W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie

advertisement
Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
………………. (poz. …)
Załącznik nr 1
WZÓR
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.
U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy
wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
Zaznaczenie „*”, np.: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem
Sądowym*/właściwą ewidencją*”.
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
Komentarz [AP1]: Należy wpisać organ
administracji publicznej zgodnie z
ogłoszeniem o konkursie, np. Burmistrz
Miasta Kamienna Góra
1)
2. Rodzaj zadania publicznego
1)
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
1
Komentarz [AP2]: Zgodnie z
ogłoszeniem o konkursie, np.
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród
mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna
Góra
3. Tytuł zadania publicznego
4. Termin realizacji zadania publicznego
Data
rozpoczęcia
Komentarz [AP3]: Nazwa własna
zadania oferenta, np. „Wakacje z piłką
plażową”
Data
zakończenia
II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do
korespondencji
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane
osób upoważnionych do składania wyjaśnień
dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres
poczty elektronicznej, numer faksu)
Komentarz [AP4]: Należy wpisać
kontakt roboczy, w celu usprawnienia
komunikacji proszę o podanie numeru
komórkowego oraz adresu e-mail, można
dopisać również numer rachunku
bankowego
3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym mowa
w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)
4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:
1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
Komentarz [AP5]: Całość działalności
nieodpłatnej zgodnie ze statutem
2) działalność odpłatna pożytku publicznego:
Komentarz [AP6]: Całość działalności
odpłatnej zgodnie ze statutem
2
III.
Informacja
o
sposobie
reprezentacji
oferenta(-tów)
wobec
organu
administracji
publicznej,
w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy
prawnej2)
Komentarz [AP7]: Należy podać dane
wszystkich osób upoważnionych do
reprezentowania oferenta, zgodnie ze
statutem, wpisem do KRS lub innej
ewidencji
IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego
1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
Komentarz [AP8]: Opis zadania
publicznego, musi zostać wskazane miejsce
realizacji zadania
2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania
Komentarz [AP9]: Opis potrzeb oraz
opis grup docelowych zadania wraz z
podaniem przybliżonej liczby uczestników
2)
Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.
3
3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu
3)
realizacji zadania
Komentarz [AP10]: Dotyczy
oferentów, którzy zamierzają dokonać
zakupów inwestycyjnych na kwotę powyżej
3.500,00 zł
4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego
Komentarz [AP11]: Cele powinny być
konkretne i realne, np.. zorganizowanie
czasu wolnego dla grupy około 50 osób z
terenu miasta Kamienna Góra przez okres
wakacji w godzinnych od 10 .00 do 15.00,
zorganizowanie festynu dla mieszkańców
Gminy Miejskiej Kamienna Góra
3)
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
4
5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)
Komentarz [AP12]: Rezultaty
powinny zostać określone w formie
ilościowej, np. zorganizowanie zajęć w
wymiarze 5 godzin dziennie przez okres
dwóch miesięcy, organizacja 1 imprezy
Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
4)
Planowany poziom osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)
Zakładane rezultaty zadania publicznego
Komentarz [AP13]: Wypełnić tylko w
wypadku, gdy wymagane rezultaty
Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu
realizacji zadania zostały określone w
wskaźnika
ogłoszeniu o konkursie, w ogłoszeniu
znajdzie się informacja na temat
minimalnych zakładanych rezultatów, np.
zorganizowanie wypoczynku letniego dla
grupy minimum 40 osób
Komentarz [AP14]: Należy wpisać
minimum określone w ogłoszeniu o
konkursie
Komentarz [AP15]: Należy wpisać jaki
rezultat organizacja zamierza osiągnąć, np.
organizacja wypoczynku dla 50 dzieci
Komentarz [AP16]: Np. lista
uczestników prowadzona przez kierownika
wypoczynku
6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania
publicznego,
np.
liczbę
świadczeń
w trakcie realizacji zadania publicznego)
udzielanych
tygodniowo,
miesięcznie,
liczbę
odbiorców;
przy
opisie
działania
oferent
może
dokonać
analizy
wystąpienia
ryzyka
Komentarz [AP17]: Należy określić
czego dotyczy zdanie (np. organizacja
czasu wolnego), jak będzie realizowane
(np. prowadzenie warsztatów
artystycznych), ogólny opis zadania, sposób
realizacji poszczególnych działań
zaplanowanych w ramach realizacji zadania
4)
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako obowiązkowe.
5
7. Harmonogram na rok ……………….
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje
możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)
Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy nazwie działania należy wskazać oferenta
Lp.
odpowiedzialnego za realizację działania)
Planowany termin
realizacji
5)
Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną Komentarz
umowy [AP20]: Należy wpisać
nazwę oferenta lub, w przypadku oferty
wspólnej, należy podać, który z
wnioskujących podmiotów będzie
odpowiedzialny za dane działanie
Komentarz [AP19]: Np. od 01 maja do
30 czerwca 2017
Komentarz [AP18]: Np. promocja
zadania
5)
Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
6
7
8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……………….
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik
nr 1.2 do oferty dla każdego roku odrębnie)
Kategoria
kosztu
I
Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić wszystkie
planowane koszty, w szczególności
zakupu usług, zakupu rzeczy,
wynagrodzeń)
Koszty merytoryczne
Nr
poz.
Liczba
jednostek
Koszt
jednostkowy
(w zł)
Rodzaj
miary
Koszt
całkowity
(w zł)
z wnioskowanej
dotacji
(w zł)
z innych środków
finansowych6)
(w zł)
z wkładu
osobowego7)
(w zł)
z wkładu
rzeczowego8), 9)
(w zł)
Numer(y) lub
nazwa(-wy)
działania(-łań)
zgodnie
z harmonogramem
10)
Koszty po stronie:
………………………………………. :
(nazwa oferenta)
6)
Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
8)
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
9)
Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej
organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.
10)
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.
W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
7)
8
Komentarz [AP21]: Należy uzupełnić
wszystkie białe pola, w wypadku braku
środków należy wpisać 0,00
Komentarz [AP22]: Tylko gdy
możliwość wkładu rzeczowego jest
dopuszczona w ogłoszeniu o konkursie
Razem:
II
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne
11)
Koszty po stronie:
Nr
poz. ………………………………………. :
(nazwa oferenta)
11)
Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.
W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
9
Razem:
III
Planowane koszty
poszczególnych oferentów
ogółem12):
…………………….…………………………… :
(nazwa oferenta 1)
…………………….…………………………… :
(nazwa oferenta 2)
Ogółem:
12)
Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
10
9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
Lp.
1
Nazwa źródła
Wartość
zł
Wnioskowana kwota dotacji
13)
Inne środki finansowe ogółem :
zł
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1 Środki finansowe własne
13)
zł
2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego
2
Środki finansowe z innych źródeł publicznych
13)
zł
13), 14)
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
zł
2.3 który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.4 Pozostałe
13)
zł
Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
zł
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3
zł
3.1 Wkład osobowy
3.2 Wkład rzeczowy
15)
zł
16)
%
4
Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego
5
Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji
6
Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji
17)
%
18)
%
Komentarz [AP23]: Pkt. 1 w stosunku
do całości wartości zadania (kwoty całości
realizacji zadania - nie ma tej wartości w
tabelce)
Komentarz [AP24]: Pkt. 2 w stosunku
do pkt. 1
Komentarz [AP25]: Pkt. 3 w stosunku
do pkt. 1
Komentarz [AP26]: Uwaga! Suma
procentów z punktów 4,5 i 6 nie da
100%, wartości wpisywane w pola 4, 5 i
6 mogą wynieść ponad 100%
13)
Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.
15)
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16)
Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać
14)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17)
Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18)
Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11
19)
10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania
(jeżeli oferent(-nci) przewiduje(-ją) pobieranie świadczeń pieniężnych od
odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez
pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość świadczeń)
Komentarz [AP27]: Należy wpisać jaka
jest jednostkowa opłata, sposób zapłaty,
całościowa wartość pobranych opłat
11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących
pracę społecznie)
Komentarz [AP28]: Należy opisać
doświadczenie i kompetencje kadry która
będzie realizować zadanie
12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać sposób
7)
wyceny wkładu osobowego , który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie
jest szacowana jego wartość)
Komentarz [AP29]: Należy opisać
metodologię obliczeń, np. 23,92 zł za
godzinę – świadczenie wolontariusza
wymagające określonych kompetencji,
porównywalne z pracą wykwalifikowanego
pracownika (np. nauczyciel, koordynator
projektu) sposób wykonania oblicze ń:
przeciętne miesięczne wynagrodzenie
4019,88 zł
4019,00 zł : 168 godz. pracy w miesiącu =
23,92 zł za godzinę pracy.
13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (należy szczegółowo opisać zasady oraz
9)
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała
wycenę wkładu rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość)
Komentarz [AP30]: Jeżeli podajemy
wartość wkładu rzeczowego należy
przedstawić sposób wykonania obliczeń,
np. wartość krzeseł z których korzystać
będą uczestnicy zadania x procentowo
określona wartość wykorzystania krzeseł na
potrzeby zadania w skali roku.
Jeżeli nie podajemy wartości należy
określić zasoby rzeczowe, którymi
dysponuje organizacja i które zostaną
wykorzystane podczas realizacji zadnia, np.
piłki, materace, sztalugi, instrumenty
muzyczne, itp.
19)
Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej
działalności pożytku publicznego.
12
14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych
kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty
Komentarz [AP31]: Np. do obliczenia
czasu pracy wolontariusza zastosowana
wyższe stawki ponieważ praca
wykonywana wymaga szczególnych
kompetencji, uprawnień, itp.
15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym informacje
obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych
Komentarz [AP32]: Należy opisać
doświadczenie w realizacji podobnych
zadań
20)
Oświadczam(my) , że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego*;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą
te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
.................................................................
.................................................................
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
Data ........................................................
Załączniki:
21)
1.1. Harmonogram *.
21)
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów *.
1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest
spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
20)
21)
Katalog oświadczeń jest otwarty.
Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
13
Załączniki do oferty realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 1.1
WZÓR
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Komentarz [AP33]: Za łącznik do
wypełnienia tylko w wypadku zadań
realizowanych dłużej niż 1 rok budżetowy.
Harmonogram na rok ……………….
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę
oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
Lp.
Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy nazwie
działania należy wskazać oferenta odpowiedzialnego za realizację
działania)
22)
Planowany
termin
realizacji
Zakres działania realizowany przez podmiot
22)
niebędący stroną umowy
Dotyczy zakresu/części działania, które będzie realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy na podstawie
podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
14
Załącznik nr 1.2
WZÓR
PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW
Komentarz [AP34]: Załącznik do
wypełnienia tylko w wypadku zadań
realizowanych dłużej niż 1 rok budżetowy
Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……………….
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy)
Kategoria
kosztu
I
Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić wszystkie
planowane koszty, w szczególności
zakupu usług, zakupu rzeczy,
wynagrodzeń)
Koszty merytoryczne
Nr
poz.
Liczba
jednostek
Koszt
jednostkowy
(w zł)
Rodzaj
miary
Koszt
całkowity
(w zł)
z wnioskowanej
dotacji
(w zł)
z innych środków
finansowych23)
(w zł)
z wkładu
osobowego24)
(w zł)
z wkładu
rzeczowego25), 26)
(w zł)
Numer(y) lub
nazwa(-wy)
działania(-łań)
zgodnie
z harmonogramem
27)
Koszty po stronie:
………………………………………. :
(nazwa oferenta)
Razem:
23)
Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
25)
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
26)
Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej
organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.
27)
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.
W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
24)
15
II
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne
28)
Koszty po stronie:
Nr
poz. ………………………………………. :
(nazwa oferenta)
Razem:
III
Planowane koszty
poszczególnych oferentów
29)
ogółem :
…………………….…………………………… :
(nazwa oferenta 1)
…………………….…………………………… :
(nazwa oferenta 2)
Ogółem:
28)
Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.
W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
29)
Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
16
Download