pośredniego z wymiennikiem glikolowym. Znane są również
rozwiązania z wykorzystaniem systemu bezpośredniego gdzie parownik zbudowany w formie wężownic jest
umieszczony w zbiorniku wodnym.
Ograniczenia eksploatacyjne i prawne pozyskania ciepła z gruntu
Główne ograniczenia eksploatacyjne gruntu jako dolnego źródła ciepła dotyczą:
- konieczność stosowania systemów pośrednich z wykorzystaniem nietoksycznych płynów
niezamarzających,
- niska gęstość pozyskiwanego strumienia ciepła,
- konieczność angażowania energii do napędu pomp,
- wysokie ryzyko wyeksploatowania źródła ciepła przy nieumiejętnym zaprojektowaniu
wymiennika gruntowego,
- zmienna różnica temperatur pomiędzy temperaturą gruntu i płynu.
e pcrealn y 
Główne ograniczenia prawne związane z eksploatacją gruntu jako dolnego źródła ciepła:
-korzystanie z gruntu przy zastosowaniu wymienników gruntowych pionowych o głębokości
powyżej 30m (projekt geologiczny, zgłoszenie do starosty gminy, zgoda na przeprowadzenia
takich prac).
-obowiązek dokonania zgłoszenia nie jest zależny od głębokości odwiertu pionowego, ponieważ
zgodnie z art. 4 pkt 1a ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, gdy odwiert ma mieć inne
zastosowanie niż zwykłe korzystanie z wód np. wykorzystania ciepła ziemi. (Ustawy nie stosuje
się tylko do wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego
korzystania z wód)
-„Prawo geologiczne i górnicze” Dz.U. nr 228 z 2005 r. poz.1947
Zgodnie z ustawą „Prawo geologiczne i górnicze” z 1994 roku z późniejszymi zmianami i
rozporządzeniami do tej ustawy, każdy odwiert, powyżej 30 m, pod pompę ciepła to roboty
geologiczne wymagające szeregu postępowań prawnych z czego najważniejsze to:
-projekt, który może wykonać geolog ze stosownymi uprawnieniami,
-zgłoszenie ww. projektu właściwemu organowi administracyjnemu, którym jest Starosta bądź
Urząd Miasta/Gminy,
- po wykonaniu prac wiertniczych i zabudowie pionowych wymienników ciepła, sporządzenie
dokumentacji geologicznej i złożenie jej w trzech kopiach właściwemu organowi
administracyjnemu.
-„Prawo ochrony środowiska” Dz.U.08.25.150 z późniejszymi zmianami
Qk
Pelspr  Pelpompy
POMPA CIEPŁA
VS
TRANSFORMATOR CIEPŁA
Przemiany fazowe pary wodnej zawartej w powietrzu
Procesy resublimacji i sublimacji są zjawiskami, podczas których występuje najbardziej intensywna wymiana ciepła
jaką można zaobserwować w przyrodzie. Resublimacja polega na bezpośrednim przejściu substancji z gazowego
stanu skupienia w stały. Zjawisko to występuje gdy temperatura punktu rosy dla wody zawartej w powietrzu
przypada poniżej punktu zamarzania czyli poniżej 0°C. Jeśli przy temperaturze poniżej 0°C nasycone parą wodną
powietrze styka się z przedmiotami ochłodzonymi para wodna przechodzi bezpośrednio ze stanu gazowego w drobne
kryształki lodu.
Ciepło utajone przemiany fazowej resublimacji oraz
sublimacji dla wody wynosi 2833 kJ/kg.
Ciepło przemiany parowania i skraplania 2500 kJ/kg.
Ciepło zamarzania wody 333 kJ/kg
Ciepło właściwe wody około 4,19 kJ/kgK
Ciepło właściwe powietrza 1,05 kJ/kgK
Formy resublimacji pary wodnej
Szron – osad, tworzący drobne lodowe kryształki w
postaci igieł powstające na dowolnym podłożu
hydrofilowym. Powstaje w wyniku kontaktu
wilgotnego powietrza z podłożem o temperaturze
poniżej 0 °C.
Szadź to osad lodu powstający przy zamarzaniu
małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub
chmury) w momencie zetknięcia kropelki z
powierzchnia przedmiotu lub już narosłej szadzi.
Składa się ze zlepionych kryształków lodu
narastając niekiedy do stosunkowo znacznych
grubości.
Jeżeli w powietrzu są przechłodzone krople wody,
mogą powstawać formy pośrednie między
szronem a szadzią.
Różnica pomiędzy szronem a szadzią polega na
tym, że szron składa się z igiełek lodu, które
mogą tworzyć formy rozgałęzione, ale nie tworzą
zwartej bryły.
Dostępność źródła ciepła
W zakresie temperatur w okresie zimowym charakterystycznym dla
klimatu umiarkowanego tot= -300C ÷ +100C powietrze zawiera
wystarczająco dużo wilgoci, którą można eksploatować.
Źródło ciepła w postaci resublimującej pary z powietrza jest w pełni
odnawialne i nieograniczone.
Strumień ciepła możliwy do uzyskania z przemiany fazowej resublimacji
jest skoncentrowany – możliwe jest jego pozyskanie z małej powierzchni
wymiennika.
Nie ma potrzeby wymuszać konwekcji w celu intensyfikacji przemiany.
Koncentracja ciepła rozproszonego
W przyrodzie naturalnym stanem energii
cieplnej jest stan rozproszony.
Ciepło w postaci rozproszonej występuje,
wszędzie.
Proponowane
urządzenie
koncentruje ciepło rozproszone podobnie, jak
soczewka.
Eksploatacja źródła ciepła w postaci powietrza
atmosferycznego oraz zawartej w nim wilgoci
Założenia: Eksploatacja powietrza atmosferycznego podczas przemiany
chłodzenia w klasycznych rozwiązaniach w warunkach określonych normą PN EN
14511,schłodzenie powietrza o 7K, strumień masowy powietrza 1kg/s,
Założenia: Eksploatacja powietrza atmosferycznego podczas przemiany
resublimacji wilgoci z powietrza w warunkach określonych normą PN EN 14511,
strumień masowy 1kg/s, zawartość wilgoci w powietrzu 3,7 g/kg.
Wnioski wstępne:
1.Strumień ciepła przemiany resublimacji wilgoci z powietrza jest o około 12%
większy.
2.Aby uzyskać efekt resublimacji wystarczająca jest temperatura ścianki
wymiennika -10C.
3.Aby uzyskać podobny efekt w przypadku przemiany chłodzenia powietrza
konieczna jest temperatura ścianki wymiennika -80C.
4.Aby pozyskać strumień ciepła porównywalny z procesem resublimacji
konieczne jest zaangażowanie wentylatora o wydatku około 2850m3/h.
5.Spodziewany współczynnik efektywności pompy ciepła pozyskującej ciepło
resublimacji będzie wyższy.
Porównanie obiegów klasycznej pompy ciepła
powietrze/woda i wilgoć z powietrza/woda
Współczynnik efektywności obiegu pompy ciepła
e pc  COPpc 
qk
w
qk – właściwe obciążenie cieplne skraplacza,
w –teoretyczna jednostkowa praca obiegu
Wnioski wstępne:
1.Współczynnik efektywności pompy ciepła eksploatującej ciepło resublimacji pary wodnej w warunkach
określonych normą jest o 17% wyższy.
2.Mniejsza o 20% objętość pary ziębnika na ssaniu daje możliwość zastosowania sprężarki o mniejszej wydajności
objętościowej i uzyskaniu podobnej mocy grzewczej.
Dane eksperymentalne prototypu zima roku 2007
2010 –pierwsze prototypy produkcyjne
2011 - 2012 – testy
długoterminowe
Kalibracja czujników z zastosowaniem techniki termowizji
System monitoringu – moje narzędzie badawcze – warunki
zbliżone do normowych
Aktualny współczynnik efektywności egzemplarza produkcyjnego dla przedstawionych warunków pracy –
zbliżonych do wymaganych w normie PN EN 14511 Tot = +2 0C – COP(pc) = 4,3
Przepływ przez skraplacz 1,8 m3/h. Chłodziwo skraplacza – woda cp=4,19kJ/kgK. Pobór mocy bez
uwzględniania silnika pompy skraplacza 3,9kW.
Q= 1800kg/h x 4,19 x (35,3 – 27,3)/3600s= 16,8kW
COP(pc) = 16,8/3,9 = 4,3
Osiągnięty współczynnik efektywności egzemplarza produkcyjnego warunków pracy zimowej Tot = - 21,70C
COP(pc) = 3,3
3
Przepływ przez skraplacz 1,8 m /h. Chłodziwo skraplacza – woda cp=4,19kJ/kgK. Pobór mocy bez uwzględniania
silnika pompy skraplacza 4,2kW.
Q= 1800kg/h x 4,19 x (31,1 – 24,5)/3600s= 13,86 kW
COP(pc) = 13,86/4,2 = 3,3
Podstawowe różnice pomiędzy pompami ciepła klasy
powietrze/woda a Transformatorami ciepła Quality Heat
Cecha
Pompa ciepła klasy
powietrze/woda
Transformator Ciepła
Quality Heat
Wynik
Koherentność dolnego
źródła ciepła
Słaba
Bardzo dobra
0 : 1 dla
Quality Heat
Dostępność
ciepła
Dostępne i nieograniczone
Dostępne i nieograniczone
0:0
Koncentracja ciepła w
dolnym źródle
Bardzo słaba
Ciepło właściwe
1,05 kJ/kgK
Najwyższa z możliwych w przyrodzie
Ciepło utajone przemiany fazowej
resublimacji pary wodnej wynosi 2833
kJ/kg lub ciepło przemiany skraplania
2500 kJ/kg.
0 : 1 dla
Quality Heat
Napęd wentylatorów
Konieczny. Strata
elektrycznej
Brak wentylatorów
0 : 1 dla
Quality Heat
Generacja hałasu
Wentylatory i sprężarka
Tylko sprężarka
0 : 1 dla
Quality Heat
Konieczność
odszraniania parownika
Bardzo częste - grzałki
elektryczne lub gorącymi
parami poprzez kradzież
ciepła z górnego źródła
Strata energii elektrycznej
Wykorzystanie procesu sublimacji i
grawitacji do usuwania szronu.
Uzbrojony w system odszraniania
który do tej pory nigdy się nie
uruchomił
0 : 1 dla
Quality Heat
Czynnik chłodniczy
Syntetyczny – podlegający
ograniczeniom wynikającym z
przepisów UE
Naturalny
0 : 1 dla
Quality Heat
źródła
powietrza
energii
Podstawowe różnice pomiędzy pompami ciepła klasy
powietrze/woda a Transformatorami ciepła Quality Heat
Cecha
Pompa ciepła klasy
powietrze/woda
Transformator Ciepła
Quality Heat
COP przy temperaturach < 00 C
Niski
Nawet poniżej -250 C > niż 2
0 : 1 dla Quality
Heat
COP przy temperaturach > 00 C
Wysoki do COP do 6
Wysoki do COP nawet
powyżej 6
0 : 1 dla Quality
Heat
Możliwości posadowienia na
działce
Na zgłoszenie
Na zgłoszenie .
Zdecydowanie wyższa waga i
rozmiary
1 : 0 dla pomp
ciepła
powietrze/woda
Wyposażenie
Brak systemu monitoringu
Standardowo system
monitoringu
0 : 1 dla Quality
Heat
Ilość części które mogą ulec
awarii
Wentylator parownika,
sprężarka, grzałki odszraniania
lub zawór czterodrogowy
sprężarka
0 : 1 dla Quality
Heat
Cena
Niska w przypadku konstrukcji
chińskich, porównywalna z TC w
przypadku wysokiej klasy pomp
ciepła powietrze/woda
Porównywalna
1 : 0 dla pomp
ciepła
powietrze/woda
Możliwość leasingu
Brak
Możliwy leasing
0 : 1 dla Quality
Heat
Wynik końcowy 11 : 2 dla Transformatora ciepła
Podstawowe różnice pomiędzy pompami ciepła klasy woda/woda a
Transformatorami ciepła Quality Heat
Cecha
Pompa ciepła klasy
woda/woda
Transformator Ciepła
Quality Heat
Wynik
Koherentność
dolnego źródła ciepła
dobra
Bardzo dobra
0 : 1 dla
Quality Heat
Dostępność
ciepła
Ograniczenia prawne
eksploatacyjne
pozyskaniu ciepła
Dostępne i nieograniczone
0 : 1 dla
Quality Heat
źródła
i
w
Koncentracja ciepła
w dolnym źródle
Bardzo słaba
Ciepło właściwe wody 4,19
kJ/kgK
Najwyższa z możliwych w przyrodzie Ciepło
utajone przemiany fazowej resublimacji
pary wodnej wynosi 2833 kJ/kg lub ciepło
przemiany skraplania 2500 kJ/kg.
0 : 1 dla
Quality Heat
Napęd
parownika
Konieczny. Strata
elektrycznej
Brak pompy parownika
0 : 1 dla
Quality Heat
pompy
energii
Generacja hałasu na
zewnątrz budynku
brak
Tylko sprężarka
1 : 0 dla pompy
ciepła
woda/woda
Generacja hałasu na
wewnątrz budynku
sprężarka
brak
0 : 1 dla
Quality Heat
Konieczność
odszraniania
parownika
brak
Wykorzystanie procesu sublimacji i
grawitacji do usuwania szronu. Uzbrojony
w system odszraniania który do tej pory
nigdy się nie uruchomił
0 : 0 dla
Quality Heat
Podstawowe różnice pomiędzy pompami ciepła klasy woda/woda a
Transformatorami ciepła Quality Heat
Cecha
Pompa ciepła klasy woda/woda
Transformator Ciepła
Quality Heat
Wynik
Czynnik chłodniczy
Syntetyczny
–
podlegający
ograniczeniom wynikającym z przepisów
UE
Naturalny
0 : 1 dla Quality Heat
COP przy temperaturach < 00 C
Stały powyżej 5
Nawet poniżej -250 C > niż 2
1 : 0 dla pompy ciepła
woda/woda
COP przy temperaturach > 00 C
Stały powyżej 5
Wysoki do COP nawet
powyżej 6
0:0
Zagrożenie dla użytkownika napełnienie czynnikiem chłodniczym
Często konieczna wentylacja awaryjna
pomieszczenia
brak
0 : 1 dla Quality Heat
Wyposażenie
Brak systemu monitoringu
Standardowo system
monitoringu
0 : 1 dla Quality Heat
Ilość części które mogą ulec awarii
Pompa parownika, sprężarka,
uzależnienie od prawidłowego
przepływu wody w parowniku
sprężarka
0 : 1 dla Quality Heat
Możliwości posadowienia na działce
Ograniczenia prawne dolnego źródła
ciepła
Na zgłoszenie .
Zdecydowanie wyższa waga i
rozmiary
0 : 0 dla pomp ciepła
powietrze/woda
Możliwość rozbudowy źródła ciepła
Uzależniona od źródła
Zawsze można rozbudować
system Quality Heat
0 : 1 dla Quality Heat
Cena
Uzależniona w największym stopniu od
kosztu studni i pompy parownika
porównywalna
1 : 0 dla pompy ciepła
woda/woda
Możliwość leasingu
Brak
Możliwy leasing
0 : 1 dla Quality Heat
Wynik końcowy 11 : 3 dla Transformatora ciepła
Podstawowe różnice pomiędzy pompami ciepła klasy solanka/woda
a Transformatorami ciepła Quality Heat
Cecha
Pompa ciepła klasy
solanka/woda
Transformator Ciepła
Quality Heat
Wynik
Koherentność
dolnego źródła ciepła
Dyskusyjna
dobra)
Bardzo dobra
0 : 1 dla
Quality Heat
Dostępność
ciepła
źródła
Ograniczenia
prawne
i
eksploatacyjne w pozyskaniu
ciepła
Dostępne i nieograniczone
0 : 1 dla
Quality Heat
Koncentracja ciepła
w dolnym źródle
Bardzo słaba
Wymienniki
gruntowe
poziome do 10W z 1mb rury
Wymienniki
gruntowe
pionowe do 40W z 1mb rury
Najwyższa z możliwych w przyrodzie
Ciepło utajone przemiany fazowej
resublimacji pary wodnej wynosi 2833
kJ/kg lub ciepło przemiany skraplania
2500 kJ/kg.
0 : 1 dla
Quality Heat
Napęd
parownika
Konieczny. Strata
elektrycznej
Brak pompy parownika
0 : 1 dla
Quality Heat
pompy
(teoretycznie
energii
Generacja hałasu na
zewnątrz budynku
brak
Tylko sprężarka
1 : 0 dla pompy
ciepła
solanka/woda
Generacja hałasu na
wewnątrz budynku
sprężarka
brak
0 : 1 dla
Quality Heat
Konieczność
odszraniania
parownika
brak
Wykorzystanie procesu sublimacji i
grawitacji
do
usuwania
szronu.
Uzbrojony w system odszraniania który
do tej pory nigdy się nie uruchomił
1 : 0 dla
Quality Heat
Podstawowe różnice pomiędzy pompami ciepła klasy solanka/woda
a Transformatorami ciepła Quality Heat
Cecha
Pompa ciepła klasy
solanka/woda
Transformator Ciepła
Quality Heat
Wynik
Czynnik chłodniczy
Syntetyczny
–
podlegający
ograniczeniom wynikającym z
przepisów UE
Naturalny
0 : 1 dla Quality
Heat
COP przy temperaturach <
00 C
Stały powyżej 4,3 jedynie
teoretycznie
Nawet poniżej -250 C > niż 2
1 : 0 dla pompy
ciepła
solanka/woda
COP przy temperaturach >
00 C
Stały powyżej 4,3 jedynie
teoretycznie
Wysoki do COP nawet
powyżej 6
0 : 1 dla Quality
Heat
Zagrożenie dla
użytkownika -napełnienie
czynnikiem chłodniczym
Często konieczna wentylacja
awaryjna pomieszczenia
brak
0 : 1 dla Quality
Heat
Wyposażenie
Brak systemu monitoringu
Standardowo system
monitoringu
0 : 1 dla Quality
Heat
Ilość części które mogą
ulec awarii
Pompa parownika, sprężarka,
uzależnienie od prawidłowego
przepływu glikolu w parowniku
sprężarka
0 : 1 dla Quality
Heat
Możliwości posadowienia
na działce
Ograniczenia prawne dolnego
źródła ciepła, ogromne rozmiary
wymienników gruntowych
Na zgłoszenie .
0 : 1 dla Quality
Heat
Podstawowe różnice pomiędzy pompami ciepła klasy solanka/woda
a Transformatorami ciepła Quality Heat
Cecha
Pompa ciepła klasy
solanka/woda
Transformator Ciepła
Quality Heat
Wynik
Ryzyko wyeksploatowania
źródła ciepła
Bardzo duże
Brak takiego problemu
0 : 1 dla Quality
Heat
Konieczność okresowej
wymiany roztworu glikolu
Co kilka lat
Brak takiego problemu
0 : 1 dla Quality
Heat
Ryzyko uszkodzenia
wymiennika gruntowego
Istniejące
Brak takiego problemu
0 : 1 dla Quality
Heat
Ograniczone możliwości
rozbudowy systemu
grzewczego
Uzależnione od wielkości działki
Zawsze można rozbudować
system Quality Heat
0 : 1 dla Quality
Heat
Możliwość leasingu
Brak
Leasing możliwy
0 : 1 dla Quality
Heat
Cena
Wysoka, uzależniona od kosztu
wymiennika gruntowego
niższa
0 : 1 dla Quality
Heat
Wynik końcowy 17 : 3 dla Transformatora ciepła
Realizacje dwufunkcyjnych transformatorów ciepła CO+CWU – I generacja
Transformator ciepła Quality Heat II generacja
Quality-Heat 8/48
Quality-Heat 12/61
Quality-Heat 16/81
Realizacje dwufunkcyjnych transformatorów ciepła
CO+CWU –II generacja
Transformator ciepła Quality Heat dziś – III generacja
Quality-Heat 8/48
Quality-Heat 12/61
Quality-Heat 16/81
Transformator ciepła Quality Heat wyposażenie i
możliwości
TC Quality Heat
System monitoringu
Wyposażenie kotłowni
SCHEMATY TECHNOLOGICZNE
Z ZASTOSOWANIEM
TRANSFORMATORÓW CIEPŁA
FIRMY QUALITY-HEAT
W UKŁADACH MONOWALENTNYCH
I BIWALENTNYCH
Transformator ciepła dla domku jednorodzinnego –
monowalentna praca
Instalacja TC współpraca z centralą wentylacyjno- klimatyzacyjną
Źródło ciepła
Akumulacja
ciepła
Dystrybucja ciepła dla CO
Transformator ciepła Quality Heat współpraca z
systemami grzewczymi zmienno-przepływowymi
Kaskadowa współpraca trzech jednostek
Zespoły transformatorów ciepła Quality Heat o dowolnej mocy i
funkcji. Kontenerowa zabudowa węzła grzewczego.
Zespoły transformatorów ciepła dwufunkcyjny o
mocy 88kW w zabudowie kontenerowej
Dwufunkcyjny zespół transformatorów ciepła Quality Heat
współpracujący z istniejącym źródłem ciepła
Schemat dla szkoły podstawowej – 7 transformatorów ciepła
Transformator ciepła w systemie biwalentnym
Instalację grzewcza, w której poza transformatorem ciepła jest także tradycyjne źródło ciepła – kocioł
grzewczy, grzałki elektryczne itp. W takiej instalacji wystarczy TC o mniejszej mocy i oczywiście mniejsze (i
tańsze) źródło dolne.
W ramach instalacji biwalentnej możliwe są sposoby pracy:
1. alternatywny – do pewnej temperatury zewnętrznej, np. –10°C, ogrzewanie budynku zapewnia TC, a jeśli
temperatura spadnie poniżej tej granicy, to TC wyłącza się i ogrzewanie zapewnia kocioł grzewczy;
2. Alternatywny Q Heat - – do pewnej temperatury zewnętrznej, np. –10°C, ogrzewanie budynku zapewnia
TC, a jeśli temperatura spadnie poniżej tej granicy, to TC przełącza się w tryb CWU a ogrzewanie
zapewnia kocioł grzewczy;
3. równoległy klasyczny – podobnie jak w poprzednim przypadku powyżej pewnej temperatury
zewnętrznej TC samodzielnie ogrzewa dom. Gdy temperatura spada, włącza się kocioł lub grzałki, ale TC
pracuje dalej. Konwencjonalne ogrzewanie pokrywa jedynie niedobór mocy grzewczej TC. W przypadku
Q heat grzałki elektryczne w zasobniku CWU i sprzęgle mogą spełnić tę funkcję.
4. równoległy Q Heat – podobnie jak w poprzednim przypadku powyżej pewnej temperatury zewnętrznej
TC samodzielnie ogrzewa dom. Gdy temperatura spada, włącza się kocioł ale TC pracuje dalej podnosząc
temperaturę na powrocie kotła zmniejszając zużycie paliwa.
Błędy spotykane w instalacjach pomp i transformatorów ciepła
Najczęstsze błędy spotykane w instalacjach pomp ciepła dotyczą:
-błędnego sporządzenia bilansu zapotrzebowania na ciepło - niedowymiarowanie pompy ciepła,
-błędnego projektu instalacji grzewczej,
-błędnego projektu instalacji dolnego źródła ciepła,
-błędnej współpracy logiki pracy pompy ciepła i instalacji grzewczej.
-braku rozwiązania awaryjnego lub szczytowego systemu dostawy ciepła do instalacji grzewczej.
Poprawne sporządzenie bilansu
Bilans zapotrzebowania na ciepło należy sporządzić dla warunków obliczeniowych dla okresu zimowego dla
odpowiedniej strefy klimatycznej.
PN-EN ISO 13790: 2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii na potrzeby
ogrzewania i chłodzenia.
PN-EN ISO 13789: 2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez
przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13370: 2007 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody
obliczania.
PN-83/B-03430/AZ3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz.U. nr 201, poz.1240).
Moc transformatora ciepła w warunkach obliczeniowych dla okresu zimowego powinna przewyższać
zapotrzebowanie na ciepło dla obiektu.
Dane konieczne do zaprojektowania TC dla obiektu
Niezbędne dane:
-Projekt budynku z rozmieszczeniem pomieszczeń i określeniem ich przeznaczenia.
-Dane na temat przegród budowlanych
-Dane na temat wymagać wentylacyjnych danego pomieszczenia.
Założenia:
-Dane na temat temperatury dolnego źródła? Krzywa klimatyczna!
-Przeznaczenie pompy ciepła: funkcja CO lub CO + CWU?
-Rodzaj instalacji CO oraz temperatury pracy?
-Temperatury w poszczególnych pomieszczeniach?
-Zapotrzebowanie na CWU?
Bilans zapotrzebowania na ciepło dla obiektu
Parametry powietrza, tj. temperatura t i wilgotność względna φ oraz jego prędkość w powinny być tak dobrane, aby
zapewnić poczucie komfortu, tzn. aby człowiekowi przebywającemu w pomieszczeniu wyposażonym w instalację
wentylacyjną nie było zbyt ciepło i aby nie odczuwał chłodu, inaczej mówiąc – aby odczucie człowieka względem
temperatury, wilgotności i prędkości ruchu powietrza było przyjemne. Wymagania te są spełnione, gdy parametry
powietrza w pomieszczeniach przyjmuje się:
latem: t = 22÷25°C; φ = 30÷60%; w = 0,1÷0,5 m/s
zimą: t = 20÷22°C; φ = 40÷70%; w = 0,1÷0,3 m/s
Wg PN-83/B-03430
latem: t = 23÷25°C ±1÷1,5°C; φ = 50 ±10%
zimą: t = 21÷22°C ±1÷1,5°C; φ = 45 ±10%
Zakres dopuszczalnych zmian temperatury powietrza
według DIN 1946 Ventilation and air conditioning:
terminology and graphical symbols”, (1988)
Dane
Zapotrzebowanie na ciepło
Przykładowy obiekt
Przykładowy obiekt
Zapotrzebowanie na ciepło
Zapotrzebowanie na
ciepło CWU
Moc transformatora ciepła dla obiektu
Z obliczeń zapotrzebowania na CWU wynika, że transformator ciepła będzie zaangażowany w produkcję
wody przez 2 x 3813 s/dobę = 7626 s/dobę.
Poza tym transformator ciepła nie jest urządzeniem przeznaczonym do pracy ciągłej. Należy założyć, że
sprężarka będzie pracowała z przestojem około 8 minut na godzinę. Czas przestoju więc wynosi w ciągu
doby 192 minut.
Po dodaniu czasu przestoju sprężarki i czasu kiedy transformator ciepła pracuje na potrzeby CWU wynika,
że przez około 5,5 godzin ciepło na potrzeby CO nie będzie dostarczane. Należy to uwzględnić w
obliczeniach poprzez wykorzystanie współczynnika Th
Th  18,5 / 24  0,77
Wobec powyższego moc transformatora ciepła która powinna zostać zastosowana aby pokryć
zapotrzebowanie dla obiektu wyniesie.
Qk  Qg / Th  15,24kW / 0,77  19,79kW
Dla przedstawionego obiektu należy prowadzić obliczenia z uwzględnieniem mocy grzewczej 19,79kW
Zaproponowałbym TC Quality Heat 16/81 CO/CWU o mocy 13,6 kW przy temperaturze powietrza
zewnętrznego -200C i jako źródło uzupełniające grzałkę elektryczną o mocy 6 kW
MONTAŻ
TRANSFORMATORA CIEPŁA
Usytuowanie transformatora
• Odległość od budynku oraz innych obiektów min. 1 m.
• Nie można blokować dostępu powietrza atmosferycznego szczelnymi
zabudowami. Możliwe zamaskowanie drzewami, lekkimi ażurowymi
zabudowami.
• Podest pod transformator:
• Dla TC Quality Heat 8/48 wymiary: 1 m x 1,80 m – odpowiedni dla
ciężaru do 400 kg ( obciążenie ze śniegiem)
• Dla TC Quality Heat 12/61 wymiary: 1 m x 2,60 m – odpowiedni dla
ciężaru do 520 kg ( obciążenie ze śniegiem)
• Dla TC Quality Heat 16/81 wymiary: 1 m x 2,60 m – odpowiedni dla
ciężaru do 600 kg ( obciążenie ze śniegiem)
Przyłącze – rura preizolowana
• Dla TC 16/81 przyjmujemy podwójną rurę
preizolowaną Heat-PEX 2x32 typu HD40/125 PN6
• Zakończenie izol.-rękaw termokurczliwy
End-Cap EC-125/2
• Rura ochronna adapter Do=125, A-125
• Złączki:
– HELA 40X11/4'' PN6
– Kolano prostokątne V32
www.heatpex.pl
Zawór 3-drogowy – Belimo R3…BL
• Zawór występuje w układach CO/CWU i zlokalizowany jest między
sprzęgłem hydraulicznym (buforem) i zasobnikiem CWU. Jest to zawór
przełączający, może pracować w następujących pozycjach:
Zabezpieczenia elektryczne
• Minimalne zabezpieczenie główne instalacji
elektrycznej transformatora ciepła nie powinno być
mniejsze niż zabezpieczenie typu C 25 A, 3-fazy, 400V
Jest to zabezpieczenie wymagane dla sprężarki.
• Jeżeli przewidywana jest grzałka elektryczna o
większej mocy niż 3 kW należy zabezpieczenie
elektryczne odpowiednio zwiększyć.
KOSZTY
INWESTYCYJNE,
EKSPOATACYJNE
I REALNE OSZCZĘDNOŚCI
Eksploatacja transformatora ciepła –zastosowanie taryfy G12 rok
2011/2012
W roku 2011 zainstalowano urządzenie EKO-HEAT 16/81 w domu jednorodzinnym o powierzchni 200 m2 z dobowym
zapotrzebowaniem na CWU 400 dm3/doba. Urządzenie współpracuje z centralą wentylacyjno- klimatyzacyjną oraz
zasobnikiem CWU o objętości 450 dm3. Nagrzewnica centrali była zasilana wodą o temperaturze +44 °C, a powracająca
woda do podgrzania wpływała na skraplacz o temperaturze +34 °C)
Koszt produkcji CWU w ciągu 88 dni wyniósł 88 dni x 7 kWh/dobę x 0,2459 zł/kWh (Taryfa G12)x 1,23 (podatek Vat)=
= 186,31zł
Analiza kosztów eksploatacji na potrzeby CO obiektu wyposażonego w transformator ciepła EKO-HEAT 16/81
Razem koszt przygotowania CWU i CO wyniósł
1472 zł brutto w ciągu 88 dni
Eksploatacja transformatora ciepła –zastosowanie taryfy G12 i
G12G rok 2012/2013
Zużycie energii elektrycznej do
napędu transformatora ciepła w
trybie pracy CWU wyniosło średnio
dziennie 7 kWh na produkcję 450
litrów ciepłej wody użytkowej o
temperaturze 550C. Energia ta jest
konsumowana przez transformator
ciepła
jedynie
w
okresie
występowania taryfy nocnej. Koszt
produkcji CWU w ciągu 209 dni
wyniósł 209 dni x 7 kWh/dobę x
0,2459 zł/kWh (Taryfa G12)x 1,23
(podatek Vat) = 442,50zł
Razem koszt przygotowania CWU i
CO wyniósł 3113 zł brutto w ciągu
209 dni (14,49 zł brutto dziennie)
Realizacja dwufunkcyjnych transformatorów ciepła CO+CWU
DPS KAMIEŃ WIELKI
Budynek główny
•
•
•
•
•
Ilość mieszkańców: 100os
Ilość pracowników: 70os
Liczba budynków: 7
Powierzchnia: 4455m2
Zapotrzebowanie mocy dla C.O.:
160kW/h
• Zapotrzebowanie mocy dla C.W.U.:
689kW/doba
• Łączna moc ciągła: 260kW
Autor opracowania: mgr inż. Sebastian Jóźwiak
Realizacja: Instalko Międzyrzecz i Quality Heat Sp. z o.o.
DPS KAMIEŃ WIELKI – lokalizacja budynków
Aktualne koszty C.O. oraz C.W.U.
• Rok 2013: 364 tyś zł brutto
• Rok 2014: 409 tyś zł brutto
• Rok 2024: 674 tyś zł brutto
koszty eksploatacji 2011-2024
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
kotłownia tradycyjna - koszty eksploatacji
2011-2024
Aktualne koszty C.O. oraz C.W.U. na przykładzie roku
2013
• Koszt paliwa (biomasa): 98 tyś zł brutto
• Koszt energii elektrycznej: 120 tyś zł brutto
• Koszt pracowników kotłowni: 144 tyś zł brutto
Rozwiązania koncepcyjne – główne cechy
• 4 koncepcje grzewcze
• Wykorzystanie energii odnawialnej
• Termomodernizacja budynków
Koncepcja I
Schemat
• Kotłownia centralna
• 15 transformatorów
ciepła
• 2 kotły gazowe
• Odzysk energii z
wentylacji za
pomocą pomp ciepła
• Udział energii
odnawialnej 100%
Koncepcja II
Schemat
G
• Kotłownia
centralna
• 15
transformatorów
ciepła
• 2 kotły gazowe
• Udział energii
odnawialnej 90%
Koncepcja III
Schemat
• Kotłownia
zdecentralizowana
• 17
transformatorów
ciepła
• 2 kotły gazowe
• Udział energii
odnawialnej 95%
Koncepcja IV
Schemat uproszczony
• Kotłownia
centralna
• 8 transformatorów
ciepła
• 2 kotły gazowe
• Udział energii
odnawialnej 50%
Schemat technologiczny
Koszty
• Termomodernizacja: 1,33mln zł brutto
• Kotłownia: 1,12mln zł brutto
• Instalacja c.o.: 1,03mln zł brutto
• RAZEM: 3,48mln zł brutto
Zwrot inwestycji
Punkt zwrotu
poniesionych
nakładów
Porównanie kosztów - założenia
Kotłownia istniejąca
Kotłownia OZE
• Wzrost kosztów biomasy
oraz pracowników obsługi
analogicznie do lat
poprzednich
• Wzrost kosztów energii
elektrycznej na poziomie
5,9%
• Remont kapitalny
istniejącego źródła ciepła w
roku 2015
• Wzrost kosztów energii
elektrycznej na poziomie
5,9%, gazu o 5%,
serwisowania – obsługi o
5%
• Remont kapitalny źródeł
ciepła po 8 latach (wg
producenta po 10 latach)
Koszty eksploatacji istniejącej kotłowni
Rodzaj kosztów w
konfiguracji
istniejącej w latach
Koszt paliwa
(biomasa)
Lp.
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2023
2024
89 353
93 513
97 674
101 834
105 995
101 834
130 958
135 119
76 000
99 000
120 000
142 333
164 333
142 333
296 333
318 333
151 404
154 863
143 691
162 606
167 485
172 509
212 165
218 530
418 693
641 480
674 006
Koszt energii
elektrycznej na cele
ogrzewania i
wentylacji oraz
przygotowania CWU
2
Koszt utrzymania
pracowników
kotłowni
3
Koszt remontu
istniejącej kotłowni
4
307 500
Razem koszty
318 769
349 389
363 379
408 789
747 328
Koszty eksploatacji istniejącej kotłowni
kotłownia tradycyjna - koszty eksploatacji 2011-2024
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
kotłownia tradycyjna - koszty eksploatacji 20112024
Koszty eksploatacji kotłowni OZE –
projekcja kosztów
Rodzaj kosztów po
Lp. modernizacji w latach
Koszt energii elektrycznej na
cele ogrzewania i wentylacji
oraz przygotowania CWU
1
Koszt gazu
2
Koszt serwisu
3
Koszt termomodernizacji
budynków
4
Koszt budowy nowoczesnej
kotłowni opartej na OZE
5
Koszt wykonania nowych
instalacji C.O. w budynkach
6
Koszt remontu kotłowni na
OZE i kotłów gazowych
7
Razem koszty
2011 2012 2013 2014
2015
2016
2023
2024
32 000
33 888
50 619
53 606
42 000
44 100
62 053
65 155
12 000
12 600
17 729
18 615
0,00
0,00
98 400
0,00
3 568 499
90 588
228 802
137 377
1 332 090
1 117 209
1 033 200
Koszty eksploatacji kotłowni OZE –
projekcja kosztów
kotłownia OZE - koszty eksploatacji 2011-2024
250 000,00
200 000,00
150 000,00
kotłownia OZE - koszty eksploatacji 2011-2024
100 000,00
50 000,00
0,00
Porównanie kosztów – rok 2016
418 693
450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
kotłownia tradycyjna
kotłownia oparta o OZE
250 000,00
200 000,00
90 588
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
rok 2016
Porównanie kosztów – rok 2024
674 006
700 000,00
600 000,00
500 000,00
kotłownia tradycyjna
400 000,00
kotłownia oparta o OZE
137 377
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
rok 2024
Szkoła podstawowa - Gmina Żórawina
ANALIZA WSTĘPNA ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA ZESPOŁU
TRANSFORMATORÓW CIEPŁA 8XQUALITY HEAT 16/81 CO/CWU
REALIZUJĄCYCH POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CIEPŁA NA POTRZEBY
WODY BASENOWEJ, DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ZIELONA
ETIUDA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TURNIEJOWEJ 22/11
Wykres przedstawia średnią moc rozwijaną przez węzeł cieplny w danym miesiącu oraz moc rozwijaną
przez zespół 8 transformatorów ciepła Quality Heat typu 16/81 dla okresu od września 2012 r. do
sierpnia 2013 r. Zespół 8 urządzeń Quality Heat 16/81 jest w stanie uzyskać 120 kW, dlatego w okresie
zimowym, w miesiącach styczniu, lutym i marcu średnie zapotrzebowanie może być wyższe niż moc
rozwijana przez zespół. W momencie, gdy transformatory ciepła nie będą w stanie pokryć
zapotrzebowania, niedobór ciepła należy pokryć z istniejącego węzła cieplnego. W okresach cieplejszych
ilość pracujących urządzeń, a w tym moc zespołu, zmienia się w zależności od zapotrzebowania obiektu.
Wykres przedstawia zestawienie
kosztów ciepła dla okresu roku, od
września 2012r. do sierpnia 2013 r.
Pierwsza
kolumna
od
lewej
przedstawia sumę kosztów ciepła
dla części wspólnej uzyskane od
zarządcy obiektu. Kolejne kolumny
reprezentują rezultaty symulacji
kosztów
energii
elektrycznej
pobieranej
przez
zespół
8
transformatorów ciepła w taryfie
G12 dla różnych temperatur
zasilania odbiorników ciepła.
ANALIZA WSTĘPNA ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA ZESPOŁU
TRANSFORMATORÓW CIEPŁA 8XQUALITY HEAT 16/81 CO/CWU
Czas zwrotu inwestycji
Istnieje możliwość zwiększenia współczynnika efektywności zespołu transformatorów
pod warunkiem wykorzystania powietrza usuwanego z centrali basenowej.
koszt eksploatacji
W chwili obecnej koszt ogrzewania za pomocą transformatora ciepła QUALITY HEAT biorąc pod uwagę średnią
temperaturę dla okresu zimowego w strefie klimatycznej miasta Wrocławia oraz ceny paliw w roku 2012 jest:
•
4 razy niższy niż ogrzewanie kotłem elektrycznym zasilanym energią wg taryfy pozaszczytowej,
•
ponad 8,5 razy niższy niż ogrzewania olejem opałowym,
•
7 razy niższy niż ogrzewanie gazem LPG,
•
prawie 3,5 razy niższy niż gazem GZ 50,
•
prawie 2,5 razy niższy niż ogrzewanie kotłem na węgiel kamienny.
SCOP
Dodatkowe atuty Quality Heat
• 1. Możliwość negocjacji ceny za energię elektryczną – partner Tauron
• 2. Możliwość dofinansowania inwestycji. Partnerzy współpracujący z Quality
Heat przy pozyskaniu dotacji.
• 3. Premia bezpośrednia wynikająca z obecności na liście LEME banku Deutche
Bank. 6,25% premii wynikającej z zastosowanie transformatorów ciepła
Quality Heat.
• 4. Możliwość leasingu transformatoró.w ciepła
Leasing operacyjny - oferta
Oferta dotyczy obiektu o zapotrzebowaniu na moc grzewczą 13 kW funkcje CO + CWU
Transformator ciepła Quality Heat 16/81 CO/CWU – transformator + wyposażenie kotłowni
Leasing operacyjny - oferta
Oferta dotyczy obiektu o zapotrzebowaniu na moc grzewczą 13 kW funkcje CO + CWU
Transformator ciepła Quality Heat 16/81 CO/CWU – transformator + wyposażenie kotłowni
Dziękuję za uwagę
Download