uchwała nr ………… .2011

advertisement
PROJEKT
UCHWAŁA NR ………… .2011
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia …. …………………. 2011 r.
w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna,
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od ponoszenia opłat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.1) , art. 58 ust. 1 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała:
1) ustala wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonym przez Miasto Zielona
Góra oraz u dziennego opiekuna;
2) ustala maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie;
3) określa warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku i klubie
dziecięcym utworzonym przez miasto Zielona Góra.
§ 2. 1. Występujące w uchwale określenia:
1) „rodzina”, „dochód na osobę w rodzinie”, „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” używa się
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
2) „dziecko” używa się w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „rodzicu” należy przez to rozumieć rodziców albo prawnych opiekunów
dziecka wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących.
§ 3. 1. Ustala się, że opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w żłobku wynosi 1,10 zł.
2. Ustala się, że opłata za każdą rozpoczętą godzinę - ponad przyjętą liczbę godzin pracy żłobka stanowi koszt utrzymania grupy dziecięcej w przeliczeniu na ilość dzieci korzystających z opieki w danej
godzinie.
§ 4. Ustala się, że opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w klubie dziecięcym wynosi 1,10 zł.
§ 5.Ustala się, że opłata za jedną godzinę pobytu dziecka u dziennego opiekuna wynosi 0,83 zł.
§ 6. Opłaty naliczane są w oparciu o rzeczywistą liczbę dni oraz godzin pobytu dziecka w żłobku, klubie
dziecięcym, u dziennego opiekuna w danym miesiącu.
§ 7. Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego
z opieki w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna w wysokości do 15 zł.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z
2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr
173 poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.112 , Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777
i Nr 21, poz. 113.
2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764.
§ 8. Kwoty opłat, o których mowa w § 3 ust.1, § 4 oraz w § 5 waloryzowane będą o wskaźnik cen,
towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu danego roku w stosunku do I półrocza roku poprzedniego,
ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
§ 9. Na wniosek rodzica dziecka rodzinę, spełniającą do 150 % kryterium dochodowego na osobę,
zwalnia się z ponoszenia opłaty na drugie i kolejne dziecko za pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym w wysokości 50%.
§ 10. Obniża się do 100 % opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym rodzinie niespełniającej
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku
następujących zdarzeń losowych:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców;
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców;
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców;
4) pożaru lub zalania mieszkania;
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny;
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę;
7) innego zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację materialną rodziny.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu
w życie uchwały3.
Przedkładam projekt uchwały
Rady Miasta Zielona Góra
Zielona Góra, … …………… 2011 r.
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Zielonej Górze nr XI/125/99 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie
odpłatności za pobyt dziecka w miejskim żłobku , która straciła moc z dniem 4 kwietnia 2011 r. na podstawie art. 66 pkt 3 i art. 79
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).
Uzasadnienie
1. Podstawa prawna uchwały.
Art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym stanowi, że w ramach
wyłącznej właściwości rady gminy, stanowi ona również w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji rady gminy.
Za przyczyną ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki przestały
być zakładami opieki zdrowotnej a wymagania dotyczące spraw lokalowych i sanitarnych zostały
zracjonalizowane,
co ułatwia zakładanie i prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych.
Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia, natomiast klub dziecięcy
od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy
niemożliwe jest lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
Żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez miasto funkcjonują jako miejskie jednostki budżetowe
Wymiar opieki w żłobku dostosowany jest do czasu pracy żłobka i określony w statucie jednostki i
wynosi 9 godzin dziennie. Przewiduje się, że godziny przebywania dziecka w żłobku dostosowane będą do
indywidualnego trybu pracy rodziców. Obecnie w naszych żłobkach większość dzieci przebywa do 9 godzin
dziennie (91,7%).
Wymiar opieki w klubie dziecięcym może trwać max do 5 godzin dziennie względem każdego
dziecka. Szczegółowe zasady czasu pracy klubu dziecięcego ustali regulamin organizacyjny jednostki.
Art. 58 w/w ustawy stanowi, że rada gminy ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka
w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna
oraz maksymalną wysokość opłaty za
wyżywienie.
Do właściwości rady gminy należy również ustalenie opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w
żłobku ponad ustaloną liczbę godzin pracy żłobka dziennie.
W art. 59 ustawy, opłaty, o których mowa w art. 58 wnoszone są przez rodziców z tytułu korzystania
z usług żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez gminę - na rzecz gminy i w związku z tym rada
gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od ponoszenia tych opłat.
Liczba personelu pracującego w żłobku lub klubie dziecięcym dostosowana jest do liczby dzieci.
Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci a gdy w grupie znajdzie się
dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki ( lub takie, które nie ukończyło
pierwszego roku życia dot. żłobka, klubu dzieciecego) – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. W art. 16
ustawy określone zostały kwalifikacje personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie
dziecięcym.
2. Zamierzone cele uchwały.
Celem uchwały jest określenie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, które
to opłaty stanowią dochód gminy oraz ustalenie czytelnych zasad ponoszenia przez rodziców kosztów, jak
również możliwość stosowania ulg, zwrotu opłaty za pobyt i wyżywienie podczas nieobecności dziecka w
żłobku, klubie dziecięcym a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również całkowite zwolnienie z
ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym.
3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań,
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.
m.
in.
społecznych,
Proponowane rozwiązania wspierają rodzinę w wychowaniu potomstwa a dzieciom stwarzają
sprzyjające warunki rozwoju i edukacji, dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka.
4. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia.
Stosunek procentowy kosztów wynagrodzenia wszystkich pracowników żłobków do wysokości
ponoszonych kosztów utrzymania tych jednostek np. opłat za media, wynosi jak 85:15.
Koszt bieżącego utrzymania dziecka w żłobku to wydatki bieżące ponoszone przez miasto
w danym roku budżetowym w przeliczeniu na jedno dziecko. Wydatki to płace + pochodne oraz wydatki
rzeczowe tj. media, środki czystości, itp.
Przyjmujemy, że koszt bieżący utrzymania
miejskich w roku budżetowym
dziecka w żłobku, to koszt utrzymania żłobków
podzielony przez organizacyjną liczbę dzieci oraz roczną liczbę
godzin pracy żłobka.
Planujemy aby opłata za pobyt dziecka w żłobku stanowiła 20% kosztu bieżącego utrzymania dziecka
w żłobku. W roku 2011 koszt bieżący utrzymania dziecka w żłobku wynosi 5,50 zł.
Kalkulacja kosztów dotyczących pobytu dziecka w żłobku:
W roku 2011 :
1) wysokość opłaty za pobyt jednego dziecka w żłobku wyniesie 1,10 zł za jedną godzinę , dziennie
9,90 zł, miesięcznie 207,90 zł .
Każda dodatkowa godzina wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem, ponad przyjętą w statucie
liczbę godzin pracy żłobka, to opłata wynikająca z kosztu utrzymania grupy dziecięcej podzielonego przez
ilość dzieci korzystających z opieki w danej godzinie. Jest to opłata zmienna uzależniona od ilości dzieci
korzystających
z wydłużonego wymiaru opieki.
2) wysokość opłaty za pobyt jednego dziecka w klubie dziecięcym wyniesie 1,10 zł za jedną godzinę;
dziennie 5,50 zł i 115,50 zł miesięcznie.
3) wysokość opłaty ( koszty rzeczowe, tj. media, środki czystości itp.) za jedną godzinę pobytu jednego
dziecka u dziennego opiekuna wyniesie 0,83 zł.
Wyżywienie dziecka w żłobku składa się z 3 posiłków ( śniadanie – obiad - podwieczorek).
Dzienna opłata za wyżywienie obejmuje skalkulowane koszty zakupu surowca zużytego do sporządzania
posiłków, z uwzględnieniem norm żywieniowych ustalonych przez Ministra właściwego ds. Zdrowia.
Ustalenie uchwałą przez radę gminy maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie daje dyrektorowi pole
manewru w przypadku wzrastających cen żywności i jednocześnie chroni rodzica przed ich nieograniczonym
wzrostem. W miesiącu czerwcu 2011 r. stawka żywieniowa to kwota 4,00
zł dziennie Proponuje się
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości do 15,00 zł dziennie.
Ustawodawca daje również radzie miasta prawo stosowania ulg, zarówno za pobyt, jak i za
wyżywienie dziecka – jak również zwolnienia z opłat w przypadku jego nieobecności w żłobku.
Działalność żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez miasto finansowana jest z budżetu
Miasta.
Opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym stanowią
dochód gminy.
5.Opinie uprawnionych podmiotów4.
Projekt uchwały poddany był opinii:
1) organizacji pozarządowych- nie zgłoszono uwag;
2) Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze. Uwag nie zgłoszono
3) związków zawodowych – w trakcie opiniowania.
…………………………………
data, podpis właściwego
z-cy Prezydenta lub SM albo FM
…………………………………
data, podpis kierującego j.o.u.
4
m. in.: Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiego Kuratora Oświaty, związków zawodowych.
Download