Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów

advertisement
UMOWA NR …………… O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE
Zawarta w ………..……. w dniu ................ pomiędzy:
Fundacją Gospodarczą, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
reprezentowana przez:
Irenę Muszkiewicz – Herok Prezesa Zarządu i Małgorzatę Makiewicz – Członka Zarządu,
zwaną dalej Beneficjentem Projektu
a ....................................................................................................................................................
zamieszkałym/łą w………………………………………………………………........................
legitymującym/ą się dowodem osobistym …….......................…………………………………
(seria i numer dokumentu)
PESEL ……………………., zwanym/ną dalej Uczestnikiem Projektu.
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie innowacyjnym
testującym Nr POKL.06.01.01-22-188/11 pt. „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny
model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+” (w dalszej części jako Projekt)
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI Działanie 6.1,
Poddziałanie 6.1.1 POKL.
§2
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2014 r.
3. Udział Uczestnika Projektu w Projekcie jest bezpłatny.
§ 3.
1
1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z aktualną wersją Regulaminu
rekrutacji
i
uczestnictwa
w
Projekcie
www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl
(dalej
dostępną
jako
na
stronie
Regulamin),
internetowej
spełnia
warunki
uczestnictwa w nim określone, zapoznał się z brzmieniem niniejszej Umowy i
składając podpis pod Umową akceptuje warunki Umowy i Regulaminu oraz
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Podpisanie niniejszej Umowy przez Uczestnika Projektu oznacza rozpoczęcie udziału
w Projekcie.
3. Uczestnik Projektu oświadcza, że:
1) wyraża wolę uczestniczenia w Projekcie,
2) spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie wskazane
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1
powyżej
4. Uczestnik Projektu w czasie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do:
1) regularnego, punktualnego i
aktywnego uczestnictwa w każdym
działaniu
przewidzianym dla Uczestnika Projektu
2) potwierdzania swojego uczestnictwa w działaniach przewidzianych dla Uczestnika
Projektu każdorazowo na Karcie Usług Doradczo-Szkoleniowych (która stanowi
zał. nr 6 Regulaminu) oraz na listach obecności,
3) pisemnego usprawiedliwiania swojej nieobecności,
4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz udzielenia wywiadu
monitorującego realizację i efekty działania Projektu
5) natychmiastowego, pisemnego informowania Beneficjenta Projektu o zmianie
jakichkolwiek danych osobowych oraz o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w Projekcie,
6) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
a. zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,
7) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie zgłoszenia tego faktu
Beneficjentowi Projektu w formie pisemnej pod rygorem nieważności
2
8) zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi wersjami Regulaminu dostępnymi na
stronie www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl oraz przestrzeganie jego aktualnych wersji
§4
1. Beneficjent Projektu zobowiązuje się do:
1) zapewnienia zaplecza lokalowego i technicznego niezbędnego do realizacji usług
w ramach realizacji Modelu preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+,
2) zapewnienia doradców i specjalistów udzielających usług w ramach Modelu
preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych
do realizacji działań przewidzianych dla Uczestnika Projektu.
§5
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zarejestrowania się w aplikacji Life Design 50+
umieszczonej na stronie internetowej projektowej www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl,
wypełniania formularzy online przypisanych do poszczególnych modułów aplikacji,
obligatoryjnego skorzystania z 3 spotkań z doradcą zawodowym z wykorzystaniem
aplikacji multimedialnej Life Design 50+ (3 x 2 godz.), po skierowaniu doradcy
skorzystania z 32 godz. szkoleń kompetencji miękkich i 32 godz. szkoleń kompetencji
twardych, skorzystania z 10 godz. indywidualnego doradztwa utrwalającego efekty
dotychczasowych szkoleń oraz w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności
gospodarczej skorzystania ze szkoleń branżowych.
2. Koszt szkoleń branżowych dla 1 uczestnika nie może przekroczyć kwoty 3.200,00 zł.
3. a szkolenia te muszą być związane z zakresem przyszłej działalności gospodarczej.
§6
1. Beneficjent Projektu ma prawo wykreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników
Projektu w przypadku określonym w § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu oraz w przypadku, gdy
Uczestnik Projektu narusza prawo, postanowienia Regulaminu bądź niniejszej Umowy.
2. Skreślenie Uczestnika Projektu z listy Uczestników w trybie określonym powyżej w ust.1
skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy ze skutkiem na dzień zawiadomienia
3
Uczestnika Projektu o skreśleniu z listy Uczestników i nakłada na Uczestnika Projektu
obowiązek zwrotu 100 % poniesionych przez Beneficjenta kosztów udzielonego wsparcia
z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Regulaminu.
3. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez Uczestnika Projektu
adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach Uczestnika ze skutkiem
doręczenia.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia określonych w § 5 niniejszej Umowy.
§8
1. Zmiany niniejszej Umowy wynikające ze zmiany Regulaminu następują automatycznie
z chwilą zmiany ww. Regulaminu i nie wymagają. składania przez strony niniejszej
Umowy oświadczeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia stron
wynikające z ustaleń niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania
tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
§9
1. Integralną część niniejszej Umowy stanowi oświadczenie Uczestnika Projektu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 niniejszej
Umowy. Niewyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z niemożliwością udzielenia
Uczestnikowi Projektu wsparcia w ramach Projektu.
2. W przypadku złożenia przez Uczestnika Projektu oświadczeń niezgodnych z prawdą
Beneficjent Projektu ma prawo dochodzić roszczeń od Uczestnika Projektu na drodze
powództwa cywilnego.
4
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
§ 10
W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
W przypadku ewentualnych sporów w wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy, będą
one rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania w terminie 30 dni
od jego zaistnienia, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla
siedziby Beneficjenta Projektu.
Uczestnik Projektu
Beneficjent Projektu
…………………………
……………………………..
5
Załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa w projekcie
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model
preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art.
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) - dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu pn. „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji
przedsiębiorczej osób 50+”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji
Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska
2, 81-538 Gdynia, Partnerom Projektu - Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja
8, 81-332 Gdynia i Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową, ul. Do Studzienki 63, 80227 Gdańsk oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu
- ........................................................................................................ (nazwa i adres ww.
podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym
na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej
lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji
Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
6
Download